پايان نامه بررسي رابطه ميان مديريت زمان و عملکرد مديران مدارس دخترانه

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي رابطه ميان مديريت زمان و عملکرد مديران مدارس دخترانه یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 146 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي رابطه ميان مديريت زمان و عملکرد مديران مدارس دخترانه بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده 1
فصل اول 2
کلیات تحقیق 2
1-1-مقدمه 3
1-2-بیان مسأله 4
1-3-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق 6
1-4-اهداف پژوهش 8
اهداف اصلی 8
اهداف فرعی 8
فرضیات پژوهش 9
سؤالات تحقیق 10
سؤال اصلی 10
سؤالات فرعی 10
1-5-تعریف واژگان تحقیق 11
1-5-1-تعاریف مفهومی 11
1-5-2-تعاریف عملیاتی 12
فصل دوم 13
ادبیات و پیشینه پژوهش 13
2-1-مقدمه 14
قسمت اول 15
2-2-مدیریت زمان 15
2-2-1-اهمیت مدیریت زمان 15
جدول (2-1) عوامل اتلاف وقت علل و راههای مقابله با آنها 18
2-2-4-هدف واقعی مدیریت زمان 21
اصول مدیریت زمان 25
نگاه به مدیریت زمان از منظر دین 27
قسمت دوم 32
2-3- مدیریت و مهارتهای مدیران جهت عملکرد بهتر 32
2-3-1 مفهوم مدیریت و مدیریت آموزشی 32
ضرورت و اهمیت مدیریت آموزشی 35
اهداف مدیریت آموزشی 35
2-3-4- وظایف مدیران آموزشی 36
2-3-5- ویژگی های شخصی مدیران 39
6-3-2- ویژگی های مدیر آموزشی 40
2-3-7- مهارت های مورد نیاز مدیران 42
8-3-2- مهارت فنی(عملکرد) مدیران 45
2-3-9- مهارت انسانی(عملکرد) مدیران 48
2-3-10- مهارت ادراکی(عملکرد) مدیران 51
قسمت سوم 54
مروري بر تحقيقات انجام شده 54
تحقيقات داخلي 54
تحقيقات خارجي 56
2-5 جمع بندي 60
فصل سوم 62
فرایند پژوهش 62
3-1-مقدمه 63
نوع پژوهش بر اساس نوع هدف 64
روشهای تحقيق 64
واحد تحليل 65
جامعه آماري 65
ابزار اندازه‏گيري 65
بررسی پایایی و روایی ابزارپرسشنامه 66
فنون تجزیه و تحلیل اطلاعات 67
تحلیل تک متغیره 67
تحلیل دو متغیره 67
تحلیل چند متغیره 67
تحلیل رگرسیون 68
فصل چهارم 69
یافته های تحقیق 69
4-1- مقدمه 70
توصیف گروههای نمونه براساس متغیرهای زمینه ای(جمعیتی) 71
4-2-1- نمونه مدیران 71
4-2-2- نمونه معلمان 76
4-3- توصيف داده‌هاي حاصل از پرسشنامه 81
4-4- نتايج فرضيه‌هاي پژوهش 95
فصل پنجم 102
بحث و نتیجه‌گیری 102
5-1- مقدمه 103
5-2-بحث و نتیجه‌گیری 104
5-3- محدودیت‌های پژوهش 107
5-4- پیشنهادهای کاربردی پژوهش 107
5-5- پیشنهاد پژوهشی 109
منابع ومآخذ 110

منابع ومآخذ

– ابراهیمی ، عرفان (1371)، مدیریت زمان فردی ، مجله بانک صادرات ایران ، تهران ،ص6.

– آنالوئی ، فرهاد (1371)، مدیریت موثر از طریق داشتن مهارت دربرخورد صحیح افراد ، تازه های مدیریت ، شماره یک،ص32..

-احمدی، مسعود (1383) ، مدیریت اسلامی ،ساری :انتشارات پژوهشهای فرهنگی.

-اسلامی ،سعید(1373)، مدیریت کابردی وقت .تبریز: نتشارات فرهنگی

-اصلی پور،محمد(1377)،مدیریت و رهبری با سیری در نهج البلاغه، تهران: نشرعلمی وفرهنگی.

-اقتداری ،علی محمد (1384)، سازمان ومدیریت (سیستم ورفتار سازمانی)، تهران: انتشارات مولوی .

-الوانی ،مهدی (1375)، مدیریت عمومی ،تهران:نشرنی .

-ایران نژاد ، مهدی وساسان گهر، پرویز(1371)،سازمان ومدیریت از تئوری تا عمل، تهران: نشرموسسه بانکداری ایران.

-بهارستان ،جلیل(1360)،جزوه شماره 25،دفتر همکاری حوزه دانشگاه.

-بهرنگی ،محمد رضا(1373)،مدیریت آموزشی وآموزشگاهی وکاربرد نظریه های مدیریت در برنامه ریزی ونظارت، تهران : انتشارات سیر وسیاحت.

-بهرنگی ،محمدرضا(1376)، مدیریت آموزشی وآموزشگاهی، چاپ چهارم ،تهران : انتشارات کمال تربیت.

-بهشتی ، محمد(1370)، فرهنگ فارسی امید، تهران: انتشارات فئواد.

-بیان ، حسام الدین(1372)، آئین مدیریت ،تهران: انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی.

-بیانی ،احمد(1378)،روش های تحقیق وسنجش درعلوم تربیتی وروان شناسی ،تهران:انتشارات رهیافت.

-پرداختچی ،محمد حسن(1372)، تعریف وکارکردهای مدیریت ،مجله مدیریت آموزشی، سال دوم، شماره2، تابستان.

–پرداختچی ،محمد حسن(1374)،مدیریت آموزشی بعنوان قلمرو حرفه ای ، مجله مدیریت آموزشی، سال چهارم ،شماره 13،ص53.

-جاسبی عبدالله (1379)، اصول ومبانی مدیریت، تهران: مرکز انتشارات علمی دانشگاه آزاد اسلامی.

-جعفری ،محمد تقی (1373)،حکمت علوم سیاسی اسلام ،تهران:نشربنیاد.

-جوام ،محمد حسین(1367)، مدیریت آموزشی وشناخت سازمان وتشکیلات وزارت آموزش وپرورش ،تهران: انتشارات دفتر تحقیقات وبرنامه ریزی وتالیف کتب درسی.

-حق شناس ،مرجان(1378)،خلاقیت درآموزش وپرورش ،فصلنامه مدیریت در آموزش وپرورش ، دوره ششم،شماره24،ص75.

-خاکی، غلامرضا(1380)،مدیریت زمان، چاپ سوم، تهران:انتشارات کوهسار.

-خاکی، غلامرضا(1387)،مدیریت زمان (فنون شناسایی آفات زمان وراهکارهای مقابله با آنها)،تهران: انتشارات بازتاب .

-خلیلی شورینی، سیروس(1375)،روشهای تحقیق در علوم انسانی ،تهران:انتشارات یادواره.

-خواجه زفره،محمدرضا(1374)، بررسی میزان آشنایی مدیران راهنمایی شهرستان اصفهان با مهارتهای شغلی از نظر خود(خودارزشیابی) ومقایسه آن با نظرات دبیران، پایان نامه کارشناسی ارشد: دانشگاه تهران.

-دبیرخانه شورای عالی آموزش وپرورش(1383)، مجموعه مصوبات شورای عالی آموزش وپرورش،تهران :انتشارات مدرسه.

-دری،بهروز(1373)، آموزش مدیریت و رفتار سازمانی، تهران:وزارت فرهنگ وآموزش عالی.

-دلاور،علی(1378)، مبانی نظری وعلمی پژوهش درعلوم انسانی واجتماعی ،تهران:انتشارات رشد.

-راعی ،ناهید(1376)،زمان عامل برتری در رقابت درآینده ،ماهنامه انجمن حسابداران ایران، شماره11،ص ص34-21.

-رجبی نزاد، طاهره(1371)،ارزشیابی عملکرد،چاپ اول، تهران:نشر صدوق.

-رجحان،سعید(1381)،دو ماهنامه پیام صادق، سال هشتم،شماره های45و46،ص20و21.

-رخ بخش ،محمود(1373)،بررسی رابطه سبک مدیریت مدیران دبیرستانهای شیراز باویژگیهای شخصی آنان درسال تحصیلی 73-72،پایان نامه کارشناسی ارشد: دانشگاه آزاد اسلامی.

-رشیدپور،مجید(1365)،آشنایی باتعلیم وتربیت اسلامی باتاکید برروشها،تهران:انتشارات انجمن اولیاء ومربیان جمهوری اسلامی ایران.

-رضائیان،علی (1373)،مدیریت رفتارسازمانی(مفاهیم،نظریه ها،کاربردها)،تهران:انتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.

-رضائیان،علی (1382)،مبانی سازمان ومدیریت،تهران:انتشارات سمت.

-سرمد،زهره وبازرگان، عباس وحجازی،الهه(1376)،روش های تحقیق درعلوم رفتاری،تهران:انتشارات آگاه.

-سلطانی،ایرج(1375)،مهارتهای اثربخش برای مدیران مدارس،فصلنامه مدیریت درآموزش وپرورش ،دوره چهارم.

سلطانی،ایرج(1377)،مهارت انسانی مدیران مدارس واندازه گیری میزان آن، فصلنامه مدیریت درآموزش وپرورش،دوره پنجم.

-سیدعباس زاده،میرمحمد(1374)،واژه نامه مدیریت آموزشی،ارومیه:انتشارات جهاد دانشگاهی .

-سیف،علی اکبر(1384)،اندازه گیری،سنجش وارزشیابی آموزشی،تهران:نشر روان.

-شیرازی،علی(1373)،مدیریت آموزشی،مشهد:انتشارات جهاد دانشگاهی مشهد.

-شیرازی،علی(1384)، مقدمات مدیریت آموزشی،مشهد:نشرآیین تربیت.

-شریفی،حسن پاشا وشریفی،نسترن(1380)،روشهای تحقیق درعلوم رفتاری، تهران:انتشارات سخن

-صافی،احمد(1381)سازمان ومدیریت درآموزش وپرورش،تهران:انتشارات ارسباران.

طالب،هشام(1380)،مدیریت ورهبری درتشکلهای اسلامی،تهران:انتشارات قطره.

-طوسی،محمدعلی(1367)،اصول مدیریت،تهران:انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی.

-عباس زادگان،سید محمد(1373)،مکاتب ومبانی مدیریت،تهران:شرکت سهامی انتشار.

-عسکریان،مصطفی(1370)،مدیریت نیروی انسانی،تهران:انتشارات جهاد دانشگاهی .

-عسکریان،مصطفی(1371)،سازمان ومدیریت آموزش وپرورش،تهران:انتشارات امیرکبیر.

-علاقه بند،علی(1372)،تحقیقی درباره ویژگیهای رفتاری مدیراثر بخش،فصلنامه مدیریت درآموزش وپرورش، سال دوم،شماره1.

علاقه بند،علی(1378)،مبانی نظری واصول مدیریت آموزشی،تهران:نشرروان.

-علاقه بند،علی(1382)،مقدمات مدیریت آموزشی،تهران انتشارات روان.

-فیروزبان،سهراب(1356).چند پرسش وپاسخ درمورد مدیریت،مجله مدیریت دولتی،دوره هفتم،شماره2.

قرائی مقدم،امان الله(1375)،مدیریت آموزشی،تهران:انتشارات ابجد.

-قرآن کریم، سوره عصر،آیات 1و2.

-کیا،منوچهر(1377)،تئوریهای مدیریت ومدلهای سازمان،تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی.

-گروه مشاوران یونسکو(1378)،فرآیند برنامه ریزی آموزشی،ترجمه فریده مشایخ،تهران:انتشارات مدرسه.

-لی فام،جیمزواهووئه ،جیمز(1370)،مدیریت مدارس(مبانی وتئوریها)ترجمه محمدعلی نائلی، اهواز:انتشارات دانشگاه شهید چمران.

-مجدفر،مرتضی(1374)،روند توسعه مدیریت،ماهنامه تدبیر،شماره52،ص25.

-محمدیان،عبدالله(1385)، مقایسه شناخت مفهوم مدیریت زمان میان دانشجویان کارشناسی ارشد رشته های مدیریت وغیرمدیریت دانشگاه مشهد،پایان نامه کارشناسی ارشد:دانشگاه فردوسی مشهد.

-مطهری،مرتضی(1377)،امدادهای غیبی درزندگی بشر،تهران:انتشارات اسلامی.

-مقدمی،صابر(1380)،مدیریت زمان، ماهنامه تدبیر،سال دوازدهم،شماره118،ص97.

-مقیمی،محمد(1380)،سازمان ومدیریت رویکردی پژوهشی،چاپ دوم،تهران،انتشارات ترمه.

-مکنزی ،الک(1375)، مدیریت بهره وری از زمان،ترجمه محمدرضارضا پور،تهران: انتشارات چامه.

-مکنزی ،الک(1382)، دامهای زمان،ترجمه خاکی،تهران:نشربصیر.

-موسوی،محمد(1374)،مقایسه نظر مدیران ودبیران مدارس راهنمایی شهرستان خمین درباره ویژگیهای مدیران موفق.پایان نامه کارشناسی ،دانشگاه تهرانو.

-میرسپاسی،ناصر(1375)،مدیریت منابع انسانی وروابط کار(نگرش سیستمی-اقتضایی)، تهران:شروین.

-میرکمالی،سیدمحمد(1375)،رهبری ومدیریت آموزشی،تهران:نشر رامین.

-نوه ابراهیم،عبدالرحیم(1385)،بررسی رابطه مهارتهای سه گانه مدیران گروههای آمتوزشی با کیفیت آموزشی، فصلنامه پژوهش وبرنامه ریزی درآموزش عالی،سال دوازدهم شماره اول،ص61.

-نهج البلاغه (1379)، ترجمه کاظم ارفع ، تهران : نشر تربت.

-نیلی پور،مهدی(1386)،مدیریت زمان،جلددوم،قم:نشرسلسبیل .

-نیلی پور،مهدی(1386)،مدیریت زمان،جلدیک،قم:نشرسلسبیل .

N and Wilmore. B(1993) The management profile . Journal of school leadership , Vol.3,Nopp66-78

Mollins, Lavriej (1991) ; Management and  Organizational Behavior. 2nd Edition pitman publishing

– Porter . L . AND  Mckibbin. L (1988)  Management skill :  Burlington: United  States

; Management : A \Problem Solving process . New york Hou Kreitner . R (1980)-

Anonn ous(2007) Time Management : New York , United  States : sage-

Brian Tracy ( 2007) , Planand prioritize, Arlington, united states : sage –

Brigitte .J, Cheristel.G (2007) Time  Management , Personal   Review. Vol . 36, No 2 , PP.225-276-

-Cameron.K.S and Whetten .D.A ( 1993) , A model Of  Teaching Management Skill,  Masterhnig management  Education ,  California. Sage Publication L td

-Carmail Abraham (2006) , The Relative Importance of the Top Management Team Management Skill , Journal of Manpower . vol .27,No 1 , PP. 9-36

Dubrin , Andrew.(1989) , Management  and Organization . Cincinnati ohio  publishing co copyright.  –

چکیده

موضوع تحقيق حاضر بررسي رابطه مدیریت زمان[1] و عملکرد مدیران[2] مي باشد. اهمیت مدیریت زمان در اثربخشی و بهره وری نظام آموزشی مخصوصاً مدیران آموزشی به عنوان یکی از ارکان اصلی آن و نیز نقش آن در رشد و توسعه هر چه بیشتر نیروی انسانی، باعث شد تا بررسی رابطه مدیریت زمان و عملکرد مدیران آموزشی مقطع متوسطه موضوع این تحقیق قرار گیرد. در بخش ادبیات تحقیق به تحقیقات مرتبط با موضوع تحقیق اشاره شده است. در این تحقیق از روشهای کتابخانه ای و میدانی(پیمایش) استفاده شده است.  جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه معلمان و مدیران مدارس دخترانه در مقطع متوسطه می باشند.که شامل 64 نفر مدیر و 103 نفر از معلمان مدارس متوسط دخترانه منطقه 4 تهران می باشد. که  برای نمونه‏گيري با توجه به اهداف تحقيق و ويژگيهاي جامعه آماري، از تمام شماری مدیران و روش تصادفی ساده برای معلمان استفاده شده است. جمع آوری داده های کمی با استفاده از  دو ابزار پرسشنامه مدیریت زمان و عملکرد مدیران انجام گردید. در نهایت با استفاده از برنامه آماری spss  ابتدا  توصیف جامعه آماری انجام شده و سپس از آماره های متناسب و آزمون هایی نظیر ضریب همبستگی پیرسون و همینطور رگرسیون چند متغیره برای سنجش  و ارزیابی چگونگی روابط بین متغیرها استفاده شده است. نتایج حاصل از سنجش رابطه بین متغیرهای مدیریت زمان و عملکرد مدیران در سه سطح عملکرد فنی، انسانی و ادراکی نشان می دهد، بین مدیریت زمان و هر سه متغیر وابسته رابطه وجود دارد.

واژگان کلیدی: مدیریت زمان – عملکرد مدیران- اثربخشی- بهره وری

فصل اول

کلیات تحقیق

1-1-مقدمه

در عصر حاضر آموزش و پرورش از بزرگترین و پیچیده ترین نظامهای اجتماعی رسمی محسوب می شود. سازمانی که از دیرباز نقشی سازنده و اساسی در بقاء و تداوم فرهنگ و تمدن بشری داشته، امروز نیز سنگ زیربنای توسعه فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی هر جامعه ای است. چنانکه رجبی نژاد(1371) معتقد است: «قرن اخیر شاهد پیشرفتهای بزرگ علمی و فنی بوده است. این پیشرفتها موجب پیدایش آگاهی روز افزون مبنی بر لزوم تعیین هدفهایی برای بکارگیری نیروی انسانی و کمال بخشیدن به آن و اجرای برنامه های قوی و مبتکرانه برای نیل به این اهداف می باشد»(ص9). سازمانهای آموزشی و پرورشی نیاز به مدیریت سنجیده و هوشمندانه دارند و بایستی مدیران تحصیل کرده و مجرب که از استعداد و توانایی لازم برخوردارند، مسئولیت اداره این گونه سازمانها را برعهده داشته باشند تا با استفاده از علم و هنر مدیریت، مسائل و مشکلات را کاهش داده و نظام تعلیم و تربیت کشور را به سوی پیشرفت و تعالی سوق دهند. چراکه اصولاً ترقی هرجامعه ای در گرو فعالیتهایی است که در مدارس انجام می گیرد و اثر مدیریت به عنوان رهبر آموزشی در مدرسه را نمی توان نادیده و حتی دست کم گرفت(میرکمالی،1375،ص15).

تنوع و پیچیدگی وظایف مدیران آموزشی آنچنان است که تنها افراد مطلع، مجرب و آموزش دیده قادر به انجام وظایف محوله خواهند بود(پرداختچی،1374،ص53). اگر مدیران بخواهند با این وظیفه سنگین که بر عهده دارند اثربخش و کارامد باشندو عملکرد مثبتی داشته باشند، باید به مدیریت زمان به عنوان مقوله ای مهم و اثرگذار توجه داشته باشند. زیرا مدیریت زمان مبنایی برای برنامه ریزی اصولی است. الکاک(1380) معتقد است:« مدیریت زمان، عامل اساسی در موفقیت هر سازمان محسوب می شود، چیزی که تا کنون توجه چندانی به آن مبذول نشده است. مدیریت زمان و مدیریت کار، اساساً معطوف به انضباط فردی است، نظامی که انتخاب می کنیم تا مارا در استفاده بهتر از زمان یاری کند»(ص6). اهمیت مدیریت زمان در اثربخشی و بهره وری نظام آموزشی مخصوصاً مدیران آموزشی به عنوان یکی از ارکان اصلی آن و نیز نقش آن در رشد و توسعه هر چه بیشتر نیروی انسانی، باعث شد تا بررسی رابطه مدیریت زمان و عملکرد مدیران آموزشی مقطع متوسطه موضوع این تحقیق قرار گیرد.

1-2-بیان مسأله

امروز تنها داشتن سرمایه،موقعیت و دانش برای کسب موفقیت در امور مربوط به کار کافی نیست ، زیرا یکی از عوامل بسیار مؤثر در حصول موفقیت استفاده صحیح و درست از زمان است.  بی توجهی به ارزش و جایگاه زمان باعث می شود که فرد نیازی به بهره برداری صحیح از وقت احساس نکند و در نتیجه بها قداما تغیر ضروری و بیهود ه ای که مفید حال سازمان شنباشد بپردازد.  دریک قرن اخیر و عمدتاً پس از انقلاب صنعتی به دلیل پیدایش سازمانهای نوپا و جدید ، پیچیده و در ارتباط با تکنولوژی های نو ، زمان و مدیریت آن بیش از پیش مورد توجه و نیاز انسانها قرار گرفته است.

عدم تقید و پایبندی به وقت و زمان در بخشهای مختلف جامعه و خصوصاً در سازمانها و نهادهای آموزشی باعث زیان های اجتماعی و اقتصادی فراوانی شده است.

در خصوص اهميت و ارزش توجه به زمان ، در فرهنگ ها و زبان هاي مختلف صحبت هاي زيادي شده است.  برخي از واقعيتهايي كه در مورد زمان مطرح شده است عبارت اند از : زمان را نمي توان پس انداز و ذخيره كرد .  افزايش زمان غير ممكن است و در واقع مديريت كردن زمان يك فرض نادرست به نظر ميآيد ، چرا كه زمان قابل كنترل و مديريت نيست ، فقط مي توان گفت چگونه بايد از زماني كه در دستم است بهره بگيريم .   ما حتي قادر نيستيم استفاده يا عدم استفاده از زمان را انتخاب كنيم .بلكه فقط ميتوانيم نوع استفاده از آنرا تعيين كنيم ، وقتي زمان را از دست داديم ديگر نميتوانيم آنرا جبران كنيم.

يكي از اساسي ترين جنبه هاي مديريت وقت ، بهينه سازي استفاده از آن است. مديريت زمان يعني اينكه زمان و كار خويش را به دست گيريم و اجازه ندهيم كه امور و حوادث ما را هدايت كنند (فرنر،1381؛38).

زمان منبع بي مانندي است كه اگر از دست برود جايگزيني نخواهد داشت و اهميت دادن به آن و استفادة بهينه از زمان پيشينه اي ديرينه دارد .

در جوامع قديمي حركت ماه و خورشيد مبناي درك زمان بود و هر چه جوامع تكامل بيشتري پيدا كردند ، مفهوم زمان پيچيده تر شد.

در دنياي موجودات زنده ، تنها انسان است كه به زمان توجه دارد و سعي مي كند آنرا كنترل كند.  ادراك مفهوم زمان تحت تأثير فرهنگ ما قرار دارد . اين تأثير پذيري از آنجا ناشي مي شود كه زمان مفهومي ذهني است و نه يك واقعيت مادي(لوتار،2002؛36(.

از طرف دیگر باید گفت ؛ با اینکه تمام مدیریت ها و امور مربوط به آن در جایگاه خود حائز اهمیت و با ارزش است ، اگر مدیریت آموزشی را با دیگر انواع مدیریت مورد مقایسه قرار دهیم ، اگر نگوییم متوجه اهمیت بیشتر آن می شویم ، دست کم باید گفت متوجه پیچیدگی ها ، ظرافت ها و حساسیت های آن نسبت به سایر مدیریت ها می شویم .  به عبارت دیگر ، اگر آموزش و پرورش هر جامعه در رأس همه مسائل جامعه باشد ، مدیریت آموزشی در این سطح با همان نسبت جایگاه ارزنده و مهمی در بهسازی و توسعه جامعه خواهد داشت.

نياز به مديريت و رهبري در همة زمينه هاي فعاليت اجتماعي ، امري محسوس و حياتي است . منابع انساني و مادي بدون هدايت ورهبري لايق ، رو به كاهش و نابودي مي رود ، اما در اين ميان مدیران مدارس به عنوان اداره كنندگان يا مسؤولان نهاد های آموزشی پایه عامل اصلي و تعيين كنندة آماده سازي و تأمين نيروي انساني ديگر نهاد هاي توليدي و خدماتي و حتی آموزشی (دانشگاهها)  جامعه هستند و چون آموزش و پرورش در هر جامعه از مهمترين مسائل است ، مدارس جايگاه مهمي در بهسازي و شكوفايي اقتصادي و اجتماعي جامعه دارند . با توجه به نقش نظام آموزش و پرورش به ويژه در ابعاد اقتصادي ، اجتماعي ، فرهنگي و سياسي جامعه ، ضروري است براي بهتر كردن كيفيت مدیریت در واحد های خرد اين نظام فعاليت اساسي صورت گيرد و از هدر رفتن سرمايه هاي انساني و مادي و به ويژه زمان جلوگيري شود.

به اعتقاد كريتنر ، مديريت فرآيندي براي حل مسائل مربوط به تأمين مطلوب هدفهاي سازماني ، از طريق استفاده مؤثر و كارآمد از منابع كم ياب در يك محيط در حال تغيير است .

از ميان منابعي ، چون افراد ، سرمايه ، زمان و مواد اوليه كه همگي محدود و ماهيتاً كمياب و غيرقابل افزايش هستند ، زمان از بقيه با ارزش تر و كمياب تر است . مديريت زمان يا در واقع استفادة اثر بخش از زمان ، در جهان امروز لازمة پيشرفت و ارتقا ست. يكي از عواملي كه باعث پيشرفت افراد مي شود ، زمان است.  استفاده صحيح و اثربخش از زمان باعث ميشود انسان به اجراي فعاليت هايي بپردازد كه موجب دستيابي به اهداف فردي مي شوند. چگونگي استفاده از زمان به عنوان يك منبع ، شاخصي براي كار آمدي افراد يك جامعه از جمله مدیران آموزشی است.(كامرون،2002؛82)

با توجه موارد ذکر شده در فوق ، اگر مدیران آموزشی دارای دانش و مهارت های کافی باشند ، بدون تردید نظام آموزشی نیز از اثر بخشی و کارایی و اعتبار بالایی برخوردار خواهد بود. بر همین اساس عملكرد مديران جهت رسيدن مدارس به اهدافشان نقش اساسي و كليدي دارد .

عملكرد عبارت است از به نتيجه رسيدن وظايف يكه يك سازمان به عهده نيروي انساني گذاشته است. به عبارت ديگر عبارت است از حاصل فعاليت ‌هاي كارمند از لحاظ اجراي وظايف محوله پس ازمدت زمان معين. براي افزايش كارايي و اثربخشي مدارس بايد عملكرد مديران را به صورت مستمر و اصولي ارزشيابي كرد . در این راستا ، توجه و بررسی عوامل و زمینه های یکه در کیفیت و نحوه عملکرد مدیران مدارس احتمالاً مؤثر و دارای نقش هستند ، ضمنآ نکه میتواند ارزشیابی درست و همه جانبه و منطقی را در راستای اهداف آموزشی کلان کشور بیافریند ، مطمئناً در شناسایی موانع و مشکلات نظام آموزش در سطح مدیریت واحدها و نیز ارائه راهکار های علمی و مبتنی بر مطالعه و تحقیق مفید فایده خواهد بود . بر این اساس ، تحقیق حاضر با محوریت موضوع عملکرد مدیران مدارس متوسطه دخترانه و نیز اذعان بر نقش زمان و جایگاه آن در پیشبرد فعالیت ها و امور آموزشی مختلف ، سؤالات اصلی و محوری خود را به صورت زیر مطرح می کند :

آیا مدیریت زمان در کیفیت عملکرد مدیران مدارس متوسطه دخترانه منطقه 4 تهران نقش دارد؟

در صورت مؤثر بودن کیفیت ارتباط مورد نظر چگونه است؟

آیا مدیریت زمان برتمام جنبه های عملکردی مدیران نقش دارد و یا بر جنبه های خاصی مؤثر است؟

مدیریت زمان عمدتاً در بین کدام دسته ازمدیران مدارس براساس ویژگی های زمینهای(رشته تحصیلی ، سطح تحصیلات ،  سن و ….) بیشتر دیده میشود؟

1-3-اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

زمان يكي از منابع كمياب و بي نظيري است كه استفاده موثر و اثربخش از آن ضرورتي اجتناب ناپذير براي موفقيت دركار و زندگي محسوب ميشود.استروتون (1993)

اعتقاد دارد ، از ديدگاه فرد يكساني كه قدرت زمان و چگونگي سازماندهي و استفاده از آنرا ميدانند ، بسيار موفق تر و جلوتر از افراد گيجي هستند كه هميشه از تنگي وقت مي نالند . به همان نسبت كه اختيار ما در انتخاب وظايف و تصميم گيري افزايش مي يابد اختيار مان براي سازماندهي وقت خود مان نيز زياد تر و تدريجاً رويه معمول ما مي شود و غالباً عادتي پيدا ميكنيم (بدون آگاهي ما) كه شايد ما را عقب نگه دارد . در هر صورت مديريت زمان از موضوعات فوق العاده مهمي است كه در دنياي پر رقابت امروز بايد بيش از پيش مورد توجه قرارگيرد.

مديريت زمان و بهره وري بهينه از وقت به ما امكان مي دهد كه خلاقيت دانش آموزان و کارکنان را به خدمت بگيريم تا ضمن نجات از استرس هاي كسالت بار روزمره ، مديريتي موفق اعمال كنيم . در گذشته ، زمان به اين درجه اهميت نداشته است ، اما امروزه هر لحظه از زمان آبستن حوادث و تحولات شگرف است .  پس براي همگام و همراه بودن با تحولات بايد روي لحظه لحظه زمان ، مديريت داشته باشيم تا به اهداف مان نائل شويم ، كارهاي مهمتري انجام دهيم ، ارزش ها را بشناسيم ، تعادل را حفظ كنيم ، استرس را كاهش دهيم ، به جاي كار بيشتر ، دقيق تر كار كنيم . زمان را تحت كنترل خود در آوريم و با كارآيي بالاتري عمل نماييم (فرنر، 1381؛41).

مديريت موفق زمان روش هاي نويني را به ما نشان مي دهد تا 1- ديدگاه بهتري در مورد كارهاي وابسته به يكديگر و اولويت ها به دست آوريم 2- فرصتهاي بيشتري براي پرورش خلاقيت خود و ديگران داشته باشيم 3- با فشارهاي روحي و استرس دست و پنجه نرم كنيم و آنرا كاهش دهيم 4-اوقات فراغت بيشتري به دست آوريم و بتوانيم كارهاي اساسي و مهم را انجام دهيم تا سريعتر به اهدافمان برسيم (حقيقيوعليمرداني، 1380؛11).

در زندگی امروزی که علم توسعه یافته و مشغله های مدیران به لحاظ پیشرفت های تکنولوژی بیشتر شده، اگر مدیران تکنیک مدیریت زمان را بکار نبرند از خیلی از امورات و علوم روز باز می مانند. امروز، که عصر مدیریت و رهبری است، موفقیت سازمانها تا حدود زیادی به کارایی و اثربخشی و عملکرد مثبت مدیر بستگی دارد. در مقایسه با انواع مدیریت که در جای خود مهم هستند، مدیریت آموزشی اهمیت ویژه ای دارد، زیرا، پرورش نیروی انسانی را برعهده دارد. این موضوع کار مدیر آموزشی را مهم و مشکل می سازد و باید بکوشد با افزایش اثربخشی به حفظ و توسعه سازمان خود بپردازد. مدیران به خوبی واقفند که نمی توانند توجه خود را صرفاً به متغیرهای برونداد معطوف کنند بدون آنکه به متغیرهای میانجی(مدیریت زمان، برنامه ریزی، بهره وری زمان و …) کاری داشته باشند. بدون شک، مجموعه این عوامل به همراه دیگر عوامل مؤثر، در اثربخشی و موفقیت سازمان نقش ایفا می کنند. اهمیت و ضرورت موضوع از آنجا ناشی می شود که به نظر می رسد مدیریت زمان یکی از نیازهای محسوس و عوامل اثربخشی بیشتر مدیران است. با توجه به رشد و گسترش علم و دانش چنانچه به آن کم توجهی شود، ضربه مهلکی به نظام آموزشی(آموزش و پرورش) وارد خواهد شد که جبران ناپذیر خواهد بود.

نیاز به مدیریت در همه سازمان ها امری حیاتی است. این نیاز، در نظام های آموزشی به ویژه مدارس بسیار اهمیت دارد، زیرا که مدیران مدارس با انسانها سروکار دارند و فراگرد عملیات آنها به وسیله انسانها(معلمان و کارکنان) و در مورد انسانها(دانش اموزان) انجام می پذیرد. به همین دلیل، اداره مؤثر مدارس وظیفه ای پیچیده و مشکل است؛ به گونه ای که تحصیلات و مهارت صرف برای آن کافی نیست.

بلکه علاوه بر آن مدیران باید از توانایی های خاصی همچون درک و فهم پیچیدگیهای  نظام آموزشی و روابط عمومی و انسانی قوی برخوردار باشند(حق شناس،1378،ص75). بنابراین با توجه به ضرورت شناخت ویژگیها و کیفیت مدیریت زمان و ارتباط آن با عملکرد و اثربخشی آنان، این پژوهش قصد دارد که رابطه بین مدیریت زمان و عملکرد مدیران مدارس متوسطه دخترانه منطقه 4 تهران را مورد بررسی قرار دهد.

1-4-اهداف پژوهش

اهداف اصلی

بررسی رابطه بین مدیریت زمان و عملکرد مدیران مدارس دخترانه در مقطع متوسطه منطقه 4 آموزش و پرورش تهران

اهداف فرعی

-بررسی رابطه بین مدیریت زمان و عملکرد فنی مدیران مدارسدخترانه درمقطع متوسطه

-بررسی رابطه بین مدیریت زمان و عملکرد انسانی مدیران مدارس دخترانه در مقطع متوسطه

-بررسی رابطه بین مدیریت زمان و عملکرد ادراکی مدیران مدارس دخترانه در مقطع متوسطه

-بررسی رابطه بین مدیریت زمان مدیران مدارس و متغیرهای زمینه ای همچون سن، سنوات و سابقه مدیریتی،و …)

-بررسی رابطه بین دیدگاههای معلمان مدارس نسبت به عملکرد مدیران با متغیرهای زمینه ای آنان همچون سن ،سابقه و …)

فرضیات پژوهش

به نظر می رسد بین مدیریت زمان و عملکرد فنی مدیران مدارس دخترانه در مقطع متوسطه رابطه وجود دارد.

به نظر می رسد بین مدیریت زمان و عملکرد ادراکی مدیران مدارس دخترانه در مقطع متوسطه رابطه وجود دارد.

به نظر می رسد بین مدیریت زمان و عملکرد انسانی مدیران مدارس دخترانه در مقطع متوسطه رابه وجود دارد.

به نظر میرسد بین مدیریت زمان و متغیرهای زمینه ای همچون” سن و سنوات” رابطه وجود دارد

به نظر می رسد بین دیدگاه های معلمان مدارس نسبت به عملکرد مدیران با متغیرهای زمینه ای همچون “سن و سابقه” رابطه وجود دارد.

 سؤالات تحقیق

سؤال اصلی

آیا بین مدیریت زمان و عملکرد مدیران مدارس دخترانه در مقطع متوسطه منطقه 4 آموزش و پرورش تهران رابطه وجود دارد؟

سؤالات فرعی

1-آیا بین مدیریت زمان و عملکرد فنی مدیران مدارس دخترانه درمقطع متوسطه رابطه وجود دارد؟

2-آیا بین مدیریت زمان و عملکرد انسانی مدیران مدارس دخترانه در مقطع متوسطه رابطه وجود دارد؟

3-آیا بین مدیریت زمان و عملکرد ادراکی مدیران مدارس دخترانه در مقطع متوسطه رابطه وجوددارد؟

4-آیا بین مدیریت زمان مدیران مدارس و متغیرهای زمینه ای همچون” سن ، سنوات و سابقه مدیریتی” رابطه وجوددارد؟

5-آیا بین دیدگاه های معلمان مدارس نسبت به عملکرد مدیران با متغیر های زمینه ای آنان همچون” سن و سابقه”  رابطه وجوددارد؟

[1] -Time Management

[2]-Manager Performance

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه رابطه بين الگو هاي کسب وکار با عملکرد شرکتهاي فعال در شهرکهاي صنعتي
 • پايان نامه بررسي رابطه مهارت مذاکره مديران با ميزان تعارض ميان کارکنان مراکز آموزش فني و حرفه اي
 • پايان نامه بررسي انطباق عملكرد جاري مديران بر وظايف مديران آموزشي دوره ابتدايي با رويكرد مديريت زمان
 • پايان نامه ارتباط علّي بين احساس خودسودمندي، خطرپذيري رواني و اجراي شناگران
 • پايان نامه نقش فاصله قدرت در پيش بيني سبک رهبري معنوي مديران
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122