پايان نامه بررسي رابطه نگرش مذهبي ، خود پنداره و حمايت اجتماعي با رضايت شغلي زنان کارمند

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي رابطه نگرش مذهبي ، خود پنداره و حمايت اجتماعي با رضايت شغلي زنان کارمند یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 137 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه بررسي رابطه نگرش مذهبي ، خود پنداره و حمايت اجتماعي با رضايت شغلي زنان کارمند بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده    1
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1- بيان مسأله    5
2-1- اهمیت و ضرورت تحقيق    10
3-1 اهداف تحقيق    12
3-1-1 هدف اصلی    12
3-1-2- اهداف فرعی    12
4-1  فرضيه‏هاي تحقیق    12
4-1-1 فرضیه  اصلی    12
4-1-2- فرضیات  فرعی    12
1-5  تعريف واژه‏ها و اصطلاحات    13
1-5-1 تعریف مفهومی متغیرها    13
5-1-2 تعریف عملیاتی متغیرها    13
فصل دوم: ادبیات تحقیق
مقدمه    16
2-1 دینداری    16
2-1-1 نگرش های مذهبی    17
2-1-2 کارکردهای دین و ضرورت وجوه دین    18
2-1-3  کارکرد دین و اعتقادات مذهبی به عنوان یک نیاز فطری    20
2-1-4الگوهای دینداری    24
2-1-5نظریه های مربوط به دینداری    27
2-1-6 تحقیقات پیرامون نگرش مذهبی    29
2-2 خودپنداره    30
2-2-1- اهمیت مفهوم خود و خودپنداره    30
2-2-2- ویژگی های خود    31
2-2-3 شکل گیری خود و خودپنداره    33
2-2-4- علل پیدایش پدیده خود و خودپنداره    34
2-2-5  تحقیقات پیرامون خودپنداره    35
2-3 حمایت اجتماعی    35
2-3-1-انواع حمایت اجتماعی    37
2-3-2-منابع حمایت اجتماعی    40
2-3-3-مبانی نظری حمایت اجتماعی    41
2-3-4-چارچوب نظری حمایت اجتماعی    44
2-4 رضایت شغلی    45
2-4-1- سیر تاریخی رضایت شغلی    45
2-4-2- تعاریف رضایت شغلی    46
2-4-3- ماهیت رضایت شغلی    48
2-4-4- ابعاد رضايت شغلي    49
2-4-5- فوايد بررسي رضايت شغلي    49
2-4-6- عوامل موثر بر رضايت شغلي    50
2-4-6-1- عوامل فردی    51
2-4-6-2- عوامل سازمانی    52
2-4-6-3- عوامل محیطی    53
2-4-6-4- ماهیت شغل    56
2-4-7   پیامدهای رضایت شغلی    57
2-4-7-  1 رضایت شغلی و عملکرد    57
2-4-7-2 رضایت شغلی و میزان جابجایی    59
2-4-7-3 رضایت شغلی و سلامت جسمي رواني    59
2-4-7- 4 رضایت شغلی و غیبت    60
2-4-7-5 رضایت شغلی و تاخیر در کار    60
2-4-7-6 رضایت شغلی و ترک خدمت    60
2-4-7-  7 رضایت شغلی و بازنشستگی زودرس    61
2-4-7-8 رضایت شغلی و تشویش    61
2-4- 8 نظریه های رضایت شغلی    61
2-4-8-1 نظریه نیازها    61
2-4-8- 2 نظریه سلسله مراتب نیازها    62
2-4-8-3 تئوري بهداشت – انگیزش    63
2-4-8-4 تئوري آلدرفر (ERG)     64
2-4-8-5  تئوري کامروایی نیاز    65
2-4-8-6 نظریه انتظار وورم    65
2-4-8 -7 نظریه انگیزش پورتر ولاولر    66
2-4-8-8  نظریات رضایت شغلی از دیدگاه بروفی (1959)    67
2-4-9  ابزارهاي اندازه گیري رضایت شغلی    67
2-4-10- شاخص توصیف شغلی (JDI)    68
2-4-11- پرسشنامه رضایت شغلی مینه سوتا (MSQ)    68
2-4-11-1 تکنیک وقایع حساس    68
2-4-11-2  مصاحبه    69
2-5  پیشینه تحقیقات انجام شده در داخل و خارج کشور    69
فصل سوم: روش شناسی
مقدمه    75
3-1 روش تحقیق :    75
3-2 جامعه آماری:    75
3-3 روش نمونه گیری:    75
3-3 حجم نمونه:    76
3-4 ابزار گردآوری داده ها    76
3-5 متغیرهای تحقیق در قالب مدل مفهومی    80
3-6  روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها:    80
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه    82
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5- بحث و بررسی    98
5-1- تحلیل فرضیه های تحقیق    98
5-2-پیشنهادات    101
منابع     104
پیوست ها     112

منابع

آخوندی، احمد (1376). بررسی رابطه حمایت اجتماعی ادراک شده با سازگاری اجتماعی داش آموزان شهر تهران. پایان نامه ی کارشناسی ارشد دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس.

آرون، ریمون (1386). مراحل اساسی سیر اندیشه در جامعه شناسی ، ترجمه، محسن ثلاثی ، تهران: علمی و فرهنگی.

آقاپور، مهدی؛ محمدی، اکبر(1388). مقایسه افسردگی پس از زایمان زنان شاغل و خانه دار و روابط آن با حمایت اجتماعی و سازگاری زناشویی.زن و مطالعات خانواده،سال اول شماره چهارم تابستان1388صص9-32

اتکینسون، ریتال. و همکاران (1378). زمینة روان شناسی هیلگارد، ج 1 ترجمة گروه مترجمان زیر نظر محمد نقی براهنی، تهران: انتشارات رشد.

احمدی ، سید جعفر ، کج باف ، محمد باقر . (1387) .بررسی نگرش معنوی دانشجویان دانشگاه اصفهان و ارتباط با برخی ویژگی های جمعیت شناختی

احمدي، سيد احمد. (1388). مباني و اصول راهنمايي و مشاوره. تهران: سمت.

اسميت، فيليپ دانيل (1383). ” درآمدي بر نظريه فرهنگي”، ترجمه، حسن پويان، تهران: دفتر پژوهش‌هاي فرهنگي؛ مرکز بين‌المللي گفتگوي تمدن‌ها

افروز، غلامعلی، ( 1375 )، مفهوم مذهب، مجله پیوند، شماره  2

اكبري، جعفر. 1380.  پروژه ي تحقيقات ي عزت نفس و ارتباط آن با خودپنداره، ماهنامه ي تربيت

اينگلهارت، رونالد (1373)، ” تحول فرهنگي در جامعه پيشرفته صنعتي”، ترجمه، مريم وتر، تهران: نشر کويري

باقري، ا. (1383). رابطه كيفيت زناشويي با موقعيت اقتصادي، حمایت اجتماعي. فصلنامه خانواده و پژوهش، پژوهشكده اولياء و مربيان، سال اول، شماره6.

بخشی­پور رودسری، عباس و همکاران (1384)، «بررسی رابطه میان رضایت از زندگی و حمایت اجتماعی با سلامت روان در دانشجویان، فصلنامه اصول بهداشت روانی، شماره 27 و 28: 145-152

بریری، ماهرخ (1384). بررسی رضایت شغلی و صفات شخصیت در افسران پلیس دانشگاه آزاد اسلامی ، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی.

بشريه، حسين(1378). جامعه شناسي سياسي تهران، نشر ني.

به پژوه، احمد. (1386). آسيب شناسي ازدواج و خانواده. تهران: انتشارات انجمن اوليا و مربيان.

به پژوه،احمد؛خانجاني،مهدي؛حيدري،محمد، و شکوهي يکتا،محسن،(1386).بررسي اثربخشي آموزش مهارت هاي اجتماعي بر عزت نفس دانش آموزان نابينا.مجلات پژوهش در سلامت روان شناختي، دانشگاه تربيت معلم تهران: قطب علمي روان شناسي استرس، دوره اول، شماره سوم.

پرتو عین الدین، مسلم .(1387). رابطۀ حمایت اجتماعی ادراک شده، حرمت خود و افسردگی در دانش آموزان دورۀ متوسطه شهر تهران، پایان نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.

تقی زاده، م. 1379. باد بی آرام نوجوانی. اصفهان. ص 21.

رضاييان علي, ناييجي محمدرضا.(1388) “اثرات هیجان پذیری وشخصیت بر رضایت شغلی مطالعه ای در صنعت نفت ایران “عنوان نشریه:   چشم انداز مديريت بازرگاني (چشم انداز مديريت (پيام مديريت-  زمستان 1388 , دوره  9 , شماره  33 ; از صفحه 49 تا صفحه 66 .

تيرگري، ع.؛ اصغرنژاد، ع. ا.؛ بيان زاده، س.ا. و عابدين،ع. ر.(1385). مقايسه سطح هوش هيجاني. ورضامندي زناشويي و رابطه ساختاري آنها در زوجين ناسازگار و سازگار شهرستان ساري. مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران، دوره شانزدهم، شماره 55.

جعفري، فروغ. (1381). ميزان اثربخشي آموزش مهارت هاي ارتباطي زوجين پيش از ازدواج بر افزايش رضايت زناشويي. پايان نامه کارشناسي ارشد، دانشگاه علامه طباطبايي تهران.

حسینی حاجی بکنده، سیداحمد و تقی پور، ملیحه (1389). بررسی تاثیر حمایت اجتماعی بر سلامت اجتماعی زنان سرپرست خانوار. فصلنامه پژوهشی اجتماعی، سال سوم، شماره هفتم

-Al-Arabi S(2003). Social support, coping methods and quality of life in Hemodialysis patient. PHD Dissertation, Galveston, University of Texas

-Bandura, A. (1977). Self-efficacy. In V.S. Ram chaudram (Ed). Encychopedia of human behavior, 1, 71- 81.

-Bandura, A. (1986). Social foundations of thought and action. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.

Bonomi AE, Patrick DL, Bushnell DM and Martin M(2000). Validation of the United States’ version of the world health organization quality of life (WHOQOL) instrument. J Clin Epidemiol; 53(1): 1-12.

-Byrne, B. M., & Shavelson, R. J. (1986). On the structure of adolescents self-concept. Journal of Educational Psychology, 78, 474-81

-Cohen S.& Wills TA.(2002).stress,social support, and the buffering hypothesis.psychol Bull.98:310-57.

-Hawks SR,Hull ML,Thalman  RL,Richins  PM (2009).Review of spiritual health: definition ,role,and intervention  strategies in health promotion, Am I health promot;9(5):371-8.

چکیده

هدف از پژوهش حاضر « بررسی رابطه نگرش مذهبی، خود پنداره و حمایت اجتماعی با رضایت شغلی » بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه زنان کارمند دانشگاه های آزاد، ملی و پیام نور شهر کرمان که در قسمت اداری مشغول به کار می باشند به تعداد 303 نفر می باشد.حجم نمونه دراین پژوهش 169 نفر به صورت تصادفی طبقه ای انتخاب شد. تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS در دو سطح آمار توصيفي و استنباطي محاسبه گردید برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه خودپنداره بک (1976 )، رضایت شغلی بری فیلد و روث(1951 )، نگرش مذهبي سراج زاده (1377) ، حمايت اجتماعي( MOS) شربورن و استوارت استفاده شد. نتایج نشان داد : متغیرهای نگرش مذهبی ،خود پنداره و حمایت اجتماعی بارضایت شغلی رابطه معناداری وجود دارد.حمایت اجتماعی با رضایت شغلی همبستگی مثبت(مستقیم)،یک سویه دارد.همچنین حمایت اجتماعی،بعد پیامدی نگرش مذهبی ،توانایی ذهنی،مسایل اخلاقی و جذابیت فیزیکی با رضایت شغلی رابطه معناداری دارند.

واژگان کلیدی: حمایت اجتماعی ، خود پنداره ، رضایت شغلی ، نگرش مذهبی .

فصل اول کلیات پژوهش

 مقدمه

شناخت خصوصيات و ويژگي هاي نيروي انساني و عوامل مؤثر بر كارآيي آنان جهت بكارگيري هرچه مطلوبتر اين سرماية سازماني يكي از دل مشغولي هاي رهبران و مديران تمامي سازمان ها بوده و مي باشد.

يكي از عوامل بسيار مهم كه باعث افزايش كارآيي و احساس رضايت فردي، همچنين موفقيت شغلي مي گردد، رضايت شغلي[1] است.

نقش عامل انسانی در پیشبرد امور جامعه ، دارای اهمیتی خاص است و مؤثرترین رکن تحولات اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی محسوب می‌شود. پیشرفت‌های اقتصادی و اجتماعی لازمه توجه خاص به آموزش نیروی انسانی متعهد ، متخصص ، ماهر و کوشش در افزایش عوامل مؤثر در رضایت شغلی او دارد. انسان مهمترین سرمایه ‌ی سازمان است اگر عامل انسانی را از سازمان حذف کنیم ، آنچه باقی می‌ماند امکاناتی نظیر ساختمان،ماشین آلات،تجهیزات،مواد و … است که به خودی خود قابل استفاده نیست و ارزشی نخواهد داشت. انسان به اشیاء روح دمیده و از آنها برای بهبود و تکامل زندگی خود استفاده می کند. انسان ، بزرگترین و با ارزش ترین دارایی سازمان است که هرگز در ترازنامه‌ها و صورت‌های سود وزیان شرکت‌ها منعکس نمی‌شود. در صورتی که سودآوری سازمان بستگی به انسان داشته و انسان ها پشتوانه موفقیت سازمان به شمار می‌روند،بنابراین با عامل انسانی باید در نهایت عزت و احترام برخورد شود ، زیرا سال ها وقت و سرمایه‌ی گزاف سازمان و در کل جامعه ، صرف تربیت و پرورش انسان‌های متخصص ، فهیم و متعهد شده تا پس از سال‌ها برنامه‌ریزی به اوج بازدهی خود برسند. در صورت کناره گیری نیروی انسانی آنان به علت عدم رضایت شغلی از سازمان ، به آسانی و در زمانی اندک قابل جایگزینی نیستند و فقدان آنها زیان و لطمه‌ی بزرگی به سازمان وارد خواهد کرد. به بیانی دیگر عرضه نیروی انسانی توانمند و کارآمد ، امری محدود ، زمان بر و پرهزینه بوده و مستلزم صرف وقت ، نیرو و مخارجی هنگفت است.(حکیمی جوادی،1388)

نیروی انسانی متعهد در سازمان ، با کردار و اعمال خود و اتخاذ تصمیمات صحیح و به موقع می تواند زیان‌های مادی را بزودی جبران و تأمین کند . در واقع ، همواره برای سازمان ارزش افزوده ، ثروت و فایده ایجاد می‌کند و بر سرمایه‌های مادی سازمان می‌افزاید. نیروی انسانی متعهد بیش از هزینه ای که صرف تربیت ، تجهیز و آموزش او شده ، برای سازمان فایده و ارزش به وجود می‌آورد. بر عکس ، نیروی انسانی ناراضی ، غیرمتعهد ، غیرکارآمد و ناآگاه ممکن است با تصمیمات و اعمال غلط خود بر مشکلات و زیان‌های سازمان بیافزاید. از این رو شناخت عوامل مؤثر بر رضایت کارکنان سازمان از اهمیت خاصی برخوردار است و در این زمینه مطالعات بسیاری از طرف پژوهشگران حوزه مدیریت و منابع انسانی انجام گرفته است و نظریه‌های مختلفی در این باره طرح شده است.(سپهری،1383)

رضایت شغلی از مهمترین متغیرها در حیطه رفتار سازمانی محسوب می شود و تحقق اهداف سازمانی بدون رضایت شغلی امکان پذیر نمی باشد. از جمله مهمترین عوامل تاثیر گذار بر رضایت شغلی افراد ، نگرش های مذهبی افراد می باشد . فرد ديندار به نوعي با يك منبع آفرينش كه بر زندگي بشر و امور طبيعي تأثير دارد ، ارتباط برقرار مي كند متاسفانه علي رغم اهميت آشكار دين براي افراد و اجتماعات، روان شناسان ، با كمال تعجب ، به اين موضوع كمتر توجه كرده اند به عبارت ديگر در طول سال هاي تعيين كننده براي روان شناسي اگر چه دين مورد علاقه بسياري از دانشمندان از جمله ويليام جيمز و استانلي هال قرار گرفت ، اما مطالعه دين مانند ديگر موضوعات سنتي مانند روان شناسي تحولي ، روان شناسي اجتماعي و روان شناسي شخصيت توجه زيادي را در ميان پژوهش هاي روان شناسي به خود جلب نكرده است. (میرشهیدی1389)

خودپنداره ، يكي از مهم ترين عوامل موفقيّت در رضایت شغلی افراد مي باشد. اگر فرد توانايي ها و استعدادهاي خود را بشناسد و تلقي و برداشت مثبتي از توانايي هاي خود داشته باشد و به اين باور برسد كه می تواند به آن چيزي كه استعدادش را دارد دست يابد، اين امور موجب باعث افزايش بازدهي و كارامدي و تحقق اهداف او مي شود. توجه به خودپنداره ي مديران و نگرش آن ها نسبت به خود در فرايند مديريت از اهميت خاصي برخوردار است. زيرا اين امر منجر به شناخت تواناییها ، استعدادها، علائق و انگيزه هاي آن ها مي شود كه در عملكرد و ميزان موفقيت آنها تأثير خواهد داشت. حمایت اجتماعی از دیگر متغیرهای تاثیر گذار در رضایت شغلی افراد است . حمایت اجتماعی یعنی اینکه احساس شود که مورد توجه قرار گرفته ایم و کسی هست که ما را دوست دارد.(تقی زاده،1379:23)

در این فصل ابتدا بیان مساله ، ضرورت و اهمیت تحقیق، اهداف تحقیق ، قلمرو تحقیق و تعریف اصطلاحات و مفاهیم و در نهایت متغیرهای تحقیق بیان می گردد.

1-1- بيان مسأله

فیشروهانا[2] (2001)، رضایت شغلی را عاملی روانی قلمداد کرده و آن را به صورت نوعی سازگاری عاطفی با شغل و شرایط شغل تعریف می کند. به این معنا که اگر شغل شرایطی مطلوب را برای فرد فراهم کند فرد از شغلش رضایت خواهد داشت اما اگر شغلی برای فرد رضایت و لذت مطلوب را فراهم نکند فرد شروع به مذمت شغل کرده و در صورت امکان شغل خود را ترک خواهد کرد.رضایت شغلی مجموعه ای از احساسات وباورهاست که افراد در مورد مشاغل کنونی خود دارند.رضایت شغلی یکی از عوامل مهم در موفقیت شغلی است؛ عاملی که موجب افزایش کارآیی و نیز احساس رضایت فردی می گردد و به معنی دوست داشتن شرایط و لوازم یک شغل ، شرایطی که در آن کارانجام می گیرد و پاداشی که برای آن دریافت می شود (به نقل از شفيع آبادي،1382).

از نظر هاپاك رضايت شغلي مفهوم پيچيده و چند بعدي است و با عوامل رواني، جسماني و اجتماعي ارتباط دارد. تنها يك عامل موجب رضايت شغلي نمي شود بلكه تركيب معيني از مجموعه عوامل گوناگون سبب مي گردد كه فرد شاغل در لحظه معين از زمان از شغلش احساس رضايت نمايد و به خود بگويد از شغلش راضي است و از آن لذت مي برد(بریری،1384).

رضايت شغلي برخاسته از عوامل دروني و خصوصيات فردي از يك سو و عوامل فيزيكي ومحيطي از سوي ديگر است. رضايت شغلي ناشي از عوامل دروني و خصوصيات فردي، در واقع نوعي سازگاري عاطفي با شغل و شرايط اشتغال است. رضايت شغلي به عنوان وضعيت عاطفي خوشايند حاصل ارزشيابي فرد از موقعيت شغلي خويش است و در رابطه با ويژگي ها و ابعادشغلي تعريف مي شود(آکر[3]،1999.به نقل از باقری،1383).

حکیمی جوادی و همکاران(1388)،بیان کردند رضايت شغلي تعاريف مختلفي دارند که ذکر اين تعاريف عمده ، موجب رسيدن به يک تعريف کامل مي شود.

در سال ١٩٣۵ ، هاپاک ، رضايت شغلي را در ارتباط با عوامل روانشناختي ، فيزيولوژيکی و اجتماعي تعريف کرده است . يعني جهت رسيدن شاغل به رضايت شغلي ، لازم است از نظر رواني ، جسماني و اجتماعي ارضاء شود . اين تعريف ترکيبي از عوامل مختلف ارضاء کننده است،

وروم(1694) ، رضايت شغلي را به عنوان تمايلات رواني فرد نسبت به نقشي که شاغل در شغل خود ايفاء مي کند تعريف کرده است . در اين تعريف باتوجه به مفهوم نقش که عبارت است از جنبه کارآمدي از انجام يک وظيفه به وسيله فرد ، مي توان گفت بدين وسيله شاغل خود را در سازمان مفيد مي يابد.در نتيجه احساس رضايت به او دست مي دهد و در سال 1985 نيواستورم ، رضايت شغلي را ، مجموعه اي از احساسات سازگار نسبت به شغل مي داند.اين احساس زماني حاصل مي شود که خواسته ها ، نيازها ، آرزوهاوتجربه هايي که شاغل هنگام ورود به سازمان با خود دارد ، ازطريق شغل برآورده شود.

بدين گونه بين انتظارات شاغل و برآورده شدن آنها ، توازن برقرار می شود.در نتيجه شاغل ، نگرشي مثبت به شغل پيدا مي کند که موجب رضايت او مي گردد.

حال با نگرش به تعاريف و مفاهيم ذکر شده ، بررسي هاي مختلف در زمينه رضايت شغلي نشان مي دهد كه متغيرهاي زيادي با رضايت شغلي مرتبط است كه اين متغيرها در چهار گروه قابل طبقه بندي است:عوامل سازماني ، عوامل محيطي ، ماهيت كار و عوامل فردي:از جمله عزت نفس ، حمایت اجتماعی ، نگرش مذهبی و…،( به نقل ازحكيمی جوادي وهمكاران،1388).

مشاغلي که عموما داراي حدود و ميزان متعادلي از تنوع کاري باشند بيشترين رضايت شغلي را ايجاد مي نمايند.از طرف ديگر ، مشاغلي که داراي تنوع کمتري هستند ، اصولا باعث مي شوند افراد احساس ملامت و خستگي نمايند.در مقابل کنترل مداوم مديران بر کارکنان ، موجب کاهش سرعت انجام کارها مي گردد، به ميزان زيادي باعث عدم رضايت شغلي افراد مي شود.

پژوهشگران و متخصصين بر اين نكته تأكيد دارند كه نگرش مذهبی تلویحات بسياري درباره نقشهاي شغلی ، عزت نفس ، بهداشت رواني و جسمي و رضايت شغلي به همراه دارد (تيرگري و همكاران،1391).

دین ورزي قدمتی دیرینه داشته، به طوري که مطالعات باستان شناسی و انسان شناسی نشان داده اند، مذهب  جزء لاینفک زندگی بشري در تمام اعصار بوده است. به گفته ي فرانکل بنیان گذار مکتب معنا درمانی ،احساس مذهبی عمیق و واقعی، در اعماق ضمیر ناهوشیار هر انسانی وجود دارد(یانگ[4]،2007).

همچنین رفتارها و باورهاي مذهبی، تأثیر مشخصی در معنادار کردن  زندگی و رضایت افراد دارند، رفتارهایی مانند عبادت، زیارت و توکل به خداوند می توانند از طریق ایجاد امید و تشویق به نگرش هاي مثبت، افزایش عزت نفس، موجب آرامش درونی افراد گردند. داشتن معنا در زندگی، امیدواري به یاري خداوند در شرایط مشکل زا، بهره مندي از حمایت هاي اجتماعی و معنوي، احساس تعلق داشتن به منبعی والا همگی از جمله روش هایی هستند که افراد مذهبی با دارا بودن آن ها می توانند در مواجهه با حوادث آسیب رسان ، فشار کمتري را  متحمل شوند (پولنر[5]،2010).

روانشناسی دینی که عبارت است از مطالعه ي مذهب و پدیده هاي مذهبی با استفاده از مفاهیم روانشناسی، اشاره به این دارد که مذهب و واقعیات روانشناسی از یکدیگر تأثیر می پذیرند. در حیطه ي روانشناسی دینی، تمایل فزاینده اي وجود دارد که چشم اندازهاي تئوریکی، به واسطه ي پژوهشهاي تجربی حمایت شود. از این رو افزایش تحقیقات در زمینه هاي گوناگون نظیر میزان مذهبی بودن، نیاز به مذهب، تأثیر دین در سلامت جسم و روان و رضایت از زندگی و شغل بسیار چشمگیر بوده است(میرشهیدی،1389).

بهره مندی از حمايت اجتماعی خانواده و دوستان می تواند نقش مهمی را در مراحل مختلف زندگی ايفا کرده  فرد را در مقابل تنش های ناشی از نقص عضو و بيماری محافظت نمايد و نتايج منفی روانی ناشی از نقايص فيزيکی را کاهش دهد. بعلاوه با ارتقای سازگاری، توانايی مقابله با تنش را در فرد افزايش می هد(العربی[6]،2003).

مذهب[7] و عقايد مذهبي به عنوان مجموعه اي از اعتقادات، بايد ها و نبايدها و نيز ارزش هاي اختصاصي و تعميم يافته، از موثرترين تکيه گاه هاي رواني به شمار مي رود که قادر است رضایت انسان از جنبه های گوناگون زندگی را در لحظه لحظه هاي عمر فراهم کرده و از طريق شناساندن مبدا ، مقصد و مسير حرکت و بطور کلي هدف زندگي، به انسان الگوهاي رفتاري خاصي دهد که باعث معني بخشيدن به دردها و رنج ها  و ايجاد آرامش در زندگي انسان مي شود. داشتن هدف و معنا در زندگي، احساس تعلق داشتن به منبعي والا، اميدواري به ياري خداوند در شرايط مشکل زاي زندگي، بهره مندي از حمايت هاي اجتماعي و معنوي، بالا رفتن سطح خودپنداره و …، همگي از جمله روشهايي هستند که افراد مذهبي با دارا بودن آنها مي توانند در مواجهه با حوادث فشارزاي زندگي، آسيب کمتري را متحمل شوند(يانگ و ماو[8]، 2007) .

در دستگاه فکري يينگر[9] و برگر[10]، دين عاملي براي آرامش بخشيدن به انسان تعبير مي شود. لذا هر ديني با اميد بخشي به مومنان، نداي زندگي بهتر و آرامش را درون زندگي ايجاد مي نمايد (بشريه،1389).

مذهب شامل رهنمودهايي براي زندگي و ارائه دهنده سامانه باورها و ارزش هاست که اين ويژگيها مي توانند رضایت شغلی افراد را متاثر کنند(هانلر و گنچوز[11]،2005).ادي[12] (1999)کارکرد هاي دين را حمايت، هويت بخشي و انسجام بخشي عنوان مي کند. در اين رويکرد دين عاملي براي کاهش انزواي اجتماعي، تحکيم همبستگي اجتماعي، زمينه اي براي پذيرش هنجارها و افزايش عزت نفس مي باشد.

يينگر[13] (1999) معتقد است با تکيه بر کارکرد دين در پاسخدهي به مسائل بشري، شاهد رفع اضطراب و کاهش نگرانيهاي انسان به دليل گم شدن در مسير و در نتيجه جلوگيري از بي عملي او هستيم. در واقع دين با ارائه کارکرد سه گانه تعيين وضعيت کنوني فرد و اجتماع، هدف نهايي و مسير شناخت، آرامش روحي را در فرد ايجاد مي کند.دين از طريق معنا بخشي و انسجام بخشي روابط بين فردي، نظم موجود در زندگي را تثبيت مي کند و موجب افزايش سطح رضایت فرد مي گردد (هميلتون[14]،1389).

مطالعات مختلف نشان مي دهند حمايت اجتماعي[15] بعنوان يکي ديگر از مولفه هاي تاثير گذار بر بهبود رضایت شغلی داراي نقش مهمي بوده و در کاهش آثار منفي استرس هاي فراوان ناشي از محيط و جامعه تاثير دارد(برکمن،2000). جنبه ذهني حمايت اجتماعي مي تواند کمک رواني موثري براي مقابله با فشارها و مسائل به شخص نيازمند نمايد، چون چنين فردي در تمام لحظات اين تصور روشن را در ذهن خود دارد که کساني هستند که هنگام نياز و درماندگي به او کمک کنند(بونومی[16]،2000).

بنابراين با قوت بيشتري در برابر ناملايمات مقاومت مي کند. در ضمن ، اين جنبه از حمايت اجتماعي بر ميزان عملکرد فرد تاثير فراواني دارد و يافته هاي تحقيقاتي حاکي از آن است که هر چه ذهنيت فرد در برخورداري از حمايت ديگران بيشتر باشد، ميزان پاسخ هاي موفقيت آميزي که به فشارهاي رواني و موقعيتهاي بغرنج نشان مي دهد بيشتر است(کالاگان و موري[17]، 2003).

همچنین حمایت اجتماعی به عنوان قويترین و نیرومند ترین نیروي مقابله اي براي مواجهه ي موفقیت آمیز و آسان فرد در زمان درگیري با شرایط تنش زاست و تحمل مشکلات را براي افراد تسهیل می کند(حیدری و همکاران،2009).

همینطور ستریتر[18](1992)،بیان داشت؛حمایت اجتماعی ادراک شده به حمایت از منظر ارزیابی شناختی فرد از محیط و روابطش با دیگران می نگرد.نظریه پردازان حمایت اجتماعی ادراک شده،بر این امر اذعان دارند که تمام روابطی که فرد با دیگران دارد،حمایت اجتماعی محسوب نمی شوند،به بیان دیگر،روابط منبع حمایت اجتماعی نیستند،مگر آنکه فرد آن ها را به عنوان منبعی در دسترس یا مناسب برای رفع نیاز خود ادراک کند(ستریتر،1992).شواهدی در دست است مبنی بر این که گاهی کمک هایی که به فرد می شود نامناسب و بد موقع است یا اینکه خلاف میل خود فرد است ، لذا نه خود حمایت که بیشتر ادراک فرد از حمایت است که مهم است.تحقیقات بسیاری نشان از آن دارند که برخورداری از حمایت اجتماعی مطلوب،فرد را به سلامت ، بهزیستی روانی و رضایت هدایت می کند(کوهن[19]،1985 و روبرت[20]،1997).

1. Job satisfaction .

[2] Fisher&Hanna

[4] Yang

[5] Pollner

[6] Al-Arabi.S

[7] Religious

[8] Yang & Mao

[9] Yinger

[10] Burger

[11] Hunler & GencOZ

[12] O’Dea

[13] Yinger

[14] Hamilton

[15] Social support

[16] Bonomi

[17] Challaghan & Morrissey

[18] Streeter

[19] Cohen

[20] Roberts

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي بازنمايي زنان در برنامه هاي صدا و سيما (تحليل محتواي سريال هاي تلويزيون)
 • پايان نامه تحليل يک آيين ارتباطي : بررسي معنا شناسي پوشش زنان در جامعه امروز ايران
 • پايان نامه بررسي رابطه بين مهارتهاي مديريتي مديران و رضايت شغلي کارکنان در دانشگاه
 • پايان نامه ارزيابي ارتباط ميان ابعاد رهبري معنوي و رضايت شغلي کارکنان شعب بانک
 • پايان نامه ارتباط بين غني سازي شغلي با تعهد سازماني و رضايت شغلي در سازمان تامين اجتماعي
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122