پايان نامه بررسي رابطه هوش سازماني با عملکرد کارکنان بانک ملي

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي رابطه هوش سازماني با عملکرد کارکنان بانک ملي یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 157 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي رابطه هوش سازماني با عملکرد کارکنان بانک ملي بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول 1
«کلیات تحقیق» 1
مقدمه 2
1-1 بیان مسأله تحقیق 3
1-2 اهمیت موضوع 5
1-3 اهداف تحقیق 6
1-4 مدل تحقیق 7
1-5 فرضیات و سوالات تحقیق 8
1-6 روش تحقیق 8
1-7 جامعه و نمونه آماری 9
1-8 روش و ابزار جمع آوری اطلاعات 9
1-9 قلمرو تحقیق 9
1-10 تعاریف متغیرها و اصطلاحات تحقیق 10
فصل دوم 12
« ادبیات تحقیق» 12
مقدمه 13
بخش اول: مبانی نظری تحقیق 14
2-1 قسمت اول: هوش سازمانی 14
2-1-1 هوش چیست 14
2-1-2 هوش از منظر دانشمندان مختلف 16
2-1-3 انواع هوش 20
2-1-4 تعریف هوش سازمانی و تاریخچه آن 21
2-1-5 اهمیت هوش سازمانی برای سازمان 24
2-1-6 ویژگی‌های هوش سازمانی 26
2-1-7 هوش سازمانی از دیدگاه‌های مختلف 26
2-1-7-1 دیدگاه معرفت شناختی 26
2-1-7-2 دیدگاه ماتسودا 27
2-1-7-3 دیدگاه هلال 29
2-1-7-4 دیدگاه مینچ (1996) 30
2-1-7-5 دیدگاه کرن 30
2-1-7-6 دیدگاه دیوید پرکینز 31
2-1-8 سه هوشمندی حیاتی در سازمان‌ها 33
2-1-8-1 هوشمندی کسب و کار 33
2-1-8-2 هوشمندی استراتژیک 34
2-1-8-3 هوشمندی پولی 34
2-1-9 تفاوت هوش سازمانی و هوش کسب و کار 34
2-1-10 قانون آلبرشت 35
2-1-11 ابعاد هوش سازمانی از نظر کارل آلبرشت 36
2-1-12 توانمند سازهای کلیدی هوش سازمانی 38
2-1-13 ضرورت توجه به هوش سازمانی در سازمان 40
2-1-14 نقش رهبران در افزایش هوش سازمانی 42
2-1-15 گام‌های اساسی استفاده درست از هوش سازمانی 42
2-1-16 بهبود هوش سازمانی 43
2-1-17 پیامدهای هوش سازمانی 45
2-1-18 هوش سازمانی مسیری که باید شرکت‌ها و سازمان‌ها طی کنند 46
2-1-19 چرا هوش سازمانی؟ 47
2-1-19-1 هوش سازمانی و کاهش هزینه‌ها وافزایش درآمدها در سازمان‌ها 48
2-1-20 فرآیند هوش سازمانی در سازمان‌ها و شرکت‌ها 49
2-1-20-1 مرحله برنامه ریزی و هدایت 49
2-1-20-2 مرحله اخذ اطلاعات از پایگاه اطلاعاتی 49
2-1-20-3 مرحله پردازش اطلا عات 50
2-1-20-4 مرحله آنالیز و تولید اطلاعات 50
2-1-20-5 خلاصه و جمع بندی 50
2-2 قسمت دوم: عملکرد کارکنان 51
2-2-1 مفهوم عملکرد 51
2-2-2 ارزیابی عملکرد 52
2-2-3 اهمیت ارزیابی عملکرد 54
2-2-4 اهدف ارزیابی عملکرد 56
2-2-5 انواع ارزیابی عملکرد 58
2-2-6 دیدگاههای مربوط به ارزیابی عملکرد 64
2-2-7 مقیاسهای ارزیابی عملکرد 66
2-2-8 روش‌هاي مختلف ارزيابي عملکرد 66
2-2-8-1 روش امتيازبندي 67
2-2-8-2 روش رتبه‌بندي مستقيم 68
2-2-8-3 روش‌هاي غير متدوال 68
2-2-9 ارتباط هوش سازمانی با عملکرد کارکنان 69
بخش دوم: پیشینه پژوهش 70
فصل سوم 74
« روش تحقیق» 74
مقدمه 75
3-1 روش تحقيق 76
3-2 جامعه آماري و تعیین حجم نمونه 77
3-3 روش‌ها وابزار جمع آوري اطلاعات 78
3-3-1 روش‌های گردآوری اطلاعات 78
3-3-2 ابزار اندازه گیری 79
3-3-2-1 تهیه و تنظیم پرسشنامه 79
3-3-2-2 ساختار پرسشنامه: 81
3-3-2-3 پايايي و روايي پرسشنامه 81
3-3-2-3-1 تعيين پايايي (قابليت اعتماد)پرسشنامه 81
3-3-2-3-2 تعيين اعتبار (روايي)پرسشنامه 82
3-3-2-3-3 پايايي و روايي بدست آمده از پرسشنامه هوش سازمانی و عملکرد سازمانی 83
3-4 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 84
فصل چهارم 86
« تجزیه و تحلیل پژوهش» 86
مقدمه 87
4-1 آمار توصیفی 88
4-1-1 بررسي جمعيت شناختي پاسخ دهندگان 88
4-1-2 توزیع فراوانی شاخص‌های تحقیق 92
4-2 آمار استنباطی 106
4-2-1 بررسي نرمال بودن متغيرهاي تحقيق 106
4-2-2 آزمون فرضيه‌هاي تحقيق 107
4-2-3 رتبه بندي متغیرهای پژوهش 114
فصل پنجم 116
« نتیجه گیری و پیشنهادها » 116
مقدمه 117
5-1 یافته‌های تحقیق 118
5-1-1 یافته‌های توصیفی تحقیق 118
5-1-2 یافته‌های حاصل از تجزیه و تحلیل سوالات پرسشنامه‌ها 119
5-2 نتیجه گیری و پیشنهادها 121
5-3 پیشنهادها به محققین آتی 128
5-4 محدودیت‌های تحقیق 128
فهرست منابع و مأخذ 130
منابع فارسی 131
پیوست‌ها و ضمائم 138

منابع

منابع فارسی

ابزري، مهدي، اعتباريان، اكبر و ستاري قهفرخي، مهدي، هوش سازماني وجلوگيري از كند ذهني سازماني، 1385، ماهنامه مديريت دانش سازماني، شماره 22، مهرماه.

اتكینسون، ریتاال و همكاران؛ زمینه روان‌شناسی، حسن رفیعی و دیگران، تهران، ارجمند، 1384، چاپ پنجم، جلد دوم

آذر، عادل؛ منصور مومنی، آمار و کاربرد آن در مدیریت، 1387، جلد اول، انتشارات سمت، چاپ ششم.

ارشدي خمسه، علي، ارزيابي عملكرد، 1387، . <www. atu,ac. ir >,[on line]

استندلر پيتر، روش تحقيق اجتماعی، 1375 ترجمه بيژن کاظم زاده، انتشارات آستان قدس رضوی.

اسماعیلی، علی، گودرزی، ناصر، شایسته، سیاوش، مبانی روان شناسی عمومی، 1386، چاپ دوم، تهران، شلاک

آشوری، داریوش، دانشنامه سیاسی، 1393، انتشارات مروارید، چاپ بیست و سوم.

اصفهانیان، محمدرضا، بررسی رابطه بین کارکردهای نظام ارزیابی عملکرد کارکنان و تعهد  سازمانی در سازمان آموزش پرورش استان اصفهان، 1389، دانشگاه تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی

البرزي، صدرا لله، ارزيابي عملكرد كاركنان، 1385، روزنامه همشهري، شماره 3702

الهی، شعبان، “مثلث عملکرد سازمانی”، 1378، مجموعه مقالات دومین جشنواره شهید رجایی، ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی کشور، تهران، سازمان امور اداری و استخدامی کشور.

ایران نژاد پاریزی، مهدی، روش تحقیق در اجتماعی، 1382، تهران، نشر مدیران.

بابایی، محمد علی، مومنی، نونا؛ تأثیر هوش  عاطفی بر اثر بخشی مدیران، 1384، مجله تدبیر، سال 16، شماره 166

بازرگان، عباس، سرمد، زهره، حجازی، الهه، روش‌های تحقق در علوم رفتاری، 1384، تهران: انتشارات آگاه

باقرزاده، مجید و اکبری دیباور، احمد؛ تبیین رابطه هوش سازمانی با چابکی سازمانی، 1389، فصلنامه مدیریت کسب و کار، شماره5، سال دوم.

باقرزاده، مجيد و اكبري ديباور، احمد. “عوامل موفقيت مديران با چابكي سازماني در سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان آدربايجان شرقي “، 1389، مقاله – هشتمين كنفرانس بين المللي‌هاري وارد هندوستان.

پاشا شریفی، حسن، نظریه و کاربرد آزمون‌های فردی و شخصیت، 1376، چاپ اول، تهران، انتشارات سخن.

تولایی، روح الله، رویکردهای نوین به ارزیابی عملکرد سازمان‌ها، 2007، پایگاه مقالات مدیریت.

جعفري قوشچي، بهزاد، راه‌هاي افزايش كارايي، 1381، ماهنامه تدبير، سال سيزدهم، شماره 126، آبان ماه.

جمال زاده، محمد و غلامی، یونس و سیف، محمدحسن؛ بررسي رابطه هوش سازماني و يادگيري سازماني در بين كاركنان و اعضاي هيات علمي منطقه يك دانشگاه آزاد اسلامي و ارائه الگويي جهت ارتقاء يادگيري سازماني، 1388، فصل نامه رهبري و مديريت آموزشي /سال سوم / شماره دوم.

چلی سریل، نینا و حسینی، سید یعقوب؛ تأثیر هوش سازمانی بر یادگیری در سازمان، 1392، فصلنامه علمی  پژوهشی مطالعات مدیریت )بهبود و تحول(، سال بیست و سوم شماره 71، پائیز 29 ؛159-131.

حاجی کریمی، عباسعلی و رنگریزر، حسن؛ مدیریت منابع انسانی، 1378، تهران.

حییم، سلیمان، فرهنگ کوچک انگلیسی-فارسی، 1375، تهران، انتشارات فرهنگ معاصر

خاکی، غلام رضا، روش تحقیق در مدیریت، تهران، 1383، دانشگاه آزاد مرکزی، مرکز انتشارات علمی.

خائف الهی، احمد. دوست دار، محمد، ابعاد هوش هیجانی، 1383، مدیریت توسعه، پاییز، شماره18

خلیلی عراقی، مریم. یقین لو، مهر انگیز، مدیریت بر مبنای عملکرد(فاصله از تئوری تا اجرا)، 1382، ماهنامه تدبیر، شماره 142

خویشی، بهروز، بررسی رابطه سلامت سازمانی مدارس با عملکرد مدیران مدارس مقاطع سه گانه آموزش و پرورش، 1388، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب، پایان نامه، کارشناسی ارشد

دارياني، محمد علي و رفيع زاد ه، علاالدين، 1386، سومين كنفرانس ملي مديريت عملكرد.

ﺩﻻﻭﺭ، ﻋﻠﻰ، ﺭﻭﺵ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺩﺭ ﻋﻠﻮﻡ ﺭﻓﺘﺎﺭﻯ، 1385، ﺗﻬﺮﺍﻥ: ﺍﻧﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﭘﻴﺎﻡ ﻧﻮﺭ.

دهخدا، علي اكبر؛ لغت نامه دهخدا، تهران، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، 1379 هـ. ش، ذیل واژه تعاون

رابينز، استيفن، مباني رفتار سازماني، 1382، انتشارات ترمه؛

رحيمي، غفور، ارزيابي عملكرد و بهبود مستمر سازمان، 1385، ماهنامه تدبير، . شماره 173، مهرماه، 48-42

رضاییان، علی، مبانی سازمان و مدیریت، 1386، تهران، انتشارات سمت

رفیعان شهمیری،‌هاجر، بررسی رابطه بین هوش هیجانی و سلامت روانی معلمان با خلاقیت دانش آموزان در مدارس ابتدایی شهرستان بهشهر، 1389، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه گرمسار

سعادت، اسفندیار، مدیریت منابع انسانی، 1382، تهران، انتشارات سمت

سلاسل، م. ، كامكار، م. ، و گل پرور، م. ، رابطه هوش سازماني و مولفه‌هاي آن با رفتارهاي شهروندي سازماني كاركنان شركت احيا گستران  اسپادان. 1388، مجله دانش و پژوهش در روان شناسي كاربردي، 11(40)، 37-26.

سيد جوادين، سيد رضا، معيارهاي سنجش شايستگي 360 درجه، 1387، [on line]

www. seyedjavadein. com/seminar/360. doc

شيولسون، ريچارد، استدلال آماري در علوم رفتاري؛ 1373، ترجمه ونگارش عليرضا كيامنش: 186-187.

صادقی، علی قنبر، ارزیابی عملکرد براساس کارت امتیازی متوازن، مطالعه موردی سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کردستان، 1388، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه سنندج

صالحی کرد آبادی، سجاد، هوش سازمانی و توسعه پایدار، 1389، تهران، همایش ملی هوش سازمانی، کسب و کار

صبحی قراملکی، ناصر، جباریه، علیرضا، روان شناسی تفاوت‌های فردی، 1387، تهران، انتشارت دانشگاه جامع علمی کاربردی

طاهری لاری، مسعود، جایگاه مدیریت دانش در هوش سازمانی، 1389، تهران، همایش ملی هوش سازمانی / کسب و کار.

طبرسا، غلامرضا، “بررسی و تبیین نقش اقتضائات استراتژیک در انتخاب الگوی ارزیابی عملکرد سازمانهای دولتی”، 1378، مجموعه مقالات دومین جشنواره شهید رجایی ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی کشور، تهران: سازمان امور اداری و استخدامی کشور.

عابدي جعفري، حسن و عباسعلي رستگار، دظهور معنويت در سازمان، مفاهيم، تعاريف، پيشفرضها و مدل مفهومي، 1386، فصلنامه علوم مديريت ايران، شماره 5

عظیمی، سیروس، اصول روان شناسی عمومی، 1387، چاپ دهم، تهران، انتشارت دهخدا.

غلامي، غفوريان، معنوي پور. رابطه هوش سازماني و عملكرد مديران، 1390، فصلنامه‌هاي تازه روانشناسي صنعتي / سازماني، 2 (6). 99-89.

فرهاد بیگی، پروانه و باقریان، فاطمه و خرمی بنارکی، آناهیتا؛ بررسی صحت و سرعت قضاوت شهودی، شبه عقلانی و تحلیلی تحت استرس زای بیرونی، 1390، فصلنامه پژوهش‌های روانشناسی اجتماعی، دوره 1، شماره 2.

فقیهی، علیرضا، جعفری، پریوش، بررسی هوش سازمانی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی و ارائه چارچوب مفهومی مناسب، 1388، فصلنامه تعلیم و تربیت، شماره 4.

فقیهی، علیرضا و موسوی پور، سعید و دره، ایمان؛رابطه بین میزان هوش سازمانی و فرسودگی شغلی، 1390، فصلنامه تازه‌های روانشناسی صنعتی سازمانی، سال دوم، شماره7.

قجری، سعیده، ارزشیابی عملکرد کارکنان، 1381، تهران، نشر اطلاعات

قلی پور، آرین، مدیریت رفتار سازمانی، 1385، تهران، انتشارات سمت

کریفین، مورهد، رفتار سازمانی، 1380، ترجمه سیدمهدی الوانی و غلام رضا معمار زاده، تهران، انتشارات مروارید.

کریمی، تورج، مدل­های نوین ارزیابی عملکرد، 1385، مجله تدبیر، شماره 171

کهن سال، ه. ساعتچی، م. جاویدی، ح، کفایت شاخص‌های روان سنجی مقیاس هوش سازمانی، 1389، دانشگاه آزاد مرودشت، مجله روش و مدل‌های روانشناختی، جلد1، شماره 1 ص 105 تا ص 111.

گریفین، مورهد، رفتار سازمانی، 1375، ترجمه سید مهدی الوانی و غلامرضا معمارزاده، چاپ اول، تهران، انتشارات مروارید

گلمن، دانيل، بوتاتزيس، ريچارد، هوش اجتماعي و زيست شناسي رهبري، ترجمه: محمدابراهيم محجوب، مجله گزيده مديريت، شماره 88.

گنجی، حمزه، روان شناسی عمومی، 1388، تهران، ساوالان

لامعي، ابوالفتح، مباني مديريت كيفيت كميته كشوري ارتقا كيفيت، 1378، وزارت  بهداشت درمان و آموزش پزشكي(چاپ دوم)، آذر ماه،

مختاری پور، مرضیه، رابطه هوش سازمانی و مدیریت دانش ؛1387، فصلنامه آموزشی پژوهشی، اطلاع رسانی مدیریت دانش سازمانی، سال چهارم، شماره 30.

مختاری پور، مرضیه و کاظمی، ایرج و سیادت، علی؛بررسی و مقایسه رابطه بین هوش سازمانی و هوش اخلاقی با رهبری تیمی در بین مدیران آموزشی و غیرآموزشی دانشگاه‌های دولتی اصفهان، 1388، پایان نامه دکتری، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه اصفهان

مشدنی، علی. تقوی، زهرا. فرخی، معصومه، تحلیلی جامع از هوش سازمانی و کاربرد آن، اولین همایش ملی هوش سازمانی و کسب و کار، 1389، آذر ماه

ملک زاده، غلام رضا، هوش سازمانی ابزاری قدرتمند در مدیریت شرکت‌های دانش محور، 1389، فصلنامه تخصصی پارک‌ها و مراکز رشد، شماره 22.

ملک زاده، غلامرضا و کاظمی، مصطفی و لگزیان، محمد؛ هوش سازماني: طراحي مدل سلسله مراتبي براي دانشگاه‌هاي دولتي ايران با رويكرد ديماتل، 1392، پژوهشنامه مديريت تحول، سال پنجم، شماره 10.

مهدوی، داوود و عرب، امیر مسعود؛کاربرد مدل سنجش متوازن در ارزیابی عملکرد و توسعه مدیریت مالی سازمان، 1386، فصلنامه توسعه سازماني پليس، سال چهارم، شماره 3 (پياپي 12)

مهرگان، محمدرضا، مدل‌‌هاي كمّي براي ارزيابي عملكرد سازمانها DEA، 1383، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول.

مير سپاسي، ناصر، مديريت استراتژيك منابع انساني و روابط كار (تمرين و مقالات)، 1384، (چاپ اول)، انشارات مير تهران

نژاد ايراني، فرها د، مديريت خلاقيت و نوآوري در سازمان‌ها، 1381، (چاپ اول)، نشر پيك سبحان اروميه.

نوروزی، محمدرضا و رحیمی، غلامرضا و سریع القلم، نرگس؛ بررسي رابطه هوش چندگانه مديران با اثربخشي سازماني شركت گاز استان آذربايجان شرقي، 1391، فصلنامه مدیریت، سال نهم، شماره 25؛34-25.

نوروزی، علی، بررسی میزان کاربست مولفه‌های سازمان یاد گیرنده در دانشکده‌های پردیس فنی و علوم انسانی دانشگاه تهران، 1389، پایان نامه. دانشگاه تهران

ودادي، ا. ، صيادشيركش، س. ، و شفيعزاده برمي، م. بررسي رابطه هوش سازماني و مديريت بحران در شركت بيمه ايران، 1389، اولين همايش هوش سازماني و هوش كسب و كار.

وظيفه دوست، حسين و قاسمي، فاطمه، هوشمندي رقابتي (رويكردها و  كاربردها)، 1387، ماهنامه تدبير، شماره 197، مهر ماه، ص 38-42

هومن، حیدر علی، شناخت روش علمی در علوم رفتاری، 1373، تهران، نشر پارسا، جلد اول

منابع لاتین

Akgun,E. A & Keskin,H(2007) Organizational intelligence: A Structuration view, journal of organizational change management NO20(3

Albrecht,K. (2002) “Organizational Intelligence & Knowledge Management: Thinking Outside the Silos” http: //www. KarlAlbrecht. com

Albrecht, K. (2003). The power minds at work: Organizational intelligence

Albrecht, K. (2003). Organizational intelligence and knowledge management: Thinking outside the silos, Retrieved from: www. karlalbrecht. com

Andy Neely, Mike Bourne and Ken mike kennerley, Performance Measurement system design: developing and testing a process – based approach, International Journal of Operations & Production Management , V. 20, N. 10, 2000, pp. 1119-1145

Atkinson, A. A. , Waterhouse, J. H. , and Wells, R. B. (1997), “A stakeholder Approach to strategic performance Measurement”, Sloan Management Review Spring, 3-25

Bakhshian, A. , Hamidi, F. , Ezati, M. , (2011). Relationship between Organizational Intelligence and Entrepreneurship among University Educational Managers, TJMCS Vol. 3 No. 4, pp: 413 – 421.

Beikzade, J. , Alaie, B. , & Eskandary, K. (2010). Survey relation managers organizational intelligence with theirs performance in state organizations of Azarbaiejen Sharghi. Management Researches, 3 (8) 143-163 (in Persian).

Binet, A. . & Simon, T. (1916). The development of intelligence in children (E. S. Kit, Trans.). Baltimore: Williams & Wilkins

Chan, D. W. (2004) Perceived emotional intelligenceand self-efficacy among Chinese secondary schoolteachers in Hong Kong. Personality and IndividualDifferences, 36, 1781-1795

Choo, C. W. (1998). Information management for the intelligent organization. information Today, Medford, NJ.

Gardner, H. (1983). Multiple intelligences: The theory in practice. New York: Basic Books.

Ghalayini, A. M. , Noble, J. S. and Crowe, T. J. (1997), “An Integrated Dynamic performance Measurement system for Improving Manufacturing competitiveness”, International Journal of Production Economics, Vol. 48,pp. 207-25

Glynn , M. A. , (1996) , Innovative Genius: A Framework for Relating Individual and Organizational Intelligence to Innovation , Academy of Management Review , 21 , 4.

Goleman,D. (1995)Emotional intelligence, new York, Bantwm Book.

Green, A. (2007),”Business information a natural path to business intelligence: Knowing what to capture”,VINE,vol. 37,lss: 1,pp. 18-23.

Halal. W. F(2000). Organizational intelligence, Malcome Publishing.

Halal, W. E. (1998). Organizational Intelligence; What is it, and How Can Managers Use it to Improve Performance? Knowledge Management Review (1), 20-25.

Hinduja,S. Lilley,D(2007) Police Officer Performance Appraisal and Overall Satisfaction, journal of Criminal Justice NO,35

Howson,c. (2008),”Successful business intelligence-secrets to making BI a Killer App”,McGraw-Hill Companies.

Jones,R. D. Leiva,D(2007) perceived purpose of performance appraisal: correlates of individual and position focused purpose on attitudinal outcome Human Resource Development quarterly NO 3.

Kalkan,V. Keskin,h. (2007),Antecedents And Consequences Of Organizational Intelligence: An Overview , international journal of business strategy, vol. 7

Kaplan, Robert S-Norton, David P. 1996. “Using The Balanced Scorecard as a strategic Management system” Harvard Business Review, pp 75-85.

Kashif Muhammad. & Yousaf. Khan & Muhammad Rafi, (2011), “An Exploration of the determinants of OCB in the telecommunication Sector of Pakistan”, Asian Journal of Business Management, Vol. 3, No. 2, PP: 91-97.

Khodadadi, M. R. , Kashef, M. , Salehzadeh, K. , Shirmohammadzadeh,M. , & Khoshnevis, F. (2010). The relationship between organizational intelligence and productivity managers. Journal of Sport Management,4, 155-168.

Liebowitz, J. (1999). Building organizational intelligenc e knowledge management primer. paton London New York: Washington. D. C.

Lohse. G. L & Spiller. P(2000). Internet Retail Store Design: How The Use Interface Influences Traffic and Sales. Journal for Computer Mediated Communication 5(2). at www. ascuse. organisation/jcmc/vol5/issue2/lohs. htm, accessed 27 july 2001

Lugo,M. (2007)An Examination of Cultural And Emotioned Intelligences In The Development of Global Transformation Leadership Skill, Dissertation for the Degree of PHD.

Matsuda Takehiko ,(1998) , OR/MS , its Interaction Whit and Benefit from Japanese Organizational Intelligence , omega , 16 , 3.

McMaster, M. D. (1998). Organizational intelligence. from: www. kbdworld. demon. co. ukMinch, P. R. (1996). Hypermedia knowledge management for intelligent organizations. In R. W. Blanning & D. R. King, Organizational intelligence all in organizational design, modeling and control. Los Alamitos, California

Medori, D. and Steeple, D. (2000), “A Framework for Auditing and Enhancing performance Measurement systems”, International Journal of Operations & Production Management, Vol. 20 No. 5,pp 520-3

Mooghali and Azizi , (2008), Organizational Intelligence and Organizational Knowledge Management Development , payame noor university , shiraz-Iran, IDOSI publications

Neely, A. and Adams, C. (2002), “Perspectives on performance: The performance prism”, forthcoming in Journal of Cost Management

Neely, A. D. , Gregory, M. , Platts, K. W. (1995), “Performance Measurement system Design: a literature Review and Research Agenda”, International Journal of Operations & Production Management, Vol. 15 , No. 4, pp 80-11

Stephen E. Condrey, “Handbook of Human Resource Management in Government”, 2005.

Sternberg, R. 3. (1999). Review of D. Goleman, Working with emotional intelligence. Personnel Psychology, 52, 780—783.

Sternberg, R. J. , Forsythe, G. B. . Hedlund, J. , Horvath, J. A. , Wagner. R. K. , Williams, W. M. , Snook. S. A. , & Grigorenko, E. L. (2000). Practical intelligence in everyday life. New York: Cambridge University Press

Tangen, S. (2004), “Professional practice performance Measurement: from philosophy to practice”, International Journal of Productivity and performance Management, Vol. 53No. 8,pp726-3.

Thorndike, R. L. , & Stein, S. (1937). An evaluation of the attempts to measure social intelligence. Psychological Bulletin. 34, 275—285.

Thorndike. R. L. (1936). Factor analysis of social and abstract intelligence. Journal of Educational Psychology, 27, 23 1—233.

Thurstone, L. L. (1938). Primary mental abilities. Psychometric Monographs. No. I.

Xuezhong,C. Zhaohan,S. (2008) “Organizational Intelligence and Its Impact on Organizational Innovation”http: //ieeexplore. ieee. org

Zahraei, S. M. , & Rajaeipoor, S. (2011). Survey relationship between organizational safety and intelligence in Esfahan town universities in the academic year 2009-2010. Journal of New Approaches in Educational Administration, 2, 155-174 (in Persian).

فصل اول

«کلیات تحقیق»

  مقدمه

طی چند دهه گذشته مفهوم هوش به صورت روز افزونی در پیشینه و تحقیقات روانشناسی و مدیریت به عنوان سازه ای که با رفتارهای متعدد انسان در محیط‌های مختلف ارتباط  دارد معرفی شده است. از طرفی امروزه هوش[1]، پیشوند بسیاری از مفاهیم مدیریتی شده است و این نشان دهنده تغییر نگاه سازمان‌ها و متفکران سازمانی از هوش تستی بر رویکرد‌های نوین به مقوله هوش است. شاید بتوان یکی از انواع هوش را برای پیشرفت و توسعه هوش سازمانی قلمداد کرد. هوش سازماني، مدیران را براي تصميم گيري سازماني توانمند مي سازد. هوش سازماني يعني داشتن دانشي فراگير از همه عواملي كه بر سازمان مؤثر است. داشتن دانشي عميق نسبت به همه عوامل مثل مشتريان، رقبا، محيط اقتصادي، عمليات و فرايندي سازماني كه تأثير زيادي بر كيفيت تصميمات مديريتي در سازمان مي گذارد (ابزري، 1385؛25). هوش سازمانی عبارت است از ظرفیت یک سازمان برای بسیج کردن تمامی توانایی هوش که در دسترس آن قرار دارد و متمرکز کردن آن توانایی برای دستیابی به ماموریت‌های خودشان (آلبرشت[2]، 2002). از طرفی سازمان‌ها برای حفظ و بقاء و پیشرفت به بهبود مستمر عملکرد خود نیاز دارند و منابع انسانی، سرمایه‌های بنیادی سازمان‌ها و منشاء هرگونه تحول و نوآوری در آن‌ها تلقی می شوند.

از طرفی عملكرد هر فرد در هر موقعيتي كه قرار دارد، نشانگر بينش و آگاهي آن شخص نسبت به آن موقعيت و يا مسأله خاص است كه در مورد آن ارزيابي مي گردد و با توجه به اينكه هوش سازماني افراد، نشانگر آگاهي و اطلاعات افراد در رابطه با عوامل مؤثر بر سازمان است؛ لذا هوش سازماني مي تواند يكي از عوامل مؤثر بر عملكرد فرد در داخل سازمان باشد. همچنین قوت بخشیدن به مولفه‌های هوش سازمانی (تفکر استراتژیک، سرنوشت مشترک، میل به تغییر، روحیه، اتحاد و توافق، کاربرد دانش و فشار عملکرد) می تواند عملکرد را ارتقا داده و پویایی سازمان را تضمین   می کند. هوش سازمانی[3] به منزله پنجره پویای کسب و کار به محيط بیرون است که عملکرد سازمانی را شناسایی می کند، کارآیی را افزایش می دهد و فرصت‌های ناشناخته را آشکار می کند. بنابراین هدف اصلی از انجام پژوهش فوق بررسی رابطه هوش سازمانی با عملکرد کارکنان بانک ملی ایران در اداره امور شعب جنوب تهران می باشد.

 1-1 بیان مسأله تحقیق

امروزه سازمان‌ها با تغييرات سريع و گسترده در محيط سياسي، فرهنگي، اجتماعي، تکنولوژيکي و اقتصادي روبرو  مي شوند. واکنش موفق سازمان‌ها در يک جو بسيار پويا و متغيير، بستگي به توانايي آنها جهت فراهم کردن اطلاعات و يافتن راه حل‌هاي مناسب براي مشکلاتي است که با آنها روبرو هستند. اکنون ضرورت آموزش که متناسب با نيازهاي در حال تغيير فرد و جامعه باشد بيش از هر زمان ديگري احساس مي شود.

در قرن 21 موسسات  و سازمان‌ها بخصوص موسسات پولی و بانکی با هر مأموريت، رسالت، اهداف و چشم اندازي كه دارند نهايتاً در يك قلمرو ملي و يا بين المللي عمل مي كنند و ملزم به پاسخگويي به مشتريان، ارباب رجوع و ذينفعان هستند. بنابراين، بررسي نتايج عملكرد، يك فرايند مهم راهبردي تلقي مي شود. كيفيت و اثربخشي مديريت و عملكرد آن عامل تعيين كننده ارزيابي  و حياتي تحقق برنامه‌هاي توسعه و رفاه جامعه است (رحيمي، 1385، 42). اندازه گيري عملكرد موجب هوشمندي سيستم و برانگيختن افراد در جهت رفتار مطلوب مي شود و بخش اصلي تدوين و اجراي سياست سازماني است (ارشدي خمسه، 1387).

مطالعات اخير در حوزه منابع انساني نشان داده اند كه پنچ ويژگي شخصيت، استعداد، علاقه، هوش و مهارت به عنوان موفقيت نيروي انساني در پيشبرد اهداف سازماني و ايجاد رضايت شغلي، يادگيري سازماني، گرايش دانش و ضريب آفرينش و ارزيابي كاركنان مؤثر هستند (سيد جوادين، 1387). امروزه با اطمينان كامل مي توان ادعا كرد كه شناسايي و استفاده از هوش سازماني مي تواند قدرت رقابت پذيري يك سازمان را افزايش دهد و از ديگر سازمان‌ها متمايز نمايد. ضرورت بررسي هوش سازماني در حال حاضر پاسخ به شرايط فعلي و نياز مديران است. سازمان با بهره گيري از هوش سازماني، اثربخشي استفاده از ساختارهاي اطلاعاتي موجود را در راستاي اهداف خويش افزايش داده و اطلاعات از حالت عملياتي و محدود شده به استفاده در لايه‌هاي اجرايي سازمان براي استفاده مديران توسعه داده مي شود. با توجه به اينكه مديران در سازمان‌هايي فعاليت مي كنند كه متأثر از محيط داخلي و خارجي خود مي باشند و در مقابل پاسخگويي به مسايل و مشكلات خود مثل انسان‌ها نيازمند قدرت يادگيري هستند. بنابراين مسأله هوش سازماني مي تواند در اين مهم كمك شاياني به مديران كرده و آنها را قادر سازد تا با توجه به حافظة سازماني خود پاسخگوي نيازها و مشكلات و عكس العمل به موقع به تغييرات محيطي باشند. بنابراين مديران براي پيشبرد اهداف سازماني و دستيابي به آنها نياز به هوش سازماني دارند كه بتوانند با اتكاي به آن عملكرد خود را بهبود بخشند. هدف اصلي تحقيق حاضر بررسي رابطه هوش سازماني با عملكرد آنان در  بانک ملی ایران/ اداره امورشعب جنوب تهران مي باشد. براي اين منظور هوش سازماني بر اساس نظريه كارل آلبرشت در هفت بعد:1 تفکر استراتژيك، 2 سرنوشت مشترك، 3 ميل به تغيير، 4 روحيه، 5 اتحاد و توافق، 6 كاربرد دانش، 7 فشار عملكرد، تعريف گرديده تا رابطه هوش سازماني و ابعاد آن با عملكرد کارکنان مورد بررسي قرار گيرد. با توجه به مشاهدات صورت گرفته در میان کارکنان بانک ملی ایران که محقق این پژوهش نیز از کارکنان این سازمان می باشد؛ و همچنین با ورود بانک‌های خصوصی و عملکرد نسبتاً مناسب آن‌ها در بهبود کیفیت ارائه خدمات بانکی در زمینه‌های مختلف خاصه خدمات بانکداری اکترونیک و مشتری مداری، باعث شده است تمرکز بازار کمتر شده و افزایش رقابت کاملا محسوس گردد. اگر چه به لحاظ رقابتی بانک ملی ایران به واسطه منابع مالی زیاد و شعب گسترده هنوز مقام اول را دارا می باشد، لیکن سهم بانک از بازار به تدریج کاهش یافته است. از این رو عملکرد کارکنان بانک ملی ایران به علت عدم تحقق اهداف سازمانی، عدم تمرکز بر ابعاد مالی و اتخاذ سیاست‌های مناسب در خصوص ارائه خدمات نوین بانکی، روند کند تصمیم گیری‌ها، کاهش انگیزه، عدم توجه به نظام پیشنهادها، در حد قابل قبول نمی باشد لذا مسأله تحقیق به صورت بررسی رابطه میان هوش سازمانی با عملکرد کارکنان بانک ملی ایران بیان  می شود.

 1-2 اهمیت موضوع

در عصر حاضر نگرش مدیران از منابع انسانی به سرمایه‌های انسانی تغییر یافته است، از طرفی نیز بزرگترین سرمایه هر سازمانی سرمایه‌های انسانی آن سازمان محسوب می شوند. بسياري از دانشمندان دانش مديريت سرمايه‌هاي انساني را يگانه منبع پايدار مزيت رقابتي سازمان‌ها مي دانند و همچنين به دليل ماهيت عصري كه در آن به سر مي بريم تفاوت بسياري ميان سازمان‌هاي امروزي و گذشته وجود دارد و در اين ارتباط چارلز هندي از صاحب نظران رشته مديريت مي گويد: مديران امروز با سازمان‌هايي سر و كار دارند كه شباهتي به سازمان‌هاي گذشته ندارند، يكي از ويژگي‌هاي اساسي سازمان‌هاي جديد شكل گيري آنها بر اساس يادگيري است. بنابراين مديران وكاركنان همواره در حال يادگيري بوده و مهارت‌هاي جديد كسب مي كنند، چرا كه قدرت هر سازمان متناسب با ميزان آموزش دايمي مديران و كاركنان آن است (البرزي، 1385، 12).

هوش سازماني به تحصيل و كسب دانش اشاره دارد كه از راه به كارگيري انسان، رايانه و ساير وسايل صورت مي پذيرد و دانش مرتبط با محيط فعاليت سازمان (هم محيط داخلي و هم محيط خارجي) را مد نظر قرارداده است.

امروزه تغييرات سريع سياسي، اجتماعي، اقتصادي نقش دولت‌ها را از تصدي گري مستقيم به نقش‌هاي هدايتي و ارشادي تبديل نموده و سبب شده است تا سازمان‌هاي دولتي با نگاهي كاملا متفاوت با ديروز به محيط داخلي و خارجي خود نگاه كنند. اكنون سازمان‌ها به اين واقعيت دست پيدا كرده اند كه براي رسيدن به تعالي سازماني و تحقق آرمان‌هاي خود چاره‌اي جز سنجش سيستماتيك عملكرد خود و مقايسه آن با برنامه‌هاي كوتاه مدت و انجام اصلاحات لازم با توجه به باز خورد از محيط داخلي و خارجي ندارند (دارياني و همكاران، 1386). نقش نظام‌هاي ارزيابي و نظارت كارآمد در بهبود و تعالي سازمان‌ها كاملا شناخته شده است. مطالعات انجام شده نشان     مي دهد كه در بسياري از سازمان‌هاي بزرگ (به ويژه در بخش عمومي) پس از نظام‌هاي برنامه ريزي و تحول، نياز به نظام كارآمد ارزيابي و نظارت در اولويت بعدي قرار دارد. نقش نظام‌هاي ارزيابي در تعالي و بهبود سازماني زماني بيشتر آشكار مي شود كه عزم و اراده نيروهاي سازمان بر انجام تحول برنامه ريزي شده استقرار يابد (دارياني و همكاران، 1386) بنابراين، بررسي نتايج عملكرد، يك فرايند مهم راهبردي تلقي مي شود. كيفيت و اثربخشي مديريت و عملكرد آن عامل تعيين كننده و حياتي تحقق برنامه‌هاي توسعه و جامعه است (رحيمي، 1385، 42).

توجه به اينكه هم اكنون موضوع هوش سازماني و ارزيابي عملكرد مديران به عنوان يك نياز شناخته مي شود و موضوع جديدي ميباشد و همچنين به دليل كمبود پژوهش‌هاي صورت گرفته در رابطه با موضوع هوش سازماني در ايران، اين موضوع نيازمند بحث بيشتري مي باشد؛ تا از يك طرف مديران و دست اندركاران سازمان‌ها با مقوله هوش سازماني و ابعاد آن آشنا باشند و هم بتوانند عملكرد خويش  و کارکنانشان را با توجه به ابعاد هوش سازماني بهبود بخشند.

 1-3 اهداف تحقیق

هدف اصلی

هدف اصلي تحقيق حاضرتعیین رابطه بين هوش سازماني با عملكردکارکنان بانک ملی ایران / اداره امورشعب جنوب تهران می باشد که با توجه به نتایج به دست آمده بتوان سطح عملکرد کارکنان را با توجه به هوش سازمانی افزایش داد.

اهداف فرعی

1- تعیین رابطه بین تفکر استراتژيك کارکنان و عملكرد آنان در بانک ملی ایران.

2- تعیین رابطه بين سرنوشت مشترك کارکنان و عملكرد آنان در بانک ملی ایران.

3- تعیین رابطه بين ميل به تغيير کارکنان و عملكردآنان در بانک ملی ایران.

4- تعیین رابطه بين روحيه کارکنان و عملكرد آنان در بانک ملی ایران.

5- تعیین رابطه بين اتحاد و توافق کارکنان و عملكرد آنان در بانک ملی ایران.

6- تعیین رابطه بين كاربرد دانش کارکنان و عملكرد آنان در بانک ملی ایران.

7- تعیین رابطه بين فشار عملكرد کارکنان و عملكرد آنان در بانک ملی ایران.  

1-5 فرضیات و سوالات تحقیق

شايد بتوان گفت که اساسي‌ترين بخش هر پژوهش تهيه و تدوين درست فرضيه‌هاست. چرا که فرضيه‌ها بستر و زمينه‌اي است که مسير و جهت پژوهش را تعيين و تبيين مي‌کنند. پرسشنامه پژوهش در راستاي فرضيات تدوين شده و نتيجه تحقيق تاييد يا رد فرضيه‌هايي است که مورد آزمون قرار گرفته‌اند.

فرضیه اصلی: «بين هوش سازماني کارکنان و عملكرد آنان در بانک ملی ایران رابطه وجود دارد. »

فرضیات فرعی:

بين تفکر استراتژيك کارکنان و عملكرد آنان در بانک ملی ایران رابطه وجود دارد.

بين سرنوشت مشترک کارکنان و عملكرد آنان در بانک ملی ایران رابطه وجود دارد.

بين میل به تغییر کارکنان و عملكرد آنان در بانک ملی ایران رابطه وجود دارد.

بين روحیه کارکنان و عملكرد آنان در بانک ملی ایران رابطه وجود دارد.

بين اتحاد و توافق کارکنان و عملكرد آنان در بانک ملی ایران رابطه وجود دارد.

بين کاربرد دانش کارکنان و عملكرد آنان در بانک ملی ایران رابطه وجود دارد.

بين فشار عمکرد کارکنان و عملكرد آنان در بانک ملی ایران رابطه وجود دارد.

سوال پژوهشی: «وضعیت هوش سازمانی کارکنان بانک ملی ایران در چه سطحی است  و چه رابطه ای با عملکرد آنان داشته است. »

 1-6 روش تحقیق

تحقيق حاضر از آنجايي که هدفش بررسی رابطه هوش سازمانی  با  عملکرد کارکنان در بانک ملی ایران / اداره امور شعب  جنوب تهران است نوع روش تحقيق پژوهش حاضر پيمايشي و از شاخه ميداني بوده  و لازم به ذکر است که در اين نوع از روش تحقيق, با استفاده از تکنيک‌هاي جمع‌آوري اطلاعات از نمونه آماري اطلاعات لازم جمع‌آوري مي‌شود. پژوهشگر با حضور در محل تحقيق به جمع‌آوري اطلاعات پرداخته و در نهايت به آزمون فرضيه‌هايي که از پيش بر اساس شواهد نو اطلاعات خود را ارائه نموده، دست مي‌يابد.

 1-7 جامعه و نمونه آماری

جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه کارکنان بانک ملی ایران / اداره امور شعب جنوب تهران به تعداد1128 نفر می باشند که با فرمول کوکران 286 نفر آن عنوان نمونه آماری انتخاب گردیدند. با توجه به برابر بودن شانس انتخاب شدنشان از نمونه گیری تصادفی استفاده شده است.

 1-8 روش و ابزار جمع آوری اطلاعات

در اين تحقيق براي جمع‌آوري اطلاعات از دو روش کتابخانه‌اي و ميداني و در بخش پيمايشي نيز از روش پرسشنامه براي جمع‌آوري اطلاعات استفاده خواهد شد.

 1-9 قلمرو تحقیق

الف: قلمرو موضوعی: قلمرو موضوعی این تحقیق مدیریت رفتار سازمانی و منابع انسانی می باشد.

ب: قلمرو مکانی: بانک ملی ایران  اداره امور شعب جنوب تهران می باشد.

پ: قلمرو زمانی: این تحقیق از اردیبهشت ماه سال 93 آغاز و در دی ماه سال 93 خاتمه یافته است. ضمنا دوره توزیع پرسش نامه آبان ماه همین سال است.

 1-10 تعاریف متغیرها و اصطلاحات تحقیق

هوش سازمانی[4] به معنای کسب دانش و اطلاعات جامع از همه عواملی که بر سازمان تاثیر می‌گذارد. منظور از همه عوامل یعنی اطلاعاتی  از مشتریان، ارباب رجوع، رقبا، محیط اقتصادی، محیط فرهنگی، فرایندهای سازمانی (مالی، اداری، حفاظتی، تولیدی، منابع انسانی، بودجه و. . .) که تاثیر زیادی بر کیفیت تصمیمات مدیریتی در سازمان می‌گذارد. هوش سازمانی شما را برای تصمیم‌گیری در همه عوامل موثر بر سازمان و شرکت‌ها توانمند می‌سازد. هوش سازمانی از نظر آلبرشت دارای مولفه‌های زیر می باشد:

1- تفکر استراتژيك: قابليت ايجاد، استنتاج و بيان هدف يك سازمان.

2- سرنوشت مشترك: احساس داشتن هدف مشترك بين تمام افراد سازمان براي عمل و تلاش به شكلي هم افزا.

3- ميل به تغيير: سازگاري و تمايل براي تغيير جهت تحقق چشم انداز استراتژيك.

4- روحيه: روان شناسان سازماني آن را تلاش دلخواه به عنوان انرژي اعضاي سازمان درسطح بالاتر از آنچه كه قرار است انجام شود مي دانند.

5- اتحاد و توافق: وجود نظام‌ها و سلسله قوانين مشخص جهت اجرا براي افراد و گروه‌ها.

6- كاربرد دانش: استفاده موثر از دانش، اطلاعات و داده‌ها.

7- فشار عملكرد: هر يك از مجريان بايد موضع اجرايي خاص خود را داشته باشند.

عملکرد کارکنان: کار افراد در رابطه با نحوه انجام وظیفه اشان در وظایف محوله.

منظور از عملکرد در این تحقیق عبارتست از کاربرد علمی و منطقی توانایی‌های تخصصی که بر اسا س آن مدیر می تواند نقش خود را ایفا کند و با بکار بستن اهداف به هدف‌های سازمانی نائل آید.

فرآیندی است که به وسیله آن یک مدیر رفتارهای کاری نیروی انسانی را از طریق سنجش و مقایسه آنها با معیارهای ازپیش تنظیم شده ارزیابی می کند و نتایج حاصله را ثبت می نماید و آنها را به اطلاع نیروی انسانی سازمان می رساند (حاجی کریمی، رنگریز، 204، 1378).

از نظر رابینز مؤلفه‌های عملکرد شامل موارد زیر است:

قابلیت اعتماد: توقع صريح از ديگري به احتراز از فرصت طلبي، در گفتار و در كردار و يا تصميم‌گيري‌ها (رابینز، 1382؛143).

نگرش: مجموعه­ای از اعتقادات، عواطف و نیات رفتاری نسبت به یک شیء، شخص یا واقعه است. به عبارتی تمایل نسبتاً پایدار به شخصی، چیزی یا رویدادی است که در احساس و رفتار نمایان می­شود (قلی پور، 1385؛108).

کیفیت کار: میزان توانایی کارکنان در ارضای نیازهای مهم شخصی با استفاده از تجربیاتی که در سازمان کسب کرده‌اند.

ابتکار عمل: راه و روش جدید برای تحقق بهتر اهداف سازمان و پاسخی است که پاسخگو به سوالات ذیل می دهد.

قضاوت: یک فرآیند شناختی است که قضاوت کننده براساس مجموعه‌اي از اطلاعات (نشانه‌ها) که می تواند ببیند، نتیجه‌اي را درباره چیزي که نمی تواند ببیند می گیرد (فرهاد بیگی و همکاران، 1390؛70).

همکاری: همکاری به معناي «يکديگر را ياري کردن» يا «ياري کردن برخي، برخي ديگر را» آمده است (دهخدا، 1379).

کمیت کار: کمیت در کار را به دو صورت می توان معنا کرد: اول: به تعداد نیرو‌های انسانی حاضر و جذب شده در مجموعه دوم: وسعت و محدوده کار

امنیت: در لغت حالت فراغت از هر گونه تهدید یا حمله و یا آمادگی برای رویارویی با هر تهدید و حمله را گویند. در اصطلاح سیاسی و حقوقی به صورت امنیت فردی، امنیت اجتماعی، امنیت ملی و بین المللی به کار برده می شود (آشوری، 1393؛38).

1 Intelligence

[2] Albrecht

1  Organizational Intelligence

[4] IQ

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122