پايان نامه بررسي رابطه هوش هيجاني مديران با پيشرفت تحصيلي دانشجويان

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي رابطه هوش هيجاني مديران با پيشرفت تحصيلي دانشجويان یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 79 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي رابطه هوش هيجاني مديران با پيشرفت تحصيلي دانشجويان بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده 1
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1- مقدمه 3
1-2- بیان مسئله 4
1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش 5
1-4- اهداف پژوهش 6
1-4-1 اهداف کلی 6
1-4-2 اهداف جزئی 6
1-5- فرضیه های پژوهش 7
1-5-1 فرضیه اصلی 7
1-5-2 فرضیه های فرعی 7
1-6- تعریف نظری و عملیاتی متغیرها 7
فصل دوم: مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق
2-1- مقدمه 10
2-2- تاریخچه هوش هیجانی 10
2-2-1 آگاهی اجتماعی و مدیریت رابطه 16
2-3- مفهوم هوش هیجانی از دیدگاه بار-آن 18
2-4- کفایت هیجانی 23
2-5- هوش عمومی 24
2-6- تأثیر هوش هیجانی در زندگی 25
2-7- هوش چیست؟ 26
2-8- هیجان چیست؟ 28
2-8-1 نظریه‌های هوش هیجانی 29
2-9- هوش هیجانی؛ مهارت‌های اجتماعی- هیجانی 30
2-10- نقش هیجان ها در هوش 31
2-11- هوش هیجانی: دو نظریه 31
2-12- تنظیم و کنترل هیجان ها 32
2-13- رابطه هوش هیجانی با هوش اجتماعی 33
2-14- توانایی لذت بردن از زندگی 34
2-15- توانایی جهیدن 34
2-16- تعادل 34
2-17- انعطاف پذیری 34
2-21- پیشینه تحقیق 37
2-21-1 پژوهش های خارج از کشور 37
2-21-2 پژوهش های داخل کشور 38
2-22- چارچوب نظری ومدل تحلیلی 38
2-23- مدل تحلیلی تحقیق 39
2-24- مدل مفهومی تحقیق 39
فصل سوم:روش شناسی تحقیق
3-1- مقدمه 41
3-2- روش شناسی تحقیق 41
3-3- متغیرهای تحقیق 42
3-3-1 متغير پیش بین 42
3-3-2 متغیر ملاک 42
3-4- ابزار گردآوري داده‏ها 42
3-4-1 مطالعات کتابخانه ای 42
3-4-2 پرسشنامه 42
3-5- جامعه آماري، روش نمونه‏گيري و حجم نمونه 42
3-5-1 پرسشنامه هوش هیجانی 43
3-5-2 روایی و پایایی پرسشنامه 43
3-6- روش‌تجزیه و تحلیل داده ها 44
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها
4-1- مقدمه 46
4-2- تحلیل توصیفی داده ها 46
4-3- تحلیل استنباطی داده ها 52
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1- مقدمه 56
5-2- جمع بندی نتایج 56
5-3- بحث و نتیجه گیری 58
5-4- پیشنهادات 59
5-4-1 پیشنهادهایی برای پژوهش های بعدی 59
5-4-2 پیشنهادات کاربردی براساس نتایج پژوهش 59
منابع و ماخذ 60
فهرست منابع فارسی 60
فهرست منابع انگلیسی 63
پیوست 64
پیوست الف) پرسشنامه هوش هيجاني برادبری و گریوز 64
چکیده انگلیسی 66

منابع و ماخذ

فهرست منابع فارسی

آقايار، شريفي. (1385). كاربردهوش هيجاني. اصفهان: سپاهان.

بابایی،صفرحاجی. (1389). بررسی نقش هوش هیجانی برعملکردتحصیلی دانش‌آموزان مقطع متوسطه بندپی غربی بابل. پایان نامه کارشناسی. دانشگاه پیام نوربابل.

باقري، منصور. (1381. نقش آموزش مهارتهاي زندگي در دانش، نگرش و عزت نفس دانش آموزان مقطع راهنمايي. پايان نامه كار شناسي ارشد ، دانشگاه تهران .

برادبري، تی. و جی گريوز. 1384. هوش هيجاني: مهارت‌هاوآزمون‌ها. ترجمه مهدی گنجي، تهران: ساوالان.

بشارت، محمدعلی. 1385. بررسی رابطه هوش هیجانی باموفقیت تحصیلی دانش‌آموزان. مجله اندیشه‌های نوین تربیتی. دوره 2: شماره‌ی 3 و 4.

پاشا شریفی. حسن. (1379). نظریه وکاربرد هوش و شخصیت. انتشارات رشدسخن.

پلاچيك، آر. (1381). هيجان‌ها. ترجمه محمودرمضان‌زاده. مشهد: آستان قدس.

پیشقدم، رضا. و بهزاد قنسولی. 1387. نقش هوش هیجانی در یادگیری زبان انگلیسی و موفقیت تحصیلی. مجله پژوهش زبان های خارجی. شماره43.

ثمری، علی‌اکبر. و فهیمه طهماسبی. 1386. بررسی رابطه هوش هیجانی وپیشرفت تحصیلی دانشجویان. فصلنامه اصول بهداشت روانی. پاییز و زمستان 1386، شماره 35،36 .

جرالدسی، د. و ماروین، آ.گ. 1377. رفتاردرمانی بالینی. ترجمه علون آبادی. چاپ دوم، مرکزنشردانشگاهی چمران.

جلالي، سيداحمد. 1381. هوش هيجاني. فصلنامه تعليم و تربيت، سال هجدهم، شماره 1و2، بهار و تابستان 1381، شماره مسلسل 70-69.

حد‌اد‌ی کوهسار، علی اکبر. (1383). بررسی مقایسه‏ای رابطه هوش هیجانی باسلامت روان وپیشرفت تحصیلی د‌ر د‌انشجویان شاهد ‌و غیرشاهد‌ د‌انشگاه تهران. پایاننامه کارشناسی ارشد‌، روان‌شناسی بالینی، د‌انشکد‌ه علوم انسانی، د‌انشگاه شاهد‌.

 

خسرو جاوید‌، مهناز. (1381). بررسی اعتبار و روایی سازه مقیاس هوش هیجانی شوت د‌ر نوجوانان. پایان نامه کارشناسی ارشد‌ روان‌شناسی عمومی، د‌انشکد‌ه علوم انسانی، د‌انشگاه تربیت مد‌رس.

خسروی، ز.، درویزه، ز. و رفعتی، م. 1377. نقش حالتهای خلقی برشیوه ارزیابی دانش آموزان دخترازتوانایی مشکل گشایی خود. فصلنامه اندیشه و رفتار.

دلاور، علی. (1367). روش آماری در روانشناسی و علوم تربیتی. (چاپ چهارم). دانشگاه پیام نور تهران.

دهشيري، غلامرضا. 1383. بررسي رابطه هوش هيجاني با استرس دانش آموزان مقطع متوسطه. تازه‌هاي و پژوهشهاي مشاوره، جلد 4، شماره 12.

 

رزاقی، ر. (1379). بررسی تأثیرمنبع کنترل برایمن سازی درماندگی آموخته شده. پایان­نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت معلم تهران، تهران.

زارع، علي. (1380). مقايسه سهم هوش هيجاني وهوش عمومي در پيش بيني پيشرفت تحصيلي دانش آموزان پايه سوم متوسطه شهر شيراز. پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه علوم پزشكي ايران.

سبحاني، رويا. (1383). بررسي ميان هوش هيجاني و سخترويي با پيشرفت تحصيلي. پاياننامه كارشناسي ارشد، دانشگاه آزاد اسلامي واحدعلوم و تحقيقات.

سلیمی، ابوالفضل. (1385). بررسی رابطه هوش و پیشرفت تحصیلی. دانشگاه تربیت معلم تهران.

سیف، علی اکبر. (1378). روانشناسی پرورشی. چاپ ششم انتشارات آگاه

شامراد‌ لو، مهران. (1383). مقایسه نقش هوش هیجانی و هوش شناختی د‌ر پیش بینی پیشرفت تحصیلی. پایان نامه کارشناسی ارشد‌ روان‌شناسی تربیتی، د‌انشکد‌ه روان‌شناسی و علوم تربیتی، د‌انشگاه شهید‌ بهشتی تهران.

قاسم زاده، ح. (1996). عاطفه و شناخت. ویراست دوم. تهران: انتشارات فرهنگیان.

قربانی، ن.، واتسن، پ.ج. و بینگ،م.ا. شباهت ساختاری هوش هیجانی در ایران و آمریکا. مجموعه مقالات. 133علوم انسانی دانشگاه ها، 153.

گلسن، دانیل. هوش هیجانی. ترجمه نسرین پارسا: چاپ سوم. تهران: انتشارات رشد.

منصوری، بهزاد. 1380. هنجاریابی پرسشنامه هوش هیجانی سیبریا شرینگ. دانشگاه تهران: پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی1380.

 

فهرست منابع انگلیسی

Austin, E. J., Saklofeske, D. H & Egan, V. (2005). Personality, well being and heath correlates of trait emotional intelligence. Personality and Individual Differences. 38.

Bar-on, R & Parker, D.A. (2000). The handbook of emotional intelligence. San Francisco. Jossy-Bass Books. First edition.

Bar-on, R (1997). The emotional quotient inventory (EQ-I): A measure of emotional intelligence. Toronto. Canada: multi-health system.

Ciarrochi , J., Deana. F & Anderson, S. (2002). Emotionalintelligence moderates the relationship between stress andmental health. Personality and Individual Differences. 32.

C. (2001). “Emotional intelligence and orgamzational Effectivness” www.eiconsortium.org.

K; emotionalcompetence and leadership excellence at 50-Emotional intelligence. educational implication.new york;basicbook.

M.W. (2004). Emotional Intelligence. Availble at www.yahoo.com.

Bar-on. R. and Parker. j.d.a (eds). (2000). The hand book of emotionalintelligence theory.development.assessment.and application at home school and inthe workplace. sanfrancisco tossey-bass.

چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسیارتباط هوش هیجانی مدیران با پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمان می باشد تحقیق حاضر از نوع همبستگی است در این پژوهش مولفه های هوش هیجانی مدیران به عنوان متغیر پیش بین و پیشرفت تحصیلی دانشجویان به عنوان متغیر ملاک درنظر گرفته شده اند. جامعه آماری تحقیق را کلیه مدیران دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال تحصیلی 92-91 تشکیل می­دهند جامعه تحقیق شامل 60 مدیر است که 49 مدیر در این مطالعه شرکت کردند. کلیه  آزمودنی­های پژوهش پرسشنامه هوش هیجانی برادبری[1] وگریوز[2] (2005) برای سنجش هوش هیجانی و مؤلفه های وپیشرفت تحصیلی دانشجویان که تغییرات معدل کل هر دانشکده لحاظ گردیده است، موردسنجش وارزیابی قرار گرفتند. این ابزار از لحاظ اعتبار روایی آن 85% وپایایی91%  می باشد .داده های جمع آوری شده با روش آماری استنباطی و آزمون همبستگی پیرسون انجام گرفته است. نتایج نشان می دهد که ضریب همبستگی پیرسون بین هوش هیجانی مدیران پیشرفت تحصیلی دانشجویان 78/0 است و از لحاظ آماری معناداری می باشد بین خود مدیریتی و آگاهی اجتماعی مدیران با پیشرفت تحصیلی دانشجویان رابطه معناداری وجود دارد. همچنین نتایج حاکی از عدم رابطه دو مولفه ی خودآگاهی مدیران و مدیریت رابطه مدیران با پیشرفت تحصیلی دانشجویان می باشد.

 واژه های کلیدی: هوش هیجانی مدیران، پیشرفت تحصیلی، آگاهی اجتماعی، خودمدیریتی

فصل اول:

کلیات تحقیق

 1-1- مقدمه

هوش هیجانی به عنوان یک مفهوم جدید در روان شناسی حاصل در هم تنیدگی دو ذهن هیجانی وعقلانی است. هوش هیجانی رابطه متقابل عقل و احساس است واز آنجا که انسان­ها به طور غالب نه به طور عقلانی هستند ونه احساسی، از قابلیت فرد برای انطباق بامحیط اطراف و کنار آمدن با مشکلات زندگی، به کارکرد ترکیبی قابلیت­های عاطفی وعقلانی بستگی دارد.

امروزه هوش هیجانی موضوع مورد بحث بسیاری از تحقیقات وپژوهش های مربوط به بررسی تفاوت­های فردی شده است. توانایی پیش بینی موفقیت­های زندگی و نیز نقش اساسی این سازه در اغلب اختلالات روانی می­تواند از دلایل علاقه به مطالعه هوش هیجانی باشد.

واژه هوش هیجانی نخستین بار درسال  1990توسط پیتر سالووی[3] از دانشگاه یل و جان مایر[4] از دانشگاه نیو همیشایر مطرح شده با این حال از نظر مفهومی (نه اصطلاحی) ریشه آن به هوش اجتماعی باز می گردد که در سال 1920 از سوی ثرندایک[5] مطرح شد. هوش هیجانی ثرندایک به توانایی فهم ومدیریت مردم وعاقلانه عمل کردن در روابط انسانی اطلاق می­شود. ریشه مفهوم دیگر به اصطلاح هوش درونی فردی و میان فردی گاردنر[6] باز می­گردد. با این حال همان طور که گفته  شد آنچه عمومیت دارد و در ادبیات تحقیقی رواج پیدا کرد اصطلاح هوش هیجانی بود که توسط سالووی و مایر پیشنهاد گردید و در سال 1995 با انتشار کتاب گلمن تحت همین عنوان وجه عمومی­تری یافت. آنها با اطلاع از اقدامات اولیه که در مورد جنبه های غیر شناختی هوش هیجانی شده بود، آغاز کردند. آنها هوش هیجانی را به عنوان یک شکل از هوش در نظر گرفتند و معتقدند که هوش هیجانی نوعی از پردازش است که شامل توجه به هیجان­های ارزیابی صحیح و دقیق آن در خود و دیگران نظم بخشی سازش یافته هیجان­ها و ابزار مناسب آنها می­باشد. در تعریفی دیگر، بار – آن هوش هیجانی را دسته ای از مهارت­های استعدادها و توانایی­های غیر شناختی می­دانند که با توانایی موفقیت فرد را در مقابله به فشارها افزایش می­دهد.

همزمان با پیدایش و گسترش هوش هیجانی به عنوان روح زمان و یا گرایش فرهنگی یک دوره خاص به عنوان مجموعه ای از صفات شخصیتی (بار-ان[7] 2001، 145-140) به عنوان مجموعه ای از توانایی­های ذهنی (مایر، سالووی و کاروسو[8] 2000، 98-90) مطرح گردید. تلقی توانشی از هوش هیجانی اساسی را بر یادگیری توانایی های هیجانی و به کار گیری عملی آنها در حوضه های مختلف زندگی می گذارد. به عقیده ی مایر و سالووی توانایی دریافت و ابراز هیجان و نیز فهم ومدیریت اطلاعات هیجانی قابل یادگیری بوده افراد از این نظر با هم تفاوت دارند. بنابراین هوش هیجانی توانشی یا توانایی شناختی هیجانی به توانایی واقعی و بالفعل افراد در باز شناختی و پردازش اطلاعات هیجانی اطلاق می شود. این نوع از هوش هیجانی به­وسیله­ی عملکرد و موقعیت های عینی مورد ارزیابی قرار می گیرد. یکی از وظایف مراکز خدمات مشاوره­ای دانشگاه تامین سلامت روان حاصل می شود (بروکن[9] 1985، 136-125). ارتقای سلامت روان و پیشگیری از بیماری ها را بخش هایی از مفهوم کلی سلامت می داند و بین آنها پیوست­ها را فرض می­کنند (خواجوی و همکاران 1382، 95).  فعالیت­های آموزشی در جهت تقویت بهزیستی، خود یکی از بخش­هایی است که به گفته رال (1990َ) برای ارتقای سلامت روان باید توسعه یابد.

از جمله فعالیت­های آموزشی که امروزه محققان تاکید بیشتری بر روی آن دارند آموزش مهارت­های هوش هیجانی است. ماهیت آموزش پذیری قابلیت یادگیری و قابلیت ارتقا و شکوفایی هوش هیجانی موجب گردیده تا به این پدیده بیش از پیش توجه شود. لذا در این تحقیق قصه برآن است که میزان هوش هیجانی مدیران را بر پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مورد بررسی قرار دهیم و اینکه چگونه از این پدیده می توانیم برای ارتقای سطح و کیفیت و پیشرفت تحصیلی دانشجویان نهایت استفاده شود.

 1-2- بیان مسئله

یکی از پدیده­های که در دهه ی اخیر مورد استقبال قرار گرفت پدیده هوش هیجانی بوده است که دلیل این امر، توانای فرضی هوش هیجانی بالاتر در حل  بهتر مسائل کاستن از میزان تعارفات بین آنچه که انسان احساس می کند یا  انچه فکر می کند یا همان تقابل عقل و احساس و مشاهده زندگی شاد و موفقیت آمیز کسانی بوده است که از تحصیلات عالی برخوردار نبودند ولی به دلیل هوش هیجانی توانسته بودند سبب افزایش میزان سلامتی رفاه -ثروت- موفقیت عشق و شادی در خود گردند (ایمانی 1384، 65).

پیشرفت تحصیلی نیز از جمله مباحثی است که در محیط های آموزشی بویژه در دانشگاه از اهمیت ویژه­ای برخوردار است. محققان عوامل مختلفی را که در پیشرفت تحصیلی  دانشجویان تاثیر دارد را مورد بررسی قرار داده اند. هوش هیجانی از جمله موضوعاتی است که مورد توجه قرار گرفته است. بسیاری از روانشناسان علاقمندند با پژوهش های خود این موضوع را بررسی کنند که ایا با استفاده از مولفه های هوش هیجانی میتوان به ارتقاء و پیشرفت تحصیلی دانشجویان پرداخت؟ (گاروتر[10] 1983، 136-130)

زندگی تحصیلی، یکی از مهمترین ابعاد زندگی اشخاص است که بر سایر ابعاد زندگی تاثیر فراوان دارد. همچنین پیشرفت تحصیلی به عنوان یکی از ابعاد پیشرفت در نظام آموزش وپرورش مطرح است و افت تحصیلی یکی از مسایل و دغدغه های مهم نظام آموزشی هر کشور است. از آنجا که اثربخش بودن مدیران آموزشی موجب بهبود وضعیت آموزشی و فراهم آوردن زمینه برای توسعه فردی محصلین می شود، دراین پژوهش بررسی رابطه هوش هیجانی مدیران باپیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمان درسال تحصیلی 92-1391 مدنظراست تا میزان ارتباط هوش هیجانی مدیران با موفقیت تحصیلی روشن گردد.

 1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش

هوش هيجاني بر سلامت حافظه و نيروي عقل، ادراك، معنابخشي تجربه‌ها، داوري صحيح، تصميم‌گيري مناسب و رشد رواني- اجتماعي فرد تاثير چشمگير مي‌گذارد و افرادي كه داراي هوش هيجاني بالايي‌اند، قدرت بيشتر براي سازگاري با مسائل جديد روزانه دارند. همچنين هوش هيجاني بالا با برون‌گرايي، انعطاف‌پذيري، دلپذير و باتوان بودن، هماهنگ‌كردن احساسات مختلف، شناسايي اين احساسات و تاثير آنها بر مغز و رفتار همبستگي دارد (قمرانی و جعفری 1383، 64).

در مقابل، هوش هيجاني پايين با رفتارهاي مسئله‌ساز دروني، سطوح پايين همدلي، ناتواني در تنظيم خلق و خو، افسرده‌خويي، اعتياد به الكل و موادمخدر، انحرافات جنسي، دزدي و پرخاشگري همراه است باتوجه به مسائل مختلفي كه درباره هوش هيجاني ارائه شد، مي‌توان گفت كه عوامل متعددي بر روند رشد يا تنزل هوش هيجاني تاثيرگذار است. مدرسه، محيط بيروني و از همه مهمتر، خانواده نقش تعيين‌كننده‌اي در اين زمينه دارند (قمرانی وجعفری 1383، 64).

هوش هیجانی یکی از متغیرهای مهمی است که با پیشرفت تحصیلی دانشجویان رابطه دارد. توانایی شخصی برای سازگاری و چالش با زندگی به عملکرد منسجم قابلیت های هیجانی بستگی دارد. چرا برخی از مردم نسبت به بعضی دیگر از هوش بهتری برخوردارند؟ چرا برخی از مردم نسبت به برخی دیگر در زندگی موفق ترند؟ چه عواملی این تفاوتها را رقم میزنند؟ پاسخ به این سوالات لزوم بررسی مهارت های هیجانی که تصور می شود موفقیت افراد را تبیین کند نشان می دهد. احتمالا پیشرفت-موفقیت و کامیابی افراد        می تواند ناشی از هوش هیجانی باشد. لذا با توجه به جنبه های کارکردی هیجان در پیشرفت تحصیلی،  بررسی این متغیرها در دانشجویان مهم و سودمند است. همچنین انجام تحقیقات اندک در این زمینه به ویژه در کشور و استان وجود داشته که یافته های این پژوهش ضرورتی مهم به نظر می آید. نتایج این تحقیق کاربردی مفید برای مراکز آموزشی، مشاوره و دانشجویی دارد. همچنین با توجه به نقش و اهمیت این متغیرها در عملکرد تحصیلی و قابل تغییر بودن متغیرهای مورد مطالعه می توان با آموزه ها و ارائه راهکارهای صحیح هوش هیجانی مدیران و عملکرد تحصیلی دانشجویان را افزایش داد.

 1-4- اهداف پژوهش

1-4-1 اهداف کلی

شناخت رابطه­ی بین هوش هیجانی مدیران با پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال تحصیلی92- 91

 1-4-2 اهداف جزئی

1- شناخت رابطه­ی بین خودآگاهی مدیران و پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال­تحصیلی92-91                                                                                                                        2- شناخت رابطه­ی بین خود مدیریتی مدیران وپیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال تحصیلی92- 91

3- شناخت رابطه­ی بین آگاهی اجتماعی مدیران وپیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمان­در­سال­تحصیلی92- 91                                                                                                                        4- شناخت رابطه­ی بین مدیریت روابط مدیران وپیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال تحصیلی92- 91

 

1-5- فرضیه های پژوهش

1-5-1 فرضیه اصلی

بین مؤلفه­های هوش هیجانی مدیران و پیشرفت تحصیلی دانشجویان رابطه معنا داری وجود دارد.

 1-5-2 فرضیه های فرعی

1- بین خودآگاهی مدیران و پیشرفت تحصیلی دانشجویان رابطه  معنادار وجود دارد.

2- بین خود مدیریتی مدیران وپیشرفت تحصیلی دانشجویان رابطه وجود دارد.

3- بین آگاهی اجتماعی مدیران وپیشرفت تحصیلی رابطه معنادار وجود دارد.

4- بین مدیریت روابط مدیران وپیشرفت تحصیلی دانشجویان رابطه معنادار وجود دارد.

 1-6- تعریف نظری و عملیاتی متغیرها

تعریف نظری هوش هیجانی

سالووي و ماير (1990) هوش هيجاني را اينگونه تعريف كرده‌اند: توانايي كنترل احساسات و عواطف خود و ديگران، متمايز كردن آنها و بر اساس اين اطلاعات سمت و سو بخشيدن به رفتار و تفكر شخصي. آنها  هم چنين به منظور ذكر تفاوت ميان توانايي‌هاي هوش هيجاني و استعدادها و يا مشخصه‌هاي اجتماعي، مدلي با تأكيد بر بررسي توانايي‌هاي ذهني ارايه دادند. هدف اصلي اين مدل بررسي استعدادهاي ذهني خاص براي شناختن و نظم بخشيدن به عواطف است.

از نظر گلمن[11] (1995) هوش هيجاني موضوعي است كه از بررسي نتايج چندين تحقيق علمي بر روي هوش‌هاي مؤثر در زندگي انساني به دست آمده است. بررسي اين نتايج حاكي از قابليت‌هايي مانند «همدلي»، «خوش بيني» و «تسلط به نفس» است كه پيامدهاي مهمي در خانواده، محل كار و ديگر صحنه‌هاي زندگي دارند.

بار ـ آن (1997)‌ هوش هيجاني را اينگونه تعريف مي‌كند : « مجموعه‌اي از توانايي‌ها، قابليت‌ها و مهارت‌هاي غير شناختي كه بر توانايي شخص در كنار آمدن با مشكلات و فشارهاي محيطي تأثير مي‌گذارد.

هوش هيجاني از نظر او شامل 5 قسمت كلي مهار‌ت‌ها و قابليت مي‌شود، ضريب هيجاني درون فردي، ضريب هيجاني ميان فردي، ضريب هيجاني سازگاري، ضريب هيجاني كنترل استرس و ضريب هيجاني حالت عمومي.

هوش هیجانی شامل چهار مولفه زیر است:

خودآگاهی که به معنی توانایی در شناخت دقیق هیجان ها به هنگام وقوع آنها تعریف می شود.

خود مدیریتی که نوعی توانایی است که منجر به واکنش مثبت و موثر در مقابل افراد و وضعیت های متفاوت می شود.

آگاهی اجتماعی که به معنی توانایی در شناخت و درک هیجان های دیگران است.

و مدیریت رابطه که استفاده از هیجانات خود و دیگران برای مدیریت سازنده و مثبت تعامل ها و روابط تعریف می شود(گنجی 1384، 30).

تعریف عملیاتی هوش هیجانی مدیران

هوش هيجاني در اين پژوهش عبارت است از نمره اي كه دانشجويان براساس پاسخ به  پرسش های هوش هیجانی برادبری وگریوز(1953) کسب می نمایند.

خودآگاهی نمره ای است که پاسخگو از سئوالات 1تا6 کسب می کند.

خودمدیریتی نمره است که پاسخگو از سئوالات 7تا 15 کسب می کند.

آگاهی اجتماعی نمره است که پاسخگو از سئوالات 16 تا20 کسب می کند.

مدیریت روابط نمره ای است که پاسخگو ازسئوالات 21 تا28 کسب می نماید.

تعریف نظری پیشرفت تحصیلی

دانشجویان بر حسب موقعیت، نیازها، شایستگیهای فردی و شخصیتی، اهداف متفاوتی از پیشرفت تحصیلی دارند که بوسیله واسطه هایی مثل الگوی شناختی، عاطفی و رفتاری تعیین می شود. عوامل فردی، خانوادگی، اجتماعی، اقتصادی و آموزشگاهی در عملکرد تحصیل مؤثر است و از سوی دیگر، رفتن به دانشگاه ، انتقال مهمی در زندگی محسوب می شود زیرا فرد با چالش های مختلفی از قبیل ایجاد روابط اجتماعی جدید و مواجهه با انتظارات تحصیلی روبروهست، البته ابعاد شخصیتی نیز نقش مهمی در این زمینه دارد (افر[12] 1998، 71).

تعريف عملياتي پيشرفت تحصيلي

منظور از پيشرفت تحصيلي در اين پژوهش تغییرات معدل کل هر دانشکده  كه در آموزش دانشگاه ثبت شده است ( باتوجه به معدل نیمسال اول و دوم تحصیلی 92-1391).

[1]Bradbeery

[2] Greaves

[3] Salovey

[4] Mayer

[5] Therrndike

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي رابطه بين سرمايه اجتماعي و مشارکت در فعاليتهاي فوق برنامه داوطلبانه و پيشرفت تحصيلي
 • پايان نامه اثر بخشي روش تدريس مبتني بر يادگيري ترکيبي بر انگيزش پيشرفت و پيشرفت تحصيلي دانش‌آموزان دختردوره ابتدايي
 • پايان نامه بررسي رابطه بين ويژگي هاي شخصيتي معلمان (درون گرايي و برون گرايي ) با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
 • پايان نامه بررسي نقش اعتياد به فناوري اطلاعات بر راهبردهاي خود تنظيمي و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
 • پايان نامه بررسي رابطه سبک هاي اسنادي با پيشرفت تحصيلي و عزت نفس در دانش‌آموزان
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122