پايان نامه بررسي رابطه ي بين سرمايه ي فکري وفرهنگ سازماني دربانک مسکن

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي رابطه ي بين سرمايه ي فکري وفرهنگ سازماني دربانک مسکن یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 143 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي رابطه ي بين سرمايه ي فکري وفرهنگ سازماني دربانک مسکن بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات تحقیق 1
1-1 مقدمه 2
1-2 بیان مسئله 3
1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق 4
1-4 اهداف تحقیق 5
1-5 چارچوب نظری تحقیق 5
1-6 مدل تحقیق 6
1-7 فرضیه های تحقیق 6
1-8 روش انجام تحقیق 6
1-9جامعه و نمونه اماری 7 1-1-10ابزارگردآوری اطلاعات 7
1-11قلمرو تحقیق 8
1-12تعریف عملیاتی واژه هاو متغیرهای تحقیق 8
1-13روشهای تجزیه وتحلیل داده ها11
فصل دوم:ادبیات تحقیق12
بخش اول :مبانی نظری تحقیق13
2-1سیر تاریخی سرمایه های فکری16
2-1-1جدول سیر تکاملی سرمایه های فکری16
2-1-2سازه هاومدلهای سرمایه فکری17
2-1-3سرمایه انسانی 17
2-1-4سرمایه ساختاری 25
2-1-5سرمایه ساختاری درونی 29
2-1-6سرمایه ساختاری ارتباطی29
2-1-7طبقه بندی و مدلهای مفهومی سرمایه های فکری 33
2-1-8طبقه بندی روس و همکاران33
2-1-9طبقه بندی استوارت 35
2-1-10طبقه بندی لین36
2-1-11طبقه بندی بروکینگ38
2-1-12طبقه بندی بونفور 39
2-1-13طبقه بندی بونتیس40
2-1-14طبقه بندی هانس و لاوندال41
2-1-15طبقه بندیادوینسون و مالون42
2-1-16الگوی سالیوان45
2-2 مروری برادبیات فرهنگ سازمانی14
2-2-1مفهوم فرهنگ 15
2-2-2تعریف فرهنگ 15
2-2-3 ویژگیهای فرهنگ 15
2-2-4تعریف سازمان16
2-2-5مفهوم فرهنگ سازمانی 16
2-2-6تعریف فرهنگ سازمانی16
2-2-7تاریخچه فرهنگ سازمانی 18
2-2-8منشاء و چگونگی شکل گیری فرهنگ سازمانی19
2-2-9اهمیت فرهنگ سازمانی21
2-2-10ویژگیهای فرهنگ سازمانی22
2-2-11عوامل و اجزاءفرهنگ سازمان24
2-2-12نقش فرهنگ سازمانی26
2-2-13-1دسته بندی رابرت کویین ومایکل مک کارت27
2-2-13-2فرهنگ غالب و خرده فرهنگها28
2-2-13-3فرهنگ قوی و ضعیف 30
2-2-13-4دیدگاه جفری ساین فلد30
2-2-14سطوح فرهنگ سازمانی از دیدگاه ادگار شاین 32
2-2-15الگوهای مختلف فرهنگ سازمانی 34
2-2-15-1الگوی پارسونز(AGIL)35
2-2-15-2الگوی ویلیام اوچی 36
2-2-15-3الگوی لیت وین و استرینگر39
2-2-15-4الگوی کرت لوین 40
2-2-15-5الگوی هافستد 41
2-2-15-6الگوی دنیسون در زمینه فرهنگ سازمانی 44
2-2-15-7کارکردهای فرهنگ سازمانی 49
2-2-15-8عوامل موثر بر فرهنگ سازمان 50

بخش دوم:پیشینه تحقیق 63
2-8سابقه تحقیق ها ومطالعات انجام گرفته داخلی 63
2-9سابقه تحقیق ها و مطالعات انجام گرفته خارجی 65
سازمان مورد مطالعه 67
فصل سوم:روش شناسی تحقیق 68
3-1روش تحقیق 69
3-2جامعه آماری 69
3-3نمونه آماری70
3-4ابزار جمع آوری اطلاعات 70
3-5ساختار پرسشنامه 70
جدول عوامل و پرسشهای مربوط به سنجش سرمایه فکری71
جدول عوامل و پرسشهای مربوط به سنجش فرهنگ 71
3-6پایایی و روایی پرسشنامه 72
3-6-1روایی72
3-6-2پایایی 73
جدول نتایج مقدار آلفای کرونباخ 74
3-7روش های تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده75

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده های آماری76
4-1بخش توصیفی 72
4-2بخش استنباطی80
4-2-1آزمون فرضیه اصلی80
4-2-2آزمون فرضیات فرعی183
4-2-3آزمون فرضیات فرعی285
4-2-4آزمون فرضیات فرعی387
4-2-5آزمون فرضیات فرعی487

فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادها
5-1نتیجه گیری115
5-2-1نتیجه گیری فرضیه اصلی 115
5-2-2نتیجه گیری فرضیه فرعی1116
5-2-3نتیجه گیری فرضیه فرعی2117
5-2-4نتیجه گیری فرضیه فرعی3118
5-2-5نتیجه گیری فرضیه فرعی4118

5-3پیشنهادهایی برای تحقیقات بعدی90
منابع و ماخذ99
منابع فارسی130
منابع انگلیسی131
پیوست110

فهرست منابع فارسی

1-آذر، عادل ومؤمنی ،منصور ،(1384)آمار وکاربردآن درمدیریت(جلداول ) ، چاپ دوازذهم، انتشارات سمت ، تهران.

2-آذر، عادل ومؤمنی ،منصور(1384) ،آمار وکاربردآن درمدیریت (جلددوم ) ، چا پ دوازدهم، انتشارات سمت ، تهران.

3-ابطحی ،سیدحسین وصلواتی ،عادل (1385) ، مدیریت دانش درسازمان  ،چاپ اول ، انتشارات پیوند نو ، تهران.

4-احمدی ، مسعود (1386)، مدیریت رفتارسازمانی (اصول ، مبانی ، نظریه ها ،ومفاهیم کاربردی ) ،چاپ دوم، انتشارات کوهسار ، تهران.

5-ارباب شیرانی، بهروز و عباسی، محمد حسن (1388)، تجزیه و تحلیل سرمایه‌های فکری دانشگاهها از دیدگاه مدیریت دانایی، نخستین کنفرانس بین المللی سرمایه فکری ایران.

6-استونر ، جیمز.ای .اف وهمکاران (1379)، مدیریت ، ترجمه علی پارساییان وسیدمحمداعرابی ، (چاپ اول )دفتر پژوهش های فرهنگی ، تهران.

7- اصغرنژاد امیري مهدي و مدهوشی مهرداد( 1388 ).سنجش سرمایه فکري و بررسی رابطه آن با بازده مالی شرکت ها.

8-الواني ، سيدمهدي ودانايي فرد ، حسن(1380) ، گفتارهايي درفلسفه تئوريهاي سازمان دولتي ،چاپ اول ،انتشارات صفار ،تهران.

9-ایران نژاد پاریزی  ، مهدی وساسان گهر ، پرویز(1382) ، سازمان ومدیریت از تئوری تاعمل ، چاپ هفتم ،انتشارات مؤسسه عالی بانکداری ایران ، تهران.

10-بحرالعلوم (1381)،ارتباط بين فرهنگ سازماني ورضايت شغلي كارشناسان تربيت بدني شاغل در تهران، پايان نامه كارشناسي ارشد ،دانشگاه تهران.

11-بوردیو ( 1380 ) نظریه کنش، دلایل عملی و انتخاب عقلانی ، ترجمه : مرتضی مردیها، ،نفش و نگار،تهران

12-حسنوی ،رضا و رمضان ، مجید (1390) مروری بر سرمایه فکری،چاپ اول، انتشارات نگاه دانش،تهران

13-دلاور، علی(1384) ، “روش های تحقیق” ، دانشگاه پیام نور، تهران

14- رابينز، استيفن.(1378)رفتار سازمانی، ترجمه علي پارساييان و سيد محمد اعرابي. دفتر پژوهشهاي فرهنگي،تهران.

15- رمضان ، حمد. مجید، احمدرضا ( 1390) بررسی ابعاد فرهنگی سازمانی چاپ اول ، دانشگاه شهید بهشتی، تهران.

16-شاین، ادگار(1383)، فرهنگ سازمانی، ترجمه محمدابراهیم محجوب ، انتشارات فرا،تهران.

17- طوسي، محمدعلي ( 1372 ) فرهنگ سازماني، چاپ اول، مركز آموزش مديريت دولتي،تهران

18-قلیچ، بهروز ( 1377 ) مدیریت دانش: فرآیند خلق، تسهیم و کاربرد سرمایه فکري در کسب و کار ،نشر مدیریت ص 32 و30

19-گودرزی، اکرم و گمینیان، وجیهه(1381) اصول مبانی و نظریه های جو و فرهنگ سازمانی، چاپ اول انتشارات جهاد دانشگاهی اصفهان.

20- مقیمی، سید محمد و رمضان، مجید (1390)، مجموعه کتاب‌های پژوهشنامه مدیریت (چاپ اول)، تهران: انتشارات نگاه دانش،تهران .

21- منوریان ، عباس،بختایی ،امیر(1385) “شناخت فرهنگ سازمانی براساس مدل دنیسون”تهران ،چهارمین كنفرانس بین المللی مدیریت،تهران.

منابع انگلیسی

Ashton, R.H. (2005) “Intellectual capital and value creation: A review”, Journal of Accounting Literature, Vol. 24, pp. 53-134.

Bontis, N. (2002) “Intellectual Capital Disclosure in Canadian Corporations”, Journal of Human Resource Costing and Accounting, Vol. 7, No. 1/2, pp. 9-20.

Bontis, N. (1998) “Intellectual capital: an exploratory study that develops measures and models”, Management Decision, 36/2, pp. 63- 76.

Bontis, N. (2001) “Assessing knowledge assets: A review of the models used to measure intellectual capital”, International Journal of Management Reviews, Vol. 3, 1, pp. 41-60.

Burt, R.S. (1997) “The Contingent Value of Social Capital”, Administrative Quarterly, 42 (9).

Casta, J.-F., Escaffre, L. and Ramond, O. (2005), “Intangible investments and accounting numbers:Usefulness, informativeness and relevance, on the European stock markets”, working paper, available at: ssrn.com at:2004/03/04:20:09.

Denison,Danaiel (2000) “Organizational Culture : Can it be a key lever for Driving Organizational Chang?”:denisonconsulting.com

Diefenbach, T. (2006) “Intangible resources: A categorical system of knowledge and other intangible assets”, Journal of Intellectual Capital, Vol. 7, No. 3, pp. 406-20.

Edvinsson, L. and Malone, M. (1997) Intellectual Capital. Realizing your Company’s True Value by Finding its Hidden Brainpower, HarperCollins, New York.

Goh, P.C. and Lim, K.P. (2004) “Disclosing intellectual capital in company annual reports Evidence from Malaysia”, Journal of Intellectual

Marr, B. (2005) Perspectives on Intellectual Capital, Elsevier Butterworth- Heinemann, Oxford.

Muchinsky, P.M. (2003). Psychology Applied to Work, Wadsworth, Belmont, CA.

Roos, J., Roos, G., Dragonetti, N. and Edvinsson, L. (1997) Intellectual Capital: Navigating the New Business Landscape, Macmillan Business, London.

Seibert, S. Kraimer. M; Linden, Robert (2001) “A Social Capital Theory of Career Success”. Academy of Management Journal, Vol. 44, No. 2

Schein, E.H. (1996) “Three cultures of management: The key to organizational learning”, Sloan Management Review

Spreitzer, G. M. (2007) Taking stock: Are view of more than twenty years of research on empowerment at work, The Hand Book of Organizational Behavior, Sage Publication.

Spreitzer, G. M. (1995) “Psychological empowerment in the workplace: dimensions, measurement and validation”, Academy of Management Journal, Vol. 38, No. 5, pp. 1442-1465. Kaufmann, L. and Schneider, Y. (2004)” Intangibles A synthesis of current research”, Journal of Intellectual Capital Vol. 5, 3, pp. 366-388.

Stewart, T.A. (1997) Intellectual Capital: The New Wealth of Organizations, Doubleday, New York.Capital, Vol. 5, No. 3, pp. 500-510.

22.Wetten. D. A.; Cameron, K. S. (1998), Developing Management Skills, New York: Addison- Wesley, Wheelan.

چکیده:

امروزه انسان در سازمان یک سرمایه گرانبها محسوب می گردد و این عنصرکلیدی تنها در بستری مساعد   می تواند بخوبی پویایی خویش و تعالی  سازمان را تضمین نماید.بر این اساس این تحقیق در پی یافتن رابطه سرمایه فکری وفرهنگ سازمانی است. بدین منظور این تحقیق تعداد361 نفر از کارکنان  بانک مسکن شعب جنوب غرب تهران را که با روش تصادفی ساده انتخاب شده اندبعنوان نمونه تحقیق از بین جامعه ی 2000 نفری کارکنان بانک مسکن شعب جنوب غرب شهر تهران، مدنظر قرار داده وباکمک مدل های بونتیس در سرمایه فکری ومدل دنیسون در فرهنگ سازمانی مورد ارزیابی قرار داده است .این تحقیق که از نوع توصیفی پیمایشی است ، از دو پرسشنامه که روایی آنها به طریق صوری وپایایی آنها با بدست آمدن آلفای کرونباخی برابر با 828%و834% به اثبات رسیده است،   برای جمع آوری اطلاعات بهره گرفته است وپس از اثبات غیرنرمال بودن داده ها از آزمون اسپیرمن برای بررسی فرضیات استفاده نموده است.یافته های پژوهش حاکی از وجود ارتباط مستحکم بین متغیرهای تحقیق است.شایان ذکر است ازبین ابعاد فرهنگ ، ماموریت بیشترین تاثیر و سازگاری کمترین تاثیر را بر سرمایه فکری دارد.

واژگان کلیدی: سرمایه فکری ،فرهنگ سازمانی، ساختار ، ماموریت ، مشارکت .

 

 مقدمه

بی گمان اندیشه ی انسانها به عنوان سرمایه ای گرانبهاست.ودر جامعه ی سازمانی امروز بهره برداری از این سرمایه ی گرانبها ، به عنوان وجه تمایز و مزیت رقابتی سازمانهای گوناگون وحتی یکی از ملاکهای سنجش پیشرفت جوامع بشری شناخته می شود. مفهوم فرهنگ سازمانی به‌عنوان عامل مؤثر در بهره‌وری و عملكرد سازمان در نظر گرفته شده است و چنانچه فرهنگ مناسب كاری كه به‌خوبی بین مدیریت و كاركنان گسترش یافته باشد به تحكیم تعهد سازمانی، ارتقاء اخلاقیات، عملكرد و بهره‌وری بالاتر منجر می‌گردد.،  وهمچنین  سرعت متناسب را در مواجه با تغييرات به دنبال خواهد داشت.در اين ميان آگاهی از آموزشهای مناسب و متناسب و ضروری و اجرای آنها  نقش بسيار مهمی در تحقق اين وظيفه دارد(قلیچ،1389،11).

سرمایه‌ی فکری، موضوع جدیدی است که به لحاظ نظری در چندساله‌ی اخیر در سطح جهانی مطرح شده‌است. اما از آن‌جایی‌که منبعی پر ارزش برای کشورها و سازمان‌ها به‌حساب می‌آید، میزان رشد و توسعه‌ی آن به سرعت در حال تبدیل‌شدن به شاخصی در توسعه‌یافتگی کشورها است. از سوی دیگر، این منبع نامشهود به‌عنوان‌‌ یکی از ارزش‌افزاترین منابع شرکت‌ها و سرمایه‌ای کلیدی در رشد کارآفرینی مطرح شده‌است(رابینز، 1378 ،34).

امروزه ضرورت توسعه‌ و مدیریت سرمایه‌ی فکری، به یک الزام جدی در سطح کلان ملی و در عرصه‌ی کسب و کار تبدیل شده‌و با حركت به سمت اقتصاد دانش‌پایه منجر به تغيير پارادایم حاکم اقتصاد صنعتی شده‌است. پژوهشگر امیدواراست با این تحقیق بتواند در هدایت سازمان‌های دولتی و خصوصی ایرانی به سوی مدیریت و سنجش سرمایه‌ی فکری، مفید واقع گردد(قلیچ،1389،14)..

در این فصل از تحقیق ابتدا به بیان مسئله و اهمیت و ضرورت انجام تحقیق خواهیم پرداخت. سپس فرضیه‌های تحقیق، اهداف تحقیق، تعریف متغیرهای تحقیق و قلمرو تحقیق (موضوعی، مکانی و زمانی) آورده می شود، و در ادامه روش تحقیق، جامعه و نمونه آماری، روش های جمع‌آوری اطلاعات و روش‌های تجزیه و تحلیل داده‌ها بیان می گردد.

 فصل اول 

کلیات تحقیق

مقدمه

بی گمان اندیشه ی انسانها به عنوان سرمایه ای گرانبهاست.ودر جامعه ی سازمانی امروز بهره برداری از این سرمایه ی گرانبها ، به عنوان وجه تمایز و مزیت رقابتی سازمانهای گوناگون وحتی یکی از ملاکهای سنجش پیشرفت جوامع بشری شناخته می شود. مفهوم فرهنگ سازمانی به‌عنوان عامل مؤثر در بهره‌وری و عملكرد سازمان در نظر گرفته شده است و چنانچه فرهنگ مناسب كاری كه به‌خوبی بین مدیریت و كاركنان گسترش یافته باشد به تحكیم تعهد سازمانی، ارتقاء اخلاقیات، عملكرد و بهره‌وری بالاتر منجر می‌گردد.،  وهمچنین  سرعت متناسب را در مواجه با تغييرات به دنبال خواهد داشت.در اين ميان آگاهی از آموزشهای مناسب و متناسب و ضروری و اجرای آنها  نقش بسيار مهمی در تحقق اين وظيفه دارد(قلیچ،1389،11).

سرمایه‌ی فکری، موضوع جدیدی است که به لحاظ نظری در چندساله‌ی اخیر در سطح جهانی مطرح شده‌است. اما از آن‌جایی‌که منبعی پر ارزش برای کشورها و سازمان‌ها به‌حساب می‌آید، میزان رشد و توسعه‌ی آن به سرعت در حال تبدیل‌شدن به شاخصی در توسعه‌یافتگی کشورها است. از سوی دیگر، این منبع نامشهود به‌عنوان‌‌ یکی از ارزش‌افزاترین منابع شرکت‌ها و سرمایه‌ای کلیدی در رشد کارآفرینی مطرح شده‌است(رابینز، 1378 ،34).

امروزه ضرورت توسعه‌ و مدیریت سرمایه‌ی فکری، به یک الزام جدی در سطح کلان ملی و در عرصه‌ی کسب و کار تبدیل شده‌و با حركت به سمت اقتصاد دانش‌پایه منجر به تغيير پارادایم حاکم اقتصاد صنعتی شده‌است. پژوهشگر امیدواراست با این تحقیق بتواند در هدایت سازمان‌های دولتی و خصوصی ایرانی به سوی مدیریت و سنجش سرمایه‌ی فکری، مفید واقع گردد(قلیچ،1389،14)..

در این فصل از تحقیق ابتدا به بیان مسئله و اهمیت و ضرورت انجام تحقیق خواهیم پرداخت. سپس فرضیه‌های تحقیق، اهداف تحقیق، تعریف متغیرهای تحقیق و قلمرو تحقیق (موضوعی، مکانی و زمانی) آورده می شود، و در ادامه روش تحقیق، جامعه و نمونه آماری، روش های جمع‌آوری اطلاعات و روش‌های تجزیه و تحلیل داده‌ها بیان می گردد.

بیان مسئله

از دیرباز تفکر بشر به عنوان سرمایه ای ارزشمند در اختیار اوبوده است انسانها بابهره گیری از این سرمایه ی گرانبها توانسته اند تابه امروز نه تنها به فتح زمین خاکی خود،بلکه موفق به تسخیر کهکشانهای دور دست  گردند.با بزرگتر شدن جوامع بشری ورشد شهرها لزوم ایجاد سازمانها ولزوم زندگی بشر در جوامع سازمانی هرچه بیشتر رخ نمود(قلیچ،1389،17). در همین حین بشر با بهره برداری بیشتر وبیشتر از تفکر خویش توانست اندیشه ی خود را به عنوان سرمایه ای بزرگ در به دست آوردن هرآنچه می خواهد به کار برد تا جایی که بهره برداری از این سرمایه ی گرانبها امروزه به عنوان وجه تمایزومزیت رقابتی سازمانهای گوناگون وحتی یکی از ملاکهای سنجش پیشرفت جوامع بشری شناخته می شود.بیگمان این سرمایه امروزه در خدمت سازمانهاست زیرا امروزه انسانها دچار زندگی سازمانی شده اند وهمه چیز در جوامع امروزی در قالب سازمانی ویژه قابل تعریف است (رابینز، 1378 ،34). بیگمان سازمانها باهم متفاتند.راز پیچیدگی سازمانها در پیچیدگی ووسعت فرهنگ سازمانی پنهان است.فرهنگ مفهومی است که تعیین کننده ی رفتارهای انسانهای درون سازمان وحتی رفتار سازمانها با یکدیگر است. مساله ای اساسی که امروزه بانک مسکن به عنوان یک ارگان پولی ومالی بزرگ باآن دست به گریبان است, عدم همخوانی بستر فرهنگی سازمان با مدیریت سرمایه های فکری سازمان است .این موضوع آنجا بیشتر رخ می نماید که در بسیاری از سازمانها همچون  بانک مسکن علی رغم وجود افراد مستعد وتحصیل کرده، از سرمایه های گرانبهایشان در سازمان استفاده ای شایسته نمی گردد.در تلاش برای یافتن پاسخ، وجود ضعف وعدم پشتیبانی فرهنگ سازمانی به عنوان بستر لازم برای اجرای تلاشهای سازمانی این چنینی به عنوان یکی از مهمترین عوامل قابل بررسی، شناسایی گردید .

حال پرسش اساسی که در اینجا مطرح است این است که:

در این بانک رابطه  بین سرمایه ی فکری و فرهنگ سازمانی چگونه است؟

 1-3.اهمیت و ضرورت تحقیق

سرمایه فکری در نوآروی، بهره وری، رشد و نمو، رقابت جویی تجاری و عملکرد اقتصادی از اهمیت اساسی و فزاینده ای برخوردار است(بونتیس ، ۲۰۰1، ۱۹۲). این دارایی ها فرصت های سازمان را افزایش می دهند(بونتیس، ۲۰۰۶، ۳۰۶). اندازه گیری سرمایه فکری گام مهمی است در تعیین این که چگونه بهبود بهره وری کلی سازمان اندازه گیری شود بدون اندازه گیری صحیح سرمایه فکری، شرکت یا سازمان به طور صحیحی اندازه گیری نمی شود و مدیریت قادر به تنظیم و تعیین استراتژی نیست(بونتیس ،2002، ۳۶).سرمایه فکری در تدوین و تنظیم استراتژی یک شرکت باید مورد توجه قرار گیرد و همچنین باید به عنوان یکی از منابع عمده و اساسی سودآوری شرکت ها به حساب آید(بونتیس، 1998، ۴۴۴). ناآگاهی از سرمایه فکری موجب عدم توجه کافی مدیریت به آن خواهد شد که این عدم بهره برداری کامل از ارزش افزوده قابلیت ها را در پی دارد(بونتیس ، ۲۰۰۱، ۴۵۷).

امروزه مدیران  بانک مسکن نیزبه موضوع توجه ، پرورش ، حفظ ، نگهداری و بهره گیری بهینه از سرمایه ی ارزنده فکری کارکنان  پی برده اند زیرا با تکیه بر این دارایی نامشهود است که میتوانند بقای بلند مدت خود را در فضای رقابتی موجود در عرصه بانکداری کشور تثبیت نمایند.بی شک توجه به این سرمایه ارزنده بدون توجه به بستر مناسب رشد و شکوفایی و تعالی این سرمایه گرانبها امری ناممکن می نمایاند.چرا که فرهنگ سازمانی بعنوان زمینه رفتاری و ارتباطی هر سازمان ، امکان ظهور و ارزش افزوده ناشی از تلاش فکری کارکنان را فراهم می نماید و از این روست که کشف تاثرات متقابل  دو متغیر فرهنگ سازمانی و سرمایه فکری بعنوان موضوع یک پژوهش پیمایشی در بانک مسکن، موضوعی کاملا مهم و با اهمیت می باشد.کشف مولفه های موثر بر این رابطه میتواند مدیران بانک را بسوی حرکت بسمت ایجادیک بستر فرهنگی مناسب برای رشد و بهره گیری بهینه از سرمایه های فکری این بانک رهنمون سازد.

اهمیت حمایت فرهنگ سازمانی به عنوان یک عامل تعیین کننده از مدیریت سرمایه ی فکری تا آنجاست که بسیاری از سازمانهای موفق وبزرگ مانند شرکت نیسان با ایجادفرهنگی پشتیبان در جهت مدیریت وبه کارگیری این سرمایه ی فکری توانسته است موفقیت های چشمگیری مسیررشد وتوسعه بدست آورد.در بررسی های به عمل آمده در شرکت بزرگ آی.بی.ام نیز این واقعیت رخ نمود که فرهنگ سازمانی به گونه ای با به کارگیری سرمایه های ارزنده ی فکری سازمان همخوانی یافت واین پیشرفتهای سازمانی به دست آمده در دهه ی اخیر،خود براهمیت وضرورت توجه به بستر فرهنگی سازمان تاکید می نماید.

1-4.اهداف تحقیق

هدف اصلي اين تحقيق تعیین رابطه سرمایه ی فکری وفرهنگ سازمانی در بانک مسکن است ودرپي اين هدف ، اهداف زير دنبال مي گردد :

تعيين رابطه بين ویژگی مشارکت در کار وسرمایه ی فکری در بانک مسکن

2.. تعيين رابطه بين ویژگی انطباق پذیری سازمانی وسرمایه ی فکری در بانک مسکن

3.. تعيين رابطه بين ویژگی سازگاری سازمانی وسرمایه ی فکری در بانک مسکن

تعيين رابطه بين ویژگی رسالت وسرمایه ی فکری در بانک مسکن

5.اولویت بندی ابعاد فرهنگ سازمانی در بانک مسکن

6.اولویت بندی ابعاد سرمایه فکری در بانک مسکن

1-6 فرضیات تحقیق:

فرضیه ی اصلی:

بین فرهنگ سازمانی ومدیریت سرمایه فکری در بانک مسکن رابطه معنی داری وجود دارد.

فرضیات فرعی:

1-1 . بین ویژگی مشارکت در کار ومدیریت سرمایه فکری در بانک مسکن رابطه معنی داری وجوددارد.

1-2 . بین ویژگی انطباق پذیری ومدیریت سرمایه فکری در بانک مسکن رابطه معنی داری وجود دارد.

1-3 . بین ویژگی سازگاری ومدیریت سرمایه فکری در بانک مسکن رابطه معنی داری وجود دارد.

1-4 . بین ویژگی مأموریت ومدیریت سرمایه فکری در بانک مسکن رابطه معنی داری وجود دارد.

1-7.روش انجام تحقیق

هدف از این تحقیق، توصیف شرایط و پدیده‌های مورد بررسی، به منظور شناخت بیشتر شرایط موجود می باشد، این تحقیق را بر اساس چگونگی به دست آوردن داده‌های مورد نظر یا ماهیت تحقیق، میتوان در زمره تحقیق توصیفی به شمار آورد. از بین دسته‌های متفاوت تحقیقات توصیفی(تحقیق پیمایشی، تحقیق همبستگی و اقدام پژوهی) نیز میتوان با توجه به ویژگی‌های تحقیق حاضر، آن را از نوع همبستگی به حساب آورد.

تحقیق حاضر از نظر هدف، تحقیقی توسعه ای – کاربردی است. چراکه مشخصه‌های یک تحقیق توسعه‌ای که عبارتند از کسب معرفت‌های کلی در مورد ثبت و ضبط جامع و استفاده ترکیبی از روش‌هاست، که این تحقیق، یک تحقیق کاربردی است، به این دلیل که، الگوی پیشنهادی به صورت اجرایی و عملی در حوزه افزایش نوآوری سازمانی در بانک مسکن و سایر سازمان‌ها قابل استفاده خواهد بود.

1-8.قلمرو ،جامعه و نمونه آماری

الف: قلمرو موضوعی: قلمرو موضوعی، در حوزه منابع انسانی می باشد.

ب: قلمرو زمانی: قلمرو زمانی تحقیق اسفندماه1393 همزمان با توزیع پرسشنامه ها می باشد.

ج:قلمرو مکانی: قلمرو مکانی، دربانک مسکن شعب جنوب غرب  تهران  می باشد.

جامعه آماری عبارتست از همه اعضای فرضی یا واقعی که علاقمندی به تعمیم یافته های پژوهش به آن ها وجود دارد (دلاور،1374،112). جامعه آماری یعنی کلیه افراد یا اشیایی که تحقیق بر روی آنها صورت می گیرد که در یک صفت مشترک باشند جامعه آماری این تحقیق شامل 5988 نفر از کارمندان دربانک مسکن شعب جنوب غرب  تهران  تهران است که از بین آنها تعداد361 نفر به عنوان نمونه مدنظر قرار می گیرد واز آنجا که جامعه تحقیق همگن اند،این تعداد با روش تصادفی ساده انتخاب می شوند. در این پژوهش براي تعيين حجم نمونه از فرمول زير استفاده مي شود:

جامعه آماری N = 5988

احتمال وجود صفت مشترک P = 5/0                         عدم احتمال وجود صفت مشترک q = 5/0

حدود اطمینان در سطح (96/1 = Z)                            خطای قابل قبول d  =  05/0

                                    

  1-9.ابزار جمع آوری اطلاعات

ابزار لازم پرسشنامه است که شامل دوبخش فرهنگ سازمانی وسرمایه ی فکری است.در بخش نخست از پرسشنامه ی استاندارد دنیسون با60 پرسش برای سنجش فرهنگ ودر بخش دوم ازپرسشنامه ای با موضوع سرمایه فکری براساس مدل   بونتیس بهره برداری   می گردد.

1-10.تعریف عملیاتی واژه‌ها و متغیر‌های تحقیق

 1-فرهنگ سازمانی: دنیسون برای به تصویرکشیدن فرهنگ سازمان از یک مدل استفاده نموده است. این مدل دربرگیرنده چهارویژگی اصلی فرهنگ سازمان است (منوریان وهمکاران ،1387 ،95).

2-ویژگی  مشارکت در کار: فرهنگ سازمانی که ویژگی آن «مشارکت  بالای کارکنان درکار » باشد، به طوری قوی درگیری ومشارکت کارکنان درفعالیتهای مختلف سازمان مورد تشویق قرار می دهد وحس مالکیت ومسئولیت رادرآنها به وجود می آورد. حس مالکیت موجب ایجاد تعهد بیشتری به سازمان شده وقابلیتهای استقلال رادرکارکنان افزایش می دهد .دراین گونه فرهنگ ، کارکنان به سیستم های کنترل ضمنی وداوطلبانه تأکیددارندتابه سیستم های رسمی ، روشن وبوروکراتیک (منوریان وهمکاران ،1387 ،97).

3-ویژگی انطباق پذیری :انطباق پذیری عبارت است از ارزش ها وسیستم هایی که مبنای یک فرهنگ قوی را تشکیل می دهند . سازمانهای یکپارچه به سبب برخورداری از یک فرهنگ باثبات ، هماهنگ ومنسجم گرایش بالایی به اثربخشی دارند .دراین گونه سازمانها رفتار اعضا ریشه درمجموعه ای از ارزشهای مرکزی دارد وپیروان آنان دارای مهارت بالایی برای دستیابی به توافق حتی برسرمسائل پیچیده هستند . (منوریان وهمکاران ،1387 ،96).

4-ویژگی سازگاری: سازگاری عبارت است از توجه به الزامات محیط کاری درفعالیتها . سازمانهای سازگار دربرگیرنده سیستمی ازهنجارها واعتقاداتی هستند که قابلیت دریافت ، تفسیر واعمال علایم محیطی رادرتغییرات رفتاری درون سازمان افزایش می دهد وشانس بقاء رشد وتوسعه سازمان را بالا می برد . (منوریان وهمکاران ،1387 ،97).

5-ویژگی رسالت :  رسالت شامل تعریف وتعیین جهت های طولانی مدت برای سازمان است . رسالت یک سازمان ارایه دهنده اهداف ، معانی ومفاهیمی از سازمان است که به وسیله تعریف نقش اجتماعی وتعریف اهداف بیرونی سازمان به دست آمده است . (منوریان وهمکاران ،1387 ،98).

6-سرمایه فکری: سرمایه ی فکری عبارتست از تلاش برای استفاده ی موثر از دانش(بونتیس، 2004).

7-سرمایه انسانی : سرمایه انسانی نشان دهنده موجودی دانش افراد یک سازمان است(بونتیس و دیگران به نقل از قلیچ لی و مشبکی، ۱۳۸۵، ۱۲۸).

8-سرمایه ساختاری: سرمایه ساختاری شامل همه ذخایر غیرانسانی دانش در سازمان می شود(به نقل از قلیچ لی و مشبکی، ۱۳۸۵، ۱۲۹).

9-سرمایه رابطه ای: سرمایه رابطه ای ارزشی است که مشتریان سازمان برای سازمان قائل اند(مک گیل، ۲۰۰۶، ۲۷).

 1-11.روش‌های تجزیه و تحلیل داده‌ها

برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی استفاده خواهد شد که با توجه به این که توزیع داده ها نرمال باشد یا نباشد از آمار پارامتریک یا آمار ناپارامتریک بهره گیری خواهد شد.برای تعیین نرمال یا غیر نرمال بودن از آزمون کلموگروف اسمیرینف استفاده می گردد..این تحقیق در تجزیه تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS نسخه 17 استفاده خواهد کرد و برای آمار توصیفی نیزنرم افزار Excel استفاده خواهد شد.

فصل دوم

 ادبیات تحقیق

بخش اول : مبانی نظری تحقیق

2-1  مروری بر ادبیات سرمایه فکری

2-1-1 مقدمه

سرمایه‌‌ی فکری، موضوع جدیدی است که به لحاظ نظری در چندساله‌‌ی اخیر در سطح جهانی مطرح شده‌‌است. اما از آن‌‌جایی‌‌که منبعی پر ارزش برای کشورها و سازمان‌‌ها به‌‌حساب می‌‌آید، میزان رشد و توسعه‌‌ی آن به سرعت در حال تبدیل‌‌شدن به شاخصی در توسعه‌‌یافتگی کشورها است. از سوی دیگر، این منبع نامشهود به‌‌عنوان‌‌‌‌ یکی از ارزش‌‌افزاترین منابع شرکت‌‌ها و سرمایه‌‌ای کلیدی در رشد کارآفرینی مطرح شده‌‌است. از این‌‌رو، امروزه ضرورت توسعه‌‌ و مدیریت سرمایه‌‌ی فکری، به یک الزام جدی در سطح کلان ملی و در عرصه‌‌ی کسب و کار تبدیل شده‌‌و با حركت به سمت اقتصاد دانش‌‌پایه منجر به تغيير پارادایم حاکم اقتصاد صنعتی شده‌‌است. به گونه‌‌اي كه می‌‌توان شاهد پدیداری اقتصادي مبتنی اطلاعات و دانش بود، كه اساس و بنيان آن بر محور سرمایه‌‌ی فکری استوار است. به تعبیری ساده شاید بتوان سرمایه‌‌ی فکری را بسته‌‌ای دانشی تشکیل‌‌شده از مجموعه‌‌ منابعی نامشهود و پنهان، اصول، فرهنگ، الگوهای رفتاری، قابلیت، شایستگی‌‌ها، ساختارها، ارتباطات، فرآیندها و پردازش‌‌های منجر به/منتج از دانش، به‌‌حساب آورد. اساس دانش برپایه‌‌ی برداشت‌‌های ذهنی استوار است.برداشت‌‌های مختلف از پدیده‌‌های فیزیکی متمایز، منجر به بروز پدیده‌‌هایی ذهنی می‌‌شود(قلیچ،1391 ،15).

در واقع پدیده‌‌های فیزیکی، تحت بازنمایی ذهنی در قالب رابطه‌‌ای شناختی به شکل پدیده‌‌هایی ذهنی بازنمود می‌‌یابند. این رابطه‌‌ی تبادلی شناختی، رابطه‌‌ای است که از قرن‌‌های گذشته برپایه‌‌ی رویکردهای فلسفی الگوهای تجربه‌‌گرای کلاسیک تا کانت، و از کانت تا فلسفه‌‌ی ذهن برنتانو، و از فلسفه‌‌ی ذهن و نظریه‌‌ی دانش برنتانو تا پدیدارشناسی هوسرل و یا رویکردهای پوزیتیویستی افرادی چون: فرگه، رایل، راسل، ویتگنشتاین و …، مورد توجه قرار گرفته است. برای نمونه به باور کانت، ذهن از طریق فعالیت‌‌های ترکیب، تفسیر، استنتاج و داوری، دریافت، نظم و معنای خود را بر ماده‌‌ی خام اثرپذیری‌‌هایی حسی برجای می‌‌گذارد، که از این دریچه شناخت، آگاهی و در نهایت دانش شکل می‌‌گیرد. شناخت، آگاهی و دانشی که به‌‌عنوان مبنایی برای کنش‌‌های فردی و جمعی عمل کرده، و دوباره از خلال بازخوردهای دریافتی از کنش‌‌ها، در مسیر تفسیر، توسعه و تکامل قرار می‌‌گیرد. این مسیر، در بررسی تاریخی زندگانی بشری، از روایت هابیل و قابیل و یادگیری تدفین از کلاغ و اساطیر ابتدایی تا داستان قوم‌‌های مختلف در کتاب مقدس، شاهنامه و افسانه‌‌های منتقل‌‌شده در شکل‌‌های مختلف از نسلی به‌‌نسل بعدي، قابل شناسایی است. روندی که درمراحل بعدی، ضرورت به کارگیری ابتکاراتی جهت ثبت، کسب، توسعه‌‌ و انتقال دانش را به‌‌عنوان ضرورتی برای بقا و برتری‌‌جویی میان ملل مورد توجه قرار داد. ابتکاراتی که در قالب لوح‌‌های سومری، آثار مکتوب یونانی، ریاضیات هندی، فنآوری چینی، سیستم‌‌های اطلاعاتی و حسابداری پارسی و آثار به‌‌جامانده از زندگی سایر اقوام وملل، همگی نمایانگر جریان آرامی از به‌‌کارگیری دانش است(قلیچ، 1391 ،24).

به مرور زمان با توسعه‌‌ی صورت‌‌های نخستین‌‌ ارتباطات و تجارت میان ملل، شناخت و دانش از محیط پیرامون به‌‌عنوان‌‌‌‌ منبعی برای ایجاد فرصت‌‌های جدید بهبود زندگی و تجارت به‌‌حساب آمد. از طب و فلسفه گرفته تا استخراج آهن و طلا، چوب‌‌بری و کشاورزی همگی در نتیجه‌‌ی توسعه‌‌ی دانش در این دوران رشدیافته و فرصت‌‌های جدیدی را برای بشر فرآهم آوردند. فرصت‌‌هایی که برای پایداری، بیش از پیش مستلزم انتقال و رسمی‌‌سازی دانش بودند. از این‌‌رو، در این دوران تلاش‌‌هایی در جهت رسمی‌‌سازی و نشر دانش در قالب علوم به‌‌ اشکال توسعه‌‌یافته‌‌ی کتابت و یا نمونه‌‌های نخستین دانشگاه‌‌ها بروز نموده و گسترش یافت. توجه پادشاهان به دانشمندان در این دوره و سعی در گردآوری آنها در مراکز حکومتی را شاید بتوان نخستین توجه‌‌ها به سرمایه‌‌ی انسانی به‌‌حساب آورد. در این دوران، اگرچه همچنان قطع درختان، استخراج منابع طبیعی و کشاورزی براي ایجاد ارزش مورد استفاده قرار می‌‌گرفت، اما در عین حال دانش به‌‌عنوان بستری برای کشف و گسترش فنون مختلف مورد استفاده قرار می‌‌گرفت. (محمدی، 1391 ،11).

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122