پايان نامه بررسي رابطه ي بکارگيري فناوري اطلاعات با رضايتمندي دانشجويان

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي رابطه ي بکارگيري فناوري اطلاعات با رضايتمندي دانشجويان یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 75 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه بررسي رابطه ي بکارگيري فناوري اطلاعات با رضايتمندي دانشجويان بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده  الف
فهرست جدولها  ه
فصل اول: کلیات تحقیق  1
1-1 مقدمه 2
2-1 بیان مسئله 2
3-1 اهمیت و ضرورت تحقیق 3
4-1 اهداف تحقیق 4
5-1 کاربردهای تحقیق 4
6-1 فرضیه های تحقیق 4
7-1 متغیرهای تحقیق و تعریف مفهومی و عملیاتی آنها4
فصل دوم مبانی نظری و پیشینه تحقیق 7
1-2 مقدمه8
2-2 تکنولوژی9
3-2فناوری اطلاعات9
4-2 اطلاعات 11
5-2 اطلاعات عملیاتی 12
6-2 اطلاعات مدیریتی 12
7-2 اطلاعات تاکتیکی 12
8-2  اطلاعات استراتژیک 12
9-2 تفاوت داده و اطلاعات12
10-2 عناصر اصلی فناوری اطلاعات 13
11-2 سازمان و فناوری اطلاعات 13
12-2 ویژگی های سیستم های فناوری اطلاعات14
13-2کاربرد های فناوری اطلاعات در سازمان14
14-2اهمیت اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی16
15-2 سیر تکامل فناوری اداری16
16-2 تعریف اتوماسیون اداری17
17-2 مزایا و معایب اتوماسیون اداری17
18-2 اهداف سیستمهای فناوری  18
19-2 فناوری اطلاعات و توانمندی سازی کارکنان 19
20-2 فناوری اطلاعات و کنترل در سازمان 19
21-2 فناوری اطلاعات و مشکلات پیش روی آن 20
22-2معیارهای ارزیابی فناوری اطلاعات23
1-2 بخش دوم رضایت ارباب رجوع 24
2-2 تاریخچه توجه به رضایت ارباب رجوع25
3-2 ارباب رجوع و اهميت رضايت ارباب رجوع26
4-2 مدیریت ارتباط با مشتری27
5-2 انواع نیازهای ارباب رجوع29
6-2 نقش کارکنان در رضایت ارباب رجوع29
7-2عوامل تعیین کننده رضایت ارباب رجوع30
1-2 بخش سوم پیشینه تحقیق 30
2-2تحقیقات داخلی 30
3-2 تحقیقات خارجی 32
فصل سوم روش شناسی تحقیق 34
1-3 مقدمه 35
2-3روش تحقیق 35
3-3 جامعه آماری 35
4-3 روش نمونه گیری36
5-3 نمونه آماری 36
6-3متغیرهای تحقیق  38
7-3ابزار اندازه گیری  38
8-3 روایی و پایایی ابزار اندازه گیری  39
9-3 روش جمع آوری اطلاعات  39
10-3 شیوه ی تجزیه و تحلیل اطلاعات  39
فصل چهارم یافته های تحقیق  40
1-4مقدمه  41
2-4 یافته های توصیفی42
3-4 یافته های استنباطی43
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری 50
1-5 مقدمه51
2-5نتیجه گیری 51
3-5 محدودیت های تحقیق 53
4-5 پیشنهادات 53
1-4-5پیشنهادات کاربردی 53
2-4-5پیشنهادات پژوهشی 53
منابع و مآخذ 54
پیوستها  61
چکیده انگلیسی  67

منابع و مآخذ

آئینی،م، امین،هاشمی،ر، نمامیان،ف،جسری،س،1391، طراحی مدل بومی سیستم اطلاعات مدیریت و بررسی اثربخشی آن در شرکت گاز استان کرمانشاه، نخستین همایش ملی علوم مدیریت نوین،استان گلستان, گرگان- پنجم شهریور

اختیاری، ی، 1391، بررسی اثرات نرم افزارهاي مالی موجود در دانشگاه آزاداسلامی بر استاندارد سازي فرایندهاي مالی و کیفیت گزارشگري مالی دانشگاه، نخستین همایش ملی علوم مدیریت نوین،استان گلستان, گرگان- پنجم شهریور

اسماعیلی،م،موسوی،پ،1383،ارزیابی فناوری اطلاعات، تهران، سازمان مدیریت صنعتی، شماره153

اعتمادی،ح، الهی،ش،حسن آقایی، ک، 1385، بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری،بررسی های حسابداری و حسابرسی، شماره43

افشاری، ز،شیبانی،ا،1383، بررسی اثر فناوری اطلاعات بر نابرابری جنسیتی(مطالعه مقطعی بین کشوری)، مجله تحقیقات اقتصادی، شماره66

آقایی، ر،1384، رابطه ی بین فناوری اطلاعات و کارایی، پایان نامه کارشناسی ارشد تهران، دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه علامه

بهشتیان،م،ابوالحسنی،ح،1378، سیستم های اطلاعات مدیریت بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی،تهران،چاپ اول

. بیگی،م،1383،  بسوی جامعه اطلاعاتی،ماهنامه تدبیر، شماره 149

. تقوایی، م ، اکبری ،م(1389). به کارگیری فناوری اطلاعات وارتباطات در عرصه های آموزشی وپژوهشی (مطالعه موردی:دانشگاه اصفهان) مجله جامعه شناسی کاربردی، سال بیست ویکم، شماره پیاپی(38)،شماره دوم

.  تهرانی،ث، 1383، مدیریت فن آوری اطلاعات، چاپ اول، تهران،مرز آموزش مدیریت دولتی

. جبل عاملی، م،سلیمی،م،1381، مهندسی ارزشی سنگ بنای اولیه کیفیت، تدبیر،شماره 130

. جهانیان،ر،1388،” راهکارهای بهینه سازی برنامه ریزی نیروی انسانی آموزش و پرورش شهر تهران”، دانش و پژوهش در علوم تربیتی – برنامه ریزی درسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان)، شماره بیست و چهار

.  جهانگرد،ا،1384،اثر فن آوری اطلاعات(IT) بر تولید صنایع کارخانه ای ایران، فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران،سال هفتم، شماره25

حسینی، ح،1384،رویکردی تحلیلی بر اتوماسیون اداری و تاثیر آن در بهره وری شرکت ملی پخش فراورده های نفتی ایران و منطقه شاهرود زاهدان، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشکده اقتصاد و علوم اداری زاهدان،

. حلاج، بیان، 1384،فرهنگ سازی ICT . ارومیه: نشریه معاونت برنامه ریزی و بهبود مدیریت دفترخدمات انفورماتیک شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان غربی

. خاکی،غ،1382، روش تحقیق در مدیریت، چاپ اول،تهران،دانشگاه آزاد اسلامی

. خاکی، غ، 1381، راهبرد مجازی سازی دولت مهمترین چالش پیشروی نظام ادارای در برنامه چهارم توسعه، فصلنامه فرایند مدیریت و توسعه، شماره58،

. خداداد حسینی، ح،فتحی، س الهی، ش، 1385، طراحی الگوی تاثیر فناوری اطلاعات بر سنجه های عملکرد مالی با رویکرد فراتحلیل،بررسی های حسابداری و حسابرسی، شماره46

چکیده:

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بکارگیری فناوری اطلاعات با رضایتمندی دانشجویان دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه انجام گرفته است.فناوری اطلاعات به عنوان یک ابزار مهم و وسیله انجام کار در عصر حاضر مورد توجه قرار گرفته است. فناوری اطلاعات تغییر مهمی در روند انجام کارها و اجرای امور ایجاد کرده است و خود را به عنوان یکی از عوامل مهم در برتری کشورهای پیشرفته معرفی نموده است. رضایتمندی افراد در سازمانهای مختلف نیز یکی از مسائل مهمی است که در عصر حاضر جلب توجه نموده است و سازمانهای کنونی در انجام وظایفشان بیش از گذشته به رضایت مشتریان توجه می کنند و رضایتمندی مشتریان را به عنوان یکی از مهم ترین اولویتها مورد توجه قرار می دهند. لذا با توجه به مطالب فوق این تحقیق درصدد پاسخگویی به این سوال است که آیا بکار گیری فناوری اطلاعات بر افزایش میزان رضایتمندی دانشجویان در دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه تاثیر گذار بوده است. به منظور بررسی این سوال در بین دانشجویان دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه  به روش توصیفی با نمونه گیری تصادفی ساده 320 نفر به عنوان نمونه از بین  جامعه2304 نفری انتخاب گردید و پرسشنامه محقق ساخته ای که روایی آن مورد تایید اساتید محترم بوده و پایایی محاسبه شده آن نیز حدود 762/0 بود، بین آنها توزیع گردید و داده های بدست آمده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. در امر تجزیه و تحلیل داده ها از spss18 آزمون آماری همبستگی رگرسیون وANOVA بهره گرفته شد. نتایج نشان داد که امکانات ارائه شده در زمینه فناوری ارتباطات و اطلاعات رضایتمندی دانشجویان دانشکده کشاورزی را فراهم نموده است

کلید واژه: فناوری اطلاعات، رضایتمندی، دانشجویان ، دانشکده کشاورزی و دانشگاه ارومیه

فصل اول:کلیات  تحقیق

1-1 مقدمه

عصر حاضر را عصر اطلاعات لقب داده اند، این نامگذاری به این دلیل است که امروزه اطلاعات به جزء تفکیک ناپذیر زندگی بشر تبدیل شده است. رشد و گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات در جامعه امروز به حدی سرعت گرفته است که میزان توجه به آن را مهمترین شاخص توسعه یافتگی برای کشور های در حال توسعه در نظر گرفته اند و معتقدند که عصر حاضر دنیای متفاوتی خواهد بود که راهبردی آن را فناوری اطلاعات برعهده خواهد داشت(حلاج، 1384،ص12) .افزایش رقابت،استمرار کوچک سازی،سطوح عملکرد بالا،جهانی سازی و آزاد سازی مثالهایی از تغییرات وسیعی هستند که امروزه اکثر سازمانها با آن روبرو بوده و مجبور به شکل دهی دوباره و سازماندهی مجدد خود هستند.درعین حال آنها باید از سلسله مراتب وظیفه ای به سازمانهای شبکه ای و منعطف با عملکرد بالا مبدل شوند.سازمانها به منظور چیره شدن بر این چالشها نیازمند توجه به فناوری اطلاعات بعنوان یک عامل تعیین کننده هستند که از آن نه فقط بمنظور تقویت اثر بخشی و کارآیی عملیاتی بلکه درجهت پاسخگویی سریعتر و مستمر به نیازهای مشتریان و فشارهای رقابتی و عرضه مطلوبتر از طریق تعدد کانالهای توزیع و افزایش توانایی در ارتباط برقرار کردن با مشتریان،عرضه کنندگان،و دیگر سهامداران باید استفاده شود . در نیم قرن اخیر، سازمانهای مدرن سرمایه گذاری روی فن آوری اطلاعات را افزایش داده اند، زیرا عقیده دارند که فناوری اطلاعات تاثیر مثبتی روی عملکرد سازمانی دارد و عملکرد سازمانی اثربخش بر رضایت مشتریان تاثیر می گذارد و درنهایت باید متذکر شد که امروزه کاربرد فناوری اطلاعات یک ویژگی مشترک بافتهای سازمانی است. درحال حاضر فناوری اطلاعات خود را به عنوان یک عامل حیاتی در موفقیت تعداد بی شماری از سازمانها نشان می دهد(شهرستانکی،1385،ص16). بنابراین انجام تحقیقات و پژوهشهای مختلف در زمینه تحلیل اثرات کاربرد فناوری اطلاعات بر رضایتمندی افراد به منظور بهبود عملکرد سازمانی و کاستن از پیامدهای نامطلوب احتمالی در رابطه با استفاده کورکورانه سازمانها از این تکنولوژی نوین لازم و ضروری می نماید که پژوهش حاضر نیز در راستای جامعه عمل پوشاندن به چنین ضرورتی صورت می گیرد

1-2 بیان مسئله

امروزه در عصر جهانی شدن با پیشرفت دانش تکنولوژی، سرعت در ارتباطات و تغییر و تحولاتی که در ارزشها و فرهنگ ها، انتظارات و مطالبات سیاسی، ملتها ایجاد کرده، موجب تحولات ادرای شده است.تغییر سلیقه ها، خواسته ها و توقعات شهروندان، سبب شده که تحول از امری درون زا به امری برون زا تبدیل شود و رضایتمندی ارباب رجوع به عنوان یکی از معیار های اصلی و اساسی بهبود عملکرد سازمانها مد نظر قرار گیرد(خاکی،1381،ص26). اگر چه پیشرفت فناوری اطلاعات خود بخود شرط کافی برای نیل به جامعه اطلاعاتی نیست اما یک پیش نیاز ضروری شمرده می شود و کلید چنین پیشرفتی در میزان تفکیک پذیری این فناوریها از زندگی روزمره شهروندان و کاربرد آنها نهفته است. وجود  ITسبب می شود که نوع بایگانی از (پرو.نده های کاغذی به پرونده های الکترونیکی)، پاسخگویی، دریافت شکایت، اطلاع رسانی به مشتریان و غیره تغییر و بهبود پیدا کند(منوریان،1378،ص43). همچنین تکنولوژی اطلاعاتی موجب می شود توان سازمان از نظر ثبت کردن، نگه داری و انتقال اطلاعات و غیره افزایش یابد و نیز برمیزان انعطاف پذیری، صحت و دقت و همچنین سرعت عمل آنها تاثیر بگذارد(شهرستانکی،1385،ص19). بسیاری از سرمایه گذاریهای انجام شده بر تکنولوژی اطلاعات در کشورهای جهان سوم به ویژه در کشور ما آنچنان که انتظار داشتیم بهره وری نداشته اند، به طور مثال طی گزارشی که بر اساس تحقیقات گروه استندیش انجام شده و به درستی چاتوس نام گرفت ثابت شد که تقریبا یک سوم پروژه های  ITمنافع تعیین شده را بر آورده نمی سازد(یاردلی،1384،ص28). با توجه به این که یکی از استراتژیهای نوین دانشگاهها طی چند سال اخیر، استفاده گسترده از فناوری اطلاعات است حال باید دید که دانشگاه ارومیه و مسئولان دانشکده کشاورزی تاچه حد توانسته اند استفاده از فناوری اطلاعات را مورد توجه قرار داده و تا چه حد توانسته اند پاسخگوی نیازهای دانشجویان باشند و این که دانشجویان تا چه حد قادر به استفاده از فناوری اطلاعات و ابزارهای فراهم شده مربوط به آن در دانشکده کشاورزی هستند فلذا این امر به عنوان مسئله ای برای محقق مطرح است که در این تحقیق محقق درصدد یافتن پاسخ مناسبی برای آن است و در همین راستا سوالی که مطرح است این است که :آیا استقرار فناوری اطلاعاتی در دانشکده های دانشگاه ارومیه در افزایش رضایت مندی دانشجویان تاثیر گذار بوده است؟  برای پاسخ دادن به این سوال دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه، مورد بررسی قرار گرفته است.

3-1 اهمیت و ضرورت تحقیق

امروزه همه کارکنان سازمانی در جمع آوری، نگهداری، پردازش و استفاده از اطلاعات به نحوی مداخله می کنند تا از این طریق پاسخگوی نیازهای مشتریان داخلی و خارجی خود باشند. بدون تردید مهمترین نقش فناوری اطلاعات در سازمانها از میان برداشتن موانع از طریق آسان، فوری، ارزان و بالا بردن اهمیت ارتباط است. فناوری اطلاعات، سازمان را در عمل کارامدتر، اثر بخشتر و رقابتی تر می سازد و از طریق فراهم کردن اطلاعات سزیع و صحیح برای تصمیم گیری در مورد نیازها، ترجیحات و رضایتمندی مشتریان نقش مهمی در مدیریت روابط با آنها ایفا می کند(علاقه بند،1384،ص75 ). تاکنون مقوله رضایت خدمت گیرندگان در نظام اداری کشور کمتر مورد توجه بوده است و دستگاههای اجرایی اغلب بازخوردی از خدمات ارائه شده دریافت نکرده اند. از این رو استفاده از فناوریهای نوین اطلاعات و ارتباطات با هدف ایجاد سازمانهای کارا و ارائه خدمات به گونه ای سریع، آسان و مناسب طی چند سال اخیر در اغلب کشورهای جهان مورد توجه کارگزاران قرار گرفته است.درک اهمیت کاربرد فناوری اطلاعات و نقشی که می تواند در اصلاحات ایفا نماید سیاستگزاران جوامع مختلف را برآن داشته است تابا در دستور قرار دادن آن و وضع خط مشی های مرتبط بستر نهادی و اجرایی کاربرد فناو.ری اطلاعات را فراهم آورند(فقیهی،یعقوبی،1383،ص30). ایجاد واستقرار سیستم فناوری اطلاعات گامی موثر در جهت پیاده سازی و دست یابی به اتوماسیون اداری است. بی شک تحقق این امر با ایجاد سهولت در فرآیندها و شیوه های انجام کار، علاوه بر ایجاد رضایتمندی در مراجعین سازمانها در طول زمان صرفه جویی های قابل توجهی به همراه می آورد. از این رو اسقرار این گونه سیستم ها می تواند صاحبان فرایندها و متقاضیان آن را منتفع سازد(یار احمدی خراسانی1385،ص120).  تکنولوژی اطلاعاتی سبب می گردد توان سازمان از نظر ثبت کردن، نگهداری، تجزیه و تحلیل و انتقال اطلاعات به شدت افزایش یابد و بر میزان انعطاف پذیری، صحت و دقت و سرعت عمل آنها اثر بگذارد(دفت،جلد دوم، 1374،ص563). با توجه به مطالب مذکور این تحقیق در پی ارائه چارچوبی نظام دار از رابطه بکارگیری فناوری اطلاعات بر رضایت مندی می باشد که آگاهی از نتایج بدست آمده می تواند دانش مدیران و کارکنان را نسبت به اثرات فناوری اطلاعات بر رضایتمندی افزایش دهد.

1-4 اهداف تحقیق

هدف کلی:بررسی رابطه بکارگیری فناوری اطلاعات با رضایتمندی دانشجویان دانشکده کشاورزی

اهداف جزئی:

بررسی رابطه ی تجهیز سیستم به فناوری اطلاعات در بخش اداری دانشکده با رضایتمندی دانشجویان

بررسی رابطه ی تجهیز سیستم به فناوری اطلاعات در بخش آموزشی  دانشکده با رضایتمندی دانشجویان

1-5کاربردهای تحقیق

بهبود خدمات بخش اداری در سیستم تکنولوژی اطلاعاتی به منظور افزایش رضایت دانشجویان

بهبود خدمات بخش آموزشی- علمی درسیستم ITبه منظور افزایش رضایت دانشجویان

 1-6 فرضیه های تحقیق

فرضیه اصلی: بین بکارگیری فناوری اطلاعات و رضایتمندی دانشجویان دانشکده کشاورزی رابطه وجود دارد

فرضیه فرعی:

بین تجهیز سیستم به فناوری اطلاعات در بخش اداری و رضایتمندی دانشجویان دانشکده کشاورزی رابطه وجود دارد

بین تجهیز سیستم به فناوری اطلاعات در بخش آموزشی و رضایتمندی دانشجویان دانشکده کشاورزی رابطه وجود دارد

از نظر آماری اختلاف معنی داری بین میزان آشنایی دانشجویان با فناوری اطلاعات در سطوح مختلف تحصیلی وجود دارد

از نظر آماری اختلاف معنی داری بین میزان آشنایی دانشجویان با سایتها در سطوح مختلف تحصیلی وجود دارد

1-7 متغیرهای تحقیق و تعریف مفهومی و عملیاتی آنها:

متغیر پیش بین: متغیری است که از طریق آن متغیر وابسته تبیین یا پیش بینی می شود(عباس زاده،1385،ص387)

متغیر پیش بین این تحقیق فناوری اطلاعات می باشد

متغیر ملاک : متغیری است که محقق بدنبال تشریح یا پیش بینی تغییر پذیری درآن است(همان منبع).

متغیرملاک این تحقیق عبارت است از رضایتمندی دانشجویان دانشکده کشاورزی.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي نقش اعتياد به فناوري اطلاعات بر راهبردهاي خود تنظيمي و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
 • پايان نامه بررسي مقايسه اي سنجش عملکرد مديريت فناوري اطلاعات در کتابخانه هاي دانشگاه ها با استفاده از الگوي تعالي سازماني (EFQM)
 • پايان نامه بررسي تاثير فناوري اطلاعات برميزان خلاقيت( سياليت) ؛يادآوري ،انگيزه و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان پسر
 • پایان نامه بررسي ديدگاه كتابداران كتابخانه‌هاي عمومي در مورد تاثير فناوري اطلاعات بر ميزان مشارکت آنان در فرايند تصميم گيري در كتابخانه‌هاي عمومي
 • پايان نامه تاثير فناوري اطلاعات بر فرصت هاي برابر آموزشي
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122