پايان نامه بررسي رابطه ي ميان قابليت هاي کارآفريني معلمان با عملکرد آموزشي آنان در مدارس

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي رابطه ي ميان قابليت هاي کارآفريني معلمان با عملکرد آموزشي آنان در مدارس یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 145 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي رابطه ي ميان قابليت هاي کارآفريني معلمان با عملکرد آموزشي آنان در مدارس بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چكيده 1
فصل اول: کلیات پژوهش
1- مقدمه 3
2- بیان مسأله 5
3- اهمیت و ضرورت پژوهش 8
4- اهداف تحقيق 11
5- سؤال های تحقیق 12
6- تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها 12
6-1- قابلیت های کارآفرینی 12
6-2- عملکرد آموزشی 13
فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش
1- مقدمه 16
2- مروری بر ادبیات کارآفرینی 17
2-1- مفاهیم و تعاریف كارآفريني 17
2-2- رویکردها و نظريه هاي كارآفريني 23
2-2-1- كارآفريني از ديدگاه اقتصاد دانان 24
2-2-2- كارآفريني از ديدگاه دانشمندان مديريت 25
2-2-3- كارآفريني از ديدگاه جامعه شناسان و محققین علوم رفتاری 25
2-2-3-1- ویژگی هاي جمعیت شناختی کارآفرینان 26
2-2-3-1-1- جنسیت 26
2-2-3-1-2- تحصیلات 27
2-2-3-1-3- سن 27
2-2-3-1-4- تجربه کاري 27
2-2-4- كارآفريني از ديدگاه روان شناسان 28
2-2-4-1- ویژگی هاي روان شناختی کارآفرینان 28
2-2-4-1-1- گرایش به خلاقيت 29
2-2-4-1-2- توفيق طلبي (نياز به موفقيت) 29
2-2-4-1-3- برخورداري از مركز كنترل دروني 30
2-2-4-1-4- ريسك پذيري 30
2-2-4-1-5- تحمل ابهام 30
2-2-4-1-6- استقلال طلبي 31
2-3- تاريخچه كارآفريني 31
2-4- وضعیت کارآفرینی در ایران و جهان 34
2-4-1- وضعیت کارآفرینی در ایران 34
2-4-2- تجارب کارآفرینی در دیگر کشورها 36
2-5- نوع شناسي کارآفرینی 38
2-6- سازمان کارآفرین 41
2-6-1- ویژگی های سازمان کارآفرین 41
2-6-2- محتوای سازمان کارآفرین 42
2-6-3- فرهنگ سازمان کارآفرین 42
2-7- مدل های کارآفرینی 43
2-7-1- مدل موقعیت کارآفرینی شاپر و کراجر 43
2-7-2- مدل رفتار برنامه ریزی شده آژن 44
2-7-3- مدل تلفیقی تمایل به کارآفرینی 45
2-7-4- مدل فرایند کارآفرینی ری و راما چاندران 46
2-7-5- مدل انگیزه در کارآفرینی و فرایندهای کارآفرینی 47
2-7-6- مدل کارآفرینان موفق گیسن – آمستردام 47
2-7-7- مدل استيونسون در سنجش رفتار کارآفرينانه 49
2-7-8- مدل کارآفرینی تيمونز 49
2-8- آموزش کارآفرینی 53
3- کارآفرینی در نظام آموزشی 56
3-1- اصول توسعه کارآفرینی در نظام آموزشی 57
3-1-1- تدوین اهداف و سیاستهای کارآفرینانه 57
3-1-2- انعطاف پذیری 58
3-1-3- جامعیت و هماهنگی 58
3-1-4- تمرکززدایی 58
3-1-5- خودگردانی و استقلال 58
3-1-6- تعامل با محیط 59
3-1-7- تاکید بر کیفیت 59
3-1-8- شکوفا سازی استعداد و خلاقیت 59
3-1-9- تغییر و تحول 59
3-1-10- مشارکت 60
3-1-11- تشویق و پاداش 60
3-1-12- نظارت و ارزشیابی مستمر 60
3-2- نقش ها و ویژگی های خاص معلمان و مدیران کارآفرین 61
4- عملکرد آموزشی 65
4-1- ویژگی های معلم کارآمد 65
5- مروری بر سوابق 72
5-1- پيشينه تحقيقات انجام شده در داخل کشور 72
5-2- پيشينه تحقيقات انجام شده در خارج از کشور 75
6- مدل مفهومی پژوهش 77
فصل سوم: روش اجرای پژوهش
1- مقدمه 80
2- روش پژوهش 80
3- جامعه آماری 80
4- نمونه آماری و روش نمونه گیری 81
5- روش و ابزار جمع آوری داده ها 81
5-1- مقیاس سنجش قابلیت های کارآفرینی 82
5-1-1- روایی 82
5-1-2- پايايي 82
5-1-3- دسته بندی سؤالات 83
5-1-4- نحوه امتياز بندي 84
5-1-5- نحوه تفسير نتايج 84
5-2- مقیاس سنجش عملکرد آموزشی 84
5-2-1- روایی 85
5-2-2- پایایی 86
5-2-3- نحوه امتياز بندي 86
5-2-4- نحوه تفسير نتايج 86

فصل چهارم: تجزيه وتحليل داده ها
1- توصيف دادهها 88
1-1- پرسشنامه کارآفرینی معلمان 88
1-2- پرسشنامه عملکرد آموزشی 94
2- تجزيه و تحليل داده‌ها و بررسی سؤالات پژوهش 95
2-1- بررسي سؤال کلی پژوهش 95
2-2- بررسی سؤال اول 97
2-3- بررسی سؤال دوم 98
2-4- بررسی سؤال سوم 99
2-5- بررسی سؤال چهارم 100
2-6- بررسی سؤال پنجم 101
2-7- بررسی سؤال ششم 102
2-8- بررسی سؤال هفتم 103
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
1- مقدمه 106
2- يافته هاي تحقيق 108
3- نتیجه گیری 112
4- پیشنهادها 116
4-1- پيشنهادات كاربردي 116
4-2- پیشنهادات پژوهشی 117
5- محدودیت ها، مشکلات و موانع تحقیق 118
فهرست منابع داخلي 119
فهرست منابع خارجي 127
ضمائم
پرسشنامه سنجش قابلیت های کارآفرینی 130
پرسشنامه سنجش عملکرد آموزشی 132

فهرست منابع داخلي

آتش پور. سيدحميد. (1378). كدام معلم كارآمد است؟. روزنامه  همشهري، 9 آذر 1378. صفحه اجتماعي

احمدپور داریانی، محمود. (1383). کارآفرینی. چاپ اول. انتشارات پردیس. تهران

آذرهوش، فریدون؛ احمدپور داریانی، محمود؛ اخوان آملی، رامین؛ رحیم زاده، اسدالله و … . (1377). کارآفرینی، تنگناها و راهکارها. ماهنامه تدبير. شماره 90

آقازاده، هاشم و رضازاده، حسين. (۱۳۸۵). کارآفرينان سازماني. ماهنامه تدبير. شماره ۱۵۲

احمد پوردارياني، محمود و عزيزي، محمد. (1383). كارآفريني. انتشارات محراب قلم. تهران

احمدپور دارياني، محمود و مقيمي، سیدمحمد. (1385). مباني كارآفريني. چاپ سوم. انتشارات فرانديش. تهران

احمدپور دارياني، محمود و مقيمي، سیدمحمد. (۱۳۸۰). نقش آموزش كارآفريني در بهبود دانش صاحبان كسب و كار كوچك. ماهنامه تدبير. شماره ۱۱۳

احمدپور دارياني، محمود. (1381). كارآفريني (تعاريف، نظریات و الگوها). چاپ چهارم. انتشارات پرديس. تهران.

اکبري، کرامت الله. (1385). توسعه کارآفرینی. چاپ اول. انتشارات جهاد دانشگاهی. تهران

الواني، سيد مهدي؛ حمیدی، ناصر؛ محمدي، نبي اله. (1388). كارآفريني فردي و بنگاهي (مطالعه ای در اداره كل تربيت بدني استان زنجان). فصلنامه مدیریت توسعه و تحول. پیش شماره 2. تابستان 1388. دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

الواني، سيد مهدي؛ حمیدی، ناصر؛ محمدي؛ نبي اله. (1388). كارآفريني فردي وبنگاهي، مطالعه ای دراداره كل تربيت بدني استان زنجان. فصلنامه مدیریت توسعه و تحول. دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین. پیش شماره 2

الیاسی، قنبر. (1384). سبک کارآفرینی، طرفیت محیط و عملکرد سازمان ها. مجله فرهنگ مدیریت. شماره 11. صص 142-105

اورعي يزداني، بدرالدين. (1373). انگيزه توفيق طلبي، عامل خودكنترلي و كارآفريني. مجله دانش مديريت. شماره 26. صص 40-48

ايمني قشلاق، سياوش. (1388). تحليل نقش گردشگري در توسعه ويژگي هاي كارآفرينانه و گرايش به كارآفريني در بين جوانان روستايي (مطالعه موردي: روستاي كندوان و اسكندان شهرستان اسكو). پايان نامه كارشناسي ارشد جغرافيا و برنامه ريزي شهري. دانشگاه تهران

بدري، احسان. (1386). بررسي قابليتهاي كارآفريني دانشجويان دانشگاه اصفهان. پايان نامه كارشناسي ارشد. دانشگاه اصفهان

براندن، ناتانیل. (1379). روان شناسی عزت نفس. ترجمه مهدی قره چه داغی. نشر نخستین. تهران

برومند نسب، مسعود. (1381). بررسي رابطه ساده و چندگانه وضعيت اجتماعي- اقتصادي، انگيزه پيشرفت، مخاطره پذيري، جايگاه مهار، خلاقيت و عزت نفس با كارآفريني در دانشجويان دانشگاه شهيد چمران اهواز. پايان نامه دكتري. دانشگاه شهيد چمران اهواز

بهرنگي، محمدرضا و طباطبايي، بهار. (1389). رابطه كارآفريني با اثربخشي مديران دبيرستان هاي دخترانه شهر كرمان. فصلنامه رهيافتي نو در مديريت آموزشي. سال دوم. شماره 3. صص 65- 87

پرداختچي، محمد حسين و شفيع زاده، حميد. (1385). درآمدي بر كارآفريني سازماني. چاپ اول. ارسباران. تهران

تاج آبادي، رضا؛ مشایخی، کریم؛ مرادي نژاد، امیر. (1387). میزان انگیزه و خلاقیت در کارآفرینی دانشجویان دانشگاه علمی- کاربردي و نقش اساتید در ایجاد انگیزه کارآفرینی در دانشجویان. همایش ملی توسعه کارآفرینی در آموزش هاي علمی کاربردي کشاورزي

تقی پورظهیر، علی؛ امین فر، مرتضی؛ باقری، سیفعلی. (1388). بررسی و مقایسه اثربخشی معلمان جذب شده از نهضت سوادآموزی و معلمان جذب شده از آموزش عالی و مراکز تربیت معلم. فصلنامه تحقیقات مدیریت آموزشی. شماره دوم. زمستان 88

تندسته، اشکان. (1387). بررسی و مقایسه شاخص های کارآفرینی در بین فارغ التحصیلان مدارس متوسطه شهرستان گرمسار. پايان نامه كارشناسي ارشد مدیریت آموزشی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار

جمشيدي کهساري، حمزه و قاسمي، میثم. (1387). كارآفريني؛ مفاهيم، نقش ها و مهارت ها. مجله کارآفرینی. انجمن پردیس قم دانشگاه تهران. سال اول. شماره 1

حاجي، مرضيه. (1382). بررسي رابطه بين سابقه تدريس دبيران با درصد قبولي دانش آموزان دوره راهنمايي شهرستان دماوند. پايان نامه كارشناسي ارشد. دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودهن

حسن مرادي، نرگس. (1385). مديريت كارآفرينی. تهران. مؤسسه تحقيقات و آموزش مديريت

خالدی، خوشقدم. (1387). مدل های نظری و کاربرد آن در مطالعات کارآفرینی. همایش ملی کارآفرینی، فرهنگ و جامعه. آموزشکده فنی و حرفه ای سما واحد رودهن

دانش پژوه، زهرا. (1382). ارزشيابي مهارت هاي حرفه اي معلمان علوم و رياضي در دوره راهنمايي و ارايه روش هاي ارتقاي كيفي آن. موسسة پژوهشي برنامه ريزي درسي و نوآوري هاي آموزشي

دهقان پور فراشاه، علی. (1381). مروری بر ادبیات کارآفرینی. فصلنامه صنایع. شماره 33

رابينز، استيفن پي. (1378). رفتار سازماني (مفاهيم، نظريه ها، كاربردها). ترجمه پارسائيان، علي و اعرابي، سيد محمد. جلد اول. چاپ دوم. دفتر پژوهش هاي فرهنگي. تهران

رابینز، استیفن. (1376). مبانی رفتار سازمانی. ترجمه پارسائیان، علی و اعرابی، سیدمحمد. دفتر پژوهش هاي فرهنگی. تهران

رستمي، فائزه. (1386). تحليل جنسيتي كارآفرينان روستايي از لحاظ ويژگي هاي شخصيتي، تحت مدل اختصاري LINDRCIS. پايان نامه كارشناسي ارشد. دانشكده كشاورزي دانشگاه رازی کرمانشاه

رضا زاده، حجت الله؛ شیخیان، ناهید؛ احمدپور داریانی، محمود. (1381). کارآفرینی در آلمان. ماهنامه علمی- تخصصی بازاریابی. شماره 22

رهنمای هدایی، جلال. (1373). پژوهش درباره میزان کارایی دبیران مأمور به تحصیل در تبریز. طرح تحقیقاتی اداره کل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی

روحاني سروستاني، الهام؛ نادريان جهرمي، مسعود؛ حسيني، محمد سلطان؛ جمشيديان، عبدالرسول؛ صابري، علي. (1388). بررسي رابطه سبك زندگي با قابليت كارآفريني در دانشجويان تربيت بدني. مجموعه مقالات اولين همايش ملي مديريت كارآفريني و توسعه منطقه اي

زالي، محمدرضا؛ مدهوشي، مهرداد و كردنائيج، اسدالله. (1386). ارزيابي مشخصه هاي كارآفريني در دانشجويان (مطالعه موردی: دانشگاه مازندران). فصلنامه مدرس علوم انساني (ويژه نامه مديريت). سال يازدهم. شماره 3. صص 81- 112

سرمد، زهره و همکاران. (1381). روشهای تحقیق در علوم رفتاری. انتشارات آگاه. تهران

سعیدی کیا، مهدی. (1389). اصول و مبانی کارآفرینی. نشر کیا. تهران

سيف، علي اكبر. (1380). روانشناسي پرورشي، روانشناسي يادگيري و آموزش. انتشارات آگاه. تهران

شاه حسيني، علي. (1383). كارآفريني. نشر آييژ. تهران

شاه حسینی، علی و کاووسی، اسماعیل. (1388). تدوین استراتژی تبدیل دانشگاه آزاد اسلامی به دانشگاه کارآفرین. معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی. تهران

شعباني، حسن. (1382). مهارت هاي آموزشي (روشها و فنون تدريس). انتشارات سمت. تهران

شيرزادی اصفهانی، هما. (1385).  بررسي رابطه جو سازماني مدرسه با روحيه كارآفريني در دانش آموزان. پايان نامه كارشناسي ارشد مدیریت آموزشی. دانشگاه  الزهرا

شيوه نامه اجرايي ارزيابي عملكرد كارمندان در سال 91-90. اداره كل ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات وزارت آموزش و پرورش

صافی ، احمد. (1376). مدیریت و نوآوری در مدارس. انتشارات انجمن اولیا و مربیان. تهران

صباغیان، زهرا؛ احمد پور داریانی، محمود؛ عزیزي، محمد. (1384). بررسی ویژگی هاي کارآفرینی دانشجویان. فصلنامه پیام مدیریت. شماره 13 و 14

صمدآقايي، جليل. (1378). سازمان هاي كارآفرين. چاپ اول. انتشارات مركز آموزش مديريت دولتي. تهران

صمدآقایی، جلیل. (1385). خلاقیت، جوهره کارآفرینی. انتشارات دانشگاه تهران. چاپ دوم. تهران

طیرانی، سیدعلیرضا. (1390). شناسایی استراتژی توسعه تحقیقات کارآفرینی در ایران. پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی گرایش کسب و کار جدید. دانشگاه تهران

علي ميري، مصطفي. (1385). كارآفريني اجتماعي: مروري بر زمينه هاي سياسي و اجتماعي. فصلنامه دانش مديريت، سال ۱۹، شماره ٧٢

فتحی، سعید. (1379). تحول فرهنگی، گامی به سوی کارآفرینی. ماهنامه تدبير. شماره ۱0۲

فريد، داريوش. (1388). بررسي رابطة بين خلاقيت و كارآفريني در بين مردان و زنان ورزشكار و غيرورزشكار. نشريه مديريت ورزشي. شماره 2

فلاح رضوي، مريم. (1388). تأثير ويژگيهاي شخصيتي كارآفرينانه مديران آموزشي بر يادگيرنده بودن سازمان مدارس. پايان نامه كارشناسي ارشد مدیریت آموزشی. دانشگاه  فردوسی مشهد

فلاح لاجیمی، حمیدرضا. (1386). بررسی تأثیر اعمال کارآفرینی بر عملکرد سازمانی و مزیت رقابتی. مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

فیض بخش، علیرضا. (1380). فرایند شناسایی فرصت های کارآفرینانه. انتشارات مرکز کارآفرینی دانشگاه صنعتی شریف. تهران

قاسم زاده ديزجي، مريم. (1377). بررسي ميزان عزت نفس و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دخترسال سوم راهنمايي در منطقه 5، 9 و 11 تهران. پايان نامه كارشناسي. دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

قاسم نژاد مقدم، نیما و سیدي، میرحسین. (1388). دانشگاه کارآفرین، پارادایمی نوین در رشد و توسعه صنعت. همایش اشتغال و کارآفرینی. دانشگاه پیام نور میانه

قاسم نژاد مقدم، نیما. (1389). ارزیابی میزان کارآفرینی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی. نشریه ابتکار  و خلاقیت در علوم. سال اول. شماره اول. زمستان 89

قناديان، مرضيه. (1387). بررسي ميزان موفقيت دانشگاه‌هاي دولتي شهر اصفهان در تحقق رسالت كارآفريني. پايان‌نامه كارشناسي ارشد. دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي. دانشگاه اصفهان

کاظمي، مصطفي و آفاق ارجمندي نژاد، افتخار. (1389). بررسي کارآفريني درون­سازماني با استفاده از مدل استيونسون. مجموعه مقالات اولین کنفرانس بین­المللی مدیریت، نوآوری و کارآفرینی. شیراز

کاظمي، مصطفي و آفاق ارجمندي نژاد، افتخار. (1389). بررسي کارآفريني درون­سازماني با استفاده از مدل استيونسون. اولین کنفرانس بین­المللی مدیریت، نوآوری و کارآفرینی. شیراز

کاظمی، مصطفی و مهارتی، یعقوب. (1386). سنجش میزان کارآفرینی مدیران صنعت. مجله دانش و توسعه. شماره 20

كرباسي، علي؛ ولد خاني، محمد؛ شرافت، مهرداد و عظيم زادگان، حامد. (1381). مروري بر ادبيات كارآفريني. فصلنامه صنايع. شماره 33

کردستانی، فرشته. (1382). بررسي وضعيت كارآفريني در مدارس متوسطه و ارائه مدلی براي پرورش كارآفرين در آموزش و پرورش شهر تهران. پايان نامه دکتری در رشته مديريت آموزشي. دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم وتحقيقات

کردنائیج، اسد الله؛ زالی، محمد رضا؛ هومن، حیدر علی؛ شمس، شهاب الدین. (1386). ابزار سنجش ویژگیهاي شخصیتی کارآفرینان ایرانی. چاپ اول. تهران. انتشارات دانشگاه تربیت مدرس

كوراتكو، دانلد-اف و هاجتس، ريچارد-ام. (1383). نگرشي معاصر بر كارآفريني. ترجمه عامل محرابي، ابراهيم و تبريزي، محسن. مشهد. انتشارات دانشگاه فردوسي

گرائلي شيخ، رقيه و پارسا، عبدالله. (1390). بررسي نقش معلم در پرورش ويژگي هاي شخصيتي كارآفريني فراگيران. اولين همايش ملي آموزش در ايران 1404. تهران

گروسی فرشی، میرتقی. (1374). مقایسه ی میزان کارایی مدرسین مراکز تربیت معلم با مدرک تحصیلی لیسانس و کمتر با مدرسین بالاتر از لیسانس با توجه به سابقه ی کار و رشته تحصیلی. طرح تحقیقاتی اداره کل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی

گلستان هاشمي، سيد مهدي. (1382). مباني علم كارآفريني (دانش مهندسي كارآفريني). چاپ اول. انتشارات جهاد دانشگاهي واحد صنعتي اصفهان. اصفهان

مشهدي حسيني، مريم. (1386). بررسي انطباق ساختار سازماني دانشگاه فردوسي مشهد با ويژگي هاي سازمان كارآفرين. پايان نامه كارشناسي ارشد مديريت آموزشي. دانشگاه فردوسي مشهد

مشهدي حسيني، مريم. (1386). بررسي انطباق ساختار سازماني دانشگاه فردوسي مشهد با ويژگي هاي سازمان كارآفرين. پايان نامه كارشناسي ارشد مديريت آموزشي. دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه فردوسي مشهد

مقيمي، سیدمحمد. (1383). كارآفريني در نهادهاي جامعه مدني (پژوهشي در سازمان هاي غيردولتي ايران). انتشارات مرکز کارآفرینی دانشگاه تهران

مقيمي، سیدمحمد. (1385). مفاهيم و تاريخچه کارآفرينی. انتشارات مرکز کارآفرینی دانشگاه تهران

مقیمی، سیدمحمد؛ روستا، مریم؛ حیدری، محمدمهدی. (1386). بررسی ارتباط میان کارآفرینی اجتماعی و اثربخشی عملکرد در سازمان های غیر دولتی زنان. مجله مطالعات زنان. شماره 2. صص 32-7

ملكي، حسن. (1380). صلاحيت هاي حرفه معلمي. انتشارات مدرسه

ميرزاصفي، اعظم؛ رجايي پور، سعيد؛ جمشيديان، عبدالرسول. (1390). رابطه بين سواد اطلاعاتي و قابليت هاي كارآفريني دانشجويان دوره‌هاي تحصيلات تكميلي دانشگاه اصفهان. فصلنامه كتابداري و اطلاع رساني.
شماره 53

ميرعرب رضي، رضا. (1385). آموزش و پژوهش كارآفريني، راهكاري براي ارتقای رشته هاي علوم انساني. پایان نامه كارشناسی ارشد علوم تربيتي. دانشگاه تهران

میرمیران، سیدجلیل. (1385). کارآفرینی جامع. نشر کلمه. تهران

نیازي، محسن و نصرآبادي، محمد. (1386). دانشگاه کارآفرین. همایش ملی آموزش عالی و کارآفرینی. دانشگاه سمنان

هادی زاده مقدم، اکرم و رحیمی فیل آبادی، فرج الله. (1384). کارآفرینی سازمانی. انتشارات جانان. تهران

هزار جریبی، جعفر. (1384). کارآفرینی. چاپ اول. انتشارات پژوهشکده امور اقتصادي. تهران

هوي، وين و ميسکل، سيسل. (1370). مدیریت آموزشی. ترجمه سید عباس زاده، میرمحمد. دانشگاه ارومیه

هيسريچ، رابرت و پيترز، مايکل. (1385). کارآفريني. ترجمه فيض بخش، عليرضا و تقي ياري، حميدرضا. انتشارات دانشگاه صنعتي شريف

يعقوبي نجف آبادي، اشرف. (1389). ضرورت آموزش كارآفريني در همه مقاطع تحصيلي. مجله رشد مشاور مدرسه. دوره ی پنجم. شماره ی ٤

فهرست منابع خارجي

Hynes, Briga (1996). Entrepreneurship Education And Training-Introducing Entrepreneurship In To Nonbusiness Discipline. Journal of European industrial Training. No.20: 10-17

Prokopenko, Joseph and Pavlin, Igor. (1991). Political Science. Management development. series No.2

Van de ven, Andrew. (1992). Longitudinal methods for studying the process of entrepreneurship in sexton & kasarda, the state of the art of entrepreneurship. Boston. PWS-Kent publishing co.

Drucker, P. (1985). Innovation and Entrepreneurship. NY: Harper Collins Publisher

Hisrich- Robert, D.; Peters M.P.; Shepherd, D. A. . (2005). Entrepreneurship. Sixth Edition. Published by Mc Graw- Hill / Irwin. New York. America

Fry .f. (1993). Entrepreneurship; A planning approach. Englewood cliffs NJ; Prentice Hall: 151

Duehr, E. E.; Bono, J. E. (2006). Men, women, and managers: Are stereotypes finally changing. Personnel Psychology. 59: 815–846.

چكيده

هدف اساسي از انتخاب موضوع و انجام تحقيق در زمينه كارآفريني معلمان و عملكرد آموزشي آنان، دستيابي به نتايجي است كه احتمالا حاكي از ارتباط بين آنهاست. سؤال اصلي تحقيق عبارت است از
«آیا میان قابلیت های کارآفرینی معلمان مدارس متوسطه شهرستان ورامین، با عملکرد آموزشی آنان رابطه ای وجود دارد؟»

در اين پژوهش پس از بررسي جامع پيشينه مطالعات كارآفريني از ديدگاه هاي مختلف، شش ويژگي
به عنوان مؤلفه هاي شخصيت كارآفرين انتخاب شدند كه عبارتند از: استقلال طلبي، گرایش به خلاقيت، توفيق طلبي، برخورداري از مركز كنترل دروني، ريسك پذيري و تحمل ابهام.

بر همين اساس در سؤالات فرعي، بررسي رابطه هر يك از اين مؤلفه ها با عملكرد آموزشي، مد نظر بوده است. براي انجام پژوهش از روش توصيفي (همبستگي) استفاده شده است. «قابليت هاي كارآفريني معلمان» به عنوان متغير مستقل و «عملكرد آموزشي آنها» به عنوان متغيير وابسته در نظر گرفته شده است.
به منظور بررسي سؤالات تحقيق، اطلاعات مورد نياز از طريق اجراي دو پرسشنامه به شرح زير جمع آوري شده است:

1- پرسشنامه سنجش قابليت هاي كارآفريني

2-  پرسشنامه سنجش عملكرد آموزشي

جامعه آماری شامل کلیه دبيران مدارس نظری، فنی- حرفه ای و کار و دانش شهرستان ورامین به تعداد 694 نفر بودند که تعداد 407 نفر به روش نمونه گیری خوشه ای و تصادفی طبقه ای بعنوان حجم نمونه انتخاب شدند. تجزيه و تحليل نتايج  و داده ها با استفاده از روشهاي آماري توصيفي و استنباطي مثل فراواني، ميانگين، انحراف معيار، تحليل رگرسيون و… به وسيله بسته نرم افزار آماري SPSS صورت گرفته است. نتايج تحقيق حاكي است 5/13% معلمان كارآفريني بسیار قوی، 1/80% كارآفريني قوی، 1/6% كارآفريني ضعيف و 2/0% كارآفريني بسيار ضعيف از خود نشان دادند كه 6/93% بالاتر از حد متوسط و 4/6% نيز پائين تر از حد متوسط مي باشد. با توجه به نتایج به دست آمده، تأثير مقیاسهای کارآفرینی معلمان در عملکرد آموزشی آنها معنی دار است. به اين ترتيب نتايج تحليل نمايانگر اين نكته است كه بين
خرده مقیاسهای کارآفرینی که عبارتند از توفیق طلبی، استقلال طلبی، گرایش به خلاقیت، ریسک پذیری، کنترل درونی با عملكرد آموزشی معلمان  همبستگي  معنا‌داري وجود دارد. (p<0/05) اما بین تحمل ابهام با عملكرد آموزشی معلمان  همبستگي  معنا‌داري وجود ندارد. (p>0/05)

واژه هاي كليدي: كارآفريني (توفیق طلبی، استقلال طلبی، گرایش به خلاقیت، ریسک پذیری، کنترل درونی و تحمل ابهام)، عملكرد آموزشي، نظري، فني و حرفه اي، كار و دانش                   

فصل اول:

کلیات  پژوهش

1- مقدمه

از ميان نظام هاي مختلف اجتماعي، امروزه نظام آموزش و پرورش از بزرگترين و پيچيده ترين ابداعات بشري محسوب مي گردد. لذا در هر كشور سرمايه هاي فراواني در اختيار گروه بي شماري از معلمان و دبيران براي پروراندن و آگاه كردن جمعيت انبوهي از كودكان، نوجوانان و جوانان قرار می گیرد.

از جمله عناصر در جريان آموزش و پرورش تأثير و نقش معلم است که اهمیت آن بارزتر از سایر عناصر است. نحوه انتخاب و گزينش معلم، تربيت و پرورش، علاقه، انگيزه ها و نحوه ارتباط وي با دانش آموزان، ميزان تحصيلات و عوامل ديگر تعيين كننده است. بنابراين چه از ديدگاه انساني و چه از ديدگاه آموزشي همواره معلم به عنوان يك فرايند تأثير گذار بر تدريس و آموزش مطرح مي شود. (قاسم زاده ديزجي، 1377)

از آنجا كه معلم، برجسته ترين نقش را در آموزش و پرورش پذيرفته و حساس ترين مسئوليت را دارد،
شايستگي هاي او در ايفاي نقش و اجراي مسئوليت هاي خطيرش همواره مد نظر بوده است.

حتي امروز كه پيشرفت دانش و تكنولوژي، رسانه هاي آموزشي بسياري را در دسترس مردم قرار داده است، باز هم ارزش و اعتبار معلم و تدريس او به قوه خود باقي و در جامعه مطرح است.

از طرفي نيل به موفقيت تحصيلي و افزايش درصد قبولي دانش آموزان از جمله اهداف مهم آموزش و پرورش مي باشد و تمام كوشش هاي مدرسه و نظام آموزشي به اين نيت و هدف متمركز مي شود و انتظار آن است كه دانش آموزان پس از طي محدوده زماني مشخص بر ملاك ها و معيارهاي پيشرفت دست يابند و ارتقا پيدا كنند، اما عوامل پيچيده و گاه ناشناخته اي اين عملکرد آموزشی معلمان را تحت تأثير قرار
مي دهند. شناخت اين علل كه باعث پايين بودن درصد قبولي و گاهي اوقات افت تحصيلي مي گردد علاوه بر جلوگيري از كاهش ضايعات اقتصادي و مهمتر از همه انساني، باعث تخفيف مشكلات رواني و اجتماعي بسياري در خانواده و جامعه مي گردد.

همانگونه كه بر همگان روشن است از مهمترين، آفت هاي نظام آموزشي جهان و كشور ما افت تحصيلي و پايين بودن درصد قبولي دانش آموزان است كه همه ساله به صور گوناگون تعداد بسيار زيادي از استعدادهاي بالقوه انساني و منابع اقتصادي جامعه را هدر داده و نابساماني هاي فردي و اجتماعي برجا
مي گذارد. (حاجي، 1382)

عوامل بسياري در افزايش درصد قبولي دانش آموزان و ارتقای کیفیت عملکرد آموزشی معلمان مؤثرند كه یکی از مهمترين آن عوامل، می تواند قابلیت های کارآفرینی معلمان باشد.

كارآفريني[1] موضوعي است كه از اواخر قرن بيستم مورد توجه محافل آموزشي كشورهاي جهان قرار گرفته است. جهان در اواخر قرن بیستم، شاهد تغییرات بسیار گسترده در تمام عرصه هاي کسب و کار بوده است به طوري که مفاهیمی چون جهانی شدن، افزایش رقابت، توسعه فناوري اطلاعات، توجه به کیفیت کالاها و خدمات، مشتري مداري و مانند اینها، اداره امور را در بخش عمومی با چالش هاي جدي روبه رو کرده است. از جمله راهکارهاي مؤثر دولتی براي رویارویی با این چالش ها، روي آوردن به بحث کارآفرینی در جامعه است. (نیازي و نصرآبادي، 1386)

کارآفرینی، به عنوان عامل کلیدي رشد و توسعۀ اقتصادي در عصر مدرن شناخته شده است و در مرکز رقابت بین المللی، این شرکت هاي کارآفرین اند که لبۀ تیز رقابتی آنها معطوف به انعطاف سازمانی و استراتژي تغییر مستمر در فرآیندها، محصول ها و طرح هاست. (پروكوپنكو و پاولين[2]، 1991)

كارآفريني فرايندي است كه مستلزم خلاقيت و نوآوري، خطرپذيري و برنامه ريزي است و از آن به عنوان موتور حركت توسعه ي پايدار ياد مي شود. بدون شك بررسي توانمندي هاي كارآفريني در جامعه و گسترش آن مي تواند گره گشاي بسياري از مشكلات، اقتصادي و اجتماعي موجود باشد. (كوراتكو و هاجتس[3]، ترجمه محرابی و تبریزی، 1383) شومپيتر[4] معتقد است كارآفرين يك مدير صاحب ابتكار و فكر است كه همراه با خلاقيت، خطرپذيري، هوش، انديشه و وسعت ديد، فرصت هاي طلايي مي آفريند. كارآفريني داراي ابعاد مختلف توفيق طلبي، مركز كنترل دروني، خطرپذيري، استقلال طلبي، تحمل ابهام و خلاقيت است. (روحاني سروستاني و همكاران، 1388) کارآفرینی، بر خلاف صورت ظاهري آن، به معناي ایجاد کار نیست و به صورت غلط متداول شده است؛ در حالی که ایجاد کار ممکن است یکی از نتایج کارآفرینی باشد. (صباغیان و همکاران، 1384) سه دلیل عمده کشورها براي توجه به مقوله کارآفرینی، تولید ثروت، توسعۀ تکنولوژي و اشتغال مولد است در حالی که در کشور ما، این مفهوم به اشتباه با اشتغال زایی مترادف شده است. (قاسم نژاد مقدم و سیدي، 1388)

كارآفريني چيزي فراتر از ايجاد يك كسب و كار است. هرچند ايجاد كسب و كار يكي از واقعيت هاي مهم كارآفريني شمرده مي شود، اما تصوير كاملي از كارآفريني نيست. خصوصياتي همچون، جست وجوي فرصت ها، ريسك پذيري و اصرار بر تحقق ايده ها، ازجمله نشانه ها و ويژگي هاي كارآفرينان است. همچنين كارآفريني، نشانه تلاش و موفقيت در كسب و كار است. كارآفرينان پيشگامان موفق در كسب و كارهاي امروزي اند. درك فرصت ها، نوآوري و توانايي موفقيت آنها استانداردي است كه امروزه، بنگاه هاي اقتصادي مستقل را با آن مي سنجند و اين استاندارد در تمام جهان پذيرفته شده است. (ايمني قشلاق، 1388)

2- بیان مسأله

امروزه جوامع با تحولات و تهدیدات گسترده بین المللی روبه رو هستند. تحولات و دگرگونی هاي نظام اجتماعی- اقتصادي عصر حاضر ناشی از پیشرفت شگرف علمی و تکنولوژیک است که به نوبه خود به دیدگاه ها، ضرورت ها و نیازهاي جدید منجر شده است. (تاج آبادي، مشایخی و مرادي نژاد، 1387)

تغييرات سريع محيطي، پيچيدگي و رقابتي شدن جوامع در عرصه هاي جهاني و از سويي رشد سريع جمعيت و افزايش نرخ بيكاري، اضطراب هاي اجتماعي ناشي از توزيع ناعادلانه درآمد، كيفيت نامطلوب زندگي براي برخي اقشار جامعه در عرصه ملي از سوي ديگر، معضلات و چالش هايي است كه درگير آنيم. براي پاسخ به این نیازها و همراهی با تحولات و دگرگونی هاي مزبور، دیگر نمی توان به فرایند هاي موجود اکتفا کرد. از این رو تداوم حیات و بقاي جوامع نیازمند ارائه راهها و روش هاي جدید به منظور مقابله با مشکلات است. به همین دلیل نوآوري، ابداع، تولید محصولات جدید، فرایندها و روش هاي نو و در یک کلام «کارآفرینی» بیش از پیش ضرورت می یابد؛ (تاج آبادي، مشایخی و مرادي نژاد، 1387) چرا که انسان كارآفرين مي تواند به مثابه منبعي نا محدود و محوري اصلي براي توسعه، پاسخگوي اين مشكلات باشد.

نقطه آغاز تحولات و حل مشكلات را بايد در نظام آموزشي جستجو كرد و گام نخست را ايجاد زمينه رشد و شكوفايي روحيه كارآفريني در فراگيران دانست. (شيرزادی اصفهانی، 1385) امروزه، دانشجویان و
دانش آموختگان دانشگاه ها نیز دریافته اند که وارد محیط هاي کاري متغیر، پویا و پیچیده خواهند شد. عواملی مانند جهانی شدن، رقابت و رشد سریع فناوري، دنیاي فرصت هاي کاري و انتظارات کارفرمایان را تغییر داده است و آنها نیاز به کارکنانی دارند که رفتارها و گرایش هاي کارآفرینانه از خود نشان دهند. (دراکر[5]، 1985)

در سال هاي اخیر، نیاز به دانش آموختگان و دانشجویان کارآفرین افزایش یافته است و هدف بسیاري از مراکز آموزشی معتبر جهان، پرورش دانش آموختگان کارآفرین است. در واقع، پرورش استعداد کارآفرینانه
دانش آموختگان به عنوان دستور کار ملی، به منظور توسعه کارآفرینی مورد توجه کشورهاي مختلف قرار گرفته و این امر، نیازمند داشتن مراکز آموزشی کارآفرین است.

مراکز آموزشی، زمانی کارآفرین خواهند بود که علاوه بر پرورش ویژگی هاي کارآفرینی فردي در میان
دانش آموختگان، از سیستم تشویق مناسب براي فعالیت هاي کارآفرینانه استفاده شود تا افراد انگیزه بالایی براي ارائه ایده ها و اجراي نوآوري ها داشته باشند و نیز آموزش هاي لازم به اساتید و معلمان داده شود. دانشگاه ها نیز در فرایند تکاملی خویش باید پس از عبور از «دانشگاه آموزش محور» و «دانشگاه پژوهش محور»  به سمت «دانشگاه کارآفرین» گام بردارند. (قاسم نژاد مقدم، 1389)

هدف نهایی تعلیم و تربیت، ارائه برنامه و فرصت هایی است که فراگیران، دانش ها، مهارت ها، توانایی ها، نگرش ها، باورها و ارزش هایی را به دست آورند که آنها را قادر سازد زندگی ثمربخشی برای خود و دیگران بسازند. به عبارتی تعلیم و تربیت دو مقصد اصلی داشته است: آماده کردن افراد به عنوان اعضای مولد جامعه و قادر کردن آنان در رشد قابلیت های بالقوه شخصی خویش. (تندسته، 1387)

نتایج بسیاری از تحقیقات نشان می دهد که پیشرفت تحصیلی دانش آموزان تا حد نسبتاً زیادی به ویژگی های فردی و حرفه ای معلم مانند مقدار تجربه و سابقه تدریس معلم، مدت و نوع آموزش پیش از خدمت، سطح تحصیلات، علاقه، انگیزه و احساس تعهد معلمان نسبت به شغل خود بستگی دارد. (قاسم زاده ديزجي، 1377)

از جمله ویژگی های فردی و حرفه ای معلمان که تا کنون کمتر به آن پرداخته شده است، ویژگی های کارآفرینی آنان است.

البته در چند سال اخیر موضوع کارآفرینی در نظام آموزش و پرورش کشورمان مطرح شده و مورد استقبال واقع شده است. حتی برای آموزش کارآفرینی در مدارس مقطع متوسطه و هنرستان های فنی و حرفه ای کتابی تحت عنوان کارآفرینی تدوین شده و آموزش داده می شود. اما نظام آموزش و پرورش کشور، به طور جدی و اساسی به موضوع کارآفرینی و توسعه و آموزش آن در مدارس نپرداخته است و صرفا سوار بر موج پر تلاطم کارآفرینی شده است. با این رویه در بلندمدت با چالش هایی مواجه خواهیم شد که شاید
بی توجهی به هر یک از این چالش ها و عدم تبدیل آن به فرصت، آثار زیان باری را بر نظام آموزش و پرورش تحمیل نماید.

در نظام تعلیم و تربیت کشور، تا کنون به ویژگی های اساسی و کلیدی کارآفرینی از جمله توفیق طلبی، استقلال طلبی، گرایش به خلاقیت، ریسک پذیری، کنترل درونی و تحمل ابهام توجه نشده و در اولویت های برنامه های آموزشی قرار نگرفته اند. لذا نظام آموزش و پرورش کشور به عنوان بسترساز توسعه کشور باید نقشی بیش از پیش داشته و فعالانه در صدد رفع این چالش ها برآید.

متأسفانه نظام آموزشی ما در فرایندهای خود، توجهی به کارآفرینی نداشته است و با وجود تلاش همه جانبه مسئولان برای کاستن مشکلات ساختاری این بخش، به دلایل عدم ثبات مدیران مجرب و همگام نبودن مراکز آموزشی با استانداردهای روز جهانی، سیاست های اتخاذ شده برای حل معضل، مؤثر واقع نشده است. (فیض بخش، 1380)

از سوی دیگر از آنجا که در کشور ما، برای گزينش معلمان براساس ضوابط و قوانين خاص، معمولاً از ملاكهايي كاملاً روشن، تبعيت نشده است و صرفاً با توجه به مدرك تحصيلي، رشته تحصيلي، تجربه، سن و يا حتي جنس بسنده شده است، مي توان اين فرضیه را مطرح كرد كه ويژگي هاي شخصيتي كارآفرينانه معلمان مي تواند در بهبود و ارتقاي كيفيت عملکرد آموزشی آنان اثر گذار باشد. (فلاح رضوي، 1388)

با این توصیف، احتمال آن می رود که وجود معلمانی که از نظر ویژگی ها و قابلیت های کارآفرینانه، در سطح مناسب و رضایت بخشی قرار ندارند، یکی از عوامل عدم توفیق مراکز آموزشی در ارتقای وضعیت تحصیلی دانش آموزان و حصول پیشرفت تحصیلی آنان می باشد.

با توجه به مطالب ذکر شده، مسأله پژوهش حاضر عبارتست از:

بررسی رابطه ی میان قابلیت های کارآفرینی معلمان با عملکرد آموزشی آنان در مدارس متوسطه شهرستان ورامین

3- اهمیت و ضرورت پژوهش

با توجه به این که معلمان از جمله مهم ترین عوامل مؤثر در رشد و توسعه کیفی تعلیم و تربیت به شمار
می آیند و نقطه آغاز هر تحول آموزشی هستند، برخورداری آنان از سطوح بالایی از قابلیت های کارآفرینی، یکی از مهم ترین عوامل مؤثر در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان است.

در اين زمينه، معلم بايد مجهز به ويژگي هاي بارزي مانند خلاقيت و نوآوري، خطر پذيري، مسئوليت پذيري، مشاركت جويي و نياز به موفقيت باشد که اين ويژگي ها را در معلمان كارآفرين مي توان جستجو كرد. معلمان كارآفرين در ايجاد انگيزه براي دانش آموزان خود نقشي بسيار اساسي ايفا مي كنند و با ستودن كارهاي خوب در آنان ايجاد اعتماد به نفس مي كنند. (حسن مرادي، 1385)

به اين ترتيب با توجه به آنكه در جهان رقابتي امروز، تمامي سازمان ها از جمله سازمان هاي آموزشي، تنها در شرايطي شانس بقا دارند كه بتوانند خود را پيوسته با تغييرات محيطي وفق دهند، مي توان به اهميت وجود مدیران و معلمان كارآفرين در نهادهاي آموزشي پي برد.

معلمان مهره هاي اصلي توسعه و ترويج كارآفريني محسوب مي شوند؛ به گونه اي كه توسعه كارآفريني در يك كشور مستلزم آموزش و تربيت معلمان و استادان مجرب كارآفريني است. اهميت معلم در اجراي برنامه درسي بسيار زياد است، اگر برنامه درسي نتواند معلمان را تغيير دهد و آنها را به حركت در آورد، قهراً
هيچ گونه تأثيري بر كساني كه توسط آنها تعليم داده مي شوند، نخواهد داشت. بنابراين توجه و پژوهش درباره نقش معلم، در زمينه كارآفريني، آموزش، رشد و پرورش ويژگي هاي كارآفريني فراگيران از اهميت خاصي برخوردار است. (گرائلي شيخ و پارسا، 1390)

محافل آموزشي به ويژه آموزش و پرورش ما نيازمند فضاي سازماني است كه در آن فراگيران، افرادي متفكر، خلاق، نوآور و با اعتماد به نفس بارآيند، نه مهره هايي بي جان كه در گردونه ي زندگي بي اختيار به هر سو روان باشند. معلمان بايد افرادي را پرورش دهند كه با جرات و جسارت و تكيه بر انرژي دروني و تلاش و عملكرد خويش از شكست نهراسند و آن را پلي براي رسيدن به پيروزي بدانند. اين ويژگي ها زاييده فضايي آزاد و مشاركت جويانه و مطلوب و مقصود هزاره جديد ميلادي است. بايد باور داشت كه بنيان هاي كهنه عصر صنعتي كه مختص سده هاي پيشين بوده رنگ باخته است و ديگر نمي توان بر اساس آن برنامه ريزي كرد، چرا كه عصر حاضر نيازمند الزامات و مناسبات خاص خود است. (شيرزادی اصفهانی، 1385)

نالس[6](1997) معتقد است به منظور ايجاد تحولات اجتماعي، مربيان تعليم و تربيت بايد درباره ثمره واقعي تعليم و تربيت بينديشند. وايتهد با كلام معروف خود كه «يادگيري شاگردان بي فايده است مگر اينكه كتابهاي خود را گم كنند و جزوات خود را بسوزانند» تلويحاً به اين معنا اشاره دارد كه ثمره واقعي تعليم و تربيت بايد فرايندي باشد كه در آن تفكر خلاق، تفكر انتقادي و كارآفريني به وجود آيد. تمايل به توسعه توانايي هاي تفكر كارآفريني در محافل آموزشي پديده جديدي نيست، الگويي كه تعليم و تربيت مدرن از آنجا برخاسته است از مدلي است كه در آن تفكر خلاق بسيار غلبه داشته است و آن الگوي آكادمي افلاطون است. (فرید، 1388)

اگر نظام آموزشی به گونه ای باشد که افراد بتوانند علاوه بر کسب دانش، چگونگی استفاده از آن را در دنیای کسب و کار نیز یاد بگیرند، تعداد کارآفرینان و به دنبال آن کسب و کارهای تازه زیاد خواهد شد. معلمان همواره در کنار نقش آموزشی، نقش تربيتی و الگو بودن را نيز برای دانش آموزان ايفا می کنند. بنابراين اگر دانش آموزان ويژگی ها و خصوصيات کارآفرينی را در معلمين خويش نيز ببينند و باور داشتن فرهنگ کارآفرینی را در معلمان خود نهادینه ببینند، قابلیت های کارآفرینی خود را نیز رشد خواهند داد و در نتیجه آن، دانش آموزان در مسير شغلی آينده خويش به جای اينکه به دنبال استخدام و حقوق بگيری باشند، خودشان به عنوان راه اندازان کسب و کار، علاوه بر ايجاد شغل برای خود و ديگران، رفاه و ثروت را  نيز در جامعه افزايش دهند.

يادگيری با اهداف کارآفرينانه، فراگيران را قادر می سازد تا از نظر اقتصادی در آينده خودکفا شده و موفقيت آميز عمل کنند. اين نوع يادگيری فارغ التحصيلانی را پرورش می دهد که می توانند در هر زمينه ای نوآورانه عمل کنند، فرصت ها را شناسايی و حتی خود فرصت ها را ايجاد کرده، خطرپذير باشند، اتخاذ تصميم کنند، مشکلات را تجزيه و تحليل کنند و يافته هايشان را به وضوح و به طور اثربخش با ديگران در ميان بگذارند. اين مهارت ها و توانايی ها، برای راه اندازی و توسعه کسب وکار لازم و ضروری هستند؛ خواه اين کسب وکار برای خودشان باشد يا اينکه برای سازمان ديگری کار کنند. علاوه براين، امروزه کارفرمايان به دنبال و در جست وجوی افرادی هستند که تنها در دانش و مهارت خاصی مهارت ندارند، بلکه بايد قادر باشند به صورت فعالانه واکنش نشان دهند و توانا باشند مسائل و مشکلات را شناسايی کنند و به طور خلاقانه و مستقل به آن پاسخ و عکس العمل نشان دهند. (ميرعرب رضی، 1385)

براي دستيابي به اين مهم پرورش ايده هاي خلاق و كارآفريني كه بتوانند خود را پيوسته با دنياي جديد هماهنگ و سازگار كنند، ضروري به نظر مي رسد. جوامع امروزي به افرادي نياز دارند كه مصمم به كسب موفقيت باشند و قادر به تبديل رؤيا به حقيقت بوده، داراي روحيه استقلال طلبانه براي كاوش موقعيت هاي جديد باشند. اگر به تأثيرات كارآفريني توجه شود نقش متخصصان و دانش آموختگان در توسعه جامعه روشن خواهد شد و دانش آموختگان به نيازهاي مختلف جامعه پاسخ مي دهند. (شاه حسيني، 1383)

[1]. Entrepreneurship

[2]. Prokopenko & Pavlin

[3]. Kuratko & Hodgetts

[4]. Schumpeter

[5]. Drucker

[6]. Nualce

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي تاثير ميزان سواد رسانه اي دبيران آموزش و پرورش بر توسعه مدل تفکر انعکاسي
 • پايان نامه راهكارهاي غني سازي برنامه ريزي درسي درمدارس عادي ازديدگاه معلمان مقطع دبيرستان
 • پایان نامه بررسي و مقايسه رضايتمندي دانش آموزان، اولياء و کارکنان از عملکرد مدارس متوسطه نظري دخترانه هيات امنايي و مدارس عادي
 • پايان نامه بررسي تاثير آسيبهاي تعطيلات بر عملکرد آموزشي و عملکرد رفتاري دانش آموزان از ديدگاه مديران، دبيران و دانش آموزان
 • پايان نامه تحليل فرهنگ سازماني ورابطه آن با اخلاق حرفه اي معلمان
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122