پايان نامه بررسي رابطه کيفيت سود و تغييرپذيري بازده سهام

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي رابطه کيفيت سود و تغييرپذيري بازده سهام  یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 163 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه بررسي رابطه کيفيت سود و تغييرپذيري بازده سهام  بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول : کليــات تحقيــق
1-1- مقدمه     2
1-2- بيان مسئله    3
1-3 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق    6
1-4 اهداف تحقیق    6
1-5 سوالات تحقیق    7
1-6 فرضيه‌هاي تحقيق    8
1-7  قلمرو تحقیق    9
1-8  تعریف مفاهیم و واژگان اختصاصی    9
1-9 ساختار تحقیق    13
1-10 خلاصه‌ي فصل    14
فصل دوم: ادبيات و پيشينه¬ي تحقيق
مقدمه    16
2-1- بخش اول : ادبیات و مبانی نظری کیفیت سود     20
2-1-1 سود حسابداری    21
2-1-2 تعاریف مربوط به سود    22
2-1-3 سطوح مختلف سود    23
2-1-3-1مفهوم سود در سطح ساختاری    24
2-1-3 -2 مفهوم سود در سطح رفتاری    24
2-1-3 -3 مفهوم سود در سطح معنایی    24
2-1-4 – مفهوم سود گزارش شده    25
2-1-5 – اهداف گزارشگری سود    26
2-1-6 – ظهور نظریی کیفیت سود    27
2-1- 7-کیفیت سود    28
2-1-8- اهمیت ارزیابی کیفیت سود    33
2-1-9 -کیفیت سود برای چه کسانی اهمیت دارد؟    34
2-1-10-روشهای ارزیابی کیفیت سود    35
2-1-10-1- مفهوم کیفیت سود مبتنی بر سری زمانی ویژگی های سود    36
2-1-10-2- مفهوم کیفیت سود بر اساس رابطه ی بین سوداقلام تعهدی و وجه نقد    43
2-1-10-3- مفاهیم کیفیت سود براساس ویژگی های چارچوب نظری هیئت استانداردهای  حسابداری مالی    45
2-1-10-4- مفاهیم کیفیت سود ناشی از تصمیمات اجرایی    48
2-1-11- عناصر تاثیر گذار بر کیفیت سود    49
2-1-11- 1-روش های حسابداری    49
2-1-11- 2-قابلیت اعتماد سود    52
2-1-11-3- براوردهای حسابداری    52
2-1-11-4- هزینه های اختیاری    53
2-1-11-5- نوع صنعت    53
2-1-11-6- ویژگی های مالی    54
2-1-11-7- عوامل سیاسی    55
2-1-11- 8-سیستم کنترل داخلی    55
2-1-11- 9-صداقت مدریت    55
2-1-11-10- حفظ و نگهداشت سرمایه    55
2-1-12-دیدگاه های مختلف درباره کیفیت سود    57
2-2-ادبیات و مبانی نظری تغییرپذیری بازده سهام    60
2-2-1-بازده    60
2-2-2 تعریف بازده    60
2-2-3 بازده تحقق یافته درمقابل بازده مورد انتظار    60
2-2-4 حداکثر شدن سود هرسهم به عنوان یک معیار    61
2-2-5 حداکثر شدن قیمت هر سهم به عنوان یک معیار    62
2-2-6 بازده سرمایه گذاری    63
2-2-7 تفاوت در رجحان سهام داران    63
2-2-8 اجزای بازده    64
2-2-9 عوامل موثر بر بازدهی    65
2-2-10  روش های محاسبه بازده سهام    67
2-2-11محاسبه بازده کل    71
2-2-12 نوسان پذیری بازده سهام    72
2-3- ارتباط بین متغیرهای تحقیق بصورت نظری    74
2-4- پیشینه تحقیقات    77
2-4-1  تحقیقات انجام شده در خارج از کشور    77
2-4-2 تحقیقات انجام شده در داخل کشور    80
2-6 خلاصه فصل    84
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
3-1 مقدمه    86
3-2فرضیه های تحقیق    86
3-3  روش تحقیق    87
3-4  جامعه ونمونه اماری تحقیق    87
3-5 قلمرو تحقیق    90
3-5-1 قلمرو زمانی تحقیق    90
3-5 -2قلمرو مکانی تحقیق    90
3-5-3 قلمرو  موضوعی تحقیق    90
3-6 تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق و نحوه اندازه گیری انها    90
3-6-1 کیفیت سود    91
3-6-2 تغییر پذیری بازده سهام    92
3-6 -3تعریف عملیاتی متغیرهای کنترل    94
3-7 روش وابزار گرداوری اطلاعات    96
3-8 روش تجزيه و تحليل اطلاعات و آزمون فرضيه ها    96
3-8-1 رگرسیون    97
3-8-1-1 آزمون کولمو گوروف-اسمیرنوف (k-s)    97
3-8-1-2 آزمون همبستگی    97
3-8-1-3 آزمون دوربین-واتسن    98
3-8-1-4 آزمون هم خطی    99
3-9  خلاصه‌ی فصل    100
فصل چهارم:  تجزیه و تحلیل داده ها
4-1- مقدمه    102
4-2- يافته هاي توصیفی    103
4-3-  آزمون نرمال بودن داده ها    106
4-5- ازمون فرضیه ها    110
4-5-1-آزمون فرضيه اول    110
4-5-1-1 آزمون هم خطی فرضيه اول    111
4-5-1-2 آزمون نرمال بودن خطاهای  فرضيه اول    112
4-5-2-آزمون فرضيه دوم    114
4-5-2-1 آزمون هم خطی فرضيه دوم    115
4-5-2-2-آزمون  نرمال بودن خطاهای فرضيه دوم    115
4-5-3-ازمون فرضیه سوم    118
4-5-3-1آزمون  هم خطی فرضیه سوم    119
4-5-3-2آزمون نرمال بودن خطاهای  فرضیه سوم    119
4-6-خلاصه ازمون فرضیه ها    122
4-7- خلاصه فصل    122
فصل پنجم:  تفسیر یافته ها ، نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1- مقدمه    124
5-2- نتايج آزمون فرضيه ها    124
5-2-1- نتیجه آزمون فرضيه اول    125
5-2-2- نتیجه آزمون فرضيه دوم    125
5-2-3- نتیجه آزمون فرضيه سوم    125
5-2-4- خلاصه نتايج تحقیق    126
5-3- مقایسه نتایج تحقیق حاضر با تحقیقات قبلی    126
5-4- نتیجه گیری کلی و تفسیر نتایج آزمون فرضیه ها    127
5-5- پیشنهادهای حاصل از تحقیق    129
5-5- 1-پیشنهادات مبتنی بر فرضیه ها    129
5-5-2 پیشنهاد برای تحقیقات اتی    130
5-6-محدودیت های انجام تحقیق    131
5-7- خلاصه فصل    133
پيوست    134
منابع    143

منابع فارسي

اسماعیلی ، شاهپور، (1386)، کیفیت سود، ماهنامه حسابدار، سال بیست و یکم، شماره 184،   33-27                      .
اعتمادی، حسین. ایمانی برندق، محمد،(1386)، رابطه بین کیفیت سود و بازده سهام  ماهنامه علمی پژوهشی دانشور رفتار، دانشگاه شاهد، سال جهاردهم شماره 26
ايزدي نيا، ناصر. نظرزاده، سید یاسر، (1388) ، بررسي ارتباط كيفيت سود و بازده سهام در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مجله توسعه و سرمايه ، سال دوم،  شماره 3، بهار و تابستان 1388

خوش طینت، محسن. اسماعیلی، شاهپور، (1383)، بررسي ارتباط كيفيت سود و بازده سهام در  شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ، فصلنامه مطالعات حسابداری شماره 12 و 13 ت 110- 87

بیک زاده، فرهاد (1389).  بررسي تاثير هموارسازي سود بر روي كيفيت سودهاي گزارش شده

توسط شركت هاي درمانده مالي فعال در بورس اوراق بهادار تهران ، پايان نامهكارشناسي ارشد، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تبريز

تهرانی، رضا (1384)، مدیریت مالی، چاپ و انتشارات نگاه دانش، جلد اول،چاپ پائیز 84، ص45
  جهانخانی، علی، پارسائیان، علی (1376)،” مدیریت سرمایه گذاری و ارزیابی اوراق بهادار”،

انتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

خاکی، غلامرضا (1384)، روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی، تهران: انتشارات بازتاب،

چاپ دوم، ص 196-195.

خواجوي، شكراله وناظمي،امين (1384)، بررسي رابطه بين كيفيت سودو بازده سهام با تاكيد بر

نقش ارقام تعهدي در بورس اوراق بهادار تهران بررسي هاي حسابداري و حسابرسي،   شماره 40، 37-60

خواجوي، شكرا….، ناظمي، امين، (1384) . ارقام تعهدي در تشريح و تحليل كيفيت سود

بررسيهاي حسابداري و حسابرسي،40، 40-25

ربيعی، سعیده ، (1383)، بررسی رابطه بين تغييرات بازده سهام با تغييرات اقلام صورت سود و

زيان در شرکتهای پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پايان نامه کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه مازندران.

رحیمیان، نظام الدین و محبوبه جعفري (1385). معیارها و ساختارهاي کیفیت سود، مجله حسابدار، ش 174
سديدي، مهدي, ثقفي ،علي, احمدي ،شاهي، (1390)، بررسی محافظه كاري حسابداري و

تأثيركيفيت سود بر بازده داراييها و بازده سهام ، مجله دانش حسابداري، سال دوم، شماره

6، پاييز 1390، صفحه 129

منابع لاتين

Barton, J., and Simko, P., (2002). The Balance Sheet as an Earning Management Constraint. The Accounting Review, 77: 1-27.

Bernstein , l., (1993) , financial statement analysis : theory , application and interpretation , R. Irwin, 5th edition , pp 1075.

Bhattacharya, N., H. Desai and K. Venkataraman. 2009. Earnings quality and information asymmetry: evidence from trading costs. Southern Methodist University working paper.

Chan, K., L. Chan, N. Jegadeesh, and J. Lakonishok, (2006). “Earnings quality and stock returns”, Journal of business, forthcoming.

Chan, K.; Chan, L.; Jegadeesh, N.;Lakonishok, J., (2004)  ,Earnings quality and stock returns, working paper University of Illinois at Urbana-Champaign- Department of Finance, pp , 50

.Desai,H. Bhattacharya , N. Venkataraman .” Earnings Quality and Information Asymmetry”, available at www.ssrn.com .

Dopuch, N., Mashruwala, R., Seethamraju, C., & Zach, T, (2005). “Accrual

چكيده

هدف از کیفیت سود،سود واقعی است که بصورت منصفانه منعکس شود و پایداری سود بصورت بلندمدت حفظ شود و متفاوت از سود گزارشی(سود حسابداری) میباشد زیرا سود حسابداری ممکن است بوسیله مدیران دستکاری شود بدین ترتیب کفیت سود میتواند بر قیمت سهام ومتاقبا بر بازده سهام تاثیرگذار باشد اين تحقيق، به بررسی رابطه بین کیفیت سود با تغییرپذیری بازده سهام در شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام می پردازد. کیفیت سود براساس سه مدل بارتون و سيمكو (2002) ، لئوز و همکاران (2003) و مدل ریچاردسون (2004) مورد سنجش قرار گرفته است. جامعه مورد مطالعه شامل 79 شركت فعال در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. قلمرو زماني تحقيق شامل يك دوره پنج ساله بر اساس صورتهاي مالي سالهاي 1385 الي 1389 شركتهاي مورد مطالعه است. اين تحقيق شامل سه فرضيه مي باشد که در هر فرضیه رابطه یکی از مدلهای کیفیت سود با تغییرپذیری بازده سهام بررسی می شود. جهت آزمون فرضیات از آزمون رگرسیون خطي چند متغيره استفاده شده است در این تحقیق اثرات هفت متغیر که انتظار می رفت بر روابط بین متغیرهای مستقل و وابسته اثر گذار باشد کنترل گردید. در کل نتایج تحقیق حاکی از عدم ارتباط کیفیت سود با تغییرپذیری بازده سهام می باشد.

واژه ­های کلیدی : کیفیت سود، تغییرپذیری بازده سهام، بازده سهام

مقدمه

نقش اصلی اطلاعات حسابداری در بازارهای مالی فراهم کردن زمینه­های لازم برای تخصیص بهینه­ی منابع است. در پی رسوایی­های مالی اخیر، اطمینان و اعتماد سرمایه­گذاران به سیستم گزارش­گری مالی ضعیف شده و کیفیت سود به عنوان یک عامل مهم در تعیین اعتبار و قابلیت اعتماد ارقام گزارش شده پدیدار گشت. در نتیجه، تعیین کیفیت اطلاعات حسابداری و نتایج حاصل از آن، مورد علاقه­ی سرمایه­گذاران، مدیران، قانون­گذاران و تدوین­کنندگان استانداردها است. تحلیل­گران مالی، مدیران و سرمایه­گذاران در سال­های اخیر به گزارش سودآوری شرکت­ها توجه زیادی داشته­اند. مدیران علاقه­مند به حفظ رشد سود هستند زیرا، پاداش آنان اغلب به سود شرکت وابسته است. سود حسابداری و اجزای آن از جمله اطلاعاتی محسوب می­شود که در هنگام تصمیم­گیری توسط افراد در نظر گرفته می­شود. سود حسابداری مبتنی بر ارقام تعهدی از نظر بسیاری از کاربران اطلاعات صورت­های مالی، ابزاری برای سنجش عملکرد شرکت­ها محسوب می شود. منظور از ارزیابی عملکرد شرکت­ها ارزیابی کلی وضعیت مالی و نتایج عملیات برای تصمیم­گیر­ی­های منطقی است (شباهنگ، 1389، 18).

ارقام سود از طریق انتخاب­های مدیران و حسابداران بین اصول پذیرفته شده حسابداری و قضاوت­های شخصی مدیران در مورد رویه­های به کارگرفته شده برای ثبت اطلاعات حسابداری تحت­تاثیر قرار می­گیرد. گاهی اوقات مدیریت بنگاه اقتصادی از انتخاب­های حسابداری برای دستکاری سودها و گمراه کردن کاربران بهره می­گیرد. افزون بر این، مدیران ممکن است عناصر سودها را برای بهتر از واقع نشان دادن وضعیت بنگاه اقتصادی دستکاری کنند و با این کار کیفیت سود گزارش شده را به حداقل می­رسانند، زیرا کسانی که برای تصمیم­گیری­های خود به سودهای مزبور اتکا می­کنند، دچار اشتباه شده و تحلیل­گران مالی نیز نمی­توانند پیش­بینی صحیحی از توان سودآوری بنگاه اقتصادی در آینده انجام دهند (دسای و همکاران[1]، 2009).

تحلیل گران مالی کیفیت سود را بدین منظور ارزیابی می کنند که یک سطح مربوط از سود را تعیین نموده و سود خالص آتی را پیش بینی کنند و در نتیجه قیمت سهام یک شرکت را تعیین کنند. بدین ترتیب کیفیت سود می تواند بر قیمت سهام و متعاقبا بر بازده سهام تاثیر گذار باشد.

1-2- بيان مساله

يكی از پیش شرط های بنيادی برای کسب اطمينان سرمايه گذاران و اعتباردهندگان در جهت فعاليتهاي سازنده اقتصادي، تهيه و ارائه اطلاعاتي است كه در انجام تصميم گيري هاي مالي و اقتصادي سودمند واقع شود. وجود مكانيزمهايي براي اطمينان دادن به سرمایه گذاران و ساير استفاده كنندگان، نسبت به كيفيت اطلاعات مالي، با اهدافي هم چون كمك به كارايي بازار سرمايه و در نهايت تخصيص بهينه سرمايه ضروري است.

حسابداري كه با وظيفه ي اطلاع رساني بيطرفانه گام در جامعه اطلاعاتي مي نهد، نقش خطيري در افزايش كيفيت اطلاعات دارد. براي دستيابي به آنچه به عنوان هدف براي حسابداري بنا نهاده شده است، حسابداري استانداردهايي را گسترش داده و حسابداران و ساير تهيه كنندگان گزارش ها و اطلاعات حسابداري را ملزم به رعايت آنها ساخته است. بنابراين استانداردهاي حسابداري در راستاي هدف بالابردن كيفيت اطلاعات حسابداري و ايفاي نقش اطلاع رساني حسابداري به گونه مطلوب، تدوين مي شوند.

با تمركز بر استفاده كننده، اطلاعات باكيفيت را مي­توان به عنوان تحقق نيازهاي استفاده كننده با توجه به درك استفاده كننده معقول و خارجي تعريف نمود. كيفيت اطلاعات حسابداري در صورتي افزايش  مي يابد كه حذف روشهاي مختلف و نيز افزايش گستره اي كه اندازه هاي حسابداري، وضعيت اقتصادي را منعكس مي سازند، اختيار مديريت را براي گزارش سوگيرانه­ي مقادير حسابداري محدود سازند. به عقيده­ي تورنتون[2] (2002)، كيفيت اطلاعات حسابداري و گزارشگري مالي، محصول مشترك حداقل چهار عامل اصلي است: خلاقيت و نگرش هاي مديريت، كيفيت حسابرسي، تجربه كميته حسابرسي، و استانداردهاي حسابداري داراي كيفيت بالا. وجود ضعف در هر يك از اين چهار حلقه، مي تواند كل زنجيره را مخدوش سازد. آن چه اهميت دارد معيارها، متغيرها و سنجه هايي است كه كيفيت اطلاعات حسابداري را ارزيابي مي كند. ريز و ساتك ليف[3] (2001) براي ارزيابي كيفيت داده ها و اطلاعات حسابداري از متغيرهاي قابليت پيش بيني و اندازه گيري اقتصادي استفاده كردند. كول بك و وارفيلد[4] (2007) سنجه هاي توان تبيين مدلهاي ارزشيابي مبتني بر داده هاي ترازنامه و سود و زيان، خطا و پراكندگي پيش بيني تحليلگران، و پايداري سود را براي بررسي كيفيت اطلاعات حسابداري به كار بردند. برخي نيز از اقلام تعهدي به عنوان سنجه اي براي كيفيت اطلاعات حسابداري استفاده كرده اند. بارث[5] و ديگران (2004) براي ارزيابي كيفيت حسابداري از سه متغير مديريت سود، شناخت سريعتر زيان، و ميزان ربط پذيري ارقام حسابداري همانند تحقيق هانگ استفاده نمودند. در این تحقیق، ما نیز بر اساس راجگوپال و ونکاتاچالام[6] (2011) از دو دیدگاه بارتون و سيمكو[7] (2002) و لئوز و همکاران[8] (2003) برای بررسی کیفیت سود استفاده کردیم.

تغییرپذیری بازده سهام، یکی از موضوعهای بحث انگیز مالی می باشد که در سالهای اخیر مورد توجه محققان بازار سرمایه در بازارهای نوظهور قرار گرفته است دلیل این گرایش به ارتباط بین تغییرپذیری قیمت و به تبع آن بازده و تأثیر آن بر عملکرد بخش مالی و همچنین کل اقتصاد بر می گردد. و از طرفی سودمندی مطالعه تغییرپذیری بازده سهام از طرف سرمایه گذاران از این جهت است که آنها تغییرپذیری بازده سهام را بعنوان معیاری از ریسک در نظر می گیرند و همچنین خط مشی گذاران بازار سرمایه می توانند از این معیار بعنوان ابزاری برای اندازه گیری میزان آسیب پذیری بازار سهام استفاده نمایند. از اینرو، مطالعه و بررسی عوامل مؤثر بر تغییرپذیری بازده سهام می تواند در اتخاذ بسیاری از تصمیمات بازار سرمایه مفید و راه گشا باشد و در نتیجه آن برای فعالان بورس اعم از نهادهای مالی، مدیران شرکتها، ناظران سیستمهای اقتصادی و سرمایه گذاران عادی قابل استفاده باشد.

از اینرو با افزایش کیفیت گزارشگری مالی اطمینان سرمایه گذاران به سیستم اطلاعاتی حسابداری بیشتر شده و به تبع آن افزایش سرمایه گذاری ها اتفاق خواهد افتاد و باعث کاهش تغییرپذیری بازده سهام بعنوان معیاری برای ریسک خواهد شد. مساله اصلی که در این پژوهش مطرح می شود اینست که بین کیفیت سود و تغییرپذیری بازده سهام چه ارتباطی وجود دارد؟

1-3- اهميت و ضرورت انجام تحقيق

بررسی گزارشهای سالانه ی شرکتها نشان می دهد کیفیت اطلاعات افشاء شده در چنین گزارشهایی متفاوت است و تفاوت کیفیت گزارشگری به احتمال زیاد در نتیجه تفکر مدیریت و فلسفه فکری آنان و همچنین عملکرد آنان می تواند در گزارشهای افشاء شده منعکس شود که این اطلاعات می تواند بر تصمیمات استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری تأثیرگذار باشد. با این استدلال، بررسی رابطه بین کیفیت سود و تغییرپذیری بازده سهام دارای جایگاه مهم و حساسی است. همچنین فراز و فرود شدید عملکرد شرکتها و به تبع آن کیفیت سود توان توضیح دهندگی رفتار بازده سهام را کاهش داده است. با توجه به ورود شرکتها طبق سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در بازار سرمایه ایران لزوم آگاهی بخشی بیشتر احساس می شود.

1-4- اهداف تحقيق

1-4-1- اهداف علمي تحقيق

تبیین رابطه بین کیفیت سود مبتنی بر مدل لئوز و همکاران (2003) و تغییرپذیری بازده سهام.

تبیین رابطه بین کیفیت سود مبتنی بر مدل بارتون و سيمكو(2002) و تغییرپذیری بازده سهام.

تبیین رابطه بین کیفیت سود مبتنی بر مدل ریچاردسون (2004) و تغییرپذیری بازده سهام.

1-4-2- اهداف كاربردي تحقيق

با توجه به اينكه اين تحقيق از نوع تحقيق كاربردي مي‌باشد لذا نتايج حاصل از آن بايستي مورد استفاده اشخاص فعال در جامعه قرار گيرد. زيرا در غير اينصورت هيچ گونه توجيهي جهت اجراي آن وجود نخواهد داشت.

در همين راستا با توجه به اينكه اين پژوهش به بررسی رابطه کیفیت سود و تغییرپذیری بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مي پردازد، لذا استفاده كنندگانی به شرح زير می توانند از نتایج تحقیق استفاده نمایند:

1.سرمايه گذاران (بالقوه و بالفعل) و تحليل گران، و مديران شركتهاي سرمايه گذار در بورس تهران

2-سازمان بورس اوراق بهادار تهران

3-سازمان حسابرسی

4.اساتيد، دانشجويان و محققين مالي و حسابداري و اقتصادي

1-4-3- هدف آرمانی تحقیق

هدف آرمانی این تحقیق، حل مسائل و مشکلات در زمینه کیفیت گزارشگری مالی و کیفیت سود و همچنین غنی سازی ادبیات در زمینه های یاد شده در ایران می باشد.

1-5- سوالات تحقيق

1-5-1- سئوال اصلی

سؤال اصلی تحقیق این است که با افزایش (کاهش) کیفیت سود، تغییرپذیری بازده سهام چه روندی را در بازار سرمایه ایران طی خواهد نمود؟

 1-5-1- سئوالات فرعی

بین کیفیت سود مبتنی بر مدل لئوز و همکاران (2003) و تغییرپذیری بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران چه رابطه ای وجود دارد؟

بین کیفیت سود مبتنی بر مدل بارتون و سيمكو (2002) و تغییرپذیری بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران چه رابطه ای وجود دارد؟

بین کیفیت سود مبتنی بر مدل ریچاردسون (2004) و تغییرپذیری بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران چه رابطه ای وجود دارد؟

1-6- فرضيه‌هاي تحقيق

با توجه به مطالبی که در بیان مسأله اشاره گردید، فرضیه های زیر مطرح می شود تا اطلاعات بر مبنای آنها جمع آوری و سپس نسبت به رد یا عدم رد فرضیه ها اقدام گردد.

بین کیفیت سود مبتنی بر مدل لئوز و همکاران (2003) و تغییرپذیری بازده سهام رابطه وجود دارد.

بین کیفیت سود مبتنی بر مدل بارتون و سيمكو (2002) و تغییرپذیری بازده سهام رابطه وجود دارد.

بین کیفیت سود مبتنی بر مدل ریچاردسون (2004) و تغییرپذیری بازده سهام رابطه وجود دارد.

[1]  -Desai $ et al

[2] – Torenton

[3] – Satklif

[4] – Coolback and Varfild

[5] – barth

[6] – Rajgopal, S. and M. Venkatachalam

[7] – Barton, Jan and Simko

[8] – Leuz, C., D. J. Nanda, and P. Wysoki

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه کيفيت سود در قبل و بعد از خصوصي سازي شرکت هاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران
 • پايان نامه ارتباط بين کيفيت سودبابازده سهام در شرکتهاي داروئي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران (درسالهاي 1386-1390)
 • پايان نامه رابطه ي انعطاف پذيري مالي و تصميمات سرمايه گذاري با بازده فوق العاده آتي سهام شرکت هاي توليدي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار
 • پايان نامه رابطه محافظه کاري و بازده غيرعادي کوتاه مدت سهام عرضه هاي عمومي اوليه- IPOs- در بورس اوراق بهادار تهران
 • پايان نامه تاثير نوسانات بازار سهام بر عملکرد شرکتها
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122