پايان نامه بررسي راهکارهاي ارتقا و توسعه ورزش همگاني دانشجويان دختر

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي راهکارهاي ارتقا و توسعه ورزش همگاني دانشجويان دختر یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 92 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي راهکارهاي ارتقا و توسعه ورزش همگاني دانشجويان دختر بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چكيده 1
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1- مقدمه 3
1-2- بیان مسئله 4
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق 5
1-4- اهداف تحقيق 7
1-4-1 هدف کلی پژوهش 7
1-4-2 اهداف اختصاصی 7
1-5- سوالات تحقیق 8
1-6- محدودیت های تحقیق 8
1-7- تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی 8
1-7-1 تعاریف مفهومی 8
1-7-2 تعاریف عملیاتی 9
فصل دوم: مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق
2-1- مقدمه 11
2-2- مبانی نظری 11
2-2-1 نقش بانوان در جامعه 11
2-2-2 مشکلات و معضلات اساسي خانم ها در جامعه ي امروز 12
2-2-3 نقش زنان در توسعه 13
2-2-4 ورزش 13
2-2-5 زیر شاخه های ورزش 15
2-2-5-1 ورزش قهرمانی 15
2-2-5-2 ورزش آموزشي 16
2-2-5-3 ورزش غيررسمي 16
2-2-5-4 ورزش درون بخشي 16
2-2-5-5 ورزش برون بخشي 17
2-2-5-6 ورزش باشگاهي 17
2-2-6 ورزش همگانی 17
2-2-6-1 تاریخچه ورزش همگانی 18
2-2-6-2 اجزا ورزش همگانی 20
2-2-6-3 عوامل انگیزاننده برای شرکت در ورزش همگانی 20
2-2-6-4 ورزش همگانی در ایران 23
2-2-6-5 اوقات فراغت و ورزش همگانی 24
2-2-7 ورزش بانوان 25
2-2-8 مزایای ورزش برای بانوان 27
2-2-9 ورزش بانوان در ایران 28
2-2-9-1 دلایل ضعف ورزش بانوان در ایران 30
2-2-9-2 رشد ورزش بانوان در ایران 30
2-3- پیشینه تحقیق 31
2-3-1 تحقیقات انجام شده در داخل کشور 31
2-3-2 تحقیقات انجام شده در خارج از کشور 34
2-4- جمع بندی 35
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
3-1- مقدمه 38
3-2- روش تحقیق 38
3-3- جامعه آماري، روش نمونه‏گيري و حجم نمونه 38
3-4- روش و ابزار گردآوري داده‏ها 38
3-5- روش‌های آماری 39
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1- مقدمه 41
4-2- یافته های توصیفی 41
4-2-1 وضعیت سنی شرکت کنندگان در تحقیق 41
4-2-2 وضعیت تحصیلی شرکت کنندگان در تحقیق 42
4-2-3 روزانه چه میزان به ورزش می پردازید؟ 42
4-2-4 سابقه عضویت در تیم های ورزشی 43
4-2-5 سطح عضویت در تیم شرکت کنندگان در تحقیق 43
4-2-6 وضعیت کسب درآمد از ورزش 44
4-2-7 وضعیت کسب درآمد از ورزش 44
4-2-8 میزان درآمد ماهیانه 45
4-2-9 میزان هزینه مصرفی ماهیانه برای ورزش 45
4-2-10 میزان آگاهی از فواید ورزش همگانی 46
4-3- یافته های استنباطی 47
4-4- بررسی سؤالات 53
فصل پنجم: بحث و نتيجه‌گيري
5-1- خلاصه تحقیق 58
5-2- یافته های توصیفی 58
5-3- یافته های استنباطی 59
5-4- بحث و نتیجه گیری 60
5-4-1 بحث و نتیجه گیری سوال اول تحقیق 60
5-4-2 بحث و نتیجه گیری سوال دوم تحقیق 61
5-4-3 بحث و نتیجه گیری سوال سوم تحقیق 62
5-4-4 بحث و نتیجه گیری سوال چهارم تحقیق 63
5-4-5 بحث و نتیجه گیری سوال پنجم تحقیق 64
5-4-6 بحث و نتیجه گیری سوال ششم تحقیق 65
5-5- پیشنهادات 66
5-5-1 پیشنهادات برخواسته از تحقیق 66
5-5-2 پیشنهادات به محققین دیگر 67
منابع و مآخذ 68
فهرست منابع فارسی 68
فهرست منابع انگلیسی 71
پیوست ها 72
پیوست الف) اطلاعات فردی 72
پیوست ب) میزان اطلاعات از ورزش همگانی 73
پیوست ج) بررسی راهکارهای مدیریتی ارتقا و توسعه ورزش همگانی 73
پیوست د) بررسی راهکارهای فرهنگی ارتقا و توسعه ورزش همگانی 74
پیوست هـ) بررسی راهکارهای مرتبط با زیرساخت¬ها و امکانات ارتقاو توسعه ورزش همگانی 74
پیوست و) بررسی راهکارهای آموزشی ارتقا و توسعه ورزش همگانی 75
پیوست ز) بررسی راهکارهای پژوهشی ارتقا و توسعه ورزش همگانی 75
پیوست ح) بررسی راهکارهای اقتصادی ارتقا و توسعه ورزش همگانی 75
چکیده انگلیسی 76

منابع و مآخذ

فهرست منابع فارسی

اتقیا، ناهید. 1386. نيازسنجي از اقشار مختلف زنان ايراني در زمينه ورزش هاي همگاني. فصلنامه پژوهش در علوم ورزشي، شماره 17.

اداره كل تربيت بدني استان قم. برنامه راهبردی توسعه تربیت بدنی و ورزش استان قم در برنامه پنجم توسعه (1393 – 1389)

اصفهاني، نوشين. 1381. مقايسه ميزان سلامت رواني در دانشجويان ورزشکار و غير ورزشکار دانشگاه الزهرا. طرح پژوهشي، دانشگاه الزهرا.

انجمن تحقيقات حوزه معاونت ورزش بانوان. 1379. بررسي و مقايسه ميزان پراکندگي افسردگي در ميان زنان ورزشکار و غير ورزشکار. طرح پژوهشي.

باورساد، زهرا. (1387). بررسی رضایتمندی دانشجویان از فعالیت­های فوق برنامه ورزشی خوابگاه­های دانشگاه تهران. پایان نامه دوره کارشناسی ارشد، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه تهران.

پالم، یورگن. 2003. نقش يگانه زنان در اجتماعي شدن ورزش جهت شرکت همه شرکت کنندگان. مجموعه مقالات ارايه شده در دومین کنگره خاورمیانه ای ایچ پر، تهران.

تندنویس، فریدون. 1381. جایگاه ورزش در اوقات فراغت مردم ایران. پژوهش در علوم ورزشی 1(4).

تندنويس، فریدون. 1378. جايگاه ورزش در اوقات فراغت مردم ايران. حرکت، شماره 2.

تیموری، آتوسا. (1385). بررسی مقایسه ای عملکرد مرکز توسعه ورزش همگانی با مرکز توسعه ورزش قهرمانی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزش دانشگاه تهران.

جعفری، مریم. (1380). بررسی عوامل فرهنگی گرایش زنان به ورزش در تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران.

وفائي، حسين. 1389. زنان و نقش آنان در كارآفريني، اشتغال و چالش های پیش رو (با نگاهی بر کارآفرینی زنان در کشور کانادا). ir.

حق شناس، سيدجعفر. (1390). زن در اجتماع، انتشارات پژوهشکده باقرالعلوم.

خاکی، آفرينش.، فريدون تندنويس. و اميراحمد مظفری. 1384. مقايسة ديدگاه های اعضای هيأت علمی، مربيان، ورزشکاران و مديران در مورد چگونگی توسعة ورزش همگانی. نشرية علوم حرکتی و ورزش (5).

خلف، جواد. 2003. نقش يگانه زنان در اجتماعي شدن ورزش جهت شرکت همه شرکت کنندگان. مجموعه مقالات ارايه شده در دومین کنگره خاورمیانه ای ایچ پر، تهران.

رضوی، محمدحسین. و رضا اشکوه طاهری. 1389. بررسي وضعيت اجتماعي – اقتصادي افراد شركت كننده در فعاليتهاي ورزشي همگاني استان مازندران. نشرية مديريت ورزشي (5).

رمضاني خليل آبادي، غلامرضا. (1373). بررسي انگيزه­هاي افراد شركت كننده در ورزش­هاي همگاني شهر تهران. پايان­نامه كارشناسي ارشد، دانشکده تربیت بدنی، دانشگاه تربيت معلم تهران.

رمضانی­نژاد، رحیم.، فرهاد رحمانی­نیا. و سيد­امير تقوي­تكيار. 1388. بررسي انگيزه های شركت كنندگان در ورزش­هاي همگاني در فضاهاي روباز. مدیریت ورزشی (9).

روز بهانی، مانیا. (1379). مقایسه برخی ویژگی های زنان شرکت کننده در ورزش همگانی (باشگاه­ها، کوهپایه­ها، پارک­ها). پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشکده تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران.

 

کاشف، ميرمحمد. 1387. بررسي وضعيت ورزش همگاني در ايران و توصيه براي توسعه آن. طرح پژوهشي ملي، دانشگاه اروميه، دانشکده ادبيات و علوم انساني.

محمد زاده، اميد. (1385). بررسي و تعيين رابطه بين برخي عوامل آمادگي جسماني مرتبط با تندرستي با بهداشت رواني كارمندان دانشگاه. پايان نامه كارشناسي ارشد دانشگاه گيلان.

مظفری، سیدامیراحمد. 1381. شناخت گرایش و نگرش مردم نسبت به تربیت بدنی و ورزش. طرح پژوهشی، دانشگاه تربیت معلم تهران (خوارزمی).

 

مهرعلیزاده، محسن. 1391. متقاضیان پرشمار، حامیان کم اثر، ورزش زنان زير سايه پوشش. روزنامه شرق، سال هشتم شماره 1288.

میمنت، مژده. 1391. متقاضیان پرشمار، حامیان کم اثر، ورزش زنان زير سايه پوشش. روزنامه شرق، سال هشتم شماره 1288.

نوابي نژاد، شکوه. و [دیگران]. 1376. زن و ورزش، چاپ اول، ستاد تدوين نظام نوين تربيت بدني.

الوانی، سیدمهدی. (1388). مدیریت عمومی. نشر نی، ویراست سوم، چاپ سی چهارم.

 

فهرست منابع انگلیسی

Adams, T.M.Brynteson, P.(1992). A comparison of attitudes and Exercise Exercise Habits of alumni from colleges with varying degrees of physical eduction Activity programs. Research Quarterly foe Exereise and sport.63(2).

Barnet F, Spinks W.L. (2007). Exercise self-eficacy of postmenopausal women resident in the tropics. J maturitas; 52.

Burczy Hudgens, Sara, Health and society, universal Health publisher, 1994.

Huang, B. Carleton, The Relationships Among Leisure Participation, Leisure Satisfaction, and Life Satisfaction of College Students in Taiwan, Journal of Exercise Science and Fitness (2003), 1(2).

Chrysagis N, Nikitaras N, Charitou S, Douka A, Skordilis E, Koutsouki D (2007).

Girginov Vassil. (2001). “Strategic relations and sport policy making” : the case of aerobic union and school sport federation, Bulgaria”. Journal of sport management, 15.

Gollschewski S, Kitto S, Anderson D, Lyons-wall PH. (2008). “Womens perceptions and beliefs about the use of complementary and alternative medicines during menopause”. J Complementary therapies in Medicine; 16.

Groning Saetter, Physical exercise, Job stress and health thesis, Norweg in university of sport and physical education, 1992.

چكيده

هدف تحقیق حاضر بررسی راهکارهای ارتقا و توسعه ورزش همگانی دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی کرمان بود. مطالعه حاضر از نظر هدف کاربردی بود و با توجه به ماهيت موضوع، به روش توصیفی – تحلیلی و بصورت ميداني اجرا شد. جهت گردآوری داده­ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد که روایی محتوایی آن از طریق نظرات هشت تن از اساتید خبره و روایی سازه آن از طریق تحلیل اکتشافی مورد تایید قرار گرفت. پایایی درونی پرسشنامه نیز با توزیع 50 پرسشنامه و با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ 86/0 بدست آمد. جامعه آماري تحقيق حاضر، شامل 7000 دانشجوی دختر دانشگاه آزاد اسلامی شهر کرمان در سال تحصیلی 92-91 بود که از میان آنها با توجه به جدول مورگان تعداد 370 دانشجو به صورت نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شد. از آمار توصیفی برای توصیف ویژگی­های جمعیت شناختی و از آزمون تحلیل عاملی برای دسته بندی و تعیین اولویت راهکارهای ارتقا و توسعه استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که در میان راهکارهای مدیریتی افزایش سرانه ورزشی افراد، در میان راهکارهای فرهنگی، تبلیغات در راستای اصلاح دید جامعه نسبت به ورزش بانوان، در میان راهکارهای مرتبط با زیر ساخت­ها و امکانات، تامین فضای ورزشی مناسب بانوان، در میان راهکارهای آموزشی، برگزاری سمینار آموزشی مرتبط با ورزش شهروندی، در میان راهکارهای پژوهشی، پژوهش در تعيين علايق و نيازهاي ورزش بانوان، در میان راهکارهای اقتصادی، اختصاص ردیف بودجه جداگانه سازمان­ها برای ورزش بانوان در اولویت­های اول قرار گرفت.

کلمات کلیدی: ورزش همگانی، بانوان، توسعه، راهکار

فصل اول:

طرح تحقیق

1-1- مقدمه

ورزش با سرشتي بسيار پرنفوذ، تقريبا بر همه جنبه­هاي زندگي روزمره ما اثر مي­گذارد. ورزش با داشتن جايگاه رفيع در جامعه، دو جنبه مثبت و منفي را دارد. ورزش به عنوان محلي براي ايجاد دگرگوني­هاي اجتماعي قدرتي باور نكردني دارد. ورزش مي­تواند به شكل دادن و دائمي ساختن بسياري از ارزش­هاي اجتماعي كه بسيار مورد توجه هستند كمك كند. اين گونه ارزش­ها مشتمل بر سخت­كوشي، از خودگذشتگي، رعايت حقوق ديگران، رعايت قوانين حاكمه، بازي منصفانه، وفاداري، تعهد، قابليت اعتماد و نظم شخصي است، ورزش مي­تواند به پايداري افراد و به طور كلي ثبات جامعه ياري رساند. امروزه ورزش ابزاري براي ارتقاي سطح رفاه و آسايش و همچنين راهي براي تقليل استرس­ها و عوامل خطرزاي تندرستي در آحاد جامعه است. ورزش شامل همه اشكال فعاليت بدني به صورت مشاركت سازمان يافته يا تصادفي براي بروز يا بهبود زيبندگي جسم و آسايش روان، ايجاد روابط اجتماعي يا دستيابي به نتايج در جريان رقابت در همه سطوح تعریف شده است (حیدری 1390، 12).

توسعه و اعتلاي تربيت­بدني و ورزش در جامعة ما منوط به تحول سازنده و مثبت در برنامه­هاي جاري ورزشي است (منظمی 1390،168-151). قرن بيستم قرن ورزش همگانی و تفريحی است (گرگینو 2001، 194-173). ورزش­ همگاني معادل كلمه انگليسي ورزش براي همه[1] و ورزش عمومي[2] است. معمولاً به    فعاليت­هاي ورزشي اطلاق مي­شود كه جنبه تفريحي داشته و بدون توجه به نتيجه آن انجام شود.

در بعضي از منابع واژه مشاركت كلان[3] را معادل ورزش­هاي همگاني مي­دانند (برنامه توسعه راهبردی ورزش قم، 1389، 5). بر اساس تعاریف کلاسیک، ورزش­هاي همگاني فعاليت­هايي را در بر مي­گيرد كه شكلي از فعاليت­هاي جسمي يا حضور منظم در فعاليت­هاي جسماني است كه سلامت بدن و روان را بهبود بخشد، روابط اجتماعي را شكل دهد و يا منجر به نتايج مثبت شود (مول 1997، 87).

حیدری (1390) ورزش همگانی را هر فعاليت ورزشي می­داند كه پرداختن به آن بدون در نظر گرفتن سن، جنس، توانايي و وابستگي اجتماعي امكان پذير باشد و پرداختن به آنها غالبا نيازمند آموزش­هاي ويژه يا طولاني مدت نباشد و معمولا با كمترين امكانات و در فضاهاي عمومي قابل انجام باشد. ورزش­هاي تفريحي كه مترادف با ورزش­هاي همگاني است، پرداختن به مجموعه­اي از فعاليت­هاي ورزشي ساده، كم هزينه، بدون رسميت، فرح بخش و با نشاط است كه فرصت و امكان شركت در آن­ها براي همه افراد وجود داشته باشد. ورزش­هاي همگاني و تفريحي در قالب پنج فعاليت و برنامه جداگانه و مرتبط با هم اجرا    مي­شود كه عبارتند از ورزش آموزشي، ورزش غيررسمي، ورزش درون بخشي، ورزش برون بخشي و ورزش باشگاهي (مول 1997، 97). علل مختلفی منجر به عدم شرکت بانوان در ورزش همگانی می گردد. راهکارهای زیادی جهت رفع این موانع و ارتقا ورزش همگانی وجود دارد. در تحقیق حاضر به دنبال شناسایی راهکارهای موثر در ارتقا و توسعه ورزش همگانی در بین دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی کرمان با استفاده از آزمون تحلیل عاملی اکتشافی و از دیدگاه دانشجویان هستیم.

1-2- بیان مسئله

امروزه در ميان صاحب نظران ديگر بحث اهميت و ضرورت ورزش و توجيه آن براي مردم مطرح نيست، بلكه برنامه­ريزي و سرمايه­گذاري در اين امر به منظور ارضاي نيازهاي اجتماعي به عنوان ضرورتي   اجتناب­ناپذير درآمده است. در ورزش کشور نیز، به طور كلي نتايج پژوهش­هاي انجام شده نشان داده است كه فقدان سياست، خط مشي­هاي راهبردي، عدم هماهنگي بين مجموعه نهادها، سازمان­ها و دستگاه­هاي اجرايي مرتبط با ورزش، ناكافي بودن منابع مادي و انساني در حوزه­هاي مختلف ورزشي و بعضاً انجام كارهاي موازي و عدم نظارت كافي بر فعاليت­هاي ورزشي از جمله مهمترين نارسايي­هاي ورزش كشور محسوب مي­شوند (برنامه توسعه راهبردی ورزش قم 1389، 5).

ورزش به معناي رايج امروزي نمودي نو است که در آن ورزش همگانی قویا مورد توجه قرار گرفته است. ارتقاء سلامتي جامعه در بطن توسعه و ترویج ورزش همگاني قرار داد. ورزش همگاني به عنوان يكي از پديده­هاي جامعه مدرن، همواره مورد تقاضاي شهروندان بوده است. دولت­ها و موسسات عمومي نيز براي برآورده كردن اين تقاضاها به عنوان حقوق شهروندي، امكانات متناسبي را عرضه مي­كنند. در ايران احداث ايستگاه­هاي ورزش همگاني در شهرهاي بزرگ و كوچك براي پاسخ به اين خواست يا ايجاد چنين تقاضايي است. اما مشاهدات ساده نشان مي­دهد كه استفاده از اين امكانات آن طور كه انتظار مي­رود مورد استقبال قرار نگرفته است. به عبارت ديگر و به زبان جامعه شناختي، شرايط اجتماعي امكان دستيابى يا استفاده از امكانات ورزش همگاني آنچنان كه انتظار مي­رود فراهم نشده است (سعیدی 1390، 132).

در طی سال­های اخیر، کاهش تبعيض جنسي و تاثير حرکت آزادي خواهانه زنان، اکنون اجازه مي­دهد که زنان بيشتر در فعاليت­هاي خارج از خانه شرکت کنند. بايد اشاره کرد که زنان نيز به مثابه مردان به همراه کسب درآمد و خودارزشي، از مشکلات بدني و رواني کار بي نصيب نماندند و آنان نيز تحت تاثير اين مشکلات دچار بيماري­هاي مختلف بدني و رواني خواهند بود (اتقیا 1387، 171-151).

علاوه بر این در طی سال­های اخیر زنان بخش عظیمی از نیروی کار کشور را تامین می­نمایند. بر این اساس زنان بايد در جهت افزايش بهره­وري شغلی و نيز بازده کاري به بهترين شکل فعاليت کرده و بهترين شرايط جسماني و رواني در محل کار و خارج از آن را داشته باشند (نبایی نژاد و هکاران 1376، 143). تحقیقات نیازی (1390)، انجمن تحقیقات ورزش بانوان (1371)، سیتر (1992) و اصفهانی (1381) نشان داده­اند که ورزش همگانی تاثیر مطلوبی بر جسم بانوان فعال دارد. بسیار از تحقیقات نیز تایید کننده، تاثیرات مثبت روانی، ورزش همگانی در بانوان می­باشد (لاتر 1990، 154؛ورمونت 1994، 67؛ خلف 2003، 97).

در میان تحقیقات فراوان مرتبط با ورزش همگانی، توجه به ورزش همگانی بانوان نیز یکی از زمینه های اصلی تحقیقات بوده است. اتقیا (1386)، در پژوهشی به شناسایی نیازهای اقشار مختلف جامعه زنان ایرانی نسبت‌ به ورزش‌های همگانی پرداخته است. منظمی و همکاران (1390)، در تحقیقی به تعيين عوامل مؤثر بر توسعة تربيت بدني و ورزش بانوان جمهوري اسلامي ايران پرداخته­اند. نیازی (1390)، در تحقیق خود تحت عنوان مقايسه ميزان سلامت عمومي زنان شركت­كننده در ورزش همگاني و زنان غير فعال، به این نتیجه رسید که وضعيت سلامت جسماني زنان شركت­كننده در ورزش همگاني بهتر از زنان غير فعال است. در تحقیق دیگری، نیازی (1390)، ارتباط بین سلامت رواني و شادكامي زنان شركت كننده در ورزش همگاني را مورد بررسی قرا داده است.

به نظر مي رسد انجام چنین مطالعاتی، فراهم آوردن زمينه تهيه و تدوين برنامه راهبردي برای توسعه ورزش همگانی بانوان کشور را براي سامان بخشيدن به تلاشهاي گسترده و گوناگون در عرصه هاي مختلف این ورزش را در پی خواهد داشت (برنامه توسعه راهبردی ورزش قم 1389). هدف اصلي پژوهش حاضر نیز بررسی راهکارهای ارتقا و توسعه ورزش همگانی در میان دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی کرمان بود.

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

به طور سنتي زندگي روزمره انسان شامل چهار بخش عمده كار، رفع نيازهاي بدني مانند خواب، خوراك و مانند آن و وظايف روزانه يا مسووليت فرد در مقابل خانواده و اطرافيان و ورزش و اوقات فراغت يا زمان باقيمانده براي آزاد شدن فكر است (بورن 2000، 176).

دنبال كردن روند فعاليت­ها نشان مي­دهد كه در شهرها مشاركت شهروندان در ورزش و فعاليت­هاي بدني كاهش يافته است. اين كاهش محسوس كه دلايل روشني مانند گسترش زندگي شهري دارد، نشان مي­دهد كه ورزش همگاني كه يكي از الزامات فعاليت بدني سالم است، در حد پاييني در جريان است (سعیدی 1379، 165). چگونگي گذراندن اوقات فراغت افراد جامعه مي­تواند ميزان تحرك و عدم تحرك در جامعه را مشخص كند. بر اساس يك پژوهش انجام شده در شهر تهران، بيش از 84 درصد مردم اوقات فراغت خود را با تماشاي تلويزيون پر مي­كنند که نشان­دهنده كم تحركي جامعه مورد مطالعه است که این آمارهای در میان بانوان به مراتب شرایط بدتری را گزارش می­کند. بر این اساس لزوم توجه به ورزش در فعالیت­های فراغتی امری بدیهی می­باشد (سعیدی، 1390). در طی سال­های اخیر، آمارهاي موجود نشان­دهنده افزايش ميزان تقاضا براي پرداختن به ورزش­هاي همگاني است. قرن بيستم به زعم رئيس انجمن بين المللي ورزش همگاني سلامت و آمادگي جسماني، قرن ورزش المپيکي بود و قرن بيست و يکم قرن ورزش همگاني و تفريحي است (ديوس، 2000). ورزش همگانی جزء ورزش­های آماتوری محسوب گردیده و اهداف آن صرفا سلامتی افراد و شادابی جامعه بوده و ضمنا انگیزه در آمدزائی مستقیم در آن وجود ندارد و پدیده ای است که اقشار مختلف مردم در کلیه سطوح سنی و جنسیتی به آن می پردازند (برنامه توسعه راهبردی ورزش قم، 1389).

باتوجه به نقش دانشگاه­ها و موسسات آموزش عالی در تربیت نیروی متخصص و با در نظر داشتن این نکته که پیشرفت، هدایت و رهبری آینده کشورها به دست دانشجویان رقم خواهد خورد و همچنین با توجه به جوان بودن جامعه ایران و افزایش روز افزون تعداد دانشجویان دانشگاهها­، توجه مدیران برای برنامه­ریزی در جهت پر کردن اوقات فراغت دانشجویان بوسیله ورزش با توسعه ورزش همگانی می­تواند به رسالت اصلی دانشگاه یعنی آموزش، بهبود کیفیت زندگی دانشجویی و آماده سازی آنان برای ساختن آینده کشور کمک کند. یکی از نکات اساسی در جهت جذب و حفظ افراد برای پرداختن به فعالیتی خاص و یا گرایش به امور، توجه به رضایت مندی او از فعالیت مذکور می­باشد. طبق تعاریف، رضایت­مندی داشتن احساس شادی دلپذیر برای دستیابی به چیزی است که شما می­خواستید، ذکر شده است (باورساد، 1387). از عوامل موثر بر رضایت­مندی کمیت و کیفیت امکانات و خدمات می­باشند. در همین راستا امروزه علاوه بر کمیت خدمات، کیفیت آنها و رضایت مشتری به عنوان هدف و غایت نهایی شرکت­ها و موسسات درآمده است (بهلکه 1384، 86). در زمینه ورزش همگانی نیز علاوه بر فراهم نمودن امکانات و ورزشی، با در نظر داشتن کمیت­ها و کیفیت­ها می­توان آنها را به سمت ورزش سوق داد و در این مسیر حفظ نمود. در زمینه اهمیت رضایت­مندی از فعالیت­های همگانی در اوقات فراغت، راغب و مگینی در تحقیقی اعلام نمودند که کسانی که از اوقات فراغتشان احساس رضایت بیشتری می­کنند دارای فشار روحی تحصیلی کمتری می­باشند (باورساد 1387، 96). هوانگ و کارلتون، (2003) نیز در تحقیقی عنوان نموده­اند که بین شرکت در   فعالیت­های فراغت با رضایت مندی از زندگی ارتباط معناداری وجود دارد. نتایج تحقيق تندنويس (1380) نیز نشان داد کساني که در فراغت ورزش می کنند از زندگی رضايت بیشتری دارند. با توجه به این نکات و اهمیت توجه به اهمیت ورزش همگانی در میان جامعه، برنامه ریزی کارآمد جهت افزایش میل دانشجویان برای گذران اوقات فراغت خود به شکل فعال و از طریق برنامه­های ورزش همگانی امری ضروری به نظر می­رسد. طبق تعاریف و مراحل مختلف ارائه شده در زمینه برنامه­ریزی، یکی از نکات اساسی جهت برنامه ریزی در هر زمینه­ای بررسی راهکارهای ارتقا و توسعه در آن زمینه می­باشد (الوانی 1388، 154). در راستای برنامه­ریزی جهت پیشبرد اهداف ورزش همگانی نیز یک ازریابی مناسب از راهکارهای موجود برای ارتقا و توسعه این ورزش ضروری به نظر می­رسد. به عبارت دیگر با عنايت به پيشرفت، توسعه و اقبال عمومي مردم به سوی ورزش همگانی و از سويي وجود ظرفيت­هاي مناسب و بالا در اين بخش از سوي ديگر احساس نیاز به شناخت دقيق و صحيح وضع موجود و ارائه راهبُرد اصولي و علمي و نگاه بومي مطابق با سند توسعه تربيت بدني و ورزش كشور، بررسی راهکارهای ارتقا و توسعه ورزش همگانی در میان بانوان ضروري به نظر می­رسد. نتایج حاصل از این تحقیق می توان در اختیار برنامه ریزان ورزش استان قرار گیرد و بعنوان راهکاری در جهت تهیه و تدوین استراتژی ورزش همگانی استان، ارتقاء فرهنگ ورزش همگانی و تحرّک در استان، توسعه کمی و کیفی دسترسی به فضا و امکانات ورزش همگانی، تشویق و ترغیب مردم به شرکت در ورزش همگانی، گسترش مشارکت نهادها و دستگاهها در توسعه ورزش همگانی، حفظ و ارتقاء سلامت جسمی و روانی افراد جامعه از طریق گسترش ورزش، نهادینه سازی و ترویج تحرّك در جامعه و فراهم نمودن زمینه دسترسی آسان مردم و بویژه بانوان به ورزش همگانی مورد استفاده قرار گیرد.

 1-4- اهداف تحقيق

1-4-1 هدف کلی پژوهش

هدف اصلی پژوهش حاضر تعیین راهکارهای ارتقا و توسعه ورزش همگانی دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی کرمان بود.

 1-4-2 اهداف اختصاصی

تعیین راهکارهای مدیریتی ارتقا و توسعه ورزش همگانی دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی کرمان

تعیین راهکارهای فرهنگی ارتقا و توسعه ورزش همگانی دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی کرمان

تعیین راهکارهای اجتماعی ارتقا و توسعه ورزش همگانی دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی کرمان

تعیین راهکارهای آموزشی ارتقا و توسعه ورزش همگانی دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی کرمان

تعیین راهکارهای پژوهشی ارتقا و توسعه ورزش همگانی دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی کرمان

راهکارهای اقتصادی ارتقا و توسعه ورزش همگانی دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی کرمان

1-5- سوالات تحقیق

راهکارهای مدیریتی ارتقا و توسعه ورزش همگانی دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی کرمان چه می باشند؟

راهکارهای فرهنگی ارتقا و توسعه ورزش همگانی دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی کرمان چه می باشند؟

راهکارهای اجتماعی ارتقا و توسعه ورزش همگانی دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی کرمان چه می باشند؟

راهکارهای آموزشی ارتقا و توسعه ورزش همگانی دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی کرمان چه می باشند؟

راهکارهای پژوهشی ارتقا و توسعه ورزش همگانی دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی کرمان چه می باشند؟

راهکارهای اقتصادی ارتقا و توسعه ورزش همگانی دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی کرمان چگونه می باشند؟

1-6- محدودیت های تحقیق

با توجه به اینکه دامنه سنی دانشجویان جوان می باشد، یافته های تحقیق قابلیت تعمیم به سایر رده­های سنی را ندارد.

تحقیق کاملا مشابه و منسجمی که بتوان نتایج تحقیق حاضر را با آن مقایسه نمود در دسترس نبود.

پرسشنامه استاندارد شده ای دراین زمینه یافت نشد.

1-7- تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی

1-7-1 تعاریف مفهومی

ورزش همگانی: ورزش همگانی جزء ورزش­های آماتوری محسوب گردیده و اهداف آن صرفا سلامتی افراد و شادابی جامعه بوده و ضمنا انگیزه در آمدزائی مستقیم در آن وجود ندارد و پدیده ای است که اقشار مختلف مردم در کلیه سطوح سنی و جنسیتی به آن می پردازند (برنامه توسعه راهبردی ورزش قم، 1389).

راهکار: به فعالیت ها و برنامه های اجرایی برگرفته از اطلاعات راهبردی راهکار اطلاق می­گردد (تیموری 1385، 99).

تفريحات سالم: تفريحات سالم را فعاليتي تعريف كرده است كه به صورت فردي يا دسته جمعي در اوقات فراغت انجام مي­شود. مشكل اين نظريه سنتي آن است كه ورزش و فعاليت بدني را محور تفريحات سالم قرار داده است (نومیرز 1958، 165).

اوقات فراغت: سرگرمي­ها، تفريحات و فعاليت­هايي است كه افراد به هنگام آسودگي از كار عادي با شوق و رغبت به آنها مي­پردازند (جلالی 1389، 154).

 1-7-2 تعاریف عملیاتی

ورزش همگانی: در تحقیق حاضر اطلاعات مربوط به ورزش همگانی از طریق سوالات یک تا هفت بخش اول پرسشنامه بدست آمده است.

راهکار: در تحقیق حاضر به فعالیت­ها و برنامه­های اجرایی برگرفته از اطلاعات راهبردی اطلاق می­گردد که از طریق سوالات 1 تا 29 پرسشنامه گردآوری گردید.

فصل دوم:

مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1- مقدمه

این فصل به دو بخش کلی شامل مبانی نظری و پیشینه تحقیق تقسیم گردیده است. در قسمت مبانی نظری درباره مباحث مختلف پیرامون ورزش همگانی صحبت شده است و در قسمت پیشینه تحقیق نیز به تحقیقاتی که در داخل و خارج ایران در زمینه این پژوهش انجام شده پرداخته شده است. نتیجه گیری کلی نیز در انتهای این قسمت از تحقیق گنجانده شده است.

2-2- مبانی نظری

2-2-1 نقش بانوان در جامعه

زنان و بانوان از اركان اساسي جوامع بشري اند و عالي­ترين نقش سازنده را با عناوين همسر و مادر در دواير زيستي انساني دارا مي­باشند و بدين خاطر است كه اگر بانوان در جامعه اي سالم و با كمال و عفت پيشه باشند و از انحرافات بنيان برانداز بدور باشند،‌آن جامعه در كمال سلامت اخلاقي و سعادت انساني خواهد بود . بنابراين بي جهت نيست كه دين جاوداني اسلام كه دربردارنده تمامي نيازهاي بشر مترقي تا پايان قرون تكاملي انسان است اهميت زيادي به اين قشر بزرگ و مهم جامعه داده است.

حضور گسترده و روزافزون زنان در جوامع امروز و ايفاي نقش هاي گوناگون، زنان را به يکي از عوامل کليدي در تحولات اجتماعي تبديل کرده است و اگر اين حضور و تأثيرگذاري، براساس اصول و مباني صحيح، سامان نيابد، ظرفيت هاي اجتماعي و بسترهاي رشد و کمال جامعه شکوفا نشده و زنان و مردان نقش­هاي بايسته ي خويش را نخواهند يافت. تبيين و طراحي نقش هاي اجتماعي زنان براساس آموزه­هاي اسلامي نياز امروز و آينده ي بشر و به ويژه جوامع اسلامي است. اسلام نقش زنان را در سرنوشت جامعه چنين دانسته است؛ يکي، نقش آفريني مستقيم و ديگري نقش آفريني غيرمستقيم. نقش آفريني مستقيم همان حضور فيزيکي در جامعه و تلاش در مسير ساختن جامعه اسلامي است اما نقش آفريني غيرمستقيم زنان، حضور آنان در کانون خانواده و مهندسي خانواده اسلامي است. زنان از مسير خانواده، منشأ تحولات شگرف در عملکرد همسران خويش هستند و در رشد و تعالي و خدمات اجتماعي آنان بسيار مؤثرند. تاريخ، شاهد حضور مؤثر زنان در جهت­گيري­ها و تلاش هاي مردان بزرگ جهان بوده است. تاثير ديگر زنان در خانواده تربيت فرزندان و ساختن انسان است. از جمله نمونه هاي شاخص نقش آفريني زنان مسلمان در جامعه اسلامي به موارد زير اشاره کرد:

حضور در عرصه ي کسب علم و دانش در دانشگاه ها و حوزه هاي علميه و ديگر مراکز آموزشی

بهداشت و درمان بيماران به ويژه زنان و دختران

حضور در عرصه ي انتخابات و دخالت در تعيين سرنوشت جامعه

پشتيباني از مجاهدان و مدافعان حاضر در ميدان جنگ

ارائه خدمات به زنان در ابعاد مختلف اجتماعي

شرکت در حرکتهاي جمعي مسلمانان در مسير دفاع از آرمان هاي اسلامي همچون شرکت در راهپيمايي ها و تجمع هاي مردمي

تلاش براي محروميت زدايي و برقراري عدالت اجتماعي در جامعه اسلامي

پذيرش مسئوليت هاي مورد نياز جامعه اسلامي در چارچوب حفظ خانواده (حق شناس 1390، 143).

زنان شاغل در جامعه چگونه مي توانند وظايف خويش را در خانواده به خوبي انجام دهند:

زنان اهميت و جايگاه اساسي خويش را در خانه و خانواده باور داشته باشند و بدانند که اشتغال خارج از منزل، هرگز با نقش همسري و مادري قابل مقايسه نيست.

برنامه ريزي و مديريت صحيح در امور خانواده و مسائل شغلي، نقش مؤثري در استفاده ي بهينه از وقت داشته، و کميت و کيفيت حضور زنان را در خانواده بهبود مي بخشد.

همکاري و همراهي مردان خانواده با زنان شاغل، نقشي به سزا در موفقيت زنان در انجام وظايف خانوادگي دارد.

برنامه ريزي صحيح اجتماعي، از سوي مديران و برنامه ريزي جامعه نيز نقش مؤثري در موفقيت زنان شاغل در انجام مسئوليت خانوادگي دارد (حق شناس 1390، 187).

[1] Sport For All

[2] Community Sport

[3] Mass Participation

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه طراحي و تدوين راهبرد توسعه ورزش همگاني، قهرماني، حرفه‌اي
 • پايان نامه رابطه هوش سازماني و استرس هاي شغلي کارکنان ادارات ورزش و جوانان
 • پایان نامه جایگاه برند انسانی و ویژگی های آن در ورزش از دیدگاه متخصصان، مربیان و دانشجویان ورزشکار دانشگاههای دولتی
 • پايان نامه راهكارهاي غني سازي برنامه ريزي درسي درمدارس عادي ازديدگاه معلمان مقطع دبيرستان
 • پايان نامه رقص در اسلام
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122