پايان نامه بررسي رعايت قواعد تفسير در «منهج الصادقين في الزام المخالفين»

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي رعايت قواعد تفسير در «منهج الصادقين في الزام المخالفين» یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 203 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي رعايت قواعد تفسير  در «منهج الصادقين في الزام المخالفين» بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

مقدمه1
فصل اول: کلیات و مفهوم شناسی
1- کلیات4
1-1- بیان مسئله4
1-2- علت انتخاب موضوع5
1-3- سابقه پژوهش5
1-3-1- کتب قواعد تفسير5
1-3-2- آثار راجع به رعايت قواعد تفسير در منهج الصادقين6
1-4- جنبه جدید بودن و نوآوری پژوهش7
1-5- ضرورت واهمیت موضوع7
1-6- فواید تحقیق8
1-7- پرسش اصلی8
1-8- پرسش های فرعی پژوهش8
1-9- فرضیه های پژوهش9
1-10- پیش فرض های پژوهش9
1-11- اهداف پژوهش10
1-12- روش گرد آوری اطلاعات10
1-13- نتایج علمی و عقلی تحقیق10
2- مفهوم شناسی11
2-1- معنای لغوی تفسیر11
2-2- معنای اصطلاحی تفسیر12
2-3- معنای لغوی و اصطلاحی قواعد 14
2-4- تعریف قواعد تفسیر15
2-5- انواع قواعد تفسیر17
فصل دوم: نگاهی به زندگی ملا فتح الله و تفسیر منهج الصادقین
1- زیست نامه ملا فتح الله کاشانی19
1-1- ولادت و رشد19
1-2- استادان21
1-3- شاگردان22
1-4- آثار23
1-5- وفات27
1-6- نسبت زنده شدن پس از مرگ28
2- نگاهی گذرا به تفسیر منهج الصادقین29
2-1- انگیزه نوشتن و وجه تسمیه تفسیر30
2-2- مباحث مقدماتی32
2-3- منابع تفسیری34
2-4- شیوه طرح مباحث در منهج الصادقین42
فصل سوم:توجه به قاعده در نظر گرفتن قرائت صحیح در منهج الصادقین
1- معنای قرائت45
2- لزوم در نظر گرفتن قرائت صحیح در تفسیر آیات48
3- علل ایجاد اختلاف قرائت و قراء سبعه49
3-1- اختلاف قرائت تا زمان جمع آوری مصحف امام49
3-2- اختلاف قرائت بعد از مصحف امام و به وجود آمدن قراء سبعه51
3-2-1- بی نقطه بودن حروف51
3-2-2- نداشتن اعراب و حرکات52
3-2-3- ننوشتن الف در وسط کلمات52
3-2-4- ابتدایی بودن خط53
4- عدم تواتر قرائت های سبعه54
5- دلایل معتقدان به تواتر قرائات سبعه56
5-1- اعتقاد به تواتر قرآن56
نقد56
5-2- اهتمام صحابه و تابعان به قرآن58
نقد58
5-3- ادعای اجماع58
نقد59
5-4- حدیث احرف سبعه60
نقد60
6- معیار های تشخیص قرائت صحیح62
7-معتبر بودن قرائت حفص از عاصم65
8-روش ملا فتح الله از حیث توجه به قرائت صحیح65
9-نقد و بررسی روش ملا فتح الله از حیث توجه به قرائت صحیح73
9-1- امتیازات73
9-2- کاستی ها74
فصل چهارم: توجه به مفردات و تبیین آن ها در تفسیر منهج الصادقین
1- راه های شناخت معانی مفردات قرآن77
1-1- قرآن کریم77
1-2- روایات پیامبر9و امامان معصوم:77
1-3- فرهنگ عامه عصر نزول78
1-4- سخنان صحابه 80
1-5- سخن لغت شناسان80
2- توجه به معانی مختلف لفظ81
3- شناسایی معنای حقیقی و مجازی و فرق نهادن بین آن ها82
4- روش ملا فتح الله در توجه به مفردات83
4-1- استناد به آیات دیگر83
4-2- استناد به روایات پیامبر9و امامان معصوم:85
4-3- توجه به فرهنگ عامه مردم عصر نزول87
4-4- استناد به سخنان صحابه و اهل لغت89
4-5- اشاره به وجود معانی مختلف در لفظ 90
4-6- شناسایی معنای حقیقی و مجازی و فرق نهادن میان آن ها91
5- نقد و بررسی روش ملا فتح الله در توجه به مفردات92
5-1- امتیازات93
5-2- کاستی ها93
فصل پنجم: توجه به قاعده در نظر گرفتن ادبیات عرب در فهم و تفسیر قرآن
1- ادله اهمیت توجه به ادبیات عرب در تفسیر قرآن98
1-1- آیات قرآن99
1-2- روایات معصومین:101
1-3- سخنان مفسران و دانشمندان علوم قرآنی104
1-4- بنای عقلاء105
2- روش ملا فتح الله در توجه به ادبیات عرب105
3- نقد و بررسی روش ملا فتح الله در توجه به ادبیات عرب110
3-1- امتیازات110
3-2- کاستی ها110
فصل ششم:توجه به قراین تفسیر در منهج الصادقین
1- تعریف و اقسام قراین114
2- دلیل لزوم توجه به قراین115
3- سیاق115
3-1- اهمیت توجه به سیاق در تفسیر117
3-2- انواع سیاق119
3-2-1- سیاق کلمات119
3-2-2- سیاق جمله ها121
3-2-3- سیاق آیات122
3-2-4- سیاق سوره ها122
3-3- روش ملا فتح الله در بهره گیری از سیاق123
4- سبب نزول127
4-1- اهمیت توجه به سبب نزول128
4-2- روش ملا فتح الله در توجه به سبب نزول129
5- شان نزول133
5-1- روش ملا فتح الله در توجه به شان نزول135
6- توجه به فرهنگ زمان نزول137
7- زمان و مکان نزول آیات139
8- استفاده از آیات دیگر به عنوان قرینه141
9- استفاده از روایات به عنوان قرینه147
9-1- ادله اهمیت توجه به روایات به عنوان قرینه در تفسیر148
9-1-1- دلیل عقلی148
9-1-2- آیات قرآن149
9-1-3- روایات150
9-2- روش ملا فتح الله در استفاده از روایات به عنوان قرینه151
10- نقد و بررسی روش ملا فتح الله در توجه به قراین153
10-1- امتیازات153
10-2- کاستی ها156
فصل هفتم: در نظر گرفتن انواع دلالت ها در تفسیر منهج الصادقین
1- تعریف دلالت و اقسام آن161
1-1- دلالت اقتضاء162
1-2- دلالت تنبیه164
1-3- دلالت اشاره164
1-4- دلالت مفهومی کلام166
2- روش ملا فتح الله در توجه به انواع دلالت ها169
3- نقد و بررسی روش ملا فتح الله در توجه به انواع دلالت ها173
3-1- امتیازات173
3-2- کاستی ها173
نتایج 175
پیشنهادات180
فهرست منابع و مآخذ181

منابع و مآخذ

1- قرآن كريم، ترجمه محمد مهدی فولادوند.

2-  نهج البلاغه، (امام علی بن ابیطالب7(23 قبل از هجرت-40هـ))، گرد آورنده: رضی، شریف، ترجمه محمّد دشتی، قم: مؤسسه ی ­تحقیقاتی امیرالمؤمنین7، سی و یکم:1384.

3- آقا بزرگ تهرانی، محمد محسن، الذریعه الی تصانیف الشیعه، بیروت: دار الاضواء، سوم: 1403ق.

4- …………………………………………………..، طبقات اعلام الشیعه، قم: موسسه اسماعلیان دوم: بی تا.

5- ابن ابی جمهور، محمد بن زین الدین، عوالي اللئالي العزيزية في الأحاديث الدينية، با کوشش: مجتبی عراقی، قم: دار سید الشهداء للنشر، اول: 1405ق.

6- ابن‌اثير جزری، مبارک بن محمد، النهاية في غريب الحديث و الاثر، با کوشش: محمود محمد طناحی، قم: موسسه مطبوعاتی اسماعلیان، 1367.

7- ابن بابويه، محمد بن على‏، الخصال، به کوشش: على اكبر غفاری، قم: جامعه مدرسين‏ حوزه علمیه، اول: 1362.

8- ……………………………………….، معاني الأخبار، قم: دفتر انتشارات اسلامی، اول: 1403 ق.

9-ابن جزری، ابوالخیر، النشر فى القراءات العشر، بیروت: دار الکتب العلمیه، بی تا.

10- ابن دريد، محمد بن حسن ابو بكر، جمهرة اللغة، به كوشش رمزى منير بعلبكى، بيروت: دار العلم للملايين، 1987 م.

11- ابن فارس، احمد، معجم المقاییس اللغة، به کوشش: عبد السلام محمد هارون، قم: مکتب الاعلام الاسلامی، اول: 1404.

12- استادی، رضا، آشنایی با تفاسیر قرآن مجید و مفسّران، قم: موسسه در راه حق، 1377.

13- ازهرى، محمد بن احمد ابو منصور، تهذيب اللغة، به كوشش على حسن هلالى و محمد على نجار، قاهره: الدار المصرية للتأليف و الترجمة، بى‏تا.

14- افندی، میرزا عبدالله، ریاض العلماء و حیاض الفضلاء، به کوشش محمود مرعشی و احمد حسینی، قم: مطبعه الخیام،1401ق.

15- السبت، خالد بن عثمان، قواعد التفسیر جمعاً و دراسهً، مصر: دار ابن عفان، اول: 1421ق.

16- امین، سید محسن، اعیان الشیعة، به کوشش:حسن امین،بیروت: دار التعارف للمطبوعات، بی تا.

17- ایازی، سید محمد علی، سیر تطور تفاسیر شیعه، رشت: انتشارات کتاب مبین، بی تا.

18- اندلسی، ابوحیان محمد بن یوسف، بحر المحیط فی تفسیر، با کوشش: محمد جمیل صدقی بیروت: دار الفکر، 1420ق.

19- بابایی، علي اكبر، غلامعلي عزيزي كيا و مجتبي روحاني راد، روش شناسی تفسیر قرآن، قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، چهارم:1388.

20- بابایی، علی اکبر، قواعد تفسیر، دائرة المعارف قرآن کریم، مرکز فرهنگ و معارف قرآن، بی تا.

21- بحرانی، سید هاشم، البرهان فی تفسیر القرآن، تهران: بنیاد بعثت، اول: 1416ق.

22- بستانى، فؤاد افرام‏، فرهنگ ابجدی، ترجمه رضا مهيار، تهران: انتشارات اسلامي‏، دوم:1375.

23- بلاغی نجفی، محمد جواد، آلاء الرحمن فی تفسیر القرآن، قم: بنیاد بعثت، اول: 1420ق.

24- بیلی، احمد، الاختلاف بين القراءات‏‏، بیروت: دار الجيل‏، بى‏تا.

25- تهانوی، محمد علی، کشاف اصطلاحات الفنون، تهران: مکتبه خیام، 1967م.

26- جرجانی، عبد القاهر بن عبد الرحمن‏، اسرار البلاغه فی علم البیان، بیروت: دار الكتب العلمية، اول: 1422ق.

27- جرجانی، علی بن محمد، التعريفات، قاهره: دار الکتاب المصری، 1411ق.

28- حجتی، محمد باقر، پژوهشى در تاريخ قرآن، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، ششم: 1372.

29- حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة، قم: موسسه آل البیت:، اول:1409.

30- حریری، محمد یوسف، فرهنگ اصطلاحات قرآنى‏، قم: انتشارات هجرت‏، دوم: 1384.

31- حسینی زبیدی، محمد مرتضی، تاج العروس من جواهر القاموس، به کوشش: علی هلالی و علی سیری، بیروت: دار الفکر، اول: 1414ق.

32- حسینی، محمد رضا، کیف نفهم القرآن، بیروت: موسسه الوفا، 1400ق.

33- خدایی اصفهانی، اکرم، اهميت قرائت عاصم به روايت حفص، تهران: رایزن، اول: 1378.

34- خمینی، روح الله الموسوی، مناهج الوصول الی علم الاصول، قم: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی;، 1373.

35- خویی، سید ابوالقاسم، البیان فی التفسیر القرآن، بی جا، بی نا، بی تا.

36- دمیاطی، احمد بن محمد، اتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر، بیروت: دار الكتب العلمية، 1422ق.

37- ذهبی، محمد حسین، التفسیر و المفسّرون، بیروت: دار الاحیاء التراث العربی، بی تا.

38- راغب الاصفهانی، حسین بن محمد، مفردات الفاظ القرآن، به کوشش: صفوان عدنان داوودی، بیروت: دار القلم، اول: 1418ق.

39- رجبی، محمود، منطق فهم قرآن، به کوشش: محمد حسن جواهری، قم: مرکز مدیریت حوزه علمیه، 1385.

40- رستمی، علی اکبر، آسيب شناسى و روش‏شناسى تفسير معصومان:، بی جا‏، انتشارات كتاب مبين‏، اول:1380.

41- رشید رضا، محمد، تفسیر القرآن الحکیم الشهیر بتفسیر المنار، بیروت: دار المهاجر، بی تا.

42- زرقانی، محمد عبد العظیم، مناهل العرفان، بی جا: دار الاحیاء التراث العربی، بی تا.

43- زرکشی، ممحمد بن عبد الله، البرهان في علوم القرآن، بیروت: دار المعرفه، اول: 1410ق.

44- زمخشری، محمود، الکشاف عن حقائق غوامص التنزیل، بیروت: دار الکتاب العربی، سوم:1407ق.

45- سبحانی، جعفر، موسوعه طبقات الفقهاء، قم: موسسه امام صادق7، اول: 1418ق.

46- سعدی، عبدالرحمن بن ناصر، القواعد الحسان لتفسیر القرآن، بی جا، دار ابن جوزی، اول:1413ق.

47- سلمانی، حبیب الله، سیمای کاشان، قم: انتشارات بشیر، 1385.

48- سیوطی، جلال الدین، الإتقان في علوم القرآن‏، بیروت: دار الكتاب العربى‏‏، دوم: 1421ق.

49- شریعتمداری، جعفر، شرح و تفسیر لغات قرآن براساس تفسیر نمونه، مشهد: بنیاد پژوهش های علمی آستان قدس رضوی، اول:1375.

50- صبحى صالح‏، مباحث في علوم القرآن‏، قم: منشورات الرضى‏، پنجم:1372.

51- صدر، سيد محمد باقر، دروس فى علم الاصول، بیروت: دار الكتاب اللبنانى، اول: 1978 م.

52- صیفی پور، عبد الرحیم بن عبد الکریم، منتهی الأرب فی لغة العرب، انتشارات کتابخانه سنایی، بی تا.

53- ضرابی کلانتر، عبد الرحیم، تاریخ کاشان، تهران: نشر فرهنگ ایران زمین، 1963م.

54- طباطبایی;، سید محمد حسین، المیزان فی التفسیر القرآن، قم: دفتر انتشارات اسلامی،پنجم:1417ق.

55- طبرسی، فضل بن حسن، ترجمه مجمع البيان فى تفسير القرآن،‏ به کوشش: رضا ستوده‏، تهران: انتشارات فراهانى‏، اول:1360.

56- طبرسی، فضل بن حسن، مجمع البیان فی تفسیر القرآن، تهران: انتشارات مرتضوی، سوم:1372.

57- طریحی، فخر الدین بن محمد، مجمع البحرین، به کوشش: احمد حسینی اشکوری، تهران: انتشارات مرتضوی، سوم:1375.

58- طوسی، محمد بن حسن، التبيان فى تفسير القرآن، با کوشش: آغا بزرگ تهرانی و احمد قصیر عاملی، بیروت: دار الاحیاء التراث العربی، بی تا.

59- عابدی، محمد، ملا فتح الله کاشانی مفسّر پر تلاش، گلشن ابرار، جمعی از پژوهشگران حوزه علمیه قم، قم: نشر معروف، زیر نظر پژوهشکده باقرالعلوم، دوم: 1382.

60- عروسی حویزی، عبد علی بن جمعه، تفسیر نورالثقلین، با کوشش: سید هاشم رسولی محلاتی، قم: انتشارات اسماعلیان، چهارم: 1415ق.

61- عقیقی بخشایشی، عبد الرحیم، طبقات مفسّران شیعه، قم: نوید اسلام، چهارم: 1387.

62- عک، خالد عبد الرحمن، اصول التفسیر و قواعده، بیروت: دار النفائس، سوم:1406.

63- علم الهدی، محمد، معادن الحکمه فی مکاتیب الائمة، مقدمه و حاشیه آیت الله مرعشی نجفی، یزد: انتشارات کتابخانه وزیری، 1388ق.

64- علوی مهر، حسین، آشنايى با تاريخ تفسير و مفسّران، قم: مرکز جهانی علوم اسلامی، اول: 1384.

65- عمید، حسن، فرهنگ عمید، تهران: انتشارات امیر کبیر، سی و هفتم:1386.

66- غلامى، فرج اللّه، «كتاب‏شناسى غريب القرآن»، مجله بيّنات، ش 7.

67- فخرالدین رازی، ابو عبدالله، مفاتیح الغیب، بیروت: دار الاحیاء التراث العربی، سوم: 1420ق.

68- فراهیدی، خلیل بن احمد، کتاب العین، قم: نشر هجرت، دوم: 1409.

69- فیض کاشانی، ملا محسن، تفسیر الصافی، با کوشش: حسین اعلمی، تهران: انتشارات الصدر، دوم: 1415ق.

70- فیومی، احمد بن محمد، المصباح المنیر فی غریب شرح الکبیر، قم: دارالهجره، دوم: 1405ق.

71- قرشی بنایی، علی اکبر، قاموس قرآن، تهران: دار الکتب الاسلامیه، ششم: 1412ق.

72- قرطبی، محمد بن احمد، جامع لاحکام القرآن، تهران: انتشارات ناصر خسرو، اول: 1364.

73- قمی، میرزا ابوالقاسم، قوانین الاصول، تهران: انتشارات علمیه اسلامیه، 1378.

74- کاشانی، ملا حبیب الله شریف، لباب الالقاب فی القاب الاطیاب، قم: چاپخانه علمیه، 1414ق.

75- کاشانی، ملا فتح الله، منهج الصادقین فی الزام المخالفین، تهران: کتابفروشی محمد حسن علمی،1336.

76- کاشانی، ملا فتح الله، مقدمه تفسیر منهج الصادقین فی الزام المخالفین، به کوشش: ابوالحسن شعرانی، تهران: کتابفروشی اسلامیه.بی تا.

77- كبير مدنى، سيد عليخان بن احمد، رياض السالكين في شرح صحيفة سيّد الساجدين‏، با کوشش: محسن حسينى امينى، قم: دفتر انتشارات اسلامى‏‏، 1409 ق‏.

78- كلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق، الكافي (ط – الإسلامية)، به کوشش: علی اکبر غفاری و محمد آخوندی، تهران: دار الكتب الإسلامية، چهارم: 1407 ق.

79- کمالی دزفولی، علی، شناخت قرآن، قم: انتشارات اسوه، اول: 1370.

80- کنتوری، سید اعجاز حسین، کشف الحجب و الاستار عن احوال الکتب و الاسفار، قم: مکتبه آیت الله العظمی المرعشی النجفی، 1409.

81- گرامی، محمدعلی، شناخت قرآن، قم‏: انتشارات مؤسسه فرهنگى منهاج‏، پنجم‏: 1383.

82- مجلسی، محمد باقر، بحار الأنوار (ط – بيروت)، با کوشش: جمعی از محققان، بیروت: دار الاحیاء التراث العربی، دوم: 1403.

83- مجلسی، محمد باقر، مرآة العقول في شرح أخبار آل الرسول‏، با کوشش: سید هاشم رسولى محلاتى‏، تهران: انتشارات دار الكتب الإسلامية، دوم: 1404 ق‏.

84- مدرّس، محمد علی، ریحانة الادب فی تراجم المعروفین بالکنیة و اللقب، تهران: انتشارات خیام، چهارم:1374.

85- مشكيني،علي، اصطلاحات الاصول، قم: الهادي، هشتم:1381.

86- مصباح یزدی، محمد تقی، معارف قرآن، قم، موسسه در راه حق، 1365 ش.

87- مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، قم: مکتب الاعلام الاسلامی، دوم: 1415ق.

88- ………………………….، المنطق، بیروت: دار التعارف، سوم: 1400ق.

89- مطلبی، سید ابوالحسن، نجوم امت – حضرت آیت الله علامه ابوالحسن شعرانی، مجله نور علم، شماره 50-51، فروردین و تیر 1372.

90- معرفت، محمد هادی ، التمهید فی علوم القرآن، قم: موسسه النشر الاسلامی، دوم: 1415.

91- ………………………………..، تاریخ قرآن، تهران: انتشارات سمت، اول: 1385.

92- ………………………………..، تفسیر و مفسّران، قم: موسسه فرهنگی التمهید، اول:1379.

93- ………………………………..، علوم قرآنی، قم: موسسه فرهنگی التمهید، چهارم: 1381.

94- معین، محمد، فرهنگ معین، تهران: امیر کبیر، 1375.

95- مقدسی، ابو شامه، المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز، بیروت: دار الکتب العلمیه، اول: 1424ق.

96- موسوی، محمد باقر، روضات الجنات فی احوال العلماء و السادات، بیروت: دار الاسلامیه، اول:1411ق.

97- میبدی، ابوالفضل، رشید الدین، کشف الاسرار و عدّة الابرار، تهران: امیر کبیر، 1371.

98- میبدی، محمد فاکر، قواعد التفسیر لدی الشیعة و السنة، تهران: مرکز جهانی تقریب مذاهب، اول: 1428ق.

99- نفیسی، سعید، تاریخ نظم ونثر در ایران و در زبان فارسی تا پایان قرن دهم هجری، تهران: انتشارات فروغی، 1363.

100- واحدی نیشابوری، علی بن احمد، اسباب النزول، قاهره: مکتبه المتنبی، بی تا.

101- هاشمی شاهرودی، محمود، فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت:، قم: موسسه دائره المعارف فقه اسلامی، اول: 1382.

چکیده

بر هر مفسری لازم است قبل از پرداختن به تفسیر قرآن، قواعد و اصولی را در نظر بگیرد تا براساس آن ها به تفسیر قرآن بیردازد و مراد و مقصود آیات را بدست آورد. این قواعد که به قواعد تفسیر معروف هستند عبارت از دستور العمل های کلی مبتنی بر مبانی متقن عقلی، نقلی و عقلایی اند که رعایت آن ها توسط مفسر سبب دوری وی از خطا و اشتباه و ارائه تفسیری ضابطه مند می شود.

ما در این پژوهش بر آن شدیم تا تفسیر منهج الصادقین فی الزام المخالفین اثر ملا فتح الله کاشانی از مفسران شیعی قرن دهم را از حیث رعایت و توجه به این قواعد بررسی کنیم، بدین جهت پنج قاعده اساسی در تفسیر یعنی توجه به قرائت صحیح ، توجه به ادبیات عرب، تبیین مفردات، در نظر گرفتن قراین، در نظر گرفتن انواع دلالت ها را در این تفسیر مورد بررسی قرار دادیم.

این پژوهش در هفت فصل تدوین شده است، در فصل اول به بررسی کلیات پرداخته ایم و در فصل دوم زندگی نامه مفسر و معرفی تفسیر منهج الصادقین مطرح شده است؛ در فصل سوم تا هفتم نیز به ترتیب قواعد توجه به قرائت صحیح، توجه به ادبیات عرب، توجه به تبیین مفردات، در نظر گرفتن قراین و توجه به انواع دلالت ها، در تفسیر منهج الصادقین مورد بررسی قرار گرفته است.

مفسر، ترجمه آیات را ضمن تفسیر مطرح کرده و ترجمه و تفسیر را بر اساس قرائت ابوبکر از عاصم  و گاه نیز موافق قرائت حفص از عاصم بیان می کند و در اکثر موارد به قرائت حفص نیز متعرض می شود. از آنجا که هدف مفسر، تألیف تفسیری ساده و قابل فهم برای عامه مردم بوده است، می توان اذعان کرد که روش وی در توجه به مفردات و قواعد ادبی شایسته و در خور تحسین است. همچنین استفاده فراوان از آیات و روایات و قراین دیگر که مفسر را در فهم صحیح آیات کمک می کند، در تفسیر منهج الصادقین جلوه آشکاری دارد؛ به علاوه این که مفسر هر چند تصریحی به نام دلالت ها ندارد، با این وجود از معنای حاصل از دلالت ها در تفسیر خویش استفاده کرده است.

واژگان کلیدی: تفسیر، قواعد تفسیر، ملا فتح الله کاشانی، تفسیر منهج الصادقین، روش تفسیر.

مقدمه

قرآن کریم کامل ترین و جامع ترین و آخرین پیام الهی برای دستیابی بشر به سعادت و رستگاری و مایه هدایت تمام انسان ها است«هُدًى لِّلنَّاسِ»[1] و چگونگی برخورداری از این هدایت در گرو فهم و کشف رموز این کتاب الهی است و کشف این رموز تنها از طریق فهم صحیح آن به دست می آید.

بدین جهت خداوند خود را معلم و مفسّر قرآن معرفی کرده است(الرَّحْمَنُ* عَلَّمَ الْقُرْآنَ)[2]، به علاوه آیات قرآن نیز خود مبین و مفسّر یکدیگر هستند؛ در مرحله بعد رسول خدا برای اصحاب و یاران خویش آیات قرآن را تبیین می کرده است تا آن ها از هدایت این کتاب برخوردار شوند و خداوند تفسیر و تبیین قرآن را یکی از وظایف پیامبر9بیان کرده است.(وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ)[3]؛ بعد از پیامبر9نیز به تبع ایشان اهل بیت3به تفسیر و تبیین قرآن پرداخته اند و در طول دوران حیات خویش به رهنمود های آن توجه داشته و برای اصحاب و یاران خویش آن را بیان کرده اند؛ تفسیری که توسط پیامبر9و ائمه3بیان می شد به دلیل اتصال علم آن ها به علم الهی از هر گونه خطا و اشتباه عاری بود.

دانشمندان و مفسّران شیعه نیز در طول تاریخ تحت آموزش اهل بیت3به تفسیر قرآن همت گماشتند و آثار جاودانه ای از خود به جای نهادند اما با وجود تلاش های فراوان صورت گرفته از سوی این مفسّران باز هم تفسیر قرآن در طول تاریخ دچار ضعف ها و نقص هایی شده است و این امر را می توان نتیجه عدم توجه کافی به رعایت قواعد و ضوابط تفسیر دانست. قواعد تفسیر، قوانین و ضوابط کلی ای هستند که مفسّر باید با در نظر گرفتن آن ها اساس و شالوده تفسیر خویش را پی ریزی کند و بر اساس آن ها به تفسیر قرآن بپردازد؛ به گونه ای که عدم رعایت آن ها موجب خطا و اشتباه در تفسیر خواهد شد. برخی از قواعد تفسیر عبارتند از: توجه به قرائت صحیح، در نظر گرفتن مفردات و تبیین آن ها، توجه به قواعد و ادبیات عرب، توجه به قراین و در نظر گرفتن انواع دلالت ها.

تفسیر منهج الصادقین فی الزام المخالفین اثر مفسّر گرانقدر ملا فتح الله کاشانی از مفسّران شیعی قرن دهم هجری، تفسیری است که ما در این پژوهش به بررسی آن از حیث رعایت قواعد تفسیر خواهیم پرداخت.

این تفسیر که به زبان فارسی نگاشته شده است، بدون شک یکی از بهترین و جامع ترین تفاسیر فارسی تالیف شده در عصر خویش بوده است.

در پژوهش حاضر که در هفت فصل نگاشته شده است در فصل نخست به بیان مفاهیم و کلیات از قبیل تفسیر، قواعد تفسیر و لزوم توجه به آن ها می پردازیم؛ در فصل دوم نگاهی به زندگی ملا فتح الله صاحب تفسیر منهج الصادقین و دیگر آثار وی داریم و در فصل سوم تا هفتم نیز به بررسی پنج قاعده تفسیری بعنی در نظر گرفتن قرائت صحیح، توجه به مفردات، توجه به قواعد ادبی، توجه به قراین، در نظر گرفتن انواع دلالت ها، در تفسیر منهج الصادقین و میزان رعایت آن ها در این تفسیر خواهیم پرداخت.

در زمینه قواعد تفسیر کتب و مقالاتی تالیف شده است مانند «قواعد التفسیر لدی الشیعه والسنه» اثر محمد فاکر میبدی، «قواعد التفسیر جمعاً و دراسهً» از خالدبن عثمان سبت، «اصول التفسیر و قواعده» از خالد عبدالرحمن عک، و «روش شناسی تفسیر قرآن» از علی اکبر بابایی که در فصل دوم آن به بیان هفت قاعده کلی از قواعد تفسیر پرداخته است. اما این آثار تنها به ذکر قواعد تفسیر پرداخته و تفسیر خاصی را از حیث رعایت این قواعد مورد بررسی قرار نداده اند.

در مورد رعایت قواعد تفسیر در منهج الصادقین، با وجود این که این تفسیر حاوی مطالب تفسیری رفیع و در خور تامل بسیاری است، باید گفت آن گونه که شایسته است، مورد بررسی قرار نگرفته است و با تحقیقی که درباره کتب و مقالات و پایان نامه هایی که در رابطه با ملا فتح الله کاشانی و تفسیر منهج الصادقین انجام گرفته، روشن می شود که اکثر این آثار به منهج و روش تفسیری آن اشاره کرده اند و قواعد مورد استفاده در این تفسیر را بررسی نکرده اند.

از این رو ما در این پژوهش اولاً حوزه تحقیق را به تفسیر منهج الصادقین و ثانیاً به قواعد مورد استفاده در این تفسیر محدود کرده ایم و به این جهت، اشکالی که در آثار فوق دیده می شود، سعی شده که در این تحقیق بر طرف شود.

به امید آن که پژوهش حاضر بتواند در مراکز علمی به عنوان مقدمه ای برای آشنایی بیشتر قرآن پژوهان با این تفسیر و زمینه ای برای ورود به بحث تفسیری، مورد استفاده قرار گیرد.

فصل اول: کلیات و مفهوم شناسی

1- کلیات

   1-1- بیان  مسأله

قرآن کریم در بر دارنده برنامه جامع سعادت و رستگاری بشر است و از این رهگذر انسان را هدایت و راهنمایی می کند (هُدًى لِّلنَّاسِ)[4]« [كتابى ] كه مردم را راهبر و [متضمن] است». خداوند متعال برای فهم قرآن کریم و بهره مندی بشر از هدایت آن، دستور به تدبّر و تفکّر در آیات خویش داده است. اما چون قرآن دارای مراتب مختلف فهم، بطون، تاویل، ایجاز، استعاره، و اموری از این قبیل است همه مردم نمی توانند به کنه همه معانی و مفاهیم قرآن پی ببرند بلکه برای فهم دقیق کلام وحی بی نیاز از مراجعه به کتب تفسیری نیستند یکی از این تفاسیر، تفسیر ارزشمند منهج الصادقین فی الزام المخالفین اثر ملا فتح الله کاشانی است. از آن جا که برای فهم دقیق قرآن مانند هر کلام دیگری باید ضوابط و و قواعدی را رعایت کرد که پایه های اساسی استنباط و فهم آن به شمار می آید، از این رو ارزش هر تفسیری بستگی به رعایت قواعد تفسیر دارد تا برداشت های تفسیری مفسّر مطابق با مقاصد الهی آیات باشد. مراد از قواعد تفسیر هم مجموعه ای از قوانین و ضوابط کلی ای است، که واسطه فهم قرآن قرار می گیرد و چهار چوب و قوانین اصلی تفسیر را بیان می کند تا مفسّر در هنگام تفسیر با رعایت آن ها و بر طبق آن ها به تبیین و تفسیر کلام الهی بپردازد. از این رو بر آن شدیم تا این تفسیر گرانسنگ را از حیث رعایت برخی قواعد تفسیر مورد بررسی قرار دهیم.

این قواعد طیف گسترده ای از قوانین و مقررات را در بر می گیرد. برخی از قواعد که در این تحقیق مورد بررسی قرار خواهد گرفت عبارتند از: قاعده توجه به قرائت صحیح آیات، توجه به مفردات و تبیین آن ها، در نظر گرفتن قواعد ادبیات عرب، توجه به قراین تفسیر و قاعده توجه به دلالت های کلام.

 1-2- علت انتخاب موضوع، اهمیت و فایده آن

می دانیم که قرآن کریم آخرین و کامل ترین رهنمود خداوند برای دست یابی به سعادت و رستگاری بشر است.  بهره مندی او از این اقیانوس بی کران در گرو فهم و تفسیر صحیح آیات الهی است و با این که مفسّران گرانقدر با به کار گیری شیوه های مختلف تفسیری از جمله تفسیر روایی، قرآن به قرآن، اشاری، عرفانی و … به تفسیر قرآن پرداخته اند، نمی توان ادعا کرد که حاصل این زحمات تفسیری کامل و خالی از هر نوع خطا یا اشتباه و انحرافات تفسیری است و به جرات می توان گفت یکی از دلایل مهم این اشتباهات و انحرافات عدم توجه کافی به قواعد و ضوابط تفسیری است. قواعدی که در صورت بی توجهی به آن ها مفسّر گرفتار تفسیر به رای شده و از ارزشمندی تفسیر او کاسته می شود.

علاوه براین، اعتماد به یافته های مفسّران اهمیت این موضوع را دو چندان می سازد؛ چرا که بهره مندی از هدایت قرآن و رسیدن به سعادت جز بر مبنای شناخت صحیح و تفسیر دقیق کلام الهی میسر نیست و این مهم فقط در سایه رعایت قواعد تفسیر از سوی مفسّران در استنباط مراد الهی از آیات قرآن میسر است. از این جهت بر آن شدیم تا با انتخاب این موضوع هم اهمیت رعایت قواعد تفسیر را بررسی کنیم و هم با برجسته کردن نقاط قوت تفسیر گرانسنگ منهج الصادقین، توجه دوست داران تفسیر را هر چه بیشتر به آن جلب کنیم و قدم نا چیزی در جهت قدردانی از این مفسّر بزرگ و ارج نهادن به تفسیر وی برداریم.

1-3- سابقه پژوهش

آثاری که به قواعد تفسير و تفسير منهج الصاديقين پرداخته اند، به چند دسته تقسيم مي‌شوند، که عبارتند از:

1-3-1- کتب قواعد تفسير

راجع به قواعد تفسیر و لزوم به کار گیری آن ها توسط مفسّر، کتب و مقالات مختلفی تدوین و تالیف شده است مانند «قواعد التفسیر لدی الشیعه والسنه»از محمد فاکر میبدی، «منطق تفسیر قرآن- مبانی و قواعدتفسیر قرآن»، از محمد علی رضایی اصفهانی، «قواعد التفسیر جمعاً و دراسهً» از خالدبن عثمان سبت، «اصول التفسیر و قواعده» ازخالد عبدالرحمن عک، و «روش شناسی تفسیر قرآن» از علی اکبر بابایی که در فصل دوم آن به بیان هفت قاعده کلی از قواعد تفسیر پرداخته است.

1-3-2- آثار (کتب، پايان نامه و مقاله) درباره تفسير منهج الصادقين

اما در مورد رعایت قواعد تفسیر در منهج الصادقین، با وجود این که این تفسیر حاوی مطالب تفسیری رفیع و در خور تامل بسیاری است، باید گفت آن گونه که شایسته است، مورد بررسی قرار نگرفته است و با تحقیقی که درباره کتب و مقالات و پایان نامه هایی که در رابطه با ملا فتح الله کاشانی و تفسیر منهج الصادقین انجام گرفته، روشن می شود که اکثر این آثار به منهج و روش تفسیری ايشان اشاره کرده اند که از جمله می توان کتاب«المفسّرون حیاتهم و منهجهم» اثر سید محمد علی ایازی و مقدمه علامه شعرانی بر تفسیر منهج الصادقین و تعدادی مقاله و پایان نامه دیگر را نام برد. از این میان فقط برخی از کتب و مقالات و پایان نامه هایی برخوردیم که به گونه ای بحث قواعد تفسیر منهج الصادقین را در خلال مباحث خود آورده و به طور مستقل به بررسی آن نپرداخته اند. در این جا به برخی از این آثار اشاره می کنیم. در کتاب «ملا فتح الله کاشانی و تفسیر منهج الصادقین» تالیف شهناز شایانفر که درچهار فصل نوشته شده است در فصل اول و دوم به شرح حال مولف و معرفی تفسیر منهج الصادقین پرداخته و در همان فصل عنوانی با نام «پاره ای از قواعد تفسیر منهج الصادقین» آورده و در حد پنج صفحه پاره ای از قواعد این تفسیر را بیان کرده است. در فصل سوم سیمای کلامی و نمونه های تفسیری از منهج الصادقین را آورده است. پایان نامه ای تحت عنوان «اهم افکار کلامی در تفسیر منهج الصادقین» توسط علی اصغر کریمی نگاشته شده که در خلال مباحث گاهی به قواعد تفسیر در منهج الصادقین اشاره می کند. پایان نامه دیگری نیز با عنوان«نقد و بررسی تفسیر منهج الصادقین» نوشته اصغر معظم وجود دارد که در آن پس از شرح حال مفسّر و آثار او مباحث فقهی، تاریخی، شأن نزول و مبحث قرائت در این تفسیر مورد بررسی قرار می گیرد. مقالات تقریبا خوبی در مورد منهج الصادقین به نگارش در آمده است ولی در اکثر آن ها فقط روش تفسیر منهج الصادقین مورد بررسی قرار گرفته است. به عنوان نمونه دو مورد از این مقالات را ذکر می کنیم. مقاله «نگاهی به تفسیر منهج الصادقین» تالیف حسین ستار که در آن پس از معرفی مولف و آثارش برخی ویژگی های تفسیر منهج الصادقین را شمرده است، مقاله«روش شناسی تفسیر منهج الصادقین» نوشته حمید رضا فهیمی تبار که در این مقاله نیز فقط به بررسی روش های تفسیری منهج پرداخته شده است. همچنین مقاله«روش شناسی تفسیر منهج الصادقین» تالیف علی خادم پیر، وی بعد از شرح حال مفسّر، شیوه تفسیری و برخی مباحث تفسیری را مورد بررسی قرار می دهد.

با توجه به مطالب فوق روشن می شود که تحقیقات انجام شده در مورد ملا فتح الله کاشانی و تفسیر منهج الصادقین در حد روش شناسی بوده و اگر هم به قواعد توجه شده به صورت خیلی گذرا بوده است؛ به همین دلیل در این تحقیق برآنیم تا این تفسیر را از حیث رعایت قواعد تفسیر مورد بررسی قرار دهیم.

1-4- جنبه جدید بودن و نوآوری پژوهش

با توجه به آثاری که در سابقه پژوهش در این زمینه بیان شد، می توان گفت جنبه جدید بودن این پژوهش نسبت به سایر پژوهش های انجام گرفته این است که اولاً در این پژوهش حوزه تحقیق به منهج الصادقین محدود شده است و مانند برخی از کتب که به آن اشاره کردیم فقط به بیان قواعد تفسیر پرداخته و تفسیر خاصی را مورد توجه قرار نداده اند، دارای تمایز است چرا که در این پژوهش تمام مطالب در حوزه منهج الصادقین بوده و قواعد تفسیر به کار رفته در آن را ارائه می دهد. ثانیاً برخی تحقیقات خصوصا مقالاتی که قبلاً به آن ها اشاره شد به طور کلی روش تفسیر منهج الصادقین را بررسی می کنند و اگر هم به قواعد تفسیر می پردازند به صورت خیلی گذرا از آن رد می شوند. در این پژوهش ما حوزه تحقیق را به قواعد تفسیر در منهج الصادقین محدود کرده ایم که از این جهت نیز نسبت به آثار فوق داری تمایز است و از این رو تحقیقی نو در این زمینه به شمار می آید.

1-5- ضرورت و اهمیت موضوع

اهمیت فهم قرآن و تفسیر و تبیین معارف و آموزه های قرآن کریم که اصلی ترین منبع هدایت بشر به سوی سعادت و رستگاری است، بر  کسی پوشیده و مخفی نیست. از آن جا که قواعد تفسیر راه فهم کلام الهی را برای ما تسهیل می کند و بکارگیری آن ها توسط مفسّر وی را از خطا و گرفتار شدن به تفسیر به رای باز می دارد، بر پوینده راه تفسیر است که با این قواعد آشنا شده و از آن ها برای فهم قرآن مدد گیرد. با توجه به جایگاهی که تفسیر منهج الصادقین در میان تفاسیر دارد اهمیت و ضرورت شناخت قواعد این تفسیر بر کسی پوشیده نیست. پس در مرحله اول شناخت قواعد تفسیر در منهج الصادقین کمکی برای فهم بهتر این تفسیر است که این نیز به نوبه خود سبب فهم بهتر قرآن خواهد شد به علاوه بررسی قواعد تفسیر در منهج الصادقین از این جهت ضرورت پیدا می کند که مطرح ساختن این تفسیر سبب می شود تا همچنان بر سر زبان ها باشد و این حفظ آثار گذشتگان و زنده نگه داشتن آن ها یکی از ابزار حفظ قرآن است.

1-6- فواید تحقیق

یکی از فواید این پژوهش آشنا شدن نسل قرآن پژوه جدید با تفسیر منهج الصادقین و برداشتن غبار کهنگی از روی این تفسیر است به علاوه کسی که قصد مطالعه و تحقیق پیرامون تفسیر منهج الصادقین را داشته باشد با شناخت قواعد تفسیری رعایت شده در آن استفاده مفیدتری از این تفسیر خواهد برد، چراکه شناخت قواعد بر تفسیر مقدم است. همچنین آشنایی با قواعد تفسیر در منهج الصادقین سبب می شود تا بتوانیم بهتر این تفسیر را مورد نقد و بررسی قرار دهیم.

1-7- پرسش اصلی پژوهش

1-7-1- در تفسیر منهج الصادقین قواعد تفسیری تا چه مقدار رعایت سده است؟

1-8-  پرسش های فرعی پژوهش

1-8-1- معنای تفسیر و قواعد تفسیری چیست؟

1-8-2- ملا فتح الله کاشانی کیست و ویژگی های تفسیر منهج الصادقین چیست؟

1-8-3- میزان توجه ملا فتح الله کاشانی به قاعده قرائت صحیح در تفسیر آیات چقدر است؟

1-8-4- آیا مفسّر قاعده توجه به مفردات را در تفسیر خود رعایت کرده است؟

1-8-5- آیا در تفسیر منهج الصادقین از ادبیات عرب برای تبیین و تفسیر آیات بهره گرفته شده است؟

1-8-6- میزان توجه مفسّر به قراین مختلف از جمله سیاق و سبب نزول چقدر است؟

1-8-7- مولف منهج الصادقین توجه به دلالت های کلام را چه مقدار رعایت کرده است؟

[1] – بقره(2)، 185.

[2] – الرحمن(55)، 1و 2.

[3]– نحل(16)، 44.

[4] – بقره(2)، آیه 185.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه نقش شناخت زمان و مكان نزول بر تفسير قرآن
 • پايان نامه بررسي تأثير مباني فکري ابن تيميه و ابن قيم در تفسيرشان
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122