پايان نامه بررسي رمان بوف کور بر اساس نظريه ي ساختارگرايي تکويني لوسين گلدمن

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي رمان بوف کور بر اساس نظريه ي ساختارگرايي تکويني لوسين گلدمن یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 118 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي رمان بوف کور بر اساس نظريه ي ساختارگرايي تکويني لوسين گلدمن بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چكيده
فصل اول: مقدمه
1-1 تعريف مسأله 10
1-2 چارچوب محتوايی 11
1-3 پيشينه ي پژوهش 14
1-4 پرسش هاي پژوهش 16
1-5 حدود پژوهش 17
1-6 اهداف پژوهش 17
1-7 روش پژوهش 17
فصل دوم: كليات
2-1 لوسين گلدمن و روش تحقيق او 19
2-1-1 روش ديالکتيكي 19
2-1-1-1 كليت 22
2-1-1-1-1 دريافت و تشريح 22
2-1-1-1-1-1 ساختار معنادار 23
2-1-1-1-1-2 جهان نگري 25
2-1-1-1-1-3 طبقه ي اجتماعي 27
2-1-1-1-1-4 انعكاس طبقه ي اجتماعي بر متن اثر 28
2-1-2 نويسنده و اثر ادبي 28
2-1-2-1 نويسنده 28
2-1-2-2 اثر ادبي و ارزش آن 29
يادداشت ها 30
فصل سوم: صادق هدايت ؛ آثار و زمانه ي او
3-1 آثار هدايت 33
3-2 وضعيت اجتماعي عصر رضا شاه 34
3-3 بوف كور 36
فصل چهارم: بررسي اثر
4-1 شرحي از بوف كور 40
4- 1-1 ارتباط دو بخش 40
4-1-2 بخش يك ؛ زندگي دروني 40
4-1-2 بخش دو؛ زندگي واقعي 46
4-1-3 مفهوم كلي اثر 59
4-1-4 بوف كور ؛ روان داستان 61
4-2 بررسي اثر بر اساس الگوي گلدمن 62
4-2-1 اجزاي ساختار معنادار 62
4-2-2 ساختار معنادار(كليت منسجم) 64
4-2-3 جهان نگري 64
4-2-4 طبقه ي اجتماعي 64
4-2-4-1 بررسي وضعيت جامعه شناختي نويسنده 65
4-2-4-1-1 انقلاب مشروطه 65
4-2-4-1-1-1 تحليل وضعيت آشفتگي و هرج و مرج 67
4-2-4-1-2 رضا شاه 70
4-2-4-1-2-1 حاكميت پهلوي 73
4-2-4-1-2-2 صادق هدايت 75
4-2-4-1-2-2-1 اروپاي بعد از جنگ 76
4-2-4-1-2-2-1-1 ادبيات مدرن 77
4-2-4-1-2-2 -3 سياست و ادبيات در ايران 79
4-2-4-1-2-2 -3-1 ادباي نوگرا 81
4-2-4-1-2-3 جايگاه دولت در جامعه 84
4-2-4-1-2-3-1 شبه مدرنيسم 85
4-2-4-1-2-3-1-1 شبه مدرنيسم و ناسيوناليسم دولتي 86
4-2-4-1-2-3-1-1-1 روشن فكران ناسيوناليسم 86
4-2-4-1-2-3-1-1 وضعيت فرهنگ، هنر و ادبيات 88
4-2-4-1-2-3-1-1-2 ارزيابي وضعيت روشن فكران 91
4-2-4-1-2-3-1-1-1-2-1 طبقه ي اجتماعي 91
4-2-4-1-2-4 بوف كور – حاجي آقا 91
4-2-4-1-4-1 تلقي مفسران حزب توده 93
4-2-4-1-2-4-2 نگرش تراژيك 94
4-2- 5 بررسي ويژگي هاي لفظي 96
4-2-5-1 تك گويي 97
4-2-5-1-1 تداعي ذهني و معنايي 97
4-2-5-1-1-1 توصيف ؛ تصوير 98
4-2-5-1-1-1-1 تصوير در متن 101
4-2-5-1-1-1-1-1 تشبيه 101
4-2-5-1-1-1-1-2 استعاره 101
4-2-5-1-1-1-1-2-1 تشخيص 102
4-2-5-1-1-1-1-3 تكرار 103
4-2-5-1-1-1-1-3-1 در سطح محدود 103
4-2-5-1-1-1-1-3-2 در سطح وسيع 103
4-2-5-1-1-1-1-3-2-1 كاركرد نمادين 104
4-2-5-1-1-1-2 ساختار تصويري 105
4-2-5-1-1-1-2-1 استعاره 105
4-2-5-1-1-1-2-2 ايجاز 105
4-2-5-1-1-1-2-3 تكرار 106
4-2-5-1-1-1-3 اشاره به امور مبهم ؛ ابهام در تصوير 106
4-2-5-1-1-1-4 زمان 108
4-2-5-1-1-1-4-1 زمان در ارتباط با تصاوير 108
4-2-5-1-1-1-4-2 زمان گردشي 109
4-2-5-1-1-2 موسيقي 109
4-2-5-1-1-2-1 تداعي 109
4-2-5-1-1-2-2 تكرار حروف مشابه 110
4-2-5-1-1-2-2-1 مصوت هاي كشيده 110
4-2-5-1-1-2-3 تكرار كلمات 112
4-2-5-1-1-3 پرسش هاي فلسفي ، قيد هاي مطلق 112
4-2-5-2 تحليل ويژگي هاي متن 113
4-2-5-2-1 مقايسه با شعر منثور 113
4-2-5-2-1-1 مكتب رمانتيك 115
4-2-5-2-1-1-1 اصالت دنياي درون 115
4-2-5-2-1-1-1-1 يگانگي با طبيعت 115
4-2-5-2-1-1-2 اندوه فلسفي 116
4-2-5-2-1-2 سورئاليسم 116
فصل پنجم : نتيجه گيري
5-1 انقلاب مشروطه؛ زمينه ي حكومت پهلوي 118
5-2 رضا شاه و حكومت پهلوي 119
5-2-1 روشن فكران نسل جديد 119
5-2-1-1 119
5-2-1-1-1 120
5-2-1-2 120
5-2-1-2-1 120
5-2-2 طبقه ي روشن فكران درون گرا 121
5-3 تأثير جهان نگري بر متن 122
5-3-1 122
5-3-1-1 122
منابع 124
چكيده انگليسي 127

منابع :

آبراهاميان، يرواند (1383)، ايران بين دو انقلاب ، ترجمه ي كاظم فيروزمند، حسن شمس- آوري، محسن مدير شانه چي ، تهران : نشر مركز.

ميرصادقي، جمال(1376) ، ادبيات داستاني، چاپ سوم ، تهران: انتشارات علمي.

احمدي ، حميد(1377)، خاطرات بزرگ علوي ، تهران : دنياي كتاب .

ايرانيان، جمشيد ( 1358)،واقعيت اجتماعي وجهان داستان، تهران: انتشارات اميركبير.

بيرچال ، يان (1377)، راهنماي نظريه ي ادبي، سلدن رامان ، ترجمه ي عباس مخبر، تهران : طرح نو .

پاسكادي ، يون (1376)، « ساخت گرايي تكويني و لوسين گلدمن »، جامعه، فرهنگ و ادبيات : لوسين گلدمن ، ترجمه ي محمدجعفر پوينده ، تهران: نشرچشمه.

پورنامداريان ، تقي (1374)، سفر در مه، تهران : انتشارات زمستان.

پوينده ، محمد جعفر (1377)، جامعه شناسي ادبيات، تهران : انتشارات نقش جهان .

پياژه ، ژان (1376)،«گواهي مختصر»، جامعه، فرهنگ و ادبيات : لوسين گلدمن ، ترجمه ي محمدجعفر پوينده ، تهران: نشرچشمه.

پيروز ، غ ، درون مايه هاي داستان هاي معاصر فارسي از سال 1300 – 1357 هـ . ش ، دانشكده ي ادبيات، دانشگاه شيراز، (1383) .

حسين آبادي ، علي رضا (19/7 /85 ) ، « نگاهي به جامعه شناسي ادبيات در آثار پي يربورديو و لوسين گلدمن ؛ ادبيات و دگرگوني هاي اجتماعي ». روزنامه ي اعتماد .

ميلاني ، عباس(1381)، تجدد وتجدد ستيزي در ايران ، تهران: نشر اختران.

زيما، پيرو (1376)، « جهان نگري در تئاتر: نگاهي به خداي پنهان »، جامعه، فرهنگ و ادبيات : لوسين گلدمن ، ترجمه ي محمدجعفر پوينده ، تهران: نشرچشمه.

گلدمن ، لوسين (1376)، « پيوند آفرينش ادبي با زندگي اجتماعي »، جامعه، فرهنگ و ادبيات : لوسين گلدمن ، ترجمه ي محمدجعفر پوينده ، تهران: نشرچشمه.

شفيعي كدكني ، محمد رضا ( 1383)، ادوار شعر فارسي ، تهران ، انتشارت سخن.

ماركوزه، هربرت(1376 )، «چند نكته محلي درباره لوسين گلدمن»، جامعه ، فرهنگ و ادبيات : لوسين گلدمن ، ترجمه ي محمد جعفر پوينده ، تهران : نشر چشمه.

شميسا ، سيروس (‌1380‌) آشنايي با عروض و قافيه ، تهران: انتشارات فردوسي .

شمسيا، سيروس (1376)، داستان يك روح ، تهران: انتشارات فردوسي.

گلدمن، لوسين(1376)، «كل و جزء: فصل اول از بخش تحت خداي پنهان »، جامعه، فرهنگ و ادبيات : لوسين گلدمن ، ترجمه ي محمدجعفر پوينده ، تهران: نشرچشمه.

طبری ، احسان ( 1382 ) ، برخی مسائل مربوط به هنر ونقش اجتماعی آن ، مسائلی از فرهنگ وهنر وزبان ، تهران : انتشارات مروارید

علی زاده، ناصر. راموز ، کمال (1387)، مطالعه ی دیالکتیکی صنایع بدیعی و جهان نگری شاعران سبک خراسانی ، الف قامت یار ؛ خلاصه مقالات سومی گرد همایی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران ، تهران : بنیاد ایران شناسی.

غنی پور، احمد. امن خوانی، عیسی (1386)، بررسی رابطه ی متقابل جهان نگری رودکی و صنایع بدیعی اشعار او بر اساس نظریه ی ساختارگرایی تکوینی لوسین گلدمن.

غياثي، محمد تقي (1377)، تأويل بوف كور(قصه زندگي)، تهران: انتشارات نيلوفر.

فتوحي ، محمود(1385)، بلاغت تصوير، تهران : سخن .

فرزانه، م .ف (1387)، آشنايي با صادق هدايت، تهران : نشر مركز.

فرويد، زيگموند (1341) ، بيماري هاي رواني و تعبير خواب، ترجمه ي ايرج پورباقر، تهران: انتشارات آسيا.

كاتوزيان، محمد علي همايون( 1370 )، دولت وجامعه در ايران ، ترجمه ي تهران.

کاتوزیان،محمد علی همایون (1377)، صادق هدايت از افسانه تا واقعيت،ترجمه ي فيروزه مهاجر،تهران: طرح نو.

ميرعابديني، حسن(1386)، صد سال داستان نويسي ايران ، ج 1 و2 ، تهران : نشر چشمه.

كريمي حكاك ، احمد(1384) ، طليعه ي تجدد در شعر فارسي ، ترجمه مسعود جعفري، تهران : انتشارات مرواريد.

مقدادي ، بهرام (1378) فرهنگ اصطلاحات نقد ادبي از افلاطون تا عصر حاضر، تهران : انتشارات فكر روز.

مگي، بريان (1377)، فلاسفه ي بزرگ ، ترجمه ي عزت الله فولادوند ، تهران : نشرخوارزمي.

لووي، ميشل ونصير، سامي(1376)، « مفاهيم اساسي درروش لوسين گلدمن »، جامعه، فرهنگ و ادبيات : لوسين گلدمن ، ترجمه ي محمدجعفر پوينده ، تهران: نشرچشمه.

لنان ، مك(1362)،ماركس،ترجمه ي منصور مشگين پوش ، تهران : انتشارات رازي .

مدني،سيدجلال الدين(1361)،تاريخ سياسي معاصرايران ،تهران : دفترانتشارات اسلامي.

مستور ، مصطفي (1379) ، مباني داستان كوتاه، تهران : نشر مركز

آجوداني ، ماشاء… (1387)، مشروطه ي ايراني ، تهران : نشر اختران.

سيد حسيني ، رضا (1384)، مكتب هاي ادبي ، تهران : نگاه .

كدكني شفيعي ، محمد رضا (1370)، موسيقي شعر ، تهران : نشر آگاه.

ریتزر،جورج(1384)، نظريه ي جامعه شناسي دردوران معاصر،ترجمه محسن ثلاثي ، تهران : انتشارات علمي.

شميسا، سيروس(1380)، نقد ادبي ، تهران : انتشارات فردوسي.

ميرصادقي،جمال/ ميمنت(1377)،واژه نامه ي هنر داستان نويسي ، تهران: كتاب مهناز.

نصير، سامي(1376)، « صورت و فاعل در آفرينش فرهنگي »، جامعه، فرهنگ و ادبيات : لوسين گلدمن ، ترجمه ي محمدجعفر پوينده ، تهران: نشرچشمه.

نفيسي ، آذر، دريافتي از بوف كور، كلك، (1369)، شماره ي 1 (سري دوم)

نهرو، جواهر لعل(1372) نگاهي به تاريخ جهان، ج 1 ، تهران : انتشارات امير كبير.

هاشمي، محمد منصور(1381)، نقدوتحليل و گزيده داستان هاي صادق هدايت، تهران: نشر روزگار .

هدايت ، صادق (2536)، بوف كور ، تهران : انتشارات جاويدان .

چكيده :

محققاني كه در زمينه ي نقد ادبي آثاري نگاشته اند عمدتاً در گروه جاي مي گيرند؛ گروه نخست، تنها به محتواي اثرتأكيد مي ورزندوبه متن بي توجهند.به نظرآنها هدف از مطالعه ي اثر ادبي، تنها درك مقصود ومنظور نويسنده است. گروه ديگر كه در نقطه ي مقابل اين گروه جاي دارند، تنها به زبان متن اهميت مي دهند. به نظر آنها معناي آثار ادبي پيوسته در زمان هاي مختلف تكرار مي شود وآن چه متن را ادبي مي سازد، تنها شيوه هاي گوناگون به كارگيري زبان براي بيان اين مفاهيم است. در مقابل اين دو گروه، اشخاصي هم بودند كه مخالف تقسيم متن به لفظ ومعني ( جهان نگري و … ) بودند. لوسين گلدمن ـ جامعه شناس ماركسيست مجارستاني ـ يكي از آن هاست.  وي   نظريه ي خود را ساختار گرايي تكويني ناميد. مطابق اين نظريه كه متأثر از انديشه ي ماركسيستي است، محتوا(ساختار) وصورت ( فعاليت بشر)   بر هم تأثير متقابل دارند.

در اين پايان نامه سعي داريم بر اساس اين نظريه ، رابطه ي متقابل متن رمان بوف كور و    جهان نگري مطرح در آن، يعني جهان نگري متعلق به طبقه ي اجتماعي نويسنده ي آن را مورد بررسي قرار دهيم.

كليد واژه ها: ساختارگرايي تكويني ، جهان نگري، درون مايه ، متن ، درون گرايي.

  1-1.  تعريف مسأله

بررسی و نقد آثار ادبی از منظر نظریه های جامعه شناسی ، از مهم ترین رویکردهای نقد ادبی محسوب می شود . نقد جامعه شناختی ، اثر ادبی را مولود شرایط اجتماعی می داند . از این رو رابطه ی مؤلف وجامعه را با متن و اثر ادبی، رابطه يی علی و معلولی در نظر می گیرد . در برابر چنین دیدگاهی ، نگرشهای متن محور قرار می گیرند که اثر ادبی را تنها یک مسأله و اتفاق زبانی قلمداد می کنند و صرفاً به ادبیت متن توجه می نمایند .

لوسین گلدمن جامعه شناس نوگرای مجارستانی سعی می کند نقد جامعه شناختی کلاسیک را تلطیف نماید. وی به تأثیر متقابل ادبیات و ساختار اجتماعی توجه می کند . (دربخش كليات ، مستندات ارائه خواهد شد .)

این محقق در مقاله ی «پیوند آفرینش ادبی با زندگی اجتماعی (1376) » به تفصیل ، نظرات خود را بیان کرده است . او برای لفظ و معنی رابطه یی متقابل در نظر می گیرد و بر اساس نظریه ی « ساختار گرایی تکوینی » سعی می کند رابطه ی متقابل میان متن اثر (فرم) و جهان نگری پدیدآورنده ی آن (محتوا ) را بنمایاند. وی در کتاب «خدای پنهان » از این منظر به بررسی چند رمان پرداخته است .

در این پایان نامه در نظر است یکی از داستان های صادق هدایت (بوف كور) با توجه به مؤلفه های نظریه ی «ساختارگرایی تکوینی» لوسین گلدمن مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد .

در این تحقیق سعی می شود اجزای متن این داستان مورد مطالعه قرار گیرد و رابطه ی متقابل میان این اجزا برای نیل به ساختار معنادار آن کشف گردد . پس از کشف ساختار معنادار این اثر ، جهان نگری و سپهر فکری هدایت آشکار می شود . در مرحله ی بعدی  سعی می شود که این ساختار معنادار ، در ساختاری گسترده تر قرار گیرد یعنی طبقه ی اجتماعی که نویسنده متعلق به آن می باشد و مرحله ی بعدی انعکاس جهان نگری این طبقه می باشد بر درون مایه و ساختار این اثر .

    1-2. چهارچوب محتوايی

محققانی که در زمینه ی نقد ادبی آثاری نگاشته اند در دو گروه عمده جای می گیرند .              گروه اول تنها بر محتوای این آثار تأکید می ورزند و به متن بی توجهند . به نظر آنها                   هدف از مطالعه ی آثار ادبی ، تنها درک مقصود و منظور نویسنده است . گروه دیگر که در نقطه ی مقابل این گروه جای می گیرند، ادبیات را تنها یک مسأله ی زبانی قلمداد می کنند . از نظر این ها مفاهیم مختلف در زمان ها و آثار ادبی مختلف تکرار می شوند ولی زبان آنها                        به سبب به کارگیری شیوه های مختلف بیان مانند تشبیه ، استعاره ، ایهام و … متفاوت است و              ادبیت متن هم در نتیجه ی به کارگیری این شیوه های مختلف است . از مهم ترین شاخه های                   این گروه ، فرمالیسم است . «به اعتقاد فرمالیست ها ، ادبیات صرفاً یک مسأله ی زبانی است              و لذا می توان گفت که زبان ادبی یکی از انواع زبان هاست و باید به آن از دید زبان شناسی – نگریست . آنان اثر ادبی را شکل (فرم ) محض می دانستند و اساساً مخالف تقسیم متن به صورت و محتوا بودند …( به اعتقاد آنها) ادبیات در فرم و ساخت است نه در روح و فکر … » (شمیسا، 1383 : 147- 148)

این شیوه اگر چه عملی است ولی نقایصی دارد مثل توجه نکردن به معنای کلی اثر .

در مقابل این دو گروه، کسانی بودند که مخالف تقسیم متن به صورت و محتوا بودند . لوسین گلدمن یکی از آنهاست .

قصد ما در این پروژه اثبات این امر( رابطه ی متقابل لفظ و معنی ) است بر اساس نظریه ی ساختار گرایی تکوینی او، از طریق نمایاندن رابطه ی متقابل میان متن اثر (صورت) و جهان- نگری پدید آورنده ی آن (محتوا ) .

درزمان گلدمن دوشیوه درنقد متون رایج بود. یکی شیوه ی پوزیتویستی که همان شیوه ی مشاهده ی تجربی است که تنها متن و جزئیات آن را در مرکز توجه خود قرار می دهد.روش دیگر ، ذات مفهومی است که همان طور که از نامش پیداست سعی دارد تا نظری راجع به کل اثر ارائه دهد، بدون توجه به جزئیات آن . اما روشی که گلدمن ارائه می دهد ، تلفیقی است بین این دو شیوه و بدین ترتیب برطرف کننده ی نقایص آنها است .

گلدمن شیوه ی مطالعاتی خود را «دیالکتیکی »و غیر مستقیم نامیده است . اندیشه ی دیالکتیکی «تأکید می ورزد که هیچ گاه نه عزیمت گا ه های ثابت و قطعی وجود دارد و نه مسائل قطعاً حل شده، واندیشه هرگز مسیر مستقیم را نمی پیماید زیراهر حقیقت جزیی معنای راستین خود را نمی یابد مگر از رهگذر جایگاهش در یک مجموعه، همان گونه که مجموعه نیز شناخت پذیر نیست مگر از رهگذر پیشرفت در شناخت حقایق جزیی . بدین ترتیب سیر حرکت شناخت به صورت نوسانی دائم بین اجزا و کل که باید متقابلاً یکدیگر را روشن کنند نمودار می شود.» (گلدمن :1376 ، 190 )

گلدمن برای شناخت پدیدارها از فرایند دوگانه ی دریافتی – تشریحی یادمی کند . دریافت یعنی «توصیف مناسبات اساسی سازنده ی یک ساختار معنادار »(گلدمن ، 1377 : 212 ) و تشریح «عبارت است از گنجاندن … [اين] ساختار معنادار در ساختار گسترده تر که ساختار نخست یکی از عناصر آنست » (گلدمن،1377 :212 )

دریافت در واقع مرحله ی مطالعه اجزای متن است و درک رابطه ی متقابل میان این اجزا برای رسیدن به ساختار معنادار اثر. با کشف ساختار معنادار هر اثر ، جهان نگری نویسنده ی آن آشکار می شود . در مرحله ی بعد یعنی تشریح ، محقق بر اساس روش  دیالکتیکی ، این ساختار معنادار (جهان نگری ) را در کلیتی عام تر و ساختاری گسترده تر قرار می دهد . این ساختار گسترده تر همان طبقه یی است که نویسنده جزیی از آن مي باشد .

سپس نوبت می رسد به بررسی تأثیر جهان نگری این طبقه بر شکل و ساختار اثر ادبی .

مشاهده می شود که سیر این تحقیق ، حرکت از اجزای متن است به سوی کشف ساختار معنادار و کلیت منسجم اثر و سپس حرکت از این کلیت به سوی اجزای پدید آورنده ی آن، و در حالت کلی،بررسی رابطه ی متقابل میان اجزای تحقیق(صورت اثر)وکلیت آن (محتوا وجهان بینی طبقه ).

«برخی از منتقدان گلدمن را متهم کردند که او اثر ادبی را با زندگینامه ی  مؤلف آن و محیط اجتماعی که صاحب اثردرآن زیسته است  توضیح می دهد. گلدمن پاسخ این دسته را طی مقاله یی با عنوان « پیوند آفرینش ادبی با زندگی اجتماعی » می دهد . او در این مقاله اشاره می کند که منتقدانش نظریه  ی او را با نظریه های «هیپولیت تن » که تحلیل یک اثر ادبی هنری را جدای از زندگی آفریننده ی… [آن] نمی داند اشتباه گرفته اند.»(حسین آبادی ، 1385)

1-3.  پيشينه پژوهش:

1ـ گلدمن بر اساس نظریه ی خود آثار نویسندگانی چون پاسکال ، راسین ، آندره مالرو ، رب گریه و نیز برخی گرایشهای معین رمان را به عنوان نوع ادبی بررسی کرده است .

گلدمن ملموس ترین نمود روش خود را « در کتاب خدای پنهان( 1956) به نمایش می گذارد . لویی چهاردهم ، پادشاه فرانسه ، در راستای تقویت دستگاه دولت ، قدرت یک دسته از اشراف وابسته به دستگاه قضائی  را تضعیف کرده ، امید به آتیه ی تاریخی  در جهان برای آنان باقی نگذاشت ؛ این گونه بود که بسیاری از چنین اشرافی به ژانسیسم روی آوردند . به صورتی از کاتولیسم که بر ناتوانی انسان از رسیدن به رستگاری بدون الطاف الهی تأکید      می کرد . گلدمن به هم ساختی یی میان موقعیت این طبقه و « نگرش تراژیک » مطرح در الهیات پاسکال و نمایش نامه های راسین قائل می شود » ( بیرچال ، 1377 : 342 )

2- دکتر جمشید م . ایرانیان در کتابی تحت عنوان «واقعیت اجتماعی و جهان داستان » بر اساس نظریه ی «ساختارگرایی تکوینی » ، به بررسی چند اثر داستانی فارسی می پردازد و هر یک از آنها را دردوره ی تاریخی و اجتماعی خاص خود بررسی می کند . این آثار عبارتند از «زیبا» ، «بوف کور» ، «حاجی آقا » ، « غرب زدگی »،« مدیر مدرسه » و «نفرین زمین ». نگارنده در بررسی این داستانها طبقه ی اجتماعی شخص اول آن و زمینه ی تاریخی و اجتماعی پرورنده ی این طبقه را بیان می کند و رد این وضعیت تاریخی و اجتماعی را در محتوای اثر پی می گیرد .

در این اثر ، شرایط اجتماعی زمان نگارش هر یک از داستان ها و چگونگی تأثیر آن بر محتوای این داستان ها به خوبی مطرح شده است. اما به بیان جهان نگری و طبقه ی اجتماعی نویسنده و تأثیر آن بر اجزاء اثر ( متن و …) پرداخته نشده است.

3- مقاله ای تحت عنوان « بررسی رابطه ی متقابل جهان نگری رودکی و صنایع بدیعی اشعار او براساس نظریه ی ساختار گرایی تکوینی لوسین گلدمن » به راهنمایی استاد محترم دکترغنی پور ملکشاه نگاشته شده است . در این مقاله با کشف ساختار معنادار اشعار رودکی ، جهان نگری این شاعرآشکار می شود (:امروز را دریاب).این جهان نگری جزیی ازجهان نگری طبقه ی شاعران درباری عصر سامانی و غزنوی است . سپس انعکاس این نوع از جهان نگری بر قصاید اشعار رودکی نشان داده می شود .

4- آقاي كمال راموز ، دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه تربيت معلم آذربايجان ، به راهنمايي دكتر ناصر علي زاده ، در مقاله يي باعنوان « مطالعه ي ديالکتيكي صنايع بديعي و جهان نگري شاعران سبك خراساني » ، بر اساس روش ساختار گرايي تكويني لوسين گلدمن و شيوه ي ديالکتيكي او ، رابطه ي متقابل ميان صنايع بديعي اشعار سبك خراساني ( به عنوان يكي از اجزاي لفظـي كلام ) و جهان نگري شاعران آن را مورد بررسي قرار داده و چنين  نتيجه گرفته است كه روحيه ي اشرافي – در اثر زندگي مرفه درباري – افزايش كاربرد صنايع لفظي را در اشعار اين دوره موجب گرديده است.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پایان نامه مقايسه تحليلي رمان –پيامبر-ص- اثر زين العابدين رهنما و –محمد-ص- اثر ابراهيم حسن بيگي از لحاظ صناعت داستان نويسي
 • پايان نامه نقد و بررسي رمان شوهر آهو خانم
 • پايان نامه تحليل عنصر شخصيت در رمان ياران حلقه
 • پايان نامه بررسي عناصر داستاني در رمان «شوهر آهوخانم»
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122