پايان نامه بررسي روايات كيكاووس در متون اساطيري، حماسي، تاريخي ايران و مقايسه‌ي آن با روايات مشابه ملل ديگر

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي روايات كيكاووس در متون اساطيري، حماسي، تاريخي ايران و مقايسه‌ي آن با روايات مشابه ملل ديگر یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 322 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي روايات كيكاووس در متون اساطيري، حماسي، تاريخي ايران و مقايسه‌ي آن با روايات مشابه ملل ديگر بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

1. فصل اول: مقدمه
1-1 معرفی برخی منابع و مآخذ
1-2 پیشینه‌ی تحقیق
1-3 روش تحقیق
1-4 پرسش‌های تحقیق
2. فصل دوم: نقل روایت‌های کیکاووس
2-1 بخش نخست: کاووس در منابع هندی
2-1-1 ریگ‌ودا
2-1-2 مهابهارات
2-1-3 مقایسه و بررسی
2-1-3-1 نمونه‌هایی از رفتارهای روحانی کاووس
2-2 بخش دوم: کاووس در منابع پیش از اسلام
2-2-1 متون اوستایی
2-2-1-1 یشت‌ها
2-2-1-2 دیگر متون اوستایی
2-2-2 متون پهلوی
2-2-2-1 دینکرد
2-2-2-2 بندهشن
2-2-2-3 گزیده‌های زادسپرم
2-2-2-4 روایات پهلوی
2-2-2-5 مینوی خرد
2-2-2-6 زند وهومن یسن
2-2-2-7 شهرستان‌های ایران
2-3. بخش سوم: کاووس در روایات پس از اسلام
2-3-1 کاووس در منابع پیش از شاهنامه
2-3-1-1 اخبارالطوال
2-3-1-2 تاریخ بخارا
2-3-1-3 تاریخ طبری
2-3-1-4 مروج‌الذهب و معادن‌الجوهر
2-3-1-5 التنبیه و الاشراف
2-3-1-6 آفرینش و تاریخ
2-3-1-7 مفاتیح‌العلوم
2-3-1-8 الفهرست
2-3-1-9 تجارب الامم
2-3-1-10 تاریخ بلعمی
2-3-2 کاووس در شاهنامه
2-3-3 کاووس در منابع پس از از شاهنامه
2-3-3-1 غرر اخبار ملوک فرس ثعالبی
2-3-3-2 تاریخ پیامبران و شاهان
2-3-3-3 زین‌الاخبار
2-3-3-4 سیاست‌نامه
2-3-3-5 فارسنامه
2-3-3-6 مجمل‌التواریخ والقصص
2-3-3-7 جوامع‌الحکایات و لوامع‌الروایات
2-3-3-8 تاریخ کامل
2-3-3-9 تاریخ گزیده
3. فصل سوم: برررسی روایت‌ها
3-1 نام کاووس
3-2 لقب
3-3 همسران
3-4 فرزندان
3-5 سال‌های پادشاهی
3-10 کردار
3-10-1 رفتن به مازندران
3-10-2 رفتن به‌هاماوران
3-10-3 رفتن به آسمان
3-10-4 داستان سهراب
3-10-5 ماجرای سیاوش
3-11 سرداران و پهلوانان
3-12 آمیختگی
4. فصل چهارم: بررسی نمونه‌های مشابه
4-1 بررسی تطبیقی اسطوره‌های شفابخشی و زنده کردن مردگان
4-1-1 سنت سبالدوس
4-1-2 سنت پیتر آتروایی
4-1-3 امپدوکلس
4-1-4 معبد تاراپبث
4-1-5 سنت زنوبیس
4-1-6 ایلیاه
4-1-7 الیشاع
4-1-8 پطرس حواری
4-1-9 پولس حواری
4-1-10 مار سمعان اصغر
4-1-11 آفاق خواجه
4-1-12 آپولونیوس تیانایی
4-1-13 مدئا
4-1-14 بران
4-1-15 مدوزا
4-1-16 عیسی
4-2 به آسمان رفتن
4-2-1 به آسمان رفتن در فرهنگ ایرانی
4-2-1-1 جمشید
4-2-1-2 زرتشت
4-2-1-3 گشتاسب
4-2-1-4 کرتیر
4-2-1-5 ارداویراف
4-2-2 به آسمان رفتن در فرهنگ ملل دیگر
اتنه
نمرود
باروک
پولس حواری
زوستریانوس
سیمون مغ
اشعیای نبی
خاخام اکیبا بن یوسف
اولیور راهب مالمزبری
بلادود شاه بریتون‌ها
عرب قسطنطنیه
یوان هوانگ تو
آباریس
4-3 عشق نامادری به ناپسری ……….
4-4 کشتن حیوان مقدّس و گرفتار شدن به نفرین ابدی
5. فصل پنجم کاووس در ادب فارسی
5-1 مقدمه
5-2 شاعران
5-2-1 رودکی
5-2-2 فرخی
5-2-3 منوچهری
5-2-4 ناصر خسرو
5-2-5 قطران تبریزی
5-2-6 خیام
5-2-7 عثمان مختاری
5-2-8 سنایی
5-2-9 انوری
5-2-10 خاقانی
5-2-11 نظامی
5-2-12 عطار
5-2-13 مولانا
5-2-14 حکیم زجاجی
5-2-15 امیر خسرو دهلوی
5-2-16 خواجوی کرمانی
5-2-17 حافظ
5-2-18 سلمان ساوجی
5-2-19 عبید زاکانی
5-2-20 شمس الدین محمّد کوسج
5-2-21 سلیمی جرونی
5-2-22 بیدل شیرازی
5-2-23 قاآنی شیرازی
5-2-24 عرفی شیرازی
5-2-24 قاآنی شیرازی
6. فصل ششم نتیجه‌گیری

فهرست منابع

 کتاب مقدّس، ترجمه فاضل خان همدانی (1383). تهران: اساطیر.

– آپولیوس(1379). الاغ طلایی، ترجمه عبدالحسین شریفیان، تهران: اساطیر.

– اب‍ن‌ اث‍ی‍ر، ع‍ل‍ی‌‌ب‍ن‌ محمّد (۱۳۷۰)‏. ت‍اری‍خ‌ ک‍ام‍ل‌، برگ‍ردان‌ ح‍س‍ی‍ن‌ روح‍ان‍ی،‌ ت‍ه‍ران‌: اس‍اطی‍ر.

– اب‍ن‌ ب‍ل‍خ‍ی(۱۳۷۴)‌. فارس‌نامه ابن‌بلخی، بر اساس متن مصحح لسترنج و نیکلسن، توضیح منصور رستگار‌فسایی، شیراز: بنیاد فارس‌شناسی.

–  اب‍ن‌م‍س‍ک‍وی‍ه‌، اح‍م‍دب‍ن‌ محمّد (ابوعلی) (1369). تجارب‌الامم، ت‍رج‍م‍ه‌ اب‍وال‍ق‍اس‍م‌ ام‍ام‍ی، تهران: سروش‌.

– ابن ندیم، محمّدبن اسحاق (1366). الفهرست، ترجمه محمّدرضا تجدد، تهران: امیرکبیر.

– ارفعی، عبدالمجید (بی‌تا). اتنه افسانه نخستین پرواز، مجله فرهنگ شماره 7 ، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

– اصفهانی، حمزه (1362). تاریخ پیامبران و شاهان، ترجمه جعفر شعار، تهران: امیرکبیر.

– امیدسالار، محمود (1380). یاداشتی پیرامون چند زن در شاهنامه. مجله نامه ایران باستان مرکز نشر دانشگاهی، سال اول، شماره‌ی 1.

– ان‍وری‌، محمّدب‍ن‌ محمّد (۱۳۶۴). دی‍وان‌ ان‍وری‌، تصحیح محمّدت‍ق‍ی‌ م‍درس‌رض‍وی‌، تهران: ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی.

– اورپیدس (1338). هلن- هیپولیت- آلست- ایون، ترجمه محمّد سعیدی، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.

– بلعمی، ابوعلی(1386). تاریخ بلعمی، تصحیح محمّد تقی بهار، تهران: هرمس.

– بهار، مهرداد (1380). ترجمه بندهش، تهران: توس.

– ب‍ی‍رون‍ی‌، ابوریحان (1363). الآثار‌الباقیه عن‌القرون‌الخالیه‌، ت‍رج‍م‍ه‌ اک‍ب‍ر دان‍اس‍رش‍ت‌، تهران: ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر.

– پورداوود، ابراهیم (بی‌تا). خرده اوستا، بمبئی: انتشارات انجمن زرتشتیان ایرانی.

– تفضلی، احمد (1380). ترجمه مینوی خرد، تهران: توس.

– ثعالبی، حسین‌بن محمّد (1372). غرر سیر ملوک فرس، ترجمه محمّد روحانی، مشهد: دانشگاه فردوسی.

– ح‍اف‍ظ، ش‍م‍س‌ال‍دی‍ن‌ محمّد (۱۳۶۷). دی‍وان‌ خ‍واج‍ه‌ ح‍اف‍ظ ش‍ی‍رازی‌، ت‍ص‍ح‍ی‍ح‌ اب‍وال‍ق‍اس‍م‌ ان‍ج‍وی‌‌ ش‍ی‍رازی،  تهران: ج‍اوی‍دان.

– حکیم زجاجی (1383). همایون نامه حکیم زجاجی، تصحیح علی پیرنیا، تهران: فرهنگستان زبان و ادب فارسی.

– خ‍اق‍ان‍ی‌، ب‍دی‍ل‌ب‍ن‌ع‍ل‍ی (1375). دیوان خاقانی، تصحیح میر جلال‌الدین کزازی، تهران: نشر مرکز.

– خواجه نظام‌الملک (1378). سیاست نامه، تصحیح هیوبرت دارک، تهران: علمی و فرهنگی.

– دی‍ن‍وری‌، اح‍م‍دب‍ن‌ داود (۱۳۶۴). اخ‍ب‍ار‌ال‍طوال‌، ت‍رج‍م‍ه‌ م‍ح‍م‍ود م‍ه‍دوی‌‌دام‍غ‍ان‍ی، ‌ت‍ه‍ران‌: ن‍ی.‏

– راشدمحصل، محمّدتقی (۱۳۸۵). ترجمه زند‌‌بهمن یشت، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

راشدمحصل، محمّدتقی (۱۳۸۵). ترجمه گزیده‌های زادسپرم، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

– سلیمی جرونی (1382). مثنوی شیرین و فرهاد، به تصحیح نجف جوکار، تهران: میراث مکتوب.

– س‍ن‍ای‍ی‌، م‍ج‍دود‌‌ب‍ن‌ آدم‌ (۱۳۴۱). دی‍وان‌ س‍ن‍ای‍ی‌ غ‍زن‍وی‌، ب‍س‍ع‍ی‌ و اه‍ت‍م‍ام‌ م‍درس‌ رض‍وی‌، تهران: ابن سینا‏.

شاهنامه از روی چاپ مسکو (1387). به کوشش سعید حمیدیان، تهران: قطره.

– صفا، ذبیح الله (1345). راحه الارواح فی سرورالمفراح (بختیارنامه)، تهران: دانشگاه تهران.

– صفا، ذبیح الله (1347). بختیارنامه و عجایب البخت، تهران: دانشگاه تهران.

– طبری، محمّدب‍ن‌ ج‍ری‍ر (۱۳۷۵). ت‍اری‍خ‌ طب‍ری‌، ی‍ا، ت‍اری‍خ‌ال‍رس‍ل‌ وال‍م‍ل‍وک‌، ‏ت‍ه‍ران‌‏: انتشارات اس‍اطی‍ر.

– ظهیری سمرقندی، محمّدبن علی (1948). سندبادنامه، تصحیح احمد آتش، استانبول: وزارت فرهنگ.

– ع‍ب‍اس‍ی‌، ع‍ب‍دال‍ل‍طی‍ف‌ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ (1378). لطایف‌الحدایق، شرح عبدالطیف عباسی بر حدیقه سنایی، تصحیح محمّدرضا یوسفی، قم: انتشارات آیین محمّد.

– ع‍ب‍ی‍دزاک‍ان‍ی‌ (1343). ک‍ل‍ی‍ات‌ ع‍ب‍ی‍د زاک‍ان‍ی‌، ت‍ص‍ح‍ی‍ح‌ ع‍ب‍اس‌ اق‍ب‍ال‌ آش‍ت‍ی‍انی، تهران: اقبال.

– ع‍رف‍ی‌ ش‍ی‍رازی (۱۳۶۹). ک‍ل‍ی‍ات‌ ع‍رف‍ی‌ ش‍ی‍رازی، ب‍ه ک‍وش‍ش‌ ج‍واه‍ری‌ وج‍دی،  تهران: س‍ن‍ای‍ی.

– عطار، فریدالدین (1376). مظهرالعجایب عطار نیشابوری، به تصحیح احمد خوشنویس، تهران: سنایی.

– علوی، هدایت‌الله (1377). زن در ایران باستان، تهران: هیرمند.

– عوفی، محمّد (1350). جوامع الحکایات، به کوشش جعفر شعار، انتشارات دانش‌سرای عالی.

– ف‍رّخ‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍ان‍ی (۱۳۴۹). ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌ ج‍ول‍وغ‌، دی‍وان‌ ح‍ک‍ی‍م‌ ف‍رخ‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍ان‍ی‌، ب‍ه ک‍وش‍ش‌ محمّد دب‍ی‍رس‍ی‍اق‍ی‌، تهران: زوّار.

– ق‍اآن‍ی(۱۳۳۶). دی‍وان‌ ح‍ک‍ی‍م‌ ق‍اآن‍ی، ت‍ص‍ح‍ی‍ح‌ محمّدج‍ع‍ف‍ر م‍ح‍ج‍وب‌، تهران: ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر‏.

– قطران تبریزی، ابومنصور (1333). دیوان حکیم قطران تیریزی، به سعی محمّد نخجوانی، تبریز: چاپخانه شفق.

– کاتب خوارزمی، ابوعبدالله محمّدبن احمدبن یوسف (1347). مفاتیح‌العلوم، ترجمه حسین خدیو جم، تهران: انتشارات بنیاد فرهنگ ایران.

– کوسج، شمس‌الدین (1387). برزونامه، به تصحیح اکبر نحوی، تهران: میراث مکتوب.

– کویاجی، ج.ک (1362). آیین‌ها و افسانه‌های ایران و چین باستان، ترجمه جلیل دوست‌خواه، تهران: شرکت سهامی کتاب‌های جیبی.

– م‍خ‍ت‍اری‌ غ‍زن‍وی‌، ع‍ث‍م‍ان‌ب‍ن‌ ع‍م‍ر (1341). دیوان عثمان مختاری، به اهتمام جلال‌الدین همایی، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.

– مستوفی، حمدالله (1381). تاریخ گزیده، تصحیح عبدالحسین نوایی، تهران: امیرکبیر.

– مسعودی، علی‌ابن حسین(1365). مروّج‌الذهب و معادن‌الجوهر، ترجمه ابوالقاسم پاینده، تهران: علمی فرهنگی.

– مسعودی، علی‌ابن حسین (۱۳۶۵). ال‍ت‍ن‍ب‍ی‍ه‌ و الاش‍راف‌، ت‍رج‍م‍ه‌ اب‍وال‍ق‍اس‍م‌ پ‍ای‍ن‍ده‌، تهران: ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌.

– مقدّس‍ی‌، م‍طه‍رب‍ن‌ طاه‍ر (۱۳۷۴). آف‍ری‍ن‍ش‌ و ت‍اری‍خ‌، ت‍رج‍م‍ه‌ محمّدرض‍ا ش‍ف‍ی‍ع‍ی‌ک‍دک‍ن‍ی‌، ت‍ه‍ران‌: آگ‍اه‌‏.

– م‍ن‍وچ‍ه‍ری‌، اح‍م‍دب‍ن‌ ق‍وص‌ (1347). دیوان منوچهری دامغانی، به تصحیح محمّد دبیرسیاقی، تهران: زوّار.

مهابهارت(1358). ترجمه میرغیاث‌الدین قزوینی، به کوشش محمّدرضا جلالی نائینی. تهران: طهوری.

– ن‍اص‍رخ‍س‍رو (۱۳۵۷). دی‍وان‌ اش‍ع‍ار ح‍ک‍ی‍م‌ ن‍اص‍رخ‍س‍رو ق‍ب‍ادی‍ان‍ی‌، ب‍ه اه‍ت‍م‍ام‌ م‍ج‍ت‍ب‍ی‌ م‍ی‍ن‍وی‌ و م‍ه‍دی‌ م‍ح‍ق‍ق، ‌ تهران: دانشگاه تهران‏‏‏.

– ن‍رش‍خ‍ی‌، محمّدب‍ن‌ ج‍ع‍ف‍ر‏ (1363). ت‍اری‍خ‌ ب‍خ‍ارا‏، ت‍رج‍م‍ه‌ اب‍ون‍ص‍ر اح‍م‍دب‍ن‌محمّدب‍ن‌ن‍ص‍ر ال‍ق‍ب‍ادی‌، ت‍ص‍ح‍ی‍ح‌ محمّدتقی‌ م‍درس‌ رض‍وی‌، تهران: توس.

– ن‍ظام‍ی‌، ال‍ی‍اس‌ب‍ن‌ ی‍وس‍ف‌ (1317). هفت پیکر نظامی گنجوی، به تصحیح وحید دستجردی، تهران: علمی.

– ن‍ظام‍ی‌، ال‍ی‍اس‌ب‍ن‌ ی‍وس‍ف‌ (1317). اقبال‌نامه نظامی گنجوی، به تصحیح وحید دستجردی، تهران: علمی.

– ن‍ف‍ی‍س‍ی‌، س‍ع‍ی‍د‏ (1341). اح‍وال‌ و اش‍ع‍ار اب‍وع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ج‍ع‍ف‍رب‍ن‌ محمّد رودک‍ی‌ س‍م‍رق‍ن‍دی‌، تهران: کتابخانه ابن سینا.

– هرودوت (۱۳۸۳). ت‍اری‍خ‌ ه‍رودت‌، ت‍رج‍م‍ه ‌‌هادی‌ ه‍دای‍ت‍ی،  تهران: دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران.

– Van Den Bosch, L.P.  (1982) Visible religion: Vol 1, Commemorative Figures. Brill: Leiden.

– Bailey, Rayna. (2008) Immigration and migration. Infobase Publishing: New York.

– Balina, Mariana. (2005). An Anthology of Russian and Soviet Fairy Tales. Northern university Press: USA

– Baring-Gould, Sabine. (1913).  A Book of Folk-lore. Forgotten Books: London.

– Bayle, Pierre. (1735). A general dictionary, historical and critical. J. Bettenham: London.

– Buchan, John. (1956) Prester John. Forgotten Books.

– Bunson, Margaret R. (2002). Encyclopedia of Ancient Egypt. Facts on file Inc: New York.

چکیده

کیکاووس فرزند کیقباد و دومین شاه کیانی در شاهنامه پرماجراترین شاه در روایات ملّی ایران است و مشهورترین داستان‌های حماسی ایران بیش‌تر در دوران کیکاووس و به سبب کارهای نابخردانه‌ی او صورت پذیرفته‌اند و به همین علت نامبردارترین شخصیت‌های پهلوانی شاهنامه در دوران کاووس می‌زیسته‌اند و یا اوج پهلوانی‌های ایشان در این دوران بوده است. از این گذشته داستان‌ها و روایات پیرامون کاووس از جمله توان جوان کردن پیران و شفا بخشیدن به زخمیان جنگ، به آسمان رفتن و جفا بر فرزند  شباهت بسیاری با داستان‌ها و روایت‌های دیگر ملل دور و نزدیک جهان دارد که تاکنون بررسی مستقل و جامعی درباره‌ی دلیل و ریشه‌ی این شباهت‌ها انجام نشده است.

 فصل نخست

مقدمه و کلیات

 1-1 سرآغاز

در متون حماسي ما و به‌ویژه شاهنامه‌ي فردوسي كه منسجم‌ترين، مفصّل‌ترين و درعين‌حال مشهورترين مجموعه‌ي حماسي ايرانيان است، تنها با حماسه سروكار نداريم بلكه اسطوره، حماسه  و تاريخ هر سه از اركان تشكيل دهنده‌ي آن هستند. جالب اين‌جاست كه با وجود تفكيك شدن شاهنامه به سه دوره‌ي  اساطيري، حماسي و تاريخي از سوي دانشمندان، در هريك از اين دوره‌هاي ياد شده نيز به اسطوره، حماسه يا تاريخ صرف برنمي‌خوريم. مثلا قسمت اساطيري شاهنامه آمیخته با حماسه و حتی رگه هایی از حقایق تاریخی است. (مانند تقسیم جهان توسط فریدون میان سه پسرش که اشاره به واقعیت تاریخی جدایی اقوام آریایی از یکدیگر دارد.) و بخش حماسي آن مشحون از اسطوره است و گاه رد پاي تاريخ هم در آن ديده مي‌شود. بخش تاريخي نيز از حماسه و حتي اسطوره خالي نيست. شخصيت‌هاي شاهنامه نيز اين چنين‌اند. مثلا يك شخصيت كاملاً تاريخي مانند اردشير هم نمي‌تواند فارغ از جنبه‌هاي اسطوره‌اي باشد.(داستان كرم هفتواد و ….)

تجزيه و تحليل شخصيت‌هاي برجسته‌ي شاهنامه از اين ديدگاه و جداسازي جنبه‌هاي اسطوره‌اي، حماسي و احيانا تاريخي اين شخصيت‌ها از يكديگر همراه با نگاه به ديگر روايات مربوط يا مشابه با ايشان در ديگر منابع داخلي و خارجي (اساطير و حماسه‌هاي ملل ديگر) كاري است كه تاكنون به طور كامل و مستقل انجام نشده و تحقيق در اين‌باره مي‌تواند، بسياري از ابهامات را از ذهن‌ها زدوده، پرسش‌هاي متعددي را به پاسخ نزديك و نظريات تازه‌اي را در حوزه‌هاي اسطوره، حماسه و مبحث تبادل يا توارد فرهنگي ملل مطرح سازد.

يكي از مهم‌ترين و مشهور‌ترين شاهان و شخصيت‌هاي شاهنامه كيكاووس است. بنا بر اوستا او يكي از هفت «كوي» آغازين است كه به روان ايشان درود فرستاده شده. بنا بر متون فارسي ميانه‌ي زرتشتي (پهلوي) مانند مینوی خرد، كيكاووس در كنار جمشيد، فريدون و گرشاسب يكي از معدود كساني است كه قرار بوده جاودان باشند امّا چون اهريمن ايشان را مي‌فريبد و دست به گناه مي‌زنند ميرا مي‌شوند. کارهای ناشایست و گناهان کاووس هم بسیارند؛ از جمله حمله‌ی بیهوده و بی‌خردانه به مازندران و‌هاماوران، رفتن بي‌اجازه به آسمان که از نظر دینی بزرگترین گناه اوست؛ كشتن «اوشنر دانا» وزیر کاردانش، کشتن گاو مقدس «هديوش» که مرز میان ایران و توران را مشخص می کرد؛ جفای ناجوانمردانه در حق رستم و سهراب و ظلم در حق سياوش و… البتّه همانگونه که گفته شد نابخشودنی‌ترین گناه کاووس که موجب میرایی و و از دست دادن فره‌ی کیانی گردید؛ رفتن بی‌اجازه و گستاخانه‌اش به آسمان باشد.

در هیچ جای شاهنامه کیکاووس اگرچه تا زمانی از زندگیش پادشاهی فره مند، پرقدرت و با شکوه است امّا هرگز شخصیّتی دوست داشتنی نیست. در دوران‌های بعد و حتّی در زمان حیاتش دوست و دشمن و حتّی راوی، او را کم‌خرد و حتّی دیوانه و فریب‌خورده‌ی دیوان قلم‌داد کرده و پس از او نیز اعمال نابخردانه‌ی شاهان و بزرگان را مشابه بی‌خردی‌های او قلم‌داد کرده‌اند. جالب است که گاه خود کاووس نیز با وجود کبر شاهانه اش به کم‌خردی و یا تندی خویش در نزد پهلوانانش مجبور به اعتراف گشته و پوزش می‌خواهد. در زیر به موارد متعدد اشاره های شاهنامه به بی خردی کاووس می پردازیم:

در پایان کار کیقباد هنگام فرا رسیدن مرگ، وی کاووس را که ارشد فرزندان و جانشینش است را فرا می‌خواند و به او وصیت می‌کند که دادگر و پاک‌دین باشد و مراقبت کند که سرش به دام آز گرفتار نگردد. فحوای وصایای کیقباد به کیکاووس را می‌توان کوشش راویان دانست در اعلام برائت کیقباد از کارهای نابخردانه‌ی فرزند و جانشینش و شاید آشنا کردن مخاطب با شخصیت نامتعادلی که به زودی شاه می‌شود. (شاهنامه، ج2 ، 1387: 74-75)

در آغاز پادشاهی کاووس در شاهنامه، فردوسی با استفاده از صنعت براعت استهلال او را شاخه‌ای بد که از بیخ نیک برخاسته، یعنی فرزند ناخلف کیان معرفی می‌کند که حتّی باعث افکندن نام و فرّ پدر خویش گشته است که با این وجود پدر و دودمان او از گناهان وی مبرّا هستند. (همان، 76)

هم‌چنین کاووس تنها شاهی‌ست که به خاطر بی‌خردی و بیدادی که می‌ورزد در همان زمان حیاتش پهلوانان وی گاه جرأت می‌کنند که حتی در مقابلش با او به عتاب و درشتی سخن گویند و پشت سرش از او بدگویی کنند.

نخستین بار هنگامی که کاووس قصد رفتن به مازندران می‌کند بزرگان ایران‌زمین برای زال پیغام می‌فرستند که اهریمن کاووس را از راه راست منحرف کرده است و از او برای منصرف کردن شاه کمک می‌طلبند. ایشان کاووس را ناسپاسی معرفی می‌کنند که گنج بی‌رنج او را از راه به در کرده و سرانجام رنج‌های پیشینیان را به باد خواهد داد. (همان، 79) زال نیز هنگام رسیدن نزد بزرگان ایران به طور تلویحی کاووس را جوانی بی‌تجربه می‌خوانند که اگر به پند پیران عمل نکند روزگار او را گوش‌مالی خواهد داد. (همان، 80)

پس از سقوط کاووس از آسمان، هنگامی که بزرگان ایران در جست‌وجوی کاووس برای نجات و بازگرداندن او هستند گودرز به رستم می‌گوید که در تمام زندگی‌اش شاهی چون کاووس بی‌خرد و دانش و … ندیده است و هنگامی که پهلوانان کاووس را پیدا می‌کنند با خشم، پرخاش و نکوهش‌گری به سراغش می‌روند و گودرز مقابل دیدگان همه به کاووس می‌گوید که تو شایسته‌ی حکومت در شارستان نیستی بلکه بیمارستان برایت بهتر است و او را سرزنش می‌کند که این سومین باری‌ست که با بی‌خردی دردسر درست می‌کنی و تجربه نیاندوختی! (همان، 154)

هنگامی که کاووس گیو را برای فرا خواندن رستم به جنگ با سهراب به سیستان گسیل می‌دارد؛ به دنبال تعلل چند روزه‌ی رستم گیو برای تشویق او به حرکت، کاووس را تند و ناهشیار می‌خواند.(همان، 365) پس از رسیدن رستم و گیو به خدمت کیکاووس به دنبال خشم گرفتن وی بر آن‌ها رستم به بدترین شیوه‌ی ممکن با کاووس سخن می‌گوید؛ همه‌ی کارهای او را بدتر از یکدیگر قلمداد کرده و به کاووس می‌گوید تو درخور شهریاری نیستی. هم‌چنین هنگام بیرون آمدن از دربار وجود کاووس را در برابر عظمت خشم خود ناچیز می‌انگارد و برخلاف سنّت همیشگی می‌گوید که من بنده‌ی شهریار نیستم بلکه بنده‌ی خداوند هستم! (همان، 200-201) پس از قهر کردن رستم، هنگامی که نامداران ایران نزد گودرز می‌روند تا کاووس را سر عقل آورده و رستم را بازگرداند؛ ایشان آشکارا کاووس را دیوانه می‌خوانند. (همان) گودرز که نزد کاووس می‌رود؛ ضمن یادآوری جان‌فشانی‌های رستم برای کیکاووس در مازندران و ‌هاماوران، دستور کاووس در بر دار کردن رستم را گزافه شمرده و این‌گونه سخن گفتن از جانب شاهان را نبایسته می‌داند و به طور ضمنی به کاووس می‌گوید که تو بی‌خردی! (همان، 203) هنگامی که پهلوانان ایران برای دل‌جویی به دنبال رستم می‌روند به او می‌گویند که کاووس را بی‌مغز و دم‌دمی مزاج است. (همان، 204) رستم نیز در جواب این پهلوانان کاووس را نزد خود در حد مشتی خاک می‌داند که سرش را سیر و دلش را پر کرده است. (همان) پس از بازگشتن رستم، به محض وارد شدن او از در، کیکاووس از جا بلند شده، عذرخواهی کرده، به تندی آمیخته در ذاتش معترف گشته و از سر پشیمانی می‌گوید: «خاکم اندر دهن!» (همان، 205) سهراب نیز در میدان جنگ به تندی و تحقیر با کاووس سخن می‌گوید امّا از آن‌جا که سهراب دشمن کاووس است چندان عجیب نمی‌نماید. (همان، 220) سپس کاووس وحشت‌زده توس را برای آوردن رستم به نبرد با سهراب به چادرگاه رستم گسیل می‌دارد و رستم پس از شنیدن پیغام با حسرت از کاووس گله می‌کند که تنها او را برای رزم فرا می‌خواند. (همان، 221) پس از زخمی شدن سهراب و خودداری کاووس از فرستادن نوش‌دارو برای رستم، گودرز که دست خالی و شرمنده سوی رستم بازگشته خوی بد شهریار را دایمی و جانش را تاریک می‌خواند. (همان، 243)

در داستان سیاوش هنگامی که کاووس به او دستور عهدشکنی و کشتن اسیران بی‌گناه توران را می‌دهد؛ سیاوش پنهانی با بهرام و زنگه انجمن کرده و از خوی بد شهریار، آزارهایش بدو و جنگ‌طلبی‌اش می‌نالد. (همان، ج3، 67)پیران و افراسیاب نیز هنگام گفت‌وگو با یکدیگر کاووس را خام‌گفتار، بدخوی، بدرای و پیرسر می‌خوانند که این‌ها نه از سر حسادت دشمنانه که حقیقتی‌ست تلخ. (همان، 71-74) افراسیاب در نامه‌ای که در آن سیاوش را به توران دعوت می‌کند به بی‌مهری کاووس نسبت به سیاوش اشاره می‌نماید. (همان، 75)پس از این‌که افراسیاب و سیاوش ملاقات می‌کنند افراسیاب شیفته‌ی او می‌شود و نزد پیران کاووس را بی‌خرد قلمداد می‌کند که توانسته است دوری چنین فرزندی را شکیب بیاورد. (همان، 83) پس از کشته شدن سیاوش در توران، رستم کاووس را مورد عتاب و سرزنش قرار داده و علّت این بلا را خوی بد او و فرمان‌برداری‌اش از سودابه می‌داند و او را شاهی قلمداد می‌کند که ‌اندیشه‌اش بسیار کوچک‌تر از بزرگی‌اش است و مرگ کاووس را به فرمان‌برداری او از زن بهتر می داند. (همان، 171)

پس از حمله‌ی رستم به توران برای کین‌خواهی سیاوش و اقامت و تاراج هفت ساله‌ی او در توران، بزرگان ایران که در این لشکرکشی هم‌راه او بودند رستم را از ضدحمله‌ی افراسیاب به ایران بر حذر می‌دارند زیرا که کاووس که پیر و بی‌فرّ گشته و توان مقابله با او را ندارد. (همان، 195) پس از هفت سال جست‌وجو هنگامی که گیو در توران کیخسرو را می‌یابد؛ کیخسرو از احوال ایرانیان و کاووس می‌پرسد و گیو از همه چیز از جمله بی‌فرّه شدن کاووس و ویرانی ایران به دنبال نداشتن شاهی فرهمند سخن می‌گوید. (همان، 208)

پس از کناره گیری کاووس و بر تخت نشستن کیخسرو، رستم برای او در مورد شهری در زابل می‌گوید که منوچهر آن را گشود امّا به سبب پیرسر و بی‌فرّه شدن کیکاووس، دوباره خراج‌گزار تورانیان شد. (شاهنامه، ج 4، 1388 : 23 ) در شاهنامه هنگامی که کیخسرو  بر کشته شدن فرود به دست توس تأسف می‌خورد او را اسپهبد دوران بداختر کاووس قلمداد می‌کند. (همان، 88 ) در پایان جنگ دوازده رخ هنگامی که کیخسرو به انتقام پدر فرمان به قتل گروی زره می‌دهد کاووس را در کشته شدن سیاوش مقصّر می‌داند. (همان، جلد 5 ، 1378: 228 ) زمانی که کیخسرو یک سال در کنگ‌دژ مسکن می‌گزیند سران ایرانی او را از حمله‌ی افراسیاب به ایران بیمناک می‌سازند و کاووس را که در ایران حاضر است بی‌فرّه و بی‌خاصیت قلمداد می‌کنند. (همان، 355) در یک جا نیز کیخسرو دعا می‌کند که مانند کاووس، ضحّاک و جم هوای نفس بر وی غلبه نکند.(همان، 382) هنگامی که کیخسرو عزم رها کردن پادشاهی و رفتن به به کوه می‌کند بزرگان ایران به زال نامه می‌نویسند و ابراز نگرانی می‌کنند که مبادا کیخسرو نیز مانند کاووس فریب دیوان را بخورد و از راه راست منحرف شود.(همان 385) هنگامی که زال کیخسرو را نصیحت می‌کند که که از پادشاهی کناره نگیرد و به کوه نرود. زال رفتار کیخسرو را با به آسمان رفتن نابخردانه‌ی کاووس مقایسه کرده و به نوعی کیخسرو را نبیره‌ی کاووس و افراسیاب و صاحب برخی صفات ناشایست ایشان قلمداد می‌کند. (همان، 393-294) و تنها همین یک بار است که کیخسرو به دفاع از کاووس پرداخته و در پاسخ زال، به آسمان رفتن کاووس را از بلندنظری او می‌داند! و او را از گناهکار بودن در این امر مبرّا می‌سازد که البته این سخن کیخسرو درواقع در دفاع از عمل خودش است. (همان 316) و در ادامه هنگامی خود را مانند کاووس و جمشید مستعد گناهکار شدن می‌داند که مانند ایشان در ناز و نعمت به مدت طولانی سلطنت کند.(همان) کیخسرو هنگام رفتن به کوه ضمن یادآوری زودگذر بودن دنیا به ایرانیان، از کاووس به عنوان یکی از شاهان با فرّ و شکوه که دیگر از ایشان چیزی به جا نمانده یاد می‌کند. (همان 399)

پس از ناپدید شدن گیو و بیژن به همراه کیخسرو در کوه گودرز زبان به شکوه از کاووس و تبارش می‌گشاید و ایشان را مسبب از بین رفتن فرزندان خود قلمداد می‌کند. (همان 415)

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122