پايان نامه بررسي روش‌هاي استفاده از عناصر پرمصرف درافزايش عملکرد کيوي

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي روش‌هاي استفاده از عناصر پرمصرف درافزايش عملکرد کيوي یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 58 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه بررسي روش‌هاي استفاده از عناصر پرمصرف درافزايش عملکرد کيوي بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده:    1
فصل اول: كليات
1-1- اهمیت مصرف میوهها وسبزیها    3
1-2- اهميت مصرف كودها    3
1-3- نقش عناصر غذایی    4
فصل دوم: مرور منابع
2-1- تاريخچه کشت و کار كيوي در ایران و جهان    6
2-2- سطح زیر کشت و مقدار تولید کیوی در ایران و جهان    6
2-3- گياهشناسي كيوي    7
2-4- واریته های معروف کیوی    8
2-4-1- رقم هایوارد    8
2-4- 2- رقم برنو    8
2-4- 3- رقم آبوت    9
2-4-4- رقم مانتی    9
2-4-5- واریته آلیسون    9
2-4-6- رقم گراسی    9
2-5- شرايط توليد کیوی    9
2-6- ارزش غذایی میوه    10
2-7- مدیریت تغذیه در باغات کیوی    12
2-8-عناصر غذایی پر مصرف (ازت ، فسفر ، پتاس )    13
2-8-1-  نیتروژن    13
2-8-2-پتاسیم    13
2-8-3- فسفر    13
2-9- روش های مصرف کودهای پر مصرف    14
2-9-1- روش پخش سطحی    14
2-9-2- روش محلول پاشی    15
2-9-3- روش تزریق به تنه‌ی درختان    15
2-9-4- روش چالکود    15
2-9-4-1- چالکود و تأثیر در تسهیل جذب عناصر غذایی    15
2-10- کیفیت در زمان برداشت    17
فصل سوم: مواد و روشها
3-1- مکان و زمان انجام آزمایش    19
3-2- اعمال تیمارها    19
3-3-كنترل و مبارزه با علفهاي هرز    20
3-4- روش آبياري    21
3-5- خصوصيات خاك    21
3-6- برداشت میوه کیوی    21
3-7- ارزيابي صفتها    22
3-7-1- اندازه گيري وزن تر ميوه    22
3-7-2- اندازه گيري اسیدیته(pH)  میوه    22
3-7-3-اندازه گيري سفتي ميوه    22
3-7-4-اندازه گيري قند ميوه    22
3-7-5-عصاره گيري از ميوه    23
3-7-6- اندازه گیری وزن خشك ميوه    23
3-7-7- اندازه گيري ازت میوه    23
3-7-8- اندازه گيري پتاسیم میوه    24
3-7-9-اندازهگيري فسفرمیوه    24
3-8-تجزيه و تحليل دادهها    25
فصل چهارم: نتيجه و بحث
4-1- اثر تيمارها بر رشد گياه    27
4-1-1- جدول تجزيه واريانس داده ها    27
4-1-2- اثر تيمارها بر زون تر ميوه كيوي    28
4-1-3- اثر تيمار بر وزن خشك ميوه كيوي    29
4-1-4- اثر تيمارها بر ماده خشك (درصد) ميوه كيوي    30
4-1-5- اثر تيمارها بر قند ميوه كيوي    31
4-1-6- اثر تيمارها بر سفتي ميوه كيوي    32
4-1-7- اثر تيمارها بر اسيديته ميوه كيوي    33
4-1-8- اثر تيمارها بر غلظت نيتروژن ميوه كيوي    34
4-1-9- اثر تيمارها بر فسفر ميوه كيوي    35
4-1-10- اثر تيمارها بر غلظت پتاسيم ميوه كيوي    36
نتیجه گیری کلی    37
پیشنهادات:    37
منابع    38

منابع

جمشیدی، ع. 1380. خواص ویژگی­های میوه. انتشارات فن­آوران. 270 ص.

خوشگفتار ، ا، ح.1384. مبانی تغذیه گیاه ، انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان ، اصفهان، ایران

خزائی پول.یزدان قلی.1382. زیست شناسی گلدهی و گرده افشانی در کیوی. نشرآموزش کشاورزی 183 ص.

راحمی ، م . 1389.درختان میوه معتدله در اقلیم­های گرم/ویراستار آمنون ارز؛ ترجمه مجید راحمی، مشهد : جهاد دانشگاهی

راحمی، م. 1382. فیزیولوژی پس از برداشت، مقدمه­ای بر فیزیولوژی و جابجایی میوه، سبزی­ها و گیاهان زینتی. مرکز نشر دانشگاه شیراز. ترجمه. 437 ص.

فاوست، م.1385. فیزیولوژی درختان میوه مناطق معتدله – انتشارات دانشگاه بوعلی سینا 4860ص

فتاحی­مقدم، ج.، م. فقیه نصیری، ح. طاهری و م. قاسم­نژاد. 1387. بررسی تیمارهای پس از برداشت روی عمر انبارمانی کیوی­فروت Actinidia deliciosacv Hayward) (رقم هایوارد. گزارش نهایی پروژه تحقیقاتی. موسسه تحقیقات مرکبات کشور. 66 ص.

محمدی، ج و م. عبدی سنه کوهی. 1372. کیوی و پرورش آن. انتشارات فرهنگ جامع. 160 ص

محمدیان، م. ا و ر. اسحاقی تیموری. 1378. کشت و پرورش و ارزش غذایی کیوی. شرکت چاپ بانک ملی ایران. 118 ص.

معاونت امور توليدات گياهي. زمستان 88. شناسنامه تصويری کیوی. وزارت جهاد كشاورزي، دفتر امور ميوه­ها.

ملکوتی، م. ج.، م. نفیسی و م. متشرع زاده. 1380. عزم ملی برای تولید کود در داخل کشور. نشر آموزش کشاورزی، کرج

ملکوتی، م ج. و طباطبایی، ج.1380. مدیریت تغذیه بهینه در باغهای میوه کشور ،انتشارات سنا، تهران، ایران بای بوردی، م.، م. ج.

ملکوتی، م، ج. و طهرانی، م، م. 1387. نقش ریز مغذیها در افزایش عملکرد و بهبود کیفیت محصولات کشاورزی در عناصر خرد با تأثیر کلان، انتشارات دانشگاه تربیت مدرس، تهران ، ایران.

ملکوتی، ه. امیرمکری و م. نفیسی. 1379. تولید و مصرف بهینه کود شیمیایی در راستای اهداف کشاورزی پایدار. دفتر خدمات و تکنولوژی آموزشی. 282 ص.

ملکوتی، م. ج. 1379. کشاورزی پایدار و افزایش عملکرد با بهینه سازی مصرف کود در ایران. نشر آموزش کشاورزی. تهران. 289 ص.

ملکوتی، م ج و علی اصغر شهابی.1379. محلول پاشی کلرو کلسیم ضرورتی انکار ناپذیر در بهبود خصوصیات کیفی سیب . معاونت ترویج سازمان تات. وزارت کشاورزی، تهران .

ملکوتی، م ج و طباطبایی، ج.1376. تغذیه گیاهان از طریق محلول پاشی ، نشر آموزش کشاورزی سازمان تات، وزارت کشاورزی

Abou El, M.M., A.M. El-Bassiony and Z.F. Fawzy.2006. Effect of Organic Manure with or Without Chemical Fertilizers on Growth, Yield and Quality of Some Varieties of Broccoli Plants. Journal of Applied Sciences Research. 2(10): 791-798

-Abu-Zahra, T.R and A.B. Tahboub.2008. Effect of Organic Matter Sources on Chemical Properties of the Soil and Yield of Strawberry under Organic Farming Conditions. World Applied Sciences Journal. 5 (3): 383-388.

-Adame, D. 2001. Nutritionists question stugy of organic food. Nature .412-666.

-Amodio, M. L., G. Colelli., J. K. Hasey and A. A. Kader. 2007. A comparative study of composition and postharvest performance of organically and conventionally grown kiwifruits. Sci Food Agric. 87:1228–1236.

-Amzad Hossain, M., S. M. Salehuddin, M. J. Kabir, S. M. M. Rahman and H. P. Vasatha Rupasinghe. 2009. Sinensetin, rutin 3΄-hydroxyl- 5, 6, 7, 4΄-tetramethoxy flavone and rosmarinic acid content and antioxidative effect of the skin of apple fruit. Journal of Food Chemistry. 113: 185- 190.

چکیده:

در این پژوهش، به منظور بررسی اثر منابع و مقادیر مختلف کودهای ماکرو NPK روی عملکرد و کیفیت میوه در درختان کیوی رقم هایوارد، آزمایش در قالب بلوک های کامل تصادفی با 10 تیمار و 3 تکرار به مدت یکسال به اجرا گذاشته شد. صفاتی مانند وزن تر میوه، وزن خشک میوه، درصد ماده خشک، قند میوه، سفتی میوه، اسیدیته میوه، نیتروژن، فسفر و پتاسیم میوه اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که تأثیر تیمارها بر وزن تر میوه، وزن خشک میوه، درصد ماده خشک، قند میوه، نیتروژن، فسفر، پتاسیم میوه نسبت به تیمار شاهد اختلاف معنی داری نداشتند، اما سفتی بافت میوه و اسیدیته میوه نسبت به تیمار شاهد تأثیر معنی داری داشت.

نتایج نشان داد که اثر تیمارها بر میزان سفتی بافت میوه اثر معنی دار داشتند و بیشترین سفتی( 3 کیلوگرم بر مترمربع مربوط به تیمار 4 بار تقسیط اوره (175×4)، 500 گرم سوپرفسفات تریپل و 500 گرم سولفات پتاسیم و تیمار 4 بار تقسیط اوره (175×4)، 3 بار تقسیط سولفات پتاسيم (250 × 3)  و 500 گرم سوپر فسفات تریپل بود. به نظر می رسد مقدار زیادی فسفر و پتاسیم  و مواد آلی در خاک بستر کیوی، سبب عدم واکنش مثبت کیوی به مصرف کودهای شیمیایی نیتروژنه، پتاسه و فسفاته شده است.

واژه های کلیدی : پتاسیم، فسفر، کوددهی، کیوی فروت،  نیتروژن.

1-1– اهمیت مصرف میوه‌ها وسبزی‌ها

ميوه­ها و سبزي­ها منابع غنی از كربوهيدرات­ها، ويتامين­ها، آنتي اكسيدان­ها، پلي فنول­ها، مواد معدني و فيبرهاي غذایي هستند که مصرف آن­ها باعث افزایش سلامتی انسان و جوامع می­شوند. ارزش غذایی بالا این قبیل محصولات، میزان تقاضاي آنها را در بين مصرف كنندگان افزايش داده است (فیلر و فیالو[1]، 2010). بررسی­ها نشان داد كه رژيم غذایي سرشار از ميوه و سبزي، خطر ابتلا به بيماري­هاي مثل سرطان، قلبي و عروقي و بيماري­هاي مزمن ديگر را كاهش مي­دهد (برتازا[2] و همکاران، 2003). بنابراین، براي اثر بخشی بهتر میوه­ها و سبزی­ها در پيشگيري از بروز بيماري­ها، بهبود ارزش غذایی محصولات تولید شده می­تواند مورد توجه باشد (اناکپورن[3] و همكاران، 2008) .تمایل به مصرف کیوی به عنوان یک میوه با ارزش غذایی بالا در سال­های اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است (شری­کائو[4]، 2006؛ هانتر[5] و همکاران، 2010). ميوه كيوي منبع غني از ويتامين C و دارای تركيبات مفيد ديگر شامل ويتامين E، پلی فنل­ها، فلاونوئيدها، موادمعدني، اسیدهای آلی و همچنين میزان زیادی از رنگیزه­ها به خصوص كلروفيل و كارتنوئيدها برخوردار است (دو[6] و همکاران، 2009).

1-2- اهميت مصرف كودها

افزايش توليدات كشاورزي در جهان طی چهار دهه­ی گذشته پس از نزولات آسمانی و آبیاری، عمدتاً مرهون مصرف کودها بوده است. به طور کلی، کودها عناصر غذایی مورد نیاز را برای رشد گیاهان تأمین می‌کنند. در صورت رعایت نکات فنی در مصرف کودها، از استهلاک مجموعه عناصر غذایی خاک جلوگیری شده و به ایجاد توازن مورد نیاز بین عناصر مزبور در خاک منجر می‌گردد. هرگاه افزایش مصرف کود در جهت اهداف یاد شده باشد، وسیله‌ی مؤثری در فزونی تولید محصولات کشاورزی و حصول به امنیت غذایی برای کشور محسوب می‌گردد (ملکوتی و همکاران، 1387). مصرف بهینه کود از مهم‌ترین عوامل افزایش عملکرد، بهبودکیفیت محصولات کشاورزی و ارتقای سطح سلامت جامعه است. همچنین بنا برگزارش سازمان کشاورزی وخواربار جهانی (FAO) بین 44تا60 درصد افزایش تولیدات کشاورزی در جهان طی سه دهه گذشته مرهون مصرف کودهای شیمیایی بوده که در کشورهای با مصرف بهینه‌ی کود، این افزایش در حد بالاترین رقم بوده است. لذا مصرف بهینه‌ی کود، مؤثر‌ترین، آسان‌ترین و اقتصادی‌ترین راه تحقق طرح افزایش عملکرد هکتاری محصولات کشاورزی در دهه‌ی 80 و پایداری در تولید در دهه‌های آینده است (ملکوتی و جلالی، 1382). یکی از دغدغه‌های عمده‌‌ی متخصصان تغذیه‌ی گیاهی در قرن حاضر چگونگی افزایش کارآیی مصرف کودها[7](FUE) می‌باشد. تأمین به موقع یعنی بر اساس نیاز و زمان نیاز گیاه و به نحو صحیح عناصر غذایی سبب بهبود کمیت و کیفیت و جلوگیری از هدر رفت سرمایه و آلودگی های زیست محیطی خواهد شد (ملکوتی و همکاران، 1384).

1-3- نقش عناصر غذایی

اثر مثبت مصرف عناصر غذایی در کشاورزی بیش از 2000سال است که شناخته شده‌است. به‌طور کلی مواد معدنی برای رشد و نمو گیاهان ضروری می‌باشند که درختان میوه نیز از این امر مستثنی نیستند. مواد معدنی به عنوان سازنده‌ی ساختمانی مواد آلی، فعال کننده‌ی آنزیم‌ها و واکنش‌های آنزیمی، حامل بعضی از مواد و تنظیم کننده‌ی فشارگیاه می‌باشند. بنابراین نحوه‌ی تغذیه‌ی گیاه، رشد و نمو آن را مشخص خواهد کرد. به‌علاوه در مورد استفاده از میوه ها به عنوان مواد غذایی در تأمین مواد معدنی به خصوص در زنان، اهمیت این مواد بیشتر جلوه می‌نماید (ملکوتی، طباطبایی، 1387).

نظر به اینکه در پرورش درختان میوه غالباً نقش فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی این عناصر در نظر گرفته نمی‌شود و در نتیجه سبب به وجود آمدن ابهامات و توصیه های غیر صحیح کودی می‌شود وضرورت دارد که تحقیقات کاربردی در همه حال برای تغذیه‌ی متعادل و مصرف بهینه‌ی کودی برای تولید بیشتر همراه با افزایش کیفیت محصول صورت می‌گیرد. افزایش کیفیت و کمیت میوه با مصرف آب و کود زیاد به دست نمی‌آید، بلکه مصرف متعادل آنهاست که می‌تواند تولید را بهبود دهد. در توصیه های کودی بایستی فرآیند های انجام گرفته در ریزوسفر در نظر گرفته ‌شود تا سازوکار جذب مواد غذایی مختل نگردد (ملکوتی، طباطبایی، 1387).

-1- تاريخچه کشت و کار كيوي در ایران و جهان

منشاء اصلي كيوي جنگل­هاي مناطق معتدله اطراف رودخانه يانگ تسه[1]در جنوب چين بوده و رقم­های مختلف آن به صورت پراكنده از سيبري تا اندونزي وجود دارند (محمدیان و همکاران، 1378). در اوايل دهه 1920 توليد اين محصول در مناطق جنوب شرقي آسيا، ژاپن و نيوزيلند آغاز شد به‌طوري که در حال حاضر اين ميوه به يکي از مهمترين ميوه­هاي موجود در کشور نيوزيلند تبديل شده است (استرینگر[2]، 2000).

در ایران برای اولين بار در سال 1347يك اصله نهال نر از نوع ماتوآو يك اصله نهال ماده از نوع آليسون، كه رقم پرمحصول، زودرس و داراي ميوه­هاي كوچكي است از فرانسه وارد كشور شد و در رامسر كشت شد (محمدی، 1372). اين دو اصله نهال كاشته شده، به منظور بررسي­هاي مقدماتي و اقليم پذيري تحت نظر ايستگاه تحقيقات كشاورزي رامسر قرار گرفت و اولين نمونه­هاي ميوه آن در سال 1350 بر روي درخت مشاهده شد. در سال­هاي بعد نياز به رقم­های ديگر كيوي احساس شد و با همكاري مسئولان طرح مشترك باغباني فائو[3] و مؤسسه اصلاح و تهيه بذر و نهال وزارت كشاورزي تمام رقم­هاي ماده كنوني و دو رقم نر از كشور­هاي فرانسه و ايتاليا وارد ايران شد. محصول كيوي در ايران از سال 1367 به صورت تجاري از باغ­هاي محدوده ساري تا آستارا به بازار داخلي عرضه شد (محمدیان و همکاران 1378).

2-2- سطح زیر کشت و مقدار تولید کیوی در ایران و جهان

بر اساس آمار منتشر شده توسط FAO در سال 2008، سطح زیر کشت کیوی در جهان، 82547 هکتار با تولید سالانه 1313827 تن می­باشد. کشور ایران با سطح زیرکشت 2300 هکتار با تولید سالانه 30000 تن در مقام هفتم دنیا قرار دارد، ولی بر اساس ارزش اقتصادی محصول تولید شده در مقام دهم قرار گرفته است، به طوری که ارزش اقتصادی یک تن کیوی تولید شده در ایران در مقایسه با نیوزیلند که 1801 دلار می­باشد، فقط 478 دلار است. کشور ایتالیا نیز از لحاظ کمی‌و ارزش اقتصادی محصول تولید شده در مقام اول دنیا قرار دارد (شکل 2-1).

[1]Yangtsae

[2]Stringer

[3]FAO

[1]Faller and Fialho

[2]Bertazza

[3]Anokporn

[4]Sherry Kao

[5]Hunter

[6]Du

[7]Fertilizer use Efficiency

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122