پايان نامه بررسي روش هاي تحليل غيرخطي در ارزيابي لرزه اي قاب فولادي با سيستم ترکيبي خمشي و مهاربند ضربدري

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي روش هاي تحليل غيرخطي در ارزيابي لرزه اي قاب فولادي با سيستم ترکيبي خمشي و مهاربند ضربدري یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 90 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه بررسي روش هاي تحليل غيرخطي در ارزيابي لرزه اي قاب فولادي با سيستم ترکيبي خمشي و مهاربند ضربدري بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

1-فصل اول:کلیات    2
1-1- لزوم انجام تحلیل های غیرخطی    2
1-2- موضوع پایان نامه    2
2- فصل دوم: مروري بر مفاهيم ومباني بهسازي لرزه اي ساختمان    5
2-1- مقدمه    5
2-2- مروري بر مقدمات بهسازي لرزه اي    5
2-2-1- هدفهاي بهسازي    6
2-2- 1-1- بهسازي مبنا    6
2-2-1-2 – بهسازي مطلوب    6
2-2-1-3- بهسازي ويژه    6
2-2-1-4 – بهسازي محدود    6
2-2-1-5 ـ بهسازي موضعي    7
2-2-2- سطوح عملكرد ساختمان    7
2-2-2-1- سطوح عملكرد اجزاي سازه اي    7
2-2-3- تحليل خطر زلزله و طيف طراحي    9
2-2-3-1- تعريف سطوح خطر زلزله    9
2-2-3-2- طيف طرح استاندارد    9
2-3- مروري بر روشهاي تحليلي و معيارهاي پذيرش دستورالعمل مقاوم سازي    10
1-3-1- مدلسازي    10
1-3-1-1- فرضيات اوليه    10
2-3-1-2- اعضاي اصلي و غير اصلي    11
2-3-1-3- طبقه بندي اجزاي كنترل شونده توسط تغيير شكل و نيرو در سازه هاي فولادي و بتني    11
2-3-1-3-پيچش    12
2-3-1-3-1- پيچش واقعي    13
2-3-1-3-2- پيچش اتفاقي    13
2-3-1-4- ديافراگم ها    13
2-3-1-5- اثرات P − Δ    13
2-3-1-6- تركيب بارگذاري ثقلي و جانبي    14
2-3- 2 ـ روشهاي تحليل سازه    14
2-3-2 – 1- تحلیل استاتیکی خطی    14
2-3 – 2 -2 – تحليل ديناميكي خطي    15
2-3 – 2 -3- تحليل استاتيكي غير خطي    16
2-3 -2-3-1- ملاحظات خاص مدلسازي و تحليل    16
2-3 -2 -3-1-1- کليات    16
2-3-2-3-1-2- نقطه ي کنترل    17
2-3-2-3-1-3- توزيع بار جانبي    17
2-3-2-3-1-4- مدل رفتار دوخطي نيرو– تغييرمکان سازه    18
2 -3 – 2-3 – 5-محاسبه ي زمان تناوب اصلي موثر    19
2-3- 2-3- 2- برآورد نيروها و تغييرشکلها    19
2-3-2-3- 2– 1- ساختمان با ديافراگم صلب    20
2-3-2-4- تحليل ديناميكي غير خطي    23
2-3-3- معيارهاي پذيرش    23
2-3-3-1- معيارهاي پذيرش روش¬هاي غير خطي    23
2-4- روش طيف ظرفيت    29
2-5- تهيه طيف هاي ظرفيت و نياز در فرمت ADRS    29
3-1- مقدمه    37
3-2- تعاریف مدل های اولیه    37
3-3- بارگذاری ثقلی    42
3-4- بارگذاری لرزه ای    42
3-5- مدل سازی    44
3-6- تحلیل    44
3-7- طراحی    45
3-8- معرفي شيوه تحليل  در پروژه.45
3-8-1- تحلیل استاتیکی غیرخطی    45
3-8-2- هدف بهسازی    46
3-8-3- توزیع بار جانبی در تحلیل استاتیکی غیرخطی    46
3-8-3-1- معرفی و اختصاص مفاصل پلاستیک    47
3-8-4- تعیین تغییرمکان هدف به روش ضرایب تغییرمکان51
3-9- تحلیل دینامیكی غیرخطی    51
3-10- ملاحظات خاص مدلسازی و تحلیل    54
3-9-1- تحلیل به روش دینامیکی غیرخطی    55
3-9-2- شتاب نگاشت های مورد استفاده در آنالیز دینامیکی غیرخطی    55
3-6-2-1- هم¬پایه کردن PGA    55
3-6-2-2- هم¬پایه کردن طیف    56
4-1- مقدمه    57
4-2- تعیین تغییرمکان هدف به روش ضرایب تغییرمکان    57
4-3- تعیین تغییرمکان هدف به روش طیف ظرفیت    58
4-4- منحنی ظرفیت سازه ها    60
4-5- تحلیل به روش دینامیکی غیرخطی    62
4-5-1- شتاب نگاشت های مورد استفاده در آنالیز دینامیکی غیرخطی    63
4-5-2- همپایه کردن PGA    63
4-5-3- همپایه کردن طیف    64
4-5-4- مقادیر ماکزیمم تغییرمکان در نقطه کنترل    66
4-5-5- تغییرمکان نسبی طبقات در تحلیل دینامیکی غیرخطی    70
4-6- ارزیابی عملکرد سازه ها    72
4-6-1- معیار کنترل عملکرد سازه ها    72
4-6-2- تعیین سطح عملکرد در تحلیل استاتیکی غیر خطی    72
4-6-3-تعیین سطح عملکرد در تحلیل دینامیکی غیرخطی تاریخچه    73
5-1- نتایج    78
5-2- پیشنهاد هایی برای تحقیقات آتی    79
مراجع    80

مراجع:

[1] پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله “دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود”، 1385

[2] پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله “تفسیر دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود”، 1381

[3] حسین زاده ن.، ناطقی الهی ف.، “آسیب پذیری سازه های فولادی با استفاده از تحلیل دینامیکی غیرخطی”، انتشارات موسسه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، 1373

[4] دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان “مبحث ششم، بارهای وارد بر ساختمان”، 1380

[5] مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن ” آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله (استاندارد 2800) ویرایش سوم”، 1384

[6] تابش پور م.، “تفسیر مفهومی کاربردی آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله، ویرایش سوم آیین نامه 2800″، انتشارات گنج هنر، 1385

[7] پورعلی گنجی م.، ” ارزیابی روش های تعیین سطوح عملکرد ساختمان فولادی دارای قاب خمشی”، دانشگاه علوم و فنون مازندران، 1386

[8] ATC40, “Seismic Evaluation and Retrofit of Concrete Buildings”, 1997

[9] CSI Analysis Reference Manual for SAP2000, 2007

[10] FEMA 356, Prestandard and Commentary for the Seismic Rehabilitation of Buildins, 2000

[12] FEMA 440, “Draft Camera-Ready for the Improvement of Nonlinear Static Seismic Analysis Procedures”, prepared by the Applied Technology Council for the Federal Emergency Management Agency, 2005

[13] Naeim, F. “The Seismic Design Handbook”, Mc Graw Hill, 2001

[14] Wakabayashi M, “Design of Earthquake Resistant Buildings”, 1986

چکیده:

موضوع تحقیق حاضر بررسی سطح عملکرد و میزان دقت روش های مبتنی بر تحلیل استاتیکی غیر خطی و نیاز مقاوم سازی ساختمانهای فولادی با سیستم دوگانه قاب خمشی با مهاربند ضربدریو مهاربند 7 شکلهمگراطراحی شده با آیین نامه 2800 زلزله ایران(ویرایش سوم) به وسیله دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمانهای موجود بر اساس هدف بهسازی مورد نیاز برای این ساختمانها می باشد.

به این منظور پلان هایی با تعداد طبفات 4، 8و 16 انتخاب شده و توسط آیین نامه 2800 زلزله ایران به روش استاتیکی معادل طراحی می شود. قاب بحرانی این ساختمانها تحت بهسازی مبنا و با دو روش استاتیکی غیرخطی و دینامیکی غیرخطی تاریخچه زمانی تحت شتاب نگاشت های مختلف به کمک نرافزار های ETABSو SAP2000ver12تحلیل و مطابق با دستورالعمل بهسازی لرزه ای کنترل می -گردد.

در نهایت در مورد ساختمانهای طراحی شده با آیین نامه 2800 بدین نحو نتیجه گیری می شود که تحلیل استاتیکی غیر خطی از دقت کافی در قیاس با تحلیل دینامیکی غیر خطی بر خوردار نیست.

 فصل اول:کلیات

1-1- لزوم انجام تحلیل های غیرخطی

با توجه به اينكه اكثر سازه هاي متداول در هنگام زلزله وارد ناحيه غيرخطي شده واز خود رفتار غيرارتجاعي نشان مي دهند لذا با استفاده از روش هاي مرسوم و سنتي آيين نامه ها كه بر پايه تحليل هاي خطي استوار است نمي توان كنترلي بر رفتار سازه پس از ورود آن به ناحيه غير ارتجاعي داشت. از طرف ديگر تحليل ديناميكي غيرخطي كه اغلب به عنوان دقيق ترين روش در بررسي رفتار سازه ها در حين زلزله از آن ياد مي شود، به علت پرهزينه و وقت گير بودن، نمي تواند مناسب براي مسايل كاربردي و مهندسي باشد. در اين ميان ايدة­­ تحليل استاتيكي غيرخطي بارافزون مطرح شده است كه ضمن اينكه مشكلات و پيچيدگي هاي روش ديناميكي غير خطي را ندارد، مي تواند با تقريب قابل قبولي رفتار سازه را در ناحية غيرارتجاعي مورد ارزيابي قرار دهد. تحلیل استاتیکی غیرخطی پایه روش طراحی بر اساس عملکرد می باشد. طراحی براساس عملکرد درحقیقت به روشی اطلاق می شود که در آن معیار طراحی سازه به صورت دستیابی به یک رفتار و عملکرد هدف تشریح می شود. این روش تقابلی است با معیار طراحی سازه های مرسوم که در آن معیار طراحی سازه تنها با محدودکردن نیروهای اعضاء که ناشی از اعمال مقادیر مشخصی از بارهای طراحی می باشند تعریف می گردد. در این روش با سطح بندی خطر زمین لرزه به کارفرما این اختیار داده می شود تا میزان خطر پذیری را برای طراح سازه انتخاب کند. از سوی دیگر با قابل پیش بینی شدن رفتار سازه با خطر پذیری معین می توان نسبت به کاربری و آسیب پذیری سازه پس از زلزله تصمیم گرفت.

1-2- موضوع پایان نامه

در جریان یک پروژه بهسازی، در ابتدا نیاز به جمع آوری اطلاعات از سازه موجود می باشد، در ادامه لازم است سازه مورد نظر به طریقی مدل سازی و تحلیل شود، تا رفتار و عملکرد سازه هنگام زلزله مشخص گردد. حال برای

کنترل نتایج به دست آمده نیاز به معیارهای خاصی می باشد تا در نهایت لزوم یا عدم لزوم به بهسازی برای ساختمان های موجود مشخص شود و پس از انجام کلیه این اقدامات و با در نظر گرفتن نتایج حاصل و در صورت نیاز به بهسازی، روش اجرایی بهسازی تعیین گردد.

با توجه به مطالب بیان شده و آغاز اقدامات مورد نیاز جهت بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود در کشور، دستورالعملی توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه شده است که مبنای مطالعات بهسازی ساختمان- ها قرار گیرد. این دستورالعمل با استفاده از آیین نامه ای است که اخیراً در آمریکا جهت بهسازی ساختمان ها تدوین و توصیه شده است. این آیین نامه از طرف انجمن مهندسین عمران امریکا (ASCE) و آژانس مدیریت بحران فدرال (FEMA) تهیه شده و تحت عنوانFEMA440& FEMA356 & FEME273 منتشر گردیده است.

هدف اصلی این پایان نامه ارزیابی کارایی شیوه های تعیین سطح عملکرد سازه، مطرح شده در دستورالعمل بهسازی لرزه در برآورد سطح عملکرد ساختمان فولادی دارای سیستم دوگانه مهاربند ضربدری و قاب خمشی می باشد. در واقع میزان دقت تحلیل استاتیکی با تحلیل دینامیکی غیرخطی مقایسه می گردد. همچنین به این پرسش پاسخ داده می شود که ساختمان طراحی شده با آیین نامه 2800 ویرایش سوم در چه سطحی از عملکرد بر اساس ضوابط دستورالعمل بهسازی لرزه ای قرار می گیرد و آیا این که ساختمان مورد نظر هدف آیین نامه 2800 را برآورده می کند. روش کار در پایان نامه به این گونه است که سه ساختمان متقارن و منظم4، 8، 16 طبقه فولادی سیستم دوگانه قاب خمشی – مهاربند ضرب دری و مهاربند 7 شکل  ، با نرم افزار ETABS به صورت سه بعدی (3D) بر اساس آیین نامه 2800 ویرایش سوم، و بر روی خاک نوع 2 در برابر زلزله طراحی شده اند. سپس این سه ساختمان به همان صورت سه بعدی در نرم افزار ETABSver9 تحلیل استاتیکی غیر خطی بارافزون (Pushover) گشته و نتایج حاصل از آن با تحلیل دینامیکی غیر خطی تاریخچه زمانی مدل ها در نرم افزار SAP2000ver12 مورد مقایسه قرار گرفته اند.

فصل2: مروری بر مفاهیم و مبانی بهسازی لرزه ای ساختمان

2-1- مقدمه

درسال­هاي اخير باتوجه به ارزش اقتصادي ساختمانهاي موجود، سعي براين بوده است كه پايداري ساختمانها از ديد حداقل هاي لازم مورد بررسي قرار گرفته و در همين رابطه دستور­العمل­هاي مقاوم سازي تدوين شده­اند. با توجه به فلسفه اين دستورالعملها ضرايب ايمني درنظر گرفته شده درآئين نامه هاي طراحي بايد قاعدتاً از ضرايب ايمني اين دستورالعملها بزرگتر باشد. باتوجه به بحث فوق انتظار مي رود كه سازه هاي طراحي شده مطابق آئين نامه هاي طراحي معمول، توسط دستورالعمل مقاوم سازي هم تاييد شوند. در واقع روش­هاي مقاوم سازي سازه ها كه در دستورالعمل­هايي  نظيرFEMA356 و دستورالعمل مقاوم سازي كشورمان به تفصيل بيان شده اند را ميتوان روش­هايي دقيقتر و منطبق بر طراحي سازه هاي موجود دانست.

2-2- مروري بر مقدمات بهسازي لرزه اي

در اين بخش به مروري برخي از تعاريف اوليه و مقدمات بهسازي لرزه اي، سطوح عملكرد ساختمان و سطوح خطر زلزله از ديد دستور العمل مقاوم سازيپرداخته می شود. به علت خلاصه کردن تعاريف و روشها برخي از اين تعاريف و روشها در اين پايان نامه نيامده که در صورت نياز به دستورالعمل بهسازي ارجاع داده مي شود.

مروری بر مفاهیم و مبانی بهسازی لرزه ای ساختمان

2-2-1- هدفهاي بهسازي

2-2- 1-1- بهسازي مبنا

در بهسازي مبنا انتظار مي رود كه تحت زلزله « سطح خطر –1 » ايمني جاني ساكنين تأمين گردد.

2-2-1-2 – بهسازي مطلوب

در بهسازي مطلوب انتظار ميرود هدف بهسازي مبنا تأمين گشته و علاوه برآن تحت زلزله« سطح خطر- 2 » ساختمان فرو نريزد.

2-2-1-3- بهسازي ويژه

در بهسازي ويژه نسبت به بهسازي مطلوب عملكرد بالاتري براي ساختمان مدنظر قرار مي گيرد. بدين منظور سطح عملكرد بالاتري براي ساختمان تحت همان سطح خطر زلزله مورد استفاده در بهسازي مطلوب در نظر گرفته شده يا با حفظ سطح عملكرد مشابه با بهسازي مطلوب سطح خطر زلزله بالاتري مد نظر قرار گرفته مي شود.

2-2-1-4 – بهسازي محدود

در بهسازي محدود عملكرد پائين تري از بهسازي مبنا در نظر گرفته مي شود، به گونه اي كه حداقل يكي از اهداف زير بر آورده شود:

1-  تحت زلزله خفيف تر از زلزله « سطح خطر-1 » ، ايمني جاني ساكنين تأمين گردد.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122