پايان نامه بررسي ساختار هسته ها از ديدگاه مدل شبه کوارکي

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي ساختار هسته  ها از ديدگاه مدل شبه کوارکي یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 136 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه بررسي ساختار هسته  ها از ديدگاه مدل شبه کوارکي بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه1
فصل دوم: برهم¬کنش¬های مواد و نوکلئون¬ها و هسته¬سازی9
2-1- نیروهای چهارگانه9
2-2- الکترودینامیک کوانتومی (QED)10
2-3- کرومودینامیک کوانتومی (QCD)12
2-4- برهم¬کنش¬های ضعیف13
2-5- برهم¬کنش¬های نوکلئون¬ها14
2-5-1- خواص نیروی هسته¬ای14
2-6- هسته¬سازی16
2-7- فرایند هسته¬سازی در مهبانگ16
2-8- فرایند هسته¬سازی ستاره¬ای17
2-9- فرایند هسته¬سازی انفجاری18
2-10- فرایند هسته¬سازی با اسپلاشی اشعه کیهانی19
2-11- تشکیل هسته¬ها در جهان19
فصل سوم: مدل¬های هسته¬ای و مدل شبه کوارکی هسته22
3-1- مقدمه22
3-2- مدل گاز فرمی23
3-3- مدل پوسته¬ای هسته28
3-3-1- مقدمه28
3-3-2- پتانسیل مدل پوسته¬ای30
3-3-3- پتانیسل اسپین– مدار31
3-4- مدل قطره مایعی و فرمول نیمه تجربی جرم35
3-5- ساختار جمعی هسته¬ها و ارتعاشات و دوران¬های هسته38
3-6- مدل شبه کوارکی هسته42
3-6-1- پلاسمای کوارک- گلوئونی و سرچشمه اعداد جادویی44
3-6-2- محاسبه انرژی بستگی به ازای هر پیوند کوارکی بین نوکلئون¬ها46
3-6-3- انرژی بستگی هسته¬ها از دیدگاه مدل شبه کوارکی53
3-6-4- بهبود انرژی بستگی هسته¬ها در مدل شبه کوارکی54
فصل چهارم: محاسبه گشتاور دو قطبی دوترون بر اساس ساختار کوارکی آن و مقایسه با مقدار
آزمایشگاهی آن57
4-1- مقدمه57
4-2- گشتاور دو قطبی مغناطیسی دوترون در مدل پوسته¬ای60
4-3- محاسبه گشتاور دو قطبی مغناطیسی دیگر هسته¬ها در مدل پوسته¬ای63
4-4- محاسبه گشتاور دو قطبی مغناطیسی دوترون با استفاده از مدل شبه کوارکی65
4-4-1- مقدمه65
4-4-2- محاسبه تابع موج دوترون66
4-4-3- محاسبه گشتاور دو قطبی مغناطیسی دوترون71
4-5- محاسبه گشتاور دو قطبی دوترون با در نظر گرفتن امکان تشکیل باریون¬های
،  ،  ،  ، p و n73
فصل پنجم: بررسی پایداری هسته¬ها در مدل شبه کوارکی هسته82
5-1- مقدمه82
5-2- پایداری هسته¬ها حول محور N=Z84
5-3- بررسی اثر نیروی الکترومغناطیسی در پایداری هسته¬ها88
فصل ششم: نتیجه¬گیری و پیشنهادات         94
پیوست الف: تعداد راه¬های تشکیل هسته¬ها        96
پیوست ب: انرژی بستگی هسته¬ها، نتایج آزمایشگاهی، نتایج مدل قطره مایع،نتایج مدل شبه کوارکی و نتایج مدل شبه کوارکی بهبود یافته        104
پیوست پ: تابع موج دوترون        110
چکیده به زبان انگلیسی        119

مراجع

[1] D. H. Perkins, Introduction to High Energy Physics, Cambridge University Press 4th Edition (2000)

[2] F. Halzen and A. D. Martin, Quarks and Leptons: An Introduction Course in Modern Physics, John Wiley & Sons (1984)

[3] E. Eichten et al., Phys. Rev. D17, 3o90 (1978)

[4] D. J. Gross and F. Wilczek, Phys. Rev. Let. 30, 1343 (1973)

[5] H. D. Politzer, Phys. Rev. Let. 30, 1346 (1973)

[6] K. S. Krane, Introductory Nuclear Physics, John Wiley and Sons, New York (1988)

[7] Donald D. Clayton, Principles of Stellar Evolution and Nucleosynthesis Chapter 5, McGraw-Hill, New York (1968)

[8] D.D. Clayton, W.A. Fowler, T. Hull and B. Zimmerman, Neutron capture chains in heavy element synthesis, Ann. Phys., 12, 331-408 (1961)

[9] S. Paul, W. Merrill, Astrophys. J. 116, 21 (1952)

[10] D. D. Clayton and L. R. Nitter, Annu. Rev. Astron. Aster. 42, 39-78 (2004)

[11] D. Bodansky, Donald D. Clayton, and W. A. Fowler, Nuclear quasi-equilibrium during silicon burning, Astrophys. J. Suppl. No. 148, 16, 299-371, (1968)

[12] Donald D. Clayton, Hoyle’s Equation, Science, 318, 1876-77 (2007)

[13] D. D. Clayton, S. A. Colgate and G. J. Fishman, Astrophys. J. 155, 75-82 (1969)

[14] S. Eliezer and H. Hora, Phys. Rep. 172, 339 (1989)

[15] H. Hora et al., lEEE Trans. Plasma Sci. PS-17, 284 (1989)

[16] H. Hora, Naturwissenschaften 76, 214 (1989)

[17] H. Hora, P. Lalousis and S. Eliezer, Phys. Rev. Lett. 53, 1650 (1984)

[18] A. Ludmirski et al., Laser part. Beams 2, 245 (1984)

[19] N. G. Land and W. I. Kohn, phys. Rev. B I, 4555 (1970)

[20] S. EIiezer, A. K. Gahatak, H. Hora and E. TeIIer, Equations of State, Cambridge University press, Cambridge (1989)

[21] R. Hofstadter, Aust. Phys. 24, 236 (1987)

[22] N. Ghahramany and M. Ghanaatian, Nuclear Matter Density profile for  Nuclear Synthesis in Laser Ablated Plasma, Fifth International Conference on perspectives in Hadronic physics: Particle – Nucleus and Nucleus- Nucleus Scattering at Relativistic Energies, Trieste, Italy, 22-26 May (2006)

[23] J. Brog, I. N. Mishustin, J. P. Bondorf, Phys. Lett. B47, 13-19 (1999)

[24] S. Ray, J. Shamanna, T. T. S. Kuo, Phys. Lett. B392, 7-12 (1997)

[25] A. DeShalit, H. Feshbach, Theoretical Nuclear Physics, John Wiley & Sons, New York (1974)

[26] K. S. Krane, Introductory Nuclear Physics, John Wiely & Sons, New York (1988)

[27] Maria Geopert Mayer, Phys. Rev. 75, 1969 (1949)

[28] O. Haxel, J. D. H. Jensen, H. E. Suess, Z. Phys., 128,295 (1950)

[29] N. Bohr, J. A. Wheeler, Phys. Rev. 56, 426 (1939)

[30] C. F. Von Weizsacker, Z. Physik, 96, 431 (1936)

[31] H. A. Bethe, Rev. Mod. Phys. 8, 82 (1936)

[32] W. E. Meyerhof, Elements of Nuclear Physics, McGraw-Hill Series in Fundamentals of Physics (1967)

[33] B.L. Cohen, Concepts of Nuclear Physics, McGraw – Hill, New York (1971)

[34] W. Elsasser, J. Phys. Radium 4, 549 (1933)

[35] N. GHahramany, M. GGhanaatian and M. Hooshmand, Iranian Physical Journal, Vol. 1, No. 2 (2007)

[36] N. Ghahramany, H. Hora, G. H. Miley, M. Ghanaatian, M. Hooshmand, K. Philbert and F. Osman, Physics Essay21, 3 (2008).

[37] H. Hora, and G. H. Miley, j. Fusion Energy 26, 349 (2007)

[38] G. H. Miley, Transaction American Nuclear Society 76, 155 (1997)

[39] R. Javahery, A New Explanation of Quark Causing Binding Energy between Nucleons in the Nuclide, General science Journal (2008)

[40] R. Javahery, A New Explanation of Quark Causing Binding Energy between Nucleons in the Nuclide part 2, General science Journal (2008)

[41] N. Ghahramany, Sh. Gharaati and M. Ghanaatian, New Approach to Nuclear Binding Energy in Integrated Nuclear Model, Physics of  Particles and Nuclei Letters, Vol. 8, No. 2, pp. 97–106 (2011).

[42] N. Ghahramany, H. Sarafraz, E. Yazdankish, Horizen Research Publication, USA, Vol. 1, 1 (2013)

[43] H. D. Jackson, Classical Electrodynamics Third Edition, John Wiley & Sons, (1998)

[44] Savely G. Karshenboim, Vladimir G. Ivanov, Phys. Letters B 566 (2003) 27.

[45] D. J. Griffiths, Introduction to Elementary Particles, John Wiley and Sons, New York (1987).

[46] P.F.A. Klinkenberg, Rev. Mod. Phys. 24, 2 (1952)

[47] S. Gasiorowicz and J. L. Rosner, Am. J. Phys. 49, 954 (1981)

[48] N. Ghahramany, E. Yazdankish, Commun. Theor. Phys. 59, 5 (2013)

[49] R. Dhir and R.C. Verma, Eur. Phys. J.A 42, 243-249 (2009)

[50] N. Ghahramany, E. Yazdankish and M. Aghili, Calculation of Deuteron Dipole Magnetic Moment using Clustering Mechanism for , , , , p and n Baryons, submitted to the Horizen Research Publication (2013)

[51] N. Ghahramany, E. Yazdankish, Non dynamical quantitative approach to nuclear stability based upon nucleon and quark content of nuclei, submitted to the Physics of Particles and Nuclei Letters (2013)

چکیده

هدف ما در این رساله بررسی برخی خواص هسته­ها با در نظر گرفتن کوارک­های سازنده­ی نوکلئون­های هسته می­باشد، به همین منظور در فصل مقدمه این رساله برخی خواص ذرات بنیادی بیان شده است. در فصل دوم برهم­کنش­های موجود بین ذرات، بخصوص بین کوارک­ها بیان شده، همچنین خواص نیروی بین نوکلئون­ها، که نیروی قوی هسته­ای نامیده می­شود، مورد بررسی قرار گرفته است. در فصل دوم همچنین روش­های هسته سازی، که بطور طبیعی در جهان صورت می­گردد، ارائه شده است. در فصل سوم مدل­های هسته­ای بیان شده است. هر مدل هسته­ای خود قادر است بخشی از خصوصیات هسته­ای را توضیح دهید. مدل­های که مورد بررسی قرار گرفته­اند عبارتند­ از: مدل گاز فرمی، مدل لایه­ای، مدل جمعی و مدل شبه کوارکی هسته­ها است. خصوصیاتی از هسته­ها که توسط مدل شبه کوارکی قابل توضیح است در اینجا بیان شده­اند. خصوصیاتی مانند اعداد جادویی هسته­ها که با در نظر گرفتن یک شبکه منظم بین کوارک­ها قابل باز تولید می­باشد. با در نظر گرفتن برخی خصوصیات هسته­ها رابطه­ای برای انرژی بستگی هسته­ها ارائه شده و با اعمال تغییراتی در این رابطه توانسته­ایم سهمی­های جرم اتمی هسته­های با عدد جرمی یکسان را به دست آوریم. انرژی بستگی هسته­ها را به تعداد پیوند­های کوارکی بین نوکلئون­ها ربط داده­ایم، که انرژی بستگی به ازای هر پیوند تقریباً مقداری ثابت به دست آمده است. در فصل چهارم گشتاور دو قطبی مغناطیسی دوترون مورد بررسی قرار گرفته است. در ابتدا با فرض اینکه دوترون تنها از دو نوکلئون ساخته شده، با به دست آوردن تابع موج دوترون و محاسبه مقدار انتظاری عملگر گشتاور دو قطبی مغناطیسی، مقدار گشتاور دو قطبی مغناطیسی دوترون را به دست آورده­ایم. در مرحله بعد همین محاسبات را با فرض اینکه کوارک­های دوترون نه تنها تشکیل دو نوکلئون می­دهند، بلکه ممکن است باریون­ها­ی دلتا نیز تشکیل دهند، صورت گرفته و گشتاور دو قطبی مغناطیسی دوترون را به دست آورده­ایم. با مقایسه نتایج با مدل پوسته­ای سازگاری بهتری با مقدار اندازه­گیری شده دیده می­شود. در فصل پنجم به منظور به دست آوردن دلیلی بر پایداری هسته­ها و به دست آوردن نسبت­های بین پروتون و نوترون در هسته­های پایدار، تشکیل هسته­ها را از کوارک­های سازنده آنها در نظر گرفته­ایم و با محاسبه تعداد راه­هایی که از تعداد­ی مشخص از  کوارک­های بالا و پایین می­توان یک هسته بسازیم و در نظر گرفتن اینکه هسته­ای که با بیشترین راه ممکن ساخته می­شود، پایدارتر است، نسبت پروتون و نوترون­های تشکیل دهنده هسته­ها را باز تولید کرده­ایم.

مقدمه

در این فصل ابتدا توضیحی در مورد ذرات تشکیل دهنده جهان و خصوصیات آنها داده شده و در انتها به صورت مختصر مطالبی که در فصول بعدی مورد بحث قرارگرفته آورده شده است.

نمودار شکل (1-1)، یک خط زمانی از ابتدای جهان، که به اصطلاح «مهبانگ[1]»  نامیده می­شود، تا به حال را نشان می­دهد و می­رساند که چگونه و طی چه مراحلی جهان سرد شده تا به دنیای کنونی رسیده­ایم. با نگاهی به اولین لحظات جهان، مشاهده می­شود که در ده میکرو­ثانیه اول بعد از مهبانگ و در دماهای بالاتر از  درجه کلوین، حالتی از ماده شامل کوارک­ها و گلوئون­ها به صورت یک پلاسمای کوارک- گلوئونی به نام «پلاسمای کوارک- گلوئونی[2]» (QGP) وجود داشته است. این حالت ناپایدار کوارک- گلوئونی در مدت بسیار کوتاهی سرد شده و پروتون­ها و نوترون­ها (هادرون­سازی[3])، سپس هسته­ها (هسته­سازی[4]) و به دنبال آن اتم­ها ایجاد شده­اند. در نهایت این اتم­ها در کنار یکدیگر مولکول­ها را تشکیل داده و دنیای کنونی را که در آن زندگی می­کنیم به وجود آورده­اند.

امروزه تحقیقات فیزیک ذرات نمایانگر جاه­طلبانه­­ترین و هماهنگ­ترین تلاش انسان برای پاسخ به این سوال است که جهان از چه ساخته شده است؟ به همین منظور ابتدا مروری بر فیزیک ذرات خواهیم داشت [2،1].

با نگاه به تاریخ می­توان آغاز فیزیک ذرات را در مورد ساختار بنیادی مواد به مدل آناکسیمنس میلتوس[1] نسبت داد. در مدل آناکسیمنس، چهار عنصر آب، آتش، هوا و خاک به عنوان ساختار بنیادی جهان در نظر گرفته شده است. 25 قرن بعد، مندلیف[2]  جدول تناوبی شامل حداقل بیش از یکصد عنصر شیمیایی را پیشنهاد کرد. جدول مندلیف پیچیده­تر از آن است که بتواند راه­حل نهایی و اساسی را ارائه دهد. تعدد عناصر و ترتیب ظاهری هماهنگ شدن در جدول، قویاً ساختاری درونی را پیشنهاد می­کند. امروزه می­دانیم که عناصر موجود در جدول مندلیف در حقیقت از الکترون­ها و نوکلئون­های بنیادی­تر ساخته شده­اند. جدول (1-1) پاسخ جاری ما به این سوال که جهان از چه چیزی ساخته شده است؟ می­باشد. این پاسخ، همان سادگی مفهومی راه­حل آناکسیمنس را دارد، ولی درست مثل پیشنهاد مندلیف حقیقتاً کمی و سازگار با واقعیات تجربی است. پاسخ جدول (1-1) در حقیقت از یک سری از آزمایش­ها، شامل زمینه­های مختلف فیزیک اتمی، فیزیک هسته­ای، تابش­های کیهانی و فیزیک انرژی­های بالا، بیرون کشیده شده است. این تلاش­های تجربی از ابتدای قرن کنونی آغاز شده، ولی یک سری از کشفیات بسیار مهم در دهه 1970 بود که ما را مستقیماً به دنیای کوارک­ها و لپتون­ها و بوزون­های پیمانه­ای رهنمون ساخت.

قانونمندی­های جدول مندلیف راهی بود به سوی هسته­ها و ذراتی به نام پروتون­ها و نوترون­ها (که مجموعاً به نام نوکلئون­ها خوانده می­شوند) که با نیروی قوی هسته­ای به هم چسبیده­اند تا هسته­ها را تشکیل دهند. اینها از طریق نیروی الکترومغناطیسی با الکترون­ها جفت شده­اند تا اتم­ها و عناصر شیمیایی را ایجاد کنند. تبدیل نوترون­ها به پروتون­ها از طریق برهم­کنش ضعیف مسئول واپاشی بتایی هسته­ها و همچنین واپاشی آرام نوترون به پروتون به همراه یک الکترون و یک پادنوترینو می­باشد. مشخص شد که نوترون­ها و پروتون­ها تنها نیستند، بلکه سبک­ترین ذرات در یک طیف از حالات فرمیونی به نام باریون­ها هستند که در برهم­کنش قوی شرکت می­کنند. به طور مشابه بوزون­های شرکت کننده در برهم­کنش­های قوی  به نام مزون­ها، نیز کشف شدند که پایون سبک­ترین آنها بود. فرمیون­ها (بوزون­ها) به حالات ذراتی با اسپین  دلالت می­کند که n عدد صحیح فرد (زوج) است. تمام ذراتی که در برهم­کنش­های قوی شرکت می­کنند، مانند باریون­ها و مزون­ها، مجموعاً به نام “هادرون­ها” خوانده می­شوند.

این تعدد ذرات به اصطلاح بنیادی به صورتی نسبتاً سر راست، مثل بحث­هایی در مورد اتم­های مرکب بر اساس جدول مندلیف، راه را به سمت ساختار داخلی نوکلئون­ها، یعنی کوارک­ها، هموار کرد. همچنین مزون پایون و تمام هادرون­های دیگر از کوارک ساخته شده­اند. الکترون و نوترینو، نیروی قوی هسته­ای را حس نمی­کنند و بنابراین هادرون نیستند. آنها گروه مجزایی از ذرات را به نام لپتون­ها  تشکیل می­دهند. نوترینوها تنها در برهم­کنش ضعیف شرکت می­کنند، اما الکترون که بار نیز دارد می­تواند برهم­کنش الکترومغناطیسی را نیز حس کند. لپتون­ها مثل باریون­ها مرکب نیستند و بنابراین مستقیماً به همراه کوارک­ها به عنوان ذرات بنیادی نقطه­ای در جدول (1-1) وارد شده­اند.

پایون، نوترون، پروتون، … به عنوان نمایش دیگری از ساختارهای حالت مقید موجود در جهانی است که از کوارک­ها و لپتون­ها ساخته شده­اند و به جمع هسته­ها و اتم­ها می­پیوندند. لذا نیاز به یک چارچوب نظری بود تا بتواند این پیشرفت­­های مفهومی را به یک طرح محاسباتی کمی برگرداند. به طور واضح، معادله شرودینگر نمی­توانست خلق و نابودی ذرات را، به آن گونه که در واپاشی نوترون مشاهده می­شود، توصیف کند و بعلاوه قادر به توصیف ذرات نسبیتی به صورتی که در آزمایش­های اشعه کیهانی معمولی با آن مواجهیم، نمی­باشد. در اوایل دهه 1930 نظریه­ای برای توصیف برهم­کنش الکترومغناطیسی الکترون­ها و فوتون­ها به نام الکترودینامیک کوانتومی (QED) ارائه شد که شامل این ویژگی­ها بود یعنی هم کوانتومی بود و هم از نظر نسبیتی هموردا می­شد. هر چند که وارد کردن کوارک­ها مثل لپتون­ها در برهم­کنش­های دیگر غیر از الکترومغناطیس ضروری شده است. نظریه میدان­های کوانتومی نسبیتی، که الکترودینامیک کوانتومی نمونه اولیه آن به شمار می­رود، به عنوان چارچوب محاسباتی برای ذرات بنیادی بدون تغییر مانده است. اما تحولات بعدی در فیزیک ذرات بنیادی، حضور رده ویژه­ای از چنین نظریه­هایی به نام نظریه­های پیمانه­ای را آشکار ساخته است.

الکترودینامیک کوانتومی ساده­ترین مثال از چنین نظریه­ای می­باشد. تصور می­شود برهم­کنش­های ضعیف و قوی کوارک­ها و لپتون­ها، هر دو به وسیله نظریه­های پیمانه­ای قابل توصیف باشند. مدل وحدت یافته الکتروضعیف[1] و کرومودینامیک کوانتومی (QCD)، اثر متقابل مدل­ها و ایده­ها که در چارچوب کلی نظریه­های پیمانه­ای فرمولبندی شده­اند، به همراه اطلاعات تجربی جدید، زمینه مساعدی را برای پیشرفت­های مکرر فراهم ساخته­اند.

شواهد فراوانی دال بر اینکه نوکلئون­ها از ذراتی به نام کوارک تشکیل شده­اند، وجود دارد. باریون­ها حالت مقید سه کوارک می­باشند و مزون­ها از یک کوارک و یک پاد کوارک تشکیل یافته­اند. بنابراین طرح کوارکی بطور طبیعی با تقسیم هادرون­ها به دو دسته باریون­ها (حالت فرمیونی سه کوارکی) و مزون­ها (حالت بوزونی کوارک-پادکوارک) مطابقت دارد.

یک موفقیت آنی مدل کوارکی در طبیعت نظری آن مستتر است. پروتون­ها و نوترون­ها اشیایی نسبتاً پیچیده با اندازه و ساختار کوارکی درونی می­باشند. از طرف دیگر نظریه میدان­های کوانتومی مربوط به ذرات بنیادی نقطه­ای، یعنی اشیاء بدون ساختار، مثل الکترون، می­باشد. کوارک­های بدون ساختار به جای نوکلئون­ها، سرشت­های بنیادینی هستند که با نظریه میدان­های کواتومی توصیف می­شوند. معرفی آنها ما را قادر به کاوش برهم­کنش­های دیگر با همان تکنیک­های نظری قدرتمندی می­سازد که در توصیف خواص و برهم­کنش­های الکترومغناطیسی الکترون­ها بسیار موفق بوده­اند (الکترودینامیک کوانتومی).

به علت اصل طرد پائولی برای ذرات با اسپین 2/1 برای حالت­های باریونی و مزونی، یک خاصیت یا عدد کوانتومی جدید برای کوارک­ها (نه برای لپتون­ها) به نام”رنگ” پیشنهاد شد. فرض می­شود که کوارک­ها به سه رنگ اصلی پدیدار می­شوند: قرمز، سبز و آبی. تمام رنگ­های طبیعی را می­توان از ترکیب سه رنگ اصلی ساخت. عدد کوانتمی رنگ را باید به طریقی معرفی کرد که تعداد حالات مجاز را زیاد نکند، در غیر این صورت نظریه با مشاهده در تناقض خواهد بود. این عمل بدین صورت انجام می­­شود که تاکید شود تمام ذرات قابل مشاهده باید بدون رنگ یا سفید باشند.

واسط برهم­کنش­های قوی، الکترومغناطیسی و ضعیف همگی بوزون­های برداری با اسپین 1 هستند. این بوزون­های برداری واسطه، در برهم­کنش­ها با بارهای ذرات جفت می­شوند. شناخته­شده­ترین نوع بار، بار الکترونیکی است. انتشار دهنده برهم­کنش الکترومغناطیسی، فوتون، به بار الکتریکی ذره جفت می­شود. انتشار دهنده­های برهم­کنش­های ضعیف، W و Z، به بار ضعیف جفت می­شوند و انتشار دهنده­های نیروهای قوی، گلوئون­ها، نیز به بار رنگی جفت می­شوند، که اولین بار توسط گرینبرگ[2] در سال 1964 بیان شد. بنابرین در حالیکه تنها یک نوع بار الکتریکی وجود دارد،  سه نوع بار رنگی وجود دارد و نتیجتاً برهم­کنش قوی با گروه تقارنی (3)SU شرح داده می­شود که به آن (3)SU رنگ گفته می­شود.

واقعیت دیگر برهم­کنش قوی آن است که کوارک­های آزاد در طبیعت وجود ندارند. مکا­نیسم نبود کوارک­های آزاد را محبوسیت[3] می­نامند که ناشی از این واقعیت است که گلوئون­ها خودشان بار حمل می­کنند. لذا چون گلوئون­ها رنگ حمل می­کنند می­توانند به یکدیگر مقید شوند. پدیده خود-جفت­شدگی در الکترومغناطیس وجود ندارد زیرا فوتون بار الکتریکی  ندارد.

نظریه کوانتمی که برهم­کنش قوی را شرح می­دهد، کرومودینامیک کوانتومی (QCD) نام دارند [3]. مدل­های نظریه­ای ساخته می­شوند تا طبیعت این برهم­کنش­های  غیر قابل مشاهده را شرح دهند. ساده­ترین برهم­کنش وقتی رخ می­دهد که تنها یک بوزون واسطه بین حالت­های اولیه و نهایی وجود داشته باشد. در هر نقطه که ذره واسطه با یک ذره جفت می­شود، یک ثابت جفت­شدگی به کل فرایند اضافه می­شود. همچنین فرایند­هایی وجود دارد که شامل بیشتر از یک برهم­کنش داخلی هستند. برهم­کنش­­های داخلی بیشتر باعث افزایش تعداد ثابت­های جفت­شدگی می­شوند. اگر ثابت جفت­شدگی کوچک باشد، فرایند­های داخلی پیچیده­تر (فرایند­های درجه بالاتر) تأثیر کمتری در کل فرایند خواهند داشت. به عنوان مثال، نظریه کوانتومی که برهم­کنش الکترومغناطیسی را شرح می­دهد، الکترودینامیک کوانتومی (QED)، یک ثابت جفت­شدگی به صورت  دارد که e بار الکترون،  ثابت گذردهی خلاء،  ثابت پلانک و c سرعت نور است. ثابت جفت­شدگی قوی وابسته به انرژی است،  که  مقیاس انرژی است [4 و 5]. شکل (2-1) تغییرات  را به عنوان تابعی از انرژی نشان می­دهد که از تقریباً 25/0 در  تا تقریباً 11/0 در  کاهش می­یابد. وقتی  آنگاه ، که این رفتار آزادی مجانبی[4] نام دارد و لذا گفته می­شود که کرومودینامیک کوانتومی بطور مجانبی آزادی دارد. به ازای  کوچک، محاسبات اختلالی می­تواند انجام شود که به این فرمالیسم، کرومودینامیک کوانتومی اختلالی (PQCD) گفته می­شود.

[1] Electro-Weak

[2] Greenberg

[3] Confinement

[4] Asymptotic Freedom

[1] Anaximenes Miletus

[2] Mondeleev

[1] Big-Bang

[2] Quark Gluon plasma

[3] Hadronization

[4] Nucleosynthesis

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی: برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122