پايان نامه بررسي ساختار واجي و تحليل معنايي بيست سوره ي پاياني قرآن کريم، در قالب نظريه ي سيستمي‌_ نقشي هليدي

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي ساختار واجي و تحليل معنايي بيست سوره ي پاياني قرآن کريم، در قالب نظريه ي سيستمي‌_ نقشي هليدي یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 316 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه بررسي ساختار واجي و تحليل معنايي بيست سوره ي پاياني قرآن کريم، در قالب نظريه ي سيستمي‌_ نقشي هليدي بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

1- 1 – کلیات    2
1-2-  1- زبان قرآن و زبانشناسی جدید    3
1-2-2- زبان عربی    5
1-2- 3- تحلیل گفتمان    7
1-2- 4 –  متن    8
1-2- 5-  موسیقی درونی و نظم آهنگ    9
1-3- هدف پژوهش    10
1-4-  اهمیت پژوهش    11
1-5- سؤالات پژوهش    12
2  – 1 – مقدمه    14
2- 2-  زبانشناسی و دیدگاه‌ها    15
2 – 2- 1-  زبان    16
2- 2- 2- تحلیل متن و گفتمان    17
2 – 2- 3- نظریۀ سیستمی- نقشی هلیدی    18
2-2-4-  آواشناسی و واجشناسی    22
2 – 3- قرآن و دیدگاه‌ها    25
2- 3 – 1-  ترجمه و تفسیر قرآن    26
2- 4-  قرآن و زبانشناسی    29
2- 4- 1- زبان قرآن و ساختار آن    29
2 – 4- 2-  اشارات زبانشناختی قرآن    30
2 – 4 -3-   قرآن : آواشناسی، تجوید و موسیقی کلام    31
2 -4 – 4-  تحلیل متنی و گفتمانی قرآن    34
3-  1-  مقدمه    41
3- 2- داده‌های پژوهش    41
3 – 3-  چارچوب نظری پژوهش    42
3 – 3 – 1-  جایگاه معنا و دستور در رویکرد هلیدی    43
3 -3 – 2- مروری بر فرا نقش‌های معنایی در نظریۀ هلیدی    45
3 – 4-  شیوۀ تجزیه و تحلیل سوره‌ها    48
3 – 4 –  1-  تعیین بسامد آوایی و هجایی هر سوره    48
3 – 4- 2- تعیین فرا نقش‌های‌اندیشگانی، بینا فردی و متنی در متن سوره‌ها    50
3 – 5- شیوۀ ارائۀ نتایج    51
4 – 1 – مقدمه    54
4  – 2- تین(95)    54
4 – 2- 1- کلیات سوره    54
4 – 2 – 2- نمایش آوایی، هجایی، نوشتاری و ترجمۀ سوره    55
4 – 2- 3-  بافت فرهنگی    56
4- 2- 4- تجزیه و تحلیل آوایی سوره    57
4- 2- 5- تجزیه و تحلیل معنایی سوره    61
4- 2- 6-  نتیجه گیری    67
4 -3-  علق(96)    67
4 -3 -1-  کلیات سوره    67
4 – 3- 2- نمایش آوایی، هجایی، نوشتاری و ترجمۀ سوره    68
4 -3 – 3 –  بافت فرهنگی    70
4 -3 -4 –  تجزیه و تحلیل آوایی سوره    72
4 -2 -5 –  تجزیه و تحلیل معنایی سوره    77
4 -3 -6 –  نتیجه گیری    90
4 -4 – قدر(97)    91
4 -4 – 1 – کلیات سوره    91
4 – 4- 2- نمایش آوایی، هجایی، نوشتاری و ترجمۀ سوره    92
4 – 4 – 3- بافت فرهنگی    92
4 – 4- 4- تجزیه و تحلیل آوایی سوره    93
4 – 4 – 5- تجزیه و تحلیل معنایی سوره    99
4 -4 – 6-  نتیجه گیری    103
4 -5 – بینه (98)    104
4 -5- 1- کلیات سوره    104
4 – 5- 2- نمایش آوایی، هجایی، نوشتاری و ترجمۀ سوره    105
4 – 5- 3- تجزیه و تحلیل آوایی سوره    107
4 -5 -4 –  تجزیه و تحلیل معنایی سوره    110
4 -5 -5 –  نتیجه گیری    115
4 – 6 – زلزال(99)    116
4 -6- 1-  کلیات سوره    116
4 -6- 2- نمایش آوایی، هجایی،  نوشتاری و ترجمۀ سوره    117
4 -6 -3 –  تجزیه و تحلیل آوایی سوره    118
4 – 6 -4-  تجزیه و تحلیل معنایی سوره    123
4 – 6 -5-  نتیجه گیری    127
4 – 7 – والعادیات(99)    128
4 -7 – 1- کلیات سوره    128
4 – 7- 2- نمایش آوایی،هجایی،نوشتاری و ترجمۀ سوره    129
4 -7 -3 –  بافت فرهنگی    131
4 – 7 -4-  تجزیه و تحلیل آوایی سوره    131
4 -7 – 5-  تجزیه و تحلیل معنایی سوره    136
4 – 7 -6-  نتیجه گیری    140
4 -8- القارعه(101)    140
4 – 8 -1 -کلیات سوره    140
4 – 8- 2- نمایش آوایی، هجایی، نوشتاری و ترجمۀ سوره    141
4 -8 – 3- تجزیه و تحلیل آوایی سوره    142
4 -8 -4- تجزیه و تحلیل معنایی سوره    147
4 -8 -5-  نتیجه گیری    152
4 -9 – تکاثر(102)    153
4 – 9 – 1- کلیات سوره    153
4 – 9- 2- نمایش آوایی، هجایی، نوشتاری و ترجمۀ سوره    153
4 – 9 -3- بافت فرهنگی    155
4 -9 – 4-   تجزیه و تحلیل آوایی سوره    155
4 – 9 – 5 – تجزیه و تحلیل معنایی سوره    161
4 -9 – 6-  نتیجه گیری    167
4 -10 –  عصر(103)    168
4 -10- 1 – کلیات سوره    168
4 – 10- 2- نمایش آوایی، هجایی،  نوشتاری و ترجمۀ سوره    169
4 -10 -3- بافت فرهنگی    169
4 -10 -4- تجزیه و تحلیل آوایی سوره    170
4 -10 -5 – تجزیه و تحلیل معنایی سوره    173
4 -10 -6 – نتیجه گیری    175
4 -11 – همزه(104)    176
4 -11 -1 – کلیات سوره    176
4 – 11- 2- نمایش آوایی، هجایی، نوشتاری و ترجمۀ سوره    176
4 -11 – 3-  بافت فرهنگی    178
4 -11 – 4- تجزیه و تحلیل آوایی سوره    178
4 -11- 5- تجزیه و تحلیل معنایی سوره    182
4 -11 -6 –  نتیجه گیری    186
4 -12-  فیل(105)    187
4 -12 -1- کلیات سوره    187
4 – 12 – 2- نمایش آوایی، هجایی، نوشتاری و هجایی    187
4 -12 – 3- بافت فرهنگی    188
4 -12 – 4-  تجزیه و تحلیل آوایی سوره    189
4 -12 -5-  تجزیه و تحلیل معنایی سوره    192
4 -12 -6-  نتیجه گیری    195
4 -13- قریش(106)    196
4 -13 -1 – کلیات سوره    196
4 – 13- 2- نمایش آوایی، نوشتاری و ترجمۀ سوره    197
4 -13 -3-  بافت فرهنگی    197
4 -13 -4- تجزیه و تحلیل آوایی سوره    198
4 -13 -5 –  تجزیه و تحلیل معنایی سوره    201
4 -13 -6 –  نتیجه گیری    204
4 -14 – ماعون(107)    205
4 -14 -1- کلیات سوره    205
4 – 14- 2- نمایش آوایی، هجایی، نوشتاری و ترجمۀ سوره    205
4 -14 – 3-  تجزیه و تحلیل آوایی سوره    206
4 -14 -4- تجزیه و تحلیل معنایی سوره    209
4 -14 -5 – نتیجه گیری    212
14 -15 – کوثر(108)    213
14 -15 – 1- کلیات سوره    213
4 – 15- 2- نمایش آوایی، هجایی، نوشتاری و ترجمۀ سوره    214
4 – 15 -3-  بافت فرهنگی    214
4 -15 -4- تجزیه و تحلیل آوایی سوره    215
4 -15 -5 – تجزیه و تحلیل معنایی سوره    218
4 -15 -6 – نتیجه گیری    221
4 -16 – کافرون(109)    221
4 -16 -1- کلیات سوره    221
4 – 16- 2- نمایش آوایی، هجایی، نوشتاری و ترجمۀ سوره    222
4 -16 – 3- بافت فرهنگی    222
4 -16 -4-  تجزیه و تحلیل آوایی سوره    223
4 -16 -5- تجزیه و تحلیل معنایی سوره    227
4 -16 -6 –  نتیجه گیری    231
4 -17-  نصر(110)    231
4 -17- 1- کلیات سوره    231
4 – 17- 2- نمایش آوایی، نوشتاری و ترجمۀ سوره    232
4 -17 – 3-  بافت فرهنگی    232
4 -17 -4- تجزیه و تحلیل آوایی سوره    233
4 -17 – 5- تجزیه و تحلیل معنایی سوره    236
4 -17 -6 – نتیجه گیری    239
4 -18 – تبت(مسد) (111)    240
4 -18 -1 – کلیات سوره    240
4 – 18 – 2- نمایش آوایی، نوشتاری و ترجمۀ سوره    241
4 -18 -3 –  بافت فرهنگی    241
4 -18 -4 – تجزیه و تحلیل آوایی سوره    242
4 -18 -5 – تجزیه و تحلیل معنایی سوره    246
4 -18 -6 – نتیجه گیری    249
4 -19 – اخلاص(112)    250
4 -19 – 1- کلیات سوره    250
4 – 19 – 2- نمایش آوایی، هجایی، نوشتاری و ترجمۀ سوره    250
4 -19 – 3 – بافت فرهنگی    251
4 – 19 -4 –  تجزیه و تحلیل و آوایی سوره    252
4 -19 – 5 –  تجزیه و تحلیل معنایی سوره    254
4 – 19 – 6- نتیجه گیری    258
4 -20 – فلق(113)    258
4 -20 -1 – کلیات سوره    258
4 – 20- 2- نمایش آوایی، هجایی،  نوشتاری و ترجمۀ سوره    259
4 -20 – 3-  بافت فرهنگی    260
4 -20 – 4- تجزیه و تحلیل آوایی سوره    260
4 -20 – 5 –  تجزیه و تحلیل معنایی سوره    263
4 -20 – 6 –  نتیجه گیری    267
4 -21 – ناس(114)    268
4 -21 – 1 – کلیات سوره    268
4 – 21 – 2- نمایش آوایی، هجایی، نوشتاری و ترجمۀ سوره    269
4 -21 – 3 – بافت فرهنگی    270
4 -21 – 4- تجزیه و تحلیل آوایی سوره    270
4 -21 – 5-  تجزیه و تحلیل معنایی سوره    273
4 -21 – 6-  نتیجه گیری    276
5 – 1 – مقدمه    302
5 -2-  خلاصه    302
5- 3- پیوند میان صوت و معنا    303
5- 4- تحلیل معنا بر اساس نظریۀ سیستمی- نقشی شیوه‌ای مناسب برای تفسیر قرآن    306
5 – 5-  محدودیتهای پژوهش    307
5 – 6 – پیشنهادات    308

 فهرست منابع

آذرنوش، آذرتاش و  سلمانی مروست(1383).” زبان قرآن” مقالات و     بررسی‌ها، شمارۀ دفتر 75(1)،صص 39-11.

آقاگل زاده، فردوس و دیگران(1390).” سبک شناسی داستان بر اساس فعل: رویکرد نقشگرا “، فصلنامه تخصصی سبک شناسی نظم و نثر فارسی (بهار ادب) علمی- پژوهشی، سال چهارم ، شمارۀاول، شماره پیاپی 11، صص 254-243.

احمدزاده، سید مصطفی(1387).” تفسیر زبانشناختی سورۀ عصر”، مطالعات اسلامی: علوم قرآن و حدیث، سال چهلم، شماره پیاپی 3/81، صص 35-11.

احمد راغب، عبدالسلام(1387). کارکرد تصویر هنری در قرآن کریم، ترجمۀ سید حسین سیدی، تهران : سخن.

اسلامی، محرم(1389). تحلیل نظام آهنگ زبان فارسی، تهران: انشارات سمت.

افخمی، علی و فخرروحانی(1381-1380).” کاربردشناسی دیرش واکه در گفتمان دینی فارسی با تأثیرات ناظر بر افعال کلامی‌و تکریم “، ضمیمه مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، صص 28-11.

افرا، راحله سادات(1387). تجزیه و تحلیل متنی جزء27 قرآن کریم، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز.

امیری، جهانگیر(1386).” رویکردی به جنبه‌هایی از زیبایی شناسی موسیقی الفاظ قرآن کریم” ، پژوهش دینی، شمارۀ 15، صص156-137.

انیس،ابراهیم( 1374). آواشناسی زبان عربی. ترجمۀ علامی‌و سفیدرو، تهران: اسوه.

باتمانی، هوشنگ ( 1389) تحلیل سورۀ یاسین براساس نظریۀ سیستمی‌ نقشی هلیدی، پایان نامۀ کارشناسی ارشد، کرمانشاه.

باوفا ولیوند، ابراهیم( 1390).” پژوهشی درباره‌ی اصول زبانشناسی در کلام وحی (قرآن)”، فصلنامۀ  لسان مبین پژوهش ادب عربی، سال سوم، دورۀ جدید ،شماره ،7صص29-18.

پرچم، اعظم(1386).” ضرورت و نقش مطالعات زبانشناسی در پژوهش‌های قرآنی”، مجله پژوهشهای اسلامی‌دانشکده ادبیات وعلوم انسانی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، سال اول، شمارۀ اول،صص15-1.

ترسک، رابرت لارنس(1379). مبانی زبان، ترجمۀ علی نامیان، تهران:نشر مرکز.

ثمره، یدالله (1387).آواشناسی زبان فارسی. چاپ پنجم. تهران: مرکز نشر دانشگاهی.

جعفری، حسن(1388).” رابطۀ وحی با زبان: تحلیل زبان شناختی وحی”،  فصلنامۀ علمی- پژوهشی علوم اسلامی، سال چهارم، شمارۀ 15،صص26-1.

جمشیدی نسب، رضا(1383). تجزیه و تحلیل متنی جزء29 قرآن کریم، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز.

جیمز،کارل، (1380). تجزیه و تحلیل تقابلی ، ترجمۀ حمید سرهنگیان، تبریز:انتشارات آیین.

چاوشیان، حسن(87-1386). “زبان شناسی و تحلیل گفتمان” ادب پژوهشی، شمارۀ چهارم، صص 117-140.

حسن زاده، حمید( بی تا )” آرایۀ تضاد در قرآن”، پیام جاویدان، سال اول، شمارۀ سوم، صص 35-29 .

حری، ابوالفضل. (1387). “افسون صوت و معنا در دعای آغازین سال نو به منزلۀ اثری ادبی”، حسنا، پژوهش زبان‌های خارجی، شمارۀ 43، صص93-71.

___________.(1388).” مؤلفه‌های زمان و مکان روایی در قصص قرآنی”، حسنا، ادب پژوهشی ، شماره هفتم و هشتم، صص141-125.

حری، ابوالفضل (1388).”کارکرد تصریف در دو سورۀ قرآنی ناظر به داستان آفرینش در پرتو فراکارکرد متنی هلیدی”،حسنا، پژوهش زبان‌های خارجی، شماره 55، صص116-101.

_________.(1390).” بررسی شگرد قرآنی التفات در پرتو ساختار اطلاعات گفتمان “،حسنا، فصلنامه پژوهش‌های زبان و ادبیات تطبیقی، د 2، شمارۀ 4، (پیاپی 8) ، صص 39-17.

__________.(1391).” مناسبات درونی و بینا آیه‌ای در سه سورۀ سوگنددار قرآن (نازعات، مرسلات، ذاریات)”، حسنا، فصلنامه تخصصی تفسیر، علوم و قرآن و حدیث، سال چهارم، شماره سیزدهم، صص 64-34.

__________.(1385).” تصویربرداری و تصویرپردازی و انسجام ساختاری متن در پرتو قرائت تنگاتنگ سوره والعادیات”، حسنا، فصلنامه هنر، شمارۀ 70، صص 245-229.

حق بین، فریده( 1380).” دیرینه مطالعات آواشناختی واج شناختی در جهان اسلام”، فرهنگ و هنر، مجلۀزیبا شناخت، شماره 4، صص 114-81.

خان جان، علیرضا و میرزا(1385). “درآمدی به شعرشناسی نقش گرا (رویکردی زبان شناختی)” پژوهش زبان و ادبیات فارسی ، شمارۀ هفتم، صص101-83.

خرمشاهی، بهاء الدین،(1376). قرآن پژوهی، تهران: انتشارات ناهید.

خزاعی فر، علی (1371).” معنی اولیه و معانی ثانویه” ، ج5، صص35-40،مشهد : انتشارات آستان قدس رضوی.

دیانی، اکرم (1385).”درآمدی بر شناخت موسیقی قرآن«فلسفه کلام و عرفان»”،‌اندیشه تقریب، شماره 6، صص80-65.

دوشه، ژان لویی(1387).واج شناسی، مترجم گیتی دیهیم، تهران: سروش.

ذکایی ساوجی، مرتضی(1379).” موسیقی حروف در قرآن کریم و دیوان منوچهری “، مجلۀ کیهان فرهنگی، شماره 162 ،صص 27-25.

رابینسون، نیل(1390). “ساختار و تفسیر سورۀ مؤمنون”،  ترجمۀ ابوالفضل حری، حسنا، فصلنامه تخصصی تفسیر، علوم قرآن و حدیث ، سال دوم، شمارۀ هشتم،صص 46-16.

راغب،عبدالسلام احمد(1387). کارکرد تصویر هنری در قرآن کریم. ترجمۀ سید حسین سیدی، تهران: سخن.

رفیعی محمدی، ناصر (1380).”سیر تدوین و تفسیر علمی‌قرآن کریم”، علوم قرآن و حدیث گلستان  قرآن، شمارۀ ،صص 43-3793.

زمردیان، رضا(بی تا ).” بررسی آواشناسی زبان عربی”،  مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی مشهد ، شماره اول،صص142-127.

زاهدی ، کیوان و فیضیه فخاریان(1390). “همگونی همخوان‌ها در زبان فارسی نوین، رویکرد واج شناسی هندسه مشخصه‌ها”، مجلۀ پژوهش‌های زبانشناسی، سال سوم، شمارۀ دوم،صص45-30 .

زندی، بهمن(1370). درآمدی بر آواشناسی زبان فارسی و تجوید قرآن. مشهد: آستان قدس رضوی بنیاد پژوهشهای اسلامی.

سجادی، سیدابوالفضل و فراهانی(1390).”معناشناسی اسلوب کنایه در جزء سی ام قرآن کریم”،حسنا، فصلنامۀ تخصصی تفسیر، علوم قرآن و حدیث سال دوم، شماره هشتم، صص 67-47.

سعیدی، غلامعباس(1390). “بررسی آواشناختی علم تجوید” ، مطالعات اسلامی: علوم قرآن و حدیث، سال چهل و سوم، شمارۀ پیاپی3/86 ،صص 80-63،.

سلز، مایکل(بی تا ).” صوت، روح و جنسیت در سورۀ «قدر»”، ترجمۀ ابوالفضل حری، ترجمان وحی، سال سیزدهم- شمارۀ اول، صص84-67.

سلطانی رنانی، مهدی(1385).” درآمدی بر ابعاد اعجازی و زیباشناختی نظم آهنگ قرآن”، ویژه قرآن و مسائل جامعه،شمارۀ 45،صص14-7.

سمایی، مهدی(1388). تاریخچه آواشناسی و سهم ایرانیان.تهران : نشر مرکز.

شاهسوندی، شهره، (1372). ” بررسی زبانشناختی آیاتی از چهار ترجمه قرآن مجید”، مجلۀ مترجم، صص 86-77.

شریعتی، محمد تقی( بی تا ). تفسیر نوین. تهران: نشر درخشان.

صادقی، وحید(1389).” آواشناسی و واج شناسی همخوان‌های چاکنایی”، مجلۀ پژوهش‌های زبانشناسی، سال دوم، شمارۀ اول، صص 62-49.

صیادی نژاد، روح الله ( 1390).”دوگانگی زبان در احادیث نبوی “، مجله زبان و ادبیات عربی، شمارۀ پنجم، صص 62-49.

طالقانی، سید محمود(بی تا ). پرتویی از قرآن. تهران: شرکت سهامی‌انتشار.

طباطبایی، سید محمدحسین(1382). تفسیر المیزان. ترجمۀ  سید محمد باقر موسوی تهرانی. قم: دفترانتشارات اسلامی.

طیب، محمدتقی و مصفاجهرمی(1381).” سازماندهی آغازگر در متون داستانی و غیرداستانی قرآن کریم” ، مجله علمی- پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان، ضمیمه شماره بیست و نهم و سی ام، صص 30-17.

عبدالرئوف، حسین(1386).” سازگان زبان شناختی قرآن “، مجلۀ زیبا شناخت، ترجمۀ ابوالفضل حری، شمارۀ 17،صص370-345.

_____________( بی تا ).” سبک شناسی قرآن”، مجلۀ زیبا شناخت،ترجمۀ ابوالفضل حری ، شمارۀ 18،صص327-309.

چکیده

یافته های زبانشناسی نوین، قرآن را به عنوان یک گفتمان فراانسانی، از منظری متفاوت بررسی کرده و تفسیر آن را وارد مرحله­ی جدیدی ساخته است. دستاوردهای این علم، در حوزه­های متفاوت معنایی و آوایی می­تواند، به عنوان ابزاری کارآمد در تفسیر قرآن به کار گرفته­شود. هدف پژوهش حاضر، ارائه­ی تفسیر متفاوتی در پرتو نظریه­ی سیستمی- نقشی هلیدی، در زمینه­ی معنایی و ویژگی‌های آوایی و هجایی در حوزه­ی بافتار موسیقی 20 سوره­ی پایانی قرآن کریم است، و به نوعی به بررسی همکنشی و تعامل معناشناسی و واج شناسی در راستای القای بهتر پیام می پردازد. نتیجه­ی بررسی­ها به دستاوردهای مهمی‌منتهی شده‌است. از جمله اینکه ویژگی‌های موسیقایی قرآن، مستقل از معنای آن عمل نمی‌کند و در حقیقت ابزاری است در خدمت انتقال پیام گوینده به مخاطب. همچنین نتایج نشان می‌دهد، که در تفسیر قرآن، می‌توان روش­های جدید زبانشناختی را برای گره گشایی و روشنگری هر چه بیشتر مفاهیم و معانی قرآنی به کار گرفت و دیدگاهی نوین را در تفسیر قرآن مطرح کرد.

 واژگان کلیدی: قرآن و زبانشناسی، تفسیر زبانشناختی، زبان شناسی نقش گرا، نظریه­ی سیستمی- نقشی هلیدی، بسامد­های آوایی و هجایی، نظم آهنگ و موسیقی قرآن، سوره­های پایانی جزء سی ام.

مقدمه

در فصلی که پیش رو داریم، ابتدا کلیاتی در مورد موضوع تحقیق ارائه خواهد شد. در این کلیات از زبان قرآن و زبانشناسی جدید سخن به میان خواهد آمد و سپس به معرفی اجمالی زبان عربی پرداخته می‌شود. تحلیل گفتمان، متن و موسیقی درونی و نظم آهنگ نیز در کلیات این فصل از نظر گذرانده خواهد شد. این فصل همچنین شامل بخش‌های هدف، اهمیت و سؤالات پژوهش می­باشد.

1- 1 – کلیات

قرآن کریم، در واقع مجموعه گفتمان‌هایی است که به واسطۀ جبرئیل امین بر جان پیامبر اکرم (ص)، نازل شده‌است. این کتاب جاودان، به زبان سلیس عربی ملبس گشته­است. قرآن از نظر لفظ و معنا در حد اعلایی از شکوه و بلاغت قرار دارد؛ به طوری که از همان بدو نزول، مشرکان و مخالفان پیامبر(ص) نیز در برابر اعجاز آن تسلیم شده و بر شیوایی و فصاحت آن اقرار نمودند.

ویژگی‌های زبانی قرآن چه از حیث گزینش و چینش آوایی و واژگانی و چه از حیث معنا، چنان فصیح و بلیغ است که موضوع پژوهش­های، محققین مسلمان و غیرمسلمان واقع شد.

محققین عرب زبان به خوبی در می­یافتند که ساخت زبانی قرآن، با ساختار زبان عر بی متفاوت و از گونه‌ای دیگر است. به قول سیدی(1387) در مقدمه‌ای که بر راغب(1387) می­نویسد: وجه اعجاز بیانی قرآن، سرآغاز ظهور علوم فراوانی شد که زبان عربی بدان مدیون است. در طول تاریخ اسلام، پژوهشگران قرآنی به بررسی‌های ادبی و متنی این کتاب عظیم پرداخته‌اند. از جاحظ که به بررسی نظم قرآن پرداخته­است تا کسانی مثل جرجانی و رُمّانی و ابوعبیده  و … که نظم واژگانی و انسجام متن قرآن را مورد بررسی قرار داده­اند.

ساختار زبانی و متنی قرآن، از دیدگاه ادبی همچنان مورد توجه قرآن پژوهان بود، تااینکه به ظهور سید؛ قطب و مصطفی صادق رافعی، با نگاهی جدید به مباحث زبانی قرآن پرداختند و زمینه‌های مطالعاتی جدیدی چون تحلیل مؤلفه‌های تصویری و تحلیل‌های زبانشناسی را در دنیای علوم قرآنی به وجود آوردند.

تجزیه و تحلیل آوایی و معنایی، بخشی از جزء سی ام قرآن کریم، موضوعی است که سعی داریم در چهارچوب زبانشناسی جدید در حیطۀ بررسی‌های آوایی و تحلیل گفتمان به آن بپردازیم. به همین دلیل به نظر ضروری می­رسد که مباحثی را پیرامون زبان و زبانشناسی که هرچند علمی‌نوین محسوب می‌شود و در عین حال قدمت خود را در حیطۀ زبان عربی مدیون پژوهش­های قرآنی است، عنوان نماییم. در این بخش علاوه بر کلیات مذکور، به تبیین پاره‌ای از اصطلاحات زبانشناسی که با موضوع تحقیق مربوط است، خواهیم پرداخت.

1-2-  1- زبان قرآن و زبانشناسی جدید

زبان قرآن، مجهز به دانش گسترده و کهنی تحت عنوان علم معانی[1] است که با دستاوردهای جدید علم زبان شناسی همخوانی و سازگاری دارد. به عنوان مثال بخشی از علم معانی که به بررسی نحوۀ گزینش واژگان و چینش عبارات در قالب­های گزاره‌ای فصیح می­پردازد، با نحو و ترتیب واژگانی[2] و معنا آفرینی مرتبط می­گردد. بخش دیگری از علم المعانی که به مخاطب و مقام- یا همان context- مربوط است، به حوزه­های کاربردشناسی و تحلیل گفتمان متصل می‌شود. حری( 1388) اظهار می­دارد، در علم المعانی قرآن بحث در بارۀ ارکان اصلی و فرعی کلام، شامل مسند و مسندالیه  یا تقسیمات کلام به خبری، انشایی خبر ابتدایی،  کلام طلبی و کلام انکاری یا خبر انشایی و تقسیماتش به نهی و استفهام، تمنا و ندا و غیره با مباحث زبان شناسی به ویژه زبانشناسی نقش گرا و نظریات هلیدی (1985،1994،2002)، سازگاری دارد و دقیقاً با مباحث فرانقش‌ها و ساخت مبتدایی و ساختار اطلاعاتی مشترک می­گردد.

پیشینۀ روش زبان شناختی در تفسیر قرآن، به زمان نزول قرآن کریم باز می­گردد، هرچند تفسیر به روش زبانشناختی در قالب روش ادبی عرضه می­شد (احمدزاده،.1387

حری(1386) به ترجمۀ اثر مستنصر میر می­پردازد. میر، در این اثر به بیان مؤلفه­های زبانی قرآن کریم پرداخته‌است. در این اثر ابتدا جنبۀ شنیداری قرآن، مورد بررسی قرار می­گیرد و صنایع ادبی چون سجع و التفات را دلیل تقویت جنبۀ سمعیت قرآن بیان می‌کند و سپس  ژانرهای قرآن و عواملی چون ایجاز، فشردگی، حذف همپایگی و تکرار را در زبان قرآن متذکر می‌شود. نویسنده به طور گذرا به تصویرسازی در قرآن، به عنوان مؤلّفۀ زبانی قرآن، اشاراتی دارد.

حری( 1386)، مقالۀ زبان شناسی قرآن، اثر حسین عبدالراغب را ترجمه می‌کند. نویسنده در این جستار، می‌کوشد ساختارهای زبانی قرآن را که موجب شکوهمندی زبان ویژۀ متون قرآنی است، از منظر زبانشناسی بررسی کند. وی به تبیین جنبه­های سازگانی برخی از ساختارهای زبانی قرآن می‌پردازد و معتقد است که برساخت منحصر به فرد این ساختارها، توسط عناصر درون زبانی، غیرزبانی و پیرازبانی به وجود می‌آید که در تزیین داخل و خارج زبان قرآن، نقش اساسی دارند.

دستاوردهای جدید زبانشناسی، در حوزه­های متفاوت نظری و کاربردی، می­تواند به فهم و تفسیر قرآن کریم، کمک شایانی کند.

بررسی و تحلیل کلام الهی، از دیدگاه­های آوایی- واجی و دستوری از یک سو و تحلیل­های کلامی‌و گفتمانی رخدادهای گفتاری آن از سوی دیگر، می­تواند نقطۀ اوج شکوفایی روش تفسیر ادبی قرآن باشد، که ظهور آن در زبان شناسی جدید از رخدادهای قرن علمی‌عصر حاضر است.

 1-2-2- زبان عربی

زبان عربی، از خانواده زبان­های سامی[3] است، که ویژگی­های مشترک و خاصی را به همراه زبان­های عبری، آرامی، آکدی و حبشی، از خود نشان می­دهند. زبان‌های سامی، آواهایی دارند که در زبان‌های اروپایی وجود ندارد.

فهمی‌حجازی(1379) معتقد است این دسته آواهایی که خاص زبان‌های سامی‌از جمله زبان عربی است، به نام­های حلقی و اطباق، معروف هستند که مبنای این تقسیم بندی، مخرج[4] آواهای تولید شده­است.

به اعتقاد وی، آواهای حلقی عبارتند از: /ع/، /غ/، /ح/، /خ/، /ه/ و /ء/ و آواهای طباق که در شیوۀ تولید مشترکند و هنگام تلفظ زبان،‌اندکی به عقب رفته و برآمده، به سقف دهان می‌چسبند، عبارتند از:/ق/، /ص/ و /ط/ .

از حیث نحوی، زبان عربی همچون دیگر زبان­های سامی، از نظر جنس به مذکر و مؤنث و از نظر شمار به مفرد، مثنی و جمع تقسیم می‌شود. این خانوادۀ زبانی اساساً دارای واژگان مشترک هستند، اما این واژگان مشترک از نظر معنایی و کاربردی با یکدیگر متفاوتند.

فهمی‌حجازی( 1379) به ذکر مثال مشترکی در زبان عربی و عبری می­پردازد. وی فعل “هَلَکَ” عربی را با “هالِخَ” در زبان عبری، مقایسه می­کند، که هر دو از ریشۀ (هَـ لَ کَ)، متعلق به زبان سامی‌اشتقاق یافته­اند؛ اما معنای “هَلَکَ” در زبان عربی، تنها رفتن به جهان دیگر؛ یعنی مردن است، در حالی که “هَلَخَ”، در عبری هرگونه رفتنی را شامل می­گردد.

ساختار نوشتاری کلمه در عربی، بر همخوان استوار است و نقش اصلی در نوشتار زبان عربی، بر عهدۀ صامت­هاست و مصوت­های زبان به صورت علائم زیرین و زبرین نشان داده می‌شود.

بدویت اعراب، هر چند آنان را از هنر و فرهنگ بی­بهره کرده بود، اما زبان عربی، قدرت بیان عالی­ترین مضامین و انتقال زیباترین مفاهیم را داشت و به همین دلیل شعر در محیط عربستان و به ویژه مکه رونق گرفت و شعرا زبان عربی فصیح را به خدمت گرفته و با هنرمندی به خلق اشعار زیبا پراختند و شعرا، از این جهت از احترام والایی برخوردار بودند تا جایی که اشراف و بزرگان، فرزندان خود را برای آموزش زبان عربی فصیح، به بادیه نشینان عرب می­سپردند.

عربی هرچند زبانی سلیس و فصیح است، اما بلاغت خود را مدیون قرآن است و به واسطۀ نزول قرآن، زبانی جاودانه گردید و آنچنان که پیشتر نیز گفتیم، ارج و اعتباری که به دلیل ارتباط با قرآن یافت، باعث پایه گذاری علم نحو عربی شد و به تبع آن زبانشناسی عربی، شکل گرفت؛ تا جایی که دانشمندان به سمت و سوی رهیافت‌های زبانشناسی عربی رو آوردند؛ از جمله سیبویه که علاوه بر پژوهش­های نحوی عربی که الکتاب نمونه آن است، به آواشناسی زبان عربی نیز پرداخت.

1-2- 3- تحلیل گفتمان

معادل فارسی واژۀ discourde را اصطلاحات گوناگونی تشکیل می­دهد. (شمیسا، 1374: 272)  لفظ کلام را،  برای این واژه قرار می­دهد و آنگونه که نادری( 1388: 17) بیان می­کند، اولین بار یارمحمدی ( 1372: 198) اصطلاح گفتمان را پیشنهاد کرده­است. وی ابهام واژۀ گفتمان را از سایر معادل‌ها کمتر می­داند.

از این رو سخنکاوی یا تحلیل گفتمان، معادل خوبی برای  Discourse Analysis است که نوعی تجزیه و تحلیل کلام است و در واقع نوعی مطالعه میان رشته‌ای است که در رشته­های گوناگون کاربرد دارد. نادری(1388) به نقل از یارمحمدی بیان می­کند، که گفتمان مشابه دو روی یک سکه عمل می­کند که در یک طرف سکه، گفتار و در طرف دیگر عمل قرار دارد. به این معنا که اولاً گفتار، عبارت از نقشی است که با آن گفتار ملازمت دارد؛ ثانیاً گفتار و عمل، از یکدیگر جداشدنی نیست و ثالثاً چون هر کنشی تحت شرایط اجتماعی خاصی صورت می­گیرد، پس تفسیر گفتار نیز تابع شرایط خاص اجتماعی است.

[1] Semantics of syntax=

[2] word order

[3] semetic

[4] place of articulation

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122