پايان نامه بررسي سروده هاي شاعران ايراني خارج از کشور با تکيه بر سروده هاي شاعران معاصر

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي سروده هاي شاعران ايراني خارج از کشور با تکيه بر سروده هاي شاعران معاصر یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 166 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي سروده هاي شاعران ايراني خارج از کشور با تکيه بر سروده هاي شاعران معاصر بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

سرآغاز10
فصل اول :کلیات 13
1-1مهاجرت و تبعید14
1-2سابقه مهاجرت14
1-3علل مهاجرت 15
1-4ادبیات مهاجرت و تبعید 16
1-4-1تعریف 16
1-4-2ادبیات مهاجرت یا تبعید؟18
1-4-3پیشینه ادبیات مهاجرت و تبعید19
1-5مهاجرت در ادبیات فارسی از آغار تا امروز20
1-6انواع ادبیات برون مرزی24
1-6-1داستان24
1-6-2ترجمه25
1-6-3نقد25
1-6-4نمایشنامه نویسی27
1-6-5شعر27
1-6-5-1شعر مهاجرت و شعر تبعید28
1-6-5-2شاعران معاصر برون مرزی28
1-6-5-2-1کارنامه ادبی شاعران این رساله 30
فصل دوم : ساختار شعر برون مرزی 40
2-1سطح زبانی41
2-1-1موسیقی41
2-1-1-1موسیقی اصوات42
2-1-1-1-1موسیقی بیرونی42
2-1-1-1-2موسیقی کناری44
2-1-1-1-2-1قافیه و ردیف44
2-1-1-1-3موسیقی درونی50
2-1-1-1-3-1جناس50
2-1-1-1-3-2هم خوانی مصوت ها و صامت ها54
2-1-1-1-3-2-1هم حروفی55
2-1-1-1-3-2-2هم صدایی57
2-1-1-1-3-2-3تکرار عین واژه59
2-1-1-2موسیقی معنوی59
2-1-1-2-1ایهام60
2-1-1-2-2تلمیح61
2-1-1-2-3تضمین63
2-1-1-2-4پارادوکس66
2-1-1-2-5تقابل68
2-1-2لغت69
2-1-2-1خانواده لغات69
2-1-2-1-1واژگان فرنگی69
2-1-2-1-2واژگان محلی72
2-1-2-1-3واژگان محاوره73
2-1-2-2باستانگرایی75
2-1-2-3ترکیب سازی 77
2-1-3دستورزبان80
2-2سطح ادبی 82
2-2-1تشبیه و استعاره83
2-2-2تشخیص89
2-2-3کنایه92
2-2-4تصویرهای شاعرانه93
2-3سطح فکری97
2-3-1وطن98
2-3-1-1وطن در شعر برون مرزی99
2-3-1-1-1 مفهوم وطن با صبغة قومي100
2-3-1-1-2 مفهوم وطن با صبغة اقليمي102
2-3-1-1-3جهان وطنی106
2-3-1-2یادها و خاطره ها 110
2-3-1-3 نمادهاي وطن در شعر برون مرزي 114
2-3-2غربت118
2-3-2-1توصیف غربت119
2-3-2-2توصیف مردم غربت127
2-3-2-3رویایی با خویشتن128
2-3-2-4ترس از فراموش شدن131
2-3-3زن در شعر برون مرزی132
2-3-3-1زنانه نگاری133
2-3-3-1-1جنسیت نمایی133
2-3-3-1-2دفاع از حقوق زن134
2-3-4انسان باوری و فرد گرایی140
فصل سوم: نتیجه گیری کلی 144
پیوست ها 153
فهرست منابع و مآخذ157

فهرست منابع و مآخذ:

 الف- كتاب ها:

آجودانی،ماشاءالله.یا مرگ یا تجدد.تهران:اختران،2(1383).

اصفهاني،ژاله.مجموعه اشعار ژاله اصفهاني.تهران:نگاه،1(1384).

اصفهاني،ژاله. شكوفه هاي زمستاني.لندن،(2007).

امين،حسن. ادبيات معاصر ايران. تهران: دايرة المعارف ايران شناسي ،1 (1384) .

تندرو صالح، شاهرخ .از غربتی به غربت دیگر-کتابشناخت ادبیات داستانی ایران خارج از کشور(1357-1377)،تهران:مرمر، (1379).

حسن لي،كاووس.گونه هاي نوآوري در شعر معاصر ايران، تهران: ثالث،2 (1386)

حقوقی،محمد.شعر نو از آغاز تا امروز”.ج1،تهران:نشر ثالث،(1377).

خويي،اسماعيل؛نراقي،احسان.آزادي،حق و عدالت.تهران:اميركبير،2 (1357).

خويي،اسماعيل.از ميهن آنچه در چمدان دارم.،آمريكا:هومن1 (1998).

خويي،اسماعيل.درونِ دوزخِ بيدَركُجا،كانادا:افرا،1 (1374).

خويي،اسماعيل.زين سايه سار پر برگ.تهران:نگاه،1 (1384).

خويي،اسماعيل.گزارة هزاره.آلمان:گستره،2(1991).

خويي،اسماعيل.يك تكّه ام آسمان آبي بفرست.لندن:بوك پرس،1 (1381).

داد،سيما.فرهنگ اصطلاحات ادبي.تهران:مرواريد،1(1382).

دهخدا،علي اكبر.امثال حكم.4،تهران:اميركبير،13 (1385).

دهخدا،علي اكبر.لغت نامه دهخدا. 15،تهران:انتشارات دانشگاه تهران،2 (1377).

زرقاني،مهدي. چشم انداز شعر معاصر ايران.تهران:ثالث.3 (1387) .

شفيعي كدكني،محمدرضا.ادوار شعر فارسي،تهران:سخن، (1380).

شفيعي كدكني،محمدرضا.صورخيال در شعر فارسي.تهران:آگاه،9 (1383).

شفيعي كدكني،محمدرضا.موسيقي شعر،تهران:آگاه،6 (1379).

شمس لنگرودي،محمد. تاريخ تحليلي شعر نو، 4،تهران: نشر مركز، 5 (1387).

صفاري،عباس.دوربين قديمي.تهران:ثالث،1 (1381).

صفاري،عباس.كبريت خيس،تهران:مرواريد،4 (1384).

صفوي،كورش.از زبان شناسي به ادبيات.ج1،تهران:سوره مهر،1 (1383).

صوفي،ليلا.زندگينامه شاعران.تهران:جاجرمي،15 (1382).

عسگري ،ميرزا آقا.سپيدة پارسي. آلمان:هومن، (2000).

عيدگاه طرقبه اي،وحيد. كهن ديارا- نقد و تحليل و گزيدة اشعار نادر نادرپور- ، تهران:سخن،1 (1388) .

فتوحي رودمعجني، محمود. بلاغت تصوير. تهران: سخن،1(1386) .

فلاحتي،مهدي.كندوي رفته با باد.سوئد:باران،1(1371).

كاخي،مرتضي.روشن تر از خاموشي.تهران:آگاه،9 (1387).

كرباسي،زيبا.جيزّّ،لندن:فرنهگ فردا،1(2002).

كرباسي،زيبا.دريا غرق مي شود.لندن:هومن،1(1379).

كيانوش،محمود.شعرفارسي در غربت.لندن:انجمن شعر ايران،كتابخانه مطالعات ايراني،1(1997).

كيانوش،محمود. شكوفة حيرت.تهران:آگاه،1(1371).

كيانوش،محمود. ناگهان انسان و زمينش.لندن:بوك پرس،1(1381).

موسوي،گراناز.آوازهاي زن بي اجازه،تهران:سالي،1(1387).

ميرصادقي،ميمنت. واژه نامة هنر شاعري.تهران:کتاب مهناز،3(1385).

نوذری،سیروس.کوته سرایی- سیری در شعر کوتاه معاصر-.تهران:ققنوس،(1388).

يزداني،كيقباد. درآمدي بر ادبيات مهاجرت و تبعيد. تهران: نشر سرچشمه، 1 (1385)

 ب- مقالات:

اصلاني،سردار.”ادبيات مهجر در آمريكا”.كيهان فرهنگي،ش222، فروردين 84 ، 66-70 .

اقتصادي نيا،سايه.”پابرهنه تا صبح”.كتاب ماه و ادبيات فلسفه.ش 58، مرداد 1381.

امرايي،اميلي.”ادبيات مهاجرت هند؛قصه بورژواهاي ضد استعمار”.توسعه،2آبان 1381،8.

انزابي نژاد ،رضا.”ادب مقاومت در شعر معاصر خراسان”. گوهران،ش 11و12،بهار و تابستان 1385.

براهني، رضا. ” مهاجرت در شعر فارسي معاصر”. كتاب ماه ادبيات و فلسفه ، اسفند 81 وفروردين 82.

بزرگمهر، آرش.”مهاجرت و تاثير آن بر ادبيات”. كارگزاران،15/9/1385.

بشنام،رويا.”ادبيات مهاجرت يا نويسندگان مهاجر؟”.رهاورد تربيت،ش2 ،پاييز1385 ،18-20.

بي نا.”اقليم زبان و گسست معرفتي در ادبيات مهاجرت”. شرق،26/10/1383 ،16 .

بي نا.”شاخه هاي شكسته- مهاجران شاهکار خلق نمی کنند”. اعتماد،3/3/1384،5 .

بي نا. “ادبيات مهاجرت ايران از نگاه اهل قلم”. فرهنگ آشتي ، 16/1/1386.

بي نا.”ادبيات سرزمين مادري ماست- گفتگو با مجيد روشنگر،مترجم و روزنامه نگار-” اعتماد ملي،15 تير 1385،11.

بي نا.”بذری که در جایی دور می روید- سخنراني مجيد روشنگردرباره ادبیات مهاجرت”. تهران امروز، 24/3/1386.

بي نا.”حضور زنان در عرصة ادبيات”بانوان شيعه،ش5،پاييز1384.

بي نا.”مهاجرت در اروپا”.همشهري،20/4/1381.

بي نا.”نوستالژي چيست؟”.تفاهم،19/4/1386.

بي نا.”سفرازمنظرادبيات جهان”.كتاب ماه ادبيات و فلسفه،ش54و55،فروردين و ارديبهشت1381.

بی نا.”نویسنده مهاجر می خواهد بداند!- گفتگو با ملیحه تیره گل-“.کارنامه،ش38، 1381.

پورمحسن، مجتبي” دعوت به دوست داشتن عباس صفاري “،شرق،2مرداد1386 ،29.

ترابي، ضياءالدين.”پابرهنه تا صبح- نقد و بررسي مجموعه شعر گراناز موسوي-“. هنر، ش 31 ، بهار1382 .

تندروصالح،شاهرخ.”من ايراني- ملاحظاتي درباب ادبيات مهاجرت- ” ،شرق،14 ارديبهشت1384.

تندرو صالح، شاهرخ. ” معمار هندسه من ديگر- ملاحظاتي درباره ادبيات مهاجرت- “. شرق، 25/11/1383 ، 17 .

تندرو صالح،شاهرخ.”مهاجرت زبان يا زبان مهاجرت”.كارنامه،ش24،اسفند80.

تندروصالح،شاهرخ.”با كاروان معرفت- ملاحظاتي درباب ادبيات مهاجرت-“. شرق،27/1/1384،17 .

تندروصالح،شاهرخ.”يك حافظة تاريخي- ملاحظه اي درباب ادبيات مهاجرت-” ،شرق،5 اسفند 1383،17.

تندروصالح، شاهرخ.” در چنبرة انديشة معلق- ملاحظاتي دربارة ادبيات مهاجرت-“.                    22/12/1383 و22/1/1384،ص17 .

تندروصالح،شاهرخ.”موضوع شناسي در ادبيات مهاجرت ایران”.شرق،4/11/1383،17 .

تندروصالح،شاهرخ.”بدون شناخت ادبيات مهاجرت دربارةادبيات ايران نمي توان سخن گفت”.اسرار،21/9/1383.

تندروصالح،شاهرخ.”مهاجرت به آلاچيق هاي سكوت”.شرق،8/9/1383،17..

تندروصالح،شاهرخ.”ادوار مهاجرت فرهنگ ساز- حاشیه ای درباره ادبیات معاصر-“. شرق،5/10/1383،17.

تندروصالح،شاهرخ.”ذهن و زبان در ادبيات مهاجرت – نوشتن در سرزمين ديگران- “. شرق،19/10/1383،17.

تندروصالح،شاهرخ.”كنكاشي در ادبيات مهاجرت”.اعتماد،11/5/1386

تندروصالح، شاهرخ.” ادبيات مهاجرت، روشنگري و تحجرستيزي- نوشتن در سرزمين ديگران- ” .شرق،18/3/1384 ،17.

تندروصالح،شاهرخ.”چارچوب و تئوري هاي مطالعات ادبيات مهاجرت – حاشيه اي بر ادبيات مهاجرت-” .شرق،12/10/1383،17.

تندرو صالح، شاهرخ.” پلي ميان واژه ها تا تنهايي- مروري بر چيستي ادبيات مهاجرت ايران در گفتگو با دكتر علي رضا زرين-“. شرق،2/4/1386 ،18 .

تندروصالح،شاهرخ.”راه يافتن به ذهن و زبان در ادبيات مهاجرت – ملاحظاتي در باب ادبيات مهاجرت-“.شرق،21/9/1383،17.

تندروصالح،شاهرخ.” گفتگو با پیمان وهاب زاده پيرامون ادبيات مهاجرت ايران”. شرق،25/10/1384، 17 .

تندرو صالح، شاهرخ.” گفتگو با منصور كوشان- نويسنده- “. شرق،17و19/1/1385 ، 17

تندروصالح،شاهرخ.”نثر از گذشته تا هنوز”.شرق،13/4/1384،17.

تندروصالح،شاهرخ.”روشنفكري در تعليق و تدريج مرگ – ملاحظاتي درباب ادبيات مهاجرت”. شرق،7/2/1384،17 .

تولايي تهراني،مهرزاد.”نگاهي به افكار و آثار اسماعيل خويي”.كيهان فرهنگي،ش134،  مرداد 1376 .

تيره گل،مليحه.”ادبيات فارسي در تبعيد در مهاجرت در خانه-گزارشی کوتاه به ادبیات مادر-“. عصرپنج شنبه،اسفند1381وفروردين1382.

جعفريه،مهناز” ادبيات جهان اسلام سعدي، از منظر فكر و فرهنگ”،انديشة تقريب، ش 1، زمستان 1383 ، 139-152 .

چاوشي ،ليلا.”مسعود سعد شاعر تبعيد و تنهايي”.كتاب ماه و ادبيات فلسفه،ش92، خرداد 1384 ،138-139.

حسین زاده،آناهیتا.”ادبیات مهاجرت”.راه مردم،7/6/1385.

حميديان،سعيد.”مهاجرت شعرا به هند در عصر صفويه”.وحيد،ش 55و56 ، تير و مرداد 1347 .

درگاهي،محمود.”در جايگاه معني شناسي شعر فارسي”.نشريه دانشكده ادبيات علوم انساني دانشگاه تبريز،سال47،ش مسلسل 193،زمستان83، 35-54.

روشنگر،مجید.”ادبیات مهاجرت فصل جدید در ادبیات پارسی”،کارنامه،آذر1380 .

روشنگر، مجيد. ” درخت ادبيات مهاجرت همچنان به بر نشسته است- دربارة كتاب تك نفر نوشتة كيوان فتوحي-“. شرق، 5/2/1386 ، 19.

زندی، محمد؛ وطن آبادی، شعله و فرهی محمدمهدی.” نوپایی ادبیات مهاجرت”.آسیا،22/6/1384.

سلیمانی،بلقیس.”علامه محمد قزوینی و علامه علی اکبر دهخدا”.کتاب ماه و ادبیات فلسفه،ش22،مرداد 1378، 12-14.

 

چكيده:

در آستانة انقلاب اسلامي و سالهاي پس از آن  مهاجرت چشم گيري در ميان شاعران اتفاق افتاد كه منجر به باز شدن فصلي نو در فصلهاي ادب پارسي شد. مهاجرت يا تبعيد، ناگزير در زبان، نگاه،‌ساختار و فرم ادبي تاثير مي گذارد. درون ماية اثر نيز نخستين عنصري است كه آن را بازتاب مي دهد. شعر مهاجرت ايران در اين سه دهة اخير، دو مرحله را پشت سرگذاشته است. الف. تازگي زخم: شاعر از زيستن در زادگاه و مشاركت در جامعه محروم شده است.دراين مرحله، اثرش گرد چهار محور مي چرخد:اعتراض- اندوهگساري براي زادگاه- غمگساري براي عزيزان و ياران و مردمش- درگيري دردناك دروني با تنهايي تحميل شده. ب. پذيرفتن شرايط:به علت دراز شدن عمر مهاجرت،‌رابطه با سرزمين مادري ضعيف تر مي شود.اينجاست كه شاعر به فاز جديدي از تحولات دروني اش پا مي گذارد:آميختن با جامعة ميزبان-  بازتاب زخمهاي روح در لايه هاي عميق تر و ناپيداتر اثر هنري-  پذيرفتن سرنوشت تازه و كنار آمدن با آن-كشف دوبارة خود و كشف زندگي دوباره در ميان دو ميهن،‌ دو فرهنگ و دو زبان. در اين مرحله است كه اگر تعداد شاعران چشمگير باشد سبك جديدي در ادبيات پارسي به وجود مي آورند كه نه به تمامي بومي و نه غربي است بلكه تلفيقي از دو فرهنگ است. شعر مهاجرت فارسي، اكنون در اين مرحلة حساس قرار دارد و اگر نگوييم به كمال ولي به ثباتي نسبي رسيده است.تحقيق حاضر پس از ارائة كلياتي دربارة مهاجرت و پيشينة آن با تكيه بر شعر هشت شاعر معاصر به بررسي تحولاتي كه مهاجرت بر اثر ادبي مي گذارد مي پردازد. اين تحولات  در ساختار شعر و در سه سطح زباني، ادبي و فكري قابل بررسي است.

واژگان كليدي: شعر معاصر، انقلاب اسلامي، شعرمهاجرت، شعر برون مرزي

سرآغاز

ادبيات مهاجرت و به خصوص شعر مهاجرت ، از شاخه هاي مهم و شناخته شده در ادبيات جهان محسوب مي شود ولي به دليل اينكه  متاسفانه در ايران شناخته شده نيست و به نوعي مهجور واقع شده است ، ناگزيريم ابتدا كلياتي را دربارة مهاجرت ، پيشينه و علل وقوع  آن، همين طور تعريف ادبيات مهاجرت و تبعيد  و پيشينة آن بيان كنيم. سپس به پيشينة مهاجرت و تاثير آن در ادبيات فارسي ايران بپردازيم كه گسترة آن از قرن سوم هجري تا كنون را در بر مي گيرد. درادامه، پس از طبقه بندي نويسندگان مهاجر كه عمر مهاجرتشان به سه دهه مي رسد، به معرفي انواع ادبيات مهاجرت اعم از داستان، ترجمه، نقد، نمايشنامه و شعر  مي پردازيم. بخش شعر به تعريف شعر مهاجرت و شعر تبعيد، وجه تمايز آنها و برگزيدن اصطلاحي مناسب براي آن اختصاص دارد.به بياني روشن تر با توجه به اينكه از يك سو موضوع اصلي تحقيق، بررسي سروده هاي شاعران ايراني خارج از مرزهاي كشور در اين سه دهة اخير است و از سويي ديگر ، مباحث آن صرفا” در حوزة ادبيات مي گنجد و حتي گوشه چشمي به حوزه هاي ديگر ندارد؛ براي روشن تر شدن محدودة كار و پرهيز از كاربرد اصطلاحات متعدد ، اصطلاح شعر برون مرزي را برمي گزينيم.

پس از آشنايي با كليات بحث، با نگاهي دقيق تر و ريزبينانه تر، شعر برون مرزي ايران را با تكيه بر شعر هشت شاعر برون مرزي – بدون توجه به علت مهاجرتشان- در سه سطح زباني، ادبي و فكري در فصل دوم با عنوان “ساختار شعر برون مرزي”  مورد واكاوي قرار مي دهيم.

هدف از اين واكاوي، يافتن پاسخ هايي است درخور براي سؤال هايي از اين دست:  آيا مي توان فصلي جديد با عنوان “شعر مهاجرت” در تاريخ ادبيات ايران گشود؟ روند شعر مهاجرت در اين سه دهه بر يك منوال بوده است ؟ آيا نوآوري در صورت و مضمون شعر مهاجرت ديده مي شود؟ تلقي شاعران برون مرزي از وطن چگونه است؟ فضاي جغرافيايي و فرهنگي غرب در شعر مهاجرت فارسي چقدر تاثيرگذار بوده است؟

پس از اينكه جست و جوي پي گير و فراوان دربارة سابقة پژوهش در ادبيات مهاجرت ايران، به خصوص شعر،- البته در ايران-  به نتيجة چنداني نرسيد و به يافتن تنها چند مقاله خاتمه يافت، انگيزة آشنايي با زبان، تخيل و انديشة شاعراني كه با ما پيوندهاي ملي و فرهنگي دارند ولي به هر دليل چندين دهه جلاي وطن كرده اند، بررسي ميزان تاثير محيط اجتماعي و فرهنگي غرب در شعر برون مرزي  ايران و يافتن زمينه هاي مشترك مضمون پردازي در آن ، نگارنده را برآن داشت تا علاوه بر مشكلات، محدوديت ها و معذوريت هايي كه بر سر اين راه بود؛ از دشوار يابي منبع گرفته تا ناشناخته بودن و غريب ماندن اين موضوع در ايران – كه شناساندن آن مانند هر امر ناشناختة ديگري در آغاز با موانع و ممنوعيت هاي خاص خودش روبروست-  به تحقيق و تفحص دراين باب بپردازد.

گفتني است درطي سه سال تلاش و پي گيري مداوم براي به دست آوردن منبع تحقيق از هر كتابخانة شخصي و عمومي ، افراد شعردوست و شعرخوان كه اميد آن مي رفت حداقل گوشه چشمي به شعر برون مرزي داشته باشند تا جستجوي شبانه روزي در سايت هاي اينترنتي، بالاخره از پانزده شاعر برون مرزي منابعي كه شامل سروده هاي دور ازوطن باشد به دست آمد. ازآنجا كه در انتخاب شاعر به دلايل گوناگون محدوديت هاي فراواني وجود داشت  بر اساس چند ملاك كه در به دست آوردن نتيجه اي عادلانه تر، تاثير مستقيم مي توانست داشته باشد  از جمله: سن شاعر و سن به غربت افتادگي او، كيفيت منبع ازلحاظ جوهر شعري – كه براي بررسي در حد قابل قبولي باشد-  و جنسيت شاعر– با وجود دشواري انتخاب-  هشت شاعر انتخاب شد.

در ميانة راه – پس از اشراف بيشتر بر موضوع-  از بررسي شعر برخي از نامداران ادبيات فارسي از جمله هوشنگ ابتهاج و شادروان نادر نادرپور  با وجود اينكه بخشي از آثار خويش را دور از وطن خلق كرده بودند  به دلايل متعدد صرف نظر شد. از جمله اينكه منابعي كه از ايشان در دست بود بيشتر، شعرهاي در وطن سرودة آنها را در بر مي گرفت و در شعرهاي اندكي هم كه از سروده هاي دوراز وطن ايشان به دست آمد، خصيصة متمايزي نسبت به آنچه در وطن سروده بودند ملاحظه نشد. البته همان طور كه در ادامه خواهد آمد بخشي از شعر برون مرزي ايران را شعر اين نامداران و هم قطارانشان تشكيل مي دهد، به همين منظور و به دو دليل عمده ، شعر محمود كيانوش و شادروان ژالة اصفهاني را براي بررسي، جايگزين كرديم. نخست اينكه : عمر به غربت افتادگي اين دو به خصوص ژاله اصفهاني طولاني تر بود  و ديگر : اشعار بيشتري از سروده هاي دور از وطن اين دو به دست آمد.

گفتن يك نكتة ديگر نيز ضروري است كه منابع موجود از شاعران منتخب ، شامل همة آثاري كه دور از وطن خلق كرده اند نيست و به اجبار گاهي حتي به يك منبع استناد شده است؛ درنتيجه هيچ كدام از نتايج به دست آمده در اين تحقيق، قطعي نمي باشد  و همه به استناد منابع در دسترس اينجانب است نه همة آثار شاعر. به اين ترتيب ، نتيجة نهايي نيز كه در فصل پاياني اين تحقيق ارائه مي شود ، تنها نماياندن سايه اي از شعر برون مرزي است و نه همة حقيقت آن ، روشن است كه دست يابي بدين هدف ، سال ها تحقيق و تفحص در اشعار برون مرزي، از جوانب مختلف  نقد؛ از جمله : نقد تاريخي، روان شناسي ، جامعه شناسي و …  را مي طلبد و به هيچ عنوان در چنين مجال اندكي نمي گنجد.

اميد است كه تحقيق حاضر راه گشاي محققين وارسته اي باشد كه دغدغة ملي و فرهنگي آنان، پاسبان هميشة زبان فارسي است .

 فصل اول: كليات

 1-1 مهاجرت و تبعید

مهاجرت به عنوان یک پدیده سیاسی – اجتماعی در فرهنگ نامه ها به طور کلی چنين تعريف مي شود:”ترک کردن دوستان و خویشان و خارج شدن از نزد ایشان یا فرار از ولایتی به ولایت دیگر ، بریده شدن از جایی به دوستی جای دیگر، ترک دیار گفتن و در مکان دیگر اقامت کردن.” و همچنين تبعید  :” نفی بلد کردن ، اخراج بلد کردن ،کسی را جلای مکان یا وطن فرمودن ، نوعی مجازات چنانچه کسی را بنا به دستور محاکم دادگستری و یا سایر مراجع  صلاحیت دار از شهر یا ناحیه ای اخراج کردن و یا شخص محکوم را مجبور ساختن که در محل خاصی در مدت محدودی سکونت اختیار کند.”[1]

مهاجرت (غالبا”) امری شخصی و ارادی به نظر مي رسد چرا که مهاجر معمولا” زمانی تصمیم به مهاجرت  می گیرد که نخواهد یا نتواند با محیط خود کنار بیاید و در جستجوی شرایطی بهتر و مناسب تر برای زندگی و کار می کوشد. بنابراین او این امکان را دارد که خود را با محیط، هماهنگ سازد و یا نسازد اما تبعید امری بیرونی و کاملا” اجباری و خارج از اراده شخصی است و معمولا” توسط مقام ديگري صورت می گیرد. در عمل، مفهوم تبعید و مهاجرت به ویژه  به دلیل سیاسی – اجتماعی در بسیاری موارد آنچنان درهم می آمیزد و هم ترازمی گردد که به دشواری می توان تفاوتی بین آن دو یافت.[2]

به هر روی چه مهاجرت و چه تبعید هر دو مایة جدایی اند و نفی کنندة ارتباط و آدمی را در گذشت زمان از اصل و سرچشمه اش دور و دورتر می کنند.

1-2 سابقة مهاجرت

سرزمين ها و فرهنگ هاي مختلف در طول تاريخ بشري بارها و بارها شاهد پديدة مهاجرت نويسندگان و شعرا به دلايل مختلف بوده و هستند.ابعاد و كيفيت اين مهاجرت ها نيز در دوره هاي مختلف ، يكسان نبوده است. گاه در دوره اي تني چند و زماني بخش قابل توجهي از اهل قلم و انديشه را دربر مي گرفته است. ولي به هر روي ، مهاجرت و تبعيد چه انفرادي باشد و چه گروهي ، چه اختياري باشد و چه اجباري همواره و از ديرباز وجود داشته است. طبق آمار سال 2000 از هر 35 نفر يك نفر مهاجرت مي كند و اگر همة مهاجرين را در يك كشور جا دهيم پنجمين كشور بزرگ دنياست”.[3]

سرزمين ما نيز با اين پديده، بيگانه نبوده است. اگر بخواهیم افق ادبيات مهاجرت را ببينيم مي توانيم با مرور چهار دوره مهاجرت اهل انديشه ، فرهنگ و ادبيات در تاريخ ايران به تصويري از آن برسيم. چهار دورة مورد نظر به ترتيب: مهاجرت ايرانيان ، پس از حملة اعراب، بعد از حملة مغول ، پس از مشروطه و پس از انقلاب اسلامي است. هند و تركيه ، منزل اول مهاجرت ادبيات ايران و پس از آن ، كشور هاي اروپايي و آمريكايي هستند[4]

1-3 علل مهاجرت

چنانچه بخواهیم نحوة شکل گیری ادبیات مهاجرت را به دقت  بررسی کنیم ناگزیر باید   نکته هایی را مد نظر قرار دهیم از جمله : علل یا ضرورت مهاجرت و تبعید كه در سرزمین ها  و دوره های مختلف متفاوت بوده است. تنها در این صورت است که می توان دربارة شکل گیری ادبیات مهاجرت و تفاوت های آن با ادبيات جاري در وطن به نتايج درستي رسيد.

عده ای از منتقدین ادبی با تکیه بر اینکه در بسیاری از کشورها ضرورت مهاجرت شاعران، بر پایه گریز از محدودیت ها و یا فرار از تعقیب می باشد ، این مسئله را برای خود تبدیل به یک اصل کرده اند که : تمامی شاعران  خارج شده از یک کشور با حکومت خویش برخورد رو در رو داشته اند. البته ناگفته نماند كه گاه برخي از شاعران مهاجر، نیز با تبعیدی خواندن خویش بر این اصل صحه می گذارند و خود را سیاسی معرفی می کنند؛ در حالی که چنین نیست و دست کم، این موضوع در مورد همه صدق نمی کند و نمی توان این را به عنوان یک اصل کلی پذیرفت.

گذشته از عده ای كه به جهت کار و به دست آوردن موقعیت شغلی بهتر یا تحصیل و یا حتی فشارهای خانواده مهاجرت می کنند، علت هاي ديگري نيز مي توان براي اين امر يافت از جمله برخورداري از فضای الهام بخش. به بياني ديگر درمیان شاعراني که معمولا”از تمکن مالی برخوردار بوده اند گاهی پيش مي آيد كه عده ای برای خلق آثار یا حتي اثری به گوشه ای که نسبت به وطنشان فضای متفاوتي دارد مهاجرت می کنند.[5] براي اين منظور،شايد يدالله رويايي نمونة خوبي باشد.

در میان ادباي کشور ما، متاسفانه بسیار معدودند کسانی که به منظور يافتن فضايي           الهام بخش، مهاجرت کنند؛البته روشن است که ادبیات مهاجرت فارسی زمانی می تواند رشد کند و در مسیر بالندگی قرار بگیرد که ضرورت مهاجرت در پی کسب فضایی متفاوت، برای تفکر و نوشتن باشد. در چنین شرایطی است که نتیجه مهاجرت ، ذهنی باز و خلاق و دیدی فرا وطنی خواهد بود. تنها در این صورت است که شاعر می تواند بن مایه های ملی خویش را با دریافت های جدید از فضاي تازه ، درآمیزد و بدون اینکه نسبت به چیزی تعصب بیجا داشته باشد و یا اینکه اصل و نسب خویش را به کلی فراموش کند و دچار بحران هویت شود، اثری متفاوت بیافریند که حتی در ادبیات فارسی تحولی نو ایجاد کند و سبب غنای زبان فارسی گردد آنگونه كه در گذشتة تاريخ ادبي ايران بارها اين اتفاق افتاده است و در ادامه به آن خواهيم پرداخت .

با توجه به دسته بندی های اولیة مهاجرت و همچنین ضرورت آن ، دیدگاه های متفاوتی نسبت به این پدیده به وجود مي آيد. در نگاه اول، شاید عده اي آن را برای شاعر،آسیبی ادبی بدانند ؛ چرا که بیشتر شاعران در اوج شکوفایی خویش دست به مهاجرت می زنند و مشكلات غربت مانند نوستالژی وطن و ياد کودکی ، ناسازگاری با محیط ، شرایط معیشتی سخت و از همه مهم تر کمبود مخاطب و محدودیت های چاپ و نشر سبب تنزل و گاهی توقف کار آنها می شود. اما با نگاهی فرهنگی به قضیه، شاعر با فضایی متفاوت روبرو می شود که می تواند چندان هم سیاه نباشد بلكه افق های روشنی را پیش روي او بگستراند.

1-4 ادبیات مهاجرت[6] و تبعید

1-4-1 تعريف

ادبيات مهاجرت و تبعيد ،‌يكي از شاخه هاي ادبي است كه منتقدين ادبي در تعريف دقيق و درست آن اختلاف نظر دارند. دانشنامه ها و فرهنگ هاي تخصصي ادبي نيز تعاريف متفاوتي از ادبيات مهاجرت و تبعيد ارائه داده اند كه برخي از آنها در نگاه اول درست به نظر مي رسند اما دقيق و جامع نيستند . در اينجا به پاره اي از اين تعاريف اشاره مي كنيم:

_ ” ادبیات مهاجرت و تبعید ، همة آثاری را دربر می گیرد که به دلیل بنیادگرایی سیاسی حاکم بر جامعه، اجازه انتشار درداخل کشور را نداشته و در خارج از آن منتشرشده اند.”

_ ” آثاری از نویسندگانی که سرزمین مادریشان را به دلایل سیاسی (به اختیار یا به اجبار) ترک کرده اند.”

_ ” مجموعة آثار ادبی که در جریان تبعید یا مهاجرت اجباری یا اختیاری ( که غالبا” به دلایل سیاسی و مذهبی پیداشده) پدید آمده اند .”[7]

چنانکه می بینیم در هر کدام از تعریفهای مذكور بر یک محور اصلی تاکید شده است. در تعریف نخست بر مکان نشر اثر تکیه می شود. در حالی که در تعریف دوم ،پديدآورنده در مرکز توجه قرار دارد، بی آنکه اشاره ای به مکان نشر اثرش داشته باشد. در تعریف سوم ، زمان ( و مکان) خلق اثر نقش عمده ایفا می کند.

با اينكه به دست دادن تعريفي دقيق ، قطعي و جامع از ادبيات مهاجرت و تبعيد كار آساني نيست ولي گفتة مجيد روشنگر درست به نظر مي رسد كه :هر اثري را كه صرفا” در خارج از كشور منتشر مي شود  نمي توان ادبيات مهاجرت و تبعيد ناميد و همچنين نمي توان آثاري را كه پديد آورندگانشان تن به مهاجرت نداده اند اما – به دلايل سياسي – اجتماعي- در خارج از كشور نشر يافته اند در زمرة ادبيات مهاجرت يا تبعيد دانست، بلكه تغيير موقعيت جغرافيايي نويسنده و شرايط خلق اثر، تعيين كننده اند. درواقع اگر بخواهيم تعريفي براي ادبيات مهاجرت ارائه دهيم بايد بگوييم: ادبيات مهاجرت زماني شكل مي گيرد كه پديدآور به دلخواه يا ناگزير، سرزمین مادری خویش را ترک می کند و در سرزميني بيگانه جاي مي گيرد، به مساحت جدیدی از رفتار، نگاه، ذهنیت، اندیشه و زبان راه می یابد که می تواند در تضاد یا تخالف با فرهنگ و ذهنیت اصلی او باشد. به تعبیر دیگر ، وي در شرايطي ميان دو فرهنگ قرار مي گيرد: فرهنگ كشور ميزبان كه با ذهنيت، زبان و الفاظ آن در تماس مدام است و ديگر فرهنگ كشورمادري كه ريشه در اعماق وجود او دارد و با فرهنگ سرزمين ميزبان در تقابل است ولي سرانجام در تداخل با آن و راه یافتن ناگزیر زبان بیگانه در زبان مادری ، ابزار و دست مایه های نویی برای نویسنده فراهم می شود که امکان آفرینش ادبیات ویژه ای را دربرابر او قرار می دهد. ادبیاتی مستقل و تازه که درظاهر، پیوندی با هیچ یک از سنت های فرهنگی شرق و غرب ندارد اما از درون ، مایه گرفته از هر دوی آنها است.[8]

[1] دهخدا،‌ذيل مهاجرت و تبعيد

[2] ن.ک. كيقباد يزداني، درآمدي بر ادبيات مهاجرت و تبعيد. تهران : سرچشمه،1385ص17

[3] مجید روشنگر.”ادبیات مهاجرت فصل جدید در ادبیات پارسی”،کارنامه،آذر1380.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه نماد و نمادپردازي در اشعار رضا براهني
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122