پايان نامه بررسي سلامت سازماني در کتابخانه هاي شهرداري بر اساس مولفه هاي مايلز

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي سلامت سازماني در کتابخانه هاي شهرداري  بر اساس  مولفه هاي مايلز یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 123 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي سلامت سازماني در کتابخانه هاي شهرداري  بر اساس  مولفه هاي مايلز بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق
1-1. شرح و بيان مسئله پژوهش 2
1-2. اهداف پژوهش 5
1-3. اهميت و ارزش پژوهش 6
1-4. کاربرد نتايج پژوهش 6
1-5. سوالات پژوهش 7
1-6. تعاریف مفهومی و عملیاتی 7
فصل دوم: ادبيات تحقيق
2-1. سلامت سازماني 12
2-1-1. تعريف سلامت سازمانی 12
2-1-2. ويژگي های سلامت سازمانی 15
2-1-2-1. نمايي از سازمان سالم 15
2-1-2-2. ويژگي هاي سازمان هاي سالم 18
2-1-3. سازمان ناسالم 18
2-1-3-1. پيامدهاي ضعف سلامت 19
2-1-3-2. شیوه هاي مقابله با ضعف سلامت 20
2-1-4. منابع سلامت سازماني 20
2-1-5. نظريه های سازمان سالم 21
2-1-6. مولفه های سلامت سازمانی 24
2-1-7. ارزش های سلامت سازمانی 25
2-1-8. ابعاد سازمان سالم 25
2-1-9. شرح مولفه های سازمان سالم از نظر مایلز 27
2-1-9-1. تمرکز بر اهداف 28
2-2-9-1-1- ویژگی های اهداف 30
2-1-9-1-2. تعیین اهداف در کتابخانه ها 30
2-1-9-1-3. مدیریت بر مبنای هدف در کتابخانه ها 32
2-1-9-2. کفايت ارتباطات 33
2-1-9-2-1. مفهوم ارتباط 33
2-1-9-2-2. شيوه هاي ارتباط 34
2-1-9-2-3- ارتباطات در کتابخانه ها 36
2-1-9-2-4. ضرورت های اساسی ارتباط سازمانی 37
2-1-9-2-5. موانع سازمانی ارتباط 38
2-1-9-2-6. جريان هاي ارتباطي 38
2-1-9-3. توزيع بهينه قدرت 40
2-1-9-3-1. مدیریت مشارکتی 41
2-1-9-3-2. اهداف مدیریت مشارکتی 42
2-1-9-3-3. مدیریت مشارکتی در کتابخانه 42
2-1-9-4. کاربرد منابع 43
2-1-9-4-1. شرح اصل پیتر 45
2-1-9-4-2. کاربرد منابع در کتابخانه 46
2-1-9-5. اتحاد و همبستگي 47
2-1-9-5-1. اتحاد و همبستگی در کتابخانه ها 48
2-1-9-6. روحيه 49
2-1-9-7. نوآوري 50
2-1-9-7-1. خلاقیت و نوآوری 50
2-1-9-7-2. تفکر تحلیلی و تفکر خلاق 51
2-1-9-7-3. خلاقیت در سازمان 51
2-1-9-7-4. تسهیل خلاقیت و نوآوری در سازمان 52
2-1-9-7-5. خودنوسازی سازمان 53
2-1-9-8. خودمختاري 53
2-1-9-9. سازگاري با محيط 54
2-1-9-9-1. سازماندهي 55
2-1-9-9-2- سازگاری با محیط در کتابخانه ها 55
2-1-9-9-3. اصلاح بوروکراسي کتابخانه اي 57
2-1-9-10. کفايت حل مشکلات 58
2-1-9-10-1. تصميم گيري 58
2-1-9-10-2. تعاریف تصمیم گیری 59
2-1-9-10-3. تصمیم گیری در کتابخانه ها 59
2-1-9-10-4. شیوه های تصمیم گیری 60
2-1-9-10-5. مراحل تصميم گيري 61
2-1-10. اعمال، ارزيابي و کنترل سلامت سازماني 62
2-1-10-1. اعمال سلامت سازماني 62
2-1-10-2. ارزيابي سلامت سازماني 62
2-1-10-3- کنترل سلامت سازمانی 63
2-2. کتابخانه عمومي 64
2-2-1. اهداف کتابخانه عمومي 65
2-2-2. ویژگی های کتابخانه ها 65

2-2-2-1. کتابخانه عمومی به مثابه نهادي اجتماعي 65
2-2-2-2- کتابخانه ها به عنوان سازمان 66
2-2-2-3. کتابخانه به منزله سازمان ديوانسالارانه 69
2-3. پيشينه پژوهش 71
2-3-1. تحقيقات داخلي 71
2-3-2. تحقيقات خارجي 72
2-3-3. جمع بندی 73
فصل سوم: روش شناسی پژوهش
3-1. روش پژوهش 75
3-2. جامعه پژوهش 76
3-3. برآورد حجم نمونه 76
3-4. روش و طرح نمونه¬گيري 76
3-5. ابزار گردآوري دادهها 77
3-5-1. روايي پرسشنامه 77
3-5-2. پايايي پرسشنامه 77
3-6. شيوه جمع آوري اطلاعات و رعایت جنبه¬های اخلاقی 78
3-7. روشهاي تجزيه و تحليل دادهها 78
3-8. جمع بندي فصل 79
فصل چهارم: تجزيه و تحليل يافته¬ها
4-1. بررسي وضعيت جمعيت¬شناختي 80
4-1-1. توزيع فراواني و درصد آزمودني¬ها بر اساس جنسيت 80
4-1-2. توزيع فراواني و درصد آزمودني¬ها بر حسب رشته تحصیلی 81
4-1-3. توزيع فراواني و درصد آزمودني¬ها بر¬حسب سابقه خدمت 81
4-1-4. توزيع فراواني و درصد آزمودني¬ها بر¬حسب میزان تحصیلات 82
4-1-5. توزيع فراواني و درصد آزمودني¬ها بر¬حسب نوع کار در کتابخانه 83
4-2. بررسي سؤالهاي پژوهش 84
فصل پنجم: بحث و نتيجهگيري
5-1. خلاصه موضوع و روشها 99
5-2. بحث و نتيجه گيري 100
5-3. محدوديتهاي پژوهش 103
5-4. پيشنهادهاي کاربردي 103
5-5. پيشنهادهايي جهت پژوهشهاي آتي 104
منابع 105
پيوست 111

منابع فارسي

ابطحي، سيدحسين (1381). مديريت منابع انساني. دانشگاه پيام نور.

استوارت، رابرت دي. و بي موران، باربارا (1386). مديريت کتابخانه ها و مراکز اطلاع رساني. ترجمه زهير حياتي و فاطمه جمشيدي قهفرخي. تهران: کتابدار.

اقتداري، علي محمد (1370).  سازمان و مديريت سيستم و رفتار سازماني.  تهران: مولوي.

الواني، مهدي (1375). مديريت عمومي. ويراست دوم. تهران: نشر ني.

اميديان، مرتضي و شكركن، حسين (1382).  بررسي حالت‌هاي هويت در ابعاد اعتقادي و روابط بين فردي و حوزه‌هاي فرعي اين ابعاد در دانشجويان پسر دانشگاه شهيد چمران اهواز در سال تحصيلي 1381- 1380.  مجله علوم تربيتي و روانشناسي، دانشگاه فردوسي مشهد، دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي، جلد چهارم، 1.

اميرشاهي، منوچهر (1387). نقش مديريت در بهبود سلامت اداري. تهران: مرکز آموزش و تحقيقات صنعتي ايران.

انصاري، محمد اسماعيل و همکاران (1388). بررسي رابطه بين سلامت سازماني و نگرش هاي مثبت کاري کارکنان در ادارات امور مالي استان اصفهان. فصلنامه تخصصي ماليات، (54)6، ص47.

اونز، جي. ادوارد (1388).  مباني مديريت براي متخصصان اطلاع‌رساني.  ترجمه مينو واعظ‌زاده و همکاران.  تهران: سازمان اسناد و کتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايران.

اونز، جي. ادوارد (1377). فنون مديريت براي کتابداران. ترجمه فرشته ناصري. مشهد: آستان قدس رضوي.

اونز، رابرت جي. (1382). رفتار سازماني در آموزش و پرورش. ترجمه قربانعلي سليمي و همکاران. اصفهان: دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان.

بختياري، ذبيح الله (1380). راهکاري عملي براي افزايش مشارکت کارکنان در مديريت. مشارکت کارکنان در مديريت. مجموعه مقالات همايش توسعه نظام اداري (ص 25). تهران: مرکز آموزش مديريت دولتي.

براتي علويجه، حسينعلي (1389). مديريت کتابخانه. اصفهان: پيام علوي، چاپار.

بني اسدي، حسين (1376). سازمان سالم. ماهنامه تدبير، 78، 24-30و101.

پارسازاده، احمد و شقاقي، مهدي (1382). کتابخانه هاي عمومي و ساختار واقعيت اجتماعي. فصلنامه تحقيقات اطلاع رساني و کتابخانه هاي عمومي، (59) 4.

پورفرد، فاطمه و کوشا، محمد باقر (1379). بررسي نگرش مديران و کارکنان نسبت به ويژگي هاي نظام اداري سالم، ارتقاء سلامت نظام اداري: مجموعه مقالات همايش توسعه نظام اداري مرداد 1378. تهران: مرکز آموزش مديريت دولتي، ص 19-67.

 

جاهد، حسينعلي (1384). سلامت سازماني. ماهنامه تدبير، 159 (16).

حافظ نيا، محمد رضا (1387). مقدمه اي بر روش تحقيق در علوم انساني. تهران: سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انساني دانشگاهها (سمت).

حقيقت جو، زهرا (1388).  رابطه سبک تفکر و کارآفريني مديران با سلامت سازماني کارکنان دانشگاه‌هاي علوم پزشکي کشور، فصلنامه دانشکده پرستاري و مامايي اروميه، (1) 7، ص34-42.

خائف الهي، احمد علي و همکاران (1388). مدلي براي ارتقاي سطح سلامت سازماني: بررسي نقش کمک هاي اوليه هيجاني. نشريه مديريت و توسعه. 41، ص15-1.

خاکي، غ. ر. (1378) روش تحقيق با رويکردي به پايان نامه نويسي. تهران: انتشارات درايت.

خالصي، نادر و همکاران (1391). ارتباط سلامت سازماني با رفتار شهروندي سازماني در بيمارستان هاي دانشگاه علوم پزشکي تهران. مجله دانشکده پيراپزشکي دانشگاه علوم پزشکي (پياورد سلامت).(6) 6، ص412-422.

خيشوند، آقانور (1383).  دستنامه تهيه و تدوين طرح پژوهشي در کتابداري و اطلاع‌رساني.  تهران: صادق نيا.

دانش فرد، کرم اله (1386). رابطه الگوي بوروکراسي و ميزان سلامت سازماني دانشگاه ها. فصلنامه انديشه هاي تازه در علوم تربيتي. (4)2. ص54-41.

درستکار، ماشاالله و محمدي، مهدي (1386). سلامت سازمان خود را محک بزنيد. ماهنامه استاندارد، 182، ص42-46.

دلاور، ع. (1383). مباني نظري و علمي پژوهش در علوم انساني و اجتماعي. تهران: انتشارات رشد.

ديويس، کيت و نيواسترام، جان (1386). رفتار سازماني در کار. ترجمه محمدعلي طوسي. تهران: مرکز آموزش مديريت آموزشي.

رابينز، استيفن و دي سترو، ديويد اي. (1384). مباني مديريت. ترجمه محمد اعرابي و همکاران. تهران: دفتر پژوهش هاي فرهنگي.

رحيمي، حميد (1390).  آسيب‌شناسي سازماني دانشگاه‌هاي منتخب دولتي شهر اصفهان و ارتباط آن با سلامت سازماني و کيفيت محيط کار.  پايان‌نامه دکتري رشته مديريت آموزشي، دانشکده علوم تربيتي و روانشناسي، دانشگاه اصفهان.

زکي، محمدعلي (1383). بررسي سلامت سازماني مدارس شهرضا. فصلنامه مصباح، (10) 38، ص82.

ساعتچي، محمود (1383). روانشناسي کار: کاربرد روانشناسي در کار سازمان و مديريت.  تهران: ويرايش.

ساعتچي، محمود (1385). روانشناسي کاربردي براي مديران. تهران: ويرايش.

ساعدي، سارا (1389). بررسي رابطه کيفيت زندگي کاري و سلامت سازماني با خشنودي شغلي، فصلنامه تازه‌هاي روانشناسي صنعتي سازماني، 1، 4، ص64-55.

سلطان حسيني و همکاران (1389).  بررسي تعيين سهم نسبي سلامت رواني و سلامت سازماني در ادارات تربيت بدني استان اصفهان.  مجله حرکت، نشريه علمي- پژوهشي دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، 4، ص55-11.

سليماني، نادر (1389). بررسي ميزان سلامت سازماني مدارس شهرستان هاي استان تهران بر اساس الگوي هوي و فيلدمن. فصلنامه رهيافتي نو در مديريت آموزشي. دانشگاه آزاد مرودشت، (4) 1، ص44-23.

سليمي، مهدي و همکاران (1390). ارتباط سلامت سازماني با مديريت زمان در بين کارکنان ادارات تربيت بدني استان چهار محال و بختياري. همايش ملي دستاوردهاي جديد علمي در توسعه ورزش و تربيت بدني. ص467-455.

سهرابي تيمورلو، مينا و همکاران. رابطه بين سلامت سازماني با فرهنگ سازماني در مدارس.

سينق، موهيندر (1373). مديريت کتابخانه و نظام اطلاع‌رساني (نظريه و عمل). ترجمه غلامرضا فدائي عراقي.  تهران: دبيرخانه هيات امناي کتابخانه‌هاي عمومي کشور.

سيدجوادين، سيدرضا (1384). مباني سازمان و مديريت. تهران: نگاه دانش.

سيدجوادين، سيدرضا (1389). ديدگاه کارکنان دانشگاه علوم پزشکي درباره ميزان استقرار شاخص‌هاي سلامت سازماني در دانشگاه علوم پزشکي اصفهان، مجله مديريت سلامت، (41) 13.

شاهکرم، پروين (1388). سازمان سالم، سلامت سازماني و تحقق تعالي سازماني. فصلنامه احياء، (28) 7، ص16.

شايگان، حامد (1389). بررسي رابطه بين منابع قدرت مديران تربيت بدني استان اصفهان و سلامت سازماني از ديدگاه کارکنان. پايان نامه کارشناسي ارشد رشته تربيت بدني و علوم ورزشي گرايش مديريت ورزشي.

شريفي، اصغر و صديقه، آقاسي (1389). بررسي رابطه بين عملکرد مديران با سلامت سازماني. فصلنامه رهيافتي نو در مديريت آموزشي، (4) 1، ص149-168.

شريعتمداري، مهدي (1388). بررسي رابطه بين سلامت سازماني با اثربخشي مديران مدارس مديريت آموزش و پرورش شهر تهران. علوم تربيتي، (6) 2، ص119-151.

شعباني، احمد و سعادت، رسول (1388).  سمينار تحقيق و پيشنهاديه نويسي در کتابداري و اطلاع‌رساني.  تهران: چاپار.

شهسواري، مهدي و همايي، رضا (1382). بررسي سهم نسبي سلامت رواني بر سلامت سازماني در دانشگاه اصفهان. مجموعه مقالات اولين کنفرانس بين المللي مديريت، نوآوري و توليد ملي. 1308-1318.

صراف فرد، الهام (1391). نقش کارآفريني در سلامت سازماني. کنفرانس ملي کارآفريني و مديريت کسب و کارهاي دانش بنيان. ص1-16.

صفي خاني، کبري (1390).  بررسي رابطه بين سلامت سازماني و سطوح فعاليت بدني در کارکنان مرکز آموزشي درماني الزهرا اصفهان.  پايان‌نامه کارشناسي ارشد رشته تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه اصفهان.

عباسيان نقنه، الهه (1389).  رابطه بين ابعاد هويت و سلامت سازماني در کارکنان اداره کل تربيت بدني استان اصفهان.  پايان‌نامه کارشناسي ارشد رشته تربيت بدني، دانشکده تربيت بدني و علوم ورزشي، دانشگاه اصفهان.

عزيزي مقدم، ابوبکر (1385). بررسي رابطه ي کانون کنترل مديران با سلامت سازماني مدارس شهرستان مهاباد در سال تحصيلي 85-84. پايان نامه کارشناسي ارشد رشته ادبيات و علوم انساني، دانشکده ادبيات و علوم انساني، دانشگاه اروميه.

علاقه بند، علي (1378).  سلامت سازماني مدرسه، فصلنامه مديريت آموزش و پرورش، 21، ص14.

فدايي، غلامرضا (1388). جايگاه و منزلت کتابخانه هاي عمومي. فصلنامه تحقيقات اطلاع رساني و کتابخانه هاي عمومي، 59 (4).

کريمي خرمي، اقدس (1387). رابطه مهارت مديريت زمان با نگرش کارکنان به سلامت سازماني در اداره کل تربيت بدني استان يزد.  پايان‌نامه کارشناسي ارشد، دانشگاه آزاد اسلامي خوراسگان.

کشتکار، زهرا و شعباني، احمد، سيادت، علي (1390). مباني و اصول مديريت کيفيت در کتابخانه ها و مراکز اطلاع رساني. تهران: چاپار، کلک نوين.

گودرزي، سعيد (1388). کاربرد آمار در علوم اجتماعي: همراه با دستورات SPSS و نحوه  تفسير خروجي‌ها. تهران: جامعه شناسان.

گيسک، جوآن و مک نيل، بث (1388). اصول عملي مديريت کتابخانه. ترجمه نصرت رياحي نيا و حميدرضا جمالي. تهران: نشر کتابدار.

ماهاپاترا، بيوشکانتي (1386). مديريت منابع انساني در کتابخانه ها. ترجمه مجتبي کفاشان و ثريا ضيايي. مشهد: مرنديز.

متاني، مهرداد و همکاران (1391). بررسي وضعيت سلامت سازماني دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي بر اساس الگوي هوي و ميسکل. اولين همايش حسابداري و مديريت. ص1-12.

مويد، نرگس (1387).  بررسي رابطه بين منابع قدرت مديران گروه‌هاي آموزشي و سلامت سازماني در دانشگاه‌هاي دولتي شهر اصفهان. پايان‌نامه کارشناسي ارشد رشته مديريت آموزشي، دانشکده علوم تربيتي و روانشناسي، دانشگاه اصفهان.

ميکائيلي، فرزانه (1389). مطالعه رابطه سبک‌هاي هويت، تعهد هويت و جنسيت با سازگاري دانشجويان با دانشگاه. مجله مطالعات روانشناختي، 6، 2، دانشکده علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه الزهراء (س)، 51.

 

هومن، ح. ع. (1377) استنباط آماري در علوم رفتاري. تهران: انتشارات پيک فرهنگ.

هوي، وين ک و ميسکل، سيسيل ج (1378).  تئوري، تحقيق و عمل در مديريت آموزشي، جلد 2.  ترجمه ميرمحمد سيدعباس زاده.  اروميه: دانشگاه اروميه، 36.

هوي، وين ک و ميسکل، سيسيل ج (1383).  مديريت آموزشي: تئوري، تحقيق و عمل. ترجمه ميرمحمد سيدعباس زاده. اروميه: دانشگاه اروميه.

يونسکو (1386). خدمات کتابخانه هاي عمومي: رهنمودهاي ايفلا/ يونسکو براي توسعه. ترجمه علي شکويي. تهران: چاپار.

منابع انگليسي

Akbaba, S. (1999). Organizational health of secondary schools in Turkey. Turkey.

Alexander stamatios, A. (2005).  Research companion to organizational psychology.  The New York Times.

Anonymous, B. (2005). Organizational health: putting the pieces together. Managing employee health. Vol. 29.

Bennett, G.K. (1964). What is creativity?, Transactions of the New York academy of science 26. P:789.

Bridle, B. J.  (2008).  The effects of perceived Co-worker Involvement and superviser support on service provider Role stress, performance and Job satisfaction.  Journal of Retailing, 72, 57-75.

چكيده

پژوهش حاضر با هدف تعيين سلامت سازماني در کتابخانه هاي شهرداري اصفهان بر اساس مولفه هاي نظریه مايلز انجام شد. در اين پژوهش از روش توصيفي_ پيمايشي بهره جويي و براي دستيابي به اهداف تحقيق از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد و پایایی پرسشنامه پس از انجام یک مطالعه مقدماتی بین 30 نفر از اعضای نمونه بر اساس ضریب آلفای کرونباخ 95/0 محاسبه گردید. جامعه آماري تحقيق شامل 158 نفر از کتابداران کتابخانه هاي شهرداري اصفهان بود. نمونه گيري به روش تصادفي ساده متناسب با حجم، و حجم نمونه 121 نفر، بر اساس فرمول کوکران مشخص شد. تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS در دو سطح آمار توصيفي ( فراواني، درصد، ميانگين، انحراف معيار، و واريانس در قالب جدول و نمودار ) و آمار استنباطي ( آزمون­هاي تک نمونه ای، هتلينگ، تحليل واريانس يک راهه، و آزمون تعقيبي ال. اس. دي ) انجام شد. يافته هاي تحقيق نشان داد که ميانگين مولفه هاي تمرکز بر هدف، کفايت ارتباطات، توزيع بهينه قدرت، اتحاد و همبستگي، نوآوري و سازگاري با محيط بيشتر از سطح متوسط آن و مولفه هاي کاربرد منابع، روحيه، خودمختاري و کفايت حل مشکلات کمتر از سطح متوسط مي باشد (P=0/05). متغير هاي جمعيت شناختي جنسيت، رشته تحصيلي، ميزان تحصيلات، و نوع کار با مولفه هاي سلامت سازماني مايلز تفاوت معناداري نداشت و متغير سابقه خدمت در خصوص مولفه توزيع بهينه قدرت تفاوت معناداري داشته است. در مجموع نتايج تحقيق نشان داد که ميزان سلامت سازماني در كتابخانه‌هاي شهرداري اصفهان کمتر از سطح متوسط مي‌باشد.

     کليدواژه ها: سلامت سازماني، کتابخانه هاي عمومي، مديريت کتابخانه­ها.

 

فصل اول

کليات تحقيق

مقدمه

سازمان‌ها به عنوان موجود زنده‌اي که داراي هويتي مستقل از اعضاي خود بوده، تصور شده به گونه‌اي که با ‌اين هويت جديد مي توانند، رفتار کارکنان را تحت تاثير قرار دهند. ‌اين شخصيت و هويت مي تواند داراي بيماري و يا سلامت سازماني باشد (ساعتچي، 1385).

انتخاب نامناسب، استفاده نامطلوب از مهارت‌ها، عدم جو مناسب براي شکوفايي خلاقيت‌ها مي تواند سلامت و ارتقاء سازمان را به خطر بياندازد. وقتي که به افراد مقام يا پستي داده مي شود که متناسب با شأن آنها نبوده منجر به نافرماني، غيبت از کار، تاخير و استعفا مي شود. چنانچه در سازمان جريان ارتباطات در تمام سطوح به صورت چند جانبه و باز بر قرار نشود و اعتماد کامل بين بخش‌هاي مختلف وجود نداشته باشد، سوء تفاهم و ناهماهنگي ‌ايجاد مي شود. زماني که اهداف مشخص نباشد، ابهام در هدف‌ها ‌ايجاد شده و در نتيجه تلاش و هماهنگي از طرف کارکنان در جهت تحقق اهداف انجام مي پذيرد. مديريت در نظام اداري، رکن اساسي توسعه و پيشرفت است و حرفه کتابداري و کتابخانه در هيچ دوره‌اي فاقد ‌اين ارکان نبوده است (رحيمي، 1390، ص57).

لذا در اين پژوهش به بررسي سلامت سازماني در کتابخانه هاي شهرداري اصفهان بر اساس مولفه هاي مايلز به عنوان مکانيزمي که امور مربوط به مديريت را براي پيشبرد و پيشرفت سازمان و کتابخانه ها به عنوان سازمان هدايت مي کند، پرداخته مي شود. در ‌اين بخش به شرح و بيان مسئله پژوهش پرداخته شده است. سپس به ذکر اهداف، ارزش و کاربرد نتايج آن مبادرت مي شود. در ادامه سوالات پژوهش مطرح و در نهايت تعريف‌هاي مفهومي و عملياتي اجزاي مسئله تبيين شده است.

شرح و بيان مسئله پژوهش

توسعه و تکامل اشکال مختلف زندگي در جوامع انساني، سازمان‌هاي متنوع و متعددي را بوجود آورده است. توسعه نيازمندي‌هاي متعددي که منشا آن تکامل و تغيير شکل زندگي انسان در جوامع مختلف مي‌باشد، بر اهميت سازمان افزوده است. تنوع و تعدد وظايف سازمان ايجاب مي‌کند که بر طبق اصول و موازيني تشکيل گردد.

آنچه در کليه سازمان‌هاي انساني مشاهده مي‌شود، و به اصطلاح وجه مشترک جميع آنها محسوب شده، اجتماع گروهي از افراد است که به طور دسته جمعي تحت رهبري سلسله مراتب سازماني با امکانات محدود به منظور تحقق مقاصد خاصي همکاري مي‌کنند. بدين ترتيب، سازمان عبارت است از ‌يک رشته روابط منظم و عقلايي که بين افرادي که وظايف پيچيده و متعددي را انجام مي‌دهند، و کثرت تعداد آنان به قدري است که نمي‌توانند با هم در تماس نزديک باشند، به منظور تامين هدف‌هاي مشترک خاصي برقرار مي‌گردد (اقتداري، 1370، ص 104).

مديران در متن سازمان‌ها عمل کرده و تمام سازمان‌ها متشکل از افراد و اشياء هستند. چستر برنارد[1]، پنج عنصر اصلي را که سازمان از آن تشکيل مي‌شود، شناسايي کرده است: 1. بدنه؛ 2. وابستگي متقابل؛ 3. منابع؛ 4. توان عمل؛ و 5. محصول. با استفاده از اين مفاهيم، وي هر دو نفر ‌يا بيش از دو نفر (بدنه) را که به اين نتيجه برسند که مي‌توانند با همکاري (وابستگي متقابل) به اهداف مشترک برسند و منابعي نظير پول، مواد اوليه، کار و وقت خود (منابع) را در اختيار گيرند و از آن براي انجام فعاليت‌ها (توان عمل) استفاده کنند تا به نتيجه دلخواه (محصول) برسند،‌ يک سازمان مي‌داند. کتابخانه‌ها تمام اين مشخصات را دارند، افراد در آنها براي فراهم آوري اطلاعات کار کرده و منابع مختلف را که براي فراهم آوري دسترسي به اطلاعات سازمان داده‌، به کار مي‌گيرند.

سازمان‌ها واحدهاي اجتماعي هستند که براي دستيابي به اهداف معين شکل گرفته‌اند. انسان‌ها از آن جهت به سازمان پيوسته که اهداف آن را تا حدي با اهداف شخصي و ‌يا حرفه‌اي خود ‌يکي مي‌دانند. سازمان رشد و تغيير کرده و اهداف آن نيز تغيير مي‌کنند. اهداف سازمان ممکن است چنان تغيير کند که بنيانگذاران آن به زحمت بتوانند آن را بازشناسند (اونز، 1388، ص 70).

چالش محوري مديريت در قرن جاري اين است که سازمان، نقش پيشگام در امر دگرگوني داشته باشد. بايد توجه داشت که تغييرات و تحولات سازماني داراي پيامدهايي است و هر سازماني که با تغيير و تحول مواجه مي‌شود بايد با اين پيامدها به روش مناسبي برخورد نمايد. شايد تغييرات ژرف موثر بر افراد، دگرگوني‌هايي نظير تغيير در باورها، ارزش‌ها و مفروضات باشد که نتيجه آن تاثيرگذاري بر عملکرد افراد و در نتيجه، تاثيرگذاري بر سلامت سازماني است. تغييرات مي‌توانند انگيزه و شوق و نگرش کارکنان را تحت تاثير قرار داده و بر عملکرد آنان تاثير گذاشته و سلامت سازمان را دستخوش تغيير نمايند (توفيقي و همکاران، 1389).

با گستردگي مفهوم سازمان‌ها، سازمان به عنوان ” سيستم باز ” در نظر گرفته شده و به‌ يک موجود زنده که داراي ‌يک سيستم هماهنگ مي‌باشد، تشبيه شده است (اسپکتور[2] 2003). اين سير پيشرونده در مفهوم سازمان باعث شده سازمان‌ها به عنوان موجود زنده‌اي که داراي هويتي مستقل از اعضاء خود بوده، تصور شوند (سيد جوادين، 1384) به گونه‌اي که حتي مي‌توانند با هويت جديد و به خاطر شرايط و اصول حاکم بر خود، رفتار کارکنان را نيز تحت تاثير قرار دهند. وقتي هويتي منسجم و مستقل به سازمان نسبت داده شد، سير تفکر به سمت و سويي رفت که اين شخصيت و هويت مي‌تواند داراي سلامت سازماني[3] و ‌يا بيماري سازماني[4] باشد. ‌يک سازمان سالم قادر است مانند فردي سالم، به حيات خود ادامه دهد، به مقاصد خود برسد، موانع موجود در سر راه خود را بشناسد، برنامه‌ريزي کند، اجرا کند (ساعتچي، 1383) و به عنوان ‌يک سازمان‌ يادگيرنده[5] عمل نمايد.

وقتي از سلامت سازماني صحبت مي‌شود، منظور فقط فقدان بيماري کارمند نيست، بلکه نگراني از سلامت جسمي تا سلامت ذهني و احساسات نيروي کار است. توسعه سلامت سازماني از طريق درگيري مفيد کارمندان، احساس خوبي از کار ايجاد مي‌کند و سلامتي نيروي کار، عملکرد را مدام افزايش مي‌بخشد (هاکت و بيسيو[6]، 1996، ص 327).

مايلز (1996) اولين نظريه پرداز سلامت سازماني در محيط آموزشي است به نظر ماتيو مايلز[7]، سلامت سازماني عبارت است از دوام و بقاي سازمان در محيط خود و سازگاري با آن و ارتقاء و گسترش توانايي خود براي سازگاري بيشتر. مايلز مي‌گويد: ” سلامت سازماني نه تنها به وضعي فراتر از اثربخشي کوتاه مدت سازمان دلالت دارد، بلکه اشاره آن بر مجموعه‌اي از خصايص سازماني نسبتا پردوام است. بدين معني که‌ يک سازمان سالم ضمن پايداري و بقا در محيط، در دراز مدت به قدر کافي با آن سازگار شده، توانايي لازم را براي حفظ و بقاي خود در محيط ايجاد کرده و گسترش مي‌دهد ” (توفيقي، 1389). مايلز ويژگي‌هاي سازمان سالم را در تامين سه نياز اصلي ‌يعني نيازهاي وظيفه‌اي که شامل هدف‌ها، انتقال اطلاعات راه‌هاي نفوذ و تاثيرگذاري به منظور تصميم‌گيري ارتباط دارد و سه ويژگي اول را در بر مي گيرد، نيازهاي بقاء شامل سه ويژگي دوم، و نيازهاي رشد و توسعه سازمان که شامل چهار مولفه ديگر دانسته و ابعاد سلامت سازماني به صورت ده مولفه تمرکز بر هدف، کفايت ارتباطات، توزيع بهينه قدرت، کاربرد منابع، اتحاد و همبستگي، روحيه، نوآوري، خودمختاري، سازگاري با محيط، کفايت حل مشکلات بيان مي‌کند (هوي و ميسکل، 1378، ص 36).

تقريبا ‌يک سوم عمر هر کارمند در محيط کار وي سپري مي‌شود؛ لذا فراهم آوري شرايط مطلوب در محيط کار، ميزان غيبت، و ترک خدمت کارکنان را کاهش مي‌دهد و به ماندگاري آنان در سازمان منجر مي‌شود. بي‌ترديد، وجود عوامل رفاهي و تامين معيشت تا حد زيادي آسايش فکري و آرامش خيال کارکنان هر سازمان را تامين کرده و موجب رضايت شغلي مي‌شود (کول[8]، 2005). ماروين فايرمن[9] در سال 1979 شاخص‌هاي تمرکز بر هدف، ارتباطات مناسب، برابري قدرت (تساوي کارکنان در دستيابي و تاثير گذاري بر رهبر ‌يا رئيس سازمان)، بهره‌گيري از منابع (توانايي مدير براي استفاده از استعدادهاي کارکنان)، جاذبه سازمان، روحيه کارکنان، نوآوري، خودگرداني (ظرفيت کارکنان در عدم نياز به مدير)، سازگاري با محيط و توانايي حل مسئله را براي ارزيابي سلامت سازماني معرفي کرد (توفيقي و همکاران، 1389).

کتابخانه‌ها و آرشيو‌ها در اصل به منظور اداري و براي نگاهداري سوابق براي اداره ‌يک امپراطوري ايجاد شدند. با گذشت زمان اين موسسات تغيير کردند و کارهاي ديگري بر عهده گرفتند. کتابخانه عمومي در طول چندين قرن به تدريج به صورت ‌يک نهاد اجتماعي درآمد. ايدئولوژي هر حرفه بايد در بردارنده هسته اصلي ارزش‌هاي اخلاقي نيز باشد. از 1850 ارزش‌هاي اخلاقي مشروعيت بخش کتابخانه‌هاي عمومي بوده است. اين ارزش‌ها مبتني بر اين فرض بوده که مطالعه منشا پيشرفت فردي و خير اجتماعي است؛ از اين اعتقاد “ايمان” به حکومت و “شهروندان آگاه” برآمد و تامين هزينه تامين کتاب و اطلاعات مجاني را براي تمام اعضاي جامعه از محل بودجه عمومي توجيه کرد (ماک[10]، 1994، 76- 77). در دهه1960 پذيرش تغيير را ارزش بنيادي براي کتابخانه‌هاي عمومي دانستند. دهه 1970 در ادامه برنامه اجتماعي دهه 1960 بر نقش کتابخانه‌هاي عمومي در خدمت به کل جامعه تاکيد مي‌شد (اونز، 1388، ص 42).

بين‌ يک موسسه تجاري و‌ يک نظام اطلاع‌رساني وظايف مشابه قابل توجهي وجود دارد. هر دو اهداف مشخصي دارند. هر دو وظايف مديريتي چون برنامه ريزي، استخدام کارکنان، تهيه مواد و پول را بر عهده دارند؛ هر دو اصول و ديدگاه مديريتي اوليه را براي رسيدن به اهداف از پيش تعيين شده خويش به کار مي‌برند و هر دو در ارتباط با استفاده کنندگان براي ارزيابي، بازنگري ‌يا استقرار اهداف و مقاصد جديد براي سازمان در تعامل­اند. تنها تفاوت عمده اين است که در ‌يک موسسه تجاري کارآيي در قالب “سود”‌يا “درآمدهاي مالي” اندازه‌گيري مي‌شود در حالي که در ‌يک کتابخانه و‌ يا نظام اطلاع‌رساني کارآيي در قالب “خدمت” ارزيابي مي‌شود. بنابراين در ‌يک موسسه تجاري، اهداف و مقاصد بر محور سودآوري، ولي در‌ يک نظام کتابخانه‌ يا اطلاع‌رساني بر محور خدمت استوار است.

براي اين که ‌يک سازمان به اهداف خود برسد نيازمند اداره و مديريت هدف دار است. براي اين منظور ‌يک ترکيب سازماني بر پا مي‌شود، ‌يک صلاحيت و مجوز اداري داده مي‌شود و‌ يک دستگاه مديريتي منصوب مي‌گردد. همه کتابداران و مديران اطلاعاتي به طور طبيعي در نقش‌هاي محوله خويش، مديران و نه تنظيم کنندگان خط مشي اداري هستند، دليل آن اين است که همه کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رساني بخشي از ‌يک واحد سازماني بزرگتر (آزمايشگاه، موسسه و ‌يا دانشگاه و غيره) هستند؛ و چنين فرض مي‌شود که آنها بايد در قالب اهداف، خط مشي، سياست‌ها، مراحل اجرايي و مقرراتي که توسط امور اداري وضع شده کار کنند. عمليات موثر در هر نظامي، خواه موسسه تجاري و ‌يا نظام اطلاع‌رساني بر وظايفي مشخص بنا شده است، در هر سطحي از ‌يک سازمان، مدير، شخصي کليدي است که وظايف مشخصي را براي رسيدن به هدفي معين اجرا مي‌کند. وظايف اصلي هفت گانه مدير عبارتند از: خلاقيت؛ برنامه ريزي؛ سازماندهي؛ ايجاد انگيزه؛ ارتباط؛ کنترل؛ تصميم گيري.

علاوه بر وظايف تعدادي اصول مديريت وجود دارد که مدير را براي اجراي بهتر عمليات مديريتي کمک و راهنمايي مي‌کند. هنري فايول [11] چهارده اصل را که براي اکثر سازمان‌ها تحت حادترين شرايط، حتي امروزه قابل اجرا است اين گونه بيان مي‌کند:

تقسيم کار؛ اختيار و مسئوليت؛ انضباط؛ وحدت فرماندهي؛ وحدت رويه؛ همسو نمودن خواست‌هاي فردي با خواست‌هاي جمعي ‌يا تبعيت علائق فردي از علائق جمعي؛ پاداش؛ تمرکزگرائي؛ خط فرماندهي؛ نظم؛ برابري؛ اثبات شغلي؛ ابتکار؛ روح جمعي.

بنابراين، کتابخانه و مرکز اطلاع‌رساني نيز‌ يکي از نهادهاي اجتماعي است که همانند همه اندام‌هاي ديگر جامعه نيازمند اداره خوب، کارآ، و اثربخش است. کتابخانه به لحاظ کمي و کيفي و از نظر وظيفه اطلاع‌رساني، آموزشي، کمک آموزشي، و تفريحي که بر عهده دارد بايد در جامعه مطرح باشد. ادامه زندگي بالنده کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رساني جز از راه مديريت صحيح ميسر نيست. مديريت کتابخانه و نظام اطلاع‌رساني به ويژه در جهان امروز از چند جهت قابل توجه است:

معمولا چون کتابخانه و مرکز اطلاع‌رساني، واحدي مستقل نيست و تابع واحدهاي بزرگتري است لازم است که براي حفظ و گسترش موجوديت خود، اهميت، و حساسيت‌هاي آن به مديران ارشد تفهيم شود.

از جهت گران بودن کتاب و مواد اطلاعاتي، سرمايه گذاري در اين گونه مراکز در مقايسه با ساير بخش‌ها فوق العاده چشمگير و قابل توجه است. بديهي است انتظار بهره وري و پويايي بيشتر از اين نهاد معنوي و فرهنگي دور از انتظار نيست. مديران کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رساني با توجه به سرمايه گذاري‌هاي انجام شده بايد به اين امر تحقق بخشند.

کتابخانه و مرکز اطلاع‌رساني نه تنها ابزار دست مديران مافوق و موجب سربلندي و افتخار و نشانه توجه عميق آنان به مسائل آموزشي و فرهنگي ‌يک سازمان است بلکه به لحاظ اين که ابزار بلافصل و واسطه تحقيق و پژوهش به شمار مي‌آيد، لازم است تا بهره وري و اثربخشي خود را به ويژه در امر تحقيق و پژوهش به اثبات برساند. به هر اندازه پژوهش گرانقدر باشد کتابخانه و مرکز اطلاع‌رساني نيز بايد در کنارش واجد ارزش‌هاي والا باشد و کتابدار بتواند با اشراف و احاطه‌اي که به مجموعه دارد خود را به عنوان مشاور تحقيق مطرح کند (سينق، 1373).

با توجه به موارد ذکر شده و این که کتابخانه ها اصولا بخشی از سازمان ها و وابسته به سازمان های بزرگتر می باشند و از آن جایی که شهرداری اصفهان دارای کتابخانه های متعدد در سطح این شهر می باشد لزوم بررسی چنین موضوعی مشهود است. بنابراين تحقيق حاضر سعي دارد تا سلامت سازماني را بر اساس مدل مايلز در کتابخانه‌هاي عمومي شهرداري اصفهان مبتني بر مولفه‌هاي تمرکز بر هدف، کفايت ارتباطات، توزيع بهينه قدرت، کاربرد منابع، اتحاد و همبستگي، روحيه، نوآوري، خودمختاري، سازگاري با محيط، کفايت حل مشکلات و در بين کتابداران و با توجه به عوامل جمعيت شناختي (جنسيت، رشته تحصيلي، سطح تحصيلات، سابقه خدمت، و نوع کار) مورد بررسي قرار دهد.

1-2 اهداف پژوهش

هدف اصلي اين تحقيق تعيين ميزان مولفه‌هاي سلامت سازماني در کتابخانه‌هاي شهرداري اصفهان است. بر اين مبنا اهداف فرعي به قرار ذيل ترسيم شده است.

اهداف فرعي

تعيين ميزان مولفه ” تمرکز بر هدف ” در کتابخانه‌هاي شهرداري اصفهان؛

تعيين ميزان مولفه ” کفايت ارتباطات ” در کتابخانه‌هاي شهرداري اصفهان؛

تعيين ميزان مولفه ” توزيع بهينه قدرت ” در کتابخانه‌هاي شهرداري اصفهان؛

تعيين ميزان مولفه ” کاربرد منابع ” در کتابخانه‌هاي شهرداري اصفهان؛

تعيين ميزان مولفه ” اتحاد و همبستگي ” در کتابخانه‌هاي شهرداري اصفهان؛

تعيين ميزان مولفه ” روحيه ” در کتابخانه‌هاي شهرداري اصفهان؛

تعيين ميزان مولفه ” نوآوري ” در کتابخانه‌هاي شهرداري اصفهان؛

تعيين ميزان مولفه ” خودمختاري ” در کتابخانه‌هاي شهرداري اصفهان؛

تعيين ميزان مولفه ” سازگاري با محيط ” در کتابخانه‌هاي شهرداري اصفهان؛

تعيين ميزان مولفه ” کفايت حل مشکلات ” در کتابخانه‌هاي شهرداري اصفهان؛

تعيين تفاوت بين نظرات کارکنان کتابخانه‌هاي شهرداري اصفهان در مورد ميزان مولفه‌هاي سلامت سازماني و متغيرهاي جمعيت شناختي (جنسيت، رشته تحصيلي، سطح تحصيلات، سابقه خدمت، و نوع کار) آنان.

1-3. اهميت و ارزش پژوهش

سلامت سازماني در اقتصاد پوياي معاصر از ضرورت‌هاي اساسي محسوب مي شود، از طرفي کتابخانه‌هاي عمومي در کشورهاي مختلف به سرعت در حال پيشرفت بوده و بايد از سلامت سازماني برخوردار بوده تا بتوانند از توان خود در جهت تحقق اهداف سازمان بهره جويي کنند. بنابراين سازمان‌ها روش‌هاي مناسب و جديدي را جستجو کرده تا بهترين مفهوم از سلامت سازماني را در آينده نشان دهند. تغييرات سريع و دنباله دار در اقتصاد، فناوري، مشاغل و ساختارهاي سازمان همچنان ادامه دارد، اما هرگز روان‌شناسي سلامت سازماني براي فهم استرس در محل کار آنقدر ضروري در نظر گرفته نشده است. انجام پژوهش‌هايي در زمينه سلامت سازماني، موجب فهم رفتارهاي سالم در محيط‌هاي کاري شده و مشکلات بيماري سازماني را شناسايي مي کند (الکساندر استاماتيوس[12]، 2005). سلامت سازماني، فرصت‌هايي را براي استفاده از منابع و امکانات مهم و مطلوب در سازمان، ارائه مي‌دهد و به آسيب‌شناسي سازمان پرداخته و دلايل موفقيت و شکست سازمان را در برنامه‌ها بررسي مي‌کند (هيلتون براون[13]، 1997).

سلامت سازماني مي‌تواند از طريق بهبود روابط کاري و اثربخشي کارکنان بر عملکرد آنها تاثيرات مثبتي بگذارد. از طريق سلامت سازماني مي‌توان استعدادهاي اعضا را شناسايي کرد تا با استفاده از آنها، اهداف سازماني به شکل مطلوبي تحقق پيدا کند (کاترين[14]، 2007). در واقع اگر در کتابخانه‌ها، سلامت سازماني در سطح بالايي قرار داشته باشد، با استفاده از منابع موجود مي‌توان استعدادهاي بالقوه کارکنان را در زمان مناسب و با صرف حداقل هزينه‌ها به فعليت تبديل کرد و از آنها در جهت افزايش بهره وري کتابخانه‌ها استفاده نمود. به نظر مي‌رسد که در سازمان‌هاي موفق و سالم کارکنان از تمام تلاش خود در جهت اهداف سازمان استفاده مي‌کنند و هويت شکل‌يافته آنها موجب افزايش احساس مسئوليت پذيري فرد خواهد شد (اميديان و شکرکن، 1382). پس اين موضوع اهميت تحقيق را نشان مي‌دهد. اهميت و ارزش اين پژوهش در کتابخانه‌هاي عمومي به شناسايي بنيادهاي سلامت سازماني کمک کرده و مي‌تواند جنبه‌هاي سلامت سازمان را مورد شناسايي قرار دهد.

کاربرد نتايج پژوهش

استفاده مديران سازمان فرهنگي تفريحي، و معاونت کتابخانه‌هاي شهرداري اصفهان به منظور بهبود مديريت سازماني كتابخانه‌ها؛

استفاده مديران نهاد کتابخانه‌هاي عمومي شهر اصفهان به منظور تأكيد بر حوزه‌هاي مديريت كتابخانه‌هاي مزبور؛

استفاده مديران نهاد کتابخانه‌هاي عمومي کشور در سطح كلان كشور.

1-5.  سوالات پژوهش

 سوال اصلي

به چه ميزان مولفه‌هاي سلامت سازماني در کتابخانه‌هاي شهرداري اصفهان به کار گرفته مي‌شود؟

سوالات فرعي

به چه ميزان مولفه ” تمرکز بر هدف ” سلامت سازماني در کتابخانه‌هاي شهرداري اصفهان به کار گرفته مي‌شود؟

به چه ميزان مولفه ” کفايت ارتباطات ” سلامت سازماني در کتابخانه‌هاي شهرداري اصفهان به کار گرفته مي‌شود؟

به چه ميزان مولفه ” توزيع بهينه قدرت ” سلامت سازماني در کتابخانه‌هاي شهرداري اصفهان به کار گرفته مي‌شود؟

به چه ميزان مولفه ” کاربرد منابع ” سلامت سازماني در کتابخانه‌هاي شهرداري اصفهان به کار گرفته مي‌شود؟

به چه ميزان مولفه ” اتحاد و همبستگي ” سلامت سازماني در کتابخانه‌هاي شهرداري اصفهان به کار گرفته مي‌شود؟

به چه ميزان مولفه ” روحيه ” سلامت سازماني در کتابخانه‌هاي شهرداري اصفهان به کار گرفته مي‌شود؟

به چه ميزان مولفه ” نوآوري ” سلامت سازماني در کتابخانه‌هاي شهرداري اصفهان به کار گرفته مي‌شود؟

به چه ميزان مولفه ” خودمختاري ” سلامت سازماني در کتابخانه‌هاي شهرداري اصفهان به کار گرفته مي‌شود؟

به چه ميزان مولفه ” سازگاري با محيط ” سلامت سازماني در کتابخانه‌هاي شهرداري اصفهان به کار گرفته مي‌شود؟

به چه ميزان مولفه ” کفايت حل مشکلات ” سلامت سازماني در کتابخانه‌هاي شهرداري اصفهان به کار گرفته مي‌شود؟

آيا بين نظرات کارکنان کتابخانه‌هاي شهرداري اصفهان در ميزان کاربرد مولفه‌هاي سلامت سازماني و متغيرهاي جمعيت‌شناختي (جنسيت، رشته تحصيلي، سطح تحصيلات، سابقه خدمت، و نوع کار) آنان تفاوت وجود دارد؟

[1]. Chester Barnard

[2]. Spector

[3]. organizational health

[4]. organizational disease

[5]. Learning Organization

[6]. Hackett & Bycio

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید.

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه مطالعه‌ي اداره آموزش وپرورش شهرستان اسلامشهر براساس ابعاد سازمان يادگيرنده
 • پايان نامه رابطه بين سازمان يادگيرنده با اثربخشي سازماني در دانشگاه
 • پايان نامه بررسي وضعيت رهبري تحولي مديران ستادي و رابطه آن با نگرش سازمان نسبت به شاخص هاي سازمان ياد گيرنده در دانشگاه
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122