پايان نامه بررسي سلامت پريودنتال دندان‌هاي مولر اول دائمي مجاور به مولر دوم شيري پس از درمان با روکش استيل

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي سلامت پريودنتال دندان‌هاي مولر اول دائمي مجاور به مولر دوم شيري پس از درمان با روکش استيل یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 73 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه بررسي سلامت پريودنتال دندان‌هاي مولر اول دائمي مجاور به مولر دوم شيري پس از درمان با روکش استيل بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده   1
فصل اول:کلیات
مقدمه 3
1-1 روکشهای استیل زنگ نزن     4
2-1 تاریخچه روکشهای استنلس استیل    7
3-1 انواع روکش استنلس استیل    8
4-1 مواردتجویزکاربرد روکشهای استنلس استیل    9
5-1 مواردعدم تجویزکاربردروکشهای استنلس استیل    10
6-1 ملاحظات خاص برای روکشهای استنلس استیل    10
7-1 وضعیت لثه نرمال درکودکان    11
مروری برمقالات    13
بیان مساله و ضرورت انجام تحقیق    17
اهداف و فرضیات    19
فصل دوم:مواد و روش کار
موادوروش کار    21
1-2جمعیت مورد مطالعه    21
2-2 روش نمونه گیری    21
3-2 حجم نمونه    21
4-2 روش اجرای طرح    22
5-2 معیارهای ورود وخروج مطالعه    30
6-2 ابزار گردآوری اطلاعات    31
7-2 متغیرها    31
8-2 شیوه تجزیه و تحلیل داده ها وبررسی آماری    34
9-2 ملاحظات اخلاقی    35
فصل سوم:یافته ها
یافته ها    36
فصل چهارم:بحث
بحث    46
محدودیت های کار    51
فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات
نتیجه گیری    53
پیشنهادات    54
منابع    57
چکیده انگلیسی    64

منابع

1)Pinkham JR,Casamassimo PS,MC Tigue D,Fields HW,Nowak AJ.Restorative Dentistry for the primary Dentition.In:Pediatric Dentistry: Infancy Through Adolescence.4th ed.St.Louis:Elsevier;2005.P.357-363.

2)Braff MH. Acomparison between stainless steel crowns and mutisurface restorations in primary molars.Journal of Dentistry for children 1975;42:474-8.

3)Dawson LT,Simon JR,Taylor PP.The use of amalgam and stainless steel crown restorations for primary molars.Journal of Dentistry for children 1981;48:420-2.

4)Messer LB,Levering NJ. The durability of primary molar restorations : Observations and preditions of success of stainless steel crowns. Pediatric Dentistry 1988;10(2):81-85.

5)Einwag J,Dunninger P.Stainless seel crown versus multisurface crown resorations: an 8 year longitudinal clinical study.Quintessence International 1996;27:321-3.

6)Seals NS .The use of Sainless Steel Crowns.Pediatric Dent 2002;24(5):501-5.

7) Hickel R, Kaaden C,Paschos E, Buerkle V,Gorcia-Goday F,Manhart J . Longevity of occlusally stressed restorations in posterior primary teeth. Am J Dent 2005;18(3):198-211.

8)Croll TP.Performed Posterior Stainless steel crowns:an update. Edu Dent 1999;20(2):89-92,94-6,98-100.

9) Mata AF,Bebemeyer RD .Stainless Steel Crowns versus amalgams in the primary dentition and decision-making in clinical practice. Gen Dent 2006; 54(5):347-50.

10) Attari N,Roberts JF .Restoration of primary teeth with crowns:a systematic review of the literature.Ear Arch Paediatr Dent 2006;7(2):58-62.

11) Yengopal V,Harneker SY,Pated N, Siegfried N .Dental fillings for treatment of carries in the primary dentition. Conchrane Database syst Rev 2009; 15(2).

12) Farahbakhsh Pour F, Ghafournia M.A review of the efficacy of stainless steel crowns in the restoration of primary molars. Journal of Isfahan Dental School 2012; 8(2):172-182.

13) Levering NJ,Messer LB.The durability of primary molar restorations:costs associated with placement and replacement.Pediatric Dentistry 1988;10(2):86-93.

14)Humphery Wp.Uses of chrome steel in children’s dentistry,Dent Surv 1950; 26:945-949.

15)The stainless steel Information centre.[1screen] Available at: .

16)Ajami B,Ghavamnasiri M,Noorbakhsh F.The effect of surface treatments of stainless steel crown and adhesives on shear bond strength of direct composite resin veneer.[specialist Thesis].Iran.Dental school of Mashhad University of Medical Sciences;2005.(persian)

17) O’Sullivan EA,Curzon MEJ. The efficacy of comprehensive dental care for children under general anaesthesia.British Dental Journal 1991; 171(2): 56-58.

18) Tate AR.,Ng MW.,Needleman HL,Acs G. Failure rates of restorative procedures following dental rehabilitation under general anaeshesia.Pediatric Denistry 2002;24(1):69-71.

19) Kindelman,S.A,Day,R,Nichol,N.UK National Clinical Guideline in Paediatric Dentistry:Sainless Steel Performed Crowns for Primary  Molars.International Journal of Pediatric Denistry 2008;18:20-28.

20) McDonald RE,Avery DR,Dean JA.Restorative Dentistry.In:Dentistry fo the child and adolescent.9th ed.Maryland Heights:Mosby;2011.P.333-8.

21) Keinan D,Mass E,Zilberman U.Absorption of nickel, chromium, nd iron by the root surface of primary molars covered with stainless steel crowns. Int J Dent 2010.

22) Duggal MS, Curzon M, Fayle S, Toumba KJ, Robertson AJ. Restorative Techniques in Paediatric Dentistry. 2ed. London: Taylor & Francis; 2002.

23) Croll TP,McKay MS,Castaldi CR.Impaction of permanent posterior teeth by overextended  stainless steel crown margins.Journal of Pedodontics 1981;5:240-4.

24) Gruythusen RJM,Weerheijm KL.Calcium hydroxide pulpotomy wih a light-cured cavity-sealing material afer 2 years.Journal of Dentistry for Children 1987;64:251-253.

25) Khinda VI,Grewal,N.Retentive efficacy of glass ionomer, zinc phosphate and zincpolycarboxylate luting cements in performed stainless steel crowns: a comparative clinical study .Journal of the Indian Society of Pedodontics and preventive Dentistry 2002;20(2):41-6.

26) Noffsinger  DP,Jedrychowski JR, Caputo AA. Effaecs of polycarboxylate and glass ionomer cements on stainless steel crown retention.Pediatric Dentistry 1983;5:68-71.

27) Raghunath Reddy MH,Subba Reddy VV,Basappa N.A comparative study of retentive strengths of zinc phosphate, polycarboxylate and glass ionomer cements with stainless steel crowns- an in vitro study.Indian Soc Pedod Prev Dent 2010;28(4):245-50.

28) Subramaniam P,Kondae S,Gupta KK. Retentive strength of luting cements for stainless steel crowns:an in vitro study. J Clinpediatr Dent 2010; 34(4): 309-12.

29) Yilmaz Y,Kocogullari M,Clinical evaluation of two different methods of stainless steel esthetic crowns.Journal of Dentistry for children 2004;71:212-214.

30) McDonald RE, Avery DR,Dean JA.Gingivitis and Periodontal Disease.In:Dentistry fo the child and adolescent.9th ed.Maryland Heights:Mosby;2011.P.366-367.

چکیده

مقدمه

باتوجه به اهمیت دندانهای شیری درایجاد اکلوژن ایده آل، حفظ و نگهداری آنها دراثر پوسیدگی امری ضروری است.یکی از روشهای ترمیم دندانهای شیری با استفاده از روکشهای استیل زنگ نزن می باشد.حفظ سلامت انساج نگهدارنده دندان یکی از ضروریات است. هدف از انجام اين مطالعه تعيين وضعيت سلامت پريودونتال دندانهاي مولر اول دائمي مجاوربه مولر دوم شيري پس از در مان  با روكشهاي استيل زنگ نزن مي باشد.

موادوروش کار

این تحقیق برروی  30 دانش آموز 8تا11 ساله از مدارس سطح شهرمشهد در قالب یک مطالعه کارآزمایی بالینی کراس اوور به صورت pilot انجام گرفت. نمونه ها با توجه به معیارهای ورود وخروج مورد معاینه قرار گرفته وانتخاب شدند.درجلسه اول درمان پس از کسب رضایت نامه آگاهانه از والدین 2کلیشه رادیوگرافی بایت وینگ از دوسمت فکین کودک جهت بررسی فاصله لبه کرست استخوان آلوئل تا محل اتصال مینا وسمان ناحیه مزیال دندان مولر اول دائمی ودیستال دندان مولردوم شیری فک پایین، انجام گرفت؛سپس عمق سالکوس کلیه نواحی دندان 6 وE اندازه گیری شد.شاخص لثه ای و شاخص پلاک دندانی با استفاده از شاخص sillness&loe در مولراول دائمی ومولر دوم شیری ثبت شد و سپس فلورایدتراپی انجام و دستورات بهداشتی داده شد.درجلسه دوم درمان پالپ انجام ،و روکش گذاشته شد. 6ماه پس از درمان جهت بررسی وضعیت سلامت پریودنتال دندان مولر اول دائمی مجاور دندان  مولر دوم شیری درمان شده،2کلیشه رادیوگرافی گرفته شد ومورد بررسی قرار گرفت. در این تحقیق جهت تجزیه و تحلیل آماری از نرم افزار SPSS نسخه 5/11 و همچنین از آزمونهای کلموگروف-اسمیرنف،ویلکاکسون و t زوجی استفاده گردید.

یافته ها

این مطالعه نشان داد که شاخص پلاک و لثه در دندان E به طور معنی داری بعداز قرار دادن روکش بهبودیافته بود(به ترتیب046/0 p=و 004/ 0 p=) . شاخص پلاک و لثه در دندان 6 نیز به طور معنی داری بهبود یافت ( به ترتیب 046/0 p= و 002/0 p=).در صورتی که فاصله لبه کرست استخوان آلوئل تا محل اتصال مینا و سمان و عمق سالکوس تغییر معنی داری را نشان نداد.

 نتیجه گیری

قرار دادن روکش استیل زنگ نزن بر دندان مولردوم شیری سبب بهبود وضعیت شاخص پلاک و لثه بر آن دندان ومولراول دائمی مجاورش شده و هیچ تاثیر مخربی بر دندان مولر اول دائمی مجاور نداشت.

واژگان کلیدی : انساج پریودنتال-روکش استیل زنگ نزن- مولراول دائمی-مولر دوم شیری

مقدمه

تحقیقات مختلف دردندانپزشکی نشان داده است که چگونگی وضعیت سلامت  دهان و دندان برکیفیت زندگی،از طریق اثر گذاری بر سلامت عمومی فردی واجتماعی نقش دارد.درد،ناراحتی،بی خوابی های شبانه و عدم شرکت کودکان در کلاس درس بدلیل وجود پوسیدگی دندانی همگی دلایلی است که بر کیفیت زندگی کودکان تاثیر دارد. هدف اصلی دندانپزشکی که برروی کودکان کار می‌کند، پیشگیری از بروز بیماری های دهان و دندان،ترمیم کردن آنها و جایگزین کردن دندانهای از دست رفته و در نهایت ایجاد و نگهداری یک سیستم دندانی کارا،بدون درد و زیبا می‌باشد.

با توجه به اهمیت دندانهای شیری در ایجاد تکامل اکلوژن ایده آل،حفظ و نگهداری آنها در اثر پوسیدگی،ضربه یا اختلالات تکاملی با استفاده از روشهای مختلف ترمیمی امری ضروری است.معمولی ترین موادی که جهت ترمیم وبازسازی دندانهای شیری در دندانپزشکی بکار میرود شامل کامپوزیتها،سیستم های مختلف رزینی،گلاس آینومرها،آمالگام و…. ودرنهایت روکشهای استیل زنگ نزن می‌باشند.در ترمیم این دندان ها با روکش ،حفظ سلامت انساج نگهدارنده دندان روکش شده ودندانهای مجاور آن، یکی از ضروریات اولیه این درمان می‌باشد.ازآنجائیکه مطالعه وتحقیقات موجود دراین زمینه بیشتر گذشته نگر بوده و مداخله ای در مطالعه نداشته و دارای نقاط ضعف وکاستی هایی می‌باشد؛لذا این مطالعه باهدف بررسي سلامت پريودنتال دندان هاي مولراول دائمي مجاور به مولردوم شيري پس ازدرمان  با روکش استيل انجام شده است.

1-1  روکشهای استیل زنگ نزن[1]

روکش استیل زنگ نزن، ترمیمی با دوام و ارزان بوده و به آسانی و سریعاً گذاشته می‌شود ولی متاسفانه تعدادی  از دندانپزشکان این درمان را به عنوان یک روش تهاجمی محسوب می‌کنند، بدین سبب، موارد تجویز آن در دندان های شیری به اندازه کافی مورد توجه قرار نگرفته است زیرا آنها تصمیم به ترمیم دندان با روکش را به معنای تراش بیش از حد دندان وهزینه بالا و درنهایت به مخاطره انداختن دندان می‌دانند.

دندان‌های شیری دندان هایی  باطول عمر محدود هستند.با انتخاب ترمیم “مناسب” باطول عمر مورد انتظار ،دندانپزشکان می‌توانند در ارائه ترمیمی دائمی که هیچگاه نیاز به تعویض نداشته باشد موفق شوند.این امر اصولاً در دندان های دائمی غیر ممکن است،زیرا طول عمر مورد انتظار برای ترمیم ها بسیار کوتاهتر از طول عمر مورد انتظار برای دندانهاست (1).

حذف پوسیدگی در دندانهای شیری،بعلت نازکتر  بودن مینا وعاج درمقایسه با دندانهای دائمی سبب تضعیف نسوج باقی مانده تاج دندان و همچنین ناحیه تماس در مولرهای شیری بشکل سطح بوده وبرای قرار گرفتن ناحیه ختم آمالگام یا کامپوزیت در ناحیه خودبخود تمیز شونده، یک باکس تقریباً بزرگ نیاز است که این خود سبب تضعیف دندان میشود همچنین بدلیل کوچک بودن اندازه دندان های مولر شیری پس از برداشتن پوسیدگی هااغلب ،دیواره های باکالی و لینگوالی نگهدارنده نازک و ضعیف می‌شوند.بنابراین اگر لازم است که ترمیم مولر اول شیری بیش از 2سال باقی بماند تراش های کم عمق همراه با دیواره های ضعیف اغلب سبب شکست ترمیم های کلاس 2 می‌شود(1). از طرفی با توجه به اینکه پوسیدگی در دندانهای شیری بیشتر سبب ابتلاء پالپ میشود و دراین درمان سقف پالپ چمبر که خوداتصال دهنده وحمایت کننده دیواره های باکال،لینگوال،مزیال و دیستال می‌باشد،برداشته شده در  نتیجه این دندانهادر فشارهای اکلوزالی منجر به شکستگی تاج -ریشه می‌شود باتوجه به مطالب ذکر شده در بالا استفاده از روکشهای استنلس استیل احتمالاًمورد اعتمادترین ترمیم برای این دندانهای شیری می‌باشد.

درچندین مطالعه گذشته نگر دوام SSC با ترمیم های دیگر مقایسه ونشان داده شده است که درتمامی آنها ،این روکش ها بطور قابل توجهی طول عمر و پایداری بیشتری در مقایسه با ترمیم های نوع دیگر داشته است (5،4،3،2).

مطالعه Seals نشان داد که SSC یک ترمیم مقاوم و مستحکم است که در دندان های شیری پالپوتومی ویا پالپکتومی شده و دندان‌هایی با نقایص تکاملی و پوسیدگی های وسیعی که چندین سطح دندان را دربرگرفته است ؛ به کارمی رود زیراکاربرد آمالگام دراین دندانها  سبب شکست درمان خواهد شد. کاربرد SSC در کودکان با استعداد به پوسیدگی که دارای دندان های قدامی و مولر پوسیده هستند، سبب نگهداری طولانی مدت تر دندان ها می‌شود.  چه از نظر استحکام و چه از نظر دوام، روکش بر آمالگام دوسطحی برتری دارد(6).

طبق مطالعه Hickelو همکاران درصد شکست سالانه در پوسیدگی های تحمل کننده استرس در مولرهای شیری به ترتیب: 14-0% درSSC ،35/3-0% در ترمیم های آمالگام،8/25-0% در ترمیم گلاس آینومر، 29/1-2% در ترمیم های غیر تروماتیک،15-0% در ترمیم های کامپوزیت و 11-0% در ترمیم های کامپومربوده است. علل عمده شکست: پوسیدگی ثانویه،نواقص مارژینال،شکستگی ها و سایش بوده است(7).

Croll بیان داشت که حدود 50 سال است که دندانپزشکان از SSC ها جهت ترمیم دندان های شیری و دائمی خلفی استفاده می‌کنند زیرا دارای مزایایی چون راحتی ، قیمت کم، استحکام و قابلیت اعتماد درمقایسه با سایر ترمیم ها هستند(8).

نتایج مطالعه Mata  وهمکارش نشان دادند که کاربرد   SSC دردندانهای شیری سبب طول عمر بیشتر وکاهش درمان مجدد می شود (9).

طبق مطالعه  Attari  وهمکارش، روکش های فلزی از پیش ساخته شده در درمان دندان های شیری به شدت تخریب شده راتایید وبیان داشت میزان موفقیت بسیار بالاتر از سایر روش های ترمیمی دارد(10).

بر اساس مطالعه Yengopal وهمکاران ، متخصصین سلامت دهان می‌بایست بهترین گزینه را در انتخاب نوع ترمیم جهت ترمیم دندان ها در دوران کودکی به کار برند.این ترمیم وقتی در دهان قرار می‌گیرد باید تامین کننده چندین هدف از جمله:استحکام،زیبایی،کاهش علائم و…. باشند(11).

بر اساس مطالعه Frahbakhshpoor وهمکارش ،سال ها است كه روكش هاي استنلس استيل به عنوان ترميم هايي بسيار با دوام با موارد كاربرد مشخص براي بازسازي دندانهاي شيري پالپوتومي يا پالپكتومي شده، دندان هاي با نقايص تكاملي و ضايعات وسيع پوسيدگي كه چندين سطح را درگير كرده اند، مطرح شده اند. از آنجا كه اين روكشها با پوشش كامل سطوح دندان، از ايجاد پوسيدگي در آينده حفاظت كرده و نيز به دليل دوام و پايداري بالاي آنها، لازم است توجه ويژه اي به استفاده از SSCدر كودكاني كه تحت بي هوشي عمومي درمان ميشوند، معطوف گردد(12).

[1] Stainless steel crown =SSC

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122