پايان نامه بررسي سنتيک فرايندهاي تخريب فوتوکاتاليزوري 5-4-(دي متيل آمينو بنزيليدن) ردانين در مجاورت فوتوکاتاليزورهاي نانو تيتانيوم دي اکسيد و نانو روي اکسيد

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي سنتيک فرايندهاي تخريب فوتوکاتاليزوري 5-4-(دي متيل آمينو بنزيليدن) ردانين در مجاورت فوتوکاتاليزورهاي نانو تيتانيوم دي اکسيد و نانو روي اکسيد یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 123 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه بررسي سنتيک فرايندهاي تخريب فوتوکاتاليزوري 5-4-(دي متيل آمينو بنزيليدن) ردانين در مجاورت فوتوکاتاليزورهاي نانو تيتانيوم دي اکسيد و نانو روي اکسيد بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: مروري بر تحقيقات انجام شده
1-1- راه كاري نوين براي حفظ محيط زيست از آلودگی و سموم صنعتي    2
1-2- نانو تكنولوژي    3
1-2-1- روش‌های ساخت مواد نانو    3
1-3- خواص نانو ذرات    4
1-3-1- اثرات مضر نانو ذرات     5
1-4- نانو فتوكاتاليست    5
1-5- كليات و تعاريف فوتوكاتاليزور     7
1-5-1- سطوح انرژي نوار هدايت و ظرفيت نيمه رسانا     8
1-5-2- جلوگيري از تركيب مجدد الكترون – حفره با استفاده از اكسيژن    9
1-5-3- تشكيل گونه فعال اكسيژن و فوايد آن     9
1-5-4-  تأثیر هيدروژن پراكسيد بر سرعت فرايند فوتوكاتاليزوري    11
1-5-5- نقش راديكال هيدروكسيل در واکنش‌های اكسيداسيون     11
1-5-5-1-  مکانيسم و مراحل تشکيل راديکال هيدروکسيل     12
1-6- عملکردهای کلی فتو کاتالیست¬ها     13
1-7- نانو ذرات تيتانيم دي اكسيد (2TiO)     14
1-7-1- برر.سي خواص فوتوالقايي 2TiO (تيتانيم دي اكسيد)     16
1-7-1-1- خواص فوق آب دوستي    16
1-7-2- روش‌های سنتز تيتانيا    17
1-7-3- کاربرد¬های نانو تیتانیوم دی اکسید    18
1-8- بررسی نانو ذرات روی اکسید (ZnO)     19
1-9- جذب سطحی در فرایند فوتوکاتالیزوری     20
1-9-1- مکانیزم‌های جذب سطحی     21
1-9-2- جاذب‌ها     22
1-10- راه کارهایی برای بالا برد فعالیت فوتوكاتالیکی     22
1-10-1- قرار دادن فلزات     23
1-10-2- ترکیب نیمه هادی‌ها با هم     23
1-10-3- استفاده از نگه‌دارنده‌ها     24
1-11- نانو پوشش‌های هوشمند تصفیه کننده هوا     24
1-11-1- عملکرد نانو ذرات تیتانیوم دی اکسید در پوشش‌های تصفیه کننده هوا     24
1-11-2- نانو پوشش‌های هوشمند خود تمیز شونده     25
1-11-3-  پوشش‌های آب گریز خود تمیز شونده    25
1-11-4- پوشش‌های آب دوست خود تمیز شونده     25
1-11-5- نانو پوشش‌های هوشمند زیست فعال     26
1-12- مدل سينتيكي لانگموير- هينشل وود     26
1-12-1-  تبعيت مدل اصلاح شده لانگموير- هينشل وود از سينيتيك درجه يك     28
فصل دوم:  بخش تجربي
2-1- معرف‌ها و مواد مورد استفاده     30
2-2- دستگاه‌های مورد استفاده     31
2-2-1- سانتريفوژ     31
2-2-2-  pHمتر     31
2-2-3- طيف سنج ماورا بنفش- مرئي (UV-VIS)     31
2-2-4- دستگاه فوتوشيميايي     32
2-3- تهيه محلول 2/0 مولار اسيد کلريدريک     33
2-4- تهيه محلول 1/0 مولار پتاسيم هيدروژن فتالات     33
2-5- تهيه محلول 1/0 مولار سديم هيدروکسيد     33
2-6- تهيه محلول 1/0 مولار پتاسيم دي هيدروژن فسفات     33
2-7- تهيه محلول 5/0 مولار پتاسيم هيدروژن فسفات     34
2-8- تهيه محلول 025/0 مولار بوراکس     34
2-9- تهيه محلول‌های بافر با¬pH هاي مختلف     34
2-9-1- تهيه محلول با pH برابر 1     34
2-9-2- تهيه محلول با pH برابر 2     34
2-9-3- تهيه محلول با pH برابر 3     34
2-9-4- تهيه محلول با pH برابر 4     34
2-9-5- تهيه محلول با pH برابر 5     34
2-9-6- تهيه محلول با pH برابر 7     35
2-9-7- تهيه محلول با pH برابر 8     35
2-9-8- تهيه محلول با pHبرابر 9     35
2-9-9- تهيه محلول با pHبرابر 10     35
2-9-10- تهيه محلول با  pHبرابر 11     35
2-9-11- تهيه محلول با pHبرابر 12     35
2-10- اندازه گيري کمي غلظت معرف شيميايي آلي     35
2-11- بررسي نوع فوتوکاتاليزور و به دست آوردن بهترين فوتوکاتاليزور براي تخريب
فوتوشيميايي معرف شيميايي آلي     36
2-12- بهينه کردن پارامترهاي موثر بر واکنش تخريب فوتوشيميايي ردانين     36
2-12-1- بررسي اثر مقدار فوتوکاتاليزور نانو تیتانیوم دی اکسید (آناتاز)     36
2-12-1-1- بررسي اثر مقدار فوتوکاتاليزور نانو تیتانیوم دی اکسید (آناتاز ) بر روي واکنش تخريب  فوتوشيميايي ردانين در محلول بافري با pH برابر 9    36
2-12-1-2- بررسي اثر مقدار فوتوکاتاليزور نانو تیتانیوم دی اکسید (آناتاز) بر روي واکنش تخريب فوتوشيميايي ردانين در محلول بافري با pH برابر 10     36
2-12-1-3- بررسي اثر مقدار فوتوکاتاليزور نانو تیتانیوم دی اکسید (آناتاز) بر روي واکنش تخريب  فوتوشيميايي ردانين در محلول بافري با pH برابر 11     37
2-12-1-4- بررسي اثر مقدار فوتوکاتاليزور نانو تیتانیوم دی اکسید (آناتاز) بر روي واکنش تخريب  فوتوشيميايي ردانين در محلول بافري با pH برابر 12     37
2-12-1-5- بررسي اثر مقدار فوتوکاتاليزور نانو تیتانیوم دی اکسید (آناتاز) بر روي واکنش تخريب فوتوشيميايي ردانين در محلول بافري با pH برابر 13     37
2-12-2- بررسي اثر مقدار فوتوکاتاليزور  نانو روی اکسيد (ZnO)     38
2-12-2-1- بررسي اثر مقدار فوتوکاتاليزور نانو روی اکسيد (ZnO) بر روي واکنش تخريب فوتوشيميايي ردانين  در محلول بافري با pH برابر 9     38
2-12-2-2- بررسي اثر مقدار فوتوکاتاليزور نانو روی اکسيد (ZnO) بر روي واکنش تخريب فوتوشيميايي   ردانين در محلول بافري با pH برابر 10     38
2-12-2-3-  بررسي اثر مقدار فوتوکاتاليزور نانو روی اکسيد (ZnO) بر روي واکنش تخريب فوتوشيميايي   ردانين در محلول بافري با pH برابر 12     39
2-12-2-4-  بررسي اثر مقدار فوتوکاتاليزور نانو روی اکسيد (ZnO) بر روي واکنش تخريب فوتوشيميايي  ردانين در محلول بافري با pH برابر 13     39
2-12-3- بررسي اثر مدت زمان تابش نور     39
2-12-3-1- بررسي اثر مدت زمان تابش نور بر روي واکنش تخريب فوتوکاتاليزوري ردانین  با نانو تیتانیوم  دی اکسید (آناتاز) در محلول بافري با pH برابر     39
2-12-3-2- بررسي اثر مدت زمان تابش نور بر روي واکنش تخريب فوتوکاتاليزوري ردانین  با نانو تیتانیوم   دی اکسید (آناتاز) در محلول بافري با pH برابر 10     40
2-12-3-3-  بررسي اثر مدت زمان تابش نور بر روي واکنش تخريب فوتوکاتاليزوري ردانین  با نانو تیتانیوم   دی اکسید (آناتاز) در محلول بافري با pH برابر 11     40
2-12-3-4- بررسي اثر مدت زمان تابش نور بر روي واکنش تخريب فوتوکاتاليزوري ردانین  با نانو تیتانیوم   دی اکسید (آناتاز) در محلول بافري با pH برابر 12     40
2-12-3-5- بررسي اثر مدت زمان تابش نور بر روي واکنش تخريب فوتوکاتاليزوري ردانین  با نانو تیتانیوم  دی اکسید (آناتاز) در محلول بافري با pH برابر 13     41
2-12-4-1- بررسي اثر مدت زمان تابش نور بر روي واکنش تخريب فوتوکاتاليزوري ردانین  با نانو روی   اکسيد (ZnO) در محلول بافري با pH برابر 9     41
2-12-4-2- بررسي اثر مدت زمان تابش نور بر روي واکنش تخريب فوتوکاتاليزوري ردانین  با نانو روی   اکسيد (ZnO) در محلول بافري با pH برابر 10     41
2-12-4-3- بررسي اثر مدت زمان تابش نور بر روي واکنش تخريب فوتوکاتاليزوري ردانین  با نانو روی  اکسيد (ZnO) در محلول بافري با pH برابر 12     41
2-12-4-4-   بررسي اثر مدت زمان تابش نور بر روي واکنش تخريب فوتوکاتاليزوري ردانین  با نانو روی   اکسيد (ZnO) در محلول بافري با pH برابر 13    42
2-12-5- بررسي اثر pH محيط واکنش     42
2-12-5-1- بررسي اثر  pHبر روي واکنش تخريب فوتوشيميايي وقتی از نانو تیتانیوم دی اکسید (آناتاز)  به عنوان فوتوکاتاليزور استفاده می‌شود     42
2-12-5-2- بررسي اثر  pHبر روي واکنش تخريب فوتوشيميايي وقتی از نانو روی اکسيد (ZnO) به عنوان فوتوکاتاليزور استفاده می‌شود     43
2-13- بررسي سينتيک واکنش فوتوشيميايي ردانين     43
2-13-1- تعيين درجه واکنش فوتوشيميايي هنگام استفاده از فوتوکاتالیزور نانو تیتانیوم دی اکسید (آناتاز)     43
2-13-1-1- درجه واکنش فوتوشيميايي ردانین در pH برابر 9     43
2-13-1-2- درجه واکنش فوتوشيميايي ردانين در pH  برابر 10     44
2-13-1-3- درجه واکنش فوتوشيميايي ردانین در pH برابر 11     44
2-13-1-4- درجه واکنش فوتوشيميايي ردانین در pH برابر 12     44
2-13-1-5- درجه واکنش فوتوشيميايي ردانین در pH برابر 13     44
2-13-2- تعيين درجه واکنش فوتوشيميايي هنگام استفاده از فوتوکاتالیزور نانو روی اکسيد (ZnO)     45
2-13-2-1- درجه واکنش فوتوشيميايي ردانين در pH برابر 9     45
2-13-2-2- درجه واکنش فوتوشيميايي ردانين در pH برابر 10     45
2-13-2-3- درجه واکنش فوتوشيميايي ردانين در pH برابر 12     45
2-13-2-4- درجه واکنش فوتوشيميايي ردانين در pH برابر 13     46
2-14-1- بررسي مدل سينتيکي لانگموير- هينشل وود وقتی از نانو تیتانیوم دی اکسید (آناتاز) به عنوان فوتوکاتاليزور استفاده می‌شود     46
2-14-1-1- ردانين در pH برابر 9     46
2-14-1-2- ردانين در pH برابر 10     46
2-14-1-3- ردانين در pH برابر 11     47
2-14-1-4- ردانين در pH برابر 12     47
2-14-1-5- ردانين در pH برابر 13     47
2-14-2- بررسي مدل سينتيکي لانگموير- هينشل وود وقتی از نانو روی اکسيد (ZnO) به عنوان فوتوکاتاليزور استفاده می‌شود     48
2-14-2-1- ردانين در pH برابر 9     48
2-14-2-2 – ردانين در pH برابر 10     48
2-14-3-2-  ردانين در pH برابر 12     49
2-14-4-2- ردانين در pH برابر 13     49
فصل سوم: بحث و نتيجه گيري
3-1- رسم منحني استاندارد معرف آلي مورد نظر جهت اندازه گیری‌های کمي     50
3-1-1- رسم منحنی‌های استاندارد ردانين در pHهاي مختلف     50
3-2- بررسي اثر مقدار فوتوکاتاليزور    54
3-2-1- بررسي اثر مقدار فوتوکاتاليزور نانوتيتانيم دي اكسيد (آناتاز) بر روي واکنش تخريب فوتوشيميايي
ردانين در محلول بافري با pHهاي مختلف     54
3-2-1-1- اثر مقدار فوتوکاتاليزور نانوتيتانيم دي اكسيد (آناتاز) در تخريب ردانين در محلول با pH برابر 9     54
3-2-1-2-  اثر مقدار فوتوکاتاليزور نانوتيتانيم دي اكسيد (آناتاز) در تخريب ردانين در محلول با pH برابر 10    55
3-2-1-3-  اثر مقدار فوتوکاتاليزور نانوتيتانيم دي اكسيد (آناتاز) در تخريب ردانين در محلول با pH برابر 11     56
3-2-1-4-  اثر مقدار فوتوکاتاليزور در تخريب ردانين در محلول با pH برابر 12    57
3-2-1-5-  اثر مقدار فوتوکاتاليزور در تخريب ردانين در محلول با pH برابر 13     58
3-2-2- بررسي اثر مقدار فوتوکاتاليزور نانو روی اکسيد (ZnO) بر روي واکنش تخريب فوتوشيميايي ردانين در محلول بافري با pHهاي مختلف     59
3-2-2-1- اثر مقدار فوتوکاتاليزور نانو روی اکسيد (ZnO) در تخريب ردانين در محلول با pH برابر 9    59
3-2-2-2- اثر مقدار فوتوکاتاليزور نانو روی اکسيد (ZnO) در تخريب ردانين در محلول با pH برابر 10    60
3-2-2-3- اثر مقدار فوتوکاتاليزور نانو روی اکسيد (ZnO) در تخريب ردانين در محلول با pH برابر 12    62
3-2-2-4- اثر مقدار فوتوکاتاليزور نانو روی اکسيد (ZnO) در تخريب ردانين در محلول با pH برابر 13     63
3-3- بررسي اثر مدت زمان تابش نور     64
3-3-1- بررسي اثر مدت زمان تابش نور بر روي واکنش تخريب فوتوکاتاليزوري ردانين در محلول بافري   با pH هاي مختلف با فوتوکاتاليزور نانو تیتانیوم دی اکسيد (TiO2)     64
3-3-1-1- اثر زمان در تخريب ردانين در محلول با pH برابر 9 با فوتوکاتاليزور نانو تیتانیوم دی اکسيد     64
3-3-1-2- اثر زمان در تخريب ردانين در محلول با pH برابر 10 با فوتوکاتاليزور نانو تیتانیوم دی اکسيد     65
3-3-1-3- اثر زمان در تخريب ردانين در محلول با pH برابر 11 با فوتوکاتاليزور نانو تیتانیوم دی اکسيد     66
3-3-1-4- اثر زمان در تخريب ردانين در محلول با pH برابر 12 با فوتوکاتاليزور نانو تیتانیوم دی اکسيد     68
3-3-1-5- اثر زمان در تخريب ردانين در محلول با pH برابر 13 با فوتوکاتاليزور نانو تیتانیوم دی اکسيد     69
3-3-2- بررسي اثر مدت زمان تابش نور بر روي واکنش تخريب فوتوکاتاليزوري ردانين در محلول بافري  با pH هاي مختلف با فوتوکاتاليزور نانو روی اکسيد (ZnO)    70
3-3-2-1- اثر زمان در تخريب ردانين در محلول با pH برابر 9 با فوتوکاتاليزور نانو روی اکسيد (ZnO)    70
3-3-2-2- اثر زمان در تخريب ردانين در محلول با pH برابر 10 با فوتوکاتاليزور نانو روی اکسيد (ZnO)     71
3-3-2-3- اثر زمان در تخريب ردانين در محلول با pH برابر  12 با فوتوکاتاليزور نانو روی اکسيد (ZnO)     72
3-3-2-4- اثر زمان در تخريب ردانين در محلول با pH برابر 13 با فوتوکاتاليزور نانو روی اکسيد (ZnO)     74
3-4- بررسي اثر pH محيط واکنش     75
3-4-1- بررسي pH بر روي واکنش تخريب فوتوکاتاليزوري ردانین با فوتوکاتالیزور نانو تیتانیوم دی اکسید    75
3-4-2- بررسي pH بر روي واکنش تخريب فوتوکاتاليزوري ردانين با فوتوکاتاليزور نانو روی اکسيد (ZnO)     76
3-5- بررسي سينتيك واكنش تخريب فوتوشيميايي معرف  شيميايي آلي     77
3-5-1- تعيين درجه واکنش تخريب فوتوشيميايي ردانين در pH هاي مختلف با فوتوکاتاليزور نانو تیتانیوم    دی اکسيد ( آناتاز )     77
3-5-1-1- درجه واکنش تخريب ردانين در محلول با  pHبرابر 9     77
3-5-1-2- درجه واکنش تخريب ردانين در محلول با  pHبرابر 10     78
3-5-1-3- درجه واکنش تخريب ردانين در محلول با  pHبرابر 11     79
3-5-1-4- درجه واکنش تخريب ردانين در محلول با  pHبرابر 12     81
3-5-1-5- درجه واکنش تخريب ردانين در محلول با  pHبرابر 13     82
3-5-2- تعيين درجه واکنش تخريب فوتوشيميايي ردانين در pH¬هاي مختلف با فوتوکاتاليزور نانو روی    اکسيد (ZnO)     83
3-5-2-1- درجه واکنش تخريب ردانين در محلول با  pHبرابر 9     84
3-5-2-2- درجه واکنش تخريب ردانين در محلول با  pHبرابر 10     85
3-5-2-3- درجه واکنش تخريب ردانين در محلول با  pHبرابر 12     86
3-5-2-4- درجه واکنش تخريب ردانين در محلول با  pHبرابر 13     87
3-6- بررسي مدل سينتيکي لانگموير- هينشل وود با فوتوکاتاليزور نانو تیتانیوم دی اکسيد (آناتاز)     89
3-6-1- مدل سينتيکي ردانين در محلول با pH برابر 9     89
3-6-2- مدل سينتيکي ردانين در محلول با pH برابر 10     90
3-6-3- مدل سينتيکي ردانين در محلول با pH برابر 11 9    91
3-6-4- مدل سينتيکي ردانين در محلول با pH برابر 12     93
3-6-5- مدل سينتيکي ردانين در محلول با pH برابر 13     94
3-7- بررسي مدل سينتيکي لانگموير- هينشل وود با فوتوکاتاليزور نانو روی اکسيد (ZnO)     95
3-7-1- مدل سينتيکي ردانين در محلول با pH برابر 9     95
3-7-2-  مدل سينتيکي ردانين در محلول با pH برابر 10     97
3-7-3- مدل سينتيکي ردانين در محلول با pH برابر 12     98
3-7-4 – مدل سينتيکي ردانين در محلول با pH برابر 13     99
3-8- ثابت‌های KA،kr ، kobs در pH هاي مختلف با مقادير بهينه کاتاليزور     101
بحث و نتيجه گيري    102

 منابع

[1] A. Fujishima, K. Hashimoto and T. Wanatabe, BKC, Inc, Tokyo, (1999).

[2] W. C. Tincher, Text. Chem. Color. 21 (1989) 23.

[3] M. R. Homann, S. T. Martin, W. Y. Choi and D. W. Bahnemann, Chem. Rev. 95 (1995) 69.

[4] M. Farooq, I. A. Raja, A. Pervez, Solar Energy 83 (2009) 1527.

5] A. Fujishima, K. Honda, Nature 37 (1972) 238.

[6] M. Raffi, F. Hussain, T. M. Bhatti, J. I. Akhter, A. Hameed and M. M. Hasan, J. Mater. Sci. Technol 24 (2008) 192.

[7] R. W. Sigel. Mater. Sci. Eng. B. 19 (1993) 37.

[8] A. D. Russell; W. B. Hugo. Prog. Med. Chem. 31 (1994) 351.

[9] C. Baker, A. Pradhan, L. P akstis, D. J. Pochan, and S. I. Shah, J. Nanosci. Nanotechnol. 5 (2005) 244.

[10] R. M. Slawson, M. I. Van Dyke, H. Lee, J. T. Trevors, Plasmid. 27 (1992) 72.

[11] G. J. Zhao, S. E. Stevens, Biometals. 11 (1998) 27.

[12] S. H. Jeong, S. Y. Yeo and S. C. Yi, Mater. Sci. 40 (2005) 5407.

[13] A. Panacek, L. Kvitek, R. Prucek, M. Kolar, R. Vecerova, N. Pizurova, V. K. Sharma, T. Nevecna and R. Zboril, J. Phys. Chem. B, 110 (2006) 16248.

[14] V. Alt, T. Bechert, P. Steinrucke, M. Wagener, P. Seidel, E. Dingeldein, E. Domann and R.  Schnettler, Biomaterials. 25 (2004) 4383.

[15] J. R. Morones, J. L. Elechiguerra, A. Camacho, K. Holt, J. B. Kouri, J. T. Ramirez and M. J. Yacaman, Nanotechnology, 16 (2005) 2346.

[16] C. N. Lok, C. M. Ho, R. Chen, Q. Y. He, W. Y. Yu, H. Sun, P. K. H. Tam, J. F. Chiu,and C. M. Che, J. Proteome Res. 5 (2006) 916.

[17] I. Sondi, B. S. Sondi, J. Colloid Interface Sci. 275 (2004) 177.

[18] Q. L. Feng, J. L Wu, G. Q. Chen, F. Z. Cui, T. N. Kim, J.O. Kim, J. Biomed. Mater. Res. 52 (2000) 662

[19] dianat 124. blogsky. com/1390/04/11/post-84/

[20] B. Liu, T. Torimoto, H. Yoneyama, J. Photochem. Photobiol. A, Chem. 113 (1998) 93.

[21] I. Konstantinou, T. Sakellarides, V. Sakkas, T. Albanis, Environ. Sci. Technol. 35 (2001) 398.

[22] Y. T. Kwon, K. Y. Song, W. I. Lee, G. J. Choi, Y. R. Do, J. Catal. 191 (2000) 192.

[23] H. Lin, S. Liao, S. Hung, J. Photochem. Photobiol. A: Chem. 174 (2005) 82.

[24] M. R. Hoffmann, S. T. Martin, W. Choi, D. W. Bahnemann, Chem. Rev. 95 (1995) 69.

[25] J. M. Herrmann, Catal. Today 53 (1999) 115.

[26] A. Hagfeldt, M. Grätzel, Chem. Rev. 47 (1995) 95.

[27] O. Legrini, E. Oliveros, A.M. Braun, Chem. Rev. 93 (1993) 671.

[28] D. F. Ollis, E. Pelizzetti, N. Serpone, Environ. Sci. Technol. 25 (1991) 1523.

[29] O. Legrini, E. Oliveros, A. M. Braun, Chem. Rev. 93 (1993) 671.

[30] A. Mills, S. LeHunte, J.Photochem. Photobiol. 108 (1997) 1.

[31] C. Sirtori, P. K. Altvater, A. M. DeFreitas, P. G. Peralta-Zamora J. Hazard. Mater. B.129 (2006) 110.

[32] E. Kusvuran, S. Irmak, H. Ibrahim Yavuz, A. Samil, O. Erbatur, J. Hazard. Mater. B. 119 (2005) 109.

[33] N. Daneshvar, M. Rabbani, N. Modirshahla, M. A. Behnajady, J. Hazad. Mater. 118 (2005) 155.

[34] J. Saien, A. R. Soleymani J. Hazard. Mater. (2006).

[35] B. Neppolian, H. C. Choi, S. Sakthivel, B. Arabindoo, V. Murugesan, J. Hazard. Mater. B. 89 (2002) 303.

[36] K. Okehata, M. G. El-Din, Ozone Sci. Eng. 27 (2005) 83.

[37] E. R. Bandala, M. A. Pelaez , D. D. Dionysiou, S. Gelover, J. Garcia, D. Macıas. J. Photochem. Photobiol. A. 186 (2007) 357.

[38] A. M. Gaoy, M. Toft, D. Dwight, K. Wold, A. Mater. Res. Bull. 27 (1992) 961.

[39] H. Zhang, M. Finnegan, J. F. Baneld, Nano Lett. 1 (2001) 81.

[40]M. Akarsu, M. Asilturk, F. Sayilkan, N. Kiraz, E. Arpak, H. Sayilkan,. J. Chem. 30 (2006) 333.

[41] P. V. Kamat, Chem. Rev. 93 (1993) 267.

[42] N. Serpone, E. Pelizzetti, Eds, New York, (1989).

[43] D. D. Dionysiou, M. T. Suidan, I.Baudin, M.Laine, Appl. Catal. B. 50 (2004) 259.

[44] J. Fernandez, J. Kiwi, J. Baeza, J.Freer, C. Lizama, H. D. Mansilla, Appl. Catal. B. 48 (2004) 205.

[45] Z. Mengyue, C. Shifu, T. Yaowu, J. Chem. Tech. Biotechnol. 64 (1995) 339.

[46] A. Haarstrick, O. M. Kut, E. Heinzle, Environ. Sci. Technol. 30 (1996) 817.

[47] T. Hirakawa, Y. Nosaka, Langmuir 18 (2002) 3247.

[48] T. Sauer, G. Cesconeto Neto, H. J. José, R. F. P. M. Moreira, J. Photochem. Photobiol. A: Chem. 149 (2002) 147.

[49] B. Jenny, P. Pichat, Langmuir. 7 (1991) 947.

[50] N. Daneshvar, D. Salari, A. R. Khataee, J. Photochem. Photobiol. A: Chem. 157 (2003) 111.

[51] S. T. Martin, H. Herrmann, W. Choi, M. R. Hoffmann. Trans. Faradiy. Soc. 90 (1994) 3315.

[52] C.M. So, M.Y. Cheng, J.C. Yu, P.K. Wong,.Chemosphere 46 (2002) 905.

[53] M. A. Hasnat, M. M. Uddin, A. J. F. Samed, S. S. Alam, S. Hossain. J.  Hazard. Mater. (2007)

[54] Y. Wang, C. S. Hong, Water Res. 33 (1999) 2031.

[55] C. C. Wong, W. Chu, Environ. Sci. Technol. 37 (2003) 2310.

[56] B. J. P. A. Cornish, L. A. Lawton, P. K. J. Robertson, Appl. Catal. B. 25 (2000) 59.

[57] T. Ohno, Y. Masaki, S. Hirayama, M. Matsumura, J. Catal. 204 (2001) 163.

[58] H. Gerischer, A. Heller, J. Phys. Chem. B 95 (1991) 5261.

[59] L. Sun, J. R. Bolton, J. Phys. Chem. 100 (1996) 4127.

[60] D. D. Dionysiou, A. A. Burbano, M. T. Suidan, I. Baudin, J.-M. Laine, Environ. Sci. echnol. 36 (2002) 3834.

[61] D. D. Dionysiou, M. T. Suidan, I. Baudin, J-M. Laine. Appl. Catal. B. 50 (2004) 259.

[62] C. M. So, M. Y. Cheng, J. C. Yu, P. K. Wong, Chemosphere 46 (2002) 905.

[63] N. M. Mahmoodi, M. Arami. J. Photochem. Photobiol. A. 182 (2006)60.

[64] A. J. Hoffmann, E. R. Carraway, M. R. Hoffmann. Environ. Sci.Technol. 28 (1994) 776.

[65] A. Sclafani, L. Plamisano, M.J. Schiavllo, Phys.Chem. 94(1990)829.

[66] P. Pichat, J. Photochem. photobiol. 58 (1991) 99.

[67] J. Peral, J. Cassado, J. Domenech, J. Photochem. Photobiol. A. 44 (1988) 209.

[68] C. S. Turchi, D. F. Ollis, J. Catal. 122 (1990) 178.

[69] R. B. Deraper, M. A. Fox. Langmuir. 6 (1990) 1396.

[70] N. M. Mahmoodi, M. Arami, N. Yousefi Limaee, N. Salman Tabrizi, J. Chem. Eng.. 112 (2005) 191.

[71] I. K. Konstantinou, T. A. Albanis, Appl. Catal. B. 49 (2004) 1.

[72] H. Lachheb, E. Puazenat, A. Houas, M. Ksibi, E. Elaloui, C. Guillard, J. M.Herrman, Appl. Catal. B. 39 (2002) 75.

[73] Chiing-Chang Chen. J. Mol. Catal. A: Chem. 264 (2007) 82.

[74] Lung-Chuan Chen, Chao-Ming Huang, Fu-Ren Tsai. J. Mol. Catal. A: Chem. 265 (2007) 133.

[75] R.W. Matthews, J. Chem. Soc. Faraday. Trans. 80(1984)457.

[76] K. Okamoto, Y. Yamamato, H. Tanaka, M. Tanaka, A. Itaya. Bull. Chem. Soc. Jpn. 108 (1994) 198.

[77] J. Xua, Y.Aoa, D. Fua and et.al. J. of phys. And Chem. Of Solids, 69 (2008) 1980.

[78] M. E. Simonsen, H. Jensen and et al, J. of photochem. And photobi. A: Chemistery 200 (2008) 192

چکیده

واکنش فوتوشیمیایی در محیط­های آبی در سال­های اخیر توجه زیادی را به خودش جلب کرده است. آب­ها شامل ترکیبات آلی و معدنی، گونه­های بیولوژیکی و اجتماعات کلوییدی می­باشند. در فرایند­های حذفی، مانند فرایند اکسایش پیشرفته، واکنش­های فوتوکاتالیزوزی مستقیم یا غیر مستقیم توجه زیادی را به خودش جلب کرده است. مواد نیمه رسانای  نانو بلوری در کاربرد­های فوتو الکتروشیمیایی بسیار مفید هستند. نانو تیتانیوم دی اکسید یکی از پر کاربردترین کاتالیزورها در تخریب فوتوکاتالیزوری رنگ­ها است.

در ادامه کارهای قبلی، در اینجا تخریب فوتوشیمیایی را بر روی یکی از رنگ­های آلی با نام 5-4-(دی متیل آمینو بنزیلیدن) ردانین درحضور نانوذرات تیتانیوم دی اکسید و  نانو روی اکسید در مجاورت لامپ پر فشار جیوه انجام دادیم. به علاوه اثر پارامترهای مختلف، از قبیل تغییرات pH و زمان تابش را مورد مطالعه قرار دادیم. روش­های اسپکترومتری گزارش دادند که ترکیبات شناسایی شده به طور کامل تجزیه شدند. از بین نیمه رساناها، TiO2 و ZnO به دلیل داشتن ویژگی­های مشابه، از قبیل پایداری فوتوشیمیایی، مقاومت در برابر خوردگی، غیره سمی بودن و قیمت ارزان، دارای کاربرد گسترده­ای هستند. ZnO یک نوع از نیمه رساناهاست که گپ انرژی آن مشابه TiO2 است. برای ZnO  بزرگ‌ترین امتیاز این است که نسبت به TiO2 کسر بزرگ‌تری از طیف خورشید را جذب می­کند. در برخی از تحقیقات مربوط به تخریب فوتو­شیمیایی ترکیبات آلی، ZnO عملکرد بسیار بهتری را نسبت به TiO2 از خود نشان داده است. همچنین ZnO می­تواند برای تصفیه در شرایط اسیدی و بازی مناسب باشد. بنابراین ادامه دادن مطالعات بر روی ZnO کاملاً ضروری به نظر می­رسد.

 فصل اول  مروري بر تحقيقات انجام شده

مقدمه

بسیاری از فعالیت‌هایی که روزانه در مراکز صنعتی، بهداشتی، درمانی و حتی منازل صورت می‌گیرد باعث آلودگی محیط زیست به خصوص آب‌ها و منابع آبی می‌شوند. مواد رنگی یکی از مهم­ترین منابع آلودگی محیطی به شمار می­روند]3-1[.

آب­های سطحی قابل استفاده به عنوان آب نوشیدنی در دریاچه­ها و رودخانه‌ها تنها %1 از آب‌ها را شامل می‌شوند که قسمت اعظم این آب‌ها هم در معرض آلودگی است. رشد صنعت در کنار رودخانه‌ها و تولید محصولات صنعتی، عامل عمده آلودگی به شمار می‌آید. خیلی از رودخانه‌ها به عنوان حمل کننده فاضلاب مورد استفاده قرار می‌گیرند. در کشورهای صنعتی حدود %40 از آب در صنعت استفاده می‌شود. آب‌های هدر رفتی در این کشورها اغلب قبل و بعد از استفاده، به منظور از بین بردن عوامل بیماری زا و مواد مضر و نامطلوب تصفیه می‌شوند. رشد سریع جمعیت،  شهر سازی و صنعتی سازی از عوامل بسیار مهم در آلودگی آب‌های نوشیدنی می­باشند. در کشورهای توسعه یافته خصوصاً کشورهای با تراکم جمعیتی بالا، کیفیت آب به عنوان یک مسئله اساسی در سال‌های اخیر مورد توجه واقع شده است ]4[.

به همین خاطر، حفاظت از آب، خاك و هوا در مقابل عوامل آلوده كننده يكي از مهم‌ترین موارد مورد توجه در كشورهاي جهان در قرن بيست و يكم است. انواع مواد شيميايي، كود­ها و ضد آفات گياهي و نباتي، ذرات مايع و يا جامد زيان آور متصاعد از صنايع و معادن، گاز­هاي مخرب حاصل از سوخت وسايط نقليه از جمله منابع مختلف آلودگی‌هاست. امروزه رديابي و خنثي سازي اين آلوده کننده‌ها و جلوگيري از به وجود آمدن موارد جديد آلودگي، مبحث جديدي است كه به طور جدي پيگيري می‌شود. مشكلات و محدودیت‌های مالي از جمله موارد بازدارنده حفاظت از محيط زيست و بهبود كيفيت آب، خاك و هوا به حساب می‌آید. به منظور کاستن از آلودگی محیط زیست و حفظ منابع محدود آب، سیستم‌های تصفیه پساب‌ها طراحی و ساخته می‌شوند. روش‌های گندزدايي متداول در تصفيه خانه‌های آب آشاميدني با از بین بردن یا کاهش میزان عناصر نامطلوب موجود در آب امکان استفاده مجدد از آب بازیافتی را فراهم می‌کنند. سیستم‌های تصفیه به دلیل ساختارشان پس از مدتی کارایی اولیه خود را از دست داده و علاوه بر تحمیل هزینه بازسازی، در صورت عدم توجه خود عاملی جهت آلودگی محیط زیست می‌شوند .این روش­ها به طور موثري قادر به كنترل پاتوژن­هاي ميكروبي[1] است. اما توليد بيش از 600 نوع محصول جانبي گندزدايي مضر كه برخي از آن‌ها سرطان‌زا مي­باشند، در اثر استفاده از گندزداهاي شيميايي گزارش شده است. رشد تقاضا براي رسيدن به تصفيه مناسب و نيز رقابت در رسيدن به گندزدايي مناسب، ايجاد تكنولوژي­هاي جديد براي تصفيه آب را مي­طلبد.

1-1- راه کاری نوين براي حفظ محيط زيست از آلودگی و سموم صنعتي

در مقابل اين مشكلات و موانع بزرگ گوناگون، كاربرد ذراتي كوچك می‌تواند راه کار بسيار موثري باشد. علم جديدي  به نام نانو­تكنولوژي با دست­كاري و تغييرات در اندازه ابعاد اتم­ها و ملكول­هاي عناصر، از 11 الي 100 ميلياردم متر، انقلاب نويني را در شيمي، فيزيك، بيولوژي و مهندسي به وجود آورده است. اين تغييرات نه تنها در اندازه و ابعاد عناصر، بلكه در به وجود آوردن ويژگي­هاي جديد و پر­اهميتي در آن‌ها تأثیر داشته است. نانو­تكنولوژي با ايجاد مواد جديد، اميد جديدي براي مهندسين محيط زيست در بهبود آلودگي محيط زيست محسوب مي­شود. پيشرفت­هاي علم نانو و مهندسي آن نشان مي­دهد كه بسياري از مشكلات رايج مرتبط با كيفيت آب توسط نانو ذرات و ساير محصولات و پروسه­هاي منتج از نانو تكنولوژي برطرف مي­شود يا به مقدار زيادي بهبود مي­يابد.

مصرف و دور­ريزي مواد نانو کم‌ترین زيان را به محيط زيست وارد مي­سازد و به همين دليل استفاده از آن‌ها به خودی خود يكي از روش­هاي موثر در جلوگيري از آلودگي است.  استفاده از كاتاليزور­هاي نانو كه در ساخت مواد شيميايي به كار مي­روند موجب بهبود و تسريع در واكنش­ها شده و کم‌ترین مواد زايد را توليد مي­كند. با این همه نبايد از نظر دور داشت كه اين تكنولوژي نيز مي­تواند مواد جديد زيان­آور ناشناخته­اي را در محيط زيست وارد كند كه پيش از اين وجود نداشته است.

يكي ديگر از كاربرد­هاي نانو­تكنولوژي، ترميم آلودگي­هاي مختلف است. مواد نانويي كه با نور و نيمه هادي­هايی مانند تیتانیوم دي­اکسید و روی اکسید فعال مي­شوند در بسياري از موارد براي برداشتن مواد سمي مورد استفاده قرار گرفته­اند. اين مواد در حال حاضر با قيمت مناسب به صورت تجاري توليد مي­شوند و داراي کم‌ترین ميزان مسموميت هستند.

بديهي است هر پديده جديد مي­تواند مانند شمشيري دو لبه عمل كند. یعنی علاوه بر داشتن امتیازات متعدد ممکن است معایبی را هم در بر داشته باشد. هم­اكنون تحقيقاتي در مورد مشكلات زيست محيطي و آثار اين مواد شروع شده است. ويژگي­هايي مانند اندازه كوچك، سطح تماس بسيار، ساختار كريستالي و در نتیجه واكنش­هاي سريع مي­توانند موجب حمل مواد سمي به محيط زيست شده و سبب ايجاد واكنش ضايعات بيولوژيكي و شيميايي با ساير عناصر در محيط زيست شود.

تاكنون تعداد اندكي از دانشمندان و ‌آزمايشگاه­هاي تحقيقاتي در مورد آثار منفي اين مواد به محيط زيست تحقيق و بررسي كرده­اند و مي­توان گفت علي­رغم كاربرد­هاي بسيار موثر اين مواد، تأثیر آن‌ها بر محيط زيست، هنوز نامشخص است. چندين نانو ماده طبيعي و مهندسي شده داراي خاصيت ضد میکروبی[2] بالا، توسط مكانيسم­هاي مختلفي مانند آسيب به تركيبات سلول­ها و ويروس­ها و جلوگيري از فعاليت آنزيمي می‌باشند. استفاده از TiO2 برای بهبود فرایند تصفیه و خالص سازی آب از سال 1972 مورد توجه واقع شده است ]5[.

از آنجا که فوتوکاتالیزور­های مورد استفاده در این تحقیق از نظر اندازه در مقیاس نانو قرار دارند، بنابراین در ادامه توضیحاتی در رابطه با  نانو­تكنولوژي[3] و نانو­فوتوکاتالیست[4] آورده شده است.

1-2- نانو­تكنولوژي

نانو­تکنولوژی مهندسی هدفمند مواد در ابعاد کوچک‌تر از 100 nm جهت رسیدن به خواص و کاربرد­های وابسته به اندازه ذره می­باشد. از نظر تاریخی، چهل سال قبل نظریه پرداز کوانتوم و برنده جایزه نوبل، ریچارد فایمن[5]، در سال 1959 در سخنرانی معروف خود تحت عنوان آن پایین فضای بسیاری وجود دارد، به بررسی بعد نیافته­ای از علم پرداخت و جرقه­های رویکرد به سمت فناوری­های ریز را بنیان نهاد.

شاید در اذهان این سوال ایجاد گردد که چرا مقیاس نانو­متری این قدر اهمیت دارد که یک تکنولوژی بر پایه آن بنا گذاری شده است؟

نسبت سطح به حجم بالای نانو مواد یکی از مهم­ترین خصوصیات مواد تولید شده در مقیاس نانو می­باشد. در مقیاس نانو­متری، رفتار سطوح بر رفتار توده­ای ماده غالب می­شود.

1-2-1- روش­های ساخت مواد نانو

روش­های ساخت مواد نانویی را می­توان در دو مقوله کلی دسته بندی کرد:

1) بالا به پایین: عبارتست از روش خرد کردن یک تکه از ماده به وسیله بریدن و کوچک کردن آن به ابعادی که می­خواهیم. در واقع این امکان وجود دارد که مواد را آنقدر تجزیه کنیم تا در حد نانو­متری برسند یعنی در حد 9-10 متر. امروزه این عمل توسط شکست فیزیکی و شیمیایی انجام­پذیر می­باشد.

2) پایین به بالا: در طی این روش ساخت، اتم­ها و مولکول­ها به طور خیلی دقیق کنار هم قرار داده می­شوند تا به یک ساختار نانویی برسیم، که این به واسطه خاصیت خود­­آرایی قابل حصول می­باشد.

به منظور بدست آوردن خواص ویژه نانو ذرات روش­های متفاوتی به کار گرفته می­شوند. این روش­ها به چهار گروه عمده تقسیم­بندی می­شوند که عبارتند از:

1) پروسه­های فاز گازی شامل تولید با پیرولیز شعله،[6] تبخیر در دمای بالا[7] و پلاسما[8].

2) رسوب دهی فاز بخار[9].

3) روش­های فاز مایع یا کلوئید که در آن واکنش­های شیمیایی در حلال، باعث تشکیل کلوئید می­شود.

4) پروسه­های مکانیکی شامل سایش، آسیاب کردن و آلیاژ­سازی ]18-6[.

1-3- خواص نانو ذرات

با گذر از میکرو ذرات به نانو ذرات، با تغییر برخی از خواص فیزیکی رو­برو می­شویم که دو مورد مهم از آن‌ها عبارتند از: افزایش نسبت مساحت سطحی به حجم و ورود اندازه ذره به قلمرو اثرات کوانتومی. افزایش نسبت مساحت سطحی به حجم که به تدریج با کاهش اندازه ذره رخ می­دهد، باعث غلبه یافتن رفتار اتم­های واقع در سطح ذره به رفتار اتم­های درونی می­شود. این پدیده بر خصوصیات ذره در حالت انزوا و بر تعاملات آن با دیگر مواد اثر می­گذارد. افزایش سطح، واکنش­پذیری نانو ذرات را به شدت افزایش می­دهد زیرا تعداد مولکول­ها یا اتم­های موجود در سطح در مقایسه با تعداد اتم­ها یا مولکول­های موجود در توده نمونه بسیار زیاد است، به گونه­ای که این ذرات به شدت تمایل به آگلومره یا کلوخه­ای شدن دارند. به عنوان مثال در مورد نانو ذرات فلزی، به محض قرار­گیری در هوا، به سرعت اکسید می­شوند. در بعضی مواقع برای حفظ خواص مطلوب نانو ذرات، جهت پیشگیری از واکنش بیشتر، یک پایدار­کننده را بایستی به آن‌ها اضافه کرد که آن‌ها را قادر می­سازد تا در برابر سایش، فرسودگی و خوردگی مقاوم باشند. البته این خاصیت مزایایی هم در بر دارد. مساحت سطحی زیاد، عاملی کلیدی در کارکرد کاتالیزور­ها و ساختار­هایی همچون الکترود­ها می­باشد. به عنوان مثال با استفاده از این خاصیت می­توان کارایی کاتالیزور­های شیمیایی را به نحو مؤثری بهبود داد. کوچک­تر بودن ابعاد نانو ذرات نسبت به طول موج بحرانی نور، آن‌ها را نا­مرئی و شفاف می­نماید. این خاصیت باعث شده است تا نانو ذرات برای مصارفی چون بسته­بندی، مواد آرایشی و روکش­ها مناسب باشند. مواد در مقیاس نانو، رفتار کاملاً متفاوت، نامنظم و کنترل نشده­ای از خود بروز می‌دهند. با کوچک­تر شدن ذرات خواص نیز تغییر خواهد کرد. مثلاً فلزات، سخت­تر و سرامیک نرم­تر می­شود. بر خی از ویژگی­های نانو ذرات در جدول 1 به طور خلاصه آمده است:

جدول1-1- بیان برخی ویژگی­های فیزیکی و شیمیایی نانو­ذارت

خصوصیات مثال
کاتالیستی اثر کاتالیستی بهتر، به دلیل نسبت سطح به حجم بالاتر
الکتریکی افزایش هدایت الکتریکی در سرامیک­ها و نانو­کامپوزیت­های مغناطیسی، افزایش مقاومت الکتریکی در فلزات
مغناطیسی افزایش مغناطیسیته با اندازه بحرانی دانه­ها، رفتار سوپر پارامغناطیسیته ذرات خصوصیات
نوری فلوئورسنتی، افزایش اثر کوانتومی  کریستال­های نیمه­هادی[10]
بیولوژیکی افزایش نفوذ­پذیری از بین حصار­های بیولوژیکی )غشاء و سد مغز خون و غیره (و بهبود زیست سازگاری

 1-3-1- اثرات مضر نانو ذرات

نانو ذرات همانند يك شمشير دو لبه داراي اثرات مفيد و مضر مي­باشند. نانو ذرات به دو دليل مي­توانند براي سلامتي مضر باشند:  اول اينكه مي­توانند خيلي سريع از طريق پوست و سلول­هاي مخاطي جذب بدن شوند و دوم اينكه به دليل جديد بودن اين مواد مسموميت­هاي جديد و نا­شناخته­اي را به وجود آورند. وقتي مواد به مقياس نانو تبديل شوند، در خواص شيميايي، بيولوژيكي و فعاليت­هاي كاتاليتيكي آن‌ها تغييراتي ايجاد مي­شود. بنابراين موادي كه در حالت بالك) توده­اي( بي­خطر هستند وقتي به حالت نانو تبديل شوند، مي­توانند سمي و خطرناك باشند. به علاوه اندازه كوچك نانو ذرات باعث مي­شود تا اين مواد بتوانند بر سدهای دفاعي بدن فائق آيند. گزارش­ها نشان مي­دهند كه بلعيدن نانو ذرات TiO2 توسط انسان بي­ضرر است. اما اگر در معرض نانو ذرات بودن بيشتر از حد معمول گردد احتمال ايجاد خطر بر سلامتي وجود دارد. بي­شك اگر به روش­هاي صحيح كار با نانو ذرات توجه شود از خطرات آن كاسته خواهد شد.

 برخي راه­هاي كنترل اثرات مضر نانو ذرات:

الف) از تماس پوست با نانو ذرات و يا محلول­هاي حاوي نانو ذرات جلوگيري شود )دستكش، عينك ايمني و لباس آزمايشگاه استفاده گردد(.

ب (شستشوي دست‌ها و رعايت بهداشت فردي در محيط كار با نانو ذرات انجام گيرد.

ج( دفع و انتقال زباله­ هاي نانو ذرات طبق اصول زباله­هاي شيميايي خطرناك صورت پذيرد.

د (وسايل مورد استفاده در کار کردن با نانو ذرات بايد قبل از استفاده مجدد، تعمير يا مصرف، از نظر آلودگي بررسي شوند.

1-4- نانو­فتوكاتاليست

فتوکاتالیست­ها یا کاتالیزور­های نوری گروهی از کاتالیزورها می­باشند که عملکرد خود را زمانی نشان می­دهند که در معرض تابش نور قرار گیرند.

فتو­کاتالیست از دو بخش تشکیل شده، که فتو معرف نوردهی و کاتالیست یا کاتاليزور، ماده­اي است که سرعت واکنش شيميايي را افزايش مي­دهد. به عبارت دیگر فوتو­كاتاليست ماده­اي است كه در اثر تابش نور بتواند منجر به بروز يك واكنش شيميايي شود، در حاليكه خود ماده، دست خوش هيچ تغييري نشود. فوتو­كاتاليست­ها مستقیماً در واكنش­هاي اكسايش و كاهش دخالت ندارند و فقط  شرایط مورد نياز براي انجام واكنش­ها را فراهم مي­كنند. کاتاليزور در ابتدا با مواد اوليه تشکيل پيوند مي­دهد و آن‌ها را به محصول تبديل مي­کند. سپس محصول از سطح کاتاليزور جدا مي­شود و مواد واکنش نکرده براي ادامه واکنش روي سطح کاتاليزور باقي مي­مانند. در حقيقت، مي­توان واکنش­هاي کاتاليزوري را به صورت يک سيکل بسته در نظر گرفت که در ابتدا کاتاليزور وارد واکنش مي­شود سپس در انتهاي سيکل به شکل اوليه خود بازيابي مي­شود ]19[.

يك فوتو­كاتاليست نيمه رساناي ايده­آل بايد از نظر بيولوژيكي و شيميايي خنثي باشد، پايداري فوتو كاتاليستي[11] داشته باشد، به سادگي توليد و مورد استفاده قرار گيرد، به طور مؤثري به وسيله نور خورشيد فعال شود، به طور مؤثر واكنش را كاتاليز نمايد، ارزان باشد و هيچ خطري براي انسان و محيط زيست نداشته باشد. تيتانيم دي­اكسيد به فوتو­كاتاليست ايده­آل نزديك است و تقریباً همه خواص فوق را نشان مي­دهد. كه به دليل قابليت جذب اشعه فرابنفش به وسيله اين ماده است. فوتون­هاي فرابنفش پرانرژی‌ترین ذرات هستند و در بيشتر موارد مي­توانند به سادگي باعث تخريب اجسام گردند كه اين پديده معمولاً از طريق شكست پيوند­هاي شيميايي در آن‌ها صورت مي­گيرد كه به آن تجزيه فوتو­شيميايي مي­گويند. برخي از نانو مواد مانند تيتانيم دي­اكسيد، قادرند با جذب اشعه فرابنفش و به واسطه خاصيت فوتوكاتاليستي خود پوششي ضد باكتري را ايجاد كنند، به علاوه مانع از عبور اشعه از ماده گردند. تنها استثنا در اين مورد آن است كه نور مرئي را جذب نمي­كند. نانو ذرات تيتانيم دي­اكسيد، بر سطح زير لاي­هاي مناسبي از جمله شيشه و يا تركيبات سيليسي، پوشش داده مي­شوند و در حوضچه­هاي تحت تابش نور ماوراء بنفش قرار مي­گيرند.

نیمه رسانا­هایی چون TiO2،ZnO ،CdST ، WO3 و SnO2 به عنوان فوتو­­کاتالیست تا حد زیادی مورد مطالعه قرار گرفته­اند]23-20[ . واکنش­های فوتو­کاتالیستی که در سطح نیمه رسانا­ها اتفاق می­افتند دارای کاربرد­های بسیاری هستند .از میان این کاربرد­ها حذف آلاینده­ها از آب و هوا به عنوان یک ضرورت در زندگی مدرن مطرح می­باشد. در میان این نیمه رسانا­ها TiO2 به عنوان یک ماده ایده­آل و قابل استفاده در محیط زیست به عنوان فوتو­کاتالیست است چون بسیار پایدار، غیر سمی، در دسترس، ایمن و فعال نوری است.

فرايند نانوفوتو­کاتاليستي با استفاده از نيمه رساناهاي با ساختار نانو، يکي از تکنولوژي­هايي است که براي اکسيداسيون تخريبي مواد آلي همچون رنگ­ها استفاده مي­شود. راندمان تجزيه رنگ با افزايش غلظت رنگ کاهش مي­يابد، زيرا در غلظت­هاي بالاي رنگ، مکان­هاي فعال به وسيله يون­هاي رنگ پوشيده مي­شوند در نتيجه توليد راديکال­هاي  OH·روي سطح کاتاليست کاهش مي­يابد. اثرات بازدانده آنيون­ها، در واقع واکنش حفره­هاي مثبت و راديکال هيدروکسيل با آنيون­ها است که به عنوان خورنده­هاي OH· و h+ رفتار مي­کنند و باعث طولاني شدن حذف رنگ مي­شوند. از آنجا که pH بر روي خصوصيات بار سطحي فوتوکاتاليست تأثیر مي­گذارد، pH محلول، پارامتر مهمي در انجام واکنش بر روي سطوح ذرات نيمه رسانا است.

[1]– Microbial pathogens

[2] -Antimicrobial

[3] -Nanotechnology‎

[4]– Nanofotokatalyst

[5]– Richard Phillips Feynman

[6]– Flame pyrolysis

[7]– Evaporation at high temperatures

[8]– Plasma

[9]– Vapor Phase deposition

[10]–  Semiconductor

[11]– Phto-catalytic stability

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه تأثير نانو ذرات TiO2 , Carbon Black بر خواص پوشش هاي استتاري در ناحيه مادون قرمز نزديک
 • پايان نامه بررسي اثر نانو ذرات خاک‌رس بر خواص پلي اتيلن اتصال عرضي شده
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122