پايان نامه بررسي سه تيپ شخصيتي «عاقل»، «نادان» و «ديوانه» در حكايات طنز آميز مثنويهاي عطار

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي سه تيپ شخصيتي «عاقل»، «نادان» و «ديوانه» در حكايات طنز آميز مثنويهاي عطار یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 127 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي سه تيپ شخصيتي «عاقل»، «نادان» و «ديوانه» در حكايات طنز آميز مثنويهاي عطار  بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکيده
فصل اول: مقدمه
1-1-مقدمه4
1-2-فرضیات5
1-3- اهداف پژوهش 5
1-4- پيشينه پژوهش 5
1-5- روش و مراحل پژوهش 7
فصل دوم: (آشنايي با شيخ عطار و آثار او)
2-1- زندگي نامه عطار 8
2-2- معرفي منطق الطير 11
2-3-معرفی مصیبت نامه 12
2-4- معرفي اسرارنامه 15
2-5- اوضاع خراسان ونيشابور در عصر عطار 16
فصل سوم: (ادبيات صوفيانه و طنز)
3-1- صوفيان راستين و اعتراض به اجتماع نابسامان 17
3-2- هنجارگريزي در زبان صوفيه 18
3-3- نكوهش عقل معاش در انديشه صوفيان 20
3-4- فرهنگ عامه در شعر عطار 20
3-5- بررسي ساختار حكايات عرفاني و طنز آميز عطار 20
3-6- قصه و تمثيل 22
3-7- رمز و طنز درعرفان 23
3-8- علت پيدايش آثار طنز 26
3-9- نظريات رايج درمورد طنز و متون طنزآميز 28
2-10- شوخ طبعي و اقسام آن 30
3-11- شيوه هاي طنز پردازي و خنداندن 31
3-12- شگردهاي رايج در متون مطالبه آميز (حکايت احمقان) 32
3-13- حکايت مثنويهاي عطار33
فصل چهارم: ( عقل و جنون )
4-1- تعريف عقل و جنون 35
4-2- اقسام ديوانه 37
4-3- تأثيرات وجود عقل 37
4-4- عقلاي مجانين 38
4-5- موضوعات مورد اعتراض عقلاي مجانين40
4-6- تاريخچه ي گستاخي به درگاه حق 42
4-7- تعريف عاقل، نادان و ديوانه 43-42

فصل پنجم: (حكايات طنزآميز مثنويهاي عطار)
5-1- حكايات طنز مصيبت نامه 86-44
5-2- حكايات طنز منطق الطير103-86
5-3- حكايات طنز اسرارنامه 119-103
فهرست منابع 120

منابع و مآخذ

فهرست  کتاب ها

1- ابن خلدون ، (1352) ، المقدمه ؛ ترجمه : محمد پروین گنابادی ، تهران ، بنگاه ترجمه و نشر کتاب ، چاپ اول

2- ابن سینا ، (1963) ، الحدود ؛ به تصحیح و ترجمه ام گواشون ، قاهره ، بنگاه ترجمه و نشر کتاب ، چاپ اول

3- ابن جوزی ، جمال الدین ابی الفرج ، ( 1352 ه-ق ) ؛ عقد الفرید ، حیدر آباد ، مطبعه دایره المعارف العثمانیه ، چاپ اول

4- ابن عربی ، محی الدین ، (1388 ) ، الفتوحات المکیه ، تصحیح محمد ابراهیم محمد سالم ، دارصادر ، چاپ اول

5- اخوت ، احمد ، (1371) ،  نشانه شناسی مطایبه ، اصفهان ، نشر فردا ،چاپ اول

6– پور جوادی ، نصرالله ، (1374) ؛ شعر و شرع ] بحثی در باره فلسفه ی شعر از نظر عطار [ ، تهران ، انتشارات اساطیر ، چاپ اول

7–  پور جوادی ، نصرالله ، (1366) ، « تحلیلی از مفاهیم عقل و جنون در عقلای مجانی » ، معارف (ویژه نامه عقلای مجانین ) ، آبان – مرداد 1366 ، شماره 2 ، دوره چهارم ، صص 24-5

 

10- پیر نیا ، اقبال ، (1362) ، تاریخ ایران ؛ به کوشش محمد دبیر سیاقی ، تهران ، انتشارات خیام ، چاپ اول

11– جباری، فرکوش، (1378) ، « بررسی بازتاب ا ندیشه های عطاردرآینه ی عقلای مجانین» ،کارشناسی ارشد،دانشگاه محقق اردبیلی

12- جوادی، حسن ، (1381 ) ، تاریخ طنز در ادبیات فارسی ، تهران ، نشر کا روان ، چاپ دوم

13– حسین آبادی ، مریم و محمود الهام بخش ، ( 1385) ، « دیوانگان سخن گویان جناح معترض در عصر عطار » ، مجله کاوش ، سال هفتم ، شماره 13 ، صص100-71

14- حلبی ، علی اصغر ، (1374) ، مقدمه ای بر طنز و شوخ طبعی در ایران ، تهران ، موسسه انتشارات پیامک ، چاپ اول

15- رادفر ابوالقاسم ، ( 1388) ، « مروری اجمالی بر داستان سرایی عطار » ، مجله ادبیات داستانی ، شماره 44 ، صص88-80

16- رزم جو ، حسین (1374) ، مقاله ای در کتاب « سایه در خورشید » ] کنگره بزرگداشت عطار [ ، ج2 ، نیشابور ، مهرماه

17– رضاحسینی ،فاطمه(1390)، « تحلیل ساختار قصه درقصه منطق الطیر»،کارشناسی ارشد،دانشگاه سمنان

18-ریتر ، هلموت ، (1366) ، « نزاع دیوانگان با خدا » ، نشریه دانش ، شماره 3 ، سال هفتم ، تهران ، فروردین و اردیبهشت 166 ، صص17-6

19- ریتر ، هلموت ، (1374) ، دریای جان ] سیری در آراء و احوال شیخ عطار [ ، جلد اول ، تهران ، انشارات بین المللی الهدی ، چاپ اول

20- زرین کوب ، عبدالحسین (1378) ، صدای بال سیمرغ ، تهران ، سخن ، چاپ اول

21-سهرابی،بهاره،(1390)، «ریخت شناسی مصیبت نامه عطار» ،کارشناسی ارشد،دانشگاه سمنان

22- صاحب اختیاری ، بهروز ، (1380) ،« عقل و عشق در ادب و عرفان فارسی » ، کیهان اندیشه ، شماره 29 ، صص180-172

23-عفراوی ،لیلا،(1390)، «شخصیت پردازی در مثنویهای عطارنیشابوری»،کارشناسی ارشد، بی جا

24- عطار نیشابوری ، فرید الدین محمد بن ابراهیم ، (1388) ، اسرار نامه ، به تصحیح محمد رضا شفیعی کدکنی ، تهران ، سخن ، چاپ چهارم

25- عطار نیشابوری ، فرید الدین محمد بن ابراهیم ، (1383) ، منطق الطیر ، به تصحیح محمد رضا شفیعی کدکنی

26– عطار نیشابوری ، فرید الدین محمد بن ابراهیم ،(1386)، مصیبت نامه ، به تصحیح محمد رضا شفیعی کدکنی ، تهران ، سخن ، چاپ اول

27- فروزانفر ، محمد حسین ، (1374) ، شرح احوال و نقد و تحلیل آثار شیخ فرید الدین محمد عطار نیشابوری ، تهران ، آثار و مفاخر فرهنگی ، چاپ دهم منا

28- فوکو، مشیل ، (1381) ، تاریخ جنون ، ترجمه فاطمه ولیانی ، تهران ، هرمس ، چاپ پنجم

29- کریچیل ، سیمون ، ( 1384) ، در باب طنز ، ترجمه سهیل سمیّ ، تهران ، ققنوس ، چاپ اول

30- مازرلف ، اولریش ، (1388) ، بهلول نامه ، ترجمه و تصحیح باقرقربانی زرین ، تهران ، نشر چشمه ، چاپ اول

31-مجرد،ساناز،(1390)، ،« بررسی کنش ها و نشانه ها درحکایتهای مصیبت نامه»،دکتری ذانشگاه شیراز

32- محفوظ، صدیقه،(1385) ،« شخصیت درادبیات » ،کتاب ماه (ادبیات و فلسفه)،صص75-68

33– مشرف ، مریم ،(1385) ، « هنجار گریزی اجتماعی در زبان صوفیه » ، مجله دانشگده ادبیات و علوم انسانی شهید بهشتی ، سال 14 ، شماره 53-52 ، بهار و تابستان 1385

34- نحوی ، سید سیف الله ، (1378) ، « سیمای بهلول عاقل » ،  فرهنگ کوثر ، شماره 45 صص68-64

35- نیشابوری ، ابوالقاسم حسن ، (1366) ، « عقلای مجانین » ، تلخیص و ترجمه مهدی تدین ، معارف ، دوره چهارم ، شماره 2 ، مرداد و آبان 1366

36- یوسفی ، غلام حسین ، (1379) ، روان های روشن ، تهران ، انتشارات به نگار ، چاپ اول

37– Saftesburry,(1946),in characteristics of men ,manner opinions, times .vol .1-2(Bobbs –Merril,New york.

38-Swift,(1973),Cited in the Restoration and Eighteent centured, oXford,oXford university prees.

چكيده

ازمكتب تصوف اسلامي كه مسلماً ايرانيان، در پايه‌گذاري و بنيان آن سهمي به سزا داشته‌اند، نوابغي برخاسته‌اند كه در پيشرفت افكار بشر در اين زمينه ،كمك‌هاي شاياني نموده‌اند. شيخ فريدالدين محمّد عطار نيشابوري يكي ازآن جمله نوابغ است كه در اين راه ،گام‌هاي بلندي را برداشته است. از جمله اقدامات بديع و ارزنده‌ي او ، آن است كه وي مردم و طبقات فرودست را به طور جدي مدّ نظر داشته و سهم عظيمي را در آشنا ساختن عوام با مقوله عرفان  داراست. او در ضمن حكاياتي بس شيرين و خواندني ، با استفاده ازشخصیت دیوانه و گفتار و کردار ویژه ی او که طنزآمیز است به انتقاد از اوضاع نابسامان زمانه ی خود می پردازد.علی رغم اینکه در اکثر متون ادبی و تاریخی از اصطلاح “عقلای مجانین ” استفاده شده است ،عطار از آنجا که احترام ویژه ای برای این قشر ، قایل است به آنها “دیوانه” می گوید و در خلال آثارش حقیقت وجودی آنها را برتر از”عاقلان” می نماید. گویی قدرتمندان عاقل وسودجو، مطابق با مصلحت اندیشیها ی عامدانه ی خود ،همیشه  در پی محدود کردن و به رسمیت نشناختن آنها بوده اند. دیوانگان عطار با بهره گیری ازشگردهای گوناگون  طنز پردازی  در حکایات ،نقشی مؤثردر تشفی خاطرمردم رنج دیده  وابرازانزجار از هر گونه ظلم و تبعیض را دارند.معمولا در این قسم حکایات ،شاهد رفتار نامتعارف و شگفت انگیزی ازدیوانه هستیم  که واکنش شخصیت مقابل را برمی انگیزدو اینگونه جریان کمیک داستان شکل می گیرد.یکی از جریانات نو ظهور در مثنویهای عطار، جابه جا یی شخصیتها در قالب  قصه های آن است،این امر ضمن اینکه باعث جذابیت خاصی شده ،یکی از عوامل ایجاد طنز محسوب می شود.بنابر اهميتي كه اين حكايات دارا هستند. بر آنيم تا در اين پژوهش؛ ضمن بررسي كامل حكايات طنز موجود در سه مثنوي فاخر او، فنون طنز آفريني هريك را به طور مبسوط بررسي كنيم.

كليد واژه : عطار، عقلاي مجانين، عاقل ، نادان،ديوانه، اسرار نامه، مصيبت نامه، منطق الطير، حکایت،طنز

 فصل اول

مقدمه

 1-1- مقدمه

در مورد شاعر بلند آوازة قرن ششم كه چون اختري درخشان در آسمان ادب مي‌درخشد؛ اطلاع دقيقي در دست نيست. نه استادان او، نه معاصرانش و نه سلسله ي مشايخ او در تصوف ؛ هيچ كدام به قطع روشن نيست. در باب زندگي او ؛هر چه گفته شده؛ غالباً احتمال و افسانه است و شايد همين پوشيده ماندن در ابرابهام، شخصيت او را سحر آميز و جذاب تر كرده است. به هر حال اطلاعات مورخان از زندگي نامة سنايي؛ شاعر پيش از او و مولانا ؛ شاعر پس از او ؛ بسيار بيشتر از خود عطار است.

مي دانيم كه او شاعري عارف مسلك است؛ البته خانه نشين نيست و در ميان مردم و ضمن اشتغال به طبابت و عطاري و آشنا شدن با‌‌آلام روحي و جسمي آنها به سير و سلوك مشغول بوده است. پس از آنكه در سراسر عمرش شاهد مصايب گوناگون طببيعي از جمله سيل، قحطي و زلزله بود. روح زخم خورده‌ي خود و هم نوعان تيره روزش را با حكاياتي به ظاهر مفرّح و خنده‌آور و در باطن چون زهري كارگر، تشفي بخشد. پس به جمع‌آوري اقوال و حكايات از افواه مردم و آثار پيشنيان پرداخت و ضمن گنجاندن افكار و دغدغه‌هاي ذهن نا آرامش در آن ؛دوباره آن را  به مردم  باز گردانيد. جهت حفظ امنيت جانش ؛ از ذكر انتقادات كوبنده نسبت به عدالت الهي، حاكميت زمانه، رسوايي‌هاي اخلاقي مردمان زمانش ؛ خودداري كرد و همه را از زبان شخصيت محبوبش« ديوانه» نقل كرد.

البته سنايي قبل از او ؛ حكايت عاميانه را در اشعارش به كاربرد ولي چندان به قالب حكايت ؛ نپرداخت و  آن را با زباني گيرا بيان نكرد، بيشتر برايش ؛ نتيجه‌اي كه از حكايت مي‌گرفت ؛ اهميت داشت كه آن را با ابيات طولاني‌تر بپروراند. حال آنكه عطار، حكايت را بسيار جذاب و شيرين مطرح كرد و در آن به نحو احسن به شخصيت‌پردازي پرداخت و از شيوه هاي گوناگون؛ جهت ايجاد طنز بهره برد و سعي كرد مفاهيم والاي ذهني اش را در قالب همين داستان‌ها بگنجاند و كمتر پس از اتمام داستان؛ به شرح و تفسير بپردازد.

1-2- فرضيات

طبق فرضيات نگارنده در اين پژوهش ؛در حكايات طنز آميز مثنويهاي  عطار؛ 1-بيشتر از طنز كلامي با شگرد ( بهره گيري از تناقض و تحقيركردن) استفاده شده است. 2-همچنين معكوس شدن حالات شخصيت‌ها و حتي گاه جابه جا شدن آنها باهم نيز ، بسيار به چشم مي خورد و درایجاد  طنز  نقش دارد.3- عطار از زبان دیوانه؛ عقاید و انتقادات شخصی خود را بیان می کند . پس از اين رويكرد ؛ حكايت ،از لحاظ موضوع و محتوا نيز بررسي مي شود و به تيپ هاي شخصيتي شركت كنندگان در حكايت ؛ توجّه ويژه مي شود تا سه تيپ شخصيتي “عاقل”، “نادان “و “ديوانه ” از هم متمايز گردند و تنش‌هاي موجود ميان اين سه تيپ ؛ كه خالي از لطف و جذابيت هم نيست ؛ به وضوح نشان داده شود. حال؛ سه تعريف عمده از تيپ هاي مذكور ارائه مي گردد.

“عاقل” : شخصيتي كه به علت آگاهي از هنجارهاي اجتماعي ؛ رفتارش بهنجار وتابع عرف زندگي اجتماعي است و به همين دليل رفتارش قابل پيش بيني است.

“نادان”: شخصيتي كه رفتارش تابع عرف و هنجارهاي اجتماعي است. اما به دليل عدم آگاهي از فلسفه و معناي هنجارهاي اجتماعي، رفتارش نابهنجار و غير قابل پيش بيني است.

“ديوانه” : شخصيتي كه تابع عرف و هنجارهاي اجتماعي نيست و رفتارش نابهنجار و غير قابل پيش بيني است.

حال با توجه به اين تعاريف؛یکی از فرضیات این است  كه اصطلاح ” عقلاي مجانين” غلط مصطلحي بيش نيست و به جاي آن بايد ” ديوانه ي دانا” گفت. نقش تعاملي اين سه تيپ شخصيتي در داستانهاي عطار؛ بسيار مهم است و نشان دهندة سرسختي عرف و هنجارهاي اجتماعي؛ چه در حوزه‌ي زبان و چه در حوزه‌ي ديگر رفتارهاي اجتماعي انسان است. اين بررسي نشان مي‌دهد كه يكي از مهم‌ترين اصول كاربرد شناسي زبان كه اصل ارتباط است ؛ چگونه در اين حكايت، نقض مي‌شود.

1-3-پيشينه‌‌ي پژوهش

كتب ارزشمندي چون « درياي جان» از هلموت ريتر،  «شرح احوال و نقد و تحليل آثار عطار» از بديع الزمان فروز انفر، «صداي بال سيمرغ »از عبد الحسين زرين كوب، «عقلاي مجانين »از ابوالقاسم حسن نيشابوري و… به طور گسترده‌تري به مباحث عمده اي از اين پژوهش پرداخته اند، ولي به طور اخص هيچ كتاب كاملاً مرتبطي با موضوع خود نيافتم و علاوه بر كتب مذكور در مبحث طنز از كتب «نشانه شناسي مطايبه» از احمد اخوت، «مقدمه اي بر طنز و شوخ طبعي» از علي اصغر حلبي، «در باب طنز» از سيمون كريچلي استفاده كردم. در ميان پايان نامه‌هايي كه با موضوع اين پژوهش حدوداً ارتباط  داشت؛ مي توان به اين موارد اشاره كرد:

1- «بررسي بازتاب انديشه‌هاي عطار در آينه‌ي عقلاي مجانين»، احمد جباري فركوش ، 1387 ، دانشگاه محقق اردبيلي، كارشناسي ارشد.

2-  «شخصيت‌پردازي در مثنويهاي عطار نيشابوري »، ليلا عفراوي، 1390، بي جا، كارشناسي ارشد.

3- «ريخت شناسي مصيبت نامه عطار »، بهاره سهرابي، 1390، سمنان، كارشناسي ارشد

4- «تمثيل و طنز در بيان عطار»، احمد حسيني كازروني، 1377 ، صدا و سيما.

تاكنون پژوهش يا كتابي كه دقيقاً به موضوع تيپ شناسي شخصيتي مثنويهاي عطار از ديدگاه طنز و با رويكرد زبان شناختي و تيپ شناسي پرداخته باشد، يافت نشده است.

1-4- مراحل پژوهش

براي تدوين و نگارش اين پژوهش؛ با توجه به موضوع آن زير عنوان ” بررسي سه تيپ شخصيتي عاقل، نادان و ديوانه در حكايات طنز آميز عطار؛ كتاب هاي  الف ) مصيبت نامه ب) منطق الطير ج) اسرارنامه كه هرسه با تصحيح، تعليق و مقدمه دكتر محمد رضا شفيعي كدكني به چاپ رسيده‌اند؛ منابع اصلي بوده‌اند و منابع مورد استفاده ‌ي ديگر به تفصيل در فهرست منابع ذكر شده‌اند. نگارش و تدوين اين مجموعه با نظر به گستردگي آن بدين ترتيب صورت گرفت:

1) مطالعه‌ي سه مثنوي عطار كه زمينه‌ي كار هستند؛ سپس استخراج حكايت طنز‌آميز آن و يادداشت برداري به صورت فيش و برگرداندن آن به صورت نثر روان

2) مطالعه كتب و مقالاتي كه مربوط به زندگي نامه‌ي عطار، تاريخ نيشابور و معاصران او و تاريخ پيدايش عقلاي مجانين و فيش برداري ازآن

3) مطالعه منابعي در باب طنز، انواع آن، شگردهاي طنز پردازي در متون و تطابق دادن آن  با حكايات طنز استخراج شده از آثار عطار

4) مطالعه آثاري اعم از كتاب و مقاله در باب عرفان، ادبيات عاميانه و مسايل اجتماعي ـ سياسي قرن ششم و يادداشت برداري از آن‌ها.

5) مرتب كردن و بخش كردن يادداشت ها بر اساس موضوع و فصل بندي پايان نامه

6) افزودن يافته‌هاي شخصي اعم از بررسي جزء به جزء هر حكايت از لحاظ ساختار، تيپ‌شناسي ، شخصيت‌پردازي و كشف چگونگي ايجاد طنز در متن اعم از موقعيت، كلامي و… در هر كلام و مرتبط كردن آن با جابه جا شدن مداوم تيپ‌ هاي شخصيتي

7) ارائه‌ي سه تعريف علمي و مجزا از تيپ‌هاي « عاقل»، «نادان» و «ديوانه» و تفكيك شخصيت‌هاي موجود در حكايات طنز برحسب اين تعاريف از طريق واكاوي دقيق حكايت‌ها و توجه به رفتار و كردار هر شخصيت.

8 ) سعي در اثبات اين فرضيه كه « عقلاي مجانين» غلط مصطلحي بيش نيست، زيرا اين گروه به واقع ديوانه بودند كه مطابق با ديدگاه و افكار خود چنين روشي را براي زندگي و برخوردهاي اجتماعيشان برگزيده بودند معمولا بسيار برتر والاتر از عاقلان ؛ عمر خود را سپري مي كردند . فقط به خاطر انتقادهاي بي امان و مبارزات اجتماعي ـ سياسي كه داشتند ؛اين چنين مطرود صاحبان قدرت بودند و از فضاي جامعه دور نگه داشته مي شدند.

9) جمع بندي و نتيجه گيري

10) فهرست منابع مآخذ

1-5- روش كار و مراحل پژوهش

تلاش نگارنده براين بوده است كه مجموعه‌اي را ترتيب دهد كه به طور اختصاصي ؛ به شماري از آثار عطار بپردازد و اثري جامع در زمينه ی  طنز داستاني در  سه مثنوي عطار ارائه دهد. براي دست‌يابي به اين هدف، مجموعة حاضر با ويژگي‌ خاص خود ارائه مي‌گردد كه در چند سطر به شرح آن مي‌پردازيم.

1.اين مجموعه  علاوه بر اينكه حكايات طنز آميز سه مثنوي برجسته عطار [ منطق الطير ـ مصيبت نامه ـ اسرار نامه] را يك جا در بر دارد؛ از ديدگاه جديدي به آن مي پردازد و خواننده با مباحث طنز و فنون مربوط به آن، اعم از تيپ‌شناسي ، شخصيت شناسي و محتواي هر حكايت به طور مبسوط آشنا مي‌شود.

با توجه به اينكه هر سه كتاب منبع؛ مخلوق قريحه‌ي يك شاعر است؛ مسلماً نكات و موارد مشابه مشترك در حكايات و جنبه‌هاي گوناگون مربوط به آن ؛ اعم از سبك، ساختار و نوع طنز پردازي ومحتوا و… بسيار خواهد بود، لذا اين موارد مشترك توسط نگارنده ؛ يادآوري خواهد شد.

اين مجموعه ، آيينه‌ي تمام نماي اواسط قرن ششم تا اوايل قرن هفتم مي باشد ودر آن به مسايل گوناگون تاريخي، اجتماعي، ديني ، مردم شناسي ؛ اشاره شده كه مطالعه ‌ي آن ، ضمن افزايش اطلاعات ، به درك بهتر حكايات مورد بررسي كمك شاياني مي كند.

قسمت‌هاي گوناگون اين پژوهش شامل موارد زير مي‌باشد.

4-1- تاريخ نيشابور، زندگي نامه عطار و بررسي مختصر سه مثنوي فاخر او [مصيبت نامه، منطق الطير ، اسرار نامه]

4-2- معرفي اقسام طنز و تعاريفي از آنها و بررسي شگردهاي گوناگون طنز پردازي

4-3- بررسي حكايت، ساختار و انواع آن و پرداختن به جنبه‌هاي گوناگون حكايات طنز در سه مثنوي مذكور

5- اين پژوهش مي‌تواند در جهت معرفي روش نويني در پرداختن به حكايت عرفاني و الگويي براي پژوهشگران بعدي باشد.

فصل دوم

آشنايي با شيخ عطار و آثار او

 2-1- زندگي نامه عطار

نام وي محمد و کنيه اش ابوحامد ولقب او فريدالدين عطار است و علت شهره شدنش به نام عطار، آن است  که وي دارو فروش بوده وطبابت مي کرده است . نام پدرش بنا به مشهور ابراهيم و کنيه اش ابوبکربوده است. چنين به نظرمي رسد که  پدر شيخ، مدتي دراز، زيسته  وظاهراً هنگامي که عطار اسرار نامه رابه نظم درآورده ؛درقيد حيات بوده است .شغل پدر وي نيز؛ دارو فروشي وطبابت  بوده  وشيخ عطار دکان وشغل پدر را به وراثت اداره و دنبال مي کرده است. عطار، مادرش را کمي پس از وفات پدر از دست داد. او زني اهل معني وصاحب نفس بوده که طريقه  ي زهد وخلوت را درپيش گرفته بود ودر پرورش روح بلند فرزند؛ نقش موثري داشت.

(تاريخ ولادت شيخ را( ششم شعبان سال522)و به روزگار سنجر بن ملکشاه ،  شمرده اند؛ و وفات او چنين که خواهيم گفت به( سال  ششصد و هيجده )و در قتل عام نيشابور به دست مغول  واقع شده است.

روايت است علت  رويکرد شيخ عطار به عرفان ؛ حضور درويش صاحب نظري در دکان او بوده وگفتگويي که ميان  آن دو اتفاق  افتاده است؛ ولي اين موضوع صحت ندارد ؛ چون حين سرودن مصيبت نامه والهي نامه به گفته ي صريح خودش در عطاري مشغول به کار بوده ا ست وا ين دو اثر اوج عرفان او هستند.

بنا به گفته ي جامي وديگران که  از پي او قدم برداشته اند؛عطار، مريدمجدالدين بغدادي بود وچون مجدالدين از خلفاي طريقه ي کبراويه است؛ عطار را نيز مي توان پيرو اين طريقه  دانست.) (فروزانفر؛ 1374: 51 ).

چنان  که از مطالعه­ي آثار عطار برمي آيد، وي مردي بوده است مطلع از  علوم وفنون ادبي، حکمت،کلام، نجوم ومحيط برعلوم ديني اعم از تفسير ، روايت حديث و فقه و به اقتضاي شغل خود بصير درگياه شناسي و خواص ادويه وعقاقير و آگاهيش  ازمبادي طب نيز قابل انکارنيست. اطلاعاتش ازعلم نجوم هم انکارناپذير است.

عطارديدگاه خاصّي به شعر دارد؛ وي درتاريخ ادبيات فارسي از چهره هاي برجسته اي است كه به مسأله‌ي نقد شعر از حيث معاني آن  عميقاً توجه كرده است . او درنقد شعر ساير شعرا؛ به انديشه هاي شاعر و مساله معاني آنها توجه كرده است . ميزاني هم كه وي براي سنجش معاني در دست داشته است «شرع» بوده است . (پورجوادي، 1374: 14).

عطار علي رغم  بيزاري از فلسفه ونيزفيلسوفان؛ درحکمت الهي و طبيعي نيز قوي دست بوده وکتاب اسرار نامه اش ؛چکيده ي عقايد  وآراء اصحاب حکمت است.

وي علاوه برمهارت درعلوم ديني؛ به عرفان ،به طورشگفت  انگيزي علاقه داشت  و دراين زمينه، مطالعه‌ي بسيار انجام مي داد. او به تتبع احوال وجمع اقوال مشايخ صوفيه وگردآوردن  حکايات آن طايفه؛ شگفت و  ولعي عجيب داشته است. و بي سبب از کودکي؛ باد دوستي اين طايفه در سرش جاي گرفته بود و جزاين سخن نمي توانست گفت وشنيد؛ مگر به کرده  وضرورت و  با چنين عشق شگرف  و طلب آتشين مدتي از عمر خويش را درجمع و ضبط حکايات  و اقوال و  قصص بزرگان تصوف گذرانيد و حاصل عمر رادرکتاب «تذکره الاولياء » مندرج ساخت. آثارمنظوم شيخ نيز درآکنده از حکايات وقصص است ومجموعاً در چهارمثنوي وي هشتصد و نود وهفت حکايت وجود دارد.

(عطار ، مذهب اهل تسنن راداشته و از لحاظ ثروت ومکنت در وضعيت خوبي به سر مي برده ا ست و همين امر باعث شده که مناعت نفس او محفوظ بماند و براي طلب روزي، مدح  اين وآن نکند و قريحه ي  خود را در راه هدايت و ارشاد خلق ، نشر فضليت و دعوت مردم به سوي کمالات معنوي به کار ببرد.

رهرو نيک انديش او ؛ مولانا ،درسنين خردسالي به همراه پدر به ملاقات شيخ ما  آمد وکتاب ارزشمند اسرار نامه را از عطار هديه گرفت وبا نوشيدن از اين جام پرحلاوت مست مستان  عالم شد و ازبزرگترين وبرترين پيروان  عطار گرديد. آثار مسلم  عطار عبارتند از: الهي نامه، اسرارنامه ، جواهرنامه ، خسرونامه ،شرح القلب ، مصيبت نامه ، مقامات طيور يا منطق الطير،   ديوان  قصايد ، غزليات و مختارنامه ؛که مجموعه رباعيات اوست .

براي آثار شيخ، ترتيب تاريخي دقيقي نمي توان تعيين کرد ؛ زيرا در هيچ يک از مثنويها و ديگر آثار خود ؛ تاريخ دقيق تأليف را به دست نمي دهد. تنها از روي حدس و اشاراتي که به وضع مزاجي و پيري و ناتواني خود مي کند. ممکن است بگوييم که عطار نخست منطق الطير و مصيبت نامه سپس الهي نامه و اسرار نامه را به نظم درآورده است. زيرا در منطق الطير به هيچ روي ؛ از پيري و ناتواني خويش سخن به ميان نمي آورد و در مصيبت نامه هر چند از مرگ و زوال عمر مي گويد. اشارتي به پيري و ضعف خود نمي کند و معلوم است که مقصودش بي اعتباري حيات و ناپايداري آدمي است. ليکن در الهي نامه و اسرارنامه از عجز و افتادگي خود شکايت مي آغازد. مطابق روايت ابن الفطوطي شهادت عطار به دست تتار نيشابور اتفاق افتاده ولي سال آن دقيقاً مشخص نيست.)(فروزانفر، 1374: 77).

جهت شرح اوضاع نيشابور در سنين کودکي عطار ؛ مي توان گفت؛ فتنه و حادثه اي رخ داد بسيار دهشتناک و درد انگيز که بر جان و روان همه ؛ از جمله محمد، تأثير عميقي داشت. هر چند درمنزل پدري در منطقه شاد ياخ ، در امان بود؛ ولي رجوع بي شمار مجروحان، غارت زادگان و عده اي که دچار جنون شده بودند، همچنان به خانه ي آنها ادامه داشت. چندين سال بعد که آتش جنگ در نيشابور فروکش کرده بود و محمد به مکتب مي رفت و دوران تحصيل را مي گذراند، همچنان خراسان در دست خويشان سنجر دست به دست مي شد. علي رغم اينکه عشق به تصوف و خانقاه، وجود عطار را سرشار کرده بود، ولي او ترجيح مي داد به جاي خانقاه نشيني از راه مدرسه و بازار مسير عرفان صوفيه را بپيمايد.

چون از طريق داروخانه با طبقات رنج کشيده ي مردم برخورد داشت و مي توانست از طريق معالجه‌ي آنها، آلام انساني و احوال نفساني خلق را درک کند و از اين طريق سلوک پسنديده اي داشته باشد. راه مدرسه به ميزان عطاري اش ايمن نبود . چون ممکن بود دچار تفاخر و خود بزرگ بيني شود و قيل و قال مدرسه او را از راه حق ؛ دور سازد. هر چند مدرسه و بازار در سال هاي ويراني ناشي از حمله ي غز ؛ دچار کسادي و رکود شده بود.ولي عطار ، علوم رايج عصر را آموخت و کتب مخصوص طب را نزد پدر مطالعه کرد و ايام فراغت را صرف خواندن کتب صوفيه و شعر مي نمود. در آن ايام ، انوري در اوج شهرت و محبوبيت بود. اما در اين هنگام خورشيد سنايي در آسمان ادب طلوع کرد و طبع عطار که با اشعار او؛ سازگاري بيشتري داشت به او متمايل شد.

اشعار پندآميز خاقاني نيز؛ سرمشق خوبي براي سرودن شعر وعظ بود. علاقه ي عطار به شعر وعظ و تحقيق ، بسيار بود و همين امر باعث شد تا به دربار و شعر درباري روي خوش نشان ندهد. در تصوف هم شيوه ي قلندري و ملامتي را بيشتر مي پسنديد. بنا به همين پسند، سال ها در لباس طبابت و عطاران، روي در خلق و دل در گرو خالق داشت و عوالم عرفاني را سپري مي کرد. در سي سالگي، شعرش در زمينه زهد و تحقيق عبرت آگند و تفکر انگيز بود. انديشه اغتنام فرصت و مرگ انديشي از همان جواني بر شعرش سيطره داشت.

حتي پس از چهل سالگي هم ؛ اشتغالش بيشتر ،در نظم کردن قصايد زهد آميز و غزل هاي صوفيانه به شيوه ي سنايي غزنوي بود و آثار ارزنده اي در اين زمينه خلق کرد. از حدود چهل سالگي تا پايان عمر بيشتر مشغول سرايش مثنويهايش بود و بيشتر اوقاتش صرف مطالعه احوال اوليا و حالات و مقامات روحاني شد. عطار معمولاً خود را از حوادث و رويدادهاي عصر کنار مي کشيد و به اطراف خود اعتنايي نداشت. فقط گهگاه ديدارهايي با علما و بزرگان و زهاد عصر داشت و از جمله ي اين بزرگان، مجدالدين بغدادي بود که عطار با او ملاقات هاي داشت .ولي هيچ گاه رابطه ي آنها مريدي و مرادي نشد. در سن هفتاد سالگي ديگر شيخ با دنياي بيرون و حتي عالمان و زاهدان نو ظهور عصر ؛ کاري نداشت تا اينکه در هفتاد و هشت سالگي، سايه ي مخوف مغول بر جان ارزشمند و شيرين شيخ افتاد و به سوي حق شنافت (زرين کوب، 1378، تلخيص کلي).

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه منظومه هاي سياسي طنز در انقلاب مشروطه
 • پايان نامه بررسي تکنيکهاي طنز در ادبيات داستاني نوجوان دهه‌ي هشتاد
 • پايان نامه بررسي حکايات عقلاي مجانين در مثنوي‌هاي عطاربر اساس کتاب نيشابوري
 • پايان نامه بررسي روايات مجعول و اسرائيليات در آثار عطّار نيشابوري
 • پايان نامه بررسي ساختار طنز در آثار نثر ابوالقاسم
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122