پايان نامه بررسي سودآوري استراتژي معکوس در بورس اوراق بهادار تهران

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي سودآوري استراتژي معکوس در بورس اوراق بهادار تهران  یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 108 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه بررسي سودآوري استراتژي معکوس در بورس اوراق بهادار تهران  بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده    1
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1- مقدمه    3
1-2- تشریح و بیان مساله    4
1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش    5
1-4- اهداف پژوهش    6
1-4-1 هدف اصلی    6
1-4-2 اهداف فرعی    6
1-5- پرسشهای اساسي پژوهش    7
1-5-1 سوال اصلی    7
1-5-2 سوالات فرعی    7
1-6- فرضیه های پژوهش    7
1-6-1 فرضیه اصلی    7
1-6-2 فرضیات فرعی    7
1-7- قلمرو پژوهش    8
1-7-1 قلمرو موضوعی پژوهش    8
1-7-2 قلمرو زمانی پژوهش    8
1-7-3 قلمرو مکانی پژوهش    8
1-8- انواع متغیرها    8
1-8-1 متغیر وابسته    8
1-8-2 متغیرهای مستقل    8
1-9- ساختار تحقیق    9
فصل دوم: مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق
2-1- مقدمه    11
2-2- بازار سرمايه و نقش بورس اوراق بهادار در توسعه اقتصادي    12
2-2-1 آثار و فوايد بورس اوراق بهادار    13
2-2-2 نقش بورس اوراق بهادار در تخصيص بهينه منابع و كارايي بنگاهها    13
2-2-3 نقش بورس در جذب نقدينگي    14
2-3- ظهور وشکوفا شدن مالی رفتاری    16
2-3-1 مالی رفتاری    17
2-3-2 تئوري پيش نگري    17
2-3-3 رفتارشهودی    19
2-3-4 بیش واکنشی و کم واکنشی    19
2-4- رفتار توده وار    21
2-4-1 طبقه بندی رفتار توده وار    21
2-4-2 علل ایجاد توده واری    22
2-5- نظریه مدل قيمت گذاري دارايي سرمايه اي    23
2-6- مدل سه عاملي فاما و فرنچ    24
2-7- تئوری قیمت گذاری آربیتراژ    26
2-7-1 عامل‌های تئوری قيمت‌گذاري آربیتراژ    28
2-7-2 مفروضات مدل قيمت گذاري آربيتراژ    29
2-7-3 انتخاب عامل‌ها از طریق مدل‌های آماري چند متغیره    29
2-7-4 انتخاب عامل‌ها از طریق مدل متغیرهای کلان اقتصادی    30
2-7-5 مشكلات و چالش هاي تئوري قيمت گذاري آربيتراژ    31
2-8- دانش مالی رفتاری و توضیح راهبرد توالی و معکوس    31
2-9- فرضیه کارایی بازار    32
2-9-1 در دنياي مالي، سه نوع كارايي در بازار سرمايه وجود دارد    33
2-9-2 روش های آزمون کارایی بازار    34
2-9-3 ويژگي‌هاي بازار كارا    35
2-9-4 شواهد تجربي عدم تأييد كارايي بازار    36
2-10- مدل بازخورد    37
2-11- فرض منطقي بودن سرمايه‌گذاران    37
2-12- سرمايه گذاران منطقي در مقابل سرمايه گذاران عادي    40
2-13- راهبردهای سرمایه گذاری در وضعیت بیقاعدگی    40
2-13-1 راهبرد معکوس    40
2-13-2 اهداف راهبرد معکوس    43
2-13-3 کاربردهای راهبرد معکوس    43
2-13-4 عوامل موثر بر راهبرد معکوس    44
2-13-4-1 اندازه    44
2-13-4-2 میزان پوشش تحلیلگران    44
2-13-4-3 نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار    44
2-13-4-4 حجم معاملات    44
2-13-5 راهبرد توالی    45
2-13-5-1 انواع راهبرد توالی    45
2-13-5-2 توالی قیمت سهام منحصر به فرد    46
2-13-5-3 توالی صنعت    47
2-13-5-4 توالی کشور    48
2-13-5-5 راهبرد‌های شتاب/توالی جهتدار    48
2-13-5-6 توالی جورج- هانگ (قیمت بالای 52 هفته‌ای)    49
2-14- مقایسه دو راهبرد معکوس و راهبرد توالی    50
2-15-پيشينه پژوهش    51
2-15-1 تحقیقات انجام شده پيرامون راهبرد معکوس و متغیرهای فاما و فرنچ در ايران    51
2-15-2 تحقیقات انجام شده پيرامون رابطه راهبردمعکوس¬ومتغيرهاي فاما و فرنچ درخارج¬ازكشور    54
2-16- خلاصه فصل    55
فصل سوم: روش اجرای تحقیق
3-1- مقدمه    57
3-2- روش تحقیق    57
3-3- جامعه آماری    58
3-4- روش نمونه گيري و حجم نمونه    58
3-5- روش جمع آوري اطلاعات    59
3-6- روش تجزیه و تحلیل داده ها    59
3-7- راهبرد معکوس    59
3-7-1 نحوه تشکیل پرتفوی    60
3-7-2 مدل فاما – فرنچ    60
3-7-3 عامل بازار    61
3-7-4 اندازه شرکت    61
3-7-5 عامل ارزش دفتری به بازار    62
3-7-6 بازده ماهانه سهام    62
3-8- روش آزمون فرضیه ها    62
3-8-1 آزمون نرمال بودن    63
3-8-2 بهترین برآورد خطی نااریب    63
3-8-3 آزمون معنادار بودن معادله خط رگرسیون: (آزمون F)    63
3-9- خلاصه فصل    64
فصل چهارم: تجزیه تحلیل داده ها
4-1- مقدمه    66
4-2- توصيف داده‌ها    66
4-2-1 توصيف كمي متغير عامل اندازه شرکت(SMB)    66
4-2-2 توصيف كمي متغير عامل ارزش دفتری به ارزش بازار (HML)    68
4-2-3 توصيف كمي متغير عامل بازار( )    69
4-2-4 توصيف كمي متغير راهبرد معکوس( )    71
4-3- تحليل داده‌ها (بررسي فرضيه‌هاي تحقيق)    72
4-3-1 فرضيه اصلی    73
4-3-2 فرضیه فرعی اول    74
4-3-3 فرضیه فرعی دوم    75
4-3-4 فرضیه فرعی سوم    77
4- 4- رگرسیون چند متغیره برای بررسی رابطه بین متغیر ملاک و متغیرهای پیش بین    78
4-5- خلاصه فصل    82
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها
5-1- مقدمه    84
5-2- نتایج فرضیه ها تحقیق    85
5-2-1 فرضیه اصلی    85
5-2-2 فرضیه فرعی اول    85
5-2-3 فرضیه فرعی دوم    86
5-2-4 فرضیه فرعی سوم    86
5-3- بحث وبررسی    87
5-4- پیشنهادات    88
5-4-1 پیشنهادات مبتنی بر پژوهش    88
5-4-2 پیشنهادات برای پژوهش های آتی    88
5-5- خلاصه    89
منابع و مآخذ    90
فهرست منابع فارسی    90
فهرست منابع انگلیسی    92
چکیده انگلیسی    93

منابع و مآخذ

فهرست منابع فارسی

احمدپور، احمد. و دیگران. بررسی تأثیراندازة شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار بر بازده سهام (بورس اوراق بهادار تهران). مجله تحقیقات اقتصادی، شماره79.

اسلامی بیدگلی، غلامرضا. 1389. بررسی سودآوری استراتژی مومنتوم در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه مطالعات کمی در مدیریت.

اکبری مقدم، بیت الله. و [دیگران]. مقایسه قدرت پیش بینی برای مدلهای فاما وفرنچ و ارزش بتا وبازده مورد انتظار سهام. فصلنامه مدلسازی اقتصادی. سال سوم. شماره1.

باقرزاده، سعید. 1384. عوامل موثر بر بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران. تحقیقات مالی، شماره 19.

برجی دولت آبادی، ابراهیم. رفتار مالی پارادایم حاکم بر بازار مالی. ماهنامه تدبیر، شماره191.

ترجمان، وینا. و [دیگران]. تقابل مالی رفتاری و مالی کلاسیک. فصلنامه بینش،شماره 18.

تلنگی، احمد. 1383. تقابل نظریه نوین مالی و مالی رفتاری. تحقیقات مالی، شماره17.

حجازی، رضوان. و [دیگران]. بررسی امکان استفاده از مدل قیمت گذاری سرمایه ای در بازار بورس اوراق بهادار تهران. پژوهشنامه حسابداری مالی و حسابرسی.

حلافی، حمیدرضا. و [دیگران]. بررسی واکنش های متقابل نااطمینانی در نرخ ارز و شاخص قیمت سهام بورس تهران. فصلنامه اقتصاد مقداری،دوره9،شماره1.

خدادادی، ولی. و [دیگران]. بررسی دقت پیش بینی دو مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای و مدل بتای پاداشی در بورس اوراق بهادار تهران. پژوهشنامه علوم اقتصادی.

خواجویی، شکراله. و [دیگران]. فرضیه بازار کارا و مالی رفتاری. فصلنامه تحقیقات مالی، شماره20.

دموري، د. و [دیگران]. 1388. بررسي عكس العمل بيش از اندازه سرمايه­گذاران به الگوهاي عملكرد گذشته شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه بررسي هاي حسابداري و حسابرسي، شماره 54.

راعی، رضا. و [دیگران]. 1385. بررسی عملکرداستراتژی های سرمایه گذاری­در بورس اوراق بهادار تهران. تحقیقات مالی، شماره 21.

راعی، رضا. و [دیگران]. 1387. مالیه رفتاری،رویکرد متفاوت در حوزه مالی. شماره 18.

روشنگرزاده، امیر. مروری بر نظریات مالی رفتاری. دانشکده علوم اقتصادی دانشگاه تهران.

سعیدی، علی. و [دیگران]. بی تا. کاربرد راهبردهای توالی و معکوس در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی،شماره31.

سعیدی، علی. و [دیگران]. راهبرد سرمایه گذاری معکوس در بورس اوراق بهادار تهران. تحقیقات مالی، دوره13، شماره30.

فهرست منابع انگلیسی

Banz, Rolf. W. 1981. The Relation between Return and Market Value of Common Stocks, ,Journal of Financial Economics,

Chan, K., Hameed, A, and Tong. W., 2000.  Profitability of momentum strategies in the international equity markets, Journal of Financial and Quantitative Analysis 35.

Chan, L. K. C., Jegadeesh, N. and  J., 1996.  Momentum strategies, Journal of Finance 51.

Chui, A. C. W., Titman. S. and Wei, C., 2000.  Momentum, legal systems and ownership structure: An analysis of Asian stock markets, Working paper.

Conrad, J., and G. Kaul., 1998. An anatomy of trading strategies, Review of Financial Studies 11.

Copeland, T., 1976. A model of asset trading under the assumption of sequential information arrival, Journal of Finance 31.

Cornard, J., 1989. The price effect of option introduction, Journal of Finance 44.

چکیده

یکی از چالش برانگیزترین مشاهدات در بازارهای مالی این است که بر خلاف فرضیه بازار کارا، بازده سهام عادی در بازده­های زمانی مختلف دارای رفتار خاصی می­باشد و می­توان با بکارگیری راهبرد   سرمایه­گذاری متناسب با افق زمانی مورد نظر، بازدهی بیشتر از بازده بازار بدست آورد. هدف این پژوهش بررسی سودآوری استراتژی سرمایه­گذاری معکوس و ارزيابي اثر عوامل بازار، اندازه شرکت و ارزش دفتری به ارزش بازار بر روي بازده می باشد. اين تحقیق طي دوره زماني 1383تا1390می­باشد. نتايج حاصل از فرضيه ها نشان می­دهد، استراتژي معکوس در بازه هاي زماني مورد نظر در بورس اوراق بهادار ایران سودآورخواهد بود. همچنین نتایج بدین گونه است که بین متغير مستقل عامل اندازه و ارزش دفتری به بازار و عامل بازار و استراتژی معکوس رابطه معنی­داری وجود دارد.

کلمات کلیدی: بازار سرمایه، استراتژی سرمایه­گذاری، استراتژی معکوس، عامل اندازه، ارزش دفتری به ارزش بازار، عامل بازار

فصل اول: کلیات تحقیق

 1-1- مقدمه

در نظریه بازار کارا فرض بر این است که سرمایه­گذاران اطلاعات منتشر شده شرکت­ها را به سرعت و به درستی دریافت کرده و بر اساس آخرین اطلاعات، راهبردهای معاملاتی خود را شکل می­دهند و به همین علت این اطلاعات، به سرعت در قیمت سهام شرکت جذب می­شود. ضمناً واکنش سرمایه­گذاران به اطلاعات عقلایی بوده و این عقلانیت هم بر سرعت جذب اطلاعات و هم بر نحوه تحلیل سرمایه­گذاران از اطلاعات منتشر شده اثر می­گذارد، به همین علت فرصت­های آربیتراتژی به سرعت از بین رفته و
قیمت­های تعادلی جدید شکل می­گیرند. درک روانشناسی سرمایه‌گذاران پایه و اساس سرمایه‌گذاری رفتاری است. اگر تصمیم‌گیری سرمایه‌گذار قابل پیش‌بینی باشد پس بازار سهام قابل پیش‌بینی می‌شود. بدین معنا که سرمایه‌گذارانی که نحوه عملکرد بازار سهام را می‌دانند بدون تحمل ریسکی به بازده مورد نظر دست
می­یابند. هر سرمایه گذار در بدو ورود به بازار سرمایه به دنبال دستیابی و به‌کارگیری راهبرد­هایی است که بتواند بر بازار پیروز شود[1]  و بازدهی اضافی کسب نماید. در مقابل تئوری نوین مالی[2] و جوهره اصلی آن یعنی فرضیه بازار کارا [3] بر این اعتقاد است که نمی­توان بر بازار پیروز شد و بازدهی بیش از متوسط بازار حاصل کرد. در این پارادایم ادعا می‌شود که هیچ گونه روندی در  قیمت و بازدهی بازار وجود ندارد و نمی‌توان از روندهای بازار سود اضافی کسب نمود. درحال حاضر، در بازارهای سرمایه دنیا، دو راهبردی که برای معامله مورد استفاده قرار می گیرند، راهبرد­های توالی و معکوس می‌باشند. این راهبرد­ها همیشه به عنوان تحلیل تکنیکال معروف بوده­اند و امروزه در حال تایید گرفتن از سرمایه گذاران بنیادگرا و حتی جوامع آکادمیک می‌باشند.

در این فصل ضمن بیان مقدمه، بیان مسأله، اهمیت وضرورت پژوهش، اهداف پژوهش، قلمرو پژوهش، فرضیه­های پژوهش و متغیرهای پژوهش ارائه گردیدند و در پایان روش جمع آوری اطلاعات وروش آزمون فرضیه­های پژوهش و تحلیل اطلاعات پرداخته می شود.

عنوان تحقیق: بررسی سودآوری راهبرد معکوس در بورس اوراق بهادار تهران.

1-2- تشریح و بیان مساله

براساس تئوری مالی مدرن، قیمت اوراق بهادار برابر با ارزش ذاتی  آن‌ها است. زیرا در صورتی که قیمت اوراق بهادار از ارزش ذاتی آن‌ها انحراف پیدا نماید، از آنجا که عوامل اقتصادی عقلایی رفتار
می­نمایند به سرعت آن را حذف می­کنند. بنابراین در چنین بازاری نمی توان منفعتی را به رایگان بدست آورد و برای بدست آوردن هر منفعتی بایستی خطرات آن را نیز پذیرفت. از این رو، سرمایه­گذاران با به‌کارگیری راهبردهای سرمایه­گذاری مشخصی از قبیل راهبرد سرمایه­گذاری معکوس و یا راهبرد
سرمایه­گذاری توالی نمی‌توانند بازده سرمایه­گذاری خود را افزایش دهند. اما مطالعات انجام شده در
سال­های اخیر نشان می­دهند که می­توان با به‌کارگیری سرمایه­گذاری مشخص،بازدهی بیش از بازار بدست آورد. به عبارت دیگر می­توان با راهبرد سرمایه­گذاری متناسب با افق زمانی مورد نظر برای سرمایه­گذاری، بازده سرمایه­گذاری خود را افزایش داد.

مطالعات انجام شده نشان می­دهندکه در بازه زمانی یک هفته تا یک ماه و بازه سه تا پنج سال پدیده بازگشت بازده وجود دارد و بنابراین می­توان با به‌کارگیری راهبرد سرمایه­گذاری معکوس، که توصیه می کند سهامی خریداری شود که در گذشته عملکرد بدتری داشته است و سهامی به فروش رسدکه عملکرد بهتری داشته است، بازده بیشتری از بازار به دست آورد (بیدگلی 1390، 53).

همچنین تحقیقات انجام شده نشان می­دهد که در بازه زمانی میان مدت، سه تا دوازده ماه، می توان با به‌کارگیری راهبرد سرمایه­گذاری توالی که توصیه نموده سهامی خریداری شود که در گذشته بازده بیشتری داشته و سهامی به فروش رسد که در گذشته بازده کمتری داشته است، بازدهی بیشتر از بازده بازار به دست آورد )فدايي و ديگران 1384، 12).

جگادیش  و تیتمن  در مقاله­ای که در سال1993 منتشر نمودند، برای اولین بار تداوم بازده در میان مدت را مورد بررسی قرار دادند. نتایج تحقیق آن‌ها نشان داد  که راهبرد خرید سهام پرتفوی برنده و فروش سهام پرتفوی بازنده گذشته می‌تواند بازده اضافی معنی­داری را ایجاد نماید (در حدود یک درصد). پس از انتشار نتایج بررسی جگادیش و تیتمن، تحقیقات گسترده­ای در خصوص تداوم بازده انجام گرفت که منجر به تائید نتایج کار آن‌ها گردید )فدايي و ديگران 1384، 12).

دی بونت و تالر در مقاله­ای که در سال1985  منتشر نمودند، برای اولین بار تداوم بازده در بلند مدت را مورد بررسی قرار دادند. نتایج تحقیق آن‌ها نشان داد  که راهبرد خرید سهام پرتفوی برنده و فروش سهام پرتفوی بازنده گذشته می‌تواند بازده اضافی معنی­داری را ایجاد نماید (در حدود بیست و پنج درصد).  را با استفاده از درآمد 5 سهام در آمریکا ایجاد کردند و اثر معکوس را تست کردند )فدايي و ديگران 1384، 12).

فرضیه بازار کارا ادعا می‌کند حتی در بازارهایی که شکل ضعیف کارایی  را دارند پیش­بینی براساس روند گذشته امکان پذیر نمی­باشد و تغییرات تاریخی قیمت­ها براساس گشت تصادفی می­باشند. بنابراین تایید سودمندی این راهبرد­ها می‌تواند چالشی اساسی در مقابل تئوری نوین مالی و بحث کارایی بازار ایجاد نماید(هان و تانکز 2003، 5). لذا پژوهش حاضر در پی پاسخ به این سوال است که آیا می­توان با اتکا بر راهبرد معکوس در بازار سرمایه ایران بازده اضافی کسب نمود؟

1-3- اهمیت و ضرورت پژوهش

اندیشمندان مالی مدت­ها براساس مفروضات اقتصاد نئوکلاسیک به نظریه­پردازی در حوزه مالی و نحوه تصمیم­گیری افراد در بازار­های مالی پرداخته­اند. اما مطالعات انجام شده در سال­های اخیر، بسیاری از مفروضات اقتصاد نئوکلاسیک را به چالش کشیده­اند. یکی از چالش ‌برانگیزترین مشاهدات در بازارهای مالی این است که برخلاف فرضیه بازار کارا که زیربنای بسیاری از نظریات ارائه شده در تئوری مالی مدرن است، بازده سهام عادی در بازه­های زمانی مختلف دارای رفتار خاصی می­باشد و سرمایه­گذاران انفرادی  می­توانند بدون تحمل ریسک بیشتر و تنها با به‌کارگیری راهبرد سرمایه­گذاری مناسب، بازدهی بیش از بازده بازار بدست آورند (بیدگلی و دیگران 1390، 8).

بررسی­های انجام گرفته نشان می­دهد که در بازه زمانی 3 تا 12 ماه پدیده تداوم بازده یا توالی در رفتار بازده سهام عادی وجود دارد و بنابراین می­توان با به‌کارگیری راهبرد سرمایه­گذاری توالی بازده
سرمایه­گذاری خود را افزایش داد. این پدیده بر خلاف دوره­های زمانی کوتاه مدت و بلندمدت است که در آنها پدیده بازگشت بازده وجود دارد و به‌کارگیری راهبرد سرمایه­گذاری معکوس منجر به کسب بازده بیشتر می­گردد. مشاهده این موارد به این معنی است که می­توان با پیگیری تاریخی قیمت سهام عادی، بازده سرمایه گذاری خود را افزایش داد. محققان بسیاری سعی در توجیه پدیده تداوم بازده در میان مدت با استفاده از نظریه­های مالی مدرن نموده­اند. در اینجا اضافه بازده کسب شده در راهبرد سرمایه­گذاری توالی در واقع جبران ریسک­های ناشناخته­ای است که تئوری­های حاضر قادر به تبیین آن‌ها نیستند. برخی به جای فرضیه انسان عاقل اقتصادی که مدت­ها زیربنای تئوری­های مالی بوده است، از مفاهیم روانشناسی کمک گرفته­اند. به زعم ایشان اریب­های رفتاری سرمایه­گذاران در بازار موجب تداوم بازده در میان مدت
می­گردد (بیدگلی و دیگران 1390، 9).

کنراد و کاول (1998) در یک بررسی بلند مدت در آمریکا موفقیت راهبرد معکوس را در طولانی مدت و راهبردتوالی  را در کوتاه مدت گزارش کردند. آنها اعلام کردند که موفقیت این استراتژی­ها به افق مورد نظر بستگی دارد. در حالی که راهبرد توالی برای یک دوره میان مدت سه تا دوازده ماهه سودمند بود، راهبرد معکوس در یک دوره کوتاه مدت هفتگی یا ماهانه و یا یک افق طولانی مدت سه تا پنج ساله مناسب بود.  آنها استدلال کردند که سودهای توالی  فقط به خاطر تفاو تهای مقطعی در بازدهی مورد انتظار به جای الگوی سری زمانی بازده ایجاد می شود )فدايي 1385، 35).

آنها استدلال کردند که سودهای توالی  می تواند یک محصول جانبی این موضوع باشد که بعضی از سهام به خاطر وجود یک سری از عوامل ریسک اكثر پژوهش­هاي فوق توجه خود را معطوف به تصادفي بودن قيمت سهام نموده­اند و به بررسي اين موضوع پرداخته­اند كه آيا قيمت اوراق بهادار داراي توزيع مشخص است يا خير؟ مسئله مالي رفتاري نيز كه توالی از زير مجموعه­هاي آن است در بورس ايران تازه مورد توجه قرارگرفته و کارهایی نيز در اين زمينه انجام شده كه به طور عمده در مورد معکوس سود بوده است و پژوهشي تاكنون در زمينه انواع ديگري از معکوس از جمله معکوس قیمت و معکوس صنعت  و روابط اين راهبرد­ها با هم انجام نشده است. بنابراين، ضرورت دارد با توجه به شرايط ايران در زمينه
راهبرد­هاي معکوس و بررسي سودآوري اين راهبرد­ها پژوهش­هايي انجام شود. مسلم است كه بررسي اين راهبرد­­ها ما را در درك چگونگي شكل گيري قيمت­ها در بورس كمك خواهد كرد.

1-4- اهداف پژوهش

هدف اصلی بررسی سودآوری راهبرد معکوس در بورس اوراق بهادار تهران و چگونگی تاثیرگذاری در صورت وجود می­باشد.

به عبارت دقیق‌تر در این پژوهش نحوه تاثیرگذاری برخی از شناخته‌شده‌ترین عوامل موثر بر بازده حاصل از راهبرد­های معکوس مانند عامل بازار، عامل اندازه و عامل ارزش دفتری به بازار در بورس اوراق بهادار تهران مورد ارزیابی قرار می­گردد. لذا مي­توان اهداف پژوهش را بطور خلاصه به شرح زير بيان كرد:

1-4-1 هدف اصلی

بررسی سودمندی راهبرد معکوس در بورس اوراق بهادار تهران

1-4-2 اهداف فرعی

بررسی رابطه بین راهبرد­ معکوس و اندازه شرکت در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی رابطه بین راهبرد­ معکوس و ارزش دفتری به بازار در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی رابطه بین راهبرد­ معکوس و عامل بازار در بورس اوراق بهادار تهران

مشخص کردن میزان تأثیر عوامل فوق بر سودآوری می تواند سرمایه گذاران را در تصمیم گیری ها مناسب راهنمایی نماید و سرمایه گذاران با استقاده از تصمیمات مناسب موجب رونق بورس و در نتیجه شکوفایی اقتصاد شوند.به لحاظ کاربردی نیز امید است با انجام این تحقیق شواهد لازم جهت تصمیم گیری سرمایه گذارن، مدیران، مسئولین پژوهشی و پژوهشگران مالی فراهم شود.

1-5- پرسش­های اساسي پژوهش

با توجه به بيان مساله که در بخش قبل عنوان شد، سؤالات اساسي پژوهش را مي­توان به صورت زير مطرح کرد:

1-5-1 سوال اصلی

آیا می­توان با استفاده از راهبرد معکوس بازده اضافی کسب کرد؟

1-5-2 سوالات فرعی

آیا بین راهبرد معکوس و اندازه شرکت در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی­دار وجود دارد؟

آیا بین راهبرد معکوس و ارزش دفتری به بازار در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی­دار وجود دارد؟

آیا بین راهبرد معکوس و عامل بازار در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی­دار وجود دارد؟

1-6- فرضیه­­ های پژوهش

محقق باید نسبت به نتایج احتمالی پژوهش خود باید فرضیه­هایی را در نظر بگیرد تا بتواند آن­ها را مورد تجزیه و تحلیل علمی قرار دهد و صحت سقم آن‌ها را روشن نماید بدین معنی که درستی یا نادرستی فرضیه­های پیشنهادی به وسیله آزمون­هایی که صورت می­گیرد مشخص می­شود .

با توجه به اهداف ذکر شده در این پژوهش فرضیه­های زیر مورد آزمون قرار می­گیرد:

1-6-1 فرضیه اصلی

استفاده از راهبرد معکوس در بورس اوراق بهادار تهران  سبب ایجاد سودآوری می­گردد.

1-6-2 فرضیات فرعی

بین راهبرد معکوس و اندازه شرکت در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی دار وجود دارد.

بین راهبرد معکوس و ارزش دفتری به بازار در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی­دار وجود دارد.

بین راهبرد معکوس و عامل بازار در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی­دار وجود دارد.

[1]  Beating the Market

[2]  Modern Finance Theory

[3] Efficient Market Hypothesis(EMH)

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه تأثير رقابت بازار بر نوسانات سود شرکت هاي صنايع غذايي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 • پايان نامه بررسي قابليت کاربرد مدل هاي پيش بيني ورشکستگي فالمر و زميجوسکي در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 • پايان نامه ارتباط بين کيفيت سودبابازده سهام در شرکتهاي داروئي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران (درسالهاي 1386-1390)
 • پایان نامه بررسی تاثير روش هاي تامين مالي بر بازده و قيمت سهام شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مطالعه موردي صنايع غذايي
 • پايان نامه تحليل عوامل موثر بر شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با رويکرد پويايي سيستم
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122