پايان نامه بررسي سياست هاي انرژي اتحاديه اروپا در قبال تحريم هاي جديد نفتي ايران

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي سياست هاي انرژي اتحاديه اروپا در قبال تحريم هاي جديد نفتي ايران یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 180 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي سياست هاي انرژي اتحاديه اروپا در قبال تحريم هاي جديد نفتي ايران بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

مقدمه1
فصل اول : کلیات تحقیق 2
1-1-بیان مسأله تحقیق 3
1-2-اهمیت موضوع تحقیق و انگیزه انتخاب آن4
1-3-هدف های تحقیق 5
1-4-سؤالات تحقیق5
1-5-فرضیه های تحقیق5
1-6-قلمرو تحقیق 6
1-7-مدل و روش تحقیق6
1-8-تعریف مفاهیم 7
1-9-روش گردآوری اطلاعات 13
1-10-روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 13
1-11-متغیرها 13
1-12-پیشینه و ادبیات تحقیق 13
1-13-سازماندهی تحقیق 18
فصل دوم : مطالعات نظری تحقیق 19
مقدمه20
2-1-مبانی نظری وچارچوب تحقیق؛ رئالیسم21
2-2-مؤلفه های کلیدی رئالیسم23
2-3-انواع تصاویر رئالیسم 26
2-4-رئالیسم و فناوری هسته ای29
2-5-نظریه رئالیسم و تحریم اقتصادی42
2-6-بررسی جنبه های مختلف امنیت انرژی49
فصل سوم: شرایط حاکم برساختار انرژی اتحادیه اروپا,مناسبات ایران بااین اتحادیه62
مقدمه63
3-1-وضعیت ذخائر، تولید، مصرف و واردات نفت خام و گاز طبیعی اتحادیه اروپا65
3-2 -مناسبات انرژی اتحادیه اروپا با جمهوری اسلامی ایران 79
3-2-1- پیشینه روابط اتحادیه اروپا و ایران 79
3-2-2-روابط تجاری-انرژی اتحادیه اروپا و ایران 84
فصل چهارم : تحریم های نفتی علیه جمهوری اسلامی ایران 92
مقدمه93
4-1- بررسی کلی تحریم های نفتی علیه ایران94
4-2- تحریم های اروپا علیه جمهوری اسلامی ایران 101
4-3- تأثیر تحریم های نفتی بر مناسبات انرژی ایران و اروپا107
4-4- چالش های تحریم نفتی ایران برای اتحادیه اروپا110
فصل پنجم:سیاست های اتحادیه اروپا در راستای تأمین انرژی مورد نیاز خود119
مقدمه120
5-1-تأمین امنیت عرضه انرژی و چالش های آن122
5-2-برنامه های کوتاه مدت133
5-2-1- تنوع بخشیدن به منابع عرضه انرژی133
5-2-2- مدیریت تقاضا140
5-2-3- امنیت تقاضای انرژی140
5-2-4- ایجاد ثبات در کشورهای صادرکننده انرژی141
5-2-5- گفتگوی جامع میان تولید كنندگان انرژی142
5-2-6- مذاکرات با ایران143
5-3-برنامه های میان مدت149
5-3-1- تنوع بخشیدن به منابع عرضه انرژی150
5-3-2-تنوع بخشیدن به منابع(نوع) انرژی با تکیه بر حفظ محیط زیست151
5-3-3-رقابت پذیری انرژی153
5-3-4- هماهنگی بین اعضای اتحادیه اروپا برای اتخاذ سیاست های مشترک154
5-3-5- بهبود و توسعه بخشندن به شبکه های انتقال وتوزیع انرژی‌155
نتیجه¬گیری 157
منابع و مآخذ 164

منابع و مآخذ

الف:کتب فارسی:

1- آشوري،داريوش،(1373)، دانشنامه سياسي ،انتشارات مرواريد.

2- افتخاری، اصغر و نصری، قدیر،(1383)،روش و نظریه در امنیت پژوهی، تهران،پژوهشکده مطالعات راهبردی.

3-اسکندریان،مهدی،(1382)،کتاب اروپا-ویژه اتحادیه اروپا،((تاریخچه شکل گیری اتحادیه اروپا))،مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران.

4- اعظمی،نبی الله،(1382)،نظام حقوقی اتحادیه اروپا ودیوان دادگستری اروپایی، تهران، مؤسسه مطالعات وتحقیقات بین المللی.

5- امیری،مهدی،(1383)،کتاب اروپا 3 ویژه روابط ایران و اتحادیه اروپا، مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران.

6-احمدیان،قدرت الله وقنبری،لقمان،(1391)،ایران واتحادیه اروپا-تجارت وچشم انداز، ((نقش متغیرانرژی در روابط ایران واتحادیه اروپا)) ، جلد 1، مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات     بین المللی ابرار معاصر تهران.

7-باقیان،مرتضی،(1391)،ایران واتحادیه اروپا:تجارب وچشم اندازها،((تسلط روسیه بر بازار انرژی اتحادیه اروپا))،جلد1،مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران.

8-بهزادی،حمید، (1368)،اصول روابط بین الملل و سیاست خارجی، تهران ،نشر دهخدا.

9-بهمن،شعیب،(1391)،ایران واتحادیه اروپا:تجارب وچشم اندازها،((جایگاه روسیه درروابط ایران واروپا))،جلد2،مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران.

10-بیلیس،جان واسمیت،استیو،(1383)،جهانی شدن سیاست،مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران.

11-بی نیاز،علی،(1391)،کتاب اروپا11،((چالش های بخش حمل ونقل اروپایی وطرح کنسرسیوم گازی-هیدروژنی نابوکو،مؤسسه فرهنگی مطالعات وتحقیقات بین المللی ابرارمعاصر تهران.

12-تاک،ریچارد،(1376)،هابز،ترجمه حسین بشیریه،تهران، نشرطرح نو.

13-جعفری ولدانی،اصغر ،(1382)،کتاب اروپا2،((ویژه روابط ایران و اتحادیه اروپا))، مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران.

14-جهانی،سمیه،(1383)،انتخابات پارلمان اروپا،تهران،مؤسسه مطالعات وتحقیقات بین المللی.

15-حیدری،جواد،(1391)،ایران واتحادیه اروپا:تجارب وچشم اندازها،((سیاست های انرژی اتحادیه اروپا وجایگاه ایران در تأمین انرژی اروپا))،جلد1، مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران.

16-حسینی متین،(1391)،کتاب اروپا11،((تغییر پارادایم ژئوپلیتیک گرایی در سیاست خارجی امریکا))، مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران.

17-خواجوی،علی،(1391)،ایران واتحادیه اروپا:تجارب وچشم اندازها،جلد1،مؤسسه فرهنگی مطالعات وتحقیقات بین المللی ابرارمعاصر تهران.

18-خالوزاده،سعیدوافضلی،توحید،(1390)،کتاب اروپا10،((رویکرد اتحادیه اروپا در قبال ایران، مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران.

19-خالوزاده،سعید،(1383)،کتاب اروپا 3،((بررسی همکاری های اقتصادی-تجاری ایران و اتحادیه اروپا))،مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران.

20-خالوزاده،سعید،(1383)،اتحادیة اروپایی ،تهران انتشارات سمت .

21-خالوزاده،سعید،(1391)،کتاب اروپا11،((بحران اقتصادی مالی اتحادیه اروپا وسرنوشت یورو))،مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران.

22-ویلیامز،پل دی،(1390)،درآمدی بر بررسی های امنیت،ترجمه علیرضا طیب،مؤسسه انتشارات امیر کبیر تهران.

23-خوشوقت،محمدحسین،(1375)، تجزیه و تحلیل تصمیم­گیری در سیاست خارجی، چاپ اول، تهران، وزارت امورخارجه.

24-دوئرتی،جیمزو فالتزگراف،رابرت،(1384)،نظریه های متعارض در روابط بین الملل، ترجمه وحید بزرگی و علیرضا طیب، نشر قومس.

25-دویچ،کارل و کیوهین،رابرت،(1375)،نظریه های روابط بین الملل ،ترجمه وحید بزرگی ، انتشارات جهاددانشگاهی.

26-زهراني،مصطفي،(1376)،نظريه هاي تحريم اقتصادي،((مبانی نظری تحریم اقتصادی))، تهران موسسه چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه.

27-سیف زاده، سیدحسین،(1367)،توسعه و نوسازی سیاسی، تهران نشر دانشگاه تهران.

28-سیف زاده،سیدحسین،(1368)، نظریه های مختلف در روابط بین الملل، تهران، نشر سفیر.

29-سوواکول،بنجامین،(1391)،کتاب مرجع امنیت انرژی،ترجمه علیرضا طیب،مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات ابرار معاصر تهران.

30-علي بابايي،غلامرضا، (1383)،فرهنگ روابط بين‌الملل،دفتر مطالعات سياسي و بين‌المللي وزارت خارجه.

31-علي بابايي،غلامرضا ، (1382)،فرهنگ سياسي، ‌انتشارات آشيان.

32-علی بخشی، ابراهیم و بیات، محمدحسن،(1387)،مبانی نظری منافع ملی،تهران، نشر آجا.

33-علیخانی،حسین،(1380)،تحریم ایران شکست یک سیاست،ترجمه محمدمتقی نژاد،دفتر مطالعات سیاسی وبین المللی وزارت امورخارجه.

34-فلاحی،علی،(1390)،کتاب اروپا10،((تأثیر تحریم های اقتصادی غرب بر روابط ایران و اتحادیه اروپا))، مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران.

35-فلاحی،علی، (1384)،کتاب اروپا7،تهران، مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران.

36-فرسایی،شهرام،(1382)،تحولات نوین سیاسی و امنیتی اتحادیه اروپا،تهران،دفتر مطالعات سیاسی و بین الملل وزارت امور خارجه.

37-فرانکل، جوزف، (1370)،روابط بین الملل در جهان متغیر،ترجمه عبدالرحیم عالم، تهران، دفتر مطالعات سیاسی.

38-فوشه،میشل،(1385)،جمهوری اروپا،ترجمه حامد رضینی،تهران،مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران.

39-قهرمانپور،رحمن،(1387)،ریکرد قدرت های بزرگ به موضوع هسته ای ایران، دانشگاه آزاد اسلامی.

40-قوام،عبدالعلی،(1370)،اصول سیاست خارجی و سیاست بین الملل،تهران،انتشارات سمت.

41-کلر،مایکل،(1390)،درآمدی بر بررسی های امنیت((امنیت انرژی))،ترجمه علیرضا طیب ، موسسه انتشارات امیر کبیر.

42-کاپلستون، فردریک،(1375)،تاریخ فلسفه،امیرجلال الدین اعلم،تهران،سروش.

43-کاتبرک،مایک،(1380)،حقوق اتحادیه اروپا،ترجمه بهروز اخلاقی و دیگران،مؤسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهردانش .

44-کاظمی، سیدعلی اصغر،(1368)،مدیریت بحران های بین المللی، مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران.

45-مقتدر،هوشنگ،(1385)،مباحثی پیرامون سیاست بین­الملل و سیاست خارجی،تهران، انتشارات دانشکده علوم سیاسی و اجتماعی .

46-مورگنتا ،هانس .جي،(1384)،سیاست میان ملتها،ترجمه حمیرا مشیرزاده ،دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی.

47-موسوی،میر طیب،(1384)،مسائل سیاسی اقتصادی جهانی نفت، نشر مردمسالاری.

48-موسوی،میرطیب،(1379)،نفت،اقتصاد،سیاست،نشرخط سوم.

49-مرادی،منوچهر،(1385)،چشم انداز همکاری ایران و اتحادیه اروپا در تأمین ثبات و امنیت در قفقاز جنوبی ،چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه.

50-واعظی،محمود،(1391)،ایران و اتحادیه اروپا:تجارب و چشم اندازها،((تحلیل و نگرش آسیب شناسانه به روابط ایران و اروپاا))، جلد2، مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران.

51-واعظی،محمود،(1387)،سیاست خارجی وامنیتی مشترک اتحادیه اروپا((روابط اتحادیه اروپا و قدرت های بزرگ))، پژوهش18، پژوهشکده تحقیقات استراتژیک.

52-نیوجنت،نیل،(1384)،سیاست وحکومت در اتحادیه اروپا،ترجمه محسن میردامادی ، تهران ، دفترمطالعات سیاسی و بین المللی

53-نقیب زاده،احمد،(1382)،اتحادیه اروپا از آغاز تا امروز،تهران،انتشارات قومس.

ب: مقالات فارسی:

54-ببری گنبد،سکینه،(آذر1391)،((بررسی راهبرد انرژی اروپا در مقابل تحریم ایران))،معاونت پژوهش های سیاست خارجی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام.

55-بیک علی زاده،بهروز،(مهر و آبان1390)،((بررسی اجمالی بازار نفت))،مجله اقتصاد انرژی، شماره 144-143.

56-بهروزی ،مرتضی و کوکبی،سامیه،(فروردین1389)،((نقش استراتژیک ایران در امنیت عرضۀ انرژی به اروپا))،مجله اطلاعات سیاسی-اقتصادی،شماره272-271.

57 حسن تاش،غلامحسین،( مرداد و شهریور 1385)،((تقاضای گاز اروپا))،مجله اقتصاد انرژی، شمارۀ 84-83.

58-خواجوی،علی،(مهر و آبان 1390)،((جایگاه ایران در تأمین امنیت عرضۀ انرژی اتحادیه اروپا))، مجله اقتصاد انرژی، شماره 144-143.

59-خوشرو،سعید،(آذر و دی1390)،((چالش های تحریم نفتی ایران و تبعات آن))،مجله اقتصاد انرژی، 146-145.

60 دردریان،جیمز،(1380)،((ارزش امنیت دردیدگاههای هابز))،فصلنامه فرهنگ اندیشه،سال اول،شماره سوم و چهارم

61-سهرابی،محمد،(پاییز و زمستان1388)،((امنیت انرژی:نقش ایران))،مؤسسه مطالعات ایران و اوراسیا،سال چهارم،شماره پنجم.

62شریف النبی،مصطفی،(خرداد و تیر1387)،((بازارهای اروپا برای گاز خاورمیانه))مجله اقتصاد انرژی،شمارۀ6.

63صرافی،علی،(آذر1380)،((نقد و بررسی معاهدۀ منشور انرژی))،مجله اقتصاد انرژی،شماره31.

64-عبدی، فرانک و نسیمی،همایون،( فرورودین و اردیبهشت1380)،((گفتگو و تبادل نظر ایران و اتحادیه اروپایی در بخش انرژی))،مجله اقتصاد انرژی،شمارۀ 23و24

65فیض الله زاده،محمد و ویسی ،حسین،(مرداد وشهریور1391)،(( تحلیلی بر مذاکرات ایران وگروه5+1))،مجله امیران فردا آجا، سال دهم ،شماره 55 .

66 قلخانباز،خلیل،( مرداد1391)،((مذاکرات هسته ای))،مجله صف آجا، سال سی و سوم، شماره 378.

67-قهرمانپور،رحمن،(1384)،((ارزيابي مجدد پيامدهاي يك ايران هسته اي))،گزارش راهبردي شماره20،سال اول،شماره3،تهران،مركز تحقيقات استراتژيك،معاونت پژوهش هاي روابط بين الملل.

68-کنایسل،کاربن،(خرداد و تیر 1385)،((چشم انداز سند انرژی اروپا،))ماهنامه رویداد هاوتحلیل ها،شماره199،سال بیستم.

69- محمود محمدی(بهار1376)،((اروپای متحد،استراتژی یکسان انرژی))،مجله اقتصاد انرژی.

70-مرادی،منوچهر،(1384)،((ساختاروروندتصمیم گیری دراتحادیه اروپا))،نشریه دیدگاه ها و تحلیل هاشماره192

71-واندیر،پیتر،(1380)،((سیاست انرژی اروپایی و سیاست انرژی در اروپا))،تحولات بازار نفت،مؤسسه مطالعات بین المللی انرژی،شمارۀ 35.

72-یاری،مهدی،(شهریور1381)،((وضعیت انرژی اتحادیه اروپا))، مجلۀ نفت ، گاز و پتروشیمی ، شمارۀ 17.

ج:منابع انگلیسی:

73- Alexander,henry . Montgomery “Ringing in  Proliferation  : How to Dismantle an Atomic Bomb Network ” ,International security ; Vol.30,No.2, 2005

74- Baldvin , David ; Neorealism and Neoliberalism: The Contemporary Debate; New York: Coloumbia University Press, 1993

75- Booth , Ken and  Brodie , Bernard  ; Makers of Nuclear Strategy ;edited by John Boy kis and John Garnett;(London :Pinter Publications,1991)

چکیده

پس ازتصویب تحریم خرید نفت از جمهوری اسلامی در اتحادیه اروپا ، این اتحادیه از ورود نفت ایران به کشورهای اروپایی جلوگیری به عمل آورد. اگرچه براثر تحریم ها درآمدهای نفتی ایران به شدت کاهش یافت و بر اقشار مختلف مردم ایران فشار زیادی وارد آمد، اما این تحریم ها برای اتحادیه اروپا نیز هزینه های بالایی به دنبال داشت و باعث کمبود انرژی در درون این اتحادیه گردید.بررسی سیاست های انرژی اتحادیه اروپا درقبال تحریم های تحمیلی نفتی ایران نشان می دهد که این اتحادیه به دنبال تضمین امنیت عرضه انرژی ، تنوع بخشیدن به عرضه کنندگان انرژی و عقلانی کردن مصرف انرژی می باشد.در تحقیق حاضر با استفاده از روش تحقیق توصیفی-تحلیلی به این سوال ، که « اتحادیه اروپا بعد از تحریم های نفتی ایران چه اقداماتی در راستای تأمین انرژی مورد نیاز خود انجام می دهد؟ » ، چنین پاسخ داده می شود که ، با توجه به اهمیت انرژی و امنیت عرضه نفت و گاز برای اتحادیه اروپا ، اين اتحاديه پس از تحریم های اخیر علیه ایران دسترسی پایدار به منابع انرژی و تنوع بخشی به این منابع را به صورت جدی تر دنبال می کند.

مقدمه :

از ابتدای مطرح شدن موضوع هسته ای ج.ا.ایران در سال 2003،قدرت های بزرگ به صورت فردی یا در قالب گروه بندی های مختلف اصلی ترین بازیگران تأثیرگذار بر این موضوع بوده اند. اگرچه اتحادیه اروپا که یکی از بازیگران تأثیر گذار در این عرصه بوده و به دلایل مختلف از اعمال تحریم ها بر کشورمان حمایت کرده است ، اما از یک جانبه گرایی و به خصوص دکترین بازدارنده آمریکایی ها نگران است و این نگرانی ناشی از آن است که آمریکا به نام مقابله با تروریسم و کشورهای خودسر ، شورای امنیت سازمان ملل وناتو را نادیده می گیرد.

اروپائیان همواره به دنبال آن هستند ضمن مقابله با یکجانبه گرایی آمریکائی ها ، وضعیت چند جانبه گرایی را درنظام بین الملل ایجاد نمایند.و در این بین ایران به نقطه ای هویت بخشی برای اروپائیان تبدیل شده است. هرچند این به آن معنی نیست که اروپائیان نگرانی های آمریکا در مورد ایران را درک نمی کنند و ضد آمریکا هستند ، بلکه مسئله آنها مخالفت با یک جانبه گرایی آمریکا است.

اگرچه اتحادیه اروپا ، ایالات متحده را در اعمال تحریم ها بر علیه ایران همراهی نمود اما با عنایت به این که تحریم های اعمالی بر جمهوری اسلامی به نوعی بر جوامع اروپایی و اقتصاد کشورهای حوزه اتحادیه اروپا تأثیر گذاری مستقیم داشته است و با توجه به اهمیت انرژی و امنیت عرضه نفت و گاز برای اتحادیه اروپا،این پژوهش تلاش دارد سیاست های این اتحادیه را در راستای تأمین انرژی مورد نیازخود، در چهارچوب تأمین عرضه انرژی، برنامه های کوتاه و میان مدت برای رسیدن به نتایج مطلوب را در پنج فصل شامل:کلیات تحقیق در فصل اول، چارچوب تحقیق درفصل دوم ، شرایط حاکم بر ساختار انرژی اتحادیه اروپا و مناسبات ایران با این اتحادیه در فصل سوم ، تحریم های نفتی علیه جمهوری اسلامی ایران فصل چهارم و سیاست های اتحادیه اروپا برای تأمین انرژی مورد نیاز خود در فصل پنجم مورد بررسی قرار دهد.

فصل اول :

 کلیات تحقیق

11 بیان مسأله تحقیق :

به طور کلی سیاست اتحادیه اروپا در قبال ایران و مسائلی مانند سلاح های هسته ای و کشتار جمعی ، حقوق بشر ، تروریسم و روند مذاکرات صلح خاورمیانه به ویژه نقشه راه با سیاست های ایالات متحده آمریکا هماهنگ شده است. اتحادیه اروپا در قبال برنامه هسته ای ایران موضعی مشابه موضع ایالات متحده آمریکا اتخاذ نموده است.

اتحادیه اروپا به خاطر همراهی با ایالات متحده و تحت فشار قرار دادن ایران برای دست کشیدن از دستیابی به انرژی هسته ای ، تحریم هایی را علیه جمهوری اسلامی ایران از جمله تحریم نفتی تصویب و آن را به مرحله اجرا گذاشت و این در حالی بود که اعضای اتحادیه اروپا در مجموع بین هجده الی بیست در صد صادرات ایران که حدود چهار صد هزار بشکه در روز می شود را از ایران خریداری می نمودند.

با اعمال تحریم های نفتی ، دنیای غرب در حالی خود را از نفت ایران محروم می کند که ذخائر نفتی ایران یکی از مطمئن ترین ذخائر دنیا محسوب می شود.

در بازی که دنیای غرب شروع کرده ایران نیز مطابق با حرکات بازی ، اقداماتی را می تواند انجام دهد تا هزینه این بازی برای غرب نیز افزایش یابد و در تصمیمی عقلانی آنها را وادار به رعایت قواعد بازی نماید.  با توجه به نیازهای اتحادیه اروپا به منافع نفتی ایران ، این پژوهش با عنایت به چالش های موجود در رابطه با تأمین و استفاده از انرژی برای اتحادیه اروپا ، راه کارهای این اتحادیه برای تأمین انرژی مورد نیاز خود را مورد بررسی قرار می دهد.

 12  اهمیت موضوع تحقیق و انگیزه انتخاب آن :

از آنجاکه اتحاديه اروپا‌ یکی از مهمترین بازیگران نظام بين الملل بوده به گونه‌ای كه همواره جهت­گیری‌ها و اتخاذ مواضع این کشور بر روند تحولات‌ جهان اثرگذار بوده است و با عنايت به اينكه سياست هاي خارجي اين اتحاديه دربسياري از جهات همسو با سياست هاي خارجي ایالات متحده امریکا كه خود نيز یکی ديگر از مهمترین بازیگران نظام بين الملل و حتی اثرگذارترین آنهاست مي باشد،بررسي سياست ها و اقداماتي كه اين اتحاديه براي تأمين منابع نفتي و گازي مورد نياز خود بعمل مي آورد از بسياري جهات مهم و ضروري مي باشد.  همچنين مي توان به تأثیراتی که تحریم نفتی ایران بر اقتصاد بین الملل به خصوص بر اقتصاد و صنعت کشورهای مختلف بخصوص کشورهای صنعتی مانند چین، ژاپن، هندوستان ،برزیل، کشورهای عضو اتحادیه اروپا وهمچنین نقش سازمانهاي بين المللي و کشورهای دیگر در  نظام و روابط بین الملل اشاره نمود.

ضمن اينكه علاقه شخصي پژوهشگر به موضوع پژوهش، ضرورت انجام پژوهش در خصوص مسائل جاري و افزايش شناخت و آگاهي پژوهشگر در خصوص موضوع مورد بحث از انگيزه هاي پژوهشگر مي‌باشد .

1-3 هدف هاي تحقیق :

هدف اصلي:با عنايت به اينكه منابع نفتي و گاز ايران چرخاننده و محرك كارخانجات، صنايع و توليدي هاي اتحاديه اروپا و كشورهاي عضو آن مي باشد،هدف اصلي در پژوهش پيش رو،شناخت رويكردهاي اتحاديه اروپا در خصوص موضوع تحريم هاي جمهوري اسلامي ايران و آشنايي با سياست ها و اقداماتي كه اين اتحاديه در جهت تأمين نيازمندي هاي گازي و نفتي خود پس از اعمال اين تحريم ها اتخاد و به مورد اجرا درآورده اند، مي باشد.

اهداف فرعي : اهداف ديگري چون بررسی مناسبات تجاری ایران و اتحادیه اروپا پیش از اعمال تحریم ها و شناخت چالش هایی که این تحریم ها برای اتحاديه اروپا در بر دارد ، به موازات هدف اصلي دنبال مي‌شوند.

14 سوالات تحقیق ( بیان روابط بین متغیرهای مورد مطالعه ) :

سوال اصلی :اتحادیه اروپا بعد از اعمال تحريم هاي نفتي عليه ايران چه اقداماتي در راستاي تأمين انرژي مورد نياز خود انجام مي دهد؟

سوال فرعي(بخش هاي پايان نامه):مناسبات تجاری با اتحادیه اروپا پیش از اعمال تحریم های علیه ج .ا ایران چگونه بوده است؟

 1-5  فرضیه های تحقیق: فرضیه اصلي :

با توجه به اهميت انرژي و امنيت عرضه نفت و گاز براي اتحاديه اروپا ، اين اتحاديه پس از تحریم های اخیر علیه ایران دسترسی پایدار به منابع انرژی وتنوع بخشی به این منابع را به صورت جدی تر دنبال می کند.

فرضيه فرعي: تا قبل از اعمال تحریم ها علیه ایران ، اتحادیه اروپا ،بزرگترین شریک تجاری ایران درهر دو بعد صادرات و واردات محسوب می گردید. بیش از80 % واردات اتحادیه اروپا از ایران شامل محصولات نفتی می شد در حالی که صادرات اتحادیه به ایران محصولات متنوعی را نظیر نیروگاه برق ، ماشین آلات بزرگ و صنعتی و… در بر می گرفت که 45 % کل صادرات اروپا را تشکیل می داد.

1-6 قلمرو تحقیق:

قلمرو نظري اين پژوهش بر بررسي سياست ها و اقدامات  اتحاديه اروپا و كشورهاي عضو آن در قبال تحريم هاي نفتي جمهوري اسلامي ايران در چهارچوب نظريه واقعگرايي مي‌باشد. و اين كه از لحاظ نظري، رفتارهاي اتحاديه اروپا،به عنوان يك قدرت و ائتلاف بزرگ و    تأثيرگذارجهاني ، چگونه در چهارچوب اين نظريه قابل تبيين و توصيف است. اهداف اين تحريم ها به هراندازه محقق شود،اتحاديه اروپا وكشورهاي عضو آن با مشكلات وچالش هاي زيادي روبرو خواهند بود.لذا اين اتحاديه تلاش خواهد كرد شرايط را به سمت و سوي مطلوب خويش سوق دهد و اينكه تا چه حد در اين هدف خود موفق است را بايستي در چهارچوب نظريه فوق جستجو كرد.

17- مدل و روش تحقیق :

اين پژوهش براساس روش توصیفی و تحليلي مي باشد، كه موارد تاريخي نيز مورد توجه قرارگرفته ضمناً اين پژوهش از روش كتابخانه اي بطور اخص و استفاده از موارد ديگرمانند روشهاي اينترنتي و… مورد توجه قرارار خواهد داد .

 18 تعريف مفاهيم :

در اين پژوهش از چند مفهوم کليدي مطرح استفاده شده است كه به اختصار در زير به آنها اشاره مي شود: امنیت انرژی -بازدارندگي-اتحادیه اروپا-سياست خارجي-مداخله–مهار- اوپك-پیمان عدم گسترش سلاح های هسته ای.

-امنیت انرژی(Energy Security): فراهم بودن بلاوقفۀ فیزیکی فرآورده های انرژی در بازار به قیمتی قابل پرداخت برای تمامی مصرف کنندگان ، تعریف کمیسیون اروپا از امنیت انرژی است و دسترسی کافی ، قابل خرید و مطمئن به سوخت ها و خدمات انرژی ، شامل فراهم بودن منابع ، کاهش وابستگی به واردات ، کاهش فشار وارد بر محیط زیست ،رقابت و بازار کارآمد، اتکا به منابع بومی که از نظر زیست محیطی پاک باشند و خدمات انرژی قابل خرید و تقسیم شده به شکل منصفانه، تعریف آژانس بین المللی انرژی از امنیت انرژی است.(سوواکول:1391 ،38)

-بازدارندگي(deterrence):طبق تعریف بازدارندگی عبارت است از اقدام یا مجموعه‌ای از اقدامات که برای پیشگیری از اقدام خصمانه دشمن صورت می‌گیرد.از فردای جنگ جهانی دوم با اختراع بمب اتم و توسعه سلاح‌های اتمی صحبت بر سر این بود که مبحث بازدارندگی باید به صورت دکترین سیاسی با ضمانت اجرایی درآید براین اساس،دکترین بازدارندگی که روی تعادل و توازن اتمی بین دو ابر قدرت طرح‌ریزی شد، به دنبال ممانعت از جنگ بود،و هم به این دلیل که جنگ اتمی پیروز نداشت.در حالی‌که تا آن زمان تمام نظریه‌های نظامی اساساً بر پایه پیروزی در جنگ استوار بود.براساس تعاریف کلاسیک، نظریه بازدارندگی عبارت است از کوشش یکی برای اعمال نفوذ در دیگری تا او را از اقدام به عمل که متضمن خسارت یا هزینه‌ای برای اولی است بازدارد. این نظریه براساس تهدید بنا شده است و هدفش آن بازداشتن بازیگر از بازی‌اش براساس ایجاد ترس است.در حقیقت،نظریه بازدارندگی بر این باور است که در شرایطی که هزینه پیش‌بینی شده برای یک تجاوز نظامی ازمنافع موردنظر بیشتر باشد،تصمیم گیرندگان از توسل به جنگ خودداری می‌کنند.به عبارت بهتر، تا هنگامی که طرف مقابل قدرت وارد کردن ضربه را پس از دریافت ضربه نخست دارد، هیچ ابرقدرتی ریسک آغاز جنگ اتمی را نمی‌پذیرد.در واقع ضربه نخست نمی‌تواند مانع از ضربه حریف باشد.

معمولاً، در بازدارندگی،عمل متقابل یا تلافی‌جویانه نقش اساسی دارد.به عبارت دیگر بازدارندگی در صدد است تا با افزایش هزینه بر محاسبات استراتژیک رقیب تأثیر بگذارد.این تأثیر باید به گونه‌ای باشد که اگردشمن جنگ راآغازکند،باید بهای بسیار سنگینی برای آن بپردازد.نکته مهم اینکه بازدارندگی از نظر فیزیکی وضع دشمن را تغییر نمی‌دهد، بلکه از نظر روانی از تجاوز جلوگیری می‌کند. بوفر می‌گوید بازدارندگی فرآیندی روانی است که در آن، نمایش استفاده از زور نقش مهمی دارد ولی اهمیت انحصاری ندارد.هنری کیسینجر نیز در این باره می‌گوید:همان طورکه قدرت به طرز وحشتناکی رشد کرده است،به صورت انتزاعی،نامحسوس و اغفال کننده نیز درآمده است.هر چند بازدارندگی سیاست مسلط نظامی است،اما بیشتر از هر چیز وابسته به ملاک‌های روانی است.در این سیاست، سعی می‌شود تا تصور خطر‌های تحمل ناپذیر طرف مخالف را از ارتکاب به عمل باز دارد.پیروزی این سیاست بستگی دارد به آگاهی کامل از محاسبات طرف مخالف نسبت به حیله‌ای که جدی گرفته شود که به مراتب مؤثر‌تر از تهدیدی است که به عنوان یک بلوف تلقی شود برای مقاصد سیاسی، میزان قدرت مؤثر نظامی یک کشور، ارزیابی کشور دیگر از آن قدرت است.به طور کلی هدف نهایی از بازدارندگی این است که کشورهای مختلف به ویژه کشورهای دارنده نیروهای هسته‌ای بتواند به تعقیب سیاست‌های مبتنی بر منافع خود بپردازندو در عین حال از ایجاد شرایطی که منتهی به درگیری با کشور یا کشورهای رقیب شود جلوگیری کنند.با توجه به این نکته که دو کشور آمریکا و شوروی نسبت به سایر کشورهای اتمی توانایی کامل نابودی طرف مقابل راداشتند بنابراین هرگونه جنگ احتمالی نمی‌توانست برنده‌ای داشته باشدودرنتیجه بازدارندگی صحیح‌ترین استراتژی برای دوقدرت محسوب می‌شد.باعنایت به این مسئله که پژوهش حاضر بر پایه‌های مکتب رئالیسم متکی است، لذا بامحور قراردادن مفاهیم اصلی رئالیسم، بحث بازدارندگی را پی می‌گیریم. درمیان نظریه‌پردازان بازدارندگی، افرادی چون برناردبرودی ، ریچارد اسموک ، هرمان کان ، رابرت جرویس از دهه شصت به تبیین تئوریک بازدارندگی همت گماشتند. از میان آنها برودی به عنوان اولین ومهمترین نظریه‌پرداز بازدارندگی دردوران جنگ سرد انتخاب شد. برودی که استاد دانشگاه بیل و محقق مؤسسه رندور آمریکا بود، عمده نظرات خود را دوکتاب استراتژیک درعصر موشک ها و کتاب جنگ وسیاست مطرح کرده است.(دوئرتي و فالتزگراف:1384،604-595)

-اتحاديه اروپا(European union ): اتحاديه اي شامل بسياري از كشورهاي اروپايي كه سنگ بناي آن بيش از نيم قرن پيش با تأسيس جامعه زغال و فولاد اروپا در سال1951 به وسيله شش كشور بنيانگذار آلمان ، فرانسه، ايتاليا، بلژيك، هلند و لوكزامبورگ در پاريس بنا نهاده شد. اين اتحاديه با امضاي پيمان ماستريخت در دسامير1991 شكل گرفت.كه هدف از آن ، افزايش همكاري هاي بين دولتي در امور مالي و اقتصادي ، همچنين ايجاد سياست خارجي و امنيتي مشترك و همكاري در امور قضايي و داخلي كشورهاي عضو بود.(خالوزاده:1383،3)

-تحریم(Sanction ):عمل دسته جمعی و کیفری که متضمن اقدامات لازم دیپلماتیک اقتصادی یا نظامی در برابر کشوری است که بر خلاف مصوبات منشور ملل متحد رفتار می نماید.

-سياست خارجي(Foreign Policy): عبارت است از يك رشته اعمال از پيش طرح ريزي شده توسط تصميم گيرندگان حكومتي که مقصود آن دستیابی به اهدافی معین، در چهارچوب منافع ملی و در محیط بین‌المللی است.به‌طور خلاصه می‌توان گفت که سیاست خارجی شامل تعیین و اجرای یک سلسله اهداف و منافع ملی است که در صحنه‌ي بین‌المللی از سوی دولت‌ها انجام می‌پذیرد. سیاست خارجی می‌تواند ابتکار عمل یک دولت و یا واکنش آن در قبال کنش دیگر دولت‌ها باشد(مقتدر: 1385، 132-131).ودر تعریفی دیگر می‌توان این‌طور تعریف کرد که: جهتی را که یک دولت بر می‌گزیند و در آن از خود تحرک نشان می‌دهد و نیز شیوۀ نگرش دولت را نسبت به جامعۀ بین‌المللی، سیاست خارجی می‌گویند(خوشوقت:1375، 145).

-مداخله(Intervention ):عبارت است از دخالت قهري يك دولت يا دولت هاي ديگر در امور كشور ديگر، به منظور تغيير سياست‌هاي داخلي يا خارجي آن. بر اساس موازين بين‌المللي، مداخله درموارد زير مي‌تواند مجاز و قابل توجيه باشد.

1)كشور مداخله كننده طبق يك پيمان يا قرارداد،‌مجاز به دخالت باشد.2)چنانچه يك كشور طبق معاهده منعقده با دولت مداخله كننده، ملزم به پيگيري يك سياست مشترك باشد و اصول اين معاهده را نقض كند.3)دخالت براي حمايت از اتباع خود.4)دفاع ازخود.5)چنانچه كشوري موازين بين‌المللي را نقض نمايد.6)در صورتي كه سازمان ملل متحد (بر اساس منشور ملل متحد)به اقدام مشتركي عليه كشوري دست بزندكه صلح بين المللي را نقض كرده ويا مرتكب تجاوز شده باشد(علي بابايي:‌1383 ،314).

-مهار(Containment ):يكي از پايه هاي اساسي سياست خارجي آمريكا در رابطه با جلوگيري از نفوذ كمونيسم در جهان و نيز توسعه طلبي اتحاد شوروي بود.تئوري «مهار» طي دو مرحله برنامه كمك به تركيه و يونان پياده شد(1947). مرحله اول در دكترين ترومن تبلور يافت كه خواستار توقف پيشروي جغرافيايي اتحاد شوروي بود.در مرحله دوم امريكا به خود اين حق را مي‌داد كه در هر زمان و مكان كه بخواهد، نفوذ كمونيسم را محدود كند(علي بابايی:‌1382،567).

-اوپك(OPEC):سازمان كشورهاي صادر كننده نفت(اوپك)organization of petroleum exporting countries) )در ژانويۀ1961دركاراكاس(ونزوئلا) تشكيل شد و كشورهاي ايران ،عربستان سعودي،عراق،كويت و ونزوئلا به عضويت آن درآمدندوسپس اندونزي،ليبي،امارات متحده عربي ونيجريه به آن پيوستند. دولت هاي بنيان گذار تصميم گرفتندكه:1)از شركت هاي نفتي بخواهند كه قيمت ها را دور از همۀنوسان هاي نالازمي كه هم بر توسعۀاقتصادي كشورهاي توليد كننده وهم مصرف كننده اثر مي -گذارد ثابت نگاهدارند.2) با تنظيم توليد قيمت ها را ثابت نگاه دارند.3)از صدور نفت اضافي يا افزايش قيمت و رفتار ترجيحي با كمپاني ها،چنان چه خلاف رأي اكثريت اعضاي سازمان و به زيان هريك از اعضاي آن باشد، خودداري كنند.كشورهاي اوپك45 درصد توليد نفت جهان و 85 درصد صادرات آن را در بيرون از بلوك شوروي در دست دارند.(آشوري:1373 ، 190).

-غنی سازی اورانیوم(Uranium Enrichment):غنی سازی اورانیوم عملی است که بواسطه آن در یک توده اورانیوم طبیعی مقدار جديایزوتوپ235U بیشتر شود و مقدار ایزوتوپ 238U کمتر. غنی سازی اورانیوم یکی از مراحل چرخه سوخت هسته ای است.اورانیوم طبیعی(که بشکل اکسید اورانیوم است) شامل 99/3% از ایزوتوپ 238 U و7/0 % از235U  است. ایزوتوپ235U اورانیوم قابل شکاف و مناسب برای بمب ها و نیروگاه های هسته ای است.238U باقی مانده را اورانیوم ضعیف شده می نامند و نوعی زباله اتمی است. بخاطر سختی زیاد و آتشگیری و ویژگی های دیگراز آن در ساختن گلوله های ضد زره استفاده می کنند. اورانیوم ضعیف شده نیز همچنان پرتوزا است.

-پیمان عدم گسترش سلاح های هسته ای(Treaty -on the Non Proliferation of Nuclear Weapons):   پیمان نامه منع گسترش سلاح های هسته ای ، در دوران جنگ سرد (1968 میلادی) برابر با 1347 شمسی به صورت محدود بین چند کشور جهان منعقد شد.این پیمان کشورهای جهان را به دو طبقه برخوردار از سلاح های هسته ای و غیر برخوردار که فاقد سلاح های هسته ای هستند تقسیم می کند.طبق تعریف کشورهای برخوردار ،شامل کشورهایی هستند که تا پیش از اول ژانویه 1967میلادی برابر بایازده دی1347 سلاح هسته ای یا دیگر وسایل منفجره هسته ای را تولید و منفجر کرده باشند.طبق این تعریف چین، فرانسه،روسیه،انگلیس وآمریکا(اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد) به طور رسمی دارای سلاح هسته ای شدند.تاکنون یکصدوهشتادوهشت  کشور جهان با امضای آن به پیمان نامه پیوسته اند. هند، پاکستان و اسرائیل این پیمان نامه را نپذیرفته اند. کره شمالی نیز پس از نقض پیمان در نهایت از این پیمان خارج شد. طبق این معاهده کشورهای دارای سلاح هسته ای نباید به طور مستقیم و غیرمستقیم به کشورهای غیربرخوردار در راه تحصیل این سلاح کمک کنند و کشورهای غیر برخوردار متعهد می شوند تا  در این راه تلاش نکنند، هرچند به موجب ماده4 برخوردارها متعهد شده اند که فناوری هسته ای صلح آمیز را دراختیار غیر برخوردارها قرار دهند.اهداف پیمان ،جلوگیری از گسترش سلاح های هسته ای و پی گیری مذاکرات خلع سلاح هسته ای یکی ازاهداف مهم پیمان مذبور به شمار می رود، همچنین یاری رسانی به کشورهای غیر هسته ای درراه به کارگیری صلح آمیز فناوری هسته ای یکی دیگر از اهداف این پیمان بین المللی است.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122