پايان نامه بررسي سياست کيفري ايران در مقابله با مفاسد اداري و اقتصادي با تأکيد بر قانون مجازات اسلامي جديد

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي سياست کيفري ايران در مقابله با مفاسد اداري و اقتصادي با تأکيد بر قانون مجازات اسلامي جديد یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 119 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي سياست کيفري ايران در مقابله با مفاسد اداري و اقتصادي با تأکيد بر قانون مجازات اسلامي جديد بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده 1
مقدمه 2
الف- بیان مسأله 2
ب- اهمیت و ضرورت انجام تحقيق 3
ج- سابقه تحقیق 4
د- سؤال ها و فرضیه های تحقیق 4
ه- روش تحقیق 6

فصل اول- کلیات
مبحث اول- مفهوم و ماهیت فساد اقتصادی9
گفتار اول- تعریف جرم اقتصادی9
گفتار دوم- رابطه جرم اقتصادی و فساد13
گفتار سوم- معیارهای مهم در تشخیص و تعریف فساد اقتصادی16
بند اول- انگیزه تحصیل مال16
بند دوم- وجود تشکیلات و فعالیت اقتصادی17
بند سوم- تجاري بودن جرم اقتصادی18
گفتار دوم- رابطه مفاسد اقتصادی با مفاهیم مشابه19
بند دوم- تفاوت مفاسد اقتصادی با جرایم علیه اموال19
بند اول- تفاوت مفاسد اقتصادی با جرایم علیه اموال19
بند سوم- تفاوت¬های مفاسد اقتصادی با سایر جرایم سنتی20
مبحث دوم- مبانی نظری22
گفتار اول- نظریه¬های جرم شناختی در خصوص فساد اقتصادی22
بند اول- نظریه¬های مرتبط با مجرمین اقتصادی23
الف- نظریه¬ روان¬شناختی (ژان پیناتل)23
ب- نظریه ی فشار مرتُن23
ج- نظریه¬های چند عاملی24
بند دوم- نظریه مربوط به محیط اقتصادی25
بند سوم- نظریه¬های مرتبط با نقش نظام اقتصادی در ارتکاب جرایم25
الف- نظریه مکتب سوسیالیسم27
ب- مکتب تحققی28
گفتار دوم- سیاست کیفری سختگیرانه و وجوه آن29
بند اول- سلب توان بزهکاری29
بند دوم- رویکرد تشدید تعقیب بزهکاران جرایم مهم و مکرر30
بند سوم- استفاده از کیفرهای ثابت و کاهش اختیارات قاضی30
بند چهارم- حتمیت اجرای مجازات (حقیقت در حکم)31
گفتار سوم- نگاهی کلی به سیاست کیفری در قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 139232
فصل دوم- رویکرد قانون مجازات جدید به فساد اقتصادی از حیث شکلی و محتوایی
مبحث اول- در شکل قانونگذاری36
گفتار اول- ضابطه¬مندی تقنین جرایم اقتصادی در قانون جدید مجازات اسلامی36
بند اول- ضابطه تعیین جرم اقتصادی در قانون جدید37
بند دوم- دسته بندی جرایم اقتصادی39
بند سوم- تطبیق ضابطه مذکور در قانون جدید بر قوانین خاص جرایم اقتصادی40
گفتار دوم- صریح و فساد زا نبودن قانون46
بند اول- صراحت قانون جدید مجازات اسلامی46
بند دوم- فساد زا نبودن قانون47
گفتار سوم – رویکرد قانون مجازات جدید از حیث آگاهی از قانون و عدم تورم قوانین48
مبحث دوم- گفتمان محتوایی قانونگذار در پیشگیری از فساد اداری و اقتصادی51
گفتار اول- در محتوای قوانین کیفری51
بند اول- بالا بردن هزینه ارتکاب جرم و پاسخ کیفری متناسب52
بند دوم- احراز منفعت و ارزش مورد حمایت قانون¬گذار53
الف- حمایت از بزهدیده56
ب- توجه به موضوع جرم57
ج- حمایت از نظم و مدیریت اقتصادي58
بند سوم- استفاده از مجازات¬های هرمی59
بند چهارم- بازدارنده بودن مجازات¬ها61
بند پنجم- حتمیّت و قطعیّت مجازات62
بند ششم- ایجاد آیین دادرسی ویژه، مراجع قضایی تخصصی64
بند هفتم- حمایت از مخبرین، شهود و کارشناسان64
گفتاردوم- در محتوای قوانین غیر¬کیفری68
بند اول- رفع تعارض منافع68
بند دوم- ایجاد سیستم جامع نظارتی و کنترلی70
بند سوم- کاهش نقش دولت در حوزه تصدی گری70
فصل سوم- تنویع ، تعیین و اجرای کیفر مفسدین اقتصادی در قانون مجازات جدید
مبحث اول- تنویع کیفر در مفاسد اداری و اقتصادی و رویکرد قانون جدید74
گفتار اول- مجازات¬های اصلی75
بند اول- جزای نقدی75
بند دوم- حبس76
بند سوم- مصادره اموال77
گفتار دوم- تکمیل مجازات در جرایم اقتصادی80
بند اول- توقیف مال موضوع جرم81
بند دوم- انفصال از خدمات دولتی و عمومی82
بند سوم- محرومیت¬های شغلی و اقتصادی84
بند چهارم- تشهیر مجرمین اقتصادی کلان86
الف- مبنای فقهی مجازات تشهیر مجرمین اقتصادی87
ب- تشهیر اجباری مجرمین کلان اقتصادی در قانون جدید89
گفتار سوم- حکم افساد فی الارض در جرایم اقتصادی و چالش ناشی از ماده 286 قانون جدید مجازات91
مبحث دوم- تعیین و اجرای مجازات¬ مجرمین اقتصادی در قانون جدید95
گفتار اول- تعویق صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات مجرمین اقتصادی در قانون جدید95
بند اول- از حیث تعویق در صدور حکم95
بند دوم- از حیث تعلیق اجرای مجازات96
گفتار دوم- از حیث اعطاء آزادی مشروط98
گفتار سوم- سقوط مجازات در جرائم اقتصادی98
بند اول- مرور زمان تعقیب و اجرای حکم در جرایم اقتصادی98
بند دوم- امکان توبه در جرایم حدی و تأثیر آن بر فساد اداری – اقتصادی101
بند سوم- عفو مجرمین اقتصادی102
نتیجه گیری104
منابع
منابع فارسی108
منابع غیرفارسی109
چکیده111

منابع

منابع فارسی:

کتاب:

آشوري،م،آيين دادرسي كيفري،تهران:مركز چاپ و انتشارات دانشگاه علامه طباطبايي،چاپ دوازدهم ،تابستان 1386 .

آقازاده، ع؛ بررسی تحلیلی و کاربردی سیاست جنایی ایرا ن در قبال قاچاق کالا، چاپ اول ، انتشارات آریان، تهران 1384

بکاریا ،س.  رساله جرایم و مجازات ها، ترجمه محمدعلی اردبیلی،تهران: نشر میزان ، 1374.

پرادل، ژ. تاريخ انديشه هاي کيفري، مترجم، علي حسين نجفي ابرندآبادي، انتشارات سمت، 1381

پیمانی، ض ؛ جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، چاپ پنجم ،تهران: انتشارات میزان، 1380 .

توسلی زاده، ت، پیشگیری از جرایم اقتصادی، تهران:جنگل، 1391.

جعفری لنگرودی، م؛ ترمینولوژی حقوق ، چاپ سیزدهم ،کتابخانه گنج دانش ، تهران 1382.

دادخدایی، ل. فساد مالی- اداری و سیاست جنایی مقابله با آن: با تکیه بر کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با فساد. تهران: بنیاد حقوقی میزان، 1390.

رايجيان اصلي، م، بزه ديده شناسي حمايتي، تهران، نشر دادگستر،8713

ربیعی ، ع. زنده باد فساد ، تهران:نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی : 1383.

رئیس دانا، فر، ، آسیب‌های اجتماعی ایران، انجمن جامعه شناسی ایران، چکیدة مباحث مطرح شده در محور جرایم مالی- اقتصادی، چاپ اول، تهران: انتشارات آگه،1383.

زراعت،ع،شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)، تهران، ققنوس، 1393،

شیخ الاسلامی، ع؛ “جایگاه یافته­های جرم شناسی در تحولات نظام تقنینی کیفری ایران” ، مجموعه علوم جنایی (مجموعه مقالات در تجلیل از استاد دکتر محمد آشوری )، چاپ اول ؛ انتشارات سمت ، تهران 1383.

صلاحی،ج،کیفرشناسی و دیدگاه­های جدید، تهران: انتشارات میزان، 1386.

عباس زادگان، س ، فساد ادرای، تهران: انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی ،1383­.

عشماوی، س. مروری بر جرایم اقتصادی کشورهای عربی، ترجمه حسین نصراللهی و سید عیسی حسینی،تهران: انشارات ناجا، 1386­.

علیمیری،م. بازرسی در آیینه قانون ، مجموعه مقالات نخستین همایش نظارت و بازرسی کل کشور،تهران: نشر سازمان بازرسی کل کشور ، 1376،

فریدمن، ل ، بازدارندگی، ترجمه روح الله طالبی آرانی و عسگر قهرمان پور، چاپ اول، مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی، 1386.

گسن، ر. مقدمه­ای بر جرم شناسی ، ترجمه دکتر مهدی کی نیا،چاپ اول، تهران: انتشارات مترجم  ،1383.

لازرژ، ک. سیاست جنایی ، ترجمه دکتر علی حسین نجفی ابرندآبادی ، چاپ اول ، تهران : انتشارات یلدا،1375

محمدی، ح  ، ضبط ، مصادره و استرداد اموال ،تهران ، انتشارات گنج دانش. 1390

مهدی پور ،ا ،سیاست کیفری افتراقی در قلمرو بزهکاری اقتصادی،تهران، نشرمیزان،چاپ اول،1390 .

میر محمّد صادقی، ح؛ حقوق جزای بین الملل(مجموعه مقالات )،چاپ اول ، تهران:نشر میزان ، 1377 .

میرمحمد صادقی، ح ؛ جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی ، چاپ دوم ، نشر میزان ، تهران 1381

نورزاد، م، جرایم اقتصادی در حقوق کیفری ایران، تهران: جنگل‏،جاودانه‏، ۱۳۸۹

نوروزی فیروز، ر. حقوق جزای عمومی: مجازات،تهران: نشر میزان، 1390.

ولیدی ، م؛ حقوق جزای اختصاصی ، ج 2، چاپ سوم ، انتشارات امیرکبیر، تهران ، 1382­

 

مجلات:

اردبيلي، م، “فلسفه تعویق صدور حکم”،  روزنامه حمايت، شماره 2531، تاریخ 17/3/1391

اردشیری، من . “خصوصی سازی در آموزش عالی”، نشریه مجلس و راهبرد ،شماره 55، تابستان 1386 .

اقتراح قضایی از جرایم اقتصادی، نشریة عصر ما،27/10/1380.

جرمی پ، “پارلمان و قانونگذاری علیه فساد”، ترجمه مسعود فریادی،  نشریه مجلس و راهبرد ،شماره 52، پاییز 1385.

حبیب زاده، م؛ آسیب شناسی نظام عدالت کیفری ایران ، مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، تابستان 1383­ص145

حبیب­زاده، م؛ نجفی ابرندآبادی، علی حسین و کیومرث کلانتری،” تورم کیفری، عوامل و پیامدها”، نشریه مدرس ، دوره 5، شماره 4،زمستان 1380

حسینی، س؛ “نگرشی تطبیقی بر نحوه انعکاس جرم رشوه در سیستم های حقوقی فرانسه ،ایتالیا، سوئیس وچین،” مجله پژوهشهای حقوقی، شماره 6­ ،1383

حسيني ، س و متولي زاده نائيني ن. “بررسي نظريه برچسب زني “،  فصلنامه حقوق مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي. سال چهل و دوم. شماره 4. زمستان 1391.

دادخدایی، ل، “مفهوم جرم اقتصادی و تحولات آن”، نشریه تعالی حقوق، سال دوم، شماره 6 ،1389.

روستایی، م ،”ارزیابی مداخله کیفری در حوزه جرایم اقتصادی “، فصلنامه کارآگاه، دوره دوم، سال دوم ، شماره 7 ، تابستان 1388.

محمودی جانکی، ف. امنیت و نامنی از دیدگاه سیاست جنایی، نشریه دیدگاه های حقوقی ، شماره 8، زمستان 1383

شمس ناتری،م و توسلی زاده ت ،”پيشگيري وضعي از جرايم اقتصادي”، فصلنامه حقوقي مجله دانشکده حقوق و علوم سياسي، دوره 41، شماره 4، زمستان 1390

لوك بَچِر  ، ژ و كلوُز ن. “جرم اقتصادی و کنترل آن” ، ترجمه شهرام ابراهیمی، مجله حقوقی دادگستری، دوره جدید ، شماره 21 ، زمستان 1386.

نجفی ابرندآبادی، ع، “تحلیل جرم‌شناسی جرایم اقتصادی”، مجله تعالی حقوق، سال اول، شماره‌ی 5، بهمن ماه 1385

سلیمی ، ص،” مجرمين يقه سفيد و سياست كيفري ايران” ،فصلنامه حقوق- مجله دانشكده حقوق و علوم سياسي،دوره 38 شماره 4،  زمستان 1387.

 

مقالات

بابايي، م و غلامي م، “مهمترين جلوه­هاي كيفرزدايي در قانون جديد مجازات اسلامي”، پژوهشنامه انديشه­های حقوقي سال اول، شماره 3، پاييز 1391.

نجفي ابرندآبادي، ع ، تقريرات درس جرم­شناسي (بزهكاري اقتصادي) ،دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي،1384

 

منابع غیرفارسی:

Wang, Hsiao-Ming, (1998),The sanctioning of economic crime in the republic of china: the socioeconomic status-sanction hypothesis, a dissertation presented to the faculty of the college of criminal justice.

 

منابع اینترنتی

مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی، دوره ۳ ،جلسه ۲۸۶ ، مورخ ۱۳۶۹/۰۸/۰۲، نقل از سایت اینترنتی کتابخانه ، موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی (تاریخ بازدید 10/6/1393 ) در دسترس در: http://www.ical.ir/index.php?option=com_mashrooh&view=session&id=1451&

 

شفیعی خورشیدی،علی اصغر . “فساد اقتصادی و روش های پیشگیری از آن” ،نشریه الکترونیکی مرکز مطالعات توسعه قضائی ،1386­.سایت وبلاگ تخصصی علی اصغر شفیعی خورشیدی،(تاریخ بازدید 23/5/1393) در دسترس در :http://www.shafie-khorshidi.com/article2/5.doc

 

ابن فهد الحلی، المهذب البارع،ج 5، ص 64، منبع اینترنتی، (تاریخ بازدید 11/5/1393) قابل دسترسی در سایت کتابخانه مدرسه فقاهت: http://lib.eshia.ir/10053/5/64

 

الشیخ نجم­الدین طوسی، النفی و التغریب، ج 1 ص 352. قابل دسترسی در کتابخانه اینترنتی مدرسه فقاهت، به نشانی:  http://lib.eshia.ir/15290/1/353

 

شیخ مفید، المقنعه، ص795 قابل دسترسی در کتابخانه اینترنتی مدرسه فقاهت، به نشانی:  http://lib.eshia.ir/15114/1/795

 

نظریه شماره ۱۰۱۹/۹۲/۷ مورخ -2/6/92 اداره حقوقی قوه قضائیه نقل از نشانی اینترنتی :http://www.sanjeshserv.com/hamgam/content.aspx?

چکیده:

مفاسد اقتصادی هزینه­های هنگفتی را بر جامعه تحمیل می­کند و در عین حال به لحاظ شکل پیچیده اغلب آنها کشف و تعقیب آنها دشوار است. لذا سیاست کیفری قاطعی را می­طلبد. این تحقیق با هدف بررسی سیاست کیفری قانونگذار ایران در مقابله با مفاسد مالی و اقتصادی و با تأکید بر مقررات قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392 دست به یک مطالعه توصیفی تحلیلی زده است و به این نتیجه رسیده است که در قانون جدید مجازات اسلامی با وجود استفاده از اصطلاح “جرایم اقتصادی” تعریف مشخصی برای جرم اقتصادی ارائه نگردیده است و صراحتاً این جرایم احصا نشده­اند و از این حیث قانون قدم نخست را در مبارزه قاطع با فساد اقتصادی به طور صحیح بر نداشته است. با این حال می­توان با توجه به مجموع مواد 35،47 و 109 قانون مجازات اسلامی جدید ، مصادیق حصری جرایم اقتصادی را بدست آورد که شامل جرایم فهرست شده در تبصره ماده 36 و جرم کلاهبرداری می­شود. همچنان می­توان در قانون جدید مجازات اسلامی قائل به یک نوع دسته بندی جرایم اقتصادی با توجه به میزان ریالی موضوع جرم  بود و بر این اساس آنها را به خرد ، متوسط و کلان تقسیم نمود. قانونگذار در مبارزه با جرایم متوسط و کلان با در پیش گرفتن تدابیر کیفری سخت­گیرانه در تعیین و اجرای مجازات، مانند الزام به تشهیر مجرمین اقتصادی کلان، محرومیت مجرمین اقتصادی متوسط و کلان از تعویق صدور حکم و تعلیق مجازات و محرومیت از امتیاز شمول مرور زمان تعقیب و اجرای مجازات، تلاش نموده است تا بر حتمیت و قطعیت اجرای مجازات، به منظور پیشگیری کیفری از جرم اقتصادی تأکید نماید. با این حال راهکارهایی مانند آزادی مشروط، امکان توبه در جرایم حدی مانند افساد فی الارض و عفو خصوصی که به طور عموم شامل تمام جرایم و مجرمین می گردد، روزنه­هایی را باز گذاشته است که حتمیت و قطعیت اجرای مجازات ها را در جرایم اقتصادی تحت الشعاع قرار می­دهد.

کلید واژگان: سیاست کیفری، جرایم اقتصادی، فساد اقتصادی، قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392، حتمیت و قطعیت اجرای مجازات.

مقدمه

الف- بیان مسأله

اقتصاد نبض تپنده و قدرت هر جامعه است به گونه­ای که هر اجتماعی با تکیه بر پایه­های نظام اقتصادی قدرتمند می­تواند از لحاظ سیاسی مطرح و با ثبات بماند. مفاسد اقتصادی که به جرایم یقه سفیدان نیز معروف است وقتی در سطح کلان وقوع می یابد همواره تهدیدی بسیار خطرناک برای مصالح اقتصاد عمومی تلقی می­شود و ثبات و امنیت اقتصادی را خدشه­دار می­سازد و خسارات هنگفتی بر پیکره نظام اقتصادی وارد می­آورد. جرایم و مفاسدی همچون رشوه، اختلاس، قاچاق کالا، جرایم پولی و بانکی، جعل اسکناس و اسناد تجاری، رانت خواری، پولشویی و غیره به اشکال متنوع و جدید روی می­نماید و از آنجا که این گونه جرایم به سرعت با پیشرفت­های فنی و صنعتی متحول و هماهنگ می­گردند، لذا ضرورت حرکت قانونگذار کیفری را همگام با این تحولات برجسته­تر می­کند.قانون کیفری باید مفاسد اقتصادی را بازشناسی نماید و ارکان و عناصر تشکیل دهنده آن را بار دیگر تعریف نماید. اغلب اشکال مفاسد اداری و اقتصادی پديده­ های نوظهور عصر ما هستند. از جمله مهمترين عوامل پيدايش آن پيشرفت صنعت، فناوری اطلاعات، روابط و مبادلات اقتصادی و دخالت گسترده دولت در اقتصاد می­باشد. طرح مفهوم جرم اقتصادی حداقل از يك سده و اندی پيش مورد بحث بوده است. اگرچه در هر دوره بنا بر مقتضيات، مفهوم خاصی از آن برداشت شده است. جرم اقتصادی، در مفهوم كنونی، از زمان مطرح شدن اصطلاح «مجرم يقه سفيد» توسط ساترلند، جرمشناس آمريكايي در سال 1939 مورد توجه قرار گرفت.[1] با اين حال رسيدن به يك تعريف واحد از جرم اقتصادی با مشكلاتی همراه بوده است. جرم اقتصادی به تعبير ويتو تانزی، همچون فعلی است كه می­توان آن را فهميد، ولی نمی­توان درك كرد.[2]

در قانونگذاری­های داخلی و بين­المللی، جرم اقتصادی به صراحت تعريف  نشده است. بلكه تنها به ذكر مصاديقی اكتفا شده كه غالباً مورد توافق هستند. مانند پولشويی، جرايم سازمان يافته و فساد. بنابراین وجه و خصیصه بارز جرایم اقتصادی در نحوه سازماندهی یا شکل­گیری این جرایم صورت می­گیرد. سازمان یافتگی و کلان بودن این گونه جرایم به ویژه مورد توجه بیشتری است و حرفه­ای­گری مجرمانه در غالب آنها نمود و ظهور دارد که تلاش می­کند خود را در لفافه قانون پنهان سازد. لذا برخورد حرفه­ای قانونگذار جنایی را نیز می­طلبد. در برخی کشورهای پیشرفته مطالعات در حوزه جرایم اقتصادی به شکلی جدی در نهاد­های دانشگاهی پیگیری می­شود و در تعاملی با نهادهای اجرایی و کارشناسان همواره خود را با تحولات اجتماعی و فنی هماهنگ می­نمایند.[3]

در قانون مجازات اسلامی سابق بابی در خصوص جرایم اقتصادی به طور خاص اختصاص نیافته بود و چنین اصطلاحی نیز به رسمیت شناخته نشده بود اما قانونگذار ایران در قانون جدید مجازات اسلامی دسته بندی موسوم به «جرایم اقتصادی» را رسماً در ادبیات جزائی وارد نمود این جرایم که مصادیق آن در تبصره ماده 35 قانون جدید آمده اغلب فعالیت­های غیرقانونی را شامل می شود که توسط کارکنان دولت ارتکاب می­یابند یا اینکه توسط افراد عادی ارتکاب می یابند ولی نظم اقتصادی را مختل نموده و اعتماد عمومی به فعالیت های دولت را دچار خدشه می­سازند. سیاست جنایی باید یک رویکرد جامع و منسجم باشد و تنها به یک بعد برای مقابله با جرم و جنایت تمرکز ننماید. ظاهراً قانونگذار ایران در صدد است سیاست جنایی جامعی از این حیث تدارک ببیند که هم راهبرد پیشگیرانه غیر کیفری و هم کیفری را دنبال نماید. قانون اخیر­التصویب ارتقا سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد مصوب 1390 بخشی از مفاسد اقتصادی که علیه حقوق مالی دولت ارتکاب می­یابند را از حیث پیش­گیری غیرکیفری از وقوع چنین جرایمی مورد توجه قرار داده است اما از حیث پیشگیری کیفری و واکنش کیفری نسبت به  جرایم اقتصادی و اداری ، نظام جزایی ایران با مقررات بسیار پراکنده جزائی روبرست و مقررات کلی و منسجمی از این حیث دیده نمی­شود. باید دید در قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392 که آخرین اراده قانونگذار در عرصه جرایم و مجازات­ها است چه سیاست  کیفری در جهت مقابله با جرایم اقتصادی در پیش گرفته شده است؟

ب- اهمیت و ضرورت انجام تحقيق

با توجه به اهمیت و ضرورت بررسی مجزای این گونه جرایم که در کشورهای پیشرفته توجه نهادهای دانشگاهی و قضایی را به خود جلب نموده است مطالعه جدیدترین رویکرد کیفری قانونگذار ایران در قبال این گونه جرایم و تحلیل و بررسی آسیب­شناسانه آنها می­تواند مفید باشد. لذا این تحقیق تلاش خواهد نمود با بررسی مواد قانون جدید مجازات اسلامی، سیاست کیفری قانونگذار ایرانی را در مقابله با مفاسد اداری و اقتصادی را مورد مطالعه قرار دهد.

ج- سابقه تحقیق

در مورد تأثیر اقتصاد در وقوع جرم و بررسی مصادیق جرایم اقتصادی پژوهش­هایی در حوزه­های جرم­شناسی و سیاست جنایی انجام گرفته است. برخی جرم اقتصادی را به طور کلی مورد بررسی قرار داده و برخی مصداق­هایی از آن را مطالعه نموده­اند. ما مواردی را که به موضوع تحقیق حاضر نزدیک تر هستند را در اینجا مورد بررسی قرار می­دهیم.

پایان نامه های چندی در باب مفاسد اداری – اقتصادی کار شده است :

پایان­نامه­ای با عنوان “مطالعه تطبيقي راجع به جرم اقتصادي ربا در حقوق ايران و مصر” توسط سیداحمد حسینی (1388) نگاشته شده که مصداقی از مفاسد اداری اقتصادی (ربا) را به صورت تطبیقی مورد توجه قرار داده است.

د- سؤال ها و فرضیه های تحقیق

سؤال اصلی

– قانون گذار ایران در قانون جدید مجازات اسلامی چه سیاست کیفری برای مقابله با جرایم و مفاسد اداری و اقتصادی در پیش گرفته است؟

سوالات فرعی

– با توجه به مقررات مختلف کیفری و غیر کیفری در زمینه فساد اداری و اقتصادی،آیا قانون گذار ایران، سیاست جنایی جامع و منسجمی در مقابله با مفاسد اقتصادی دارد؟

– مجازات های مقرر برای مفاسد اداری و اقتصادی در قانون جدید مجازات اسلامی دارای چه طیفی است ؟ و از این حیث تغییرات پدید آمده نسبت به قانون مجازات سابق با چه هدفی صورت گرفته است و متأثر از کدام مکاتب و نظریه های کیفری است؟

فرضيه‏هاي تحقیق

– سخت گیری قانونگذار در مورد مفاسدکلان اقتصادی در راستای حتمیت و قطعیت مجازات ها و به منظور افزایش بازدارندگی و ارعاب عام در اینگونه جرایم می­باشد.

– با توجه به اینکه در قانون مبارزه با فساد و ارتقا سلامت نظام اداری مقررات مهمی در زمینه اقدامات پیشگیرانه غیر کیفری و  ایجاد تکلیف قانونی برای دولت و قوه قضاییه جهت مقابله کیفری با فساد اقتصادی، به تصویب رسیده و قانون جدید مجازات اسلامی نیز اقدام به احصای جرایم مرتبط با فساد اقتصادی نموده است و مجازات آن­ها را تشدید نموده است، لذا قانونگذار ایران فعالانه و آگاهانه در جهت تدوین یک سیاست جامع جنایی برای مقابله با چنین مفاسدی در حرکت است.

– راهبردهای کیفری قانونگذار برای مقابله با مفاسد اقتصادی هم شامل تغییراتی در تنوع مجازات­ها است و هم شامل راهبردهایی از حیث نحوه اعمال آنها و قانونگذار در این زمینه از دیدگاه شخصی کردن تقنینی مجازات از طریق تشدید مجازات متأثر بوده است.

پایان­نامه­ای با عنوان “جرایم اقتصادی” توسط رضا دانشور (1382)نگاشته شده و برخی مصادیق جرم اقتصادی را بر اساس قانون مجازات مصوب 1375 بحث نموده است.

پایان­نامه­ای با عنوان “ارزیابی سیاست کیفری در قبال جرم اخلال در نظام اقتصادی”توسط مهرانگیز روستایی (1385) نگاشته شده است و در آن بر اساس اصول قانون­­نویسی اقدام به نقد و آسیب­شناسی مقررات زمان نگارش در این باره نموده است.

پایان­نامه­ای با عنوان “رويكرد ترميمي به جرايم اقتصادي با تأكيد بر ميانجيگري” توسط سمیرا جعفری (1389) نگاشته شده و در آن با رویکرد کیفرشناسانه به بررسی برخی مصادیق جرایم اقتصادی پرداخته تا از منظر امکان­های میانجی­گری و سیاست جدید کیفری که بر ترمیم رابطه بزهکار و زیاندیده تأکید دارد آنها را بررسی نماید.

پایان­نامه­ای با عنوان “بررسي جرايم و مجازاتهاي قاچاق كالا و ارز و شيوه رسيدگي به آن در حقوق كيفري ايران” توسط عبدالمجید اجتهادی در سال 1380 نگاشته شده است و در آن قاچاق کالا و ارز را که یکی از مصادیق مفاسد اقتصادی است مورد بررسی قرار داده است.

همانطور که ملاحظه میگردد پایان های موصوف هیچیک رویکرد قانونگذار قانون جدید مجازات اسلامی در قبال مفاسد اداری اقتصادی را مورد توجه قرار نداده اند. اساساً با توجه به اینکه مدت زمان محدودی از تصویب و اجرایی شدن قانون مذکور میگذرد مسلم است که ادبیات تحقیق پیرامون این موضوع اندک باشد.

در میان کتب تألیفی نیز به مواردی برمی­خوریم که در آنها جرایم اقتصادی مورد محور بحث قرار گرفته است اما در برخی از آنها در مورد راه­های پیشگیری و کشف این گونه جرایم بحث شده است و در برخی به  تئوری­های موجود در زمینه جرایم اقتصادی توجه شده است و برخی نیز حقوق کیفری ایران را در زمینه جرایم اقتصادی مورد بررسی قرار داده اند که اغلب با تفکیک در مورد هر جرم اقتصادی به طور جداگانه بحث شده است:

لیلا دادخدایی(1390) در کتابی با عنوان «فساد مالی – اداری و سیاست جنایی مقابله با آن اگرچه واکنش های کیفری به جرایم و مفاسد اقتصادی و اداری را بحث گرده است اما هیچ اشاره ای به قانون جدید مجازات اسلامی نگردیده است و حتی در کتاب ایشان قانون ارتقاء سلامت نظام اداری نیز مورد بررسی قرار نگرفته است.

مجيد شجاعی‌گيسور در کتاب “مبارزه با جرايم اقتصادی” که توسط اداره كل منابع متون درسی‏، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، معاونت آموزش ناجا، ۱۳۸۸ انتشار یافته راه­های مقابله با جرایم اقتصادی را مورد توجه علمی قرار داده است و در آن کمتر بحث از مباحث قانونی و حقوقی است و بیشتر بر راه­های پیشگیری و شناسایی تأکید شده است.

محمدصالح ولیدی در کتابی با عنوان “مقدمه‌ای بر حقوق کیفری اقتصادی” که توسط انتشارات میزان در سال ۱۳۸۶ انتشار یافته مبانی نظری را در باب جرایم اقتصادی ارائه می­نماید و به برخی کلیات در این باره اشاره می­کند.

صادق منتی‌نژاد در کتاب “حقوق کیفری مالی: جرایم مالی علیه دولت” که با حمایت دیوان محاسبات کشور، مرکز آموزش و بهسازی منابع انسانی‏، ۱۳۸۶ نگاشته شده است چارچوب بحث را بسیار گسترده­تر می­نهد و جرایم علیه اموال عمومی را به طور کلی مورد بررسی قرار می­دهد.

مجتبی نورزاد جرایم بازرگانی را در واقع مورد بررسی قرار داده است و و طی آن اقسام جرایم پولی و بانکی، اخلال در نظام اقتصادی و غیره بحث شده است.

هیچیک از منابع فوق الذکر مقررات اخیرالتصویب از جمله قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392 و قانون ارتقا سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد مصوب 1390 را مورد توجه قرار نداده اند و لذا رویکرد جدید قانونگذار ایران به این جرایم دارای خلأ تحقیقی است.

 

ه- روش تحقیق

مطالعه حاضر یک پژوهش توصیفی ، تحلیلی خواهد بود، روش گردآوری داده ها اين تحقيق همانند غالب تأليفات حقوقي کتابخانه­اي است. که با  استفاده از تکنیک فیش­برداری مطالب و داده­های مربوط جمع­آوری گردیده است. از نظريه علماي حقوق حسب جايگاه خود در منابع حقوقي براي تفسير و توضيح درست قوانين مربوطه و آگاهي بر معناي حقيقي قانون مجازات اسلامی در حوزه جرایم اقتصادی استفاده می­شود. نظریه­های جهانی پیرامون جرایم اقتصادی و تأثیری را که بر قانونگذار ایران در تعیین سیاست جنایی در مقابله با آنها نهاده است مورد مطالعه قرار می­گیرد.  بطوري که سعي گرديده با بهره­گيري از منابع موجود، سراسر اين تحقيق از توصيف و تحليل خالي نباشد.

 فصل اول

 کلیات تحقیق

 مقدمه

شناخت مفاهیم اصلی تحقیق و بستر نظری مربوط به آن برای ورود به مباحث اصلی در هر پژوهشی ضروری می­نماید. لذا این فصل تلاش دارد تا بستری مفهومی برای تحقیق و بحث در فصول آتی بگسترد. برای این منظور اصطلاح «مفاسد اقتصادی» به عنوان محور اصلی تحقیق طی یک مبحث مورد تعریف قرار می­گیرد. تعاریف ثابت و مورد قبولی از مفاسد اقتصادی ارائه نشده است لذا تلاش می­شود تا با ارائه تعریفی که سازمان­های بین­المللی و دکترین داخلی از دو مفهوم «جرم اقتصادی» و «فساد» ارائه نموده­اند و رابطه بین این دو در نظام کیفری ایران ، ماهیت این نوع جرائم آشکار شود. بعلاوه ضمن گفتاری در مبحث اول این فصل به رابطه مفاسد اقتصادی با مفاهیم و جرایم مشابه پرداخته می­شود تا به بازشناسی هر چه بهتر این مفهوم کمک نماید.

مبحث دوم از این فصل تلاش می­کند تا مبانی نظری را در باب سیاست کیفری ارائه کند. این مبانی دکترین حقوقی در باب انواع سیاست های کیفری و اشکال آن در نظام­های مختلف سیاسی بحث می­کند. این مبانی چارچوبی مفهومی ایجاد می­کند که ما بتوانیم در فصول بعدی به توصیف و تحلیل جدیدترین سیاست کیفری قانونگذار ایران در مقابله با فساد اقتصادی و مالی بپردازیم.

مبحث اول- مفهوم و ماهیت فساد اقتصادی

 در قانون جدید مجازات اسلامی قانونگذار از اصطلاح «جرم اقتصادی» استفاده نموده است. اینکه جرم اقتصادی چه تعریف ، ماهیت و معیار هایی برای تشخیص دارد ؟ و رابطه آنها با مفهوم فساد چیست ؟ و با توجه به این دو مفهوم، چگونه می­توان به اصطلاح «فساد اقتصادی» رسید در این مبحث مورد بررسی قرار می دهیم .

گفتار اول- تعریف جرم اقتصادی

 

از بزهکاری اقتصادی غالباً به عنوان مساله­ي دنیای امروز بحث می­شود.[4] بعد از گذشت چند دهه از پیدایش و ورود آن به دنیای علوم کیفری، هنوز هم دارای چارچوب و تعریف مشخصی نيست که ناشي از پیشرفت و تحول فزاینده­ي علوم جدید در دنیای صنعتی و تجاری است. در یک تعریف کلی جرایم اقتصادی را جرایمی دانسته­اند که برای دست­یابی به یک امتیاز مالی ارتکاب می­یابند. [5]

در تعریفی دیگر جرم اقتصادي را اعمال غيرقانوني ارتكاب يافته در قلمرو فعاليت­هاي حرفه­اي به منظور كسب امتيازات اقتصادي تعريف نموده­اند.[6]

در منابع داخلی به علت عدم ارائه تعریف مشخص از سوی مقنن در خصوص این جرایم، برخی «جرایم اقتصادی» را دسته‌ای از جرائم با انگیزه مادی و با ماهیت اقتصادی، یعنی فعالیت‌های مالی و پولی، داد و ستد داخلی و خارجی، استفاده از منابع، بدون مجوز، ارتشاء و رانت خواری، می‌دانند.[7]

عده­ای نیز این گروه از جرائم را: «فعل یا ترک فعل اقتصادی که موجب اخلال در نظم اجتماعی- اقتصادی جامعه بوده و در قانون جزا برای آن مجازات و یا اقدامات تأمینی- تربیتی در نظر گرفته شده باشد.»[8] ، تعریف می‌نمایند.

[1] نورزاد، مجتبی، جرایم اقتصادی در حقوق کیفری ایران، تهران: جنگل‏: جاودانه‏، ۱۳۸۹ ص 321.

[2] دادخدایی، لیلا، “مفهوم جرم اقتصادی و تحولات آن”، نشریه تعالی حقوق، سال دوم، شماره 6 ،1389،ص 45

[3] شمس ناتری،محمد ابراهیم و توران توسلی زاده ،”پيشگيري وضعي از جرايم اقتصادي“،فصلنامه حقوقي مجله دانشکده حقوق و علوم سياسي، دوره 41، شماره 4، زمستان 1390، ص201

[4] اسجوگران واسكوج، 2004­ص12 نقل از دادخدایی، لیلا، “مفهوم جرم اقتصادی و تحولات آن”، نشریه تعالی حقوق، سال دوم، شماره 6 ،1389، ص 46

[5] ژان لوك بَچِر  و نیكلا كلوُز،جرم اقتصادی و کنترل آن ” ، ترجمه شهرام ابراهیمی ، مجله حقوقی دادگستری، دوره جدید ، شماره 21 ، زمستان 1386، ص 134.

[6] اسجوگران واسكوج، 2004­ص14 نقل از دادخدایی، لیلا، 1389، ص 46.

[7] رئیس دانا، فریبرز، چکیدة مباحث مطرح شده در محور جرایم مالی- اقتصادی، آسیب‌های اجتماعی ایران، انجمن جامعه شناسی ایران، چاپ اول، تهران، انتشارات آگه،1383، 408-403.

[8] اقتراح قضایی از جرایم اقتصادی، نشریة عصر ما،27/10/1380؛

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122