پايان نامه بررسي سيره تبليغي و مخاطب شناسي امام صادق(ع) در نشر و گسترش معارف اسلامي

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي سيره تبليغي و مخاطب شناسي امام صادق(ع) در نشر و گسترش معارف اسلامي یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 176 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي سيره تبليغي و مخاطب شناسي امام صادق(ع) در نشر و گسترش معارف اسلامي بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

مقدمه 1
فصل اول؛ کلیات تحقیق2
1-1 بیان مسأله 3
1-2 اهمیت وضرورت تحقیق 5
1-3 هدف تحقیق 8
1-4 سوالات تحقیق 9
فصل دوم؛ ادبیات و مبانی نظری تحقیق 10
2-1 مقدمه 11
2-2 پیشینه تحقیق 12
2-3 تبلیغ از نگاه فرهنگ غرب15
2-4 تبلیغ از نگاه اندیشمندان مسلمان 16
2-5 تعریف تحقیق از تبلیغ 20
2-6 مبانی نظری 21
2-6-1 ارتباطات به مثابه انتقال پیام 22
2-6-2 ارتباطات به مثابه تولید و تبادل معنا 27
2-6-3 ارتباطات به مثابه آیین 30
2-6-4 چارچوب نظری ارتباطی تحقیق34
2-6-5 مبانی نظری مخاطب‌شناسی36
2-6-5-1 تاریخچه مخاطبان 37
2-6-5-2 گونه‌های مختلف مخاطبان40
2-6-5-2-1 مخاطبان به مثابه یک گروه یا عموم40
2-6-5-2-2 مخاطب به مثابه خرسندی و رضامندی در رجوع به رسانه41
2-6-5-2-3 مخاطبان یک رسانه خاص42
2-6-5-2-4 مخاطبان یک کانال یا محتوا43
2-6-5-2-5 رویکرد اتخاذ شده در تحقیق44
فصل سوم؛ روش¬شناسی تحقیق45
3-1 مفهوم¬شناسی روش اسنادی46
3-2 مزایا و معایب48
3-3 مآخذیابی49
3-4 طبقه¬بندی مآخذ50
فصل چهارم؛ شرایط فرهنگی و اجتماعی دوران امام صادق(ع) 51
4-1 مروری اجمالی بر زندگی امام صادق(ع) 52
4-2 وقایع مهم زندگی آن حضرت 54
4-2-1 قیام زیدبن¬علی 54
4-2-2 انتقال خلافت به عباسیان 54
4-3 شرایط امام صادق(ع) در زمان خلافت عباسیان 58
4-4 مناسبات امام صادق(ع) و منصور عباسی 61
4-5 شهادت امام صادق(ع) 63
4-6 وضعیت اجتماعی و فرهنگی آن عصر 63
4-6-1 فترت سیاسی امویان و کاهش فشار دستگاه خلافت 62
4-6-2 وضعیت جدید جامعه اسلامی و باز شدن عرصه¬های فکری و فرهنگی63
4-6-3 ورود فرهنگ¬ها و ملیت¬های جدید به جهان اسلام66
4-6-4 پیداش مشرب¬ها و مکتب¬های جدید فکری68
4-6-4-1 جبر69
4-6-4-2 زندقه 69
4-6-4-3 اعتزال 70
4-6-4-4 غلات 71
فصل پنجم؛ شیوه¬های تبلیغی امام صادق(ع) 74
5-1 آموزش 75
5-1-1 سطوح آموزشی امام 75
5-1-1-1 سطح عمومی 75
5-1-1-2 سطح خصوصی 77
5-1-2 مهم¬ترین شاگردان امام 82
5-1-2-1 هشام¬بن¬حکم 82
5-1-2-2 زراه¬بن اعین شیبانی 86
5-1-2-3 ابوسعید ابان¬بن¬تغلب 86
5-1-2-4 مومن الطاق 87
5-1-2-5 ابوحمزه ثمالی 87
5-2 مجالس عزاداری 89
5-2-1 اهمیت واقعه عاشورا و مجالس عزاداری 90
5-2-2 مجالس عزاداری به مثابه یک رسانه 91
5-2-3 استفاده تبلیغاتی امام صادق(ع) از مجالس عزاداری 95
5-3 حج 99
5-3-1 اهمیت و ضرورت حج 100
5-3-2 حج به مثابه یک رسانه آیینی 101
5-3-3 استفاده تبلیغی امام از حج 105
5-4 مناظره 111
5-4-1 انواع مناظره 112
5-4-2 آداب مناظره 112
5-4-2-1 قداست هدف 112
5-4-2-2 اولویت امر به معروف و نهی از منکر نسبت به مناظره113
5-4-2-3 رعایت ادب 113
5-4-2-4 مناظره با افراد برجسته 113
5-4-2-5 اجتهاد مناظره¬کننده 114
5-4-2-6 فن بیان 114
5-4-4 شیوه مناظرات امام صادق(ع) 115
5-4-4-1 دعوت به توحید و اثبات وجود خدا115
5-4-4-2 پاسخ¬های کوتاه 115
5-4-4-3 استدلال عقلی و منطقی 116
5-4-4-4 ایجاد صورت¬های مختلف برای طرف مقابل116
5-4-4-5 رعایت ادب117
5-4-4-6 باطل کردن مدعای فرد با استفاده از کلام وی117
5-4-4-7 قرار گرفتن در جایگاه پرسشگر119
5-4-4-8 تذکر دادن به امور ملموس زندگی119
5-4-4-9 رد قیاس و رای119
5-4-5 موضوعات مناظرات امام صادق(ع)121
5-5 نشر حدیث122
5-6 شعر و ادبیات 129
5-6-1 استفاده امام از شعر 130
5-7 مکتوب کردن 136
فصل ششم؛ مخاطب¬شناسی امام صادق(ع) 139
6-1 اصحاب 139
6-2 غلات 140
6-3 صوفیان 141
6-4 معتزله 142
6-5 ابوحنیفه 143
6-6 مالک¬بن¬انس 143
6-7 خلفا 144
6-8 غیرمسلمانان(اهل کتاب) 145
6-9 زنادقه و دهریون 146
6-9-1 ابن¬مقفع 148
6-9-2 ابن¬ابی¬لیلی 149
6-9-3 ابن¬ابی¬العوجاء 149
فصل هفتم؛ نتیجه¬گیری و جمع¬بندی 151
منابع و مآخذ 156

منابع و مآخذ

الف. منابع فارسی

آذرنوش، آذرتاش(1383)، فرهنگ معاصر عربی-فارسی، تهران: نشر نی

استوت، دانیل(1388)، برگزیده دانش­نامه دین، ارتباطات و رسانه، به کوشش: سیدحمیدرضا قادری و گروه مترجمان، قم: دفتر عقل

ازکیا، مصطفی، دربان آستانه، علیرضا(1389)، روش­های کاربردی تحقیق، تهران: انتشارات کیهان

افتخاری و دیگران، اصغر(1389)، 3 جلد، عاشورا پژوهی، شناخت و تحلیل قیام عاشورا،ج1، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق(ع)

امین، سیدمحسن(1374)، سیره معصومان، ترجمه علی حجتی کرمانی، تهران: انتشارات سروش

ایگلتون، تری(1368) نظریه ادبی، ترجمه عباس مخبر، تهران: نشر مرکز

باهنر، ناصر(1387)، رسانه­ها و دین؛ از رسانه­های سنتی تا تلویزیون، تهران: مرکز تحقیقات صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران

بشیر، حسن(1387)، تعامل دین و ارتباطات، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق(ع)

بشیر، حسن(1388)، گفتارهایی درباره فرهنگ، ارتباطات و توسعه، گردآوری و ترجمه حسن بشیر، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق(ع)

بشیریه، حسین(1379)، نظریه­های فرهنگ در قرن بیستم، تهران: انتشارات موسسه فرهنگی آینده­پویان

بنجامن، ساموئل گرین ویلز(1363)، ایران و ایرانیان، ترجمه محمدحسین کردبچه، تهران: جاویدان

پاشا، ایوب صبری(1382)، مرآه الحرمین، ترجمه عبدالرسول منشی، به اهتمام جمشید کیان­فر، بی­جا: نشر میراث مکتوب

پیشوایی، مهدی(1381)، سیره پیشوایان؛ نگرشی بر زندگانی اجتماعی، سیاسی و فرهنگی امامان معصوم علیهم السلام، قم: انتشارات موسسه امام صادق(ع)

تقی­زاده داوری، محمود(1384)، سنت عزاداری و منقبت خونی در تاریخ شیعه امامیه، قم: موسسه شیعه­شناسی

جعفری، علی(1387)، جزوه درسی مبانی ارتباطات، دوره کارشناسی ارشد تبلیغ و ارتباطات فرهنگی دانشکده فرهنگ و ارتباطات دانشگاه سوره

جعفریان، رسول(1384الف)، حیات فکری و سیاسی امامان شیعه، قم: انتشارات انصاریان

جعفریان، رسول(1384ب)، تاملی در نهضت عاشورا، قم: انتشارات انصاریان

جوادی آملی، عبدالله]آیت­الله[(1384)، صهبای حج، قم: مرکز نشر اسراء

جوادی آملی، عبدالله]آیت­الله[(1383)، شکوفایی عقل در پرتو نهضت حسینی، قم: نشر اسراء

چاوشیان، سیدجلال و دیگران(1367)، نخستین گام در شناخت تبلیغ، تهران: هفتمین کنفرانس اندیشه اسلامی

چلبی، مسعود(1375)، جامعه­شناسی نظم، تهران: نشر نی

حسینی، سیدمرتضی(1383)، اخلاق تبلیغ در سیره رسول­الله(ص)، قم: مرکز جهانی علوم اسلامی

حسینی بهشتی، سیدمحمد حسین]شهید آیت­الله[(1367)، حج در قرآن، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی

حسینی میرصیفی، سیده فاطمه(1384)، شیوه مناظرات انبیاء و امام صادق(علیهم السلام)، تهران: شرکت چاپ و نشر بین الملل

حکیم، سید منذر، موسوی، سید عبدالرحیم(1384)، پیشوایان هدایت، ج8، تهران: مجمع جهانی اهل بیت(ع)

حکمت، علی اصغر(1316)، اصول فن مناظره، تهران: چاپخانه مهر

خامنه­ای، سیدعلی]آیت­الله[(1385)، اشک باید رازدار باشد، تهران: موسسه پژوهشی – فرهنگی انقلاب اسلامی

خامنه­ای، سیدعلی]آیت­الله[(1383)، ستودگان و ستایشگران، تهران: سوره مهر

خامنه­ای، سیدمحمد(1371)، حج از نگاه حقوق بین­الملل، تهران: کیهان

خمینی، روح الله(1378)، مجموعه آثار، ج 9، تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

خمینی، روح الله(1378)، مجموعه آثار، ج 10، تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

خمینی، روح الله(1378)، مجموعه آثار، ج 11، تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

خمینی، روح الله(1378)، مجموعه آثار، ج 13، تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

خمینی، روح الله(1378)، مجموعه آثار، ج 14، تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

خمینی، روح الله(1378)، مجموعه آثار، ج 16، تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

خمینی، روح الله(1378)، مجموعه آثار، ج 21، تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)

خمینی، روح الله(بی­تا)، ولایت فقیه، بی­جا: بی­نا

خندان، محسن(1374)، تبلیغ اسلامی و دانش ارتباطات اجتماعی، تهران: مرکز چاپ ونشر سازمان تبلیغات اسلامی

دادگران، محمد(1385)، مبانی ارتباط جمعی، تهران: فیروزه

دورکیم، امیل(1382)، صور بنیانی حیات دینی، ترجمه محمدباقر پرهام، تهران: نشر مرکز

دهخدا، علی اکبر(1377)، لغتنامه، زیر نظر محمد معین و سیدجعفر شهیدی، تهران: موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران

راجرز، اورت میچل(1387)، تاریخ تحلیلی علم ارتباطات؛ رویکردی شرح حال نگارانه، ترجمه: غلامرضا آذری، تهران: نشر دانژه

رزمجو، حسین(1370)، انواع ادبی و آثار آن در زبان فارسی، مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی

رهبر، محمدتقی(1371)، پژوهشی در تبلیغ، تهران: حوزه هنری

رودنبولر، اریک دبلیو(1387)، ارتباطات آیینی؛ از گفتگوهای روزمره تا جشن­های رسانه­ای شده، ترجمه: عبدالله گیویان، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق(ع)

ساروخانی، باقر(1388)، روش­های تحقیق در علوم اجتماعی، 2 جلد، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

سورین، ورنر، تانکارد، جیمز(1384)، نظریه­های ارتباطات، ترجمه: علیرضا دهقان، تهران: انتشارات دانشگاه تهران

شریعتی، علی(1361الف)، حسین وارث آدم، تهران: قلم

شریعتی، علی(1361ب)، تحلیلی بر مناسک حج، تهران: قلم

شرف­الدین، سید(1351)، فلسفه شهادت و عزاداری حسین بن علی(ع)، ترجمه: علی صحت، تهران: انتشارات مرتضوی

شوشتری، جعفر]شیخ[(1380)، الخصائص الحسینیه، ویژگی­های امام حسین(ع)، ترجمه: علی کرمی، قم: حاذق

شوشتری، سیدنورالله(1376)، مجالس المومنین، تهران: کتاب فروشی اسلامیه

شهید ثانی(1374)، منیه المرید فی آداب المفید و المستفید، ترجمه سیدمحمدباقر حجتی، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی

شهیدی، سیدجعفر(1388)، زندگانی امام صادق(ع)؛ جعفر بن محمد(ع)، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی

صدوق، ابی جعفر بن محمد بن علی بن الحسین بابویه القمی]شیخ[(بی تا)، الخصال، ترجمه و تصحیح سید احمد فهری زنجانی، تهران: انتشارات علمیه اسلامیه

صفایی، سیداحمد(1342)، هشام بن الحکم، تهران: انتشارات دانشگاه تهران

طباطبایی، سیدمحمدحسین(1363)، المیزان، ج1، ترجمه سیدمحمدباقر موسوی، قم: انتشارات اسلامی

طباطبایی، سیدمحمدحسین(1363)، المیزان، ج3، ترجمه سیدمحمدباقر موسوی، قم: انتشارات اسلامی

طریحی، فخرالدین(1085ق)، مجمع البحرین، تحقیق سیداحمد حسینی، ]بی نا[: نشر الثقافه الاسلامیه

طوسی، محمد بن حسن(1348)، اختیار معرفه الرجال(معروف به رجال کشی)، تصحیح و تعلیق: حسن مصطفوی، مشهد: دانشگاه مشهد

عاملی، جعفر مرتضی(1365)، زندگانی سیاسی امام رضا(ع)، ترجمه دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه، قم: کنگره جهانی حضرت رضا(ع)

عبدالرحمن­بن­خلدون(1375)، مقدمه ابن خلدون، ترجمه محمد پروین­گنابادی، تهران: انتشارات علمی و فرهنگی

عسکری، سیدمرتضی(1414ق)، خمسون و مائه صحابی مختلق، ج1: بی­جا: التوحید للنشر

عسکری، سیدمرتضی(1385)، نقش ائمه در احیاء دین، ج 2، قم: مرکز فرهنگی منیر

عمادزاده، عمادالدین(1362)، زندگانی معلم کبیر حضرت صادق، ج1، بی­جا: انتشارات گنجینه نشر محمد

قاضی عسگر، سیدعلی(1375)، حج در اندیشه اسلامی، تهران: نشر مشعر

قاضی عسگر، سیدعلی(1382)، حج و حرمین شریفین در تفسیر نمونه، تهران: نشر مشعر

قرائتی، محسن(1372)، قرآن و تبلیغ، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

فارسی، جلال­الدین(بی­تا)، پیامبری و انقلاب، قم: امید

فرامرز قراملکی، احمد(1388)، روش­شناسی مطالعات دینی، مشهد: دانشگاه علوم اسلامی رضوی

فرهمندپور، فهیمه(1378)، تحلیل نیم قرن سیاست­های تبلیغی امویان در شام، تهران: امیرکبیر

فرهنگی، علی­اکبر(1389)، ارتباطات انسانی، ج 1، تهران: موسسه خدمات فرهنگی رسا

فیاض، ابراهیم(1389الف)، تعامل دین، فرهنگ و ارتباطات، تهران: شرکت چاپ و نشر بین‌الملل

فیاض، ابراهیم(1389ب)، جامعه­شناسی معرفتی ادبیات و ارتباطات، تهران: دفتر مطالعات و رسانه­ها

فیسک، جان(1386)، درآمدی بر مطالعات ارتباطی، ترجمه: مهدی غبرایی، تهران: دفتر مطالعات و توسعه رسانه­ها

کاویانی، محمد(1388)، روان­شناسی تبلیغات با تاکید بر تبلیغ دینی، تهران: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

کلینی، ابی جعفر محمد بن اسحاق(1363)، الکافی، ج1، تحقیق علی اکبر غفاری، تهران: دار الکتب الاسلامیه

کلینی، ابی جعفر محمد بن اسحاق(1363)، الکافی، ج6، تحقیق علی اکبر غفاری، تهران: دار الکتب الاسلامیه

کری، جیمز(1376)، ارتباطات و فرهنگ، ترجمه مریم داداشی، تهران: نشر نقطه

گیدنز، آنتونی(1378)، جامعه­شناسی، ترجمه منوچهر صبوری، تهران: نشر نی

لال، جیمز(1379)، رسانه­ها، ارتباطات، فرهنگ، ترجمه مجید نکودست، تهران: موسسه انتشاراتی روزنامه ایران

 

مدیر شانه­چی، کاظم(1382)، علم الحدیث، قم: دفتر انتشارات اسلامی

مرکز تحقیقات و انتشارات حج(1405ق)، کنگره عبادی و سیاسی حج، مجموعه سخنان و پیام­های امام خمینی(ره)، تهران: مرکز تحقیقات و انتشارات حج

مطهری، مرتضی(1389)، مجموعه آثار، ج 1 ، تهران: انتشارات صدرا

مطهری، مرتضی(1389)، مجموعه آثار، ج 3 ، تهران: انتشارات صدرا

مطهری، مرتضی(1389)، مجموعه آثار، ج 13، تهران: انتشارات صدرا

مطهری، مرتضی(1389)، مجموعه آثار، ج 14، تهران: انتشارات صدرا

مطهری، مرتضی(1389)، مجموعه آثار، ج 16، تهران: انتشارات صدرا

مطهری، مرتضی(1389)، مجموعه آثار، ج 17، تهران: انتشارات صدرا

مطهری، مرتضی(1389)، مجموعه آثار، ج 18، تهران: انتشارات صدرا

مطهری، مرتضی(1389)، مجموعه آثار، ج 20، تهران: انتشارات صدرا

مطهری، مرتضی(1389)، مجموعه آثار، ج 24، تهران: انتشارات صدرا

مطهری، مرتضی(1389)، مجموعه آثار، ج 25، تهران: انتشارات صدرا

مظاهری، محسن حسام(1387)، رسانه شیعه، تهران: شرکت چاپ و نشر بین الملل

معارف، مجید(1374)، پژوهشی در تاریخ حدیث شیعه، تهران: موسسه فرهنگی و هنری ضریح

معارف، مجید(1384)، تاریخ عمومی حدیث، تهران: انتشارات کویر

معتمدی، سیدحسین(1378)، عزاداری سنتی شیعیان در بیوت علماء و حوزه­های علمیه و کشورهای جهان، ج 1، قم: انتشارات عصر ظهور

مفید، محمد بن علی(1384)، الارشاد، ترجمه سیدهاشم رسولی محلاتی، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی

مک­کوییل، دنیس(1387)، مخاطب­شناسی، ترجمه مهدی منتظرالقائم، تهران: دفتر مطالعات و توسعه رسانه­ها

مک­لوهان، هربرت مارشال(1379)، برای درک رسانه­ها، ترجمه سعید آذری، تهران: سروش

موسوی بجنوردی، کاظم(1369)، دایره المعارف بزرگ اسلامی، ج 2، تهران: مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی

موسوی بجنوردی، کاظم(1369)، دایره المعارف بزرگ اسلامی، ج 4، تهران: مرکز دایره المعارف بزرگ اسلامی

مهدی­زاده، سیدمحمد(1384)، مطالعه تطبیقی نظریه کاشت و دریافت در ارتباطات، تهران: مرکز تحقیقات، مطالعات و سنجش برنامه­های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

مهریزی، مهدی]حجت­الاسلام[(1388)، نهضت عاشورا و فرهنگ عزاداری: مجموعه مقالات، تهران: موسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی

نجاشی، احمد بن علی(1416ق)، رجال النجاشی اسماء مصنفی الشیعه، تحقیق سیدموسی شبیری زنجانی، قم: نشر جامعه مدرسین

نصر، سیدحسین(1375)، هنر و معنویت اسلامی، ترجمه رحیم قاسمیان، تهران: دفتر مطالعات دینی

نصر، صلاح(1380)، جنگ روانی، ترجمه حقیقت کاشانی، تهران: سروش

نوری طبرسی، حسین(1381)، لولو و مرجان، تصحیح و تحقیق ع.م.رکنی، قم: پیام مهدی(عج)

ولک، رنه(1368)، نظریه ادبیات، ترجمه ضیاء موحد و پرویز مهاجر، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی

هاشمی­نژاد، سیدعبدالکریم]شهید[(1383)، درسی که حسین(ع) به انسان­ها آموخت، مشهد: به­نشر

همایون، محمدهادی(1384)، جهانگردی: ارتباطی میان فرهنگی، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق(ع)

هوور، استوارت­ام، لاندبای، نات(1385)، بازاندیشی درباره رسانه، دین و فرهنگ، ترجمه مسعود آریایی­نیا، تهران: سروش

واسعی، سیدعلیرضا، دیانی، محمد شمس الدین(1386)، درآمدی بر روشهای تبلیغی ائمه، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

ــــــــــــــــ(1372)، منجد الطلاب، ترجمه محمد بندر ریگی، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

ب. منابع عربی

ابن شهر آشوب، محمد بن علی(بی تا)، مناقب آل ابی طالب، قم: کتابفروشی مصطفوی

ابن­طاوس، سیدعلی(1381)، لهوف، ترجمه: عباس عزیزی، قم: صلاه

ابن عبدالبر، یوسف(بی­تا)، جامع بیان العلم و فضله، ج1، بیروت: دارالکتب العلمیه

ابن عبدربه، احمدبن محمد(1404ق)، العقد الفرید، بیروت: دارالکتب العلمیه

ابن قولویه، جعفربن محمد(1377)، کامل الزیارات، ترجمه: سیدمحمد جواد ذهنی تهرانی، تهران: پیام حق

ابن منظور، جمال الدین(1408ق)، لسان العرب، تعلیق و تهیه فهارس: علی سیری، بیروت: دار الاحیاء التراث العربی

ابن­واضح(1384ق)، تاریخ یعقوبی، ج3، نجف: منشورات المکتبه الحیدریه

 

پاشا صالح، علی(1317)، آداب المناظره، تهران: چاپخانه فردوسی

تستری، محمد تقی(1410ق)، قاموس الرجال فی نحقیق الشیعه و محدثیهم، قم: موسسه النشر الاسلامی

تفتازانی، سعدالدین(1411ق)، مختصر المعانی،بی­جا: دار الفکر

جوهری، اسماعیل بن حماد(1407ق)، الصحاج تاج اللغه و صحاح العربیه، تحقیق احمد بن عبدالغفور، بیروت: دارالعلم للملایین

حر عاملی، محمد بن حسن(1391ق)، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، بیروت: دار الاحیاء التراث العربی

حکیمی، محمدرضا و دیگران(1408ق)، الحیاه، تهران: الثقافه الاسلامیه

حیدر، اسد(1403ق)، الامام الصادق و مذاهب الاربعه، ج1، بیروت: دار الکتب العربی

حیدر، اسد(1403ق)، الامام الصادق و مذاهب الاربعه، ج2، بیروت: دار الکتب العربی

الخزرجی، حیدر(1416ق)، حج الانبیاء و الائمه، تهران: نشر المشعر

دینوری، لابی محمد بن عبدالله و مسلم بن قتیبه(1343ق)، عیون اخبار الرضا، قاهره: دار الکتب المصریه

ذهبی، شمس­الدین(1374ق)، تذکره الحفاظ، بیروت: دار الکتب العلمیه

راغب اصفهانی، حسین بن محمد(1404ق)، المفردات فی غریب القرآن، ]بی­جا[: دفتر نشر کتاب

زرکلی، خیرالدین(1986م)، الاعلام، ج3، بیروت: دارالعلم للملایین

سیوطی، جلال­الدین(1403ق)، درالمنثور، ج2، بیروت: دارالفکر

شریف القریشی، باقر(1430ق)، موسوعه سیره اهل البیت، ج 19، قم: اداره الامور الثقافیه التابعه لوزاره الثقافه و الارشاد الاسلامی

شریف القریشی، باقر(1430ق)، موسوعه سیره اهل البیت، ج 21، قم: اداره الامور الثقافیه التابعه لوزاره الثقافه و الارشاد الاسلامی

شریف القریشی، باقر(1430ق)، موسوعه سیره اهل البیت، ج 22، قم: اداره الامور الثقافیه التابعه لوزاره الثقافه و الارشاد الاسلامی

شریف القریشی، باقر(1430ق)، موسوعه سیره اهل البیت، ج 25، قم: اداره الامور الثقافیه التابعه لوزاره الثقافه و الارشاد الاسلامی

 

المستشاریه الثقافیه للجمهوریه الاسلامیه الایرانیه بدمشق(1412ق)، الامام الصادق دراسات و ابحاث

مسعودی، ابوالحسن(بی­تا)، مروج الذهب و معادن الجواهر، بتحقیق محمد محیی الدین، بیروت: دارالمعرفه

مظفر، محمدرضا(1400ق)، المنطق المظفر، بیروت: دار التعارف

مظفر، محمدحسین(1409ق)، الامام الصادق، ج 2، قم: موسسه النشر الاسلامی

معلوف، لوییس(1992م)، المنجد فی اللغه، بیروت: المکتبه الشرقیه

مغنیه، محمدجواد(1404ق)، الشیعه و الحاکمون، بیروت: دار و مکتبه الهلال

مفضل، علی بن عمر جعفی(1404ق)، توحید مفضل، تحقیق کاظم مظفر، بیروت: موسسه وفاء

 ج. مقالات

– میرعابدینی، احمد(1388)، انقلاب آييني و رسانه‌هاي جمعي بعد از انقلاب اسلامي، تهران: نشریه رسانه

– باهنر، ناصر، جعفری، علی(1388)، راديو و مدل آييني در توسعه ارتباطات ديني: مطالعه موردي شبکه معارف صدا، همایش علمی حوزه، رسانه و ارتباطات با رویکرد بین­المللی

چکیده

پژوهش حاضر تلاشی است برای تبیین سیره تبلیغی امام صادق(ع) برای نشر و گسترش معارف اسلامی و مخاطب­شناسی آن حضرت. در این پژوهش پس از تشریح مکاتب مختلفی ارتباطاتی، در نهایت تلفیقی از مکتب انتقال و ارتباطات آیینی برای تشریح سیره تبلیغی آن حضرت ارائه شده است. در ادامه مبتنی بر منظومه معرفتی اندیشمندان شیعه، سعی شده است تعریفی قابل قبول برای واژه تبلیغ ارائه شود. مبتنی بر تعریف ارائه شده هر اقدامی که شخصیت انسانی را در جهت ارزشهای الهی سوق دهد در حکم تبلیغ شمرده می­شود. اعم از آنکه انتقال مستقیم آگاهی­های دینی به مخاطب باشد یا نباشد. در ادامه مبتنی بر اسناد تاریخی سعی شده است شرایط خاص فرهنگی، اجتماعی و سیاسی دوران حیات امام صادق(ع) که در امام در بستر آن فعالی می­کردند، تشریح شود. در بحث تاریخی نیز با استفاده از شیوه اسنادی – کتابخانه­ای، موارد تاریخی لازم برای بررسی سیره تبلیغی آن حضرت جمع­آوری گردید. در ابتدا با تشریح  بررسی­های تاریخی نشان داد که آموزش، مجالس عزاداری، حج، نشر حدیث، شعر و ادبیات، مکتوب کردن و مناظره مهم­ترین روش­های تبلیغی امام صادق(ع) را تشکیل می­داده است. در هر یک از این موارد با اتکا به ادبیات علم ارتباطات و مبانی دو مکتب انتقالی و آیینی نشان داده شد که هر یک از این موارد برای امام حکم یک رسانه تبلیغی را برای نشر معارف الهی داشته است. در نهایت مشخص شد که امام برای نشر معارف الهی در جامعه همانقدر که ارائه آگاهی­های مستقیم دینی را مطمح نظر قرار می­داده­اند، بر تبلیغ در چارچوب مکتب ارتباطات آیینی نیز تاکید داشته­اند. تاکید آن امام بر برگزاری مجالس عزاداری، ثواب گریستن و گریاندن صرف بر سیدالشهدا و سرودن اشعار مناسبتی در خصوص واقعه عاشورا از مصداق­های تاریخی این ادعاست. در نهایت هم با ذکر عمده مخاطبانی که امام صادق(ع) با آنها ارتباط داشته­اند، سعی شده است نوع مواجهه امام با این افراد مورد بررسی و تحلیل قرار دارد.

واژگان کلیدی: تبلیغ، امام صادق(ع)، رسانه، عزاداری، حج، حدیث،مخاطب شناسی

مقدمه

جریان حاکم امروز بر جهان، یک جریان الحادی است. این یک واقعیت تردیدناپذیر است که جریان حاکم بر جهان امروز یک جریان کفراندود و تک ساحتی است و معیارهای ارزشی حاکم بر روابط و معادلات بین­المللی متناسب با ماهیت همین جریان جهانی است. یعنی معیارهای غیرالحادی و نظام ارزشی فراخاکی و ماوراءمادی هیچ حاکمیتی بر جهان امروز ندارد. این هژمونی و به تعبیر آدورنو، درهم­ریختگی شعور به اندازه­ای است به سختی می­توان انسان­ها را به این هژمونی آگاه کرد. قدم نخستین این آگاه­سازی، آگاه­سازی انسان­هاست. انفجار از آنجا آغاز می­شود که انسان مسخ­شده به مسخ هویت انسانی خویش پی می­برد. اندام سنگ­شده جامعه بشری پنداری به طور ملایم و آرامی اندک اندک و خرده خرده جان می­گیرد و تکان می­خورد، حرکت می­کند، منقبض می­شود، منبسط می­شود و در مقابل بهت و حیرت جانکاه جادوگران افسانه­ای به واقعیت الهی خویش آگاهی پیدا می­کند و خودآگاهی او هماهنگ با شورش بیتاب کننده­اش علیه نظام موجود، فصل جدیدی را به وجود می­آورد.

اینجاست که خداآگاهی عین خودآگاهی توده­ها می­شود و گرایش به حقیقت و نبرد برای تحقق آن عین یک نهضت آزادی­بخش و عادلانه­ای می­شود که استقلال و آزادی ملت­ها از نتایج مستقیم آن است. اینجاست که نقش مهم تبلیغ انسانی و الهی رخ می­نماید و اهیمت خود را بیش از پیش عیان می­کند. اگر تبلیغ، ستون فقرات حیات نظام جهانی الحاد است و اگر امپریالیسم برای فریب ملت­ها و در جاهلیت­های مدرن نگاه داشتن توده­های انسانی است، ولی تبلیغان الهی و انسانی در بیداری و هدایت آنها در مسیر و رشد و تعالی الهی است. در این مسیر است که مسئولین سنگین تبلیغات و علوم و فنون تئوری­های حول آن مشخص می­شود. خداوند در آیات 104 و 105 سوره آل­عمران می­فرماید: «باید از شما مسلمانان، خلق را به خیر و صلاح دعوت کنند و مردم را به نیکوکاری امر و از بدکاری نهی کنند و اینان به حقیقت واسطه هدایت خلق هستند.»  بنابراین می­تان ادعا کرد، اهمیت تبلیغات اسلامی به میزان اهمیت بیداری جوامع انسانی در جهت تحقق آرمان انبیاست. تبلیغاتی که در خدمت بیداری و آگاهی انسان­ها قرار گیرد.

فصل اول کلیات تحقیق


1-1 بیان مسأله

پژوهش حاضر در پی توصیف مقطعی از تاریخ اسلام است. در حقیقت، پژوهش در توصیف و تشریح مقطعی از تاریخ از دریچه علم ارتباطات است. موضوعی تحت عنوان «بررسی سیره تبلیغی و مخاطب­شناسی امام صادق(ع) و مخاطب­شناسی آن در حضرت در نشر و گسترش معارف اسلامی» نیازمند غور در تاریخ و طبقه­بندی رفتار ایشان بر مبنای دیدگاه­های ارتباطی است. پس می­توان آن را نوعی مطالعه تاریخی تصور کرد. چند مطلب اساسی در هر مطالعه تاریخی مهم تلقی می­شود. سوال نخست، پرسش از چگونگی پیدایش و شکل­گیری امر تاریخی است.(فرامرز قراملکی، 1388) مبتنی بر این سوال، پژوهش پیش رو پس از تشریح مبانی نظری اتخاذ شده باید به این پرسش پاسخ دهد که امر تاریخی ملحوظ(سیره تبلیغی و مخاطب­شناسی امام) در چه شرایط و بستری و با چه شکل و صورتی و توسط چه فرد و افرادی رخ داده است. این موضوع همانی است که ساروخانی در کتاب روش­های تحقیق در علوم اجتماعی آن را اینگونه تشریح می­کند: «شناخت تاریخی با زندگی امیران و حاکمان زمان به انجام نمی­رسد بلکه حیات آنان نیز در درون مجموعه­ای تام به نام جامعه، شناخته و تحلیل می­شود.»(ساروخانی، 1398ج1: 257) تحقیق حاضر نیز مبتنی بر همین منطق در پله نخست در پی پاسخ به همین پرسش­هاست.

اگر بپذیریم که آن حضرت موفق به ایجاد یک جریان قدرتمند فکری و فرهنگی در عصر خود و جهان اسلام شد، بنابراین شناخت بسترهای اجتماعی و فرهنگی که آن حضرت در آن بسترها اقدامات خود را سامان می­دادند در اولویت نخست قرا رمی­گیرد. به همین علت محقق، تشریح وضعیت اجتماعی و فرهنگی و وضعیت دوران حیات امام در اولویت اول کار پژوهشی خود قرار داده و در مقام ترسیم اجمالی عصر زمان امام صادق(ع) بوده است. این مرحله همان مرحله­ای است که در مطالعات روش­شناسی دینی تحت عنوان آغازشناسی یا بسترشناسی(فرامرز قراملکی، 1388: 276) از آن نام برده­اند.

مرحله دوم پس از بسترشناسی، پرسش از چگونگی تطور امر تاریخی پس از پیدایش است. حادثه تاریخی چگونه بسط یافت؟ چه شکل­هایی پیدا کرد؟ به چه گستره­هایی رسوخ پیدا کرد و در چه زمینه­ها و با چه جهت­گیری­هایی حرکت کرد؟(همان: 276)بر هین مبنا، بسط و توصیف شیوه­های مورد استفاده و جهت­گیری­های حاکم بر روش­های تبلیغی و مخاطب­شناسی امام در نشر معارف اسلامی از دیگر محورهای اصلی این پژوهش است. در این قسمت محقق در پی آن است که شیوه­های مورد استفاده امام را در نشر معارف اسلامی، طبقه­بندی و توصیف کند. مسأله دیگر در این قسمت، تشریح مخاطب­شناسی امام و نوع رفتار ایشان با دسته­های مختلف مخاطبان است.

1-2 اهمیت و ضرورت تحقیق

بی­تردید تنها طرح نظری ارزش­های اسلامی برای تبلیغ اسلام کافی نیست. قرآن کریم در آیه 143 سروه بقره، پیامبر(ص) را گواه و نمونه­ای برای الگو گرفتن مردم از آن معرفی می­کند. ساختن فرد و جامعه اسلامی بر اساس معیارها و ارزش­های اسلامی و معرفی نمونه­های تبلور عینی ارزش­های اسلامی از اهمیت فراوانی برخوردار است. این عمل سبب می­شود که قابل عمل بودن و پاسخگو به نیازهای روز بودن اسلام، روشن و مبرهن گردد. ارزش­های اسلامی را تنها از طریق طرح نظری نمی­توان گسترش داد. برخی از علوم نظری را می­توان حتی بدون طرح نمونه­ها و الگوهای عینی طرح و تبیین کرد ولی ارزش­های اسلامی را با طرح نظری و ارائه نمونه­های عملی می­توان منتشر ساخت. مجاهدات طاقت­فرسای انبیاء و علمای راستین تنها برای طرح نظری تعالیم اسلام نبوده است بلکه آنها با مجاهدات و جان­فشانی­هایشان، نمونه­های عینی این ارزش­ها را به تاریخ و بشریت نشان داده­اند. در تبلیغات اسلامی، باید هم به طرح مبانی و نظری و هم به نشان دادن نمونه­های عینی همت گماشت. مبتنی بر همین مقدمات می­توان اظهار داشت، سخن گفتن تئوریک محض از کم و کیف تبلیغات دینی بدون تشریح سیره­های تبلیغی انبیاء و ائمه معصومین امری ناقص و ابتر است. اگر به آن قائلیم که منظومه معرفتی تبلیغات مبتنی بر دین از منظومه معرفتی تبلیغات سیاسی، تجاری و بازرگانی متفاوت است، در این صورت توصیف متدهای تبلیغی و ارتباطی بزرگان دینی که در قاعده منظومه معرفتی دینی به امر تبلیغ می­پرداختند، از نکات مهمی است که در پیکربندی آکادمیک تبلیغ باید مد نظر قرار گیرد.

علاوه بر نکته فوق، بررسی زندگی و سیره تبلیغی امام صادق(ع) از چند جهت اهمیت بالایی دارد. نخست آنکه این زمان به سبب انتشار عقاید و افکار گوناگون بستری به مثابه عرصه­ای است که در آن مکاتب مختلف فکری، متاع­های فرهنگی و اندیشه­ای خویش را روانه جامعه کرده­اند. پس با جامعه­ای بسته و یکسان از نظر فکری مواجه نیستیم. در چنین فضایی از یک سو باید مومنان در برابر شبهات مغرضانه و غیرمغرضانه مکاتب مختلف محافظت کرد و سوی دیگر باید در کنار دیگر مکاتب فکری، متاع اصیل اسلامی را نیز ارائه نمود. فعالیت در چنین بستری با رعایت این ملاحظات، با پیچیدگی­های بسیاری روبروست. نکته دیگر آنکه شرایط فرهنگی و اجتماعی زمان امام صادق(ع) به شدت با مسأله تنوع فرهنگی اقوام مختلف مسلمانان روبروست. به بیان ساده­تر، امام صادق(ع) در زمانی دست به نشر معارف الهی زد که به علت گسترش جغرافیایی جهان اسلام، اقوام و فرهنگ­های جدیدی به دایره مسلمین افزوده شده بودند. این اقوام جدید بعضا صاحب فرهنگ و تمدن بوده و با کوله­باری از منظومه­های معرفتی پا به حوزه معرفتی اسلام گذاشتند. به همین سبب نوع واکنش این اقوام با آنچه که فی­المثل در مورد قوم عرب در صدر اسلام می­بینیم یکسان نیست. تبلیغ معارف دینی در چنین فضایی اقتضائات خاص خود را می­طلبد. ذکر این نکات به آن سبب صورت گرفت تا بخشی از شباهت­های شرایط اجتماعی و فرهنگی دوران امام صادق(ع) با زمان حاضر روشن شود. از این منظر، آن دوران شباهت عجیبی به زمان فعلی دارد. رشد سرسام­آور تکنولوژی و پیدایش رسانه­های نوین، شرایط تبلیغ افکار و مکاتب مختلف را برای ابنای بشر فراهم ساخته است. از سوی دیگر، با قدرت یافتن خرده­فرهنگ­ها و نظر به تنوع فرهنگی موجود بین اقوام مختلف اسلامی و حتی ایرانی، آگاهی از اقتضائات تبلیغ در چنین شرایطی اهمیت خود را بیش از پیش نمایان می­سازد. چنانچه بخشی از علم را طبقه­بندی معارف موجود بدانیم در این صورت با مطالعه روشمند و آکادمیک آنچه که حدود 1200 سال قبل و در شرایطی مشابه شرایط امروز به وقوع پیوسته است می­توان به بخشی از سوالات موجود در این زمینه پاسخ داد. پس بررسی و طبقه­بندی روشمند سیره تبلیغی پیشوای ششم می­تواند راهنمای ما در عصر فعلی برای پاسخ گفتن به برخی ابهامات موجود در این زمینه باشد.

1-3 هدف تحقیق

هدف اصلی این تحقیق، توصیف و تشریح سیره تبلیغی امام صادق(ع) و مخاطب­شناسی ایشان در نشر و گسترش معارف اسلامی است. برمبنای هر برنامه­ریزی در این پژوهش، این هدف کلان به چند هدف خرد به شرح زیر تقسیم­بندی می­شود:

الف. تشریح بسترهای اجتماعی و فرهنگی دوران حیات امام صادق(ع)

ب. توصیف و تشریح شیوه­های تبلیغی امام در نشر معارف دینی

ج. توصیف و تشریح مخاطبان مختلف امام

1-4 سوالات تحقیق

سوالات تحقیق بر مبنای اهدافی که برای تحقیق عنوان شده، طراحی می­شود. به همین جهت و بر مبنای اهدافی که در قسمت قبل برای این تحقیق ذکر شد سه دسته سوال اصلی پژوهش پیش رو به این شرح است:

الف. شرایط اجتماعی و فرهنگی خاصی که امام در دوران حیات خود بر مبنای آن اقدامات ترویجی خود را سامان می­دادند چگونه بوده است؟

ب. مهم­ترین و عمده­ترین ابزارهایی که امام صادق(ع) از آنها به عنوان کانال ترویج و انتشار معارف دینی سود می­جسته­اند، چه کانال­هایی بوده است؟

ج. عمده­ترین مخاطبان امام چه کسانی بوده و امام چه نوع برخوردی با ایشان داشته­اند؟

 

فصل دوم ادبیات و مبانی نظری

2-1 مقدمه

تبليغ ارشاد و هدايت مردم از اصلي­ترين و مهم­ترين برنامه­ها و وظايف پيامبران الهي بوده است بطوريکه خداوند متعال با صراحت کامل مي فرمايد: ما در هر امتي پيامبري برانگيختيم با اين پيام که خدا را پرستش کنيد و از طاغوت بپرهيزيد.[1] بنا بر آنچه قران از سرگذشت انبيان و رسولان الهي بيان مي کند، تبليغ و دعوت به شريعت از آغاز زندگي بشر زمان پيامبر اسلام صلي الله عليه و آله و سلم و پس از آن ادامه داشته است. خداوند پيامبر را مبلغ شريعت مي داند و تاکيد مي کند: اي پيامبر! ما تو را نفرستاديم مگر به عنوان بشارت دهنده و ترساننده.[2] تبليغ و دعوت، زنده کردن انسانهاست چرا که خداوند مي فرمايد: دعوت انبيا براي زنده کردن شماست.[3]

اگر به تحلیل نیم قرن سیاست­های تبلیغی امویان در شام توجه کنیم و ببینیم چگونه بنی­امیه که اختلاف اساسی با پیامبر(ص) داشتند، توانستند پس از پنجاه سال به نام دین اسلام و جانشینی آن حضرت در شام برای مدت طولانی حکومت کنند، به اهمیت تبلیغات بیشتر و عینی­تر پی می­بریم.(فرهمندپور، 1378: 12-10) اميرمومنان عليه السلام مي فرمايند: هر کس از شيعيان ما که آگاه به شريعت ما باشد و شيعيان ناتوان ما را از تاريکي جهل به روشنايي دانشي که ما ارزاني­اش داشتيم رهنمون شود، روز قيامت در حالي مي آيد که بر سر خود تاجي از نور خواهد داشت که براي مردم تمام عرصه هاي قيامت روشنايي خواهد داد. امام حسين عليه السلام نيز مي فرمايند: هر کس بنده اي را از گمراهي خارج و به شناخت حق دعوت کند و او اجابتش نمايد، براي دعوت کننده بسان آزاد کردن انساني، پاداش خواهد بود. امام محمد باقر عليه السلام اينگونه فرموده اند: هر کس راه هدايتي را بياموزاند، بسان پاداش کسي که به آن عمل مي کند از آن او خواهد بود و از پاداش عمل کنندگان چيزي کاسته نخواهد شد؛ و هر کس راه گمراهي را بياموزاند، بسان گناه کساني است که بدان عمل کنند، بر گردن او گناه خواهد بود، بي آنکه چيزي از گناه عمل کنندگان کاسته شود.  امام خميني(ره) نيز در بيان اهميت تبليغ چنين عنوان داشته اند: مسئلة تبليغات از صدر اسلام تا ابد يکي از اموري است که اسلام بر آن پافشاري کرده است و در اين زمان که ما هستيم يک اولويت خاصي دارد. همان طور که تحصيل يک تکليفي است، تبليغ بالاتر است از او، تحصيل مقدمة تبليغ است، مقدمة انذار است.(حسینی، 1383)

1.نحل، 36

اسراء، 32

انفال، 24

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122