پايان نامه بررسي شاخص هاي کليدي ارزيابي عملکرد مديريت پرسنلي

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي شاخص هاي کليدي ارزيابي عملکرد مديريت پرسنلي یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 119 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي شاخص هاي کليدي ارزيابي عملکرد مديريت پرسنلي بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: کليات پژوهش 1
1-1 مقدمه: 2
2-1 بیان مسئله 4
3-1 اهمیت و ضرورت تحقیق 7
4-1 جنبه ی جدید و نو آوری تحقیق : 8
5-1 اهداف تحقیق : 8
6-1 سوالات تحقیق : 9
7-1 جامعه آماری، روش نمونه گیری و حجم نمونه گیری: 9
8-1 روش و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها : 10
9-1 روش گردآوری داده ها: 10
10-1 مراحل انجام تحقیق : 10
11-1 محدودیت تحقیق: 11
فصل دوم : ادبیات، مبانی نظری و پیشینه تحقیق 12
1-2 مقدمه : 13
2-2 هوش سازمانی 13
1-2-2 سیستم هوش تجاری به عنوان هسته تصمیم گیری 14
2-2-2 كاربرد هوش كسب و كار در سيستم هاي برنامه ريزي منابع سازمانی 15
3-2-2 نیازمندی های ارزیابی هوش تجاری در سیستم های برنامه ریزی منابع انسانی 16
3-2 ارزیابی عملکرد: 17
1-3-2 سیر تحول ارزیابی عملکرد 18
2-3-2 ارکان ارزیابی عملکرد چه چیزی باید مورد ارزیابی قرارگیرد؟ 19
3-3-2 ارزیابی چه زمانی صورت می پذیرد؟ 20
4-3-2 انواع ارزيابي 20
5-3-2 رویکردهای ارزیابی عملکرد 22
6-3-2 مراحل ارزیابی عملکرد 23
7-3-2 مدلهای ارزیابی عملکرد 23
8-3-2 ضرورت و اهمیت ارزیابی عملکرد 24
9-3-2 نقش فناوری اطلاعات در ارزیابی عملکرد 25
4-2 مدیریت منابع انسانی 25
1-4-2 عملکردها مدیریت منابع انسانی 26
2-4-2 تشریح مدل جامع ارزیابی عملکرد منابع انسانی 26
3-4-2 الگوهای متداول ارزیابی عملکرد سازمان ها و دستگاه های اجرایی 26
4-4-2 جایگاه و نقش نظام ارزیابی عملکرد در فرآیند توسعه منابع انسانی سازمان 27
5- 2 اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر سازمان 29
6-2 مدیریت راهبردی – برنامه ریزی راهبردی 30
7-2 مدل SWOT 32
8-2 مراحل پیاده سازی مدل BSC 33
1-8-2 تعیین اندازه سازمان 33
2-8-2 تجزیه و تحلیل موقعیت سازمان 33
3-8-2 تثبیت چشم انداز 34
4-8-2 تعیین استراتژي هاي سازمان 34
5-8-2 تعیین وجه هاي مناسب براي شرکت 34
6-8-2 تدوین اهداف استراتژیک براي جنبه هاي تعیین شده 34
9-2 کارت امتیاز متوازن 35
10-2 شاخص 35
11-2 داشبورد 36
1-11-2 داشبوردها، اندازه گیري عملکرد سازمانی و مدیریت 38
2-11-2 اثرات پیاده سازی داشبورد بر سازمان 38
12-2 برای ارزیابی برنامه توسعه دانشگاه میتوان دو نقش در نظر گرفت 38
1-12-2 ارزیابی زمینه و محیط 39
2-12-2 ارزیابی درون داد 39
3-12-2 ارزیابی فرآیند 39
4-12-2 ارزیابی برون داد 39
5-12-2 مدیریت دانشگاهی 40
13-2 عناصر اصلی تشکیل دهنده آموزش عالی و تنگناهای موجود 41
14-2 هیات علمی 42
15-2 قوانین و مقررات و آیین نامه ها 42
16-2 حوزه های مرتبط با اعضای هیات علمی 43
1-16-2 فعالیت های فرهنگی – تربیتی – اجتماعی 43
2-16-2 فعالیت های آموزشی 43
3-16-2 فعالیت های پژوهشی و فناوری 43
4-16-2 فعالیت های علمی و اجرایی 43
5-16-2 شاخص های مالی 43
17-2 پیشینه 44
فصل سوم: روش تحقیق 46
1-3 مقدمه 47
2-3 روش تحقیق 47
3-3 شناسایی و ارزیابی شاخص ها 48
4-3 جامعه و نمونه آماری 48
5-3 مراحل اجرای تحقیق 48
6-3 ابزار اندازه گیری و جمع آوری اطلاعات 51
1-6-3 نرم افزارهاي مورد استفاده : 51
2-6-3 معرفی پرسشنامه 51
3-6-3 آزمونها و تگنیک های آماری 52
4-6-3 روایی و پایایی پرسشنامه 52
7-3 روایی/ اعتبار : 52
8-3 پایایی: 52
9-3 آزمون میانگین T-Student53
10-3 یکپارچگی داده ها 54
فصل چهارم: 56
1-4 مقدمه 57
2-4 چشم انداز 57
3-4 تحلیل ذینفعان 58
1-3-4 ذینفعان داخلی 58
2-3-4 ذینفعان خارجی 58
4-4 بیانیه ماموریت 58
5-4 ارزش های محوری 59
1-5-4 پاسداری از اصول و ارزش های اسلامی از طریق 59
2-5-4 تعهد به پیشرفت دانشگاه و کشور با اعتقاد به : 59
6-4 تعیین عناصر راهبردی 60
1-6-4 زمینه ها و حوزه های مورد نظر در اهداف 60
7-4 اهداف کلان کیفی 60
1-7-4 اهداف کلان بخش آموزش 60
2-7-4 اهداف کلان بخش پژوهش 60
3-7-4 اهداف کلان بخش مالی 61
8-4 تعیین جنبه های مدل ارزیابی امتیاز کارت متوازن : 61
1-8-4 فراگیران 62
2-8-4 مالی 62
3-8-4 فرآیند داخلی: 62
4-8-4 رشد و نوآوری: 62
9-4 عوامل حیاتی موفقیت 63
10-4 تعیین موقعیت راهبردی با توجه به ماتریس (SWOT): 65
1-10-4 بررسی عوامل استراتژیک داخلی و خارجی : 65
2-10-4 ماتریس تحلیل نقاط ضعف، قوت، فرصت و تهدید : 73
11-4 تدوین شاخص ها از چهار منظر مالی، پژوهشی، آموزشی و فرهنگی 75
12-4 استخراج سنجه هاي عملکرد : 80
1-12-4 شاخص هاي کلیدي عملکرد، شاخص هاي عملکردي، شاخص هاي نتیجه و شاخص هاي کلیدي نتیجه 80
13-4 ایجاد داشبوردهای مدیریتی 84
1-13-4 داشبوردهای مربوط به شاخص ها 84
2-13-4 داشبوردهای مربوط به شاخص های مالی 85
3-13-4 داشبوردهای مربوط به شاخص های آموزشی 86
4-13- 4 داشبوردهای مربوط به شاخص های حوزه پژوهشی 89
14-4 داشبوردهای مربوط به BSC سازمان 91
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری 93
1-5 مقدمه 94
2-5 نتایج 94
3-5 استراتژي و راهكار كاهش 95
1-3-5 استراتژی و راهکار رسوخ در بازار 96
2-3-5 استراتژی و راهکارها توسعه محصول 96
3-3-5 استراتژی و راهکار مشارکت 96
4-3-5 استراتژي و راهكار تنوع همگون 97
4-5 همسویی ابعاد نقشه راهبرد با راهبرد سازمان 97
5-5 محدودیت تحقیق 99
6-5 پیشنهاد‌ها 99
منابع و مراجع: 101
منابع فارسی : 101
منابع انگلیسی 103
پیوست ها107

منابع و مراجع:

منابع فارسی :

رویکردهای نوین به ارزیابی عملکرد سازمان ها مولف/مترجم: روح الله تولایی سال انتشار:2007

مقالات نظام ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی کشور، مرکز مطالعات مدیریت و بهره‌وری دانشگاه تربیت مدرس، 1380.

ارزیابی عملکرد و نقش آن در مدیریت منابع انسانی / مجید کاشانی 1392

طبرسا، غلامرضا (1378)، “بررسی و تبیین نقش اقتضائات استراتژیک در انتخاب الگوی ارزیابی عملکرد سازمان های دولتی”، مجموعه مقالات دومین جشنواره شهید رجایی ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی کشور، تهران: سازمان امور اداری و استخدامی کشور.

کتاب هوشمندی کسب و کار و داده کاوی

رویکردی به ساخت و پیاده‌سازی سیستم هوش تجاری مولف/مترجم: ترجمه: مهدی محمودی
موضوع: مدیریت بازرگانی / سال انتشار(میلادی): 2009

رویکردهای نوین به ارزیابی عملکرد سازمان ها مولف/مترجم: روح الله تولایی سال انتشار:2007

جهاد دانشگاهي تهران، “مهندسي مجدد، مدل تعالي بهبود عملكرد و افزايش بهره وري سازمان ها”، مجموعه مقالات اولين همايش ملي مديريت عملكرد، 1381

دفتر بهبود مديريت و ارزيابي عملكرد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، طراحي نظام ارزيابي عملكرد دستگاه هاي اجرايي كشور، 1381

تاج الدین، محمد ؛تقی، محمد ؛ درویش، مریم ” ارکان ارزیابی عملکرد منابع انسانی” نشریه مدیریت تدبیر : شماره 203، فروردین 1388 –

“لوستائوس، چالز و ديگران “( 1385 ). “ارزيابي سازماني: چارچوبي براي بهبود عملكرد” معاونت بازرسي ستاد مشترك سپاه، تهران،  دانشگاه امام حسين(ع)

رابرت کاپلان و دیوید نورتون / پرویز بختیاري، سازمان استراتژي محور 1390

رمضانی، علی، تدوین شاخص های نتیجه کلیدی داشبورد مدیریتی استانداری ها ، ( 1391)

اصغرپور، محمدجواد، تصمیم گیری های چند معیاره ( مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران، 1390)

رحیمی، غفور، ارزیابی عملکرد و بهبود مستمر سازمان (1385)

روحانی سعید، غضنفری< مهدی ((چارچوب تحقیقاتی ارزیابی هوش تجاری سیستم های سازمانی )).همایش ملی هوش تجاری /کسب و کار و (1389): 21-34.

پارامنتر،دیوید . شاخص های کلیدی عملکرد : ایجاد، پیاده سازی و کاربرد شاخص های کلیدی عملکرد اثر بخش . مترجم : یاسر ابوالقاسمی، تهران : نشر مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران، (1388)

خیامی، سید رؤوف، ارزیابی وتحلیل معماری سازمانی،( 1388)

دیوید، فرد آر ” مدیریت استراتژیک” چاپ سوم، ترجمه علی پارساییان و سید محمد اعرابی، ( تهران، دفتر پژوهشهای فرهنگی، 1381 )

باقری،فرنوش و دزفولی، مصطفی، شاخص های کلیدی عملکرد (سازمان انتشارات دانشگاهی 1391)

ثقه ای احسان، ” ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی”، مجموعه مقالات همایش ملی مدیریت عملکرد1389

آمار آموزش و پرورش . دفتر هماهنگی طرحها و برنامه ریزیهای توسعه، وزارت آموزش و پرورش سال71_73

صفوی، امان اله،روند تکوینی و تطبیقی تعلیم و تربیت جهانی در قرن بیستم ؛ انتارات رشد، تهران 1366.

خاکی، غلامرضا، آشناسس با مدیریت بهرهوری،تجزیه و تحلیل در سازمان، کانون فرهنگی انتشاراتی سایه نما، 1376.

رجب بیگی، مجتبی و دیگران، الگویی برای ارزیابی عملکرد پژوهشی سازمان ها، سمینار ساماندهی تحقیقات در برنامه سوم، دانشگاه علم و صنعت ایران، 1379.

صالحی، علی اکبر، غفرانی، محمد باقر، نقش آموزش دولتی در ایران، شریف دوره یازدهم،شماره 11، مهر 1374.

آذر، ع،ترکاشوند، ع،(1385)، ارزیابی عملکرد آموزشی و پژوهشی با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده ها، گروه آموزشی دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس، مدرس علوم انسانی، شماره 10،صص 1-23

آیین نامه ارتقای اساتید مصوب شورای انقلاب فرهنگی

پارمنتر، دیوید. شاخص هاي کلیدي عملکرد: ایجاد، پیادهسازي و کاربرد شاخص هاي کلیدي عملکرد اثر بخش. مترجم: یاسر ابوالقاسمی، تهران: نشر مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران،(388 )

نادري، عزت الله، سيف نراقي، مریم، روشهای تحقیق و چگونگی ارزشیابی آن در علوم انسانی، (ارسباران،1391 )

اندرسون، والري. تحقیق در مدیریت منابع انسانی. مترجم: سید محمد اعرابی؛ سعیده امیدي، تهران: دفتر پژوهشهاي فرهنگی، چاپ اول، (1387)

پاینده، امیرتیمور؛ امیدي نجف آبادي، مریم و مسعودي فر، فهیمه. ))ضریب آلفاي کرونباخ؛ مفاهیم، کارکرد و شیوههاي نوین آن)). مجله علوم آماري، دوره اول،.84-76 1388)9)

 منابع انگلیسی

ghazanfary,m ;jafary T m & rouhani . s. A tool to evalute the business intelligence of enterprise system . scientia iranica ,18(2011),1579_1590.3:11 PM

olszak, celina ; zemba , ewa . approach to building and implementing business interlligenece system . interdisciplinary journal of information , knowledge and management , 2(2007) , 135_148

march, salator ; hevner , alan . intergrated decision support system : A data waerehousing perspective . decision support system. 43(2007), 1031_1043

yigitbasioglu , ogan ; velcu , oana . A review of dashboard in performance management : implications for design and research . international jornal of

Makhreji, Ananda “the evolution of information systems: their impact on organizations and structures”, Emerald [2000] ,4,7-507.

Hoque Zahirul (2004). “A Contingency Model of the Association Between Strategy,      Environmental Uncertainty and Performance Measurement: Impact on Organizational Performance”, International Business Review, 13 , USA

Widener Sally K.(2006). “Associations Between Strategic Resource Importance and Performance Measure Use: The Impact on Firm Performance” Management Accounting Research No. 17, Jones Graduate School of Management, Rice University, Room , USA

چکیده

وجود نظام ارزیابی عملکرد در سطوح مختلف به دلیل حصول اطمینان از انطباق عملکرد حوزه های مختلف سازمان با برنامه ها ، سیاست ها ، قوانین ، بخشنامه ها و استاندارد ها ضروری می نماید تا بدین ترتیب امکان مقایسه روند عملکرد واحدها در دوره های متوالی به منظور تشخیص ظرفیت ها ، توانایی ها ، زمینه های بهبود ، تعیین الگوهای مناسب ارتقاء کیفیت و تشویق واحدها به استفاده از تجارب موفق امکان پذیر گردد.

در هر سازمان ، تشخیص شاخص‌های کلیدی و جاری ساختن نظام شاخص‌ها ، درک نقاط قابل‌بهبود آنان و درنهایت برنامه‌ریزی و اجرای بهبود از اهمیت بالایی برخوردار خواهد بود.  در این پژوهش، که پژوهشی پیمایشی-کاربردي است که با تحلیل نقاط قوت ، ضعف ، فرصت و تهدید (SWOT) سازمان و نیز به کمک مدل کارت امتیازی متوازن (BSC ) ، مدلی جهت استخراج شاخص کلیدی دانشگاه قم  ارائه شده است .اجرای “نظام شاخص‌های کلیدی نتیجه و عملکرد” در این سازمان نشان خواهد داد تا چه میزان در بهبود فرهنگ هدف‌گذاری و شاخص دهی سازمانی ایفای نقش کرده و این مسیر چگونه امتداد خواهد یافت. در انتها علاوه بر ارائه پیشنهاداتی به‌منظور اجرای هر چه‌بهتر این رویکرد، یادآور می‌شود هدف عمده این رویکرد ، سازمان‌دهی نظام شاخص‌های کلیدی سازمان به‌صورت لایه به لایه و با حرکت از سطوح عملیاتی (پروژه‌ها و برنامه‌ها) تا سطوح عالی(استراتژیک) بوده است. که در نهایت این شاخص ها توسط نرم افزار داشبورد مدیریتی     Qlik Viewپیاده سازی گردید.

 

واژگان کلیدی :  کارت امتیازی متوازن، شاخص کلیدی نتیجه ، شاخص کلیدی عملکرد ، داشبورد مدیریتی، اهداف استراتژیک

فصل اول:

کليات پژوهش

1-1 مقدمه:

داشتن اطلاعات دقیق، مرتبط و بهنگام، باعث بالا رفتن سرعت و دقت تصمیم گیري شده و جلوي انتخاب بسیاري از تصمیمات نادرست را خواهدگرفت. اطلاعات و دانش، نشان دهنده ثروت اساسی یک سازمان است. شرکت ها و سازمان ها سعی می کنند از این ثروت براي به دست آوردن مزیت رقابتی در هنگام تصمیم گیری هاي مهم استفاده نمایند. [37]

مدیران، به منظور مواجهه با محیط و تحقق اهداف سازمانی خود، با مد نظر قرار دادن متغیرهاي محیطی، ضرورتاً بایستی محیط را تحلیل و متغیرهاي آن را شناسایی کرده و در برخورد با آنها تدبیر مناسب را اتخاذ نمایند. این امر مستلزم برخورداري از اطلاعات بهنگام درون و برون سازمانی و نیز امکان بهره برداري بهینه از آنها را دارد. براي این که سازمان ها قادر به واکنش سریع در برابر تغییرات بازار باشند، نیاز به سیستم هاي اطلاعات مدیریتی  دارند تا بتوانند از سازمان و محیط آن، تحلیل هاي علت و معلولی مختلف را انجام دهند. [42]

سیستم هاي هوش تجاري[1] (BIS)، ابزاري را فراهم می کنندکه براساس آن نیازهاي اطلاعاتی سازمان به شکل مناسبی پاسخ داده می شود؛ وظایف اصلی که توسط سیستم هاي هوش تجاري مورد توجه قرار می گیرد، شامل: شناسایی هوشمندانه داده هاي اطلاعاتی، تجمیع آن ها و تحلیل چند بعدي داده هایی است که از منابع اطلاعاتی مختلف به دست آمده است، می باشد. سیستم هاي هوش تجاري، داده هاي مربوط به سیستم هاي اطلاعاتی درون سازمانی را با داده هایی که از محیط سازمان به دست می آید، تجمیع می کنند. این داده هاي محیطی می تواند شامل آمارها، پایگاه هاي اطلاعاتی مربوط به مراکز سرمایه گذاري و مالی و پایگاه داده هاي متفرقه باشند. چنین سیستم هایی به عنوان رابط ها و واسط گرهایی هستند که براي کسب اطلاعات روزآمد، قابل اطمینان وکافی بوده، نسبت به فعالیت هاي مختلف شرکت عمل می کنند. [42]

سازمان ها با استفاده از انبارداده ها،[2]  به حمایت از برنامه هاي استراتژیک و ماموریت حیاتی خود نیاز دارند  داده هاي سپرده شده به انبار داده ها باید تبدیل به اطلاعات و دانش شوند و به طور مناسبی در اختیار تصمیم گیرندگان در درون سازمان و شرکاي مهم در زنجیره ارزش سازمانی قرار گیرند. در محیط انبار داده ها، رابط انسان و کامپیوتر بالاترین اهمیت را داراست و تعیین کننده نقش اصلی موفقیت از دیدگاه کاربر نهایی است. به منظور حمایت از تجزیه و تحلیل وگزارش کارها، انبار داده باید داده هاي با کیفیت بالا را ارائه نماید و باید این اطلاعات را از طریق رابط هاي بصري در اختیارکاربران قرار دهد. [43]

امروزه با توجه به پیشرفت هاي مداوم در فناوري اطلاعات و ارتباطات و رشد سریع محیط کسب وکار، سازمان ها با رشد فزاینده اطلاعات مقابله می کنند . مدیران اغلب با گزارشات و اطلاعات بسیاري از سیستم هاي اطلاعات سازمانی مانند برنامه­ریزي منابع سازمانی[3] (ERP)  و هوش تجاری مواجه شده اند. این پدیده هاي است که به طور کلی به عنوان اضافه بار اطلاعات شناخته شده است. مشکل بیشتر زمانی است که گزارش ها با توجه به اطلاعات ارائه شده ضعیف هستند و به انحراف تصمیم گیرندگان می انجامد . [44]

راه حل داشبورد، [4] می تواند این مشکلات را حل نماید. داشبوردهاي مدیریتی، سیستم هاي نرم افزاري نوینی هستند که در جهت غنی سازي اهداف، با استفاده از تجزیه و تحلیل اطلاعات به سازمان ها کمک می کند. داشبورد، به مدیران این امکان را می دهد تا با تعریف، نظارت و تحلیل شاخص هاي کلیدي عملکرد  در ایجاد تراز بین اهداف و فعالیت ها، نمایان سازي کلیه فعالیت هاي سازمان و ایجاد یک محیط نمایش مشترك بین اهداف و فعالیت ها براي تصمیم سازي درست و کارآمد اقدام نمایند.

داشبورد را می توان به عنوان سیستم پشتیبانی تصمیم گیري که اطلاعات را در یک قالب خاص به تصمیم گیرنده ارائه می کند تلقی نمود. از این رو، داشبورد را باید با توجه به ویژگی هاي نحوه ي ارزیابی و براي ارتباط برقرارکردن با آنها در راستاي تصمیم گیري طراحی کرد . این سیستم  اطلاعاتی، نمادها و نشانه هاي تصمیم گیري را براي تصمیم گیرنده فراهم می کند. [48]

به طور کلی  ارزیابی عملکرد،[5] فرایندی است که بوسیله آن کار کارکنان در فواصلی معین  و به طور رسمی مورد بررسی و سنجش قرار می گیرد ؛ منظور از ارزیابی عملکرد اعضای هیات علمی عبارت است از: سنجش منظم فعالیت های آموزشی / پژوهشی اساتید و تعیین میزان دستیابی به اهداف نظام آموزشی، که بر اساس معیار های از قبل تعیین شده صورت می گیرد . حال مسئله آن است که معیارهای موجود ارزیابی عملکرد اعضای هیات علمی، کافی نبوده و دارای کاستی هایی می باشد، بدین صورت که در نظام ارزیابی موجود فقط خواسته ها و انتظارات سیستم آموزشی لحاظ شده و نظر خود اساتید و دانشجویان مورد توجه قرار نگرفته است . لذا سوال اصلی تحقیق این است: معیار های مطلوب ارزیابی عملکرد اعضای هیات علمی کدامند؟

2-1. بیان مسئله

با رشد و توسعه‌ی فضای رقابتی و پیشرفت فناوری، تقریباً تمامی روش‌های سنتی که برای بهبود تصمیم‌گیری در سازمان ها  استفاده می‌شد، به تدریج کنار گذاشته شده و جای خود را به سیستم های هوشمند کسب ‌و کار[6] می‌دهند. این سیستم ها داده ها را به صورت بر خط اندازه‌گیری و تجزیه و تحلیل می کنند و اطلاعات مورد نیاز مدیران را به صورت دسته‌بندی شده به آن‌ها ارائه می‌دهند. برای اینکه  مشخص کنیم کدام اطلاعات برای مدیران اهمیت دارند و یا بسیار حیاتی هستند، باید شاخص های کلیدی و مهم سازمان را تعریف کنیم. شاخص های مهم و کلیدی از اهداف بنیادی و راهبردهای سازمان استخراج می شود و به همین ترتیب راهبردها هنگامی خودشان را نمایان می کنند که سازمان دارای  برنامه‌ریزی راهبردی باشد.

این تحقیق با تجزیه و تحلیل دیدگاه های ارزیابی عملکرد مدیریت منابع انسانی دانشگاه قم، ضرورت و اهمیت آن را برای بهبود مستمر سازمان و مدیریت عملکرد،  همراه با ساخت داشبورد های مدیریتی مورد توجه قرار می‌دهد.

هوش تجاری عبارتست از بُعد وسیعی از کاربردها و تکنولوژی برای جمع آوری داده و دانش جهت تولید پرس و جو در راستای آنالیز سرمایه گذاری[7] برای اتخاذ تصمیات تجاری دقیق و هوشمند.

یک هوش تجاری براساس یک معماری Enterprise تشکیل شده و در قالب (پردازش تحلیلی برخط)[8]، OLAP به تحلیل داده های تجاری ( در دو بعد درون سازمانی بیرون سازمانی)و اتخاذ تصمیمات  دقیق و هوشمند می پردازد.

هوش تجاری، نه بعنوان یک محصول و نه بعنوان یک سیستم، بلکه بعنوان یک معماری موردنظر است که شامل مجموعه ای از برنامه های کاربردی و تحلیلی است که به استناد پایگاه های داده عملیاتی و تحلیلی به اخذ و کمک به اخذ تصمیم  برای فعالیت های هوشمند تجاری می پردازند، در این تحقیق با توجه به اهمیت موضوع، جهت بررسی مولفه های طراحی داشبوردها برای ارائه اطلاعات مناسب و بهنگام برای مدیران سیستم تلاش شده است.

با توجه به گستردگی موضوع تحقیق، برای انجام این پروژه مراحل مختلفی باید طی شود و مباحث زیادی در این زمینه مطرح می شود. در ادامه سعی شده است با تعریف  مباحث مختلف مطرح شده در این زمینه، موضوع تحقیق به روشنی بیان شود.

هر فرآیندی شامل مجموعه‌ای از فعالیت‌ها و اقدامات با توالی و ترتیب خاص منطقی و هدف دار می‌باشد. ارزیابی عملکرد، فرایندی است که به سنجش و اندازه‌گیری، ارزش‌گذاری و قضاوت درباره عملکرد طی دوره‌ای معین می‌پردازد.

در دنياي تجارت پر تلاطم امروزه، سازمان ها در تلاشند براي رسيدن به اهداف خود در تدوين استراتژي صحيح، انجام عملكردهاي پربازده و مشتري مداري گوي سبقت را از يكديگر بربايند. داشبوردهاي مدیریتی، سیستم های نرم افزاری نوینی هستند که در جهت غني‏سازي اهداف با استفاده از اطلاعات و تجزیه و تحلیل  آنها به سازمان ها كمك مي‏كند. داشبورد به مديران اين امكان را مي‏دهد تا با تعريف، نظارت و تحليل شاخص هاي كليدي عملكرد يا KPI [9] در ايجاد تراز بين اهداف و فعاليت‏ها، نمايان‏سازي كليه فعاليت‏هاي سازمان و ايجاد يك محيط نمايش مشترك بين اهداف و فعاليت‏ها براي تصميم سازي درست و كارآمد اقدام نمايند.

در سازمان ها با توجه به حجم داده هاي پراکنده، تصميم گيري به اين آساني امکان پذير نيست؛ براي تصميم گيران سازمان، مقدار داده‌اي که بايد در روز کاري مشاهده و تحليل شود، بسيار چالش بر انگيز است. با باز شدن درهاي بي‌شمار سازمان ها بر مشتريان، شرکا و عرضه کنند گان، سازمان ها ديگر با اطلاعات کم و ناقص قادر به مديريت نيستند. حجم وسيع اطلاعات و توزيع آن از طريق پخش گزارش هاي معمول، ديگر پاسخگوي نياز سازمان ها نخواهد بود، چرا که اين گزارش ها غالبا ايستا هستند و با توجه به ايستايي و حجم بسيار، باعث سردرگمي مي شوند. بنابر این فرصت ها و تهديدها ناديده گرفته شده يا بسيار دير کشف مي شود و اين موضوع باعث مي‌شود که سازمان نتواند به حرکت سريع خود ادامه دهد. بنا بر اين به‌طور طبيعي از صحنه رقابت حذف مي‌شود. پس زمان نگاه جديد به داشبورد سازماني – که مفهومي جديد در مديريت اطلاعات را ارائه دهد و پاسخگوي نيازهاي متخصصان امروزي باشد- فرا رسيده است.

بنا به اين دلايل، داشبوردهاي سازماني، به يک پديده پويا و رو به گسترش تبديل گشته اند. مدیریت، صرفا‌ گزارش‌دهی و گزارش‌گیری نیست؛ بلکه وظیفه اصلی آن، ارایه اطلاعات بهنگام شده و پویا به افراد ذیصلاح برای مدیریت دانش، تصمیم‌گیری دقیق و واکنش سریع به تغییرات است. [ 8]

مهمترین مزایاي سیستم هايی که با در نظر گرفتن نکات مذکور طراحی می شوند به شرح ذیل است:

یکپارچه شدن اطلاعات سیستم هاي مختلف در قالب یک انباره داده مرکزي؛

در دسترس بودن گزارشات تحلیلی به روز و بدون محدودیت؛

ایجاد داشبوردهاي قابل سفارشی سازي بوسیله خود کاربر؛

تعریف انواع گزارشات به وسیله جداول متداخل منتج از مکعب هاي اطلاعاتی؛

دسترسی به گزارشات سطح بندي شده خوشه اي[10] بدین معنی که کاربر با کلیک روي بخش هاي مختلف نمودار یا نقشه می تواند گزارشات و نمودارهاي جزئی تري را در مورد آن بخش مشاهده نمایند.

3-1. اهمیت و ضرورت تحقیق

بهبود مستمر عملکرد سازمان ها، نیروی عظیم هم‌افزایی ایجاد می‌کند که این نیروها می تواند پشتیبان برنامه رشد و توسعه و ایجاد فرصت های تعالی سازمانی شود. دولت ها و سازمان ها و مؤسسات، تلاش جلو برنده‌ای را در این مورد اعمال می کنند. بدون بررسی و کسب آگاهی از میزان پیشرفت و دستیابی به اهداف و شناسایی چالش های پیش روی سازمان و کسب بازخورد و اطلاع از میزان اجرای سیاست های تدوین شده و شناسایی مواردی که به بهبود جدی نیاز دارند، بهبود مستمر عملکرد میسر نخواهد شد. تمامی موارد مذکور بدون اندازه‌گیری و ارزیابی امکان‌پذیر نیست.

لرد کلوین ـ فیزیکدان انگلیسی ـ در مورد ضرورت اندازه‌‌گیری می‌گوید: «هرگاه توانستیم آنچه درباره آن صحبت می‌کنیم اندازه گرفته و در قالب اعداد و ارقام بیان نماییم می‌توانیم ادعا کنیم درباره موضوع مورد بحث چیزهایی می‌دانیم. در غیر این صورت آگاهی و دانش ما ناقص بوده و هرگز به مرحله بلوغ نخواهد رسید».

علم مدیریت نیز مبین مطالب مذکور است. هرچه را که نتوانیم اندازه‌گیری کنیم، نمی‌توانیم کنترل کنیم و هر چه را که نتوانیم کنترل کنیم، مدیریت آن امکان‌پذیر نخواهد بود. موضوع اصلی در تمام تجزیه و تحلیل های سازمانی، عملکرد بوده و بهبود آن مستلزم اندازه‌گیری است. از این رو، سازمانی بدون سیستم ارزیابی عملکرد قابل تصور نمی‌باشد.

همچنین صاحبنظران و محققین معتقدند که موضوعی اصلی در تمامی تجزیه و تحلیل های سازمانی ارزیابی عملکرد است و تصور سازمانی که شامل ارزیابی و اندازه‌گیری عملکرد نباشد، مشکل است. ارزیابی و اندازه‌گیری عملکرد، موجب هوشمندی سیستم و برانگیختن افراد در جهت رفتار مطلوب می شود و بخش اصلی تدوین و اجرای سیاست سازمانی است.[1]  [9]

اهمیت تحقیق این پایان نامه، اساساً به دلیل بررسی و تحلیل یک مسئله مهم در انتخاب یک سیستم مناسب ارزیابی عملکرد مدیریت منابع سازمانی در دانشگاه قم می باشد که به نیازهای خاص سازمان‌ پاسخ گوید. از جمله این نیازها، قابلیت اصلاح و تطبیق‌پذیری سيستم با تغییرات معمول و مرسوم در سازمان ها است. گرايش سازمان ها به برنامه‌ريزي و استانداردسازي باعث شده است تا نياز به سیستم هايي كه بتواند تغييرات را درخود پذيرا شده و قابليت انطباق با روال­هاي جديد را پيدا نمايد در سازمان ها احساس شود. بهبود مستمر عملکرد سازمان ها، نیروی عظیم هم‌افزایی ایجاد می‌کند که این نیروها می تواند پشتیبان برنامه رشد و توسعه و ایجاد فرصت های تعالی سازمانی شود. دولتها و سازمان ها و مؤسسات تلاش جلو برنده‌ای را در این مورد اعمال می کنند. بدون بررسی و کسب آگاهی از میزان پیشرفت و دستیابی به اهداف و بدون شناسایی چالش های پیش روی سازمان و کسب بازخورد و اطلاع از میزان اجرا سیاست های تدوین شده و شناسایی مواردی که به بهبود جدی نیاز دارند، بهبود مستمر عملکرد میسر نخواهد شد. تمامی موارد مذکور بدون اندازه‌گیری و ارزیابی امکان‌پذیر نیست. ما بر این آمدیم که در مدیریت پرسنلی دانشگاه از جهت ارتقای سیستم که با ارزیابی مستمر و دقیق که در مطالب فوق هم ذکر شد بتوان به این اصول دست یافت تحقیق را شروع نمودیم، تا به اهداف پیشه رو دست یابیم. به خصوص در قسمت پژوهش اعضای محترم هیات علمی که می توان در این خصوص به نتایج بسیار مطلوب دست یافت.

4-1. جنبه ی جدید و نو آوری تحقیق :

با توجه به اهمیت اعضای محترم هیات علمی در رویکرد دانشگاه قم و همچنين نبود سیستم‌های نرم‌افزاری که این‌گونه عمليات را پوشش دهند و تهيه گزارش‌های مديريتي (داشبوردهاي تحليل) ، می‌تواند گام نويي براي استفاده این‌گونه سازمانها باشد. ازاین‌رو شناسايي کامل پیش‌نیازهای سیستم‌های هوش تجاري به‌خصوص درزمینه فعالیت های این سازمان که رويکرد کلي يک سازمان علمی – پژوهشی را مشخص می‌کند باعث می‌گردد تا سيستم هوش تجاري منطبق با نیازها تهيه گردد.

5-1. اهداف تحقیق :

اگر بتوان معیار هایی که در ذیل آورده شده را درسازمان مورد نظر که برای سنجش پیاده سازی موفق هوش تجاری به کار برده شود می توان گفت تحقیق ما حداکثر موفقیت در سازمان را در پی خواهد  داشت :

تصمیمات بهتر با سرعت و اثربخشی بیشتر؛

عملیات ساده و موثر؛

انجام رسالت اصلی سارمان که همان ارتقای سطح کمی و کیفی دانشگاه می باشد؛

سیکل های کوتاه تر در توسعه؛

درآمد بیشتر؛

قابلیت بهره برداری از فرصت های جدید؛

رضایت بیشتر ارباب رجوع و سطوح سرویس دهی بالاتر؛

طراحی وساخت داشبورد های مدیریتی؛

تعیین شاخص های کلیدی ارزیابی عملکرد سازمان مربوطه.

 (هدف آرمانی)

ارائه یک داشبورد مدیریت منابع انسانی در دانشگاه قم است.

(هدف اصلی)

بررسی مولفه ها و اجزاء برای طراحی یک داشبورد مکانی در حوزه مدیریت منابع انسانی و بررسی نیازمندی ها و زیرساخت ها و ابزارهای لازم.

6-1. سوالات تحقیق :

شاخص های کلیدی ارزیابی عملکرد (kpi) مدیریت پرسنلی دانشگاه قم کدامند؟

چه راهکارهایی برای پردازش اطلاعات شاخص های ارزیابی عملکرد و ارائه گزارش های مناسب برای مدیران تصمیم گیر وجود دارد؟

شاخص های ارزیابی عملکرد مدیریت پرسنلی دانشگاه قم کدامند؟

آیا امکان ارائه داشبورد مدیریتی انلاین برای نمایش وضعیت  شاخص های مدیریت منابع انسانی دانشگاه قم وجود دارد؟

آیا می توان شاخص های عملکرد اعضای هیات علمی دانشگاه قم به خصوص در حوزه پژوهش را مورد مطالعه و نتیجه گیری را حاصل نمود؟

7-1. جامعه آماری، روش  نمونه گیری و حجم نمونه گیری:

مدل های مختلفی که در تعیین شاخص های عملکرد و شاخص های کلیدی نتیجه به ما کمک می کنند را در منابع مختلف می توان جستجو کرد و یافت و از آنها استفاده نمود انتخاب مدل و پیروی از آن به استراتژی و عملکرد سازمان بستگی دارد. اما در خصوص جمع آوری داده های مورد نیاز برای تعیین شاخص های کلیدی عملکرد از نظر خبرگان استفاده می کنیم که این کار به دو صورت پرسشنامه و مصاحبه صورت می گیرد. با توجه به ماهیت این تحقیق و اهداف مورد نظر، از روش تحقیقات کمی (پیمایش) و رویکرد تحقیقات توصیفی استفاده شده است.

تحقیق توصیفی، شامل مجموعه روش هایی است که هدف آنها توصیف کردن شرایط با پدیده های مورد بررسی است. اجرای تحقیق توصیفی می تواند صرفاً برای شناخت بیشتر شرایط موجود یا یاری دادن به فرایند تصمیم گیری باشد. تحقیق پیماشی یکی از انواع تحقیق توصیفی است که برای بررسی توزیع ویژگی های یک جامعه آماری به کار می رود. و همچنین از حیث هدف این تحقیق کاربردی می باشد.

جامعه آماری این تحقیق اعضای هیئت علمی دانشگاه قم میباشد. در تحقیق حاضر روش گردآوری به صورت میدانی، پرسشنامه  مصاحبه و نمونه گیری طبقه ای بوده و تعداد اعضای هیات علمی حدود 300 نفر می باشد.

[1]. business intelligence systems

[2]. Data warehouse

[3].Enterprise resource planning

[4].Dashboard

[5]. Performance Evaluation

[6]. Business

[7]. Enterprise

[8]. On-Line Analytical Processing

[9]. Analysis Key Performance Indicators

[10]. Drill-Down

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه ارزيابي عملکرد شعب بانک کشاورزي با استفاده از تکنيک تحليل پوششي داده‌ها
 • پايان نامه ارزيابي عملکرد مديران گروه‌هاي تربيت بدني دانشگاه‌ها با استفاده از بازخورد 360 درجه
 • پايان نامه ارزيابي عملکرد شرکت شهرک هاي صنعتي استان قم با روش کارت امتيازي متوازن BSC
 • پايان نامه ارزيابي عملکرد پالايشگاه هاي کشور با مدل ترکيبي تحليل پوششي داده ها و شبکه هاي عصبي مصنوعي
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122