پايان نامه بررسي شخصيت پردازي با تاکيد بر شخصيت کانوني در داستان‌هاي نوجوان دفاع مقدس، دهه ي هفتاد (با تکيه بر ده کتاب برگزيده ي اين دهه)

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي شخصيت پردازي با تاکيد بر شخصيت کانوني در داستان‌هاي نوجوان دفاع مقدس، دهه ي هفتاد (با تکيه بر ده کتاب برگزيده ي اين دهه) یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 185 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي شخصيت پردازي با تاکيد بر شخصيت کانوني در داستان‌هاي نوجوان دفاع مقدس، دهه ي هفتاد (با تکيه بر ده کتاب برگزيده ي اين دهه) بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

مقدمه 1
فصل اول:کلیات 5
1 -1 بخش اول: نوجوان 6
1-1-1 تعریف دوره نوجوانی 6
1-1-2 خصوصیات این دوره 6
1-2 بخش دوم: تعریف ادبیات کودک و نوجوان 8
1-2-1 هدف از داستان نویسی 9
1-2-2 داستان نوجوان 10
1-2-3 وظایف ادبیات کودک و نوجوان 11
فصل دوم:شخصیت پردازی 12
2-1 بخش اول: تعاریف 13
2-1-1 تعریف شخصیت 13
2-1-1-1 تفاوت تیپ و شخصیت 14
2-2 بخش دوم: شیوه‌های شخصیت پردازی 15
2-2-1 شیوه کلی: مستقیم، غیرمستقیم 15
2-2-1-1 روش مستقیم 16
2-2-1-2 روش‌های غیر مستقیم 16
2-2-1-2-1 کنش 17
2-2-1-2-2 گفتار 17
2-2-1-2-3 نام 18
2-2-1-2-4 محیط و وضع ظاهری 18
2-3 بخش سوم: انواع شخصیت‌های داستانی 20
2-3-1 کلی: پویا و ایستا (یا ساده و جامع) 20
2-3-2 جزئی: انواع شخصیت‌های فرعی به تفصیل 20
2-3-1-1 شخصیت پویا 20
2-3-1-2 شخصیت ایستا 20
2-3-1-3 شخصیت ساده و جامع 21
2-3-2 انواع شخصیت‌های فرعی به تفصیل 22
2-3-2-1شخصیت قراردادی: 22
2-3-2-2 شخصیت نوعی: 22
2-3-2-3شخصیت نمونه: 22
2-3-2-4 شخصیت شرور: 23
2-3-2-5 شخصیت‌های غیرواقعی: 23
2-3-2-6 شخصیت تمثیلی: 24
2-3-3 شخصیت‌های اصلی و فرعی 24
2-3-3-1 شخصیت اصلی: 24
2-3-3-2 شخصیت فرعی: 25
فصل سوم: تحلیل و بررسی شخصیت‌های داستان‌ها 26
3-1 سال 70 27
3-1-1 زندگی نامه 27
3-1-2 گل‌های سرخ کاغذی 27
3-1-2-1 خلاصه 27
3-1-2-2 درونمایه 28
3-1-2-3 تحلیل کلی 29
3-1-2-4 تحلیل شخصیت 31
3-2 سال 71 38
3-2-1 زندگی نامه 38
3-2-2 دیگر از پرستوها خبری نیست 38
3-2-2-1 تا صبح در باران 38
3-2-2-1-1 خلاصه 38
3-2-2-1-2 درونمایه 39
3-2-2-1-3 تحلیل کلی 39
3-2-2-1-4 تحلیل شخصیت 40
3-2-2-2 یاوران حرّ 42
3-2-2-2-1خلاصه 42
3-2-2-2-2 درونمایه 43
3-2-2-2-3 تحلیل کلی 43
3-2-2-2-4 تحلیل شخصیت 44
3-2-2-3 انتظار 47
3-2-2-3-1خلاصه 47
3-2-2-3-2 درونمایه 47
3-2-2-3-3 تحلیل کلی 47
3-2-2-3-4 تحلیل شخصیت 47
3-2-2-4 در مسیر بازگشت 48
3-2-2-4-1 خلاصه 48
3-2-2-4-2 درونمایه 49
3-2-2-4-3 تحلیل کلی 49
3-2-2-4-4 تحلیل شخصیت 49
3-2-2-5 راهی برای فرار 52
3-2-2-5-1 خلاصه 52
3-2-2-5-2 درونمایه 53
3-2-2-5-3 تحلیل کلی 53
3-2-2-5-4 تحلیل شخصیت 53
3-2-2-6 با پرستوهای مهاجر 57
3-2-2-6-1خلاصه 57
3-2-2-6-2 درونمایه 58
3-2-2-6-3 تحلیل کلی 58
3-2-2-6-4 تحلیل شخصیت 58
3-3 سال 72 63
3-3-1 زندگی نامه 63
3-3-2 تحلیل کتاب 63
3-3-3 مشق خاکی 63
3-3-3-1 آن شب عجیب 63
3-3-3-1-1خلاصه 63
3-3-3-1-2 درونمایه 64
3-3-3-1-3 تحلیل کلی 64
3-3-3-1-4 تحلیل شخصیت 65
3-3-3-2 شب حادثه 68
3-3-3-2-1 خلاصه 68
3-3-3-2-2 درونمایه 69
3-3-3-2-3 تحلیل کلی 70
3-3-3-2-4 تحلیل شخصیت 70
3-3-3-3 جزیره تپه ماهورها 73
3-3-3-3-1خلاصه 73
3-3-3-3-2 درونمایه 74
3-3-3-3-3 تحلیل کلی 74
3-3-3-3-4 تحلیل شخصیت 74
3-4 سال 73 77
3-4-1 زندگی نامه 77
3-4-2 دست‌ها پشت گردن 77
3-4-2-1 خلاصه 77
3-4-2-2 درونمایه 78
3-4-2-3 تحلیل کلی 78
3-4-2-4 تحلیل شخصیت 79
3-5 سال 74 86
3-5-1 زندگی نامه 86
3-5-2 در سوگ سهراب 86
3-5-2-1 خلاصه 86
3-5-2-2 درونمایه 87
3-5-2-3 تحلیل کلی 87
3-5-2-4 تحلیل شخصیت 88
3-6 سال 75 100
3-6-1 زندگی نامه 100
3-6-2 مهمان مهتاب 100
3-6-2-1 خلاصه 100
3-6-2-2 درونمایه 101
3-6-2-3 تحلیل کلی 102
3-6-2-4 تحلیل شخصیت 102
3-7 سال 76 124
3-7-1 زندگی نامه 124
3-7-2 زمانی برای بزرگ شدن 124
3-7-2-1 خلاصه 124
3-7-2-2 درونمایه 125
3-7-2-3 تحلیل کلی 126
3-7-2-4 تحلیل شخصیت 126
3-8 سال 77 134
3-8-1 نصف کشتی؟ نصف دریا! 134
3-8-1-1 خلاصه 134
3-8-1-2 درونمایه 135
3-8-1-3 تحلیل کلی 135
3-8-1-4 تحلیل شخصیت 136
3-9 سال 78 143
3-9-1 زندگی نامه 143
3-9-2 گردان چهار نفره 144
3-9-2-1 خلاصه 144
3-9-2-2 درونمایه 145
3-9-2-3 تحلیل کلی 145
3-9-2-4 تحلیل شخصیت 146
3-10 سال 79 153
3-10-1 زندگی نامه 153
3-10-2 آن مرد در باران رفت 153
3-10-2-1خلاصه 153
3-10-2-2 درونمایه 155
3-10-2-3 تحلیل کلی 155
3-10-2-4 تحلیل شخصیت 157
فصل چهارم: نتیجه¬گیری 170
منابع و مآخذ174

فهرست منابع و مآخذ:

آقاغفار، علی. گل‌های سرخ کاغذی. تهران: نشر سپاه پاسداران، چ1، (1370).

آقایاری، خسرو. آشنایی با ادبیات کودکان و نوجوانان و معیارهای نقد و بررسی کتاب. بی جا: سرآمد کاوش، چ3، (1375).

ابراهیمی (شاهد)، جعفر. در سوگ سهراب. بی جا: پیدایش، چ1، (1375).

اخوت، احمد. دستور زبان داستان. اصفهان: نشر فردا، چ1، (1371).

بارونیان، حسن. شخصیت پردازی در داستان‌های کوتاه دفاع مقدس. تهران: بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس، چ1، (1387).

پرویز، محسن. دیگر از پرستوها خبری نیست. تهران: نشر زلال، چ1، (1371).

حجازی، بنفشه. “رغبت‌های مطالعه “. تهران: انتشارات روشنگران و مطالعات زنان، چ2، (1377).

حسن زاده، فرهاد.مهمان مهتاب. تهران: نشر صریر، چ2، (1375).

حکیمی، محمود؛ کاموس، مهدی. مبانی ادبیات کودکان و نوجوانان. ج1، تهران: انتشارات آرون، چ1، (1382).

دهقان، احمد. گردان چهار نفره. تهران: سوره مهر، چ1، (1383).

رایس، فیلیپ. رشد انسان. ترجمه دکتر مهشید فروغان، تهران: انتشارات ارجمند، چ3، (1387).

سیگر، لیندا. خلق شخصیت‌های ماندگار. ترجمه عباس اکبری، تهران: انتشارات سروش، چ2، (1380).

شرفی، محمدرضا. دنیای نوجوان. تهران: موسسه فرهنگی منادی تربیت، چ6، (1383).

شفیعی، شهرام. آن مرد در باران رفت. تهران: نشر شاهد، چ1، (1379).

فورستر، ای.ام. جنبه­های رمان. ترجمه ابراهیم یونسی، تهران: موسسه انتشارات امیرکبیر، چ2، (1352).

کاتب، محمدرضا. دست­ها پشت گردن. تهران: دفتر ادبیات کودک و نوجوان، چ1، (1374).

” “. نصف کشتی؟ نصف دریا!. تهران: کوثر، چ1، (1377).

مومنی، محسن. زمانی برای بزرگ شدن. تهران: نشر صریر، چ1، (1376).

میرصادقی، جمال. عناصر داستان. تهران: انتشارات سخن، چ4، (1376).

میرصادقی، جمال؛ میرصادقی، میمنت. واژه­نامه هنر داستان نویسی. تهران: کتاب مهناز، چ1، (1377).

والایی، علی اکبر. مشق خاکی. تهران: مدرسه، چ2، (1372).

 چکیده

نوشتن داستان درباره جنگ هشت ساله تحمیلی، در دو مقطع بزرگسال و کودک و نوجوان، از آغازین سال‌های این جنگ نابرابر شروع شده و تا امروز ادامه دارد. شخصیت‌های داستانی، پویاترین و اساسی‌ترین رکن داستان‌ها محسوب می‌شوند و در داستان‌های دفاع مقدس نیز این ویژگی کاملا چشم گیر است.

این رساله در پی آن است که شخصیت‌های ارائه شده در داستان‌های نوجوان –اعم از داستان‌های دفاع مقدس و غیر آن- به مثابه آینده سازان کشور و نیز فرهنگ جهاد و شهادت به مثابه دو رکن اصلی فرهنگ دینی ما را مورد نقد و بررسی قرار دهد. آنچه در این نقد و پژوهش اهمیت دارد، توجه به این مسئله است که آیا نویسندگان توانسته‌اند این خصوصیت را در کنار هم جمع کنند و در این صورت، آیا داستان به نحو مطلوبی ارائه شده است؟!

به منظور محدود شدن کتاب‌های مورد پژوهش به ناچار یکی از سه دهه­ی پس از انقلاب را برای تحقیق برگزیدیم. در دهه­ی شصت که دهه­ی وقوع جنگ تحمیلی است، داستان‌ها عمق زیادی ندارند و شخصیت‌ها پخته نیستند. بین دو دهه­ی هفتاد و هشتاد نیز بهتر آن دیدیم که تقدم زمانی رعایت شود.

از مطالعه این کتاب­ها برمی­آید که هرچند شخصیت پردازی این آثار در کل به نحوی مطلوب بوده است، ولی به مسائلی چون ایمان، توکل و به طور کلی اعتقادات مذهبی آن طور که باید و شاید توجه نشده و این مسئله در مواردی که رعایت شده، گاهی به شعار نزدیک گشته است.

کلیدواژه‌ها: داستان نوجوان، دفاع مقدس، دهه هفتاد، شخصیت­پردازی، شخصیت کانونی

مقدمه

بیان مسئله

از آنجا که کودکان و نوجوانان جمعیت قابل ملاحظه‌ای را تشکیل می‌دهند، برنامه ریزی برای تربیت و پرورش آن‌ها جزء ضروریات و دل مشغولی‌های متولیان امر تربیت بوده و هست. البته در بسیاری موارد به جای برنامه ریزی مناسب و در خور برای این دو قشر، برنامه‌هایی مغایر با علایق و فطرت آن‌ها ترتیب داده می‌شود؛ چنین افرادی یا در پی اثبات نظریه‌های علمی و تئوری‌های شخصی هستند و یا می­خواهند به وسیله رسانه‌های جمعی خواسته­های خود را به مخاطب القا ‌کنند و از این طریق فرهنگی خاص را پایه ریزی ‌نمایند؛ به طوری که بعد از چند دهه، آنچه می‌خواهند در جامعه به راحتی اجرا ‌شود.

از جمله راه‌های ارتباط نوجوانان، خلق داستان‌هایی با موضوعات مرتبط با آن‌هاست. آنچه بیش از همه در این داستان‌ها اهمیت دارد، چگونگی خلق شخصیت‌های داستانی است.

این شخصیت‌ها هر اندازه که واقعی­تر و صمیمی­تر باشند تاثیر بیشتری بر مخاطب خود خواهند گذاشت. تامل و پژوهش در این زمینه به منظور یافتن راه‌هایی برای خلق شخصیت‌هایی ماندگار و تاثیرگذار از اهداف اصلی این رساله است.

از هنرهای اصلی و اساسی هر داستان نویس، ارائه­ی شخصیت­های داستان با توجه به دیگر عناصر متن مانند: زاویه دید، زمان و مکان، درونمایه و … است. در بین شخصیت‌های گوناگون داستان، شخصیتی به عنوان عنصر کانونی یا شخصیت اصلی متن به وسیله­ی نویسنده ارائه می‌شود. با توجه به این شخصیت کانونی، دیگر عناصر متن نیز خلق و آفریده می‌شوند. تحلیل و بررسی شخصیت کانونی یا اصلی داستان، توانایی و خلاقیت نویسنده را در عرضه­ی دیگر عناصر داستانی نیز نشان می‌دهد. داستان‌های نوجوان مربوط به دفاع مقدس در دهه­ی هفتاد، که موضوع پژوهش حاضر است می‌تواند از نظر شخصیت اصلی و هنر نویسنده در ارائه­ی آن بررسی شود. در این داستان‌ها، گاه نویسنده با توجه به نام و گاهی به صورت سمبلیک و نمادین به معرفی شخصیت‌های کانونی می‌پردازد . تحلیل کیفیات مختلف شخصیت‌ها از نظر نام شناسی، رمزی بودن و چگونگی عرضه­ی مستقیم یا غیرمستقیم، کلیدی برای شناخت ویژگی‌های داستان به خصوص در اینجا _ گروه سنی نوجوان_ است.

سوال­های عنوان شده

بر این اساس در این پژوهش بر آنیم تا به پرسش‌های زیر پاسخ دهیم:

داستان‌نویسان این دوره تا چه میزانی به ارائه­ی شخصیت از طریق نام پرداخته‌اند؟

نویسندگان این دوره به کدامیک از طرق عرضه­ی مستقیم و غیرمستقیم شخصیت بیشتر توجه داشته‌اند؟

با توجه به گروه سنی نوجوان، آیا شخصیت‌های این دوره -این داستان‌ها- دو بعدی هستند یا چند بعدی؟

آیا شخصیت‌های کانونی در داستان‌های مذکور به تیپ بدل شده‌اند؟

فرضیات

به نظر می‌رسد داستان‌نویسان این حوزه کمتر به ارائه­ی شخصیت کانونی بر اساس نام توجه داشته‌اند.

داستان‌نویسان این دوره به عرضه­ی غیرمستقیم شخصیت –کانونی- گرایش بیشتری داشته‌اند.

این طور به ذهن می‌آید که شخصیت‌های کانونی عمدتا چند بعدی هستند.

احتمالا در برخی داستان‌ها شخصیت‌های کانونی، به تیپ خاصی بدل شده‌اند.

لزوم تحقیق

هرچند داستان سرایی و قصه پردازی، از دیر باز وجود داشته، لیکن پرداختن به ادبیات خاص نوجوانان چند سده‌ای بیش تر عمر نکرده است. در اروپا، پیش از دیگر مناطق به این مسئله پرداخته شد. شاید اولین نمونه‌ی ادبیات خاص کودک و نوجوان، افسانه‌های ایزوپ در قرن پانزدهم محسوب شود ولی در واقع از قرن هفدهم و هجدهم میلادی این نهضت به طور جدی پا گرفت و ابتدا در فرانسه و سپس در آلمان و انگلستان رواج پیدا کرد. این مسئله در کشورهای دیگر از قرن نوزدهم آغاز شده است اما در کشورهای شرقی آسیا –که افسانه‌ها هستند- حتی دیرتر از آن و البته با موفقیتی کمتر شروع شده است.

در ایران، توجه به این مقوله از اوائل قرن چهارده آغاز شد که صبحی مهتدی و جبار باغچه‌بان از طلایه‌داران این عرصه‌اند.

بعد از انقلاب، جلوه‌های نثر انقلاب را در دهه‌ی شصت، در حوزه داستان­نویسی باید جستجو کرد. در این دهه و نیز پس از آن، بیشترین اقبال از نظر موضوعی، به مسائل مربوط به دفاع مقدس بوده است. هر چند داستان‌های دفاع مقدس از تنوع زیادی برخوردار است و موضوعاتی چون جبهه، پشت جبهه، خانواده‌های شهدا و رزمندگان، مهاجران اسرا و آزادگان و … را شامل می‌شود لکن وجه مشترک آن‌ها محور بودن جنگ تحمیلی هشت ساله و حوادث پیرامون آن است.

از آنجا که تعداد قابل ملاحظه‌ای از رزمندگان را نوجوانان تشکیل می‌داده‌اند، داستان‌های جنگ نیز دلاوری‌های فراوانی از این غیور مردان کوچک را به نمایش گذاشته‌اند. علاوه بر این، داستان‌های زیادی مختص طیف کودک و نوجوان به نگارش در آمده و همچنان پس از گذشت سال‌ها از این حماسه هشت ساله، ادامه دارد. در این پایان­نامه سعی شده است که ده کتاب نسبتا ممتاز را در دهه هفتاد، بررسی شده،  شخصیت‌ها، به ویژه شخصیت‌های کانونی آن‌ها را مورد نقد قرار گیرد.

پیشینه تحقیق

چنین تحقیقی با این گستردگی و در این موضوع، هیچ سابقه­ای ندارد. در جستجو برای یافتن مطالبی درباره شخصیت پردازی کتب منتخب رساله، به کارهای خوب و دقیقی برنخوردم. بیشتر تحلیل­ها بسیار موجز و کوتاه و کلی بودند که آن هم به صورت پراکنده در نشریات غیر معتبر به چاپ رسیده بود.

علت انتخاب این مقطع زمانی

به منظور محدود شدن کتاب‌های مورد پژوهش در این رساله، به ناچار یکی از سه دهه پس از انقلاب را برای این تحقیق برگزیدیم. دهه شصت به علت اینکه دهه وقوع جنگ تحمیلی بود، به طبع بستر مناسبی برای ارائه داستان‌هایی در این زمینه نبود. دهه هفتاد برای این موضوع مناسب تر بود زیرا داستان‌های این سال‌ها هم از لحاظ کمیت و هم از لحاظ کیفیت از جایگاه قابل قبولی برخوردار بودند. در دهه هشتاد هم اگرچه جای کار وجود دارد اما بهتر آن دیدیم که تقدم زمانی رعایت شود. مقایسه داستان‌هایی منتخب از این سه دهه نیز می‌تواند موضوع مقاله دیگری قرار گیرد.

 فصول رساله

این رساله از سه فصل تشکیل شده است. فصل اول کلیات را شامل می‌شود. تعاریفی چون داستان، دفاع مقدس، نوجوان و … . فصل دوم اختصاصا به بخش «شخصیت» پرداخته است. فصل سوم نیز شامل توضیحاتی پیرامون کتاب‌ها، نویسندگان و در نهایت شخصیت­پردازی آن‌ها می‌شود. در پایان نیز طبق معمول، نتیجه­گیری و پیشنهادات نگارنده درج شده است.

سعی شده است که کتاب‌های برگزیده، جزء آثار ممتاز هر سال باشند. برای نقد هر داستان ابتدا خصوصیت کلی کتاب‌ها و شخصیت‌ها سپس ویژگی‌های جزئی شخصیت‌ها به­ویژه قهرمان و شخصیت کانونی استخراج شده است. پس از آن تمرکز بیشتر کار بر روی نقد و بررسی شخصیت‌ها معطوف گشته و شخصیت­های داستانی معرفی شده­اند. با توجه به فراوانی شخصیت‌ها در برخی داستان‌ها مانند زمانی برای بزرگ شدن و مهمان مهتاب از نام بردن تمام شخصیت‌ها به تفکیک خودداری نموده، فقط به معرفی شخصیت‌های ممتازتر داستان اقدام شده است. در ابتدای هر داستان، تحلیلی کوتاه از داستان و قلم نویسنده برای خواننده تشریح شده است که امید است مفید واقع شود.

فصل اول

کلیات

1 -1 بخش اول: نوجوان

1-1-1 تعریف دوره نوجوانی

تعیین دوره نوجوانی، بسته به نوع کشور و نژاد هر فرد، متفاوت است. معمولا بین دوازده تا هجده سالگی را سن نوجوانی می‌گویند. «شروع آن را که همراه با بلوغ جنسی است تقریبا با قاطعیت بیشتری می‌توان تعیین نمود، لکن پایان آن را بر حسب شرایط فرهنگی و محیطی نمی‌توان در جوامع، یکسان دانست.»[1]

در اینجا تعیین دقیق سن نوجوانی اهمیت ندارد بلکه آنچه به کار ما مربوط می‌شود شناختی دقیق از این دوره است و چند سال اختلاف مانعی ایجاد نمی‌کند.

نوجوانی همچون پلی بین دوره کودکی و بزرگ‌سالی است. در طی این دوره، فرد از عادات و تفکرات کودکانه دست کشیده، برای ورود به دنیای بزرگ‌سالی آماده می‌شود. مهم‌ترین تکلیف این دوره یافتن شخصیت یا خود حقیقی است. این هویت بایستی مثبت باشد تا بتواند موفقیت‌های آینده فرد را رقم بزند.[2]

1-1-2 خصوصیات این دوره

می‌توان خصوصیات این دوره را در سه عبارت تغییر، رشد و هویت­یابی خلاصه کرد. تغییرات دوره نوجوانی شرایط خاصی را برای نوجوان ایجاد می‌کند و او را بر سر دو راهی‌ها و شک و تردیدهای زیادی قرار می‌دهد. نوجوان بایستی با مشکلات دست و پنجه نرم کند و از میان احساسات و افکار گوناگون و نیز رفتارهای گاه متناقض خود و دیگران، هویت اصلی خود را یافته، سرانجام به رشد حقیقی و طبیعی خود برسد. انتقال، تغییر، مسئله آفرینی، هراس و آرمان گرایی از دیگر اسامی و خصوصیات این دوره است.

سنین ابتدای نوجوانی تفاوت‌هایی با سنین انتهایی آن دارند و بر همین اساس، ملزومات و کتاب‌های نوشته شده برای نوجوانان هم گاهی تفاوت‌های آشکاری با یکدیگر دارند.

«خصوصیات 12،13،14،15 سالگی

در این سنین، بلوغ، رشد سریع‌تری می‌یابد و توجه نوجوانان به جنس مخالف جلب می‌شود. در عین توجه به کتاب‌های مربوط به جنسیت، تفاوت سلیقه‌ی بیشتری در کتاب‌های مورد مطالعه‌ی دو جنس بروز می‌کند. فعالیت بدنی در پسرها شدیدتر شده و دخترها معمولا گوشه گیر می‌شوند، لذا هر دو گروه به کتاب‌هایی که تعدیل روانی به وجود آورد، نیاز فراوان دارند. به دنبال تجسس برای یافتن فلسفه صحیح زندگی، به مسائل انسانی در اجتماع توجه می‌کنند و به داستان‌های واقعی انسانی و حتی کتاب‌های ساده فلسفی در اواخر این سنین، علاقه‌مند می‌شوند.»

این مطالب برگرفته از مقاله‌ی «رغبت‌های مطالعه در نوجوانان» در کتاب 39 مقاله درباره ادبیات کودکان است.[3]

کتاب‌های نوشته شده برای این سن، اشتراکات زیادی با کتاب کودکان دارد ولی هرچه نوجوان به سنین پایانی دوره نزدیک­تر می‌شویم حال و هوای کتاب‌ها به آثار بزرگ‌سالان نزدیک­تر می‌گردد.

در طی نوجوانی اولیه (12 تا 14 سال) بلوغ جنسی صورت می‌گیرد و تفکر عملیاتی صوری آغاز می‌شود. نوجوانان رفته­رفته در صدد کسب استقلال و جدایی از والدین برمی­آیند، و در این راستا تماس بیشتر و احساس تعلق خاطر و مصاحبت نزدیک‌تری با همسالان را طلب می‌کنند.

شکل گیری هویتی مثبت، از تکالیف عمده روانی – اجتماعی، در این مرحله است.[4]

[1] – محمدرضا شرفی، دنیای نوجوان، چ6، (تهران: موسسه فرهنگی منادی تربیت، 1383)، ص ص 24-23

[2] – برای مطالعه بیشتر رجوع شود به محمدرضا شرفی،ص 292 و فیلیپ رایس، رشد انسان، (ترجمه دکتر مهشید فروغان)، چ3، (تهران: انتشارات ارجمند، 1387)، ص20

[3] – “رغبت­های مطالعه در نوجوانان”، به نقل حجازی بنفشه ، کتاب ادبیات کودکان و نوجوانان، ص 80

[4] – فیلیپ رایس، ص20

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي نثر ادبيات دفاع مقدس با محوريت آثار شهيد سيد مرتضي آويني
 • پايان نامه بررسي عناصر داستاني در رمان «شوهر آهوخانم»
 • پايان نامه شعر کودک و دفاع مقدّس
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122