پايان نامه بررسي شيوع اختلال هاي اضطرابي و عوامل جمعيت شناختي مرتبط با آن در جمعيت بزرگسال

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي شيوع اختلال هاي اضطرابي و عوامل جمعيت شناختي مرتبط با آن در جمعيت بزرگسال یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 118 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي شيوع اختلال هاي اضطرابي و عوامل جمعيت شناختي مرتبط با آن در جمعيت بزرگسال بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول1
1-1 مقدمه2
2-1بیان مساله4
3-1اهمیت و ضرورت پژوهش8
4-1اهداف پژوهش8
5-1سوال پژوهش9
6-1تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها10
فصل دوم13
1-2مقدمه14
2-2مبانی نظری اختلال های اضطرابی14
1-2-2تاریخچه اختلال های اضطرابی14
2-2-2تعریف اضطراب و اختلال های اضطرابی15
3-2 طبقه بندی اختلال های اضطرابی17
1-3-2اختلال هراس خاص20
1-1-3-2ویژگی های تشخیصی اختلال هراس خاص بر مبنایDSM-520
2-1-3-2ویژگی های حمایت کننده از تشخیص اختلال هراس خاص23
3-1-3-2همه گیری اختلال هراس خاص23
4-1-3-2ملاحظات تشخیصی مربوط به فرهنگ24
5-1-3-2نتایج عملکردی اختلال هراس خاص24
2-3-2اختلال اضطراب اجتماعی25
1-2-3-2ویژگی های تشخیصی اختلال اضطراب اجتماعی بر مبنایDSM-525
2-2-3-2تصریح کننده های اختلال اضطراب اجتماعی28
3-2-3-2همه گیری اختلال اضطراب اجتماعی29
4-2-3-2پیامدهای عملکردی اختلال اضطراب اجتماعی30
3-3-2اختلال وحشت زدگی31
1-3-3-2 ویژگی های تشخیصی اختلال وحشت زدگی بر مبنایDSM-531
2-3-3-2همه گیری اختلال وحشت زدگی34
3-3-3-2مسایل تشخیصی مرتبط به فرهنگ35
4-3-3-2پیامدهای عملکردی اختلال وحشت زدگی35
5-3-3-2تصریح کننده های حمله وحشت زدگی36
6-3-3-2ویژگی های تشخیصی حمله های وحشت زدگی37
7-3-3-2همه گیری حمله های وحشت زدگی38
8-3-3-2پیامدهای عملکردی حمله های وحشت زدگی39
4-3-2اختلال گذرهراسی39
1-4-3-2 ویژگی های تشخیصی اختلال گذرهراسی بر مبنایDSM-539
2-4-3-2همه گیری اختلال گذر هراسی42
3-4-3-2پیامدهای عملکردی اختلال گذر هراسی43
5-3-2اختلال اضطراب منتشر44
1-5-3-2 ویژگی های تشخیصی اختلال اضطراب منتشر بر مبنایDSM-544
2-5-3-2همه گیری اختلال اضطراب منتشر46
3-5-3-2مسایل تشخیصی مربوط به فرهنگ46
4-5-3-2پیامدهای عملکردی اختلال اضطراب منتشر47
6-3-2اختلال اضطرابی وابسته به مصرف مواد و دارو48
1-6-3-2 ویژگی های تشخیصی اختلال اضطراب وابسته به مصرف مواد و دارو بر مبنایDSM-548
2-6-3-2همه گیری اختلال اضطرابی وابسته به مصرف مواد و دارو49
7-3-2اختلال اضطرابی وابسته به سایر شرایط پزشکی50
1-7-3-2 ویژگی های تشخیصی اختلال اضطرابی وابسته به سایر شرایط پزشکی بر مبنایDSM-550
2-7-3-2 همه گیری اختلال اضطرابی وابسته به سایر شرایط پزشکی51
4-2شیوع شناسی51
1-4-2مولفه های اصلی تعریف شیوع شناسی51
2-4-2مفهوم میزان بروز و همه گیری در مطالعات شیوع شناسی53
1-2-4-2همه گیری55
2-2-4-2میزان بروز56
3-4-2اهمیت بافت در مطالعات شیوع شناسی56
4-4-2فنون مناسب در مطالعات شیوع شناسی57
5-2شیوع شناسی اختلال های روانپزشکی58
6-2شیوع شناسی اختلال های روانپزشکی در ایران59
7-2شیوع شناسی اختلال های اضطرابی62
8-2تفاوت های بین فرهنگی در همه گیری اختلال های اضطرابی63
9-2وابسته های اجتماعی جمعیت شناختی همه گیری اختلال های اضطرابی64
10-2خلاصه فصل65
فصل سوم66
1-3مقدمه67
2-3طرح پژوهش67
3-3جامعه آماری، نمونه پژوهش، روش نمونه گیری67
4-3ابزار پژوهش68
1-4-3مصاحبه تشخیصی جامع بین الملل68
5-3روند گردآوری اطلاعات69
6-3روش تجزیه و تحلیل اطلاعات70
7-3خلاصه فصل70
فصل چهارم71
1-4مقدمه72
2-4 تجزیه و تحلیل داده های گرد آوری شده72
1-2-4 آزمون سوال های پژوهش73
فصل پنجم94
1-5 مقدمه95
2-5 بحث و نتیجه گیری یافته های پژوهش95
3-5 محدودیت های پژوهش101
4-5 پیشنهادات پژوهش101
منابع فارسی102
منابع لاتین103

منابع فارسی:

ابوالقاسمی عباس، بخشیان فرشته، نریمانی محمد.(1391). راهبرد های کنترل فکر و بازداری پاسخ در افراد مبتلا به استرس حاد و افراد بهنجار، فصلنامه دانش و تندرستی، دوره 7، شماره 4،165-172.

امینی همایون، علاقبندار جواد، شریفی ونداد، داوری آشتیانی رزیتا، کاویانی حسن، شهریور زهرا، شعبانی امیر، عربگل فریبا، شیرازی الهام، حکیم شوشتری میترا.(1385)، روایی نسخه فارسی مصاحبه تشخیصی جامع بین المللی(CIDI) برای تشخیص اسکیزوفرنیا و اختلال دو قطبی، مجله دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران،دوره64،شماره8، 31-42.

انجمن روانپزشکی آمریکا،(1994) راهنای تشخیصی و آماری اختلال های روانی، چاپ چهارم،جلد دوم،مترجمان محمدرضانیکخو،هامایاک آوادایس یانس،سیامک نقش بندی،مالک میرهاشمی،محی الدین غفرانی،تهران،انتشارات سخن.

باچر جیمز، مینیکا سوزان،هولی جیمز،(1388)آسیب شناسی روانی، جلد اول، ترجمه یحیی سید محمدی، تهران، ارسباران.

دادستان، پریرخ،(1387) روان شناسی مرضی تحولی:از کودکی تا بزرگسالی،جلد اول،تهران،سمت.

داوری آشتیانی رزیتا، علاقه بندراد جواد، شریفی ونداد، امینی همایون، کاویانی حسین، شعبانی امیر، شهریور زهرا، عربگل فریبا، حکیم شوشتری میترا، شیرازی الهام. (1383). پایایی نسخه فارسی مصاحبه تشخیصی جامع بین المللی(CIDI) برای تشخیص اسکیزوفرنیا و اختلال دو قطبی، تازه های علوم شناختی، سال6 شماره1و2،9-1.

سادوک،بنیامین،سادوک،ویرجینا،(1388)خلاصه روانپزشکی ،ویرایش دهم2007، جلد دوم،ترجمه نصرت الله پورافکاری،تهران،شهر آب،آینده سازان.

سرمد، زهره، بازرگان، عباس، حجازی، الهه،(1391) روش های تحقیق در علوم رفتاری، چاپ سیزدهم، تهران، آگه.

کاویانی، حسین، علاقبند راد، جواد، شریفی، ونداد، پورناصح، مهرانگیز، احمدی ابهری، سید علی،(1385) آموزش و کاربرد مصاحبه تشخیصی جامع بین المللی (CIDI)، تهران، مهرکاویان.

کنرلی، هلن، (1382) اختلال های اضطرابی (آموزش کنترل و درمان)، ترجمه سیروس مبینی، تهران، انتشرات رشد.

هالجین،ریچارد پی،ویتبورن،سوزان کراس،(1389) آسیب شناسی روانی(دیدگاه بالینی نسبت به اختلال های روانی)،جلد اول، ترجمه یحیی سید محمدی،تهران ،نشر روان.

منابع لاتین:

Allgulander Christer. (2006). Generalized anxiety disorder: What are we missing? European Neuropsychopharmacology, 16, S101–S108.

Allgulander Christer. (2012). Generalized Anxiety Disorder: A Review of Recent Findings. J Exp Clin Med, 4, 88-91.

American Psychiatric Association(2013), Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fifth Edition. Arlington, VA, American Psychiatric Association.

Ansseaue Marc, Benjamin Fischler, Michel Dierick, Albert Adelin, Leyman Sophie, Annick Mignon. (2007). soioeconomic correlates of generalized anxiety disorder and major depression in primary care. Depression and Anxiety, 1-8.

Antony Martin M., Swinson Richard P. (1996). Anxiety Disorders and their Treatment: A Critical Review of the Evidence-Based Literature. Canada: Minister of Supply and Services Canada.

Arikian steven R, Gorman jack M. (2001). A Review of the Diagnosis, Pharmacologic Treatment,  and Economic Aspects of Anxiety Disoder. primary care companion J clin psychiatry, 3, 110-117.

BANDELOW BORWIN, SHER LEO, BUNEVICIUS ROBERTAS, HOLLANDER ERIC, KASPER SIEGFRIED, ZOHAR JOSEPH, MÖLLER HANS-JÜRGEN, . (2012). Guidelines for the pharmacological treatment of anxiety disorders, obsessive – compulsive disorder and posttraumatic stress disorder in primary care. International Journal of Psychiatry in Clinical Practice, 16, 77–84.

چکیده:

اختلال های اضطرابی شامل اختلال هایی می شود که ویژگی مشترکشان ترس و اضطراب شدید و آشفتگی های رفتاری مرتبط می باشد. در این پژوهش اهمیت تشخیص اختلال های اضطرابی در جمعیت عمومی مورد بررسی قرار گرفته است. هدف مطالعه حاضر شیوع شناسی اختلال های اضطرابی در خراسان جنوبی می باشد. از جامعه آماری عمومی  بالای 16 سال خراسان جنوبی، تعداد 1500 نفر طی نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند و مورد مصاحبه بالینی به وسیله CIDI قرار گرفتند. یافته های این پژوهش نشان داد که شیوع اختلال هراس خاص%9.3؛ اختلال اضطراب اجتماعی %9.3؛ اختلال گذر هراسی %2.8؛ اختلال وحشت زدگی %2.9؛ اختلال اضطراب منتشر%8.3  بوده است. شیوع اختلال های اضطرابی با  متغیرهای سن، وضعیت تأهل، سطح تحصیل و غیر شاغل بودن ارتباط معنی داری (001/0P <)داشته است. به طوری که افراد غیر شاغل 66/2 برابر افراد شاغل، افراد در محدوده سنی 39-30 سال، 41/3  برابر افراد بالای 50 سال در معرض خطر اختلال اضطرابی بودند. هم چنین شیوع اختلال اضطرابی در افراد با تحصیلات پایین و نیز افراد بیوه و مطلقه بالا بوده است. نتایج حاصل از این مطالعه، لزوم طراحی برنامه های جامع درمانی با توجه عوامل پیش بین و در اولویت قرار دادن افراد در معرض خطر بروز اختلال های اضطرابی را در برنامه های درمانی پزشکی و روانشناختی، یادآوری می کند.

واژگان کلیدی: شیوع، اختلال های اضطرابی، همه گیری

فصل اول

کلیات پژوهش

1-1مقدمه:

اضطراب یک علامت هشدار دهنده است که خبر از خطری قریب الوقوع دارد و شخص را برای مقابله آماده می کند. فقدان اضطراب افراد را با مشکلات قابل ملاحظه ای مواجه می کند. بنابراین اضطراب به منزله بخشی از زندگی هر انسان، یکی از مولفه های ساختار شخصیت وی را تشکیل می دهد و بدین ترتیب امکان زندگی طولانی تر، سازنده تر و بارورتری را فراهم می سازد. به عبارت دیگر می توان گفت که اضطراب در پاره ای از مواقع، سازندگی و خلاقیت را در فرد ایجاد می کند، امکان تجسم موقعیت ها و سلطه بر آنها را فراهم می آورد و یا وی را بر می انگیزد تا به طور جدی با مسئولیت مهمی یا پذیرفتن یک وظیفه اجتماعی مواجه شوند.

اگرچه حدی از اضطراب می توانند سازنده و مفید باشد، اما این حالت ممکن است جنبه مزمن و مداوم بیابد که در این صورت اضطراب به صورت مرضی در می آید و طیف گسترده اختلال های اضطرابی را که از اختلال های شناختی و بدنی تا ترس های غیرموجه و وحشت زدگی های گسترده اند، به وجود می آورد. در این پژوهش، اختلال های اضطرابی در طبقه بندی DSM-5 مورد بررسی قرار گرفته اند.

همه گیر شناسی اختلال های روانپزشکی، شاخه ای از پژوهش در علوم رفتاری است که شیوه توزیع این اختلال ها را در جامعه مورد بررسی قرار می دهد ( محمدی و همکاران، 1383). هرچند وجود بیماری های روانی در جوامع مختلف از قرن ها پیش تایید شده است؛ لیکن در طی قرن بیستم بود که روش های آماری برای برآورد حجم این مشکلات استفاده گردید. در گذشته بررسی همه گیرشناسی اختلالات روانی با مراجعه به پرونده بیماران و اطلاعات بدست آمده از افراد کلیدی انجام می شد؛ اما با تهیه و تدوین پرسش نامه های غربالگری و مصاحبه های بالینی استاندارد، امروزه تا حد زیادی حجم بیماری های روانی در جهان شناسایی شده است  (محمدی و همکاران، 1382). هرچند امروزه حجم اختلال های روانی در کشورهای مختلف جهان مورد سنجش قرار گرفته است، لیکن به دلیل تنوع ابزارهای غربالگری و تشخیصی و تکنیک های مصاحبه و تفاوت در روش های نمونه گیری و طبقه بندی های استفاده شده، این میزان بسیار متغیر و متفاوت برآورد شده به طوری که از 3/7 درصد تا 8/39 درصد متغیر بوده است( محمدی و همکاران، 1383).

اختلال های اضطرابی رایج ترین نوع تشخیص روانپزشکی در جمعیت عمومی می باشد (کرینگ[1] و همکاران،2012). مطالعه ملی اختلالات توام، گزارش نمود که در ایلات متحده آمریکا، یکی از هر چهار نفر واجد ملاک های حداقل یک نوع اختلال اضطرابی است و میزان شیوع 12 ماهه 7/17 درصد است. زن ها ( میزان شیوع 5/30در طول عمر) بیشتر از مردها ( میزان شیوع 2/19 در طول عمر) ممکن است مبتلا به اختلال اضطرابی شوند( مک لین[2] و همکاران، 2011). بالاخره، شیوع اختلال های اضطرابی در سطوح اجتماعی – اقتصادی بالاتر کاهش می یابد. در ایران، نتایج حاصل از مطالعه همه گیر شناسی اختلالات روانپزشکی در سال 1380 نشان داده است که اختلال های اضطرابی با شیوع 31/8 درصد، شایع ترین اختلال روانپزشکی بوده است(محمدی و همکاران، 1382). در مطالعه دیگر همه گیر شناسی اختلالات روانپزشکی در استان تهران،  شیوع اختلال های اضطرابی 8/6 درصد بوده است که شایع ترین اختلال روانپزشکی در استان بوده است(محمدی و همکاران، 1382). به طور کلی، دانش شیوع شناسی ما، در ايران، در مورد اختلالات روانی محدود است و مطالعات اندکی در مورد اختلالات خاص از جمله اختلال های اضطرابی وجود دارد.

2-1 بیان مساله

اضطراب[3] به منزله بخشی از زندگی هر انسان ،در همه افراد در حدی اعتدال آمیز وجود دارد و در این حد ،به عنوان یک پاسخ سازش یافته تلقی می شود (دادستان،59:1387-60). ما ممکن است اضطراب را زمانی که با حوادث مهم، یا با درد و خطر مواجه می شویم؛ احساس کنیم (رکتور[4]و همکاران،2005). در این چنین موقعیت هایی اضطراب، واکنش مناسبی است که یک پاسخ سالم مقابله ای به موقعیت های خطرناک و یا با اهمیت می باشد(بوشنل[5]،1998).

اضطراب زمانی مایه نگرانی بالینی می شود که به چنان سطح شدیدی رسیده باشد که توانایی عمل کردن در زندگی روزمره را مختل کند، به طوری که فرد دچار حالت ناسازگارانه شده باشد که مشخصه آن واکنش های جسمانی و روانی شدید است(هالجین،ویتبورن،264:1389).

در حد خطوط کلی می توان گفت که اختلالهای اضطرابی[6] مجموعه ای از اختلال ها را پوشش می دهند که اضطراب یکی از نشانه های اصلی آنها است. وجه مشترک این اختلال ها، رنج روانی و به خصوص حالت اضطرابی است که به طور محض با نشانه های دیگر متجلی می شود(دادستان،59:1387) ترس و اضطراب آسیب شناختی، در مقایسه با علایم بهنجار، زمانی که باعث پریشانی معناداری و نیز مانع از عملکرد می شود، شرایط قابل تشخیصی است (کیلی[7] و استورچ[8]،2009).

اختلال های اضطرابی در DSM 5شامل اختلال های زیر است:

اختلال وحشت زدگی[9]، گذر هراسی[10]،هراس مشخص[11]،اختلال اضطراب اجتماعی[12]،اختلال اضطراب فراگیر[13]. (کرینگو همکاران،2012).

بسیاری از مطالعات اولیه نشان داده اند که اختلال های اضطرابی در جمعیت عمومی شایع است(میشل[14] ،زتچ[15] ومارگراف[16]،2007؛ استین[17] و استیکلر[18]،2010؛ سیمپسون[19] و همکاران،2010). بر اساس رونوشت زمینه یابی ملی همبودی[20]که اطلاعات شیوع شناسی اختلال های روانی را ارائه کرده است،%31.2 از افراد جمعیت عمومی در طول عمر، اختلال های اضطرابی را نشان می دهند، و %18.7 از افراد در طی 12 ماه گذشته علایم اختلال اضطرابی را نشان داده اند(هرسن[21]، تورنر[22]، بیدل[23]،2007). مطالعات مختلف میزان    همه گیری مادام العمر اختلال های اضطرابی را از %13.6تا %28.8 تخمین زده اند.تغییرات بین این یافته ها احتمالا نشان دهنده تفاوت در تعریف اختلال، ابزار تشخیصی، میزان پاسخ ها و ترکیب نمونه (به طور مثال تغییرات سنی) است؛ همچنین واقعیت این است که تفاوت بین زیرشاخه های اختلال اضطرابی در محاسبه میزان همه گیری کلی به حساب آورده می شود. میزان همه گیری 12 ماهه، بین %5.6 تا %19.3متغیر است که پایین تر بودن این مقدار نشان دهنده این است که تشخیص آسیب شناسی[24] در بسیاری از موارد، نه در همه موارد، مزمن بوده است (میشل،زتچ ومارگراف،2007).

شیوع شناسی روانپزشکی از روش های زمینه یابی جمعیت محور برای فهم همه گیری، دوره، و اختلال های روانی مرتبط استفاده می کند. در حالی که کارهای بالینی بر روی فرد بیمار تمرکز دارد، شیوع شناسی روانپزشکی، بروز و توزیع اختلال های روانی در جمعیت عمومی را به منظور ارزیابی میزان سلامت عمومی و فشار اقتصادی شرایط روانپزشکی و فراهم کردن مدارکی برای سبب شناسی، مطالعه می کند (سیمپسون و همکاران،2010).

در دو دهه اخیر ما شاهد پیشرفت های فزاینده در تحقیقات شیوع شناسی اختلال های روانی، با معرفی سیستم های معتبر طبقه بندی(DSM-4,ICD-10) و ابزارهای سنجش تشخیصی معتبر، هستیم. هدف اصلی  شیوع شناسی، فراهم کردن همه گیری اختلال های معین است (میشل ،زتچ ومارگراف،2007).

در سالهای اخیر، اختلال های اضطرابی به طور روزافزون همه گیری بالایی را نشان می دهد، بلکه فشار روانی بیماری های مرتبط با این اختلال ها اغلب قابل توجه است (سامرز[25] و همکاران،2006). اختلال های اضطرابی معمولا با افسردگی، خودکشی، الکلیسم و نیز دیگر سوء مصرف های دیگر مرتبط است. به دلیل بروز بالا، این اختلال ها فشار زیادی را برجامعه تحمیل می کند و بهبود در درمان این اختلال ها اهداف عمده سلامت عمومی را می طلبد (لرای[26] و همکاران،2011). تاخیر در تشخیص و درمان اختلال های اضطرابی، برای بیمار، پزشکان، و جامعه بسیار پرهزینه است(آریکیان [27]و گورمن[28]، 2001).

گستره دانش سبب شناشی اضطراب عوامل بسیاری را شامل می شود از جمله زیست شناختی، روان شناختی و تعیین کننده های اجتماعی که توسط تعدادی از عوامل خطرزا و حمایتی  مورد وساطت قرار می گیرد. مطالعات بین فرهنگی در شیوع شناسی منبع مهم اطلاعات تاثیرات متقابل بین این عوامل است و انواع موثر مداخله در دسترس قرار می دهد و موضوع تحقیقات پیشرفته قرار می گیرد (سامرز و همکاران،2006).

شیوع اختلال های اضطرابی در میان فرهنگ ها، متفاوت است.این چندان حیرت آور نیست زیرا فرهنگ ها در عواملی چون نگرش به بیماری روانی، سطح استرس، چگونگی رابطه با خانواده و همه گیری فقر، با هم متفاوت هستند؛ همه این عوامل در بروز یا گزارش اختلال های اضطرابی موثر است (کرینگ و همکاران،2012).

ایران به عنوان یک کشور درحال توسعه، دستخوش تغییرات معنادار اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی است که همه اینها می تواند بر وضعیت سلامت روان جامعه موثر باشد (محمدی و همکاران،2008). به منظور کسب دانش از وضعیت سلامت روان اجتماع، بسیاری از کشورها تمایل دارند که مطالعات شیوع شناسی را اجرا کنند و آنها را در فواصل زمانی تکرار می کنند. به همین منظور چندین زمینه یابی در سطح ملی و بین المللی انجام داده می شود ( فرهودیان و همکاران،2007). به همین منظور در مناطق مختلف ایران چندین مطالعه شیوع شناسی انجام گرفته است؛ در مطالعه ای توصیفی مقطعی که بین سال های 2008-2009 در شهر کاشان انجام داده شد، اختلال اضطرابی%4.7 بوده است. در بین 505 آزمودنی با اختلال روانی بر اساس مصاحبه بالینی  21نفر (%4.2) افراد از اختلالات اضطرابی رنج می برند. و دربین اختلالات اضطرابی، اختلال اضطراب منتشر (%7.2) شیوع بیشتری داشته است (احمدوند و همکاران، 2012). همچنین، در مطالعه همه گیرشناسی اختلال های روانی که در شهر اردبیل انجام داده شد میزان شیوع اختلال های اضطرابی%30 بوده است (نریمانی،صادقی اهری،عبدی،2011). در مطالعه دیگری که با هدف تعیین همه گیری اختلالات روانی مختلف در شهر تهران انجام داده شد، میزان شیوع اختلال اضطراب فراگیر %4.6 بوده است (محمدی و همکاران، 2008 ).

همانطور که گفته شد، در بین اختلال های روانی، اختلال های اضطرابی بالاترین سطح همه گیری را دارد و همچنین با سایر بیماری ها و مشکلات همبود است. طبق بررسی های انجام داده شده، مطالعات شیوع شناسی در ایران تنها به بررسی همه گیری اختلال های روانی پرداخته اند و به طور خاص به همه گیری اختلال های اضطرابی نپرداخته اند. به همین منظور این مطالعه با هدف تعیین شیوع اختلال های اضطرابی و عوامل جمعیت شناختی از جمله سن، جنس، وضعیت تاهل، شغل، تحصیلی در جمعیت بزرگسال استان خراسان جنوبی انجام شده است.

3-1 اهمیت و ضرورت پژوهش

همانطور که گفته شد، در بین اختلال های روانی، اختلال های اضطرابی بالاترین سطح همه گیری را دارد، همچنین این اختلال ها با مشکلات و بیماری های بسیاری همبود می باشد که عدم تشخیص به موقع آن می تواند هزینه های بسیاری را برای فرد و جامعه داشته باشد. در مناطق محروم، به دلیل کمبود امکانات پزشکی و سلامت روان، ممکن است در طول زندگی افراد، این گروه از اختلال ها، مورد تشخیص قرار نگیرد و در قالب های فرهنگی، فشار روانی و هزینه های اجتماعی بسیاری را برای فرد داشته باشد. عدم تشخیص اولیه اختلال های اضطرابی باعث پدیدار شدن این اختلال ها در پوشش مشکلات و بیماری های جسمانی و روانی دیگر می شود. در واقع می توان گفت فردی که در یک قالب فرهنگی دچار اختلال اضطرابی تشخیص داده نشده است، دچار مشکلات و  اختلال هایی است، که حلقه گمشده آن عدم تشخیص اولیه و درمان اختلال های اضطرابی می باشد. از آن جایی که قدم اول در انجام هرگونه اقدام پیشگیرانه و درمانی، تشخیص و تعیین حجم اختلال است، ضرورت انجام مطالعات همه گیر شناسی جهت برنامه ریزی های اجرایی پیشگیری و درمان اختلال های اضطرابی، مشخص می شود. به همین منظور مطالعه حاضر به بررسی میزان همه گیری اختلال های اضطرابی در استان خراسان جنوبی پرداخته است.

[1]-Kring

[2]-McLean

[3] -anxiety

[4]– Rector

[5]– Bushnell

[6]-anxiety disorders

[7]-Keeley

[8]– Storch

[9]-panic disorder

[10]-agoraphobia

[11]-specific phobia

[12]-Social anxiety disorder

[13]-generalized anxiety disorder

[14]– Michael

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي رابطه بين اضطراب رايانه اي و شکاف ديجيتالي دانشجويان
 • پايان نامه اثربخشي آواز- ملوديک بر کاهش لکنت و اضطراب در کودکان دبستاني
 • پايان نامه پيش بيني اضطراب امتحان بر حسب اضطراب جدايي و سبک دلبستگي دانش آموزان سال ششم ابتدايي
 • پايان نامه بررسي تاثير 12 هفته برنامه توانبخشي قلبي بر كيفيت زندگي،افسردگي و اضطراب بيماران جراحي باي پس عروق کرونر
 • پایان نامه اثربخشی برنامه تعدیل سوگیری شناختی-مؤلفه تفسیر و توجه بر علائم اضطراب اجتماعی و ترس از ارزیابی منفی و اثر زنجیره‌ای این مؤلفه‌ها در افراد با‌ اختلال اضطراب ‌‌اجتماعی
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122