پايان نامه بررسي شيوه هاي پذيرش دانشجوي دکتري در دانشگاه هاي دولتي و آزاد

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي شيوه هاي پذيرش دانشجوي دکتري در دانشگاه هاي دولتي و آزاد یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 88 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي شيوه هاي پذيرش دانشجوي دکتري در دانشگاه هاي دولتي و آزاد بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول کلیات پژوهش 1
1-1 مقدمه 2
1-2 بیان مسئله 3
1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش 5
1-4 اهداف تحقیق 6
1-4-1 هدف کلی 6
1-4-2 اهداف فرعی 6
1-5 سؤال های تحقیق 6
1-6 تعریف مفاهیم تحقیق 6
الف: تعریف نظری 6
ب: تعریف عملیاتی 7
فصل دوم : پیشینه پژوهش 8
2-1 تاریخچه آموزش عالی 9
2-2 تحولات آموزش عالی ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی: 10
2-3 اشکال آموزش عالی در ایران 11
2-3-1 آموزش عالی دولتی ایران 11
2-3-2 آموزش عالی غیر دولتی 11
2-3-3 دانشگاه آزاد اسلامی 12
2-3-4 آموزش عالی آزاد 12
2-4 انواع آموزش عالی 12
2-4-1 دوره های روزانه: 13
2-4-2 دوره های شبانه: 13
2-4-3 آموزش عالی نیمه حضوری: 13
2-4-4 آموزش عالی از راه دور: 13
2-4-5 آموزش عالی علمی – کاربردی: 14
2-5 دوره های تحصیلی: 14
2-6 سیر تحولات گزینش دانشجو در ایران: 15
2-6-1 تاریخچه کنکور: 15
2-6-2 ضرورت گزینش دانشجو: 16
2-7 تحصیلات تکمیلی در ایران 18
2-8 گزینش دانشجو 19
2-9 اهمیت و جایگاه دورههای دکترا در فرایند توسعه 21
2-10 هدفهای دوره دکترا 22
2-11 روش های مختلف آزمون دکتری در ایران 22
2-11-1 آزمون غیرمتمرکز 22
2-11-2 آزمون متمرکز 23
2-11-3 آزمون نیمه متمرکز 23
2-12 پذیرش دکتری در دانشگاه آزاد 25
2-13-1 پذیرش دانشجوی دکتری در کانادا 27
2-13-2 پذیرش دانشجوی دکتری در دانشگاه های امریکا، پنسیلوانیا 28
2-13-3 شرایط پذیرش دانشجوی دکتری در فرانسه 28
2-14 فرایند آموزش PhD در دنیا 30
2-15 نحوه پذیرش دانشجو دکتری 32
2-16 پیشینه ی تحقیق: 34
فصل سوم: روش پژوهش 39
3-1 مقدمه 40
3ـ2 روش شناسی تحقيق 40
3ـ3 متغیرهای تحقیق 40
3ـ4 جامعه و نمونه آماری 40
3-4-1 جامعه آماری 40
3-4-2 نمونه آماری و روش محاسبه حجم نمونه 41
3-4-3 روش نمونه گيري 41
3-5روشهاي جمع‌آوري اطلاعات 41
3-6 روايي و پايايي ابزار اندازه گیری 42
3-6-1 تعيين اعتبار (روايي) ابزار اندازه گیری 42
3-6-3تعیین پايايي ابزار اندازه گیری 42
3-7 روشهای تجزیه و تحلیل اطلاعات 42
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات 43
4-1 مقدمه 44
4-2 توصیف داده ها 44
4-3 سؤالات پژوهش 56
4-3-1 سؤال اول 56
4-3-4 سؤال چهارم 59
4-3-5 سؤال پنجم 60
4-3-6 سؤال ششم 61
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری 63
5-1مقدمه 64
5-2یافته های پژوهش 64
5-2-1 سؤال اول 64
5-2-2 سؤال دوم 65
5-2-3 سؤال سوم 65
5-2-4 سؤال چهارم 66
5-2-5 سؤال پنجم 66
5-2-6 سؤال ششم 67
5-3 نتیجه گیری 67
5-4 محدودیت های پژوهش 67
5-5 پیشنهادهای پژوهش 68
5-5-1 پیشنهادهای راهبردی مبتنی بر یافته های پژوهش 68
5-5-2 پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی 68
منابع 69
پیوست 76

منابع

منابع فارسی

اخوان­کاظمی، محمد(1382). تحصیلات تکمیلی ، مؤسسه پژوهش و برنامه­ریزی دررآموزش عالی. شماره 1.

اردبیلی، یوسف. (1374)، اصول و فنون راهنمای مشاوره در آموزش و پرورش، تهران، مؤسسه بعثت.

الوانی، مهدی(1386). بازنگری برنامه­های آموزش مدیریت در سطح دکتری در دانشگاه­های کشور و ارائه برنامه­های مناسب. مؤسسه پژوهش و برنامه­ریزی آموزش عالی.

ام. اس. فیلیپس؛ دی اس پیو ( 1375). چگونه می­توانید دکترا بگیرید؟ ترجمه غریبی، حسین؛ علوی، معصومه.

پازارگادی، مهرنوش(1387). اعتبارسنجی در آموزش عالی، تهران، انتشارات صباح.

ترابی، تقی؛ نوروزیان، مسعود(1387). آسیب­شناسی دوره­های دکترای تخصصی با تأکید بر توسعه اقتصادی. فصل­نامه تولید علم. دانشگاه آزاد اسلامی.

حسینی، سید محمد(1371). مدل علمی تعیین ظرفیت پذیرش دانشجو در مؤسسات آموزشی و پژوهشی وزارت فرهنگ و آموزش عالی با توجه به اهداف برنامه­های توسعه نظام جمهوری اسلامی ایران. طرح پژوهشی. مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی.

خدایی، ابراهیم(1388). بررسی عوامل مؤثر بر قبولی در آزمون کارشناسی ارشد. فصل­نامه پژوهش و برنامه­ریزی در آموزش عالی. شماره 54

خدایی، ابراهیم(1390). عدالت آموزشی با برگزاری آزمون دکتری محقق نشد اما به آن نزدیک شدیم. مصاحبه خبری. خبرگزاری فارس.

دانشگاه باقرالعلوم(1389). متن کامل آیین نامه پذیرش نیمه متمرکز دکتری.

دایره المعارف آموزش عالی(1383). جلد اول، تهران: بنیاد دانشنامه بزرگ فارسی.

درودگر، قاسم. (1388)، اصلاح شيوه گزينش دانشجو به منظور ارتقاء كيفيت آموزش معماري گام هاي عملي براي رسيدن به وضعيت مطلوب،مجلۀ هنرهاي زيبا- معماري و شهرسازي،تهران، دانشكده معماري دانشگاه تهران.

راهنمای دوره تخصصی دکتری(1390). مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی.

رحیمی، حسین. آقابابا، ابوالفضل. (1384)، آشنایی با نظام جامع پذیرش دانشجو در آزمون سراسری، تهران، مرکز انتشارات سازمان سنجش آموزش کشور،  چاپ اول.

رحیمی، حسین(1387). ارزیابی درونی و برونی درون­دانشگاهی گروه فلسفه  تعلیم و تربیت دانشگاه تهران. پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روان­شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران.

روح الامینی، آزاده؛ حق­دوست، علی اکبر؛ صادقی­راد، بهنام؛ فصیحی هرندی، مجید(1390). بازتعریف آموزش دکترای تخصصی در کشور: مرور ساختاریافته مستندات. مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان. دوره دهم، صص 18-3.

روح الامینی، آزاده؛ فصیحی، مجید(1387). دانشجویان دکترای تخصصی و نظام پذیرش آنها. مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی. شماره 22.

سازمان سنجش آموزش کشور(1390). راهنمای دوره دکتری تخصصی سال 1391.

سازمان سنجش آموزش کشور(1376). فعالیت ها و اقدامات سازمان سنجش کشور.

سمنانیان(1381). جایگاه تحصیلات تکمیلی و استاد در نظام اموزش عالی ایران. گفتگو.

سیف،علی اکبر(1387). سنجش فرآیند و فرآورده یادگیری(روش های قدیم و جدید).تهران:نشر دوران.ویرایش دوم.

صادقی­راد، بهنام؛ حق­دوست، علی­اکبر؛ فصیحی هرندی، مجید . روح الامینی، آزده (1388). رویکرد تحول­گرایانه به نظام آموزش دکترای تخصصی علوم پزشکی در کشور: مرور ساختا ریافته مدل­های آموزشی دانشگاه­های برتر دنیا. مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی. دوره ششم: شماره اول.

صافی، احمد. (1383)، راهنمای تحصیلی در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی ایران، تهران، نشر روان.

صفریان، علی(1377). بررسی چگونگی پذیرش دانشجوی دکترای تخصصی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علم و صنعت، دانشکده اقتصاد.

غنیمه، عبدالرحیم(1372). تاریخ دانشگاه­های بزرگ اسلامی. ترجمه: کسائی، نورالله.  تهران دانشگاه تهران.

فاتحی، محمدحسین(1389). تاریخچه آموزش عالی و برخی شاخص­های آن در ایران. اولین اجلاس بررسی عملکرد و خدمات دانشگاه آزاد اسلامی.

فتاحی، رحمت الله(1380). دوره دکترای کتابداری و اطلاع­رسانی: ملاحظاتی پیرامون شاریط، ویژگیها و ملزومات نظری و کاربردی این مقطع و شایستگی­های دانش­آموختگان آن.  فصل­نامه کتابداری و اطلاع­رسانی، شماره 13.

کاردان (1381). بررسی روش­ها و مسائل آزمون­های ورودی دانشگاه­ها. فصل­نامه تعلیم و تربیت، شماره 96.

کاردان، علی محمد. (1381)، مبانی گزینش دانشجو، مجموعه مقالات سمینار بررسی روشها و مسائل آزمونهای ورودی دانشگاه­ها، اصفهان، انتشارات دانشگاه صنعتی اصفهان.

گزارش ملی آموزش عالی ایران، (1384)، تهران،گروه مقاله، نشریه جهان اقتصاد

گزارش ملي آموزش عالي ايران(1383). تهران: موسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي.

گزیده مقالات دایره المعارف آموزش عالی(1376). ویراستاران محمد نژاد، یوسف؛ حاتمی، داود. مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی.

مجتهدی، زهرا( 1372). بررسی رابطه بین شیوه فعلی گزینش دانشجو و موفقیت در دانشگاه. دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده روان­شناسی و علوم تربیتی.

مردیها، مرتضی. (1383)، آسیب شناسی آزمون ورودی دانشگاه­ها، فصل نامه پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی، شماره پیاپی 31 و 32، سال دهم.

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی(1380). پذیرش و گزینش دانشجو در ایران و چند کشور منتخب.

مرکز پژوهش­های مجلس شورای اسلامی(1373). طرح تغییر نظام پذیرش دانشجو برای دوره­های دکترای حرفه­ای.

معاونت آموزشی و امور دانشگاهی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی(1381).

مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی، وزارت علوم تحقیقات و فناوری(1385). گزارش ملی آموزش عالی ایران.

نورشاهي، نسرين(1378). تحولات نظام گزینش دانشجو برای دانشگاه­ها و مؤسسات آموزش عالی دولتی در ایران(با تأکید بر تحولات بین سالهای 76-1358). فصل­نامه پژوهش و برنامه­ریزی در آموزش عالی، شماره 18.

نورشاهي، نسرين(1388):مقایسه تجارب برگزاری دوره­های دکترا در ایران با چند کشور جهان. نامه آموزش عالی. شماره 7.

نیلی، محمدرضا؛ نصر، احمدرضا؛ اکبری، نعمت الله(1386). بررسی کیفیت راهنمایی پایان­نامه­های دوره کارشناسی ارشد. دوماهنامه دانشور رفتار، دانشگاه شاهد. سال چهاردهم. شماره 24.

یوسفیان املشی، رضا(1381). چالش_های فراروی آموزش عالی در هزاره سوم. تهران:

منابع انگلیسی

 

Arce-Ferrer, Alvaro J. and Irene Borges Castillo. (2007). Investigating Postgraduate College Admission Interviews: Generalizability Theory Reliability and Incremental Predictive Validity. Journal of Hispanic Higher Education, Volume 6 Number 2, pp. 118 – 134.

Davis, Houston D. Brian E. Noland & Russ Deaton(2001), Novel Approach to College Choice: A Survey of Post – Secondary Opportunities, Presented at the Annual Meeting of Association of Institutional Reaseach, Long Beach, CA, June 3-6 2001

Diez, M. E.(1997). Assessment as a lever in education reform. Phi Kappa Phi Journal- National Forum.

Eggen, P, Kauchak, D.(2001). Educational Psychology. (5 th Ed). Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی شیوه های مناسب پذیرش دانشجوی دوره دکتری در دانشگاه های دولتی و آزاد انجام شد. جامعه آماری این پژوهش اساتید و دانشجویان دکتری دانشگاه های تهران در سه گروه تحصیلی علوم انسانی، علوم پایه و علوم مهندسی می­باشد. در این پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد و بر روی 261 استاد و دانشجوی دکتری انجام شد. میزان پایایی آزمون 80/0 شد. در این پژوهش شیوه های پذیرش دانشجوی دوره دکتری، مقایسه نظر اساتید و دانشجویان دانشگاه های دولتی و آزاد در زمینه محتوای آزمون کتبی و همچنین سهم مقاله در مصاحبه بررسی شد. یافته های این پژوهش نشان داد که مناسب ترین شیوه آزمون غیر متمرکز می-باشد، اساتید و دانشجویان اتفاق نظر دارند که محتوای آزمون کتبی دروس تخصصی دوره کارشناسی ارشد و کارشناسی و زبان باشد. و بین نظر اساتید و دانشجویان در این زمینه تفاوتی وجود ندارد.

 کلید واژه: پذیرش دانشجو، دانشجوی دکتری

فصل اول کلیات پژوهش

 1-1 مقدمه

امروزه سرمايه هاي فكري بيش از هر زمان ديگر به عنوان اصلي ترين سرمايه در هر كشور شناخته مي شوند و در قالب سرمايه انساني، سرمايه اجتماعي و سرمايه سازماني خود را آشكار مي­سازند. جامعه امروز مجموعه اي از سازمان ها است كه در بهترين شكل تحت عنوان سازمان هاي علمي تبلور مي يابند. از جمله ويژگي هاي اين سازمان ها وجود حساسيت زياد آنها به محيط و برقراري ارتباط سازنده با آن است، و دانشگاه ها به عنوان اصلي ترين مراكز علمي كشور مي بايست در اين راستا پيشگام باشند(راشدی، 1388). اکتشافات و اختراعات، حاصل تحقیقاتی هستند که عمدتاً در مراکز تحقیقاتی و مؤسسه های آموزش عالی انجام می شود. بنابراین دانشگاه ها نقش بسزایی در عصر اطلاعات و مدیریت دانش بر عهده دارند(یوسفیان املشی، 1380).

دانشگاه به عنوان يك نهاد اجتماعي يكي از ارزشمندترين منابعي است كه جامعه براي پيشرفت و توسعه در اختيار دارد. اين نهاد به جهت نقش تعيين كننده اي كه در توليد و انتقال دانش دارد به عنوان يكي از شاخص هاي تعيين ميزان توسعه كشورها مد نظر قرار گرفته است. با توجه به رشد قابل ملاحظه متقاضيان آموزش عالي كشور و محدوديت ظرفيت پذيرش در تحصيلات تكميلي انتخاب شيوه هاي نوين گزينش علمي دانشجو به جهت انتخاب اصلح اجتناب ناپذير مي باشد. لذا لازم است كليه منابع و امكانات جهت تدوين و پياده سازي شيوه هاي جديد گزينش علمي با استفاده از فن آوري هاي روز دنيا براي صحت و دقت اين امر به­كار گرفته شود. دانشگاه آزاد اسلامي در اين راستا و در پي تأمين اهداف كمي و كيفي منبعث از رهيافت هاي موجود در برنامه توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي از طريق برگزاري آزمون درمقطع كارشناسي ارشد و دکتری ناپيوسته اقدام به پذيرش دانشجو مي نمايد(راهنمای پذیرش دانشجو، 1390).

پذيرش دانشجو در دانشگاه هاي كشور ما در دو دهه گذشته با رشد چشم گير و كم نظيري مواجه بوده است. بي ترديد تحولات اجتماعي و سياسي دو دهه اخير نقش مهمي در بروز اين «استقلال » پديده بازي كرده اند. پيروزي انقلاب اسلامي كه سرلوحه شعارهاي آن به شمار مي­رفت، اقتضا مي­كرد استقلال طلبي در تمام اركان و شئون مملكت جاري شود. به عنوان يكي از نمادهاي استقلال طلبي از « خودكفايي» آرمان هاي بزرگي بود كه مردم و رهبران انقلاب اميدوارانه به آن چشم داشتند و بسياري از سياست­هاي كلان كشور برمبناي آن شكل گرفتند. يكي از سياست هايي كه با هدف نيل به خودكفايي وضع شد، افزايش پذيرش دانشجو در دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي و تأسيس مؤسسات آموزشي جديد دولتي و غيردولتي و غيرانتفاعي بود؛ با اين هدف كه با تربيت متخصصان داخلي كشور از وابستگي به بيگانگان و متخصصاني كه فاقد تعهدات و باورهاي انقلابي بودند، كاسته شود. اين تحولات در شرايطي اتفاق افتاد كه سرعت رشد زيرساختارهاي دانشگاهي ما، اعم از تجهيزات، نظام مديريتي، هيأت علمي و غيره هرگز متناسب با سرعت رشد پذيرش دانشجو نبود. به عنوان مثال، طي چند سال ظرفيت پذيرش دانشجو در يكي از دانشكده هاي پزشكي به يك باره از ٨٠ نفر به ٦٠٠ نفر افزايش يافت، بي آنكه زيرساخت هاي آن – كه براي ٨٠ دانشجو طراحي شده بود – از چنين رشدي برخوردار شود. نتيجه بلافصل چنين عدم تناسبي افت كيفيت آموزش عالي در دانشگاه ها بود؛ كيفيتي كه پیشتر نيز تحت تأثير شرايط ناشي از جنگ تحميلي و تحريم­هاي اقتصادي دچار آسيب هاي جدي شده بود. (معاونت آموزشي و امور دانشگاهي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ، 1381).

از آنجا که انتخاب و پذیرش دانشجو به عنوان اصلی ترین درونداد، یک مرحله اساسی و تعیین کننده در نظام آموزش عالی کشور است، از این رو نحوه کنترل آن به مطلوبیت و یا وخیم تر شدن جریان آموزشی منجر می شود. به همین دلیل کنترل کیفیت از همان آغاز باید انجام گیرد زیرا بعد از ورود به دانشگاه دیگر نمی توان کاری انجام داد و تحقق اهدافی که فلسفه وجودی و رسالت اصلی نظام آموزش عالی و دانشگاه است، ممکن نخواهد شد (مجتهدی، 1372).

1-2 بیان مسئله

دانشگاه به عنوان تأمین کننده نیروی انسانی برای بخش های مختلف اقتصادی، صنعتی، اجتماعی و فرهنگی از اهمیت خاصی برای سیاست گذاران و مقامات ارشد کشورها برخوردار است. امروزه نیروی انسانی متخصص به عنوان بزرگترین سرمایه، جایگزین عوامل دیگر توسعه مانند سرمایه های فیزیکی و منابع طبیعی شده است. اگر نگرشی واقع بینانه و عمیق درباره پیچیدگی دانشگاه­ها به عنوان یک سازمان داشته باشیم و بتوانیم استراتژیهای توسعه آن را در زمینه های فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و دانش نظری مرتبط تحلیل کنیم، توجه به نحوۀ انتخاب و کیفیت ورودی های این سیستم ضروری به نظر می رسد. زیرا که هر سیستم با توجه به اهداف خاص خود می بایست در شرایطی که توانایی پذیرش تمام متقاضیان را با توجه به امکانات خود ندارد، برای پذیرش ورودی های خود، اقدامات علمی و مؤثری را انجام دهد. آزمونهای ورودی مراکز آموزش عالی (کنکور) و نظام پذیرش در مؤسسات آموزش عالی باید بتوانند داوطلبانی را وارد دانشگاه کنند که بیشترین صلاحیت علمی را داشته باشند، به این معنا که قدرت پیش بینی کنندگی کنکور، بالا باشد (مردیها، 1383).

طی سالیان اخیر، رشد شتابان و فزاینده­ی دسترسی به آموزش عالی در بسیاری از کشورها به عنوان پاسخی به ضرورت­های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی مورد­حمایت کشورها قرار گرفته است. علاوه بر دسترسی بیشتر به آموزش عالی، توزیع عادلانه­تر منابع و بودجه به آموزش عالی در مقایسه با سایر بخش­ها توجه برنامه­ریزان و سیاست­گذاران را به خود جلب کرده و اهمیت آن از سوی بسیاری از پژوهشگران مورد تأکید قرار گرفته است، به طوری که آموزش عالی شرط لازمی قلمداد شده است تا کشورها بتوانند با استفاده از آن خود را با شرایط جدید رقابت جهانی وفق دهند(میچل، 2003).

سرعت پرشتاب علم و فناوري و ظهور پيشرفت هاي عظيم علمي در هزاره ي سوم، كشورهاي جهان را در شرايطي قرار داده است كه ايجاد تحول راهبردي در برنامه هاي توسعه امري حياتي و گامي اساسي در جهت توسعه همه جانبه است. لذا نهادهاي مولد انديشه نقش كليدي در تبيين و تحقق اين تحول راهبردي با الهام از برنامه هاي توسعه و اهداف بلند سند چشم اندار جمهوري اسلامي ايران خواهند داشت ، بر اين اساس متوليان و برنامه ريزان حوزه ي آموزش عالي كشور همسو و هماهنگ با نهضت تحول خواهي كشور و بهره­مندي از فرصت­هاي پيش آمده در راستاي ارتقاي كيفيت علمي وآموزشي، لزوم بازنگري آيين نامه ها، ضوابط و مقررات آموزشي و نحوه پذيرش دانشجو را در اولويت هاي كاري خود قرار داده اند كه براي نيل به اين هدف در گام نخست، آيين نامه ي پذيرش دانشجو در دوره دكتري به لحاظ ضرورتي كه در بازنگري و اصلاح آن احساس مي شد با هماهنگي دانشگاه­ها و مؤسسات آموزش عالي پذيرنده دانشجو در جهت بهبود سنجش علمي و ايجاد شرايط مناسب و يكسان تدوين شده است.

با توجه به رشد قابل ملاحظه متقاضيان آموزش عالي كشور و محدوديت ظرفيت پذيرش در تحصيلات تكميلي انتخاب شيوه هاي نوين گزينش علمي دانشجو به جهت انتخاب اصلح اجتناب ناپذير مي باشد. لذا لازم است كليه منابع و امكانات جهت تدوين و پياده سازي شيوه هاي جديد گزينش علمي با استفاده از فن آوريهاي روز دنيا براي صحت و دقت اين امر به كار گرفته شود. دانشگاه آزاد اسلامي در اين راستا و در پي تأمين اهداف كمي و كيفي منبعث از رهيافت هاي موجود در برنامه توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در دوره دكتري تخصصي اقدام به پذيرش دانشجو مي نمايد(راهنمای دوره دکتری تخصصی، 1390).

با توجه به مشکلات موجود و هزینه بالایی که تربیت دانشجوی دکتری دارد، لازم است با ارائه روش های مناسب در جهت بهبود نحوه گزینش دانشجو بتوانیم با ایجاد پشتوانه علمی و کاربردی در راستای شکوفایی کشور پیش برویم. همه ساله دانشگاه های سرایر کشور اقدام به راه اندازی رشته های مختلف تحصیلی کرده و از طریق آزمون دکتری دانشجو می­پذیرندو ولی متأسفانه این امر مهم و خطیر بدون برنامه ریزی مؤثر در اجرای آزمون صورت می­پذیرد. درحالی­که به نظر می­رسد بتوان با یک روش نظام­یافته آزمون دکتری تخصصی را در یک چهارچوب علمی قرار داد.

به همین جهت این تحقیق درصدد یافتن ملاک های معتبر با توجه به مطالعه­ی تطبیقی با دیگر کشورهای جهان به منظور پذیرش دانشجو در مقطع دکتری می باشد و سپس با نظر متخصصین به مقایسه­ی این ملاک ها در دو دانشگاه دولتی و آزاد می پردازد تا واجد ملاک معتبرتری جهت پذیرش دانشجو در دانشگاه دولتی و آزاد باشد و از اتلاف وقت، سرمایه و تضییع نیروی انسانی جلوگیری شود.

امید است تحلیل و شناخت فرآیند پذیرش دانشجو در برخی ممالک مطرح جهان، که از طریق چنین مطالعاتی حاصل می شود، بتواند زمینه انتقاد و مسئله گشایی از نظام متداول پذیرش دانشجو در کشورمان را فراهم سازد و اداره کنندگان سازمان سنجش آموزش کشور را در کشف حقایق تربیتی و تحلیل نارسائی­های موجود در پذیرش و انتخاب دانشجو و اتخاذ تدابیری در جهت حل و فصل رضایت بخش آن، یاری دهد.

1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش

افزایش داوطلبان برای تحصیلات تکمیلی، گسترش مراکز آموزشی را ضروری می­نماید. محدودیت ظرفیت پذیرش دانشگاه­ها، بیکاری دانش­آموختگان، فرار مغزها، … ضرورت انتخاب شابسته­ترین افراد از میان متقاضیان ورود به مؤسسات آموزش عالی را مطرح می­کند. مسئولان امروز بیش از هر زمان دیگر باید نسبت به اصلاح نظام گزینش دانشجو، برای مؤسسات آموزش عالی توجه مبذول دارند و آن را از دغدغه های ذهنی خود قرار دهند(آقازاده، 1377).

با توجه به اهداف و سياست‌هاي كلان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در جهت بهبود سنجش علمي داوطلبان اهمیت و پذیرش دانشجو از آن جهت واضح است که ارزش نیروی انسانی متخصص که بتواند چرخهای عظیم پیشرفت و ترقی در جامعه را بگرداند روز به روز بیشتر احساس می شود. کشور ما سالیان درازی با کمبود نیروی انسانی متخصص و کارآزموده که دارای تعهد و درک دین خود به این کشور باشد، مواجه بوده است. با توجه به این موارد و کمبود ظرفیت دانشگاه­ها و لزوم استفاده هر چه بیشتر و بهتر از توانایی های جوانان و امکانات آموزشی کشور، لزوم دقت و توجه در پذیرش دانشجو آشکار می شود(خدایی، 1388).

آزمون‌هاي دوره دكتري تخصصي و با توجه به افزايش چشمگير فارغ‌التحصيلان مقطع كارشناسي ارشد در رشته‌هاي مختلف از دانشگاه‌هاي گوناگون و همچنين تقاضاي روزافزون آنها براي ورود به دوره دكتري، سازمان سنجش آموزش كشور آزمون‌هايي‌ مشابه GRE (عمومي و تخصصي) طراحي و اجرا کرده است(دانشگاه باقرالعلوم،1389).

شرایط خاص آزمون دوره دکتری و نقش آن در تعیین سرنوشت داوطلبان ورود به دوره دکتری منجر به پیچیده شدن نیازهای آنان می شود. پژوهش درباره­ی نظام پذیرش دانشجو و اندیشه برای برون­رفت از این مشکل از اولویت­های نظام آموزشی عالی کشور است.

بدین سان در این پژوهش به بررسی آن می­پردازیم.

1-4 اهداف تحقیق:

1-4-1 هدف کلی

تهیه الگویی برای بهبود شیوه پذیرش دانشجوی دوره دکتری

1-4-2 اهداف فرعی

بررسی شیوه­های پذیرش در دوره دکتری

بررسی شیوه پذیرش دوره دکتری از نظر اساتید

بررسی شیوه پذیرش دوره دکتری از نظر دانشجویان رشته های مختلف

بررسی نحوه مصاحبه در دوره دکتری

1-5 سؤال­های تحقیق:

توزیع فراوانی شیوه­های پذیرش مطلوب در دانشگاه­های ایران چگونه است؟

شیوه پذیرش دانشجو مطلوب از نظر گروه­های مختلف چگونه است؟

نظر اساتید دانشگاه­های دولتی و آزاد در زمینه محتوای آزمون کتبی چگونه است؟

نظر اساتید و دانشجویان دکتری در زمینه محتوای آزمون کتبی چگونه است؟

نظر اساتید دانشگاه­های دولتی و آزاد در زمینه محتوای و سهم مصاحبه چگونه است؟

نظر اساتید و دانشجویان دانشگاه­های دولتی و آزاد در زمینه محتوا و سهم مصاحبه چگونه است؟

1-6 تعریف مفاهیم تحقیق:

الف: تعریف نظری

دوره دکتری: بالاترين دوره تحصيلي آموزش عالي است كه به اعطاي مدرك تحصيلي می انجامد و رسالت آن تربيت افرادي است كه با نوآوري در زمينه­هاي مختلف علوم فناوري در رفع نيازهاي كشور و گسترش مرزهاي دانش مؤثر باشند(سازمان سنجش و آموزش کشور، 1390).

شیوه های پذیرش:

پذیرش دانشجوی دکتری تخصصی را می­توان به دو گروه تقسیم کرد: روش غیر­آزمونی به پذیرش افرادی اطلاق می­شود که از طریق تبدیل بورس خارج به داخل، انتقال خارج به داخل، آیین­نامه رتبه اول، دنشجویان ایثارگر ممتازکشور، ادامه تحصیل دانشوران به دوره های دکتری راه می­یابند. روش آزمونی به پذیرش افرادی اطلاق می­شود که از طریق آزمون دکتری تخصصی موفق به ادامه تحصیل می­شوند(صفریان، 1377).

آزمون غیرمتمرکز: در این روش پذیرش دانشجو در هر یک از رشته های تحصیلی دارای مجوز شورای گسترش آموزش عالی در مقطع دکتری داخل توسط دانشگاه و براساس مقررات مربوز و با نظارت وزارت صورت می­گیرد(همان منبع).

آزمون نیمه متمرکز: در این روش فرض بر این است اختیرات دانشگاه ها در پذیرش دانشجو در هر یک از رشته های تحصیلی محدودتر شده و وزارت علوم یا سازمان سنجش مجری بخش مهمی از آزمون گردد.

آزمون نیمه متمرکز: در واقع این روش تلفیقی از دو روش متمرکز و غیرمتمرکز و تفاوت اساسی آن در نحوه برگزاری آزمون کتبی می­باشد(صفریان، 1377).

آزمون کتبی: به منظور تعیین میزان آشنایی داوطلب با پایه های اصلی هر رشته برگزار می­شود. سطح سؤالات در حد دانش و تجربیات فارغ التحصیل دوره کارشناسی ارشد در هر رشته و مطابق فهرست برنامه های مصوب شورای عالی برنامه ریزی است.

مصاحبه: مصاحبه به منظور سنجش انگیزه های ادامه تحصیل، توانایی های تحقیق و … برگزار می­شود(دایره المعارف آموزش عالی، 1383).

ب: تعریف عملیاتی

آزمون کتبی: منظور از آزمون کتبی محتوای سؤالات طراحی شده و سهم هر بخش از سؤالات در آزمون می­باشد.

سوابق تحصیلی: در این پژوهش منظور از سوابق تحصیلی دانشگاه دوره کارشناسی، دانشگاه دوره کارشناسی ارشد، معدل دوره کارشناسی و معدل دوره کارشناسی ارشد می­باشد.

مصاحبه: در این پژوهش منظور از مصاحبه سهم هر یک از سوابق پژوهشی و آموزشی و سهم مقاله ها در پذیرش می­باشد.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید. 

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه آسيب شناسي موانع پژوهش از ديدگاه اعضاي هيأت علمي دانشگاه فرهنگيان
 • پايان نامه مشکلات فرهنگي زندگي خوابگاهي دانشجويان پسر
 • پايان نامه بررسي نگرش دانشجويان بومي نسبت به غير بومي ها و تاثير آن بر ميزان اعتماد اجتماعي در دانشگاه
 • پايان نامه رابطه بين مديريت استعداد با يادگيري سازماني از ديدگاه کارکنان دانشگاه
 • پايان نامه بررسي نقش دانشگاه در شکل گيري هويت دانشجويان
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122