پايان نامه بررسي شيوه ي ارتکاب قتل ، نوع قتل و انگيزه هاي قاتلان سريالي ايران در سه دهه اخير براساس مستندات موجود

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي شيوه ي ارتکاب قتل ، نوع قتل و انگيزه هاي قاتلان سريالي ايران در سه دهه اخير براساس مستندات موجود یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 124 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه بررسي شيوه ي ارتکاب قتل ، نوع قتل و انگيزه هاي قاتلان سريالي ايران در سه دهه اخير براساس مستندات موجود بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: طرح و کلیات تحقیق
مقدمه    1
بیان مسئله     2
اهمیت و ضرورت پژوهش     4
اهداف پژوهش     5
سؤال های پژوهش     5
تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها    6
فصل دوم: موضع گیری های نظری و یافته های پژوهشی در ارتباط با موضوع پژوهش
بزهکاری     8
مفهوم بزهکاری     9
انواع بزهکاری     10
بزهکاری اتفاقی و حرفه ای     11
بزهکاری فردی و بزهکاری گروهی     12
بزهکاری بزرگسالان و اطفال    13
بزهکاری مردان و بزهکاری زنان    14
طبقه بندی بزهکاران    15
طبقه بندی لمبروزو    16
طبقه بندی زیلینگ    16
طبقه بندی زابو    17
طبقه بندی پیناتل    17
نظریه های بزهکاری     19
تبیین های زیست شناختی    19
سیماشناسی     19
جمجمه شناسی     20
دیدگاه اثبات گرایی    20
نظریه های تیپ بدنی     21
تبیین های روان شناختی     24
نظریه یادگیری اجتماعی     24
نظریه کنترل اجتماعی     26
نظریه فشار    27
نظریه خنثی سازی     29
نظریه برچسب زنی     30
نظریه های بزهکاری با محوریت طبقه پایین اجتماعی    31
نظریه رادیکال بزهکاری     31
نظریه های تلفیقی بزهکاری    32
نظریه سطوح مجزای بزهکاری مک گوایر    33
جرم    34
انواع جرائم     35
قتل     36
قتل های سریالی     40
تعریف لغوی    40
تعریف اصطلاحی     40
ارکان قتل سریالی     42
انواع قتل های سریالی     44
ویژگی های قاتلان سریالی    46
گونه شناسی قتل های سریالی     50
انگیزه شناسی قتل های سریالی     53
ابزار و شیوه ارتکاب قتل در قاتلان سریالی     59
مدلهای ارائه شده در تحلیل قاتلان سریالی     61
مدل کنترل آسیب هیکی     61
مدل انگیزش رسلر    62
مدل تلفیقی آریگو و پورسل     63
فصل سوم: فرایند پژوهش
روش پژوهش     65
جامعه و نمونه آماری و روش نمونه گیری     65
ابزار گردآوری داده ها     65
شیوه گردآوری داده ها     66
روش تجزیه و تحلیل داده ها     66
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های پژوهش
مقدمه67
بررسی جمعیت شناختی ارتکاب کنندگان     67
جدول 1-4  توزیع فراوانی ارتکاب کنندگان از نظر جنسیت67
جدول 2-4 توزیع فراوانی ارتکاب کنندگان از نظر دامنه سن     68
جدول 3-4 توزیع فراوانی ارتکاب کنندگان از نظر وضعیت تأهل.68
جدول 4-4 توزیع فراوانی ارتکاب کنندگان از نظر وضعیت شغلی    69
جدول 5-4 توزیع فراوانی ارتکاب کنندگان از نظر وضعیت تحصیلی    70
جدول 6-4  توزیع فراوانی ارتکاب کنندگان از نظر دارا بودن و عدم سوء سابقه کیفری     70
جدول 7-4  توزیع فراوانی ارتکاب کنندگان که از نظر سابقه بیماری جسمانی – روانی     71
جدول 8-4 توزیع فراوانی ارتکاب کنندگان از نظر سوء سابقه مصرف مواد مخدر و روان گردان     72
جدول 9-4  توزیع فراوانی ارتکاب کنندگان از نظر نوع قتل انجام شده .72
جدول 10-4 توزیع فراوانی ارتکاب کنندگان از نظر انگیزه قتل     73
جدول 11-4 توزیع فراوانی ارتکاب کنندگان از نظر شیوه و ابزار قتل     74
جدول 12-4 توزیع ارتکاب کنندگان از نظر محل ارتکاب قتل     74
جدول 13-4  توزیع فراوانی زمان وقوع قتل توسط ارتکاب کنندگان     75
جدول 14-4  توزیع فراوانی ارتکاب کنندگان از نظر نحوه دستگیری     76
جدول 15-4 اطلاعات دموگرافیک ارتکاب کنندگان    77
بررسی جمعیت شناختی قربانیان.78
جدول 16-4 توزیع فراوانی قربانیان از نظر جنسیت 78
جدول 17-4 توزیع فراوانی قربانیان از نظر دامنه سنی     78
جدول 18-4  توزیع فراوانی قربانیان از نظر وضعیت تأهل    79
جدول 19-4 توزیع فراوانی قربانیان از نظر وضعیت شغلی    80
جدول 20-4 توزیع فراوانی قربانیان از نظر وضعیت تحصیلی    80
جدول 21-4  توزیع فراوانی قربانیان از نظر سوء سابقه کیفری     81
جدول 22-4  توزیع فراوانی قربانیان از نظر نحوه ارتباط یا نسبت به قاتل     82
جدول 23-4  توزیع فراوانی قربانیان از نظر محل ارتکاب قتل     83
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
مقدمه     84
پاسخ به سؤال های پژوهش     85
محدودیت ها     96
پیشنهادها    96
منابع فارسی    97
منابع لاتین    99
پیوست ها  102

فهرست منابع

الف) منابع فارسی

احمدی ، حبیب. (1388) . جامعه شناسی انحرافات . تهران: انتشارات سمت.

ابوالمعالی ، خدیجه .(1389) . نظریه های جرم شناسی و بزهکاری . تهران: انتشارات ارجمند.

بابائی ، محمدعلی . (1388) . مقاله کنش گری جرم . تهران.

باستانی و همکاران ، امیر . (1390) . عوامل زیست شناختی و ژنتیکی رفتار بزهکارانه . تهران: انتشارات بنیاد حقوق میزان.

پورافکاری ، نصرت اله .(1376) . فرهنگ جامع روانشناسی روانپزشکی ، ج2 . تهران: انتشارات فرهنگ معاصر.

ستوده ، هدایت اله . میرزایی، پازند . (1387) . روان شناسی جنایی . تهران: انتشارات آوای نور.

شریفی فضارتی ، امیر. (1388) . انحرافات جنسی . تهران: انتشارات اندیشه عصر.

شومیکر ، دونالدجی.(1994) . نظریه های بزهکاری . مترجم: ابراهیمی قوام، صغری.(1389) . تهران: انتشارات دانشگاه علوم انتظامی.

شیخاوندی، داوود.(1384) . جامعه شناسی انحرافات . تهران: انتشارات قطره.

دانش، تاج زمان.(1388) . مجرم کیست ، جرم شناسی چیست. تهران: انتشارات کیهان.

رفیع پور، فرامرز.(1378). آناتومی جامعه، شرکت سهامی انتشار ، چاپ اول.

عبدی ، عباس.(1367) . مسایل اجتماعی قتل در ایران. تهران: انتشارات جهاددانشگاهی.

غلاملو،جمشید.(1389).بررسی جرم شناختی پدیده قتل سایالی،پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق.دانشگاه تهران.

فرانک پی ، ویلیامز . ماری لین دی ، مک شین.(1946). نظریه های جرم شناسی . مترجم: ملک محمدی، محمدرضا.(1388).تهران: انتشارات بنیاد حقوق میزان.

کرین، ویلیام سی، پیشگامان روان شناسی رشد. مترجم: فدایی، فربد.(1387) . تهران: انتشارات اطلاعات.

کی نیا، مهدی . (1370) . مبانی جرم شناسی . تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

کی نیا، مهدی.(1390) . روان شناسی جنایی . تهران: انتشارات رشد.

معین، محمد. (1376) . فرهنگ فارسی . ج2 . تهران: انتشارات امیرکبیر.

نجفی ابرندآبادی ، علی.(1390) . مباحثی در علوم جنایی . ویراست ششم ، به کوشش شهرام ابراهیمی . تهران.

نجفی توانا، علی .(1389) . جرم شناسی . تهران: انتشارات آموزش و سنجش.

هیکی ، اریک دبیلو.(2006) . قاتلین سریالی و قربانیان آنها. مترجم: سیف الهی ، یاشار.(1385) . تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات کاربردی آگاهی ناجا.

ولد، جرج . برنارد ، توماس. اسینپس، جفری .(1967) . مترجم: شجاعی، علی .(1388) . تهران: انتشارات سمت.

وایت ، راب . هنیز، فیونا .(1986) . جرم و جرم شناسی . مترجم: سلیمی، علی .(1386) . قم: انتشارات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

دادگاه کیفری استان خراسان رضوی

پژوهشکده قوه قضائیه استان خراسان رضوی،مشهد مقدس.

ب) منابع لاتین

American psychiatric Association.(1994).Diagnostic and statistical manual of mental disorders (In ed.). Washington,DC: Author.

Akers , Ronald .L.(2000) .Self control as a General Theory of crime. Journal of Qualitative criminology . 7.(2),201-221.

Arrigo , B.A.,8parcell, C.E.(2001).Explaining paraphilias and last murder: to word an Integrated model. international Journal of offender therapy and comparative Criminology,45,6-31.

Brophy,J.(1967) . the Meaning of Murder, New york: thomasy. Cromell Company.

Chazel,D.(1995) . Loneliness , its nature and farms: an existential perspective. Man and word , 28 (1),43-64.

چکیده :

پژوهش حاضر به بررسی شیوه ارتکاب قتل،نوع قتل و انگیزه های قاتلان سریالی ایران در سه اهه اخیر بر اساس مستندات موجود می پردازد.در این راستا روش مورد استفاده محقق در این پژوهش،روش کیفی با استفاده از روش بررسی موردی می باشد.جامعه آماری شامل تمامی مستندات،شواهد  و پرونده های قضایی قاتلان سریالی ایران مشتمل بر 12 پرونده و نمونه آماری مشتمل بر  10

پرونده قضایی در دسترس دستگاه های کشور می باشد.به منظور گردآوری و تجزیه تحلیل داده ها از دو چک لیست کدگذاری اطلاعات فردی- خانوادگی قاتلان سریالی و قربانیان آنها که ابزاری مححق ساخته می باشد ،استفاده شده است.

و نتایج بدست آمده حاکی از آن است که توجه به ویژگی های فردی – خانوادگی و طبقه  اجتماعی – اقتصادی ،کودکی آشفته ،جامعه گریزی،جونامناسب حاکم بر روابط والدین و سبک فرزند پروری و….می تواند از جمله عوامل در شکل گیری شخصیت های خطرناک باشد.

واژگان کلیدی :شیوه ارتکاب قتل، نوع قتل،انگیزه قتل ، قاتل سریالی

فصل اول کلیات پژوهش

1-1 مقدمه

بنيان گذاران مكتب تحققي جرم را يك بيماري اجتماعي دانسته و معتقدند همان گونه كه بدن انسان در مقابل حمله ي احتمالي ميكروب هاي بيماري زا آماده مقابله است، اجتماع نيز بايد قبل از وقوع جرم از خود دفاع نموده و واكنش نشان دهد، بدين ترتيب در مورد كساني كه خطرناك بوده و در مظان ارتكاب جرم در آينده باشند بايد اقداماتي تاميني انديشه شود(بابائي، 1388).

بسياري از جرم شناسان و روان شناسان معتقدند:

جرم ناشي از عدم تعادل رواني اشخاص و به معناي عام كلمه مي باشد كه شامل انواع اختلالات رواني، آسيب هاي مغزي، مشكلات روحي و شخصيتي افراد مي باشد(نجفي توانا،1389).

جرم شناسان انواع جرم را به 4 طبقه گروه بندی كرده اند:

جرم هاي جاني، جرم هاي مالي، جرم هاي بدون قرباني و جرم هاي دولت مردان و قدرتمندان. (ستوده، 1387).

جرائم خشونت آميز از نوع جرائم شديد است كه مردم بيشترين ترس را از آن ها دارند، بر اساس گزارش هاي سازمان جمع آوري داده هاي رسمي جنايي، آدم كشي يا قتل، تجاوز به عنف، سرقت ، كودك آزاري به دليل فراواني آن ها و آسيب هاي جسمي و روحي كه به اشخاص ديگر وارد مي كنند به عنوان جرائم خشونت آميز شناخته شده اند(ريو[1]، 2000).

يكي از انواع جرائم خشونت آميز قتل است كه در آن آسيب رساندن و صدمه وارد كردن با هدف نابودي جسماني و تباه ساختن و از بين بردن فرد يا افرادي خاص انجام مي شود. اگر چه قتل ارزشمندترين حقوق انسان ها يعني حق حيات و زندگي كردن را از انسان سلب مي كند، اما جامعه شناسي انحرافات آن را به عنوان يك واقعيت اجتماعي در نظر گرفته و به دنبال دستيابي به علل اجتماعي آن است (احمدي، 1388).

یکی از انواع قتل، قتل سریالی است،  قتل هاي چندگانه بي شك يكي از وحشتناك ترين و خيره كننده ترين پديده هاي جنايات امروزي است. همچنين يكي از زمينه هاي جنجال برانگيز تحقيقي در رشته هاي جرم شناسي، روان شناسي و جامعه شناسي مي باشد(هيكي[2]، 2006).

در قتل سریالی ، قاتل سریالی اقدام به شناسايي و انتخاب قربانيان خود مي كند و نسبت به كشتن افراد بي گناه بي تفاوت شده و حتي از اين امر لذت مي برد(عبدي، 1367).

هدف اين مطالعه بررسي شيوه ي ارتكاب قتل، نوع قتل و انگيزه ي قاتلان سريالي براي رسيدن به اين مسأله كه چه دلايلي باعث مي شود انسان هاي عادي به جنايتكاراني اين چنين تبديل شوند؟

2-1 بيان مسأله

گرفتن حيات انسان، شديدترين نوع خشونت است و در اين صورت وقتي كه با پديده اي مواجه

مي شويم كه در آن افرادي به نحو مخوف دست به كشتن افراد متعددي به نحو مكرر و متوالي مي زنند به طور منطقي به اين نتيجه مي رسيم كه با سلسله اي پيچيده از قتل مواجه هستيم. اكثر آنچه ما درباره قتل هاي سريالي  مي دانيم بر پايه ي اطلاعات غلط و ساختار فرضيه ها است، در نتيجه ماهيت هيجان انگيز اين نوع قتل و حال و هواي پيرامون آن بدين جهت كه هم در بخش هاي عمومي و هم در جامعه فيلتر گذاري  مي شود و خصوصيات مربوط به خود را دارد(هيكي، 2006).

دچار ترس و شوك مي شود و آنچه مهم است اين مسأله است كه پرداختن به حقايق واقعي در يك پرونده و همزمان با آن هجوم و سيل شديد رسانه هاي گروهي در پيگيري و انعكاس موضوع دقيق ترين و معتبرترين محققان نيز مشكل است و از طرفي انجام تحقيقات علمي پيرامون اين پديده از نظر محققين، انديشمندان و مجريان قانون دور مانده است. پديده ي قتل سريالي به عنوان يك واقعيت هولناك و با دامنه ي فراگير و گسترده كه آثار آن در سطوح مختلف جامعه و به ويژه جامعه ي ايران از جمله موضوعات و مسائل قضايي و روانشناختي است كه نيازمند انجام پژوهش ها و مطالعات علمي و عميق است.

با توجه به مسائل ذكر شده متأسفانه مجموعه ي مطالعات و تحقيقات مربوط به قتل هاي سريالي در مقايسه با پرسش هاي بي پاسخ مخصوصاً درباره ي گستردگي پديده در سطح پايين باقي مانده است و اين در حالي است كه در سال هاي ا خير ما شاهد ظهور چندين قاتل سريالي و قتل هاي مخوف در مناطق مختلف كشور بوده ايم. با مراجعه به سوابق تحقيق ايران متأسفانه تحقيقي كه به بررسي همه جانبه ي اين پديده و ترسیم نیمرخ روانشناختی قاتلان  پرداخته باشد مشاهده نشده و تنها تحقيق انجام شده توسط جمشید غلاملو[1] با عنوان بررسي جرم شناختي پديده ي قتل سريالي است. نبود تحقيقات علمي در اين زمينه در ايران خود به وضوح نشان دهنده ي بيش از پيش ضرورت تبيين و درك اين پديده ي هولناك است.

آنچه انگيزه ي لازم را براي انجام اين تحقيق فراهم آورده است در درجه ي اول تازگي و بكر بودن اين موضوع بود، و از طرفي نبود مطالعات راهبردي و رهنمودي در اين زمينه و علاوه بر اين، گسترش دادن اين مسأله به حوزه هاي روانشناسي به ويژه روانشناسي جنايي و رسيدن به هدف اصلي اين پژوهش است كه شيوه ي ارتكاب، نوع و انکیزه قتل در قاتلان سريالي ايران در سه ده ي اخير بر اساس مستندات موجودچه بوده است ؟

3-1 اهميّت و ضرورت پژوهش

قاتلان سريالي به عنوان نمونه هاي بارز شخصيت هاي ضد اجتماعي هستند و اين در حالي است كه در بين همين قاتلان سريالي اشخاص كاملاً طبيعي و خوش مشرب نيز وجود دارد. نكته ي قابل توجه اينجاست كه بزهكاران همگي از الگو و ويژگي هاي مشابهي تبعيت نمي كنند(هيكي، 2006).

افزايش آشكار قتل هاي چندگانه و سريالي اشتياق دانشمندان اجتماعي را در بسياري از مناطق جهان بر مي انگيزد و اين در حالي است كه محققان شروع به بررسي ساختار بيولوژيك، روانشناختي، و اجتماعي مجرمان به منظور كسب شرح حال هايي دقيق نموده اند(هيكي، 2006، ترجمه سیف الهی ،1385).

قتل سريالي نه يك پديده ي جديد و نه منحصر به منطقه ي جغرافيايي خاص است. عليرغم اين كه اين پديده نسبتاً يك واقعه ي نادر بوده اما موجب نگارش و انتشار اخبار، مقالات، كتب و فيلم هايي شده است، اغلب تحليل هاي رسانه ها در خصوص قتل سريالي انگيزه و ويژگي هاي شخصيتي قاتلين غير منطبق با واقعيات پرونده هاست.

آنچه انجام این پژوهش را برای پژوهشگر ضروری ساخته بود بررسی ویژگی های فردی، خانواده گی قاتلان سریالی بود و هدف از این بررسی رسیدن به دستاوردهایی در جهت شناسایی ویژگی های فردی قاتلان سریالی در راستای پیشگیری وقوع چنین پدیده های خوف انگیز در جامعه است،و از طرفی افزایش سطح آگاهی عمومی درباره ی قتل سریالی و خطرات آن.

هدف اين مسأله بررسي شيوه ي ارتكاب، نوع وانگيزه قتل در قاتلان سريالي و اينكه چگونه مي توان به علل و انگيزه هايي كه موجب چنين حالتي درقاتلان شده است پي برد؟

4-1 اهداف پژوهش

1- تعیین شیوه ارتکاب قتل،نوع و انگیزه قتل درقاتلان سريالي ایران.

2- تعیین وضعيت جمعیت شناختی ارتکاب کنندگان شامل:جنسیت،دامنه سنی،وضعیت تاهل و….

3- تعيين وضعيت جمعیت شناختی قربانیان شامل:جنسیت،دامنه سنی،وضعیت تاهل و…..

4- ارائه ي راه كارهايي جهت شناسايي متهمان قتل هاي سريالي.

5-1 سوال هاي پژوهش

1- ويژگي هاي جمعیت شناختی قاتلان سريالي بر اساس مستندات موجود چه مي باشد؟

2- شیوه ارتکاب قتل،نوع و انگیزه قتل درقاتلان سريالي ایران بر اساس مستندات موجود چهمی باشد؟

3 – سابقه ي خانوادگي قاتلان سريالي، حاكي از چه سبك ارتباطي و فرزند پروري بوده است؟

4 – آيا هر مرتكب خشونت زماني خود قرباني يك خشونت بوده است؟

5-چگونه می توان حالت خطرناک یک قاتل سریالی را شناخت و به علل و انگیزه هایی که موجب چنین حالتی در او شده پی برد ؟

6-1 تعاريف مفهومي و عملياتي متغيرها

1-6-1 تعاريف مفهومي

– تعريف مفهومي قتل سريالي:

بر اساس كنگره ي ايالات متحده ي آمريكا(FBI): «قتل سريالي، يك سري از قتل ها كه شامل سه فقره و يا بيشتر مي شود و در طول يك دوره شامل روزها، هفته ها، ماه ها و سال ها اتفاق مي افتد و اين قتل خصوصيات و ويژگي هاي مشتركي دارند كه امكان معقولي را به ذهن تداعي مي كنند كه آن جرايم توسط يك يا چند نفر واحد، ارتكاب يافته است.» (هيكي[2]، 2006).

– تعريف مفهومي نوع قتل:

بر اساس كنگره ي ايالات متحده ي آمريكا(FBI): منظور از نوع قتل در اين پژوهش، قرار گرفتن قتل بر روي نمودار قتل هاي سازماندهي شده، سازماندهي نشده و مختلط است كه هر كدام داراي مشخصه هاي خاص خود است. (رسلر و همكاران، 1988).

– تعريف مفهومي انگيزه ي قتل:

تقسيم بندي قاتلان بر حسب انگيزه به 11 گروه بر اساس مطالعات لي:

(منافع مالي، شهوت، عداوت، قدرت، انتقام، موفقيت، ترس، اجیر شدن براي ارتكاب قتل، نا اميدي، احساس ترحم و شعاير ديني) (هیکی ،2006، ترجمه سیف الهی ، 1385)

2-6-1 تعاريف عملياتي

تعريف عملياتي قتل سريالي: كليه ي مجرمين مرد يا زني که مرتکب به بیش از دو فقره قتل در يك فاصله ي زماني شامل روزها، هفته ها، ماه ها و سال ها و به يك شيوه ي مشابه باشند و محكوم به اعدام هستند.

تعريف عملياتي نوع قتل:

نمره ای  که فرد بر اساس مقیاس محقق ساخته برای این منظور بدست می آورد.(1قتل های سازمان دهی شده،2قتل سازمندهی نشده،3قتل های مختلط)

تعريف عملياتي انگيزه ي قتل:

نمره ای  که فرد بر اساس مقیاس محقق ساخته برای این منظور بدست می آورد.( 1 منافع مالی، 2 شهوت ، 3 دشمنی و عداوت،4 قدرت و تسلط ،5  انتقام جویی،6 ترس  ،  7 هزیانات ،8 شعایر دینی)

تعريف عملياتي شيوه ي ارتكاب قتل:

منظوراستفاده از هر نوع ابزار قتاله(سلاح گرم و سرد) بر اساس مقیاس محقق ساخته،می باشد.

[1] –  پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق، دانشگاه تهران ،1389.

[2] – Hicky

[1] – Reio

[2] – Hicky

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي فقهي حقوقي مشارکت در قتل در فقه اماميه و قوانين موضوعه
 • پايان نامه مقايسه ويژگي‌هاي شخصيتي افراد بزهکار و غير بزهکار
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122