پايان نامه بررسي شکاف کيفيت خدمات ارائه شده و مورد انتظار ادار ه کل ورزش و جوانان

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي شکاف کيفيت خدمات  ارائه شده و مورد  انتظار  ادار ه  کل  ورزش  و جوانان یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 137 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي شکاف کيفيت خدمات  ارائه شده و مورد  انتظار  ادار ه  کل  ورزش  و جوانان بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده تحقیق 9
فصل اول
مقدمه و معرفی
11مقدمه 11
21 بيان موضوع تحقیق 12
31 ضرورت و اهميت تحقیق 14
41 اهداف تحقیق 15
51 سوالات تحقیق 15
61 فرضیات تحقیق 16
71 قلمرو تحقیق 17
81 تعاریف مفهومی واژه ها و اصطلاحات 18
فصل دوم
زیربنای نظری و پیشینه تحقیق
12 مبانی نظری تحقیق 21
112 خدمات 21
212 خدمات و انواع آن 22
312 ویژگی های خدمات 23
412 مفهوم کیفیت 25
512 تعاریف کیفیت خدمات 26
612 رابطه کیفیت خدمات و تصویر ذهنی مشتریان 28
712 مبانی نظری و پیشینه مربوط به فرضیات تحقیق 31
1712 مبانی نظری فرضیه اول تحقیق 31
2712 پیشینه تحقیق مربوط به فرضیه اول 41
3712 مبانی نظری فرضیه دوم 49
4712 پیشینه تحقیق فرضیه دوم 50
5712 مبانی نظری فرضیه سوم 51
6712 پیشینه تحقیق فرضیه سوم 52
7712 مبانی نظری فرضیه چهارم 53
8712 پیشینه تحقیق فرضیه چهارم 55
9712 مبانی نظری فرضیه پنجم 56
10712 پیشینه تحقیق فرضیه پنجم 57
11712 مبانی نظری فرضیه ششم 58
12712 پیشینه تحقیق فرضیه ششم 59
812 معرفی اداره ورزش و جوانان 60
912 خلاصه تحقیقات انجام شده 61
فصل سوم
روش شناسی
13 روش تحقیق 65
23 جامعه آماری 67
33 برآورد حجم نمونه 67
233 روش نمونه گیری 68
43 تعریف عملیاتی متغیرها 69
53 مقیاس اندازه گیری 70
153 روایی پرسشنامه 71
63 جمع آوری داده ها 72
163 ابزار اندازه گیری 72
263 روش جمع آوری داده ها 72
73 روشهای تجزیه و تحلیل اطلاعات 73
فصل چهارم
یافته ها
14 یافته های توصیفی 76
114 توصیف ویژگی های دموگرافی 76
214 توصیف متغیرهای تحقیق 79
24 یافته های استنباطی 85
124 آزمون پایایی 85
224 آزمون کولموگروف 86
324 شکاف ادراکات و انتظارات نیازها 87
424 تحلیل نتایج 88
فصل پنجم
بحث و نتیجه گیری
15 خلاصه تحقیق 97
25 بحث و نتیجه گیری 98
125 یافته (مربوط به فرضیه اول) 98
225 یافته (مربوط به فرضیه دوم) 101
325 یافته (مربوط به فرضیه سوم) 105
425 یافته (مربوط به فرضیه چهارم) 108
525 یافته (مربوط به فرضیه پنجم) 111
625 یافته (مربوط به فرضیه ششم) 114
منابع و موآخذ 118
ضمایم 126

منابع و مآخذ

عامریون، احمد؛ دوپیکر، نورالدین، نصیری، طه؛ مسکرپورامیری، محمد؛ غلامی فشارکی، محمد؛ کرمعلی، مازیار؛ حیدری، سمیه؛ شکری، محمد؛ شمس، لیدا، (1391)، بررسی شکاف بین انتظارات و خدمات ارائه شده به بیماران در بیمارستان های منتخب نظامی شهر تهران در سال 1391، مجله طب انتظامی، شماره 2، مسلسل 1، صص 1-10

عجم، مهدی؛ صادقی فر، جمیل؛ انجم شعاع، مینا؛ محمودی، سعید؛ هنرور، حسن؛ موسوی، سید میثم، (1392)، سنجش کیفیت خدمات بهداشتی درمانی با استفاده از مدل سروکوال: مطالعه موردی یک بیمارستان صحرایی، مجله طب نظامی، دوره 15، شماره 4، زمستان 1392، صص 273-279

غلامی، علی؛ نوری، علی اصغر؛ خخجسته پور، مجید؛ عسکری، مینا؛ سجادی، حسن. (1390)، شکاف کیفیت خدمات بهداشتی اولیه ارائه شده در مراکز بهداشتی- درمانی شهرستان نیشابور، دو ماهنامه علمی- پژوهشی دانشگاه شاهد، سال هجدهم، شماره 92، اردیبهشت 90، صص 1-11

سید جوادین، سید رضا؛ خانلری، امیر؛ استیری، مهرداد، (1389)، مدلی از ارزیابی تأثیر کیفیت خدمات بر وفاداری مشتریان خدمات ورزشی، فصلنامه المپیک، سال هجدهم، شماره 4 (پیاپی 52)، زمستان 1389، صص 41-54

سجادی، سید نصرالله؛ محمودی؛ احمد؛ گودرزی، محمود؛ میزانی، مهران، (1390)، مقايسه كيفيت خدمات ارائه شده در باشگاه هاي ورزشي (بدنسازي و آمادگي جسماني) دولتي و خصوصي شهر تهران از ديدگاه مشتريان، نشریه پژوهش های معاصر در مدیریت ورزشی، سال اول، شماره 2

كبريايي، علي و رودباري، مسعود، (1384)، شكاف كيفيت خدمات آموزشي دانشگاه علوم پزشكي زاهدان: ديدگاه دانشجويان از وضعيت موجود و مطلوب، مجله ايراني آموزش در علوم پزشكي، سال پنجم، شماره 1 ، صص 53 – 61 .

آقاملایی، تیمور و زارع، شهرام و کبریایی، علی و پودات، عباس. (1387). کیفیت خدمات بهداشتی اولیه از دیدگاه زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی- درمانی شهر بندرعباس، فصلنامه پایش، سال هفتم، شماره دوم.

رنجبر عزت آبادی، محمد؛ بهرامی، محمد امین؛ زارع احمد آبادی، حبیب؛ نصیری، سهیلا؛ عرب، معصومه؛ هادی زاده، فرزانه؛ حاتمی نسب، سید حسن، (1389)، تحلیل شکاف بین ادراکات و انتظارات گیرندگان خدمت با استفاده از رویکرد سروکوال در بیمارستان افشار یزد، فصلنامه دانشکده بهداشت یزد، شماره دوم و سوم، تابستان و پاییز 89، صص 75-86

Lim , P. C. & Tang, N. (2000). A study of patients’ expectations and satisfaction in Singapore hospitals, International Journal of Health Care Quality Assurance, 13, 290-299.

كبريايي علي,اكبري فيض اله,حسيني سيدمصطفي,پوررضا ابوالقاسم,افتخاراردبيلي حسن، (1383)، شكاف كيفيت خدمات بهداشتي اوليه ارايه شده در مراكز بهداشتي شهرستان كاشان، مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي قزوين تابستان 1383; 8(2 (پياپي 31)):82-88.

نایب زاده، شهناز؛ فتاحی زارچ، محمدمجید، (1387)، ارزیابی کیفیت خدمات در دفاتر پلیس + 10 با استفاده از روش سروکوال، مجله مدیریت بازاریابی، سال چهارم، شماره 7، پاییز و زمستان 1388، صص 115- 136

Robinson, L. (2006). “Customer Expectations of Sport Organizations”, European Sport Management Quarterly, (6):67-84.

Peter, S. & Michael, H. & Debra, H. (2000). Why do they leave, why dothey stay? Perception of service quality at a new university . ANZMAC :1197-200.

Chua, C. (2004). Perception of quality in higher education. Australia: AUQA Occasional Publication

چكيده :

هدف اين تحقيق شناسايي شکاف کیفیت خدمات  ارائه شده و مورد  انتظار در اداره  کل  ورزش  و جوانان  استان  کهگیلویه ویویراحمد بوده است . اين پژوهش از دسته مطالعات توصيفي- پيمايشي می باشد. جامعه آماري اين تحقيق مراجعه کنندگان اداره ورزش و جوانان استان کهگیلویه و بویراحمد بودند که حجم نمونه بر اساس روش نمونه گيري تصادفي معادل 384 نفر به دست آمد که با توزیع بیشتر پرسشنامه در نهایت 385 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع آوري داده ها، پرسشنامه استاندارد سروکوال بود. روايي محتواي پرسشنامه با استفاده از نظر اساتيد تأیید و پايايي آن با روش آلفاي كرونباخ برای متغیرها 9/0 محاسبه گرديد. براي تجزيه و تحليل داده ها در پژوهش حاضر از آزمون ویلکاکسون و آزمون فريدمن استفاده شد. شرکت کنندگان در تمامی ابعاد کیفیت قائل به وجود شکاف کیفیتی بودند که از بین ابعاد کیفیت خدمات بعد اطمینان دهی مهمترین بعد کیفیت شناسایی شد. بر اساس نتایج بیشترین شکاف در بعد پاسخگویی و کمترین شکاف در بعد همدلی به دست آمد. این تحقیق بر اهمیت پاسخگویی در اداره ورزش و جوانان صحه می گذارد و می تواند در جهت دهی فعالیت های سازمانی برای بهبود کیفیت خدمات در اداره ورزش و جوانان موثر باشد.

لغات كليدي: کیفیت خدمات، شکاف، ادراکات، انتظارات، سروکوال، خدمات ورزشی.

فصل اول

1.1.مقدمه

در دنیای متغیر کنونی بسیاری از سازمانها بدنبال راه هایی هستند تا از طریق آن به مزیت رقابتی دست یابند و خدمات و محصولات خود را از دیگران متمایز سازند. یکی از استراتژیهای موجود برای دستیابی به این مهم، ارائه خدمات با کیفیت است (عامریون و همکاران، 1391). بهبود کیفیت خدمات می تواند صرفه جویی در هزینه ها برای سازمان به دنبال داشته باشد (همان منبع) و باعث رضایت مشتری گردد.

اكثر سازمانها با انتخاب شاخص رضایت مشتری به عنوان یک معیار كلیدی، از طریق ارزیابی كیفیت خدمات خود به دنبال بهبود رضایت مشتری و در نتیجه بقا و دوام خود هستند كیفیت خدمات نوعی قضاوت است كه مشتریان بر اساس ادراک خود پس از فرایند دریافت خدمت انجام میدهند.  بر این اساس آنان انتظارات خود را با ادراک خود از خدمات دریافت شده مقایسه میكنند. كیفیت خدمات مقایسه آنچه مشتری احساس میكند كه باید باشد )انتظارات( با آنچه كه دریافت داشته است (ادراكات) میباشد. اگر انتظارات بیش از ادراكات باشد، از دید مشتری كیفیت خدمات دریافت شده كمتر است و نارضایتی وی را به دنبال دارد (عجم و همکاران، 1392).

مشكل كيفيت خدمات، بيشتر در سازمانهايي به وجود مي آيد كه بر شناخت و برآوردن نيازها و خواسته هاي

مشتريان تمركز نمي كنند. بايد سازمان خدماتي، خود را جاي مشتريانش بگذارد و سياستهاي خودش را براساس ديدگاه آنان بنا نهد. عدم ارتباط مستقيم با مشتري، در نهايت سبب مي شود عملكرد خدمت نتواند پاسخگوي انتظارات مشتريان باشد و در نتيجه ميان مشتريان در زمينه ارائه ي كيفيت خدمات اختلاف نظر ايجاد مي شود (غلامی و همکاران، 1390).

از طرفی شدت گرفتن رقابت در شرایط فعلی، عرضه کنندگان خدمات ورزشی را بر آن می دارد تا رویدادهای حیاتی و تأثیر آنها بر رفتار مشتری را بررسی کنند. شناخت انتظارات مشتریان و سطوح این انتظارات از سازمان های ورزشی، به بازاریابان خدمات اجازه می دهد تا تعیین کنند آیا خدمات ارائه شده سطح قابل قبولی از کیفیت را دارایند (سیدجوادین و همکاران، 1389).

در گذشته سید جوادین و همکاران (1389) تأثیر کیفیت خدمات بر وفاداری ورزشی، سجادی و همکاران (1390) مقایسه کیفیت خدمات در باشگاههای دولتی و خصوصی، سید عامری و همکاران (1391) رابطه کیفیت خدمات با رضایت مندی و وفاداری مشتریان اماکن ورزشی بررسی نموده اند. همچنین کاووسی وهمکاران (1392)، غلامی و همکاران (1390)، آقاملایی و همکاران (1387)، رنجبر و همکاران (1389)، لیم و تانگ[1] (2000) به بررسی تحلیل شکاف کیفیت خدمت پرداخته اند که تمامی آنها در مراکز درمانی و بیمارستانی این شکاف را بررسی نموده اند. برخی مطالعات نیز در رابطه با شکاف کیفیت خدمات در مراکز اموزشی و دانشگاهها یافت شد اما مطالعاتی که این شکاف را در خدمات ورزشی بررسی کرده باشند، خیلی محدود انجام شده است

در این راستا در این تحقیق به دنبال شناسایی شکاف انتظارات و ادراکات خدماتی در بین مشتریان اداره ورزش و جوانان استان کهگیلویه و بویراحمد می باشیم. بنابراین در این فصل به کلیات تحقیق شامل بیان موضوع، اهداف، فرضیات و محدودیت ها می پردازیم.

2.1. بیان موضوع تحقیق (بیان مسأله)

در بسياري از سازمان هاي كارآمد و اثر بخش, مشتري محوري معادل و هم معني مديريت خوب و مؤثر تلقي مي شود. در شيوه هاي مديريتي جديد نيز كيفيت را خواسته مشتري تعريف مي كنند. نظريه پردازان امريكايي چهار ويژگي را به عنوان اصل و اساس مديريت مطلوب ذكر مي كنند كه يكي از آنها پذيرفتن ادراك ها و انتظارات مشتري به عنوان اصلي ترين عوامل تعيين كننده كيفيت است. مشتريان يا دريافت كنندگان خدمت, كيفيت خدمت را با مقايسه انتظارها و ادراك هاي خود از خدمات دريافت شده ارزيابي مي كنند (کبریایی و دیگران، 1383). مدیران موفق استراتژی های خدمات خود را بر بازخورد مستمر از مشتری به منظور شناسایی نیازهای وی و ارضاء آنها و در نهایت اندازه گیری رضایت مشتری متمرکز نموده اند. رمز موفقیت در گرو آن است، که انتظارات مشتریان را نسبت به کیفیت خدمت برآورده سازیم یا حتی از آن پیشی بگیریم. به عبارتی دیگر اولین قدم برای ارائه خدمات با کیفیت به مشتری و جلب رضایت او، شناخت ابعاد کیفیت خدمات و میزان اهمیت هر یک از این ابعاد برای مشتری و نیز تحلیل انتظارات و ادراک او در رابطه با هر کدام از این ابعاد می باشد (نایب زاده و فتاحی زارچ، 1387). سازمان های ورزشی ویژگی هایی دارند که آنها را از سایر سازمانهای خدماتی متمایز می سازد، اول اینکه خدمات ورزشی حالتی لوکس دارند، دوم اینکه مشتریان معمولا در زمان های تفریح به سازمان های ورزشی مراجعه می کنند و سوم اینکه اغلب اوقات در فعالیت های سازمان های ورزشی سرمایه گذاری عاطفی صورت می گیرد که این عوامل احتمالا انتظارات خدمات از سازمانهای ورزشی نسبت به سایر سازمانها را افزایش می دهد(رابینسون[2]،2006).

پیش از این پیتر و همکاران[3] (2000) دریافتند که شکاف کیفیت خدمات از منظر دانشجویان شاغل به تحصیل بیشتر از فارغ التحصیلان درک می شود (پیتر و همکاران، 2000)، مطالعه چو[4] (2004) درمورد کیفیت خدمات آموزشی در تمامی ابعاد کیفیت به شکاف منفی دست یافت (چو، 2004) ، دیان[5] (1999) در مطالعه ای محسوس بودن، همدلی و قابلیت اطمینان خدمات را مهمترین مسائل برای بیماران ذکر کرد(دیان، 1999). همچنین در ایران نیز کاووسی وهمکاران (1392)، غلامی و همکاران (1390)، آقاملایی و همکاران (1387)، رنجبر و همکاران (1389) به بررسی تحلیل شکاف کیفیت خدمت پرداخته اند که تمامی آنها در مراکز درمانی و بیمارستانی به شکاف منفی در تمامی ابعاد کیفیت خدمات پی بردند.

طي دهه اخیر، توجه بسیاري از مديران و محققان به کیفیت خدمات و شیوه هاي اندازه گیري و پايش معطوف شده است. اما آنچه که شاهد هستیم بیشتر تحقیقات در این زمینه در سازمانهای خدمات درمانی، بخش آموزشی و بانکها انجام شده و توجه کمتری به سازمان های ورزشی شده است. از این رو در این تحقیق ضمن معرفي مفهوم کیفیت خدمات و اهمیتي که در سازمان هاي موفق پیدا کرده است، به کمک يکي از معتبر ترين اين مدلها (الگوی سروکوال) وضعیت کیفیت خدمات را در  اداره ورزش و جوانان استان کهگیلویه و بویراحمد ارزيابي می نماییم.  لذا در این تحقیق، محقق به دنبال بررسی آن است که، آیا شکاف کیفیت خدمات در اداره کل ورزش و جوانان استان کهگیلویه و بویراحمد وجود دارد و میزان شکاف چقدر می باشد؟

3.1. ضرورت و اهمیت تحقیق

چنانچه سازمان های ورزشی درک مناسبی از عوامل موثر بر کیفیت خدمات داشته باشند، بهتر می توانند در این راستا گام برداشته و به رضایت بالاتر مشتریان دست یابند. لذا این تحقیق از این لحاظ که به اداره ورزش و جوانان جهت شناخت شکافهای خدماتی کمک نموده و با دستیابی به عوامل مهمتر در بین موضوعات موثر بر کیفیت خدمات، سازمان را آماده پاسخگویی می سازد، ضروری و مهم می باشد. دلایل ضرورت و اهمیت تحقیق را می توان به صورت موردی به شرح زیر بیان نمود:

فراهم آوردن مبنایی جهت بهبود ارائه خدمات و افزایش کیفیت

افزایش رضایت مشتری در جهت اینکه کیفیت مترادف خواسته مشتری می باشد.

آگاهی سازمان از وضعیت فعلی ارائه خدمات خود

شناخت و اولویت بندی عوامل مهم در بهبود کیفیت خدمات

آگاهی سازمان از عوامل مهم و تأثیر گذار در کیفیت خدمات

اهمیت ارائه خدمات با کیفیت توسط اداره ورزش و جوانان

آگاهی سازمان از میزان فاصله خدمات ارائه شده از وضع مطلوب

آماده ساختن سازمان جهت جبران شکاف های خدماتی موجود

4.1. اهداف تحقیق

1.4.1. هدف کلی:

1-تعیین شکاف خدمات ادراک شده و مورد انتظار اداره کل ورزش و جوانان استان کهگیلویه و بویراحمد

2.4.1. اهداف اختصاصی:

1-تعیین تفاوت بین خدمات ارائه شده و خدمات قابل انتظار، از نظر قابليت اعتماد در اداره کل ورزش و جوانان کهگیلویه و بویراحمد

2– تعیین تفاوت بین خدمات ارائه شده و خدمات قابل انتظار، از نظرقابلیت پاسخگویی در اداره کل ورزش و جوانان کهگیلویه و بویراحمد

3- تعیین تفاوت بین خدمات ارائه شده و خدمات قابل انتظار، از نظر قابليت اطمینان دهی در اداره کل ورزش و جوانان کهگیلویه و بویراحمد

4– تعیین تفاوت بین خدمات ارائه شده و خدمات قابل انتظار، از نظر همدلی در اداره کل ورزش و جوانان کهگیلویه و بویراحمد

5– تعیین تفاوت بین خدمات ارائه شده و خدمات قابل انتظار، از نظر عوامل فیزیکی در اداره کل ورزش و جوانان کهگیلویه و بویراحمد

5.1. سؤالات تحقیق:

1.5.1. سؤال اصلی تحقیق

1-آیا خدمات ارائه شده و مورد انتظار اداره کل ورزش و جوانان استان کهگیلویه و بویراحمد متفاوت می باشد؟

2.5.1. سوالات:

1- آیا خدمات ارائه شده و خدمات مورد انتظار، از نظر قابليت اعتماد، در اداره کل ورزش و جوانان کهگیلویه و بویراحمد متفاوت می باشد؟

2- آیا خدمات ارائه شده و خدمات مورد انتظار، از نظر قابلیت پاسخگویی، در اداره کل ورزش و جوانان کهگیلویه و بویراحمد متفاوت می باشد؟

3- آیا خدمات ارائه شده و خدمات مورد انتظار، از نظر قابليت اطمینان دهی، در اداره کل ورزش و جوانان کهگیلویه و بویراحمد متفاوت می باشد؟

4- آیا خدمات ارائه شده و خدمات مورد انتظار، از نظر همدلی، در اداره کل ورزش و جوانان کهگیلویه و بویراحمد متفاوت می باشد؟

5– آیا خدمات ارائه شده و خدمات مورد انتظار، از نظر عوامل فیزیکی، در اداره کل ورزش و جوانان کهگیلویه و بویراحمد متفاوت می باشد؟

6.1. فرضیات تحقیق

بین کیفیت خدمات ارائه شده و کیفیت خدمات مورد انتظار در اداره کل ورزش و جوانان استان کهگیلویه و بویراحمد تفاوت معنی داری وجود دارد.

بین خدمات ارائه شده و خدمات مورد انتظار، از نظر قابل اعتماد بودن در اداره کل ورزش و جوانان کهگیلویه و بویراحمد تفاوت معنی داری وجود دارد.

بین خدمات ارائه شده و خدمات مورد انتظار، از نظر قابلیت پاسخگویی در اداره کل ورزش و جوانان کهگیلویه و بویراحمد تفاوت معنی داری وجود دارد.

بین خدمات ارائه شده و خدمات مورد انتظار، از نظر قابلیت اطمینان دهی در اداره کل ورزش و جوانان کهگیلویه و بویراحمد تفاوت معنی داری وجود دارد.

بین خدمات ارائه شده و خدمات مورد انتظار، از نظر قابلیت همدلی در اداره کل ورزش و جوانان کهگیلویه و بویراحمد تفاوت معنی داری وجود دارد.

بین خدمات ارائه شده و خدمات مورد انتظار، از نظر عوامل فیزیکی در اداره کل ورزش و جوانان کهگیلویه و بویراحمد تفاوت معنی داری وجود دارد.

[1] Lim & Tang

[2] Robinson

[3] Peter et al.

[4] Chua

[5] Dean

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي کيفيت خدمات مجتمع هاي آموزشي وپرورشي
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122