پايان نامه بررسي صنايع بديعي از ديدگاه زيبايي شناختي در ديوان فياض لاهيجي

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي صنايع بديعي از ديدگاه زيبايي شناختي در ديوان فياض لاهيجي یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 200 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي صنايع بديعي از ديدگاه زيبايي شناختي در ديوان فياض لاهيجي بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: مقدمه و کلیات

1-1بیان مسئله و سؤالات 2
2-1 پیشینة پژوهش 4
3-1 ساختار پژوهش 8
4-1 فرضیه پژوهش 8
5-1 اهداف تحقیق 9
6-1 روش کار 9
7-1 تعریف بدیع از دیدگاه بلاغت سنّتی و جدید 10
8-1 تعریف زیبایی‌شناسی از دیدگاه اندیشمندان 13
فصل دوم: صنایع زیبایی‌آفرین لفظی در دیوان فیاض لاهیجی

تعریف صنایع لفظی 17
الف- روش تکرار 18
1- تکرار واج 19
1-1 همحروفی 21
2-1 همصدایی 23
2- تکرار هجا 25
3- تکرار واژه 26
1-3 جناس 27
1-1-3 جناس تام 29
2-1-3 جناس زاید 31
3-1-3 جناس با اختلاف حرف 34
4-1-3 جناس مکرّر 36
5-1-3 جناس خط 37
6-1-3 اشتقاق 38
7-1-3 شبه اشتقاق 39
8-1-3 جناس محرّف 40
2-3 تکریر 42
1-2-3 ردالصدر إلی العجز 44
2-2-3 ردالعجز إلی الصدر 46
3-2-3 عکس لفظی 48
3-3 تکرار نحوی 49
4-3 سجع 51
1-4-3 موازنه 52
2-4-3 مزدوج 54
پی ‌نوشت‌های فصل دوم 55
فصل سوم: صنایع زیبایی‌آفرین معنوی در شعر فیاض لاهیجی
تعریف صنایع معنوی 61
الف- روش تناسب 62
1- مراعات النظیر 64
2- تضاد 67
3- تلمیح 71
4- ارصاد و تسهیم 84
5- جمع 86
6- تقسیم 88
ب- روش غیر منتظره بودن و غافلگیری 89
1- متناقض نمایی 90
2- استثنای منقطع 95
3- ذم شبیه به مدح 97
4- مدح شبیه به ذم 99
5- استتباع 101
6- التفات 103
7- تجرید 106
پ- روش بزرگ‌نمایی 108
1- اغراق 109
2- تجاهل عارف 112
3- صفت شاعرانه 114
4- مقایسه و سنجش 116
ت- روش دو یا چند بُعدی بودن 118
1- ایهام 119
2- ایهام تناسب 121
ث- روش استدلال 123
1- حسن تعلیل 124
2- مذهب کلامی 126
3- ارسال‌ المثل 128
ج- دیگر صنایع زیبایی‌آفرین معنوی 133
1- حسن طلب 133
2- حسّامیزی 135
3- تضمین 141
4- ابداع 143
پی نوشت‌های فصل سوم 145
نتایج پژوهش 162
1-1 جدول بسامد انواع روش تکرار در شعر فیاض لاهیجی 163
2-1 نمودار بسامد انواع روش تکرار در شعر فیاض لاهیجی 163
3-1 جدول بسامد انواع روش تکرار واج در شعر فیاض لاهیجی 164
4-1 نمودار بسامد انواع روش تکرار واج در شعر فیاض لاهیجی 164
5-1 جدول بسامد انواع روش تکرار واژه در شعر فیاض لاهیجی 165
6-1 نمودار بسامد انواع روش تکرار واژه در شعر فیاض لاهیجی 165
7-1 جدول بسامد انواع جناس در شعر فیاض لاهیجی 166
8-1 نمودار بسامد انواع جناس در شعر فیاض لاهیجی 166
9-1 جدول بسامد انواع تکریر در شعر فیاض لاهیجی 167
10-1 نمودار بسامد انواع تکریر در شعر فیاض لاهیجی 167
11-1جدول بسامد انواع سجع در شعر فیاض لاهیجی 168
12-1 نمودار بسامد انواع سجع در شعر فیاض لاهیجی 168
13-1 جدول بسامد انواع روش تناسب در شعر فیاض لاهیجی 169
14-1 نمودار بسامد انواع روش تناسب در شعر فیاض لاهیجی 169
15-1 جدول بسامد روش غیر منتظره بودن و غافلگیری در شعر فیاض لاهیجی 170
16-1 نمودار بسامد روش غیر منتظره بودن و غافلگیری در شعر فیاض لاهیجی 170
17-1 جدول بسامد انواع روش بزرگ‌نمایی در شعر فیاض لاهیجی 171
18-1 نمودار بسامد انواع روش بزرگ‌نمایی در شعر فیاض لاهیجی 171
19-1 جدول بسامد انواع روش دو یا چند بُعدی بودن در شعر فیاض لاهیجی 172
20-1 نمودار بسامد انواع روش دو یا چند بُعدی بودن در شعر فیاض لاهیجی 172
21-1 جدول بسامد انواع روش استدلال در شعر فیاض لاهیجی 173
22-1 نمودار بسامد انواع روش استدلال در شعر فیاض لاهیجی 173
23-1 جدول بسامد سایر روش‌های زیبایی‌آفرین در شعر فیاض لاهیجی 174
24-1 نمودار بسامد سایر روش‌های زیبایی‌آفرین در شعر فیاض لاهیجی 174
نتیجه‌گیری 175
فهرست منابع 178

 منابع

 – قرآن کریم.

– آخوندی، طاهره، (1390)، فرهنگ تشبیهات غزلیات فیاض‌لاهیجی، پایان‌‌نامة کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور تهران.

– آقا سردار، نجف ‌قلی میرزا، (1333)، درة نجفی، بمبئی: چاپ سنگی.

– اﺑﻦ ‌ﻣﻌﺘﺰ، ﻋﺒﺪاﷲ، (1945)، اﻟﺒﺪﻳﻊ، تصحیح ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻨﻌﻢ ﺧﻔﺎﺟﻲ، ﻣﺼﺮ.

– احمدنژاد، کامل، (1372)، فنون ادبی (عروض، قافیه، بیان و بدیع)، تهران: انتشارات پایا.

– احمدی، بابک، (1391)، حقیقت و زیبایی، تهران: نشر مرکز.

– احمدی، احمد، (1380)، “فیاض لاهیجی شاعر ولایت مدار”، مجلة دانشکدة ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، س 2، ش 2، صص 183-160.

– ارسطو، (1357)، فن شعر، ترجمة عبدالحسین زرین‌کوب، تهران: انتشارات امیر کبیر.

– اشرف‌زاده، رضا، (1380)، “کند و کاوی زیبایی‌‌شناسانه در مورد جناس”، فصلنامة تخصصی ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی‌ مشهد، س 2، ش 2، صص 60-47.

– اعلاء، محسن، (1389)، “کند و کاوی در آرایة تلمیح”، فصلنامة رشد آموزش زبان و ادب فارسی، ش2، زمستان، صص64-58.

– اقبال‌آشتیانی، عباس، (1347)، تاریخ مفصل ایران، تهران: انتشارات امیر کبیر.

– اکبر زاده، هادی، (1384)، “بدیع از دیدگاه زیبایی‌شناسی”، فصلنامة نامة پارسی، س 10، ش 2، صص170-162.

– السیوطی، جلال‌الدین، (بی‌تا)، المُزهِر فی علوم اللغه و انواع‌ها، تحقیق محمد احمد جاد المولی، قاهره.

– انوری، حسن، (1378)، صدای سخن عشق، تهران: انتشارات سخن.

– انوشه، حسن، (1376)، فرهنگنامة ادبی فارسی، تهران: سازمان چاپ و انتشارات.

– برقعی، یحیی، (1351)، کاوشی در امثال و حکم فارسی، قم: چاپخانة حکمت.

– بهایی صمدی، علی، (1363)،  قصص الأنبیاء فارسی، چ اول، بیرجند: انتشارات فضل.

– بهمنیار، احمد، (1369)، داستان نامة بهمنیاری، تهران: دانشگاه تهران.

– پرتوی آملی، مهدی، (1369)، ریشه­های تاریخی امثال و حکم، ج اول، تهران: سنایی.

– پورنامداریان، تقی، (1364)، داستان پیامبران در کلیات شمس، چ اول، تهران: مؤسسة مطالعات و تحقیقات فرهنگی.

ــــــــــــــــــــ،(1374)، سفر در مه، چ اول، تهران: زمستان.

– پیشگر، احد، (1381)، بدیع بر بنیاد آثار سعدی، با مقدمة جلیل تجلیل، تهران: انتشارات نیک آموز.

– تجلیل، جلیل، (1371)، جناس در پهنة ادب فارسی، تهران: پژوهشگاه علوم‌انسانی و مطالعات فرهنگی.

– تفتازانی‌هروی، سعیدالدین، (1407)، المطوّل فی شرح تلخیص المفتاح، قم: منشورات مکتبه آیه الله العظمی المرعشی النجفی.

– تقوی، نصرالله، (1317)، هنجار گفتار در فن معانی، بیان و بدیع فارسی، تهران: چاپخانة مجلس.

– جرجانی، عبدالقاهر، (1374)، اسرار البلاغه، تصحیح جلیل تجلیل، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

–  ﭼﻨﺎري، امیر، (1374)، متناقض نمایی در شعر فارسی، تهران: نشر فروزان روز.

– حسام‌پور، سعید؛ حسن لی، کاووس، (1384)، “زیبایی‌شناسی شعر خیام- پیوند هنری اجزای کلام”،  فصلنامة پژوهش‌های ادبی، ش 7، صص144-121.

– حق‌شناس، علی محمّد، (1370)، مقالات ادبی- زبان شناختی، تهران: نیلوفر.

– حلبی، علی‌اصغر، (1385)، آشنایی با علوم قرآنی، چ پنجم، تهران: اساطیر.

– حیدریان، مهدی، (1370)، متل‌ها، تهران: چاپ جهان.

– خانلری، پرویز، (1353)، شعر و هنر، تهران: شرکت ایران چاپ.

– داد، سیما، (1380)، فرهنگ اصطلاحات ادبی، تهران: نشر مروارید.

– دانشور، سیمین، (1375)، شناخت و تحسین هنر، تهران: پیشرو.

– دهخدا، علی‌اکبر، (1379)، امثال و حکم، 4ج، چ یازدهم، تهران: چاپخانة سپهر.

– دهگان، بهمن، (1383)، فرهنگ ضرب‌المثل­های فارسی، تهران: سازمان چاپ انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

– ذوالفقاری، حسن، (1384)، داستان­های امثال، تهران: مازیار.

– راستگو، محمد، (1368)، “ﺧﻼف آﻣﺪ”، مجلة ﻛﻴﻬﺎن ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، ﺳـﺎل ﺷـﺸﻢ، ﺷـﻤﺎرة 9، آذر، ص29-31.

__________، (1384)،  هنر سخن‌آرایی فن بدیع، تهران: سمت.

– رامی‌تبریزی، شرف‌الدین حسن بن محمّد، (1341)، حقایق الحدائق، به تصحیح محمّد کاظم امام، تهران: چاپخانة دانشگاه تهران.

– رجایی، محمّد خلیل، (1353)، معالم البلاغه در علم معانی و بیان و بدیع، شیراز: انتشارات دانشگاه پهلوی.

– رشیدیان، بهزاد، (1370)، بینش اساطیری در شعر فارسی، چ دوم، تهران: گستره.

– رنجبر، احمد، (1385)، بدیع، تهران: انتشارات اساطیر.

– رواﻳﻲ، ﻣﺤﻤﺪ. (1365)، دﺳﺘﻮر زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﻲ، ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮ ﻣﻌﺼﻮﻣﻲ، ﺗﻬﺮان: ﻋﻠﻮي.

– رید، هربرت، (1353)، هنر امروز، ترجمة سروش حبیبی، تهران: انتشارات امیر کبیر.

– زرین‌کوب، عبدالحسین، (1367)، سیری در شعر فارسی، چ اول، تهران: نوین.

ـــــــــــــــــــــــــ،(1363)، شعر بی دروغ، شعر بی نقاب، تهران: مرکز.

– سهروردی، شهاب‌الدین، (1388)، مجموعه مصنفات فارسی، تصحیح و تحشیة حسین نصر، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

– سهیلی، مهدی، (1388)، ضرب المثل‌های معروف ایران، تهران: چاپخانة سعدی.

– شفیعی‌کدکنی، محمّد رضا، (1378)، صور خیال در شعر فارسی، تهران: انتشارات آگاه.

ــــــــــــــــــــــــــــ، (1384)، شاعر آیینه‌ها، تهران: انتشارات آگاه.

________________، (1368)، موسیقی شعر، تهران: انتشارات آگاه.

– شمیسا، سیروس، (1383)، بدیع، تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور.

___________، (1366)، فرهنگ تلمیحات، چ اول، تهران:  انتشارات فردوس.

ـــــــــــــــــــ، (1378)، نگاهی تازه به بدیع، تهران: انتشارات فردوس.

– شیرازی، فریدون، (1389)، “واج‌آرایی و واج زدایی در شعر”، مجلة زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد واحد خوی، س 1، ش 3، بهار، صص 42-52.

– صادقیان، محمدعلی، (1388)، زیور سخن در بدیع فارسی، یزد: دانشگاه یزد.

– صادقی حسن‌آبادی، مجید؛ عطایی‌نظری، حمید، (1391)، “ملاک‌‌ها و ویژگی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های کلام فلسفی در شیعه (با رویکرد به آثار فیاض لاهیجی)”،  فصلنامة اندیشة دینی شیراز، د 12، ش 3، صص 32-1.

– صفا، ذبیح الله، (1316)، تاریخ ادبیات در ایران، تهران: انتشارات فردوسی.

– طبیبیان، حمید، (1388)، برابرهای علوم بلاغت در فارسی و عربی، تهران: انتشارات امیر کبیر.

– طوسی، خواجه نصیرالدین، (1326)، اساس الإقتباس، تصحیح جلیل تجلیل، تهران: نشر علمی فرهنگی.

– عفیفی، رحیم، (1372)، مثل­ها و حکمت­ها، تهران: سروش.

– عطایی‌‌نظری، حمید، (1389)، بررسی اندیشه‌های کلامی فیاض‌لاهیجی، پایان‌نامة کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان.

 

– فرزاد،  عبدالحسین، (1379)، دربارة نقد ادبی، تهران: نشر قطره.

– فشارکی، محمّد، (1379)، نقد بدیع، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم‌انسانی دانشگاه‌ها.

– فلوطین، (1366)، دوره آثار فلوطین، ترجمة محمّد حسن لطفی، تهران: نشر خوارزمی.

– فندرسکی، میرزا ابوطالب، (1381)، رسالة بیان بدیع، مقدمه و تصحیح مریم روضاتیان، تهران: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی.

– فیاض‌لاهیجی، ملاعبدالرزاق، (1373)، دیوان، تصحیح جلیل مسگر نژاد، چ اول، تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.

– قدامه بن جعفر، ابی‌الفرج، (1979)، نقد الشعر، تحقیق محمّد محیی‌الدین عبدالحمید، بیروت: دارالکتب العلمیه.

– قریب، عبدالعظیم، (1350)، دﺳﺘﻮر زﺑﺎن ﻓﺎرﺳﻲ، ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري ﻣﻠﻚ اﻟﺸﻌﺮا ﺑﻬﺎر، ﺑﺪﻳﻊ اﻟﺰﻣﺎن ﻓﺮوزاﻧﻔﺮ، ﺟﻼل‌اﻟﺪﻳﻦ ﻫﻤﺎﻳﻲ و رﺷﻴﺪ ﻳﺎﺳﻤﻲ ﺗﻬﺮان: مرکز.

– قمی، عباس، (1363)، هدیه الأحباب، تهران: انتشارات امیر کبیر.

– قمی، محمد بن صفا، (1369)، بصائر الدرجات الکبری فی فضائل آل محمد، تهران: بنیاد محقق طباطبایی.

– قیس‌رازی، شمس، (1373)، المعجم فی معاییر اشعار العجم، به تصحیح محمّد قزوینی، تهران: انشارات دانشگاه تهران.

– کاردگر، یحیی، (1386)، “نگاهی به طبقه‌بندی صنایع بدیعی همراه با نقد و تحلیل صنایع لفظی”، مجلة دانشکدة ادبیات و علوم انسانی دانشگاه قم، س 1، ش 3، بهار، صص 145-177.

– کرمی، محمّدحسین؛ حسام‌پور، سعید، (1383)، “واج‌آرایی و تکرار در شعر خاقانی”، فصلنامة پژوهش‌های زبان و ادبیات فارسی، ش 3، تابستان، 137-163.

– کریمی‌فرد، غلامرضا، (1391)، “بررسی تطبیقی زیبایی‌شناسی ایهام در بلاغت عربی و فارسی”، فصلنامة ادبیات تطبیقی، د 2، س 1، بهار و تابستان، صص 99-134.

– کزازی، میر جلال الدین، (1385)، زیبا شناسی سخن پارسی (بدیع)، تهران: نشر مرکز.

– کیانوش، محمود، (1386)، نظم، فضیلت و زیبایی (تأمّلاتی در هنر و ادبیات)، تهران: چاپ علمی و فرهنگی.

 

– مدرس، محمد علی، (1326)، ریحانه الأدب فی تراجم المعروفین، تهران: انتشارات خیام.

– ﻣﺪﻧﻲ، ﻋﻠﻲ ﺻﺪراﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﻣﻌﺼﻮم، (بی‌تا)، اﻧﻮار اﻟﺮﺑﻴﻊ ﻓﻲ اﻧـﻮاع اﻟﺒـﺪﻳﻊ ، اﻟﺠـﺰء الأول، ﺷـﺎﻛﺮ ﻫـﺎدي ﺷﻜﺮ، ﻧﺠﻒ: ﻣﻄﺒﻌﺔاﻟﻨﻌﻤﺎن، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻻوﻟﻲ.

– محجوب، محمدجعفر، (1385)، ادبیات عامیانة ایران، به کوشش حسن ذوالفقاری، تهران: چشمه.

چکیده

بدیع از دیدگاه زیبایی‌شناسی، دانشی‌ است که با آن راه‌های زیبایی سخن آشکار می‌شود و علم آرایش کلام است که زبان معمولی را به شعر تبدیل می‌کند. فیاض لاهیجی (ف 1071ه.ق)، از جمله شاعران سبک هندی است که در بیان افکار و اندیشه‌ها، با زبانی شاعرانه از دانش بدیع که پایه‌های اصلی آن مبتنی بر صناعات لفظی و معنوی می‌باشد، استفادة فراوانی برده ‌است. در این پژوهش که به شیوة توصیفی- تحلیلی انجام می‌شود، دیوان اشعار فیاض لاهیجی از دیدگاه نقد زیبایی‌شناسی، مخصوصاً دانش بدیع، مورد بررسی و واکاوی قرار ‌گرفته و عوامل زیبایی‌آفرین بدیعی شعر او، هم از لحاظ نوع و هم از لحاظ میزان کاربرد، بررسی و تجزیه و تحلیل می‌شود. فیاض لاهیجی به منظور بیان افکار و تجربه‌های عرفانی خویش، از صنایع معنوی مخصوصاً تلمیح  و مراعات‌النظیر، نسبت به سایر شگردهای بلاغی بیشتر بهره برده‌ است.

واژگان کلیدی: زیبایی‌شناختی، بلاغت، بدیع، فیاض لاهیجی.

1 بیان مسأله و سؤالات

بحث زیبایی و زیبایی‌شناسی، از زمان ارسطو (ف 322 ق.م) مطرح شده است. ارسطو، زیبایی را در هماهنگی اجزا و دقیق بودن می‌داند(احمدی،64:1391). از سدة هجدهم به این سو، زیبایی‌شناسی به عنوان یک علم قلمداد شد. «زیبایی‌، جور آمدن و هماهنگی اعضای متشکله و کیفیت هر شیء یا هر جسم، با داشتن سازش با پیرامون و ایجاد تأثیر جاذب و ستایش‌آور در انسان است»(دانشور،135:1375). کانت (ف 1804م)، زیبایی‌‌شناسی را بنا نهاد و به دو بخش زیبایی و هنر تقسیم کرد. «به عقیدة وی، زیبایی، مفهومی ذوقی و رها از هرگونه بهره و سود است»(احمدی،81:1391).

صنایع بدیعی نیز از جمله شیوه‌های زیبایی‌آفرین کلام هستند، یعنی ترفندهایی که در زبان نظام جدیدی به وجود می‌آورند و سبب آشنایی زدایی و غرابت آن می‌گردند. «در حقیقت بدیع چنان که قدما گفته‌اند، علمی‌است که از وجوه تحسین کلام بحث می‌کند و مجموعه شگردهایی است که کلام عادی را کم و بیش تبدیل به کلام ادبی می‌کند و یا کلام ادبی را به سطح والاتری تعالی می‌بخشد»(شمیسا،11:1378). به عبارت دیگر «از دیدگاه‌ زیبایی‌شناسی، بدیع‌ دانش شناخت‌ راه‌های زیبایی‌آفرین سخن می‌باشد»(اکبر زاده،162:1384).

تقریباً بیشتر علمای بلاغت، ترفندهای بدیعی را از دید علمی نگریسته‌اند و به همین خاطر آنچه در کتاب‌های بدیع از گذشته تا امروز آمده، نقش و ارزش زیبایی صنایع بدیعی را نشان نمی‌دهند،‌ حال‌ آنکه «جوهر شعر زیبایی می‌باشد و لازم است که صنایع بدیعی از دیدگاه عوامل زیبایی‌آفرین بررسی شود»(وحیدیان کامیار،12:1379).

ملاعبدالرزاق بن علی بن حسین (ف 1071 ه.ق)، از اساتید بزرگ فلسفه و حکمت و کلام دورة صفویه (قرن یازدهم) و یکی از شعرای توانای این دوره می‌باشد. وی یکی از بزرگان حکمت مشاء و اشراق و از متکلمان بزرگ، نه تنها در چهار قرن اخیر بلکه یکی از محقق‌ترین اندیشمندان دورة فرهنگ اسلامی است. «قدر و منزلت این حکیم متأله نه تنها در کلام و عرفان، بلکه ارج و منزلت او در هنر شعر و شاعری و قدرت بیان او در لطایف اندیشه‌های انسانی نیز نادیده و یا ناشناخته مانده ‌است»(صفا،1230:1316).

محل تولد و زمان دقیق ولادت او مشخص نیست. ولی آنچه مسلم است و از لقب لاهیجی بر می‌آید، وی در لاهیجان و یا اطراف آن متولد شده ‌است. «خانوادة او ظاهراً از طبقه‌ای نبوده‌ است که نویسندگان به شرح حال و آثار او عنایتی بکنند. با این وصف وی در لاهیجان زاده شده و شاید مقدمات علوم را در آن محل دیده و سپس برای ادامه تحصیل نخست به تبریز می‌آید و از تبریز به کاشان، اصفهان و شیراز مسافرت می‌کند»(هدایت382:1336). ایّام زندگی فیاض را می‌توان به دو دوره تقسیم کرد: «دورة اول که ایام کودکی و اوایل جوانی اوست، برای ما روشن نیست که بر او چه گذشته و خانواده او در کجا و چگونه زندگی می‌کردند. ولی دورة دوم زندگی او را ما در قصاید و قطعات سروده‌اش می‌یابیم. این ایام مقارن با حکومت شاه صفی (ف 1052ه.ق) و شاه عباس ثانی (ف 1077ه.ق) است»(قمی،224:1363).

فیاض لاهیجی یکی از شاگردان ملاصدرا (ف 1050ه.ق)، میر محمدباقر داماد (ف 1063ه.ق) و صدرالدین محمد شیرازی (ف 1065ه.ق) است. فیاض پیرو سبک هندی و شعر دورة قرن یازدهم می‌باشد. «از ویژگی‌های عمدة شعر وی، باریک‌اندیشی، آوردن ارسال‌المثل، کنایات، استعارات خاصّ، هنرهای بدیعی و بیانی و گرایش به شعر عامیانه و مذهبی با معانی و مفاهیمی که در اذهان مردم زنده‌ است. او با مهارت و استادی چنان بر الفاظ و معانی مسلّط است که به راحتی شعر می‌سراید»(مدرس،1326،ج361:4). دیوان اشعار فیاض لاهیجی شامل هفتصد غزل، سی و هفت قصیده، دوازده قطعه، چهار ترکیب بند، یک ترجیع بند، یک ساقی نامه و یک مثنوی و معراجیه، صد و پنجاه و سه رباعی و در مجموع دارای 9902 بیت می‌باشد. در‌ این تحقیق نحوة به‌ کارگیری صنعت بدیع از دیدگاه زیبایی‌شناختی در دیوان فیاض لاهیجی بررسی می‌گردد و تلاش می‌شود که به سؤالات زیر پاسخ داده ‌شود:

1- عوامل زیبایی‌آفرین صنایع بدیعی در دیوان فیاض لاهیجی چیست؟

2- پرکاربردترین عامل زیبایی‌آفرین بدیعی در شعر فیاض لاهیجی کدام است؟

2-1 پیشینة پژوهش

با توجه به بررسی‌های به عمل آمده، مشخص‌گردید که دیوان فیاض لاهیجی از دیدگاه زیبایی‌شناختی، مورد بررسی قرار نگرفته‌است و پژوهش‌های انجام شده، بیشتر مبتنی بر بازتاب اندیشه‌ها و افکار دینی، فلسفی و عرفانی وی می‌باشد که در اینجا به معرفی آن‌ها پرداخته می‌شود:

احمدی (1380) در پژوهشی با عنوان: «فیاض لاهیجی شاعر ولایت مدار» معتقد ‌است که فیاض لاهیجی به عنوان شاعر فیلسوف، متکلم و عالم دینی، از جمله کسانی است که شعر را محمل اندیشة ناب و ابزار بیان حق دانسته است، وی بخشی از اشعار خود را در مدح و منقبت امامان و پیامبران سروده‌ است.

عطایی‌‌نظری (1389) در تحقیقی به نام: «بررسی اندیشه‌های کلامی فیاض لاهیجی» تلاش کرده ‌‌‌‌است که پس از تشریح آراء و دیدگاه‌های فیاض در مباحث مختلف کلامی، با استفاده از تحلیل‌های ساختاری و محتوایی، در آثار کلامی وی مانند گوهر مراد، سرمایة ایمان و شوارق، نقش او را در فرایند فلسفی شدن علم کلام تبیین کند.

عطایی‌‌‌نظری (1390) در مقالة دیگری با عنوان: «نقش فیاض لاهیجی در فلسفی شدن کلام شیعه» تمامی آثار فیاض را مورد تحلیل قرار داده و نقش وی را در فرایند فلسفی شدن کلامش تبیین نموده و اعتقاد دارد که آثار وی، تمام شاخصه‌ها و ویژگی‌های مکتب فلسفه را داراست.

آخوندی (1390) در پژوهشی تحت عنوان: «فرهنگ تشبیهات غزلیات فیاض لاهیجی» به بررسی تشبیهات غزلیات وی پرداخته است. در این پژوهش، اکثر تشبیهات غزلیات فیاض از لحاظ طرفین تشبیه و ساختار، مورد بررسی قرار گرفته‌است. اغلب تشبیهات فیاض از نوع حسی به حسی است و تشبیهات مؤکّد نسبت به تشبیهات مرسل، از بسامد بیشتری برخوردار می‌باشد و از لحاظ شکل ظاهری، بسامد تشبیه مضمر بیشتر از تشبیهات دیگر است.

نوریان (1390) در تحقیقی با عنوان: «فرهنگ تلمیحات غزلیات فیاض لاهیجی» دربارة فیاض و تلمیحات اشعار او می‌گوید که وی از معدود دانشمندان و فلاسفه‌ای است که شعر را به طور جدی دنبال کرده‌ و کثرت تلمیحات، خصوصاً تلمیحات عرفانی، از ویژگی غزل‌های اوست و تقریباً از تمام گونه‌های تلمیح استفاده‌ کرده‌است.

صادقی حسن‌آبادی و عطایی‌نظری (1391) در تحقیقی با عنوان: «ملاک‌ها و ویژگی‌های مکتب کلام فلسفی در شیعه (با رویکرد به آثار فیاض لاهیجی» پس از ارائة تعریفی دقیق و جامع از کلام فلسفی، ملاک‌ها و ویژگی‌های آن را بازشناسی و معرفی کرده ‌است، سپس آراء و اندیشه‌های کلامی فیاض را مورد بحث قرار داده ‌‌‌است.

همچنین تاکنون پایان‌نامه‌ها، کتاب‌ها و مقالات بسیاری در مورد بدیع نوشته‌ شده ‌است، اما بحث زیادی در مورد بدیع از دیدگاه زیبایی‌شناختی نشده‌ است. از جمله کتاب‌ها و مقالاتی‌ که در این زمینه نوشته شده‌ است، می‌توان به موارد ذیل اشاره‌ کرد.

شمیسا (1378) در کتابی به نام: «نگاهی تازه به بدیع»کوشیده ‌است تا مباحث بدیع را با دیدی نو و جدید بیان‌کند و صنایع لفظی، از نظر موازین آواشناسی و چگونگی قرارگرفتن حروف صامت و مصوت در کلمه را مورد بررسی قرار دهد و همچنین در برخی موارد، عامل زیباتر شدن صناعات ادبی را بیان کرده ‌است، نظیر آرایة تکرار که زیبایی آن ناشی از موسیقی و نظم میان کلمات می‌باشد.

وحیدیان کامیار (1379) در کتاب: «بدیع از دیدگاه زیبایی‌شناسی» ابتدا هر ترفند بدیعی را مورد تحلیل و بررسی قرار داده و سپس دربارة عامل و یا عوامل زیبایی و اهمیّت آن در ادب گذشته و امروز، سخن گفته ‌است و در این کتاب، همة ترفندهای ادبی بر اساس شش عامل زیبایی‌آفرین (تکرار، تناسب، غیرمنتظره بودن، بزرگ‌نمایی، چند بعدی بودن و استدلال) تنظیم گردیده ‌است و از نخستین کتاب‌هایی است که تا به حال بر پایة اصول زیبایی‌شناختی تدوین یافته ‌است.

محبّتی (1380) در کتاب: «بدیع نو، هنر ساخت و آرایش سخن» دربارة خاستگاه بدیع و عوامل پیدایش آن سخن‌ گفته و آرایه‌های سنّتی بدیع، نظیر سجع، جناس، ترصیع و… را مورد مطالعه قرار داده‌ است و در پایان مباحث تازة بدیع، از جمله زیبایی‌شناسی را با آوردن غزلی از حافظ، مطرح نموده ‌است و بیان می‌کند که یکی از مهم‌ترین و ضروری‌ترین میدان‌ها برای کشیدن منظره‌ها و روش‌های تازه، مجموعة علوم و فنون زیبایی‌شناختی در گستردة زبان و ادبیات فارسی از آغاز تا به امروز است.

اشرف‌زاده (1380) در پژوهشی تحت عنوان: «کند و کاو زیبایی ‌شناسانه در مورد جناس» زیبایی‌های دوگانة جناس را نشان داده‌ و تقسیم‌بندی تازه‌ای از آن کرده ‌است. نویسنده برای جناس دو بُعد اساسی قایل شده‌ است. یکی بُعد لفظی، که همجنسی حروف در کلمات متجانس است و دیگری بُعد معنایی، که اختلاف معنایی میان کلمات است و به این نتیجه رسیده‌ که زیبایی جناس، در تداعی معانی، کشف ابهام شگفت‌انگیز و غرابت واژه‌های متجانس است که شعر را موسیقیایی‌تر و نثر را منسجم‌تر می‌کند.

راستگو (1384) در کتابی‌ تحت‌ عنوان: «هنر سخن‌آرایی (فن بدیع)» به بخش‌بندی متفاوتی از آرایه‌های ادبی پرداخته‌ و در مواردی زیبایی هر صنعت بدیعی را توضیح داده‌ است. نظیر واج‌آرایی که زیبایی‌‌ آن به جهت ایجاد موسیقی گوش‌نواز آن است.

حسام پور و حسن‌لی (1384) در مقاله‌ای با عنوان: «زیبایی‌شناسی شعر خیام- پیوند هنری اجزای کلام» صنایع بدیعی نظیر تکرار، تأکید و تناسب را از جمله زیبایی شعر خیام می‌دانند و این آرایه‌ها را از لحاظ زیبایی‌شناسی بررسی کرده‌اند و معتقد هستند که تناسب و تکرار، سبب انسجام متن می‌گردد و این صنایع، هنگامی‌ زیبا هستند که در آنها ایهام هنری وجود داشته ‌باشد و نیز پیوند صورت و معنا و تلفیق پنهان این دو، باعث زیبایی اشعار خیام شده‌ است.

صادقیان (1388) در کتابی به نام: «زیور سخن در بدیع فارسی» که حاوی مباحث و آرایه‌های بدیعی، اعم از لفظی و معنوی می‌باشد، سعی کرده ‌است، از آرایه‌هایی سخن بگوید که به سبب لطافت و زیبایی، شاعران و نویسندگان توجّه خاصّی بدان‌ها داشته‌اند و در آثار خود از آنها بهره برده‌اند و در برخی موارد زیبایی صنایع بدیعی را مطرح کرده ‌است، مانند ارسال‌المثل که زیبایی‌اش با رایج بودن و حکمت‌آمیز بودن جلوه می‌کند.

با توجه به سابقة تحقیق، مشخّص‌گردید که در زمینة بررسی صنایع بدیعی از دیدگاه زیبایی‌شناختی در دیوان فیاض لاهیجی، تا کنون پژوهش مستقلی انجام نشده ‌است و لذا به منظور شناخت هر چه بیشتر قدرت و مهارت فیاض لاهیجی در استفاده از شگردهای بلاغی برای بیان افکار و اندیشه‌های عرفانی وی و میزان تأثیرگذاری شعر او بر مخاطب، انجام این تحقیق امری ضروری می‌نماید.

 3-1 ساختار پژوهش

در نگارش این پایان‌نامه، ملاک کار کتاب بدیع از دیدگاه زیبایی‌شناسی، تألیف وحیدیان کامیار و کتاب نگاهی تازه به بدیع، اثر شمیسا بوده‌ و استخراج و دسته‌بندی صنایع و همچنین فصل‌بندی تحقیق بر اساس این دو کتاب صورت گرفته‌ است. علاوه بر این، هر جا مقاله یا کتاب و هر نوع پژوهشی دیگر در این خصوص وجود داشته، مورد مطالعه قرار گرفته است.

این تحقیق در سه فصل گردآوری و ارائه شده‌ است.

فصل اول: مقدمه و کلیات، شامل بیان مسأله و سوالات تحقیق، پیشینه، ساختار پژوهش، فرضیات، اهداف، روش کار، تعریف بدیع از دیدگاه بلاغت سنّتی و جدید و تعریف زیبایی‌شناسی از دیدگاه اندیشمندان می‌باشد.

فصل دوم: بررسی و تحلیل صنایع لفظی زیبایی‌آفرین بدیعی در دیوان فیاض لاهیجی است.

فصل سوم: بررسی و تحلیل صنایع معنوی زیبایی‌آفرین بدیعی در اشعار فیاض لاهیجی می‌باشد و جداول، نمودارهای بسامد و نتیجة تحقیق را شامل می‌شود.

4-1 فرضیه‌های پژوهش

– عوامل زیبایی‌آفرین صنایع بدیعی در دیوان فیاض لاهیجی شامل مقوله‌های تکرار، تناسب، بزرگ‌نمایی و چند بُعدی بودن می‌باشد.

– پرکاربردترین عامل زیبایی‌آفرین بدیعی در شعر فیاض لاهیجی، مربوط به مقولة تناسب است.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122