پايان نامه بررسي ضرورت و امکان آموزش فلسفه به دانشجويان غير علوم انساني دانشگاه ها

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي ضرورت و امکان آموزش فلسفه به دانشجويان غير علوم انساني دانشگاه ها یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 128 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي ضرورت و امکان آموزش فلسفه به دانشجويان غير علوم انساني دانشگاه ها بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل1 معرفي پژوهش 1
1-1 بيان مساله 2
1-2 اهميت و ضرورت تحقيق 5
1-2-1 حوزه نظري: 5
1-2-2 حوزه کاربردي: 5
1-3 هدف هاي تحقيق 6
1-3-1 هدف کلي 6
1-3-2 هدف جزيي 6
1-4 سوالات تحقيق 7
1-5 تعريف مفاهيم و اصطلاحات مورد استفاده در تحقيق 7
فصل2 مباني نظري و پيشينه پژوهش 12
2-1 تعريف و تبيين مفهوم فلسفه 13
2-1-1 بررسي سير تاريخي فلسفه 13
2-1-2 تعريف فلسفه 14
2-1-3 بازشناسي مفهوم فلسفه 16
2-1-4 مفهوم فلسفه و آموزش فلسفه از ديدگاه فيلسوفان 17
2-1-5 ضرورت، تعريف و ماهيت تفکر 19
2-1-6 اهميت فلسفيدن و فلسفه ورزي 24
2-1-7 فلسفه سيري مولد براي مقابله با دگماتيسم 24
2-1-8 فلسفه در جايگاه فعاليت 25
2-2 آموزش فلسفه 26
2-2-1 ماهيت و مفهوم آموزش فلسفه 26
2-2-2 مشکلات، مزايا و فوايد پيش رو براي آموزش فلسفه 26
2-2-3 روش آموزش فلسفه 27
2-2-4 نقد و بررسي فرايند ياددهي يادگيري آموزش فلسفه 29
2-2-5 نقد و بررسي ارزشيابي و ارزيابي کلاس آموزش فلسفه 31
2-3 آموزش فلسفه براي کودکان 32
2-3-1 مباني آموزش فلسفه براي کودکان 32
2-3-2 اهميت پرداختن به فلسفه براي کودکان و نوجوانان 32
2-3-3 اهداف برنامه فلسفه براي کودکان و نوجوانان 33
2-3-4 ويژگي هاي (ماهيت و مبنا) برنامه ي فلسفه براي کودکان و نوجوانان 34
2-3-5 ويژگي ها، عناصر و اجزا، مزايا و فوايد 34
2-4 آموزش فلسفه در آموزش عالي 35
2-4-1 تاريخچه آموزش عالي در اسلام(دانشگاه جهان اسلام زمينه ساز دانشگاه کنوني جهان غرب) 35
2-4-2 اهداف آموزش عالي 36
2-4-3 رسالت دانشگاه 37
2-4-4 بررسي و تبيين مفهوم استادي و معلمي گري در دانشگاه 37
2-4-5 نقش دانشگاه در هويت دهي به دانشجو 38
2-4-6 فلسفه براي همه 39
2-4-7 ورود فلسفه در دانشگاه در ايران معاصر 39
2-4-8 دانشگاه و آموزش فلسفه 39
2-4-9 برنامه درسي متناسب آموزش فلسفه به دانشجويان 41
2-4-10 مسائل و موانع، چالش هاي پيش رو 41
2-4-11 آموزش بزرگسالان 42
2-4-12 خصوصيات دوران جواني(5 شاخصه ي اصلي) 44
2-4-13 تجربه آموزش فلسفه در دانشگاه هاي ايران 48
2-5 بخش دوم: پيشينه تحقيق 48
2-5-1 تحقيقات داخلي: 49
2-5-2 تحقيقات خارجي: 50
2-6 جمع بندي مباني نظري و پيشينه و ارائه چارچوب تحقيق: 52
فصل3 روش پژوهش 55
3-1 روش انجام پژوهش 56
3-2 جامعه آماري و روش انتخاب نمونه 56
3-3 ابزار پژوهش: 58
3-4 روش تجزيه و تحليل داده ها 59
فصل4 تجزيه و تحليل يافته‏ها 60
4-1 ضرورت آموزش فلسفه 61
4-1-1 فلسفه از نظر شما چه معنايي دارد؟ ( فرض کنيد که مي خواهيد اين کلمه را براي کسي که تا به حال آن را نشنيده است توضيح بدهيد) کدام تعريف از فلسفه قابليت آموزش دهي و آموزش پذيري عمومي در فضاي غيرعلوم انساني دارد؟ 61
4-1-2 يک آدم با ذهنيت فلسفي و يا روح فلسفي را در نظر بگيريد، توضيح دهيد که او چه کاري يا چه حرفي مي زند يا چه حالتي دارد که او را شخصي داراي شخصيت فلسفي مي دانيد؟ 63
4-1-3 خواندن و نوشتن فلسفه چه ميزان ضرورت دارد؟ اين ضرورت ناظر به چه وجهي از فلسفه مي باشد؟ 65
4-1-4 يادگيرنده در جهت ضرورت يادگيري فلسفه چه ويژگي هايي (تفکر شناختي، دغدغه مندي، شوق شناخت، درد فهم، نياز به گفتگو)لازم دارد؟ 66
4-1-5 شرايط نظارتي، ارزيابي و تشخيصي عملکرد امکان آموزش فلسفه نيازمند به درنظر گرفتن چه ملاحظاتي است؟(بررسي مفهوم دانشگاه و نقش آن در ضرورت آموزش فلسفه) 68
4-2 امکان آموزش فلسفه 69
4-2-1 آموزش فلسفه از جهت امکان با توجه به ملاحظات برنامه درسي(هدف، محتوا، روش) با چه مسائلي روبرو مي باشد؟ 69
4-2-2 موانع پيش رو براي نرسيدن به نگرش فلسفي و در کل فلسفيدن را چه مي بينيد و مي دانيد؟ 71
4-2-3 شرايط امکاني نوع ارائه(استاد، روش تدريس و ملاحظات ياددهي- يادگيري) چه ميزان در آموزش فلسفه در فضاي دانشجويان غير علوم انساني تاثير گذار مي باشد؟ 73
4-2-4 شرايط مکاني و محيطي(مکان، زمان، فردي و گروهي بودن، سبک آموزش و محيط آموزشي) به چه ميزان در امکان آموزش فلسفه تاثير دارد؟ 76
4-2-5 شرايط نظارتي، ارزيابي و تشخيصي عملکرد امکان آموزش فلسفه نيازمند به درنظر گرفتن چه ملاحظاتي است؟(بررسي مفهوم دانشگاه و نقش آن در امکان آموزش فلسفه) 78
4-3 محدوديت هاي پيش رو آموزش فلسفه چيست؟ 78
فصل5 نتيجه‏گيري و پيشنهادها 80
5-1 مقدمه 81
5-2 يافته هاي مرحله دوم 82
5-3 يافته هاي پژوهش مبتني بر آموزش فلسفه به دانشجويان غير علوم انساني 83
5-4 بحث در نتايج 84
5-4-1 بعد اول: تعريف و تبيين نقش استاد 84
5-4-2 بعد دوم: بازتعريف مفهوم دانشگاه 88
5-4-3 بعد سوم: نقش محوري دانشجو(يادگيرنده فعال) 90
5-4-4 بعد چهارم: جايگاه برنامه درسي(محتوا و روش) آموزش عالي 93
5-4-5 بعد پنجم: ارزش يابي فلسفه ورزانه 96
5-5 آموزش فلسفه به دانشجويان غير علوم انساني: بازبيني مدل استادپروري 100
5-5-1 شماي کلي مقوله ها 100
5-6 محدوديت هاي پژوهش 104
5-7 پيشنهاد هاي پژوهشي 104
منابع 105
پيوست ها 112

منابع

ابراهيمي ديناني، غلامحسين؛ گل محمدي آذر، ابوالفضل(1389). «کاربرد ذهن فلسفي و روش فلسفي عامه در زندگي»، فصلنامه حکمت و فلسفه، شماره سوم، بهار1389(ص40 و 41).

ابوالقاسمي، عباس ؛ مهرابي زاده؛ هنرمند، مهناز؛ نجاريان، بهمن؛ شكركن، حسين (1383). «اثربخشي روش درماني آموزش ايمن سازي در مقابل تنيدگي و حساسيت زدايي منظم در دانش آموزان مبتلا به اضطراب امتحان»، مجله ي روانشناسي، دوره 8(1)،51-63.

ابولمعالي، خديجه(1391). پژوهش کيفي از نظريه تا عمل، تهران، نشر علم.

استراوس، انسلم؛ کوربين، جوليت(1385). اصول روش تحقيق کيفي، نظريه مبنايي، رويه ها و شيوه ها، ترجمه بيوک محمدي، تهران، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي.

اسميت، فيليپ جي (1377). فلسفه آموزش و پرورش(با تجديد نظر و اضافات)، ترجمه دکتر سعيد بهشتي فسايي، مشهد، به نشر(انتشارات آستان قدس رضوي)

افروز، غلامعلي (1387). «رسالت دانشگاه ها و قدرت علمي جامعه»، مجله علمي- پژوهشي روانشناسي و علوم تربيتي (دانشگاه تهران)، شماره 4، سال 38، زمستان 1387.

اکورينتي، استلا (1386). آموزش چگونه فلسفي انديشيدن: درآمدي بر فلسفه براي کودکان، ترجمه ي زهرا صفائيان، www.fekreno.org.

اميري مجد، مجتبي (1386). «بررسي ميزان شيوع اضطراب امتحان دانشجويان دانشگاه آزاد ابهر و اثربخشي روش شناختي درماني در كاهش آن» طرح تحقيق دانشگاه آزاد اسلامي واحد ابهر.

باقري، خسرو(1389). درآمدي بر فلسفه تعليم و تربيت جمهوري اسلامي ايران(جلد اول)، تهران، شرکت انتشارات علمي و فرهنگي.

باقري، خسرو؛ باهمکاري سجاديه، نرگس؛ توسلي، طيبه(1389). رويکرد ها و روش هاي پژوهش در فلسفه تعليم و تربيت، تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگي و اجتماعي.

بازرگان، عباس(1374). «ارزيابي دروني و کاربرد آن در بهبود مستمر کيفيت آموزش عالي»، فصلنامه پژوهش و برنامه ريزي در آموزش عالي، سال سوم، شماره34، ص 22.

بازرگان، عباس(1391). مقدمه اي بر روش هاي تحقيق کيفي و آميخته رويکردهاي متداول در علوم رفتاري(چاپ سوم). تهران، نشر ديدار.

پوپر، کارل(1350). نقد تاريخگري، ترجمه احمد آرام، تهران، شرکت سهامي انتشارات خوارزمي.

پيلگرن، آن اس(2014). «ديالوگ فکورانه و تربيت ديني»، همايش فلسفه تربيت ديني و تربيت اخلاقي، چکيده مقالات پنجمين همايش ملي انجمن فلسفه ي تعليم و تربيت ايران، چاپ سينا کرمان.

جمعي  از  نويسندگان(1361)، علوم انساني، اسلام و انقلاب  فرهنگي، تهران، جهاد دانشگاهي، چاپ اول.

چالمرز، آلن اف (1389). چيستي علم(درآمدي بر مکاتب علم شناسي فلسفي)، ترجمه سعيد زيباکلام، تهران، سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انساني دانشگاه ها (سمت).

حائري زاده ، خيريه بيگم (1382). تفکر خلاق و حل خلاقانه مسئله، تهران ، نشر ني.

حکيمي، محمدرضا (1388). دانش مسلمين، قم، انتشارات دليل ما.

حيدري، احمد ( 1383). «بررسي اهداف و عملکرد برنامه هاي توسعه آموزش عالي در ايران»، طرح تحقيقاتي، موسسه پژوهش و برنامه‌ريزي آموزش عالي.

دلاور، علي(1383). مباني نظري و عملي پژوهش در علوم انساني و اجتماعي، تهران، رشد.

سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس؛ حجازي، الهه (1384). روش‌هاي تحقق در علوم رفتاري، تهران، انتشارات آگاه.

سجادي، حميرا و بيگلريان، احمد (1384). راهنماي نگارش پايان نامه. تهران، نشر دانشگاه علوم بهزيستي و توان بخشي.

سرمد، زهره؛ بازرگان، عباس؛ حجازي، الهه (1388). روشهاي تحقيق در علوم رفتاري، تهران، انتشارات آگاه.

سروش، عبدالکريم(1388). علم چيست، فلسفه چيست؟، تهران، موسسه فرهنگي صراط.

سفيري، خديجه(1378). روش تحقيق کيفي، تهران، نشرپيام پويا.

سيف، عبدالحسين (1384). روانشناسي تربيتي، تهران، آگاه.

جمعي از نويسندگان(1384). شاخص هاي ارزيابي آموزش عالي در جمهوري اسلامي ايران، شوراي عالي انقلاب فرهنگي، هيئت نظارت و ارزيابي فرهنگي و علمي، معاونت تعليم و تربيت ،تهران.

شجري، ف (1380). يادگيري خلاق، تهران، انجمن ايران قلم.

شريعتمداري، علي(1384). اصول و فلسفه تعليم و تربيت، تهران، انتشارات امير کبير.

شريعتمداري، علي(1389). اصول و فلسفه تعليم و تربيت، تهران، انتشارات امير کبير.

شعاري نژاد، علي (1380). نگاهي به روانشناسي آموختن يا روانشناسي تغيير رفتار، تهران، چاپخش.

شهرآراي، مهرناز(1385). انگيزش در تعليم و تربيت(نظريه‌ها، تحقيقات و راهکارها)، تهران، انتشارات علم.

صفايي مقدم،مسعود(1377). «برنامه آموزش فلسفه به کودکان»، مجله ي علوم انساني دانشگاه الزهرا(س)، شماره 26 و27، تابستان و پاييز 1377، ص161تا184.

فارابي، ابونصر(1405 ق). الجمع بين رايي الحکيمين، تهران، المکتبه الزهرا(س).

فتحي جهانشاهي، خديجه(1391). «بررسي برنامه درسي آموزش فلسفه به نوجوانان در دوره ي متوسطه»، تهران، دانشگاه شاهد.

فتحي واجارگاه، کوروش؛ شفيعي، ناهيد (1386). «ارزشيابي کيفيت برنامه درسي دانشگاهي- مورد برنامه درسي آموزش بزرگسالان»، علوم تربيتي، مطالعات برنامه درسي، تابستان 1386، شماره 5 (علمي-پژوهشي)، ص 1 تا 26.

فرمهيني فراهاني، محسن؛ ميرزامحمدي، محمد حسن؛ خارستاني، اسماعيل (1387). «تبيين تطبيقي اهداف آموزش فلسفه به کودکان در کشور هاي مختلف»، فصلنامه حکمت و فلسفه، سال چهارم، شماره چهارم، زمستان، ص 45-70.

فليک، اووه (1388). درآمدي بر روش تحقيق کيفي، ترجمه هادي جليلي، تهران، نشرني.

قائدي، يحي(1382). «بررسي بنيادهاي نظري برنامه درسي فلسفه براي کودکان از ديدگاه فيلسوفان عقل گرا»، فصلنامه مطالعات برنامه درسي.

قائدي، يحي(1388). «بررسي فلسفه ي معلمي و اشارات آن براي برنامه درسي فلسفه تربيت معلم»، مطالعات برنامه درسي، تابستان و پاييز 1388، شماره 13 و 14، ص 63 تا 81.

قائدي، يحي(1382). «نقد و بررسي مباني، ديدگاه ها و روش هاي آموزشي فلسفه به کودکان»، رساله دکتري، دانشکده علوم تربيتي و روانشناسي، دانشگاه تربيت معلم تهران.

کاپلستون؛ فردريک، چارلز (1386). تاريخ فلسفه(جلد چهارم) از دکارت تا لايب نيتس، ترجمه غلامرضا اعواني، تهران، شرکت انتشارات علمي و فرهنگي.

کارشکي، حسين؛ امين يزدي، سيد امير؛ اختراعي طوسي، غلام حيدر (1390). «مقايسه اثربخشي آموزش هوش هيجاني و راهبردهاي يادگيري در کاهش اضطراب امتحان دانش آموزان»، مجله پژوهش‌نامه مباني تعليم و تربيت، سال 1، شماره 2.

کديور، پروين (1384). روانشناسي تربيتي، تهران، آگاه.

لاري، نرجس (1392). «بررسي وضعيت هويت معنوي ادراک شده در اوايل بزرگسالي: مطالعه کيفي نمونه موردي دانشجويان مسلمان دانشگاه تهران»، تهران، دانشکده روانشناسي و علوم تربيتي.

لطف آبادي، حسين (1385). روانشناسي تربيتي، تهران، انتشارات سمت.

مايرز، چت(1374). آموزش تفکر انتقادي ، ترجمه خدايار ابيلي، تهران، انتشارات سمت.

محمدپور، احمد؛ رضايي، مهدي؛ پرتوي، لطيف؛ صادقي، رسول (1388). «بازسازي معنايي تغييرات خانواده به شيوه ي نظريه زمينه اي: (مطالعات موردي ايلات منگور و گورک)»، فصلنامه خانواده پژوهي، سال پنجم، شماره 19، ص 310 تا 332.

 

مصباحيان، حسين(1387). «اخلاق مسئوليت و آموزش اميد: ماهيت و روش آموزش فلسفه از نگاه دريدا و فرير»، فصلنامه فلسفه، دانشگاه تهران، شماره 36، زمستان1387، ص 109 تا 125.

مصباحيان، حسين(1388). «درباره شرايط امکان آموزش فلسفه در دانشگاه»، فصلنامه فلسفه، دانشگاه تهران، شماره 37، زمستان1388، ص21 تا 35.

معنوي پور، داوود (1389). فلسفه تعليم و تربيت(رسالت مدرسه در رويکردهاي فلسفي، عرفاني، روانشناختي، جامعه شناختي)، تهران، انتشارات دوران.

معين، محمد(1376). فرهنگ معين، تهران، انشارات اميرکبير.

مقدسي، رضي(1373). «بررسي و مقايسه برخي از ويژگي هاي مدارس غيرانتفاعي با مدارس دولتي مقطع متوسطه شهر اهواز». پايان نامه کارشناسي ارشد دانشگاه تهران.

مگي، برايان (1372). فلاسفه بزرگ، آشنايي با فلاسفه غرب، ترجمه عزت الله فولادوند، تهران، انتشارات خوارزمي.

موسوي، سيد محمود(1387). «درآمدي بر فلسفه علم کارل پوپر»، مجله پيک نور، سال هشتم، شماره سوم، اسفند 1387، ص 98 تا 108.

ميرزامحمدي، محمد حسن (1392). «نمودشناسي تجربه تدريس درس فلسفه در رشته هاي علوم انساني دانشگاههاي ايران»

ميرشفيعيان، اشرف سادات(1387). «تبيين پرورش توانايي حل مسئله از طريق آموزش فلسفه به کودکان»، پايان نامه کارشناسي ارشد، دانشکده علوم تربيتي و روانشناسي، دانشگاه الزهراء عليها السلام.

نقيب زاده، ميرعبدالحسين(1387). درآمدي به فلسفه، تهران، انتشارات طهوري.

نقيب زاده، ميرعبدالحسين(1391). گفتار هايي در فلسفه و فلسفه تربيت، تهران، انتشارات طهوري.

نقيب زاده، ميرعبدالحسين(1389). نگاهي به فلسفه آموزش و پرورش، تهران، انتشارات طهوري.

نقيب زاده، ميرعبدالحسين(1390). نگاهي به نگرش هاي فلسفي سده بيستم، تهران، انتشارات طهوري.

نلر، جي.اف (1387). آشنايي با فلسفه آموزش و پرورش، ترجمه فريدون بازرگان ديلمقاني، تهران، سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انساني دانشگاه ها(سمت)، مرکز تحقيق و توسعه علوم انساني.

نوپ، لورنز؛ جانسنز، ماريا؛ شيخ، هارون(2014). «پيشنهاد کنفرانس فلسفه و تعليم و تربيت براندسوف (تکنيک هايي به منظور ترغيب مردم به تفکر در مورد زندگي شان)»، همايش فلسفه تربيت ديني و تربيت اخلاقي، چکيده مقالات پنجمين همايش ملي انجمن فلسفه ي تعليم و تربيت ايران، چاپ سينا کرمان.

هومن، حيدرعلي (1385). راهنماي عملي پژوهش کيفي، تهران، نشر سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انساني دانشگاهها(سمت).

هومن، محمود (1382). تاريخ فلسفه،جلد اول(از آغاز تا نخستين آکادمي)، تهران، انتشارات طهوري.

هوي، وين (1390). مقدمه اي بر روش تحقيق کمي در علوم تربيتي، ترجمه عبدالحسين عباسيان ؛ مرتضي طاهري، انتشارات شرح.

يثربي، سيد يحيي (1387). فلسفه چيست؟(تحليلي در چيستي فلسفه، فلسفه کارآمد، روش درست تفکر، فلسفه و علوم تجربي …)، تهران، موسسه انتشارات امير کبير.

Arnett, J. J. (1997). Young people’s conceptions of the transition to adulthood. Youth & Society, 29(1), 3-23.

Arnett, J. J. (1998). Learning to stand alone: The contemporary American transition to adulthood in cultural and historical context. Human Development, 41(5-6), 295-315.

Arnett, J. J. (2000a). Emerging adulthood: A theory of development from the late teens through the twenties. American psychologist, 55(5), 469.

Arnett, J. J. (2003). “Conceptions of the transition to adulthood among emerging adults in American ethnic groups.” New directions for child and adolescent development 2003(100): 63-76.

Arnett, J. J. (2004). Emerging adulthood: The winding road from the late teens through the twenties. Oxford University Press.

چکيده

هدف اصلي پژوهش حاضر بررسي ضرورت و امکان آموزش فلسفه به دانشجويان غير علوم انساني دانشگاه ها است. بر اين اساس، دو سؤال پژوهشي پيرامون «ضرورت آموزش فلسفه به دانشجويان غير علوم انساني» و «امکان آموزش فلسفه به دانشجويان غير علوم انساني» مطرح و مورد مطالعه و مصاحبه از صاحبنظران و بررسي هاي نهايي قرار گرفته است. روش انجام پژوهش از نوع روش زمينه اي(گراند تئوري) بوده است.

يافته ها مبين آن است که ضرورت و امکان آموزش فلسفه در فضاي کنوني آموزش عالي با لحاظ هسته استادپروري که با هدف تربيت دانشجو فيلسوف و نخبه مد نظر مي باشد قابل تحقق است. از طرفي اين هسته با توجه به روش مصاحبه نيمه ساختاريافته عميق که از متخصصين آموزش فلسفه صورت پذيرفته است و بر اساس تحليل کيفي و عقلاني برگرفته شده از محتواهاي مکتوب و متن مصاحبه ها در 5 بعد تعريف و تبيين نقش استاد فلسفه ورز، بازتعريف مفهوم دانشگاه فلسفه ورز،  نقش محوري دانشجو(يادگيرنده فعال) فلسفي، جايگاه برنامه درسي آموزش فلسفه در آموزش عالي و ارزش يابي آموزش فلسفه و فلسفه ورزي تعريف مي گردد که در مجموع در 38 مقوله از جمله: زندگاني غايت مند و هدف مدار، تفکر زمينه مند ساحت مدار، مهارت(فعاليت و گفتگو) فلسفي، پژوهش گري(کنجکاوي و جستجوگري) و … مي پردازد و براي هر بعد مقوله اي را مي سنجد و در پايان نيز به محدوديت و چالش هاي پيش رو در آموزش فلسفه به دانشجويان علوم انساني مي پردازيم. اين مدل 5 وجهي راهگشاي مبنايي و اجرايي ما در فضاي آموزش عالي براي رسيدن به اهداف چون منش فلسفي، نگرش فلسفي، توليد علم و شناخت مباني علم و زندگاني فلسفي مي باشد. البته نکته قابل توجه در اين پژوهش اين نکته است که بايستي به دو وجه موضوع توجه نمود يکي چالش ها، تهديد ها و نقاط ضعف موجود در اين بين مي باشد و ديگري توجه به نقاط قوت، فرصت و رشد مي باشد تا بتوانيم در بعد امکان در شرايط اجرايي سنجيده تر عمل نماييم.

کلمات کليدي: ضرورت و امکان، آموزش فلسفه، دانشجويان غير علوم انساني، استاد پروري، آموزش عالي

فصل اول معرفی پژوهش

واژه فلسفه در معاني متعدد و گوناگوني به کار برده مي شود. از جمله معاني فلسفه، ارزش يابي آن چه در زندگي براي شخص مهم است، در نظر گرفت(پاپکين و استرول، 1370). پرداختن به اين موضوع که فلسفه امري طبيعي و گريز ناپذير براي انسان در طول تاريخ بوده است حرفي گزاف نيست. بررسي هاي تاريخي فلسفه اين نياز دروني را گوشزد کرده و ما را متوجه گمشده تاريخي انسان ها مي نمايد. (نقيب زاده، 1387: 120). لذا، آموزش فلسفه براي همه انسان ها هم لازم و هم امري طبيعي است، اين امر سبب مي شود که ما همواره در جستجوي چهارچوبي جامع براي آن باشيم تا بتوانيم يافته هاي جداگانه خود را در اندرون آن معنايي کلي بدهيم. فلسفه نه تنها مانند هنر، علم و تاريخ شاخه اي از معرفت به شمار مي رود، بلکه در واقع، مواد مذکور را از جهت حدود نظري آنها در بر مي گيرد و در جستجوي ايجاد پيوند هايي ميان آنهاست. به عبارتي بايد گفت: «کوشش فلسفه بر اين است که در کل قلمرو تجربه، پيوستگي برقرار کند.» (نلر، 1387: 15). در طول تاريخ، فلسفه همواره دستخوش دگرگوني هايي شده است، تا جايي که هم آن را مخصوص طبقه اي خاص معرفي کرده اند و هم اينکه نگاه هاي جزمي و بيگانه وارد آن شده است، طوري که فيلسوفان قرن هفدهم مسلما بر آن بودند که انقطاع و فاصله اي ميان سنت هاي فلسفي گذشته و آنچه خود درصدد پرداختن به آن بودند وجود دارد. اگر براي مدت مديدي آراء فيلسوفان دوره رنسانس و دوره مابعد آن به همان صورتي که مي نمود پذيرفته مي شد، اين امر تاحدي ناشي از عقيده راسخ بود که در قرن وسطي واقعا چيزي که شايسته نام فلسفه باشد وجود نداشت. شعله تفکر فلسفي خلاق و مستقل، که در يونان باستان آنچنان فروزان بود، عملا تا احياي آن در دوره رنسانس و تجديد عظمت آن در قرن هفدهم به خاموشي گراييده بود. (کاپلستون، 1386: 11)

اما تخصصي شدن فلسفه و يا محدود شدن معناي آن به نوعي خاص از فعاليت و يا نوعي خاص از محتوا سبب شده تا کم کم همه نتوانند با فلسفه رابطه برقرار نمايند و به تعبيري به يک کالاي لوکس تبديل شده است که تنها بعضي بايد به سراغ آن بروند. اين موضوع به حدي قابل توجه است که يکي از بزرگترين فلاسفه بريتانيايي چنين گفته است: «فلسفه دقيقا با موضوعات و پديده هاي مورد علاقه عموم افراد خردمند و فرهيخته مربوط است و در صورتي که تنها تعدادي از اشخاص حرفه اي و متخصص قادر به فهم آنچه گفته مي شود باشند. از ارزش و اعتبار فلسفه کاسته خواهد شد.» مي توان گفت شايع ترين عاملي که سبب انحراف مدرسين فلسفه از سنت فلسفه ورزي مي شود، اين است که آنان بين تاريخ فلسفه و فعاليت فلسفي، تمايزي قائل نمي شدند. (اسميت، 1377: 41)

براي رسيدن به سخني دقيق براي جلوگيري از ايجاد شکاف بين فلسفه و نياز انساني و ضرورت فهم همگاني آن، بايستي به پرسش درباره ذات، مقصد و خاستگاه فلسفه به عنوان پرسش مبتلابهي که همواره فيلسوفان و پيروان دبستان هاي گوناگون در طول زمان پاسخ هايي براي آن داشته اند، بپردازيم. براي نمونه افلاطون فلسفه را در يک معني کوششي براي رسيدن به روشنايي بودن، مي داند و آن را روبروي سفسطه مي گذارد … يا پيروان دبستان تحليل منطقي مانند برتراند راسل، کار فلسفه را روشنگري مفهوم ها از راه تحليل آن ها مي داند. (نقيب زاده، 1389: 9)

با توجه به تاکيد فيلسوفان معاصري چون ليپمن مبني بر آموزش فلسفه از دوران کودکي، مساله آموزش فلسفه در بزرگسالي نمود و قوت بيشتري مي يابد و توجه به آن را جدي تر مي کند. اهميت اين مساله به حدي است که نقيب زاده در کتاب گفتارهايي در فلسفه و فلسفه تربيت مي گويد: «بدين سان، اگر تاکيد عرفان و تربيت عرفاني بر پالايش است و رهايي از بندگي تمايلات، نقش تربيتي فلسفه در پرورش خرد است و گشودن افق هاي تازه. اهميت خرد- که بزرگ مرد فرهنگ ايران، فردوسي، آن را چشم جان ناميده- چندان و چنان است که اگر فروگذار شود، حتي معنوي ترين جلوه فرهنگ انساني يعني عرفان نيز مي تواند، چنان که در يورش مغولان ديده شد، چون دستاويزي براي بي عملي، به کار گرفته شود.»(نقيب زاده، 1391: 120). باقري نيز براي آموزش فلسفه سه رويکرد قائل است، رويکرد اول مخالف با حضور فلسفه به عنوان يک نظام و يا يک فرايند روشنگر مي باشد. در ديدگاه دوم که موافق با حضور فلسفه مي باشد، اما نکته در خور توجه اين است که بايستي با نگاهي افراط به پذيرش يک نظام فلسفي يا رويکرد اقدام نموده اين سبب مي شود زمينه هاي نقد و بررسي محدود گردد. اما سومين رويکرد، رويکرد مورد پذيرش اين پژوهش، استفاده از فلسفه چون روش و ساختار مي باشد. رويکردي که در آن استفاده روشي از فلسفه مد نظر مي باشد نه لزوما محتوايي. (باقري، 1389: 27- 29).

مساله ي قرار گرفتن علم تجربي در مقابل فلسفه و رقيب پنداشتن آن نيز سبب شده که تصور جمع کردن آن ها و استفاده متقابل علم و فلسفه از يکديگر ممتنع به نظر آيد. اين امر بيش از پيش در نو رهپويان عرصه کسب علم و يا فلسفه نمود بيشتري داشته است. امروزه در زبان پارسي و عربي کلمه ي علم به دو معناي متفاوت به کار برده مي شود و غفلت از اين دو نوع کاربرد اغلب به مغالطاتي عظيم انجاميده است. معناي اصلي و نخستين علم، دانستن در برابر ندانستن است. به همه دانستني ها صرف نظر از نوع آن ها علم گويند و عالم کسي را مي گويند که جاهل نيست. کلمه ي علم در معناي دوم منحصرا به دانستني هايي اطلاق مي شود که تجربه مستقيم حسي در داوري يا گردآوري شان دخيل باشد. علم در اين جا در برابر جهل قرار نمي گيرد بلکه در برابر همه دانستني هايي قرار مي گيرد که آزمون پذير نيستند.(سروش، 1388: 1-2)

نالس نيز معتقـد است ‌که بـه منظـور ايجـاد تحـولات اجتماعي، مربيـان تعـليم و تربيت بايـد دربارة نقش خود دوباره فکرکنند و فعاليت هاي خود را بر آموزش مهارت ها و روش هايي متمرکز سازند که شاگردان براي تحقيـق مستقل بدان احتياج دارند. (مايـرز، 1374: 7 ). بنابراين فلسفه به معناي تفکر و درست انديشي را مي توان پيش نياز هر گونه آموزش براي تربيت محققان، دانشمندان و حتي انسان هاي مستقل در جامعه دانست.

از سوي ديگر، ارتباط آموزش عالي با نيازهاي كشورها به نيروي انساني متخصص امري بسيار واضح و حياتي است به خصوص در كشورهاي در حال توسعه كه نيازهاي نيروي انساني با سرعت و شدت قابل توجهي تغيير مي كند.آموزش عالي يکي از ارکان مؤثر در تحقق سياست هاي توسعه پايدار محسوب مي شود. از جمله کارکردهاي اصلي آموزش عالي به عنوان يک رکن در جامعه تربيت نيروي انساني متخصص است. بطور کلي، اهداف عمده آموزش عالي را مي توان در چهار محور متصور شد:1. کمک به تحقق اهداف اجتماعي از طريق ايجاد فرصت هاي برابر آموزش عالي 2.برآوردن تقاضاي اجتماعي براي آموزش عالي،پرورش تواناييهاي شهروندان وتسهيل يادگيري مادام العمر3. پرورش نيروي انساني متخصص مورد نياز کشور4. توسعه مرزهاي تخصص مورد نياز کشور(سرمد و ديگران، 1374).

پس از فهم تعريفي مورد پذيرش از فلسفه اين سوال مطرح مي شود که آموزش فلسفه به مثابه تعريفي که پذيرفته ايم به چه ميزان ضرورت دارد و تا چه حد ممکن است؟ الزامات و زمينه هاي فرهنگي، ساختار هاي زباني و الگوهاي صحيح و متناسب برنامه درسي به نوبه خود در تحقق عملي برنامه درسي آموزش فلسفه در محدوه آموزش عالي چگونه کمک مي نمايند. پژوهش هاي صورت پذيرفته درباره ي آموزش فلسفه، بيشتر معطوف به “آموزش فلسفه به کودکان” است. از دلايل قوت گرفتن رويکرد تاکيد بر آموزش فلسفه به کودکان نسبت به گروه هاي سني  ديگر نظير آموزش فلسفه بر دانشجويان، مي توان به ميزان زياد تاليفات و ترجمه ها، پژوهش ها، سمينارها …. صورت گرفته در زمينه آموزش فلسفه براي کودکان در داخل کشورمان، و اثرگذاري و نتيجه بخشي بيش تر آن بايد دانست. درباره ي پژوهش در موضوع آموزش فلسفه در آموزش عالي در کشورمان تا به حال پژوهش خاصي صورت نپذيرفته است . اين پژوهش در نظر دارد که  ضرورت پرداختن به آموزش فلسفه و شرايط امکان آن را در دانشگاه بررسي نموده و به اين مساله پاسخ دهد که ضرورت و امکان سنجي آموزش فلسفه در دانشگاه به چه شکل قابليت اجرايي مي باشد؟

اهميت و ضرورت تحقيق

يکي از مهمترين اهداف و مقاصد آموزش عالي در ايران، تربيت و توسعه منابع انساني به معني افزايش توانمنديهاي انساني متخصص و بهره گيري حداکثر از دانش و مهارت آنان درجهت رشد و اعتلاي کشور است.نظام آموزش عالي نقشي تعيين کننده در ايجاد تعادل بين عرضه و تقاضاي نيازهاي اجتماعي و اقتصادي دارد. وابستگي بخش هاي مختلف اقتصادي و اجتماعي کشور به بخش آموزش عالي از نظر تربيت و تامين نيروي انساني متخصص، برنامه ريزي در اين بخش را از حساسيت خاصي برخوردار ساخته است، به طوري که نحوهء برنامه ريزي در بخشهاي ديگر متاثر از برنامه ريزي در اين بخش است(حيدري ،1383).

بررسي و مطالعه ي گذشته ي “آموزش عالي” به عنوان منبع فياض و الهام بخش نهاد آموزش که سرچشمه ي  همه ي کمالات بشري است و در طول تاريخ پرفراز نشيب خود، به ويژه در دوران طلايي فرهنگ و تمدن اسلامي، با الهام از منبع پر نور الهي و نمود هاي مادي و معنوي آن، از طريق تربيت دانشمندان و نخبگان بزرگ مسلمان به تاثيرگذاري پرداخته، از اهميت ويژه اي براي بهره گيري در  دوران معاصر برخوردار  است(چيت سازيان، 1387).     .

حوزه نظري:

يافته هاي اين پژوهش به توسعه ادبيات پژوهشي در حوزه فلسفه تعليم و تربيت منجر خواهد شد

طرح و ايده نو در زمينه رشد و توسعه آموزش فلسفه خصوصا در آموزش عالي

توجه عميق به ضرورت ها و نيازمندي هاي آموزش عالي از بابت آموزش فلسفه

حوزه کاربردي:

برنامه ريزان درسي، طراحان و سياست گذاران آموزشي مي توانند از يافته هاي اين پژوهش، برنامه درسي متناسب با نيازمندي هاي آموزش عالي ارائه دهند

يافته هاي اين پژوهش مي تواند مورد استفاده صاحب نظران حوزه فلسفه تعليم وتربيت، فلسفه علم، اساتيد و هيئت علمي رشته هاي غير علوم انساني خصوصا علوم پايه و برنامه ريزان درس فلسه در آموزش عالي قرار بگبرد.

از نتايج اين تحقيق مي توان در پژوهش هاي مرتبط با رابطه فلسفه و علم استفاده نمود و سود برد.

ارائه آيين نامه يا طرح درس براي نهاد هاي فرهنگي دانشگاه و جامعه از باب رشد نگرش فلسفي جوانان.

نهاد هاي دانشگاه مي تواند با برگزاري کرسي هاي آزاد انديشي به بررسي و نقد نتايج اين پژوهش و موضوع هاي مرتبط اش مبادرت ورزد.

تابه حال مقالات و کتاب هاي مختلفي در  زمينه آموزش و نهاد هاي آن در  تاريخ مسلمانان ارائه شده است که هر  کدام جنبه هايي از آن را بررسي کرده و در جاي  خود ارزشمند و قابل بهره برداري اند ، لکن جاي پژوهشي که ضمن پرداختن به جنبه هاي ضرورت و امکان آموزش فلسفه براي دانشجويان در  کشور  ما احساس  مي  شود.

هدف هاي تحقيق

هدف کلي

تحليل و تبيين ضرورت و امکان آموزش فلسفه به دانشجويان  رشته هاي غير علوم انساني دانشگاه ها

هدف جزيي

بررسي ضرورت آموزش فلسفه به دانشجويان غير علوم انساني دانشگاه ها

امکان سنجي آموزش فلسفه به دانشجويان غير علوم انساني دانشگاه ها

سوالات تحقيق

آيا ضرورت آموزش فلسفه به دانشجويان غيرعلوم انساني دانشگاه ها وجود دارد؟

آيا امکان آموزش فلسفه به دانشجويان غيرعلوم انساني داتشگاه ها وجود دارد؟

تعريف مفاهيم و اصطلاحات مورد استفاده در تحقيق

فلسفه :

واژه فلسفه که از ريشه ي يوناني ((فيلوسوفيا)) يعني ((دوستداري دانايي)) است، خاستگاه آن پرسش، شوق؛ و مقصد آن، شناسايي يعني رو کردن به ذات و حقيقت چيزها و کارهاست. راه اين کار بيش از هر چيز، ژرف انديشي و سنجش خردمندانه است و اين از آنروست که در اينجا سخن بر سر پرسش هايي است که چه بسا از حد هر گونه آزمون فراتر مي روند.(نقيب زاده، 1387: 9)؛ يا فلسفه عبارت است از تلاش هر انساني براي فهم بنيادي و فراگير جهان، به وسيله قواي ادراکي خود و بر اساس واقعيت عيني.(يثربي،1387: 34)

برخي نيز معتقدند که فلسفه به آزمون فرايند خود تحقيق مي پردازد و برخي ديگر اين نظر را دارند که فلسفه مسئول اثبات قضاياي اصلي فلسفي است. اما فلسفه اساسا نه يک مجموعه ادعا و قضايا و نظريه ها بلکه يک رو و کوشش است. بررسي هاي فلسفي بر استدلال نهاده مي شود و مي کوشد هيچ فرضي را بدون آزمون نپذيرد و باور و پيشداوري را مبناي اين بررسي ها قرار ندهد. اين بررسي ها در پي آن است که ((اصول زيرين تمام دريافتها و باورها و مفاهيم ضمني  و شهود ما را نيز کشف و تبيين کند)). (اس. پي. استيچ ، 2006: 559).

در  پژوهش حاضر، فلسفه به معني پرداختن به جنبه هايي از فلسفه که قابليت آموزش و برنامه ريزي شدن را دارد. از اين حيث مي توان به آموزش فلسفه به مثابه دانش فلسفي، تاريخ فلسفه، جنبه هاي عام فلسفه اشاره نمود.

علم:

علم[1]: علم در زبان فارسي به معنايي متفاوت و عام تر از معادل انگليسي اش ساينس به کار ميرود. در اين مفهوم علم معادل هر نوعي از دانش[2] است. واژه علم در اين مفهوم کلي شامل هر نوع آگاهي نسبت به اشياء، پديده‌ها، روابط و غيره ‌است، اعم از اينکه مربوط به حوزه مادي و طبيعي باشد و يا مربوط به علوم معنا و ماوراء الطبيعه. در اين تعريف قواعد روش علمي براي دستيابي به آن دانش الزامي نيست و علم شامل مجموعه‌ اي از آگاهي‌ ها، دانش ‌ها و معلوماتي است که انسان توانسته از طريق روش‌ هاي گوناگون تا به امروز به آنها آگاهي پيدا کند. اصطلاحاتي چون علم اخلاق، علم حديث و علم رياضيات نشان دهنده کاربرد اين معنا از علم هستند.

علم سيستمي از فرضيه ها(زيرنهادها) و نتيجه هايي که يا بر بنياد سنجش منطقي استوارند و يا بر بنياد آزمون(نقيب زاده، 1389: 10)

از نظر سروش علم به دو دسته تقسيم مي شود که به تعريف زير است:

1) معناي اصلي و نخستين علم، دانستن در برابر ندانستن است. به همه دانستني ها صرف نظر از نوع آن ها علم گويند و عالم کسي را مي گويند که جاهل نيست.

2) کلمه ي علم در معناي دوم منحصرا به دانستني هايي الاق مي شود که تجربه مستقيم حسي در داوري يا گردآوري شان دخيل باشد. علم در اين جا در برابر جهل قرار نمي گيرد بلکه در برابر همه دانستني هايي قرار مي گيرد که آزمون پذير نيستند.(سروش ،1388: 1 – 2)

فرهنگ کامپتون علم را چنين تعريف مي­کند: «علم عبارت است از مجموعه­اي از شناخت­هاي سازمان­يافته درباره­ي دنياي مادي و اجزاي تشکيل دهنده و پديده­هاي موجود در آن، که با شيوه­ي خاصي که در جهت رسيدن بدان شناخت است به­کار گرفته مي­شود و از ساير روش­هاي رسيدن به شناخت متمايز مي­شود»(فرخجسته، 1384: 664- 663).

علم در اين تعريف به دو دسته کلي تقسيم مي گردد. يکي علوم انساني و ديگر علوم غير انساني(تجربي) مي باشد.

[1]  -Science

[2] Knowledge

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه ارتباط بين هوش هيجاني و کيفيت زندگي دانشجويان
 • پايان نامه رابطه ي هويت ديني با شادماني در دانشجويان
 • پایان نامه پیش بیني اضطراب اجتماعي بر اساس مؤلفه هاي حساسيت اضطرابي، عدم تحمل بلاتکليفي و ذهن آگاهي در دانشجويان با توجه به جنسيت
 • پايان نامه بررسي مقايسه اي انتظارات وادراکات دانشجويان نسبت به کيفيت خدمات آموزشي
 • پايان نامه بررسي ميزان برخورداري دانشجويان مراکز آموزش مجازي ايران از مهارت‌هاي يادگيري الکترونيکي و رابطه آن با رضايت و پيشرفت تحصيلي آنها
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122