پايان نامه بررسي علل و انگيزه سرقت در مشهد و ارائه راهكارهاي پيشگيرانه

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي علل و انگيزه سرقت در مشهد و ارائه راهكارهاي پيشگيرانه یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 156 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي علل و انگيزه سرقت در مشهد و ارائه راهكارهاي پيشگيرانه بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چكيده 1
مقدمه 2
الف – بيان مسئله 2
ب- اهميت و ضرورت پژوهش 4
ج- پيشينه و سابقه پژوهش 5
د- اهداف پژوهش 5
ه- محدوديتها و مشكلات در راه پژوهش 5
و- فرضيه هاي پژوهش 6
ز- روش پژوهش 7
ح- سازمان پژوهش 7
بخش اول
كليات ، مفاهيم و مباني نظري پژوهش
فصل اول : تحليل و بررسي جرم سرقت 9
1-1- تعريف سرقت 9
1-1-1- سرقت در لغت 9
1-1-2- سرقت در فقه 10
1-1-3- سرقت در حقوق 12
1-2- تحليل جرم سرقت 12
1-2-1- جايگاه سرقت در ميان جرايم 12
1-2-2- عناصر متشكله جرم سرقت 14
1-2-2-1- عنصر قانوني 14
1-2-2-2- عنصر مادي 15
1-2-2-3- عنصر رواني 16
1-2-3- انواع سرقت 17
1-2-3-1- سرقت مستلزم حد به معني اخص 18
1-2-3-2- سرقت هاي تعزيري 18
فصل دوم : انگيزه ارتكاب جرم 26
2-1- جايگاه انگيزه 26
2-1-1- مفهوم و ماهيت انگيزه 26
2-1-2- انگيزه مجرمانه در حقوق كيفري اسلام 27
2-1-3- نگرش انديشمندان حقوق جزا و مكاتب در خصوص انگيزه 28
2-2- تاثير انگيزه 29
2-2-1- تاثير انگيزه در تحقق جرم 29
2-2-3- تاثير انگيزه مجرمانه در تحمل كيفر 30
2-2-3- تاثير انگيزه در مسئوليت كيفري 32
فصل سوم : جرم شناسي سرقت 34
3-1- كليات جرم شناسي 34
3-1-1- تعريف جرمشناسي و موضوعات آن 34
3-1-2- مفاهيمي در علل سنجي جرايم 36
3-1-2-1- علت 36
3-1-2-2- شرط 37
3-1-2-3- انگيزه 37
3-1-2-4- عامل 38
3-1-3- مرور برخي از مكاتب و نظريه هاي جرم شناسي 39
3-1-3-1- مكتب كلاسيك 39
3-1-3-2- مكتب اثباتي (تحققي) 40
3-1-3-3- مكتب شيكاگو (نظريه زيست بوم انساني) 40
3-1-3-4- نظريه معاشرت ترجيحي 41
3-1-3-5- نظريه يادگيري اجتماعي 41
3-1-3-6- نظريه نابهنجاري (آنومي) 42
3-1-3-7- نظريه فشار 42
3-1-3-8- نظريات فرهنگي و خرده فرهنگي 43
3-1-3-9- نظريه كنترل اجتماعي 43
3-2- بزه ديده شناسي سرقت 44
3-2-1- مفهوم بزه ديده 44
3-2-2- سرقت و بزه ديده 44
3-2-2-1 نقش بزه ديده در اجراي حد 44
3-2-2-2- سرقت و نقش بزه ديده 45
3-2-3- جبران خسارت بزه ديده 45
3-2-3-1- شيوه هاي جبران خسارت 46
3-2-3-2- شيوه هاي پرداخت غرامت 46
فصل چهارم : پيشگيري از جرم 48
4-1- كليات و مفاهيم پيشگيري 48
4-1-1- تعريف و ماهيت پيشگيري 48
4-1-1-1- تعريف لغوي 48
4-1-1-2- معناي اصطلاحي 49
4-1-2- انواع پيشگيري از جرم 50
4-1-2-1- پيشگيري هاي متداول 51
4-1-2-2- پيشگيري هاي جديد 52
4-1-3- اهميت و ضرورت پيشگيري از جرم 55
4-2- پيشگيري از منظرهاي مختلف 55
4-2-1- پيشگيري از منظر قرآن 55
4-2-2- پيشگيري از منظر قوانين 58
4-2-3- پيشگيري از منظر لايحه پيشگيري از جرم 59
بخش دوم
تحليل و بررسي داده هاي آماري و ارائه راهكارهاي پيشگيرانه
فصل اول : وضعيت فردي و خانوادگي 62
1-1- عوامل فردي 62
1-1-1- ساختار جنسي و سن مجرمين 62
1-1-2- مشخصات جسمي و سلامت 65
1-1-2-1- وضعيت جسماني 67
1-1-2-2- وضعيت رواني 68
1-1-3- ميزان تحصيلات 68
1-2- وضعيت خانوادگي 69
1-2-1- خانواده اصلي (پدري) 69
1-2-1-1- تعداد نفرات خانواده 71
1-2-1-2- تحصيلات والدين 72
1-2-1-3- كنترل از سوي خانواده 72
1-2-1-4- خصوصيات شخصيتي پدر سارق 73
1-2-1-5- وضعيت پدر يا مادر از نظر زنده يا متوفي بودن 74
1-2-2- خانواده شخصي 75
1-2-2-1- تاهل 76
1-2-2-2- سرنوشت و تعداد فرزندان 77
1-2-3-3- تحصيلات همسر و ارتباط با اعضاء خانواده 78
1-2-3- طلاق و علت آن 80
فصل دوم : وضعيت اجتماعي و اقتصادي 83
2-1- وضعيت اجتماعي 83
2-1-1- موقعيت و وضعيت محل سكونت 83
2-1-2- نقش اعتقادات مذهبي ، دوستان و رسانه 85
2-1-2-1- مذهب 85
2-1-2-2- دوستان 87
2-1-2-3- رسانه 90
2-1-3- تابعيت و مهاجرت 93
2-2- وضعيت اقتصادي 96
2-2-1- جرم و شرايط اقتصادي 96
2-2-2- شغل و ميزان درآمد 97
2-2-3- وجه حاصل از سرقت 100
فصل سوم: بررسي سرقت در نمونه هاي آماري 102
3-1- بررسي سرقت 102
3-1-1- سرقت در فرد و خانواده اش 102
3-1-1-1- اولين سرقت در فرد سارق 102
3-1-1-2- نوع سابقه سرقت در فرد 104
3-1-1-3- نقشه براي ارتكاب سرقت 104
3-1-1-4- اولين و آخرين سرقت 105
3-1-1-5- چگونگي قرار گرفتن در مسير سرقت 106
3-1-1-6- سابقه سرقت در خانواده سارق 107
3-1-2- انتخاب زمان ، مكان ، سوژه 107
3-1-2-1- زمان 108
3-1-2-2- مكان 109
3-1-2-3- سوژه 110
3-1-3- انگيزه سرقت 110
3-2- بررسي آماري و تاثير اعتياد ، مجازات و زندان بر مجرمين 112
3-2-1- بررسي آماري سرقت در جامعه مورد پژوهش 112
3-2-2- تاثير اعتياد بر سرقت 115
3-2-3- تاثير مجازات و زندان بر سارقين 119
3-3- عوامل و افراد موثر در سرقت (از نظر سارقين) 122
فصل چهارم : ارائه راهكارهاي پيشگيرانه از سرقت 124
4-1- راهكارهاي ديني 124
4-2- راهكارهاي خانوادگي 126
4-3- راهكارهاي اقتصادي 128
4-4- راهكارهاي طراحي محيطي 131
نتيجه گيري 133
پيشنهادات 136
منابع و ماخذ 139
پيوست الف 141
پيوست ب 144
چكيده انگليسي 145

فهرست مـــنابع و ماخذ

احمدي، حبيب. (1384). جامعه شناسي انحرافات. تهران: انتشارات سمت

اسد افروز، محمدتقي. (1387). ريشه يابي ماده مخدر. شيراز: انتشارات كوشا مهر

اسعدي، سيد حسن. (1389). پيشگيري از اعتياد. تهران: انتشارات انجمن اولياء و مربيان

اصفهاني، راغب. (1383). المفردات في غريب القرآن. تهران: انتشارات مرتضوي

چمپيون، دين جان. (1385). روش تحقيق در عدالت كيفري و جرم شناسي. ترجمه علي شايان. تهران: نشر دادگستر

حبيب زاده، محمدجعفر. (1389). سرقت در حقوق كيفري ايران. تهران: انتشارات دادگستر

حر عاملي، محمدابن حسن. (1400ه.ق). وسايل الشيعه. قم: انتشارات جامعه مدرسين قم

حلي، حسن ابن يوسف. (1410ه.ق). ارشاد و الاذهان. قم: موسسه النشر الاسلامي

خاطري، برهان. (1387). فرايند تكوين جرم. تهران: انتشارات خرسندي

خلعتبري، عبدالحسين. و خوش زاده، سيد رضا. و احمدي، رضا. (1382). سرقت هاي مسلحانه و به عنف (بارويكرد پليسي- كارآگاهي از ديدگاه جرم شناسي و حقوقي). تهران: انتشارات كتاب سراي تنديس

خلفي، مسلم. (1388). مباني حقوقي پيشگيري از جرم. قم: انتشارات نورالسجاد

دانش، تاج زمان. (1368). مجرم كيست؟جرم شناسي چيست؟. تهران: انتشارات موسسه كيهان

رايجيان اصلي، مهرداد. (1390). بزه ديده شناسي حمايتي. تهران: انشارات دادگستر

رشادتي، جعفر. (1390). پيشگيري از جرم در قرآن كريم. تهران: انتشارات پيام راشده

زكوي، مهدي. (1390). بزه ديدگان خاص. تهران: انتشارات مجد

سلاحي، جعفر. (1387). اساس و مباني جرم شناسي. تهران: انتشارات جاودانه

سياسي، علي اكبر. (1343). روان شناسي جنايي. تهران: انتشارات ابن سينا

شامبياني، هوشنگ. (1377). بزهكاري اطفال و نوجوانان. تهران: انتشارات ژوبين

شمس، علي. (1391). آسيب شناسي زندان. تهران: انتشارات جامعه شناسان

صادقي، حسين. و ديگران. (1389). اقتصاد جرم. تهران: انتشارات نور علم

صانعي، پرويز. (1376). حقوق جزاي عمومي. تهران: انتشارات گنج دانش

صبري، نور محمد. (1388). درآمدي بر روش تحقيق در حقوق. تهران: انتشارات ميزان

علي آبادي، عبدالحسين. (1372). حقوق جنايي. تهران: انتشارات فردوسي

قربان حسيني، علي اصغر. (1371). جرم شناسي و جرم يابي سرقت. مشهد: انتشارات جهاد دانشگاهي

كي نيا، مهدي. (1388). مباني جرم شناسي. ( جلد اول. چاپ نهم) تهران: انتشارات دانشگاه تهران

كي نيا، مهدي. (1388). مباني جرم شناسي:جامعه شناسي جنايي. (جلد دوم. چاپ نهم). تهران: موسسه انتشارات دانشگاه تهران

گسن، ريموند. (1385). جرم شناسي نظري. ترجمه دكتر مهدي كي نيا. تهران: انــتشارات مجد

گلدوزيان، ايرج. (1388). بايسته هاي حقوق جزاي اختصاصي(3-2-1). تهران: انـتشارات ميزان

لنكراني، محمدفاضل. (1406ه.ق). تفصيل الشرايعه في شرح تحرير الوسيله. قم: المطبعه العلميه

لنگرودي، محمد جعفر. (1387). ترمينولوژي حقوق. تهران: انتشارات گنج دانش

موسوي خميني، سيدروح الله. (1366). تحريرالوسيله. ترجمه علي اسلامي و محمد قاضي زاده. قم: جامعه مدرسين حوزه علميه قم، دفتر انتشارات اسلامي

نجفي توانا، علي. (1390). جرم شناسي. تهران: انتشارات آموزش و سنجش

نحوي، سيد سيف الله. (1388). نقش خانواده در پيشگيري از انحرافات. قم: انتشارات نورالسجاد

نوربها، رضا. (1377). زمينه حقوق جزاي عمومي. تهران: نشر ميزان

نوربها، رضا. (1386). زمينه جرم شناسي. تهران: انتشارات گنج دانش

نيازپور، اميرحسن. (1387). بزهكاري به عادت:از علت شناسي تا پيشگيري. تهران: انتشارات فكرسازان

ولد، جرج. برتارد، توماس و اسپينس، جفري. (1380). جرم شناسي نظري، ترجمه علي شجاعي.تهران: انتشارات سمت

ويليامز، فرانك پي و مك شين، ماري لين دي. (1391). نظريه هاي جرم شناسي، ترجمه حميد رضا ملك محمدي. تهران: نشر ميزان

 مقالات

39- حسيني، اصغر. (1390). جايگاه بزه ديده در جرائم عليه اموال و مالكيت. ماهنامه آموزش دادگستري تهران، شماره 69

40- صفاري، علي. (1380). مباني نظري پيشگيري از جرم. مجله تحقيقات حقوقي، شماره 34-33

41- كريمي، عبدالوهاب.(1389). پيشگيري ازجرم ازمنظرقرآن. فصلنامه معرفت. سال نوزدهم، شماره 148

42-  مهاجرين، رضا. (1386). تاثير حاشيه نشيني بر ميزان بزهكاري در كلان شهرها. فصلنامه مطالعات پيشگيري از جرم. سال دوم، شماره دوم

43-مير خليلي، سيد محمود. (1387). توسعه شهرها و ضرورت پيشگيري وضعي از بزهكاري. فصلنامه حقوق. دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران. دوره 38، شماره 3

44- نجفي ابرندآبادي، علي حسين. (1383). پيشگيري عادلانه از جرم. مجموعه مقالات علوم جنايي. تهران. انتشارات سمت

45-  نياز پور، امير حسن. (1382). پيشگيري از بزهكاري در قانون اساسي ايران و لايحه قانون پيشگيري از وقوع جرم.  مجله حقوقي دادگستري، شماره 45

پايان نامه ها

46- عابدي، عباس. (1388). پيشگيري از بزه ديدگي اطفال. پايان نامه دوره كارشناسي ارشد. دانشگاه آزاد اسلامي. واحد مشهد

47- كاظمي، امير. (1388). تاثير مهاجرت اتباع افغاني در بزهكاري آنان در شهر مشهد. پايان نامه كارشناسي ارشد. دانشگاه آزاد مشهد

48- كوهي اصفهاني، كاظم. (1381). واكاوي آموزه هاي اسلامي در زمينه پيشگيري از بزهكاري، پايان نامه كارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم شناسي. دانشگاه علوم اسلامي رضوي

49-  محمد پور، زهرا. (1388). نقش رسانه هاي گروهي در پيشگيري از جرم. پايان نامه دوره كارشناسي ارشد. دانشگاه آزاد اسلامي واحد مشهد

50-  مير خليلي، محمود. (1378). پيشگيري از بزهكاري. پايان نامه كارشناسي ارشد حقوق جزا و جرم شناسي. مجتمع آموزش عالي قم

چكيده

سرقت يكي از جرايم شاخص در هر جامعه اي بوده و با توجه به لطمه زدن به اموال و شيوه هاي همراه با خشونت آن هميشه ناامني را در پي داشته و براي كاستن اين گونه جرايم مي طلبد علل و انگيزه آن مشخص گردد. هدف كلي پژوهش شناسايي عوامل و انگيزه موثر بر سرقت در شهر مشهد مي باشد، اين پژوهش از نوع كاربردي و به منظور گردآوري داده ها از پرسشنامه استفاده شده و همچنين به تعدادي از پرونده هاي مرتكبين اين جرم مراجعه گرديده است.

در اين پژوهش با بررسي وضعيت هاي مختلف افرادي كه مرتكب جرم سرقت شده اند اين نتيجه حاصل مي شود كه گزينش ارتكاب بزه سرقت از سوي هر يك از اين افراد پي آمد شرايط گوناگون فردي و اجتماعي است كه ممكن است هر فردي را به اين نتيجه ناميمون برساند. و عمدترين انگيزه در ارتكاب جرم سرقت، كسب مال است. اصولاً انگيزه در ارتكاب جرم سرقت موثر نبوده ولي در تحمل كيفر و تعيين نوع و ميزان مجازات موثر مي باشد. البته تاثير انگيزه را در جرمي مانند سرقت كه هم داراي مجازات حدي و هم داراي مجازات هاي تعزيري است بايد به دو گروه تقسيم كرد و ميان اين دو گروه تفكيك قايل شد.

مراحل تحقيق اين موضوع را روشن مي كند كه بين متغير هايي مانند محيط اجتماعي نامناسب، وضعيت بد خانوادگي، فقر مادي، دچار شدن به سوء مصرف مواد مخدر، بيكاري با ارتكاب جرم سرقت رابطه معناداري وجود دارد. هر چند ممكن است اين رابطه شدت و ضعف داشته ولي اتصال زنجيروار بيشتر اين موارد به هم كاملاً رويت مي شود و به سختي مي توان بيان كرد كه كدام يك از اين عوامل و شرايط زمينه ساز اصلي ارتكاب بزه سرقت از سوي سارقين است ولي بي شك برخي از آنها نقش پررنگ تري در اين دايره علل بازي مي كنند. آنچه ضروري به نظر مي رسد توسل به راهكارهاي پيشگيرانه به ويژه پيشگيري اجتماعي و وضعي جهت كاستن از آمار بالاي اين جرم مي باشد.

واژگان كليدي: سرقت، علل ارتكاب، انگيزه، پيشگيري

مقدمه

در تبيين علل و انگيزه سرقت نظرگاههاي متفاوتي طرح شده است و اين نشان دهنده عوامل متعدد در وقوع سرقت مي باشد. بايد ديد كه سرقت از چه عوامل و علل اجتماعي و اقتصادي و يا حالات هيجاني كه آنها نيز ممكن است زائيده شرايط اقتصادي و اجتماعي باشند ناشي مي گردد و يا بر اثر شرائط خاصي پديد مي آيند يا بر اثر تكرار، تثبيت شده اند سرقت يك نوع رفتار خاص نيست بلكه گسترده اي از رفتارهاي متعدد است. در بوجود آمدن آن يك علت وجود ندارد، بطور كلي عوامل و انگيزه هاي مختلفي از جمله خانواده، فقر مادي، فرهنگي و اجتماعي، بيكاري، مهاجرت و غيره در آن تاثير گذار است پس چندين عامل به هم گره خورده موجب بروز سرقت مي شود گاهي عوامل مختلف مي توانند نوعي رفتار را باعث شوند و گاهي نيز انواع مختلفي از رفتارها مي توانند از عوامل مشابهي ناشي گردند. اين تحقيق كه جهت بررسي علل و انگيزه موثر بر سرقت به منظور ارائه راهكارهاي مناسب جهت پيشگيري و مبارزه با سرقت در شهر مشهد مي باشد سعي دارد عوامل و انگيزه اي كه موجب بروز سرقت در مشهد مي گردد را بررسي نمايد.

الف – بيان مسئله

يكي از قديمي ترين جرايم اموال كه شايد از همان ابتداي پيداش مفهوم مالكيت در ميان جوامع بشري به آن مبتلا بوده و معمولاً مجازا ت هاي سختي براي مرتكبين آن در اديان و جوامع مختلف پيش بيني شده است جرم سرقت مي باشد اين جرم به دليل سهل تر بودن ارتكاب آن ((در مقايسه با جرايمي مثل كلاهبرداري)) و محسوس بودن منفعت حاصل از آن ((در مقايسه با جرايم عليه اشخاص)) بخش اعظم جرايم ارتكابي در كشورهاي مختلف را تشكيل مي دهد و همين كثرت وقوع توجه خاص حقوقدانان را به آن ايجاب مي كند امروزه در اكثر كشورهاي جهان جرم سرقت به دليل تنوع گوناگون آن به انواع مختلفي كه هر يك شرايط خاص و مجازات مخصوص به خود را دارد تقسيم بندي شده است كه در اين مـــيان مي توان به سرقت ساده، مقرون به آزار و تهديد، سرقت در شب و نظاير آن ها را نام برد.

اما در خصوص انتخاب جرم سرقت بعنوان موضوع تحقيق بايد بگوييم در درجه اول نبود تحقيقي كامل كه به جنبه هاي جرم شناسي اين جرم بپردازد و هم ايجاد راهي تازه براي محققين، قضات و وكلاء باز نمايد تا با برخورد با اين جرم از ديدگاه خشك حقوق جزا به يك نگرش جرم شناسانه و نگاه به علل جرم كه در نهايت در تعيين ميزان مجازات و دفاع از حقوق مجرمين و بزه ديدگان موثر باشد تغيير ديدگاه دهند و در درجه دوم اهميت و مرتبه اين جرم در جدول جرايم در جامعه به ويژه جامعه آماري مورد نظر تحقيق چه از لحاظ تعداد زياد مجرمين و چه از نظر بار رواني آن براي جامعه ما را بر آن داشت تا تحقيق را بر اين

مبنا استوار نماييم.

همچنين سرقت از باسابقه ترين جرايم بشري است كه در جامعه هاي مختلف به شيوه هاي گوناگون ديده مي شود اين پديده در طول زمان دستخوش دگرگوني ها و تغييرات زيادي شده اما تنها چيزي كه از بدو پيدايش و شكل گيري آن تا كنون ثابت مانده، زشتي و مذمت ماهيت آن است با گذشت زمان، شيوه ها و روشهاي سرقت نوع اموال و اشياء مسروقه و وسايل و ابزار مورد استفاده براي ارتكاب آن تغيير يافته است به تعبير ديگر چون در عصر ما موارد و وسايل گوناگون سرقت و گرايش به آن تغيير يافته، مقابله با آن نيز دشوارتر شده است. (حسيني 1390، 69)

با توجه به آنچه گفته شد و نيز حضور نگارنده در مجتمع قضايي ويژه سرقت (مجتمع قضايي شهيد قدوسي مشهد) اين انگيزه به وجود آمد تا موضوع پايانه نامه به سمت موضوع سرقت سوق داده شود.

بديهي است براي رسيدن به چنين هدفي داشتن لوازم و شروطي لازم است لذا بناي كار را پس از مشورت با اساتيد راهنما و مشاور و ديگر دوستان دست اندكار مسائل قضائي و حقوقي بر  جمع آوري اطلاعات پرونده ها، پرسشنامه از محكومين اين جرم و مصاحبه با مجرمين ديدم كه سارق بودن آن ها قطعي شده است ( پرونده هايي كه منتهي به صدور قرار مجرميت و كيفرخواست در دادسرا شده است و نيز پرونده هايي كه در نوبت رسيدگي بوده و يا نسبت به آن حكم صادر شده است) در اين خصوص از پرونده هاي سرقت سه ماه نخست سال 1392 استفاده و بصورت تصادفي يكصد نفر از اين سارقين بعنوان نمونه هاي آماري انتخاب و مورد مصاحبه قرار مي گيرند.

براي شناخت هر مطلبي مي بايد بدواً اطلاعات كلي در زمينه آن بدست آورد و سپس به جزئيات توجه نمود و آن را مورد مطالعه و بررسي قرار داد. لذا آمار به كاملترين شكل اطلاعات و حقايق مربوط به هر موضوعي را روشن مي سازد و بهترين وسيله اي است كه مشخصات موضوع با جامعه مورد نظر را با در نظر گرفتن اوضاع كيفي آنها بيان مي دارد. لذا براي رسيدن به اين منظور و غني كردن پژوهش مورد نظر علاوه بر پركردن پرسشنامه و مصاحبه با متهمين، تعدادي از پرونده هاي متهمين سرقت مورد بررسي قرار گرفته و طي فرمي برخي از اطلاعات از اين پرونده ها استخراج و همچنين از سيستم ثبت پرونده هاي قضايي (cms) براي استخراج پاره اي از اطلاعات آماري و مواردي در مورد جرم سرقت استفاده مي نماييم.

موضوع ديگري كه بايد به آن پرداخته شود سوالات پرسش نامه و چرايي انتخاب و ترتيب آن هاست بي شك جهت جامع بودن پرسش نامه بايد تمام جوانب سنجيده شود كه در اين خصوص نگارنده مراجعات زيادي به كتاب هاي جامعه شناسي و جرم شناسي داشته و پس از مطالعه و ديدن روش هاي آن كتاب ها اقدام به تهيه پرسش نامه به شيوه اي كه آمده است نموده ام.

پرسش نامه تهيه شده شامل چهار بخش مي باشد:

وضعيت فردي مجرم

وضعيت خانوادگي كه خود به دو قسمت خانواده پدري (اصلي) و خانواده شخصي تقسيم مي شود.

وضعيت اجتماعي و اقتصادي

وضعيت جرم سرقت و سابقه كيفري مجرم

در بخش اول سوالات، يعني وضعيت فردي نگاه به خود مجرم و ويژگي هاي فردي وي اعم از بدني و رواني شده است چرا كه كانون تحليل تعداد زيادي از نظرات جرم شناسي خود مجرم است نه جرم همانند نظريه هاي اثبات گرايي(زيستي و رواني)

در بخش دوم وضعيت فرد مجرم در خانواده و جايگاه خانواده فرد در اجتماع مورد بررسي قرار گرفته است.

در بخش سوم وضعيت اجتماعي و اقتصادي مجرم مورد پرسش قرار گرفته است. سوالاتي از قبيل وضعيت شغلي  و درآمد سارق، جايگاه اعتقادي، تابعيت و….

بخش ديگر پرسش نامه بررسي وضعيت سرقت و سابقه آن در خصوص پرسش شونده است اين بخش آخرين قسمت پرسشنامه را به خود اختصاص داده است (از سوال 48 تا 68) و اين بدين علت است كه پس از فراغت از ساختن تصويري از پيشينه مجرم قبل از ورود وي به اين جرم خاص، بايد پيوندهاي وي با جنبه هاي مهم اين جرم سنجيده شود. لذا پرسش هاي اصلي و اساسي هم چون علل گرايش، شيوه انجام، عملي شدن تفكر مجرمانه و ديگر مولف هايي كه مربوط به وقوع جرم سرقت مي باشد در اين بخش واقع شده است.

حال با توجه به توضيحات ارائه شده و در نظر گرفتن اهميت فوق العاده علل ارتكاب جرم و نقشي كه مي تواند اين عوامل در كاهش يا افزايش سرقت داشته باشد مسأله اصلي كه ما در اين پژوهـش به دنـبال آن هستيم بررسي اين موضوع است كه چه نوع علت يا عللي به همراه چه انـگيزه اي در ارتكاب جرم سرقت موثر مي باشد؟

ب- اهميت و ضرورت پژوهش

جرم سرقت يا دزدي يكي از جرايم مهم و پر تعدد جوامع و عملي است كه تقريباً در كليه جوامع ديده مي شود آمارها نشان مي دهد كه جرم سرقت از نظر كثرت وقوع بعد از جرايم مربوط به مواد مخدر در صدر جرايم قرار دارد و بالاترين ميزان را در بين زندانيان محكوم دارد طبيعي است كه اين ميزان در كشور هاي مختلف با فرهنگ و اعتقادات گوناگون متفاوت است. بدين ترتيب گستردگي قدمت و كثرت اين جرم نگارنده را بر آن داشت تا با وجود مشكلات عديده در اين راه قدم بردارد و اهميت اين موضوع به قدري است كه خداوند كريم در قرآن مجيد سوره مائده آيه 38 مي فرمايد:

 

(( وَ السّارِقُ وَ السّارِقَهُ فَاقْطَعُوا اَيْدِيَهُما جَزاءً بِما كَسَبا نَكالاً مِن اللهِ وَ اللهُ عَزيزْ حَكيمْ ))

دست مرد و زن دزد را به كيفر عملي كه انجام داده اند بعنوان يك مجازات قطع كنيد و خداوند توانا و حكيم است.

 

و سرقت تنها جرمي عليه اموال است كه در قرآن براي آن حد تعيين شده است. بنابراين اهميت تحقيق را در يك جمله مي توان خلاصه كرد مهم ترين جرم عليه اموال و مالكيت يعني سرقت.

ج- پيشينه و سابقه پژوهش

هر چند جرم سرقت موضوع جديد و تازه اي نيست ولي تاكنون تحقيقي جامع پيرامون آن ازجنبه اي كه به آن نگريسته شده است وجود ندارد الاّ تاليفاتي كه اساتيد محترم در زمينه جرايم عليه اموال و مالكيت نوشته و در فصلي از آن به جرم سرقت به طور عام اشاره كرده اند و برخي مقالات اندك كه هم چون بررسي سرقت از اماكن تجاري (مغازه ها) و مانند آن كه بيشتر جنبه هاي انتظامي موضوع را مورد بررسي قرار داده است و گريزهايي كه در كتاب هاي جرم شناسي و پيشگيري به صورت متفرقه به اين جرم زده شده است ندارد در جامعه آماري مورد نظر (شهر مشهد) تاكنون مشابه اين گونه تحقيق،‌ تحقيقي در جرم سرقت ارائه نشده است با اين اوصاف وادي، وادي بكري است كه مي تواند مسيرهايي را بگشايد در خصوص تحقيقات بعدي.

د- اهداف پژوهش

1- هدف كلي پژوهش: بررسي علل و انگيزه ارتكاب جرم سرقت در مشهد و ارائه راهكارهاي براي پيشگيري و كنترل آن در جامعه آماري مورد نظر است كه مي تـواند به دليل وجود تـشابهات فـراوان با گروه هاي ديگر در مكان هاي مختلف در كشور ايران قابل تعميم باشد.

2- هدف هاي جزئي پژوهش: بررسي ميزان تحصيلات، جنسيت و خانواده مجرمين سرقت و ارتباط اعتياد با جرم سرقت  مي باشد.

ه-محدوديت ها و مشكلات در راه پژوهش

با توجه به اينكه اين تحقيق از نوع پيمايش توصيفي محسوب مي شود مشكلات خاص اين نوع پژوهش پيش روي نگارنده بوده كه با توسل به برخي سياست ها كوشيده شده است تا هدف تحقيق هر چه روشن تر دنبال و از كاستي هايي كه ممكن است در جريان پژوهش به ويژه تنظيم پرسشنامه پيش آيد، پرهيز شود. در اين بخش به تعدادي از اين مشكلات اشاره مي شود:

1 – همكاري نكردن برخي از افراد گزينش شده به هر دليلي، اين موضوع در طرح مورد نظر چندين مرتبه ديده شد كه تعدادي به اين بهانه كه اين موضوع اقرار محسوب شده و تاثير در پرونده دارد از پاسخگويي طفره مي رفتند. براي خنثي كردن اين خطا نگارنده ابتدا به مدت يك الي دو دقيقه كليت طرح، چرايي و چگونگي آن را براي پرسش شونده بيان و به وي اختيار شركت يا عدم شركت در مصاحبه يا تنظيم پرسش نامه را داده ام.

2- از جايي كه پايه هاي طرح پژوهش بر مطالعه اشخاص (مجرمين سارق) بنا شده است، بنابراين گرفتن مجوز رودررو شدن با اين افراد محافظت شده بخشي از مشكلات راه است كه با توجه به حضور نگارنده در دادگستري اين موضوع تا حدودي آسان و اين افراد در دسترس بودند.

3- در برخي پژوهش ها ممكن است نمونه گزينش شده باز نمود جمعيت مورد گزينش يا جمعيت با مقياس بزرگتر نباشد كه اين خلاء با انتخاب پرونده ها در مرحله خاصي از دستگاه عدالت كيفري (دادگاه) به شرحي كه قبلاً به تفضيل در خصوص آن توضيح داديم، برطرف گرديده است.

4- از جايي كه پرسش شوندگان همگي در مقام مجرم و خطاكار بوده و اين موضوع جنبه منفي براي آن ها محسوب مي شود بنابراين بيان آن نزد ديگران در حكم ريختن آبرو و فاش شدن اسرار و رازهاي آنها به شـــمار آمده و اين موضوع منجر به ايراد پاسخ هاي غير واقع و جداي از آن باعــث صـــدمه اجـتماعي – روحي مي گردد. در اين خصوص هر يك از متهمين به صورت جدا و دور از حضور ديگران مورد پرسش واقع شده تا مشكلاتي از اين دست رخ ننمايد.

5- مشكل ديگر كه ممكن است در پژوهش هايي از اين دست (تنظيم پرسش نامه) رخ نمايد اين است كه پاسخ ها جامعه پسند باشد (يعني پاسخ هايي كه پاسخگويان مي دهند همان هايي است كه به باور آنها پژوهشگر مي خواهد بشنود) اين ايراد با اتخاذ سياست تبيين هدف و چرايي طرح براي پاسخگو در ابتدا و دادن اختيار به وي در شركت يا عدم شركت خنثي و رفع شده است.

و- فرضيه هاي پژوهش

مولفه هايي از جمله هوش، كمي استعداد تحصيلي، و موقعيت بد اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در سارقين كه عموماً انسان هايي عاقل و مختار هستند باعث مي شود كه اين افراد براي رسيدن به آمال و آرزوهاي طبيعي خود در جهت هم زيستي و اقتصادي با ديگران و يا به دليل رفع نيازهاي خاص به ويژه اعتياد به مواد مخدر مرتكب سرقت گرديده و از اين راه نيازهاي خود را برآورده نمايند.

مي توان گفت از نظر آسيب شناسي اجتماعي، بيكاري و فقر نيز مي تواند عامل عمده اي در پيدايش كج رويهاي اجتماعي بخصوص سرقت باشد.

بنظر مي رسد هم نشيني با دوستان با تاكيد بر مكتب آموزش جرم مهم ترين علل گرايش سارقين به ارتكاب سرقت پس از اعتياد _ اگر بتوان آن را علت مستقم سرقت دانست- در جامعه آماري مورد پژوهش دانست.

مي توان از طريق راه هاي پيشگيري به ويژه پيشگيري وضعي در حذف فرصت هاي منفي توفيق داشته وبا استفاده از برنامه هاي آموزشي و ارتقاء  سطح اقتصادي و فرهنگي جامعه به ايجاد فرصت هاي جايگزين فرصت هاي جرم زا دست يافت.

بنظر مي رسد انگيزه در ارتكاب جرم سرقت بي تاثير باشد.

ز- روش پژوهش

تحقيق ارائه شده از نوع كاربردي و از نظر ماهيتي توصيفي – پيمايشي بوده ولي در آن از روش استنباط استفاده و در كنار آن براي تكميل كردن بحث و غني كردن آن به منابع كتابخانه اي مراجعه شده است جامعه آماري پژوهش حاضر شهر مقدس مشهد بوده و به عنوان نمونه آماري تعداد 100 نفر از متهمين سرقت به صورت تصادفي احتمالي انتخاب مي گردند و تعدادي از پرونده هاي سارقين نيز مورد بررسي و مطالعه قرار خواهد گرفت. جمع آوري اطلاعات ميداني و براي اندازگيري دقيق متغيرها موجود در تحقيق از 2 ابزار سنجش (فرم اطلاعاتي پرونده و پرسشنامه) استفاده شده است:

1-فرم بررسي و جمع آوري اطلاعات از پرونده هاي سرقت

2-پرسشنامه ساختمند با گونه تنظيم مصاحبه رو در رو پرسشگر با پاسخگو (سارق) شامل 68 سوال

لازم به ذكر است به منظور تعيين روايي محتوايي و بررسي علمي بودن پرسشنامه، پرسشنامه در اختيار تعدادي از اساتيد حقوق و روانشناس قرار گرفت و بعد از دريافت نظرات و تاييد آنان اصلاحات ضروري در پرسشنامه انجام شد و پرسشنامه نهايي تدوين گرديد.

همچنين جهت بررسي صحت برخي پاسخ ها و نزديك شدن به پاسخ هاي واقعي در پرسشنامه از جمله سوابق متهمين و اتهام انتسابي، از سيستم ثبت پرونده هاي قضائي در استان خراســـــان رضوي كمك گرفته خواهد شد.

ح- سازمان پژوهش

در اين پايان نامه سعي شده تا مطالب و موضوعات پژوهش، بر مبناي موضوع به صورت منصفانه اي تقسيم شود. به اين طريق كه پايان نامه از دو بخش كلي تشكيل شده، هر بخش شامل چهار فصل مي باشد. به بيان ديگر پلان بندي مطالب به نحوي صورت گرفته كه تعادل گفتاري در همه مباحث و سرفصل ها به عينه مشخص است.

در بخش اول ضمن بيان كليات و مفاهيم و مباني نظري پژوهش طي چهار فصل به ترتيب شامل تحليل و بررسي جرم سرقت، انگيزه ارتكاب جرم، جرمشناسي سرقت و پيشگيري از جرم مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است.

در بخش دوم وضعيت هاي مختلف نمونه هاي آماري طي سه فصل به ترتيب شامل وضعيت فردي و خانوادگي، وضعيت اجتماعي – اقتصادي و بررسي سرقت در نمونه هاي آماري مورد بررسي قرار گرفته و نهايتاً در فصل آخر بخش دوم به ارائه راهكارهاي پيشگيرانه از جرم سرقت پرداخته شده است. و در قسمت پاياني ضمن نتيجه گيري پيشنهاداتي ارائه مي گردد.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122