پايان نامه بررسي عملکرد خانواده با ويژگي هاي روانشناختي و كمرويي نوجوانان

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي عملکرد خانواده با ويژگي هاي روانشناختي و كمرويي نوجوانان یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 125 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي عملکرد خانواده با ويژگي هاي روانشناختي و كمرويي نوجوانان بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول:گستره مساله مورد بررسي
1-1-مقدمه8
1-2-بيان مساله11
1-3-سوال هاي پژوهش16
1-4-ضرورت پژوهش16
1-5-اهداف پژوهش18
1-6-فرضيه هاي پژوهش18
1-7-تعاريف نظري و عملياتي مفاهيم و متغيرهاي پژوهش19

فصل دوم: مرروي بر يافته هاي نظري و پژوهشي در قلمرو مساله مورد بررسي
2-1-خانواده و تعاملات آن22
2-2- موقعيت هاي ايجاد كننده آسيب نوجوانان26
2-2-1-دوره نوجواني31
2-3-كمرويي34
2-3-1–تعريف كمرويي34
2-3-2-شيوع كمرويي46
2-3-3-پيامدهاي كمرويي48
2-3-4-پيوستار كمرويي50
2-3-5-علل كمرويي53
2-3-6-نظريه هاي كمرويي60
2-3-6-1-نظريه روان تحليل گري60
2-3-6-2-نظريه اريكسون60
2-3-6-3-نظريه اسنادي زيمباردو61
2-3-6-4-نظريه شناختي آرنولد باس61
2-3-7-كمرويي و ويژگي هاي روانشناختي62
2-3-8-ارتباط خانواده با ويژگي هاي روانشناختي64

فصل سوم:روش تحقيق
3-1-طرح پژوهش81
3-2-جامعه آماري81
3-3-گروه نمونه81
3-4-روش نمونه گيري81
3-5-ابزارهاي پژوهش82
3-5-1-پرسش نامه اطلاعات دموگرافيك82
3-5-2- پرسشنامه سنجش خانواده مک مستر 82
3-5-3–پرسش نامه کمرویی85
3-5-4-پرسش نامه اضطراب بک85
3-5-5-پرسش نامه افسردگي بك86
3-6-روش اجراي آزمون ها88
3-7-شيوه تجزيه و تحليل89

فصل چهارم:يافته هاي پژوهش
4-1-يافته هاي توصيفي91
4-2-يافته هاي استنباطي99
3-4-يافته¬هاي جانبي102

فصل پنجم:بحث و نتيجه گيري
5-1-بحث در چهارچوب قرضيه هاي پژوهش106
5-2-نتيجه گيري110
5-3-محدوديت ها110
5-5-پيشنهادها111
منابع فارسي113
منابع انگليسي115
پيوست ها

منابع فارسي :

آزاد،ح.(1384).آسيب شناسي رواني.تهران:انتشارات بعثت.

ابراهيمي،عصمت.(1372).بررسي تاثير اشتغال مادر بر سازگاري اجتماعي دختران.پايان نامه كارشناسي ارشد چاپ نشده دانشگاه تربيت معلم.دانشكده روان شناسي و علوم تربيتي.

احدي،ح.و بني جمالي،شكوه السادات.(1378).روان شناسي رشد:مفاهيم بنيادي در روان شناسي كودك.تهران:چاپ و نشر بنياد.

افروز،غلامعلی.(1385).روانشناسی کمرویی و روش های درمان.تهران:دفتر نشر فرهنگ اسلامی.

اسنهالاتا،مارتي.(1385).كمرويي نوجوانان.ترجمه نادر باقري.تهران:به نشر.

بيگدلي،ناهيد.(1375).بررسي علل عمده طلاق در بين كساني كه حكم طلاق آنها صادر شده است.پايان نامه كارشناسي ارشد چاپ نشده.دانشگاه آزاد اسلامي.

پرواسي،پريسا،بررسي اثربخشي آموزش والدين در كاهش علايم اختلال سلوك فرزندان،الگوهاي ارتباطي و عكلكرد خانواده،پايان نامه كارشناسي ارشد روانشناسي باليني،دانشگاه علم و فرهنگ،شهريور 1389.

دادستان،پ.(1384).روانشناسي مرضي تحولي.تهران:نشر ليلي.

زيمباردو،ف.(1380).كمرويي چيست؟.ترجمه پارسا.نشرعلم.

شولتز،دوان و شولتز،سيدني الن.(1388).نظريه هاي شخصيت.ترجمه يحيي يسد محمدي.تهران:انتشارات ويرايش.

طهماسيان، كارينه،بررسي اثر آموزش مادران در كاهش اختلالات رفتاري كودكان،پايان نامه كارشناسي ارشد روانشناسي باليني،انستيتوي روان پزشكي تهران،1375.

فراهتی، مهرزاد.(1389).رابطه بین الگوهای ارتباطی خانواده با منبع کنترل،عزت نفس،کمرویی و مهارت های ارتباطی نوجوانان.پایان نامه کارشناسی ارشد.دانشگاه علم و فرهنگ.

گلدنبرگ،ا.گلدنبرگ،ه.(1385).خانواده درماني.ترجمه الهام ارجمند.نشر روان.

لطفي كاشاني،فرح؛وزيري،شهرام،روانشناسي مرضي كودك،تهران،نشر ارسباران،1383.

محمديان،ل.(1373).بررسي رابطه مشكلات خانوادگي والدين با مشكلات خانوادگي فرزندان آنها.پايان نامه كارشناسي ارشد مشاوره،رودهن:دانشگاه آزاد اسلامي.

مرادي،عليرضا،رابطه رفتارهاي بهنجار و نابهنجار نوجوانان 15 تا 18 ساله تهراني با وضعيت رواني،اجتماعي،اقتصادي،اخلاقي و خانوادگي،1385.

مینوچین، سالوادور، خانواده و خانواده درمانی، ترجمه باقر ثنایی. تهران، انتشارات رشد، 1387.

هامبورگ،د و ن،سارتريوس.(1374).سلامت و رفتار.ترجمه خليل ميرزايي.تهران:انتشارات جانزاده.

هالجين،ر.ويتبورن،س.(1385).آسيب شناسي رواني.ترجمه يحيي سيد محمدي.نشر روان.

References:

Alloy, L. B., Abramson, L. Y., Smith, J. M., Gibb, B. E., & Neeren, A. M. (2006). Role of parenting and maltreatment histories in unipolar and bipolar mood disorders: Mediation by cognitive vulnerability to depression. Clinical Child and Family Psychology Review, 9(1), 23−64.

Alloy, L. B. (2001). Developmental origins of cognitive vulnerability to depression: Parenting, cognitive, and inferential feedback styles of the parents of individuals at high and low cognitive risk for depression. Cognitive Therapy and Research, 25(4), 397−423.

چكيده:

مقدمه:پژوهش حاضر به منظور بررسی عملکرد خانواده با ویژگی های روانشناختی و كمرويي نوجوانان انجام شده است.

روش: پژوهش حاضر يك تحقيق توصيفي از نوع همبستگي است. هدف از پژوهش حاضر بررسی عملکرد خانواده با ویژگی های روانشناختی و كمرويي نوجوانان مي باشد.گروه نمونه مورد مطالعه در اين پژوهش 240 نفر بود كه تعداد 40 نفر به دليل نقص در تكميل مقياس ها كنار گذاشته شدند و نمونه نهايي به 200 نفر، شامل 200 دختر نوجوان 15 تا 18 ساله شهر تهران تقليل پيدا كردند.ابزارهايي كه در اين پژوهش مورد استفاده قرار گرفتند عبارتند از پرسش نامه كمرويي،پرسش نامه اضطراب بك،پرسش نامه افسردگي بك،پرسش نامه عملكرد خانواده،پرسش نامه دموگرافيك. با توجه به ماهيت متغير ها و طرح پژوهش از مدل هاي همبستگي و تحليل رگرسيون براي تجزيه و تحليل داده ها استفاده شد.

يافته ها: جهت بررسي فرضيه‌ها و سوال‌هاي پژوهش، از شاخص‌هاي آماري همبستگي پيرسون، تحليل رگرسيون و آزمونT مستقل استفاده گرديد نتايج  حاکی از آن است که کمرويی با اضطراب و افسردگی همبستگی مثبت معنادار و با زيرمقياس ها و نمره کل عملکرد خانواده رابطه معکوس معنادار دارد. اضطراب و افسردگی نيز با زيرمقياس ها و نمره کل عملکرد خانواده همبستگی منفی معنادار دارند . براي تعيين سهم عملکرد خانواده در تبيين واريانس کمرويی دانش آموزان از تحليل رگرسيون چندمتغيري گام به گام استفاده گرديد .نمره كل عملکرد خانواده به تنهايي 35% از واريانس کمرويی را تبيين مي‌كند، آزمون آماريF براي معني‌داري ضريب همبستگي برابر با 8/104 است كه در سطح 001/0 معني‌دار است. نمره كل عملکرد خانواده و نقش ها با هم 41% از واريانس کمرويی را پيش‌بيني مي‌كنند، آزمون آماريF براي معني‌داري ضريب همبستگي برابر با 5/69 است كه در سطح 001/0 معني‌دار است. به اين ترتيب با كم كردن سهم خالص نمره كل عملکرد خانواده در تبيين کمرويی مشخص مي‌شود كه زيرمقياس نقش ها 6 درصد از واريانس كمرويي را تبيين مي‌كند. کمرويی مي‌تواند 25 درصد از واريانس اضطراب و 31 درصد از واريانس افسردگي را پيش‌بيني نمايد.

نتيجه گيري:براساس نتايج به دست آمده عملكرد ضعيف خانواده با كمرويي نوجوانان رابطه مستقيم دارد. بين ميزان كمرويي واضطراب رابطه مستقيم وجود دارد. همچنين بين ميزان كمرويي و افسردگي رابطه مستقيم وجود دارد.

كليد واژه ها:كمرويي،افسردگي،اضطراب،عملكرد خانواده،ويژگي هاي روانشناختي.

فصل اول

گستره مساله مورد بررسي

1-1-مقدمه:

خانواده به عنوان نهادی که زمینه و بستر آموزش و رشد روانی- اجتماعی فرزندان را فراهم می سازد؛ نقش بسزایی در وضعیت روانی فرزندان دارد و از اعضایی تشکیل شده که به گونه ای پویا و مرتبط، به یکدیگر وابسته اند و به همین دلیل نیز رفتارشان به صورت کاملا مجزا از کل نظام خانواده قابل بررسی نیست( لطفی کاشانی و وزیری، 1383).

از طرفي والدین به عنوان قویترین عامل اثرگذار بر الگوهای تعاملی خانواده به شمار می آیند. آنها با ایجاد روابط عاطفی سالم و سازنده، ابراز محبت و پذیرش تعاملات صحیح و شیوه های برخورد مناسب می توانند بهترین و مؤثرترین شیوه اجتماعی شدن و مبنای یک تربیت صحیح را فراهم آورند (طهماسیان، 1375).

عملكرد خانواده به عنوان واحد اجتماعي، نقش انكارناپذيري در برقراري نحوه تعاملات و واكنش هاي اجتماعي داشته و عملكرد سالم و سازنده ضامن سلامت اجتماعي است. در چنين محيطي كودك به سلامت روان و شخصيت با ثبات دست يافته و كمتر دچار آسيب پذيري مي شود. در واقع فرد تحت تاثير روابط سالم حاكم بر خانه ارتباط پذيري با جامعه را ياد مي گيرد.

برعكس هرچه خانواده داراي عملكرد بد و آشفته باشد به همان نسبت سلامت آن جامعه بيشتر تهديد مي شود و كودك در آن محيط دچار تزلزل شخصيت و سوءتحريفات مي شود. زيرا اختلال در عملكرد خانواده نشانه اختلال در منظومه خانواده است كه كودك را به سمت آسيب پذيري سوق مي دهد (متچيندا[1]، 1999).  اين كودكان كه آسيب پذيرند و در معرض عوامل خطرزاي گوناگوني قرار دارند و در جامعه دچار مشكلات فراواني مي گردند.

رويكردهاي مختلف خانواده روي اثر پويايي خانواده ها، الگوهاي تعاملي و عملكرد سازگاري فردي اعضاي خانواده تاكيد دارند (بيورز[2]، هاميسون[3]،1990؛ نقل از ساليوان،كنتسون،2000). همچنين محققين بيان داشته اند كه عملكرد ضعيف خانواده، بيان كننده گسترش آسيب هاي رواني در كودكان و نوجوانان اند (كومبرينگ[4] و گراهام[5]، 1994؛ جاكوپ[6]، 1998، پاپرو[7]،2000؛ نقل از ساليوان و كنتسون،2000).

بايد توجه داشت كه رابطه نوجوان با محيط يك رابطه يك طرفه نيست كه تنها از محيط تاثير بپذيرد، بلكه او نيز بر حسب شرايط بر محيط خود تاثير مي گذارد. امروزه با طيف وسيعي از اختلالات و ناهنجاري هاي رفتاري در دوره رشد از جمله اضطراب،افسردگي و كمرويي[8] مواجه هستيم كه از معيارهاي تعريف شده رفتار بهنجار خارج بوده و قابليت فرد براي برقراري سازگاري با محيط را به پايين ترين سطح تنزل مي دهد.

برخي از اين رفتارها مخصوص شرايط دوره هاي رشدي فرد بوده كه پس از گذر از آن دوره، وضعيت فرد دگرگون شده و الگو هاي رفتاري در قالب هنجارهاي تعريف شده، شكل مي گيرد. وليكن در موارد قابل ملاحظه اي نه تنها رفتارهاي نابهنجار تداوم پيدا كرده، بلكه با ورود به شرايط جديد از پيچيدگي و شدت بيشتري هم برخوردار مي گردد.

خانواده عليرغم تغييرات گسترده اي كه پيدا كرده است، همچنان به عنوان عامل درجه اول تاثير گذار در شكل دهي رفتار نوجوانان نقش ايفا مي كند. شرايط نامناسب و پرتنش محيط خانواده، عامل تهديدكننده بهداشت و سلامت رواني فرزندان است.  هيچكدام از نهادهاي اجتماعي به اندازه خانواده در اين امر موثر نمي باشند.

در بسياري از متون نظري و عملي روانشناسي، جامعه شناسي و علوم اجتماعي، شرايط نامناسب عاطفي و تنش زاي محيط خانواده عامل تهديد كننده اي براي وضعيت بهداشت رواني اعضا آن محسوب مي شود. به اعتقاد مي ير، منينجر و وايتزمن[9] خانواده مهمترين سهم را در تشكيل شخصيت فرد دارد (احدي و بني جمالي، 1378).

بهداشت روان بستگي به سلامت عاطفي دارد و خانواده تامين كننده سلامت عاطفي فرد است. در خانواده اي كه عشق و علاقه به اندازه كافي مبادله مي شود، مي توان اميدوار بود كه سلامت رواني اعضاي آن تا حد زيادي تامين مي شود.

خانواده كانوني است كه بايد استرس هاي وارد شده به اعضاي خود را تخفيف داده و راه رشد و شكوفايي آنان را همواركند. اگر محيط خانواده سالم و سازنده باشد و نيازهاي جسمي و رواني اعضا را برآورده كند فرد از سرچشمه طبيعي كمك سيراب مي شود و نيازي به نهادهاي امداد رساني خارج از خانواده ندارد. شواهد پژوهشي نشان داده اند كه عملكرد خانواده بر سلامت روانشناختي[10] نوجوانان، آسيب هاي رواني، خودكشي[11] و عزت نفس اثر دارد (مرادي، 1385).  از آن جايي‎كه شخصيت كودكان در خانواده شكل مي گيرد و كودك با والدين همانندسازي مي كند لذا چگونگي رفتار والدين و شيوه تربيتي شان نه تنها در بهداشت رواني او بلكه در شكل گيري هويت هم نقش بسزايي دارد.

تحقيق بر روي خانواده و عوامل خانوادگي مرتبط با كمرويي ،افسردگي و اضطراب نوجوانان، اغلب موارد شامل آسيب شناسي رواني، الگوهاي تربيتي، كاركرد زناشويي و ساختار خانوادگي آنها مي باشد (كوون وكوون،2002؛ديويس و كامينگز،2006؛گودمن و گاتليب،1999؛شيبر،2001).

علاوه بر آن جنبه هاي ديگر محيط خانوادگي مانند تعارضات زناشويي(كامينگز، 2004)و عملكرد بد خانواده (گودمن و گاتليب، 1999) ممكن است بخشي از ارتباط بين كمرويي، افسردگي و اضطراب در نوجوانان را توضيح دهد (داوني و كوين،1990؛ امري، وين تراب و نيل، 1982؛ راتر و كوين تون، 1984).

كاشاني، سوآرز، جونز و ريد (1999) محيط خانوادگي نوجوانان افسرده و مضطرب و كمرو را مورد بررسي قرار داده اند و به اين نتيجه رسيدند كه آنها بسيار كمتر از خانواده هايشان مغرورند،كمتر به آنها اعتماد مي كنند و به آنها احترام مي گذارند و بين اعضاي خانواده شان وفاداري و صداقت و محبت كمتري به چشم مي خورد. آنها در شرايطي كه تحت فشار قرار دارند كمتر قادرند كه خود را با شرايط تطبيق دهند و احساس مي كنند كه كمتر از سوي اعضاي خانواده شان حمايت مي شوند(كاشاني، سوآرز، جونز و ريد، 1999).

1-2-بيان مساله:

از نظر روانشناسي دامنه سني بين 12 تا 20-18 سالگي دوره نوجواني محسوب مي شودكه همراه با تحولات ويژه مي باشد. بروز تحولات كيفي در زمينه هاي شناختي، عاطفي، اجتماعي و جنسي در كنار تحولات كمي از ويژگي هاي اين دوره است. عبور سالم از اين دوره نقش تعيين كننده اي در سلامت رواني فرد در آينده ايفا مي نمايد. آغاز نوجواني با تغييرات زيستي شروع شده ولي خاتمه آن با تغييرات وسيع روانشناختي و فرهنگي و كسب تجربه همراه است كه متاثراز شرايط خانوادگي و اجتماعي مي باشد (كانگر و تپرسف، 1984). كودك از بدو تولد تحت تاثير محيط خانواده قرار دارد و اين تاثيرپذيري تا بزرگسالي ادامه خواهد داشت (ماسن[12]،2000؛ نقل از سعيدي،1381).

کمرویی یک مشکل بی سر و صدا است و بر اساس نگرش عمومی می توان آن را یک بیماری اجتماعی نامید که با توجه به شرايط اجتماعی  به نظر مي رسد كه در خلال سال های آینده به خاطر گسترش پديده هايی مانند انزوا، رقابت و تنهایی افزایش خواهد یافت.اگر هر چه زودتر این بیماری درمان نشود فرزندان و نوادگان ما زندانیان کمرویی خویش خواهند گردید.

كمرويي به عنوان نوعي از نگراني و بازداري رفتاري و هيجاني در حضور ديگران توصيف شده است (گارسيا،1991). افراد كمرو وقتي در معرض ديگران قرار مي گيرند احساس كمرويي مي كنند و نگران ارزيابي و قضاوت ديگران هستند و لذا بازداري رفتاري دارند (هندرسون،2002). از طرف ديگر آنها اغلب در موقعيت هاي اجتماعي تنها هستند و در برقراري تماس چشمي با ديگران مشكل دارند (باس، 1986وهندرسون،2002).

كمرويي به احساس ناراحتي و بازداري در موقعيت هاي اجتماعي اشاره دارد. كودكان و نوجوانان كمرو، هنگام حضور در جمع، فقدان ابتكار اجتماعي و آرامش سكون و خودآگاهي شديدي را آشكار مي كنند (گودينو[13] و لو[14]،2010). از طرفي كمرويي تجربه مخربي براي بخش قابل توجهي از جمعيت است و مي تواند به عنوان تمركز بيش از حد بر خود، اشتغال ذهني زياد در مورد احساسات، تفكرات و واكنش هاي فيزيكي تعريف شود (سندرس[15]، چستر[16]، 2008). همچنين افراد كمرو، احساس ناشي بودن، نگراني، تنش و ناراحتي به هنگام مواجهه با افراد غريبه را تجربه مي كنند (چيك[17] و باس[18]، 1981).

علاوه بر اين، نتايج مطالعات طولي حاكي از آن است كه كمرويي و بازداري، پيش زمينه اختلال هاي اضطرابي و افسردگي بعدي است (بيدرمن[19]، 1993، هيرشفلد-بكر[20]، 2007، رزنبام، 1993، رابين[21] و بورگس[22]، 2001).  افراد كمرو ترجيح مي دهند كه سخني نگويند و سكوت كنند تا اين كه خطر طرد شدن و عدم تاييد توسط ديگران را متحمل شوند. لذا آن ها از حضور در موقعيت هاي اجتماعي بيمناك و نگران هستند كه توسط ديگران به چه شكلي ديده مي شوند. محققان بيان كرده اند كه آن ها از پنج موقعيت اجتماعي بيمناك اند: منابع قدرت، مواجهه با جنس مخالف، مكالمه با غريبه ها، مركز توجه قرار گرفتن در يك جمع كوچك، مورد ارزيابي قرار گرفتن در موقعيت هاي مختلف مانند مصاحبه كار (چيك و استال، 1986، هندرسون و زيمباردو، 1998).

در واقع مي توان گفت كمرويي يكي ديگر از ويژگي هاي شخصيتي است كه به شدت تحت تاثير روابط انسان با اجتماع و اطرافيان قرار دارد.به طور كلي كمرويي يك سازه روانشناختي و در عين حال يك عارضه اجتماعي است كه در جمع بروز مي كند و فرد از مواجهه شدن با افراد ناآشنا و ارتباط اجتماعي گريزان است (افروز،1385).

اگرچه افراد كمرو در ظاهر بسيار آرام هستند اما در واقع ناآرامي،آشفتگي و اشتغال ذهني زيادي را در مورد اين كه چطور توسط ديگران ديده مي شوند را تجربه مي كنند (سندرس، چستر، 2008). كودكان و نوجوانان كمرو بيشتر احتمال دارد كه تنهايي، نارضايتي اجتماعي، ادراك منفي از خود، اضطراب و افسردگي را گزارش كنند (فوردهام[23]، استيونسون هايند[24]، 1999، ماسي، 2003، رابين، 1995).

در مطالعه اي كه به بررسي ارتباط بين كمرويي و نشانه هاي بيماري در كودكان كمرو و غير كمرو پرداخته است، به مدت چهار هفته، والدين، شكايت هاي جسماني فرزندانشان و مشاهدات خود را ثبت كردند. بچه هاي كمرو بيشتر روزها از ناخوشي خود شكايت مي كردند و والدين آنها نشانه هاي ناخوشي بيشتري را در آنها در مقايسه با كودكان غير كمرو مشاهده كردند. از جمله آشفتگي هاي معده اي-روده اي بيشتر. تلويحات چندي در مورد اين نتايج ارايه شده است. از جمله: احتمال آستانه انگيختگي پايين در محورهاي هيپوتالاموس-هيپوفيز-آدرنال كودكان كمرو كه در نتيجه خودشان و والدينشان در مورد نشانه هاي بيماري حساس تر هستند (چونگ[25] و اوانس[26]، 2002).

مطالعه اي توسط گري تراب[27] نشان داد که ميان كمرويي، اضطراب و افسردگي همبستگي مثبت وجود دارد (اسنهالاتا و مارتی، 2003).

خجالت،افسردگي، اضطراب و احساس انزوا مقوله هايي هستندكه مخرب زندگي افراد به حساب مي آيند. زيمباردو، پيلكونيس و نوروود (1974) گزارش داده اند كه حدود 40 درصد از جمعيت بيان كرده اند كه مشكلاتي دارند كه نتيجه مستقيم خجالت و كمرويي آنها است (اندرسون و آرنولد،1999).

نظريه دلبستگي (بالبي،1980 )، نظريه شناختي (بك، 1967) و نظريه روان تحليل گري (بلت و هومان، 1992) همگي بر اين عقيده هستند كه اختلال در ارتباط اوليه فرزندان و والدين برجسته كننده و پيش بيني كننده اختلالات بعدي دوران نوجواني مانند افسردگي، اضطراب و كمرويي مي باشد(رستيفو[28] و بوگلز[29]، 2009). نتايج تحقيق ديگري نشان مي دهد كه كنترل غيرمؤثر مادري، با اعتماد به نفس پايين و نشانه هاي اضطراب و افسردگي بالا در آنها مرتبط بوده است(ميلر، وارنر، ويكراماراتن و ويسمن، 1999).

با توجه به مباحث بالا اين سئوال مطرح است که مجموعه عوامل مداخله گر در شکل گيری كمرويي  چگونه در تعامل با يکديگر عمل می کنند. در سالهای اخير تلاش بسياری از روان شناسان ارائه يک مدل جامع از عوامل موثر در شکل گيری كمرويي بوده است. هدف پژوهش حاضر پرداختن به بخشی از اين عوامل است، زيرا پرداختن به تمام عوامل اثرگذار از توان اين پايان نامه خارج است. از اين رو در اين پژوهش عوامل روان شناختی و خانوادگی با تاکيد بر عملکرد والدين در پرورش فرزندان مد نظر می باشد.

[1]Metchinda,B.

[2]Biurs,M.

[3]Hamison,C

[4]Kombring,E

[5]Graham,M.

[6]Jakob,R.

[7]Papero,C.

[8]shyness

[9]Mayer,Meninger,Whitesman

[10]Psyhologial health

[11]suicide

[12]Mussen,G

[13]Gudino,O.

[14]Lau,A.

[15]Saunders,P.

[16]Chester,A.

[17]Cheek,J.

[18]Buss,D.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي مردم شناختي خانواده هاي چند همسري قوم بلوچ
 • پايان نامه شرمساري بازپذيرکننده و بزهکاري؛ تحليل جامعه شناختي نظرية شرمساري بازپذيرکننده «بريث ويت» در بستر خانواده
 • پايان نامه محبت و شيوه هاي ابراز آن در خانواده
 • پايان نامه بازنمايي همسر دوم در سينماي دهه 70 و 80 ايران
 • پايان نامه رابطه بين اضطراب و افسردگي با تعارضات زناشويي در مراجعين به مراکز مشاوره و مددكاري ناجا
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122