پايان نامه بررسي عملکرد فرايند انعقاد سازي به هنگام استفاده از ترکيبي از نانو ذرات اکسيد روي و پلي سولفات آهن و مقايسه ي آن با پلي آکريل آميد و چند پلي الکتروليت متداول بر روي پساب پايه روغني خروجي از عمليات حفاري

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي عملکرد فرايند انعقاد سازي به هنگام استفاده از ترکيبي از نانو ذرات اکسيد روي و پلي سولفات آهن و مقايسه ي آن با پلي آکريل آميد و چند پلي الکتروليت متداول بر روي پساب  پايه روغني خروجي از عمليات حفاري یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 101 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه بررسي عملکرد فرايند انعقاد سازي به هنگام استفاده از ترکيبي از نانو ذرات اکسيد روي و پلي سولفات آهن و مقايسه ي آن با پلي آکريل آميد و چند پلي الکتروليت متداول بر روي پساب  پايه روغني خروجي از عمليات حفاري بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده:‌ل
فصل اول2
مقدمه:2
کاهش منابع:2
بازیافت و استفاده مجدد:3
1-1- نفت وحفاری 6
1-1-1- مروری بر تاریخچه ی استخراج نفت در ایران و جهان 6
1-1-2- تعریف حفاری 8
1-1-3- وسایل و تجهیزات مورد نیاز حفاری 9
1-1-4- گل حفاری 9
1-1-4-1- وظایف اصلی گل حفاری 10
1-1-4-2- طبقه بندی گل های حفاری 11
1-2- محیط زیست 15
1-2-1-محیط زیست و انواع آن 15
1-2-2-آلودگی و محیط زیست 16
1-2-2-1-تعریف آلودگی محیط زیست : 17
1-2-2-2-انواع آلوده کننده های محیط زیست : 17
1-2-2-3-خطرات و آسیب های ناشی از آلودگی محیط زیست : 18
1-2-3-اثرات زيست محيطي پسماندهاي حفاري 19
1-2-3-1-تاثیر پساب های ناشی از حفاری بر روی خاک 19
1-2-3-2-تاثیر پساب های ناشی از حفاری در دریا 20
1-3-تصفیه 21
1-3-1-بحث کلی و تعریف تصفیه:    21
1-3-2-تصفیه ی آب :    21
1-3-2-1-دو منظور اساسی از تصفیه آب    22
1-3-2-2-دلایل اهمیت امر تصفیه ی آب ها 22
1-3-3-تصفیه پساب خروجی ناشی از عملیات حفاری :    23
1-3-3-1- سیستم کنترل جامدات 24
1-3-3-2- سيستم Zero Discharge    25
1-3-3-3- سیستم تصفیه و بازیافت آب    25
1-3-4- به کارگیری سیستم انعقاد یا لخته سازی (flocculation )  برای تصفیه ی آب26
1-3-4-1- مکانیسم انعقاد    27
1-3-4-2- انواع منعقد کننده ها    27
1-3-4-3- عوامل موثر در انعقاد :29
1-3-4-4- بهینه سازی فرایند انعقاد و لخته سازی    30
1-4- پلیمر    31
1-4-1- آشنایی با پلیمر ها    31
1-4-2- کاربردهای پلیمرها در صنعت حفاری    33
1-4-2-1- کاربرد پلیمرهایی مثل پلی آکریل آمید در سیالات حفاری :    33
1-4-2-2- تولید سیال پلیمری برای جایگزینی سیال روغنی در صنعت حفاری    33
1-4-2-3- شیرین سازی گازها با غشاهای پلیمری    34
1-4-2-4- دیگر کاربردهای پلیمرها در صنعت حفاری و پالایش نفت    34
1-4-3- کارایی پلیمرها در تصفیه و انعقاد سازی    35
1-4-3-1- کاربرد پلی الکترولیت ها    35
1-4-3-2- مکانیسم انعقاد توسط این دسته از پلیمرها    36
1-4-3-3- انتخاب نوع و مقدار پلي الكتروليت مناسب    36
1-5- فناوری نانو    37
1-5-1- نگاهی کلی بر علم نانو و نانو تکنولوژی    37
1-5-1-1- تاریخچه فناوری نانو    37
1-5-1-2- تعریف نانو تکنولوژی و تشریح مفهوم کلی آن 38
1-5-1-3- اصول بنیادی در نانو    39
1-5-2- کاریرد فناوری نانو در زمینه حفاری چاه های نفت    40
فصل دوم42
2-1- مروری بر کارهای گذشته:    42
فصل سوم    58
3-1- مواد و روشها:     58
3-1-1- روش سنتز اکسید روی در ابعاد نانو:    Error! Bookmark not defined
3-1-2- سنتز پلی سولفات فریک:    Error! Bookmark not defined
3-1-2-1- بررسی ساختاری و ریختشناسی(مورفولوژی):    Error! Bookmark not defined
3-1-2-2- طيف‌سنجي مادون قرمز تبديل فوريه:    Error! Bookmark not defined
3-1-2-3- روش پراش پرتو ایکس:    Error! Bookmark not defined
3-1-2-4- میکروسکوپ الکترونی عبوری(TEM):    Error! Bookmark not defined
3-1-3- بررسی قدرت اسیدی(pH)  در طی فرآیند کهنگی و آزمون پایداری:    Error! Bookmark not defined
3-1-4- پتانسیل زتا:    Error! Bookmark not defined
3-1-5- آزمایشهای مرتبط:    Error! Bookmark not defined
3-1-6- روشهای تحلیلی:    Error! Bookmark not defined
فصل چهار    Error! Bookmark not defined
4-1- نتایج و بحث:    Error! Bookmark not defined
4-1-1- ساختار و ریختشناسی(مورفولوژی):    Error! Bookmark not defined
4-1-1-1- تحلیل طیف FTIR:    Error! Bookmark not defined
4-1-1-2- الگوهای XRD و تحلیل TEM:    Error! Bookmark not defined
4-1-2- خواص ZnOPFS:    Error! Bookmark not defined
4-1-2-1- پایداری ZnOPS:    Error! Bookmark not defined
4-1-2-2- تغییر قدرت اسیدی طی دورهی کهنگی ZnOPFS :    Error! Bookmark not defined
4-1-2-3- تاثیر pH و نسبت مولی آهن/ روی(Zn/Fe) بر پتانسیل زتا:    Error! Bookmark not defined
4-1-3- عملکرد ZnOPFS  در فرآیند انعقاد:    Error! Bookmark not defined
4-1-3-1- حذف کدورت :    Error! Bookmark not defined
4-1-3-2-میزان ته نشینی:    Error! Bookmark not defined
4-1-3-3- حذف SS و COD :    Error! Bookmark not defined
فصل پنج    Error! Bookmark not defined
5-1- نتیجه گیری:    Error! Bookmark not defined
فهرست منابع84

فهرست منابع

اسمعیل کابلی ن، حسنی ا، و جعفرزاده حقیقی فرد ن. 1391. ارزیابی کمیت و کیفیت فاضلاب شرکت ملی حفاری ایران       جهت شناسایی آلودگی منابع آب. اولین همایش ملی تصفیه آب و پساب های صنعتی، ماهشهر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر.

رادمنش ا، و ندا حاجی م. 1391. نقش فناوری های نوین نانو در تصفیه پساب ها، اولین همایش ملی تصفیه آب و پساب های صنعتی، ماهشهر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر.

هاشمی مقدم،ح.1391.مقدمه ای بر غلم نانو و نانو بیوتکنولوژی.دامغان:دانشگاه آزاد اسلامی،141صفحه.

Ahmad A, Ooi B, Wahab M, Choudhury J. 2004. Development of a highly hydrophilic nanofiltration membrane for desalination and water treatment. Elsevier, Desalination, 168, Pages 215-221.

Al-Bastaki N. 2004. Performance of advanced methods for treatment of wastewater: UV/TiO2, RO and UF, Chemical Engineering and Processing: Process Intensification,  Pages 935-940.

Alessandra c, Vincenzo b. 2013. Sonolysis and ozonation as pretreatment for anaerobic digestion of solid organic waste, Ultrasonics Sonochemistry,  Pages 931-936.

Amuda o, Amoo l. 2013. Coagulation/flocculation process and sludge conditioning in beverage industrial wastewater treatment. Journal of Hazardous Materials  .778–783.

Bensadok K, Belkacem M, Nezzal G. 5 February 2007. Treatment of cutting oil/water emulsion by coupling coagulation and dissolved air flotation, Desalination, Volume 206, Issues 1–3, Pages 440-448.

Butler a, Fan m, Brown r, vanLeeuwen j, Sung s, Duff b. 2013. Pilot-scale tests of poly ferric sulfate synthesized using SO2 at Des MoinesWaterWorks. Chemical Engineering and Processing .413–419.

Cañizares p, Martínez f, Jiménez c, Sáez c, Rodrigo m. 28February 2008. Coagulation and electrocoagulation of oil-in-water emulsions.  Journal of Hazardous Materials, Volume 151, Issue 1, Pages 44-51.

Clark R, Scheurman R, Rath H, Van Larr H. 1976. Polyacrylamide/Potassium-Chloride Mud for Drilling Water-Sensitive Shale’s. SPE 5514, Journal of Petroleum Technology, June 7-9,1976.

چکیده:

در مقاله­ی حاضر به بررسی و مطاله­ی نوع جدیدی از مواد منعقدکننده پرداخته شده است و عملکرد فرآیند انعقاد با استفاده از این نوع منعقدکننده مورد ارزیابی قرار گرفت. این نوع جدید، ترکیبی از نانوذرات اکسید روی و پلی فریک سولفات(ZnOPFS) است. ساختار نانوذرات اکسید روی به وسیله­ی روش­های[1]FTIR، [2]XRD و TEM[3] تعیین شد و بر این اساس، مشخص گردید که ZnOPFS، ترکیب پیچیده و مختلطی است که عمدتا از نانوذرات اکسید روی و سولفات فریک تشکیل شده است. اثرات نسبت مولی روی/آهن(Zn/Fe) و (زمان) کهنگی[4] بر pH و پتانسیل زتا[5] نیز با استفاده از روشی معین مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج بدست­آمده نشان داد که در فرآیند بسپارش همزمان[6]، یون روی می­تواند مانع از شکل­گیری انعقاد پلی فریک اسید[7] و متعاقبا بهبود ثبات ZnOPFS ­شود. به علاوه، نتایج حاصله نشان داد که ZnOPFS  به دلیل داشتن یون روی اضافی، می­تواند توان خنثی­سازی بارالکتریکی[8] را در فرآیند تعلیق دیاتومیت[9] و فاضلاب­های آلوده به مواد روغنی افرایش دهد. علاوه بر این،  ZnOPFS از نظر انعقادی کارایی بهتری  نسبت به پلیمرهای انعقادی متداول یعنی، پلی آکریل اسید[10] و پلی روی سیلیکات سولفات[11] در فاضلاب­های آلوده به مواد روغنی دارد.

 فصل اول

مقدمه:

نگرانی­ها در مورد مسائلی از قبیل کمبود منابع، افزایش آگاهی­های زیست­ محیطی و تبدیل شدن دغدغه مسائل زیست­ محیطی به یک موضوع همگانی،  موجب شده است تا بسیاری از شرکت­ها و تولیدکنندگان فردی به بررسی کارایی و انطباق زیست­محیطی فرآیندهای صنعتی خود بپردازند. تولید زباله به عنوان یکی از ناقلین مهم آلودگی، مرکز توجه بسیاری از مطالعات و طرح­ها بوده است. در خصوص پسماندهای مایع از قبیل آب­های آلوده به مواد روغنی، مشکل مضاعف، اتلاف منبعی حیاتی همچون آب و تخلیه­ی آلاینده­های مضر به محیط زیست است که منجر به به­کار گیری روش­های مختلف کمینه­سازی[12] آب­های آلوده شده است که عبارتند از:

کاهش منابع[13]:

در واقع، یکی­از راهبردهای کاهش آب­های آلوده با بیشترین تاثیر مستقیم زیست­محیطی، کاهش منابع است، که منظور از این، کاهش میزان آب مورد استفاده در فرآیندهای صنعتی و بنابراین، کاهش میزان آب تخلیه شده به عنوان پسماند است. این فرآیند عمدتا شامل شناسایی فرایندهایی از قبیل شست­وشو، خنک­سازی و انحلال ترکیبات شیمیایی است که در آن­ها آب، عنصر اصلی است و نیز تعیین حداقل میزان آب لازم جهت تکمیل فرآیندهای مذکور است. کاهش جریان پسماندها، در پسماندهای مایع بالقوه مضری همچون آب­های آلوده به مواد روغنی که به دفع[14] و تصفیه[15]­ی خاص نیاز دارند، نیز  سبب کاهش فضای دفع و یا انرژی تصفیه­ی مورد نیاز جهت بی­خطر سازی پسماندها می­گردد. تمیز کردن سطوح با پارچه خشک حتی در کارهای روزمره­ای همچون روغن­کاری قطعات فلزی، موجب کاهش میزان آب و پسماندهای آلوده به مواد روغنی شده و باعث افزایش طول عمر بسیاری از روان­کننده­های روغنی می­شود.

بازیافت و استفاده مجدد[16]:

راهبرد دوم جهت کاهش آب­های آلوده، بازیافت و استفاده مجدد از پسماندهای مایع مضر است که به فرآیندهای صنعتی این امکان را می­دهد تا میزان آب سالم و پاکیزه مورد استفاده را به حداقل رسانده و به دنبال آن میزان آب آلوده­ی حاصله را کاهش دهند. برای مثال، لازم نیست که آب مورد نیاز جهت خنک­سازی قطعات ماشین­ کاملا پاکیزه باشد تا کارکرد بهتر و موثرتری داشته باشد. بنابراین، استفاده از آب نسبتا آلوده جهت اهداف مختلف موجب کاهش کلی مصرف آب و تولید پسماند می­شود و حتی در فرآیندهایی با مقیاس کوچکتر، برای تمیزکردن سطوح متعدد، استفاده از یک سطل آب به جای بازگذاشتن آب(آب جاری)، مصرف آب و حجم آب آلوده به مواد روغنی ایجادشده را به طور قابل توجهی کاهش می­دهد.

تصفیه[17]:

کانال اصلی هدایت آلاینده­ها(روش تصفیه End-of-pipe)[18] یکی دیگر از راهبردهای مهم کاهش پسماندهای سیال صنعتی مانند آب­های آلوده به مواد روغنی است. با توجه به نوع روغن­های محلول در آب می­توان از فرآیندهای پالایشی[19] و شیمیایی مختلفی به منظور پاک­کردن همه یا بیشتر روغن­های معلق در پسماندها استفاده کرد و در همن راستا می­توان جریان آب پاکیزه­ای که برای محیط­زیست خطر کمتری دارد و برای دیگر فرآیندها  نیز قابل استفاده مجدد است را ایجاد نمود. حتی در مکان­های خانگی، عبور آب آلوده از فیلتر شنی[20] و یا حتی سطل شنی حفره­دار حاوی مقداری شن­وماسه می­تواند به طور قابل توجهی آب را پاکیزه کرده و آب­ آلوده را به یک منبع پاکیزه و قابل استفاده تبدیل کند.

اولویت­بندی و هم افزایی:

هیچ­یک از سه مورد مذکور به تنهایی کارساز نیستد و با ترکیب هر سه روش، می­توان به موثرترین راهبرد کاهش آب­های آلوده دست یافت. گام اول، محدود کردن منابع مورد استفاده، تعیین دقیق میزان آب مورد نیاز و شناسایی هر نوع فرآیند مصرفی است. شناسایی نوع آب­های آلوده در حال ایجاد و این­که آیا می­توان مجددا از آن­ها استفاده کرد یا خیر کمک شایانی به کاهش میزان آب­های آلوده می­کند. و در نهایت، طراحی رویکردی عملیاتی، موجب به حداقل رساندن تاثیرات زیست محیطی خواهد شد.

در واقع، فاضلاب­های آلوده به مواد روغنی، ترکیبی از آب و مقداری روغن سطحی، لجن نفتی و مواد ته­نشین شده اند که اغلب نیز حاوی مقدار قابل توجهی سنگ­ریزه و ذرات جامد همراه با نفت هستند که می­بایست به کمک تاسیسات فرآوری نفتی کنترل و مهار شوند.

پلی آکریل آمید با نام آیوپاک poly (2-propenamide)  یا  poly (1-carbamoylethylene) پلیمری است که از زیرواحدهای آکریل آمیدی ساخته شده است(-CH2CHCONH2-). این نوع پلیمر را می­توان طوری سنتز کرد که دارای ساختار خطی- زنجیره­ای ساده و یا اتصال عرضی باشد و این کار معمولا با استفاده از (N,N’-methylenebis acryl amide) صورت می­گیرد. پلی آکریل آمید سمی نیست. و  در صورتی که دارای اتصال عرضی باشد، امکان حضور مونومر در ساختار آن بسیار کاهش می یابد. از آنجایی که این پلیمر قدرت جذب آب بالایی دارد، در زمان هیتدارته شدن به صورت ژلی نرم ظاهر می­شود که در تولید الکتروفورز ژل پلی آکریل آمید[21] و ساخت لنزهای تماسی کاربرد دارد. در صورتی که دارای ساختار خطی- زنجیره­ای باشد، می­توان از آن به عنوان عامل غلیظ­کننده[22] و معلق­کننده[23] نیز استفاده نمود و اخیرا نیز به عنوان پرکننده زیرپوستی[24] در جراحی­های زیبایی چهره مورد استفاده قرار گرفته است. پلی آکریل آمید،یک پلیمری خطی است که شامل واحد های مونومری با گروه های عاملی آمیدی است و روی سطح ذرات جذب می­شوند. این ذرات در ظول زنجیره­ ی پلیمری، پل هایی جهت نزدیکتر شدن به هم تشکیل می­دهند. این فرایند، لخته سازی[25] نامیده می­شود و به طور گسترده ای در تصفیه فاضلاب­ مورد استفاده قرار می­گیرد. پلی آکریل آمید توانایی اتصال ذرات معلق در محلول را  از طریق  فرآیند جذب سطحی دارند. پلیمرها اغلب دارای بارهای الکترواستاتیک[26] می­باشند، که این در فرآیند لخته سازی به ذرات معلق اجازه می­دهد که بارهای سطحی خود را خنثی نموده و به هم بچسبند. زمانی که پلی آکریل آمید آبی محلول به فاضلاب اضافه می­شود، گروه­های آمیدی فعال روی زنجیره­ ی پلیمری، به سطح ذرات معلق در فاضلاب چسبیده و با پل­های اتصالی که از این طریق بین آن­ها به وجود می­آید، با ساختار تازه شکل گرفته خود، شروع به دفع از آب می­کنند. اکنون وقتی که ذره­ای کوچک، به لخته­ای بزرگتر تبدیل می­شود می­تواند میزان ته­نشینی مواد در فرآیند شفاف­سازی، میزان سیالیت در سیستم DFA  و پاکیزه کردن آب در تجهیزات غلیظ­کنند­ه­ی لجن را بهبود بخشد. پلی آکریل آمید به طور گسترده در تصفیه فاضلاب خانگی،به صورت خمیر در آوردن پسماند معدن­کاری و کاغذ سازی، و درمان پساب پتروشیمی، مواد شیمیایی، صنایع نساجی، ماسه­های نفتی و صنایع معدنی استفاده می­شود. علاوه بر این، پلی سولفات سیلیکات روی، نوع جدیدی از لخته­سازهای معدنی[27] است که از طریق فرآیند بسپارش همزمان (کوپلیمریزاسیون) تولید شده و متشکل از سیلیکات، سولفات و  روی است.مقایسه ی رفتارهای لخته سازی مربوط به پلی آلومینیوم کلراید، پلی سولفات فریک، پلی سیلیکات فریک و پلی سیلیسیم بور فریک زینک سولفات مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج مقالات مختلف مربوط به بررسی تاثیر درجه حرارت، قدرت اسیدی[28]، زمان نگهداری و مقدار مصرفی(دوز) بر فرآیند لخته­سازی مطالعه شد و نتایج نشان داد که ترکیب نانوذرات اکسید روی و پلی سولفات فریک(ZnOFS)، بهترین عملکرد لخته­ای را دارند.

 نفت و حفاری

مروری بر تاریخچه ی استخراج نفت در ایران و جهان

نفت در ایران از هزاران سال پیش به واسطه نشت طبیعی آن در مناطق جنوبی شناخته شده بود. در دایرة المعارف بزرگ لاروس آمده است ” نخستین چاه نفت به فرمان داریوش شاهنشاه هخامنشی در استان شوش حفاری شده است. کاوش های باستان شناسی نشان داده است که مردمان کشور ایران حدودا پنج هزار سال قبل از قیر برای تهیه ملاط و اندود کردن کشتی ها و همچنین از نفت برای ایجاد روشنایی و درمان بعضی از امراض استفاده می کرده اند. هردوت تاریخ نویس یونانی دنیای باستان در کتاب خود چگونگی کندن چاه و استخراج نفت در ایران را شرح داده است، به گفته وی در محلی به نام ” اردریکا” در نزدیکی شوش، چاهی بوده است که نفت و آب نمک را از آن  به کمک چرخ و دلو استخراج کرده و در حوضچه های سرباز نزدیک آن میریختند، تا مواد سبک نفت، تبخیر شده و از قیر و نمک سفت شده استفاده می کردند.

در دنیای مدرن اولین چاه نفت توسط شخصی به نام دریک (DRAKE ) که پایه گذار موسسه ای بنام PENNSYLVANIA ROCK OIL COMPANY بود، به تاریخ 27 اوت 1859 میلادی در ایالت پنسیلوانیای  آمریکا  حفر شد، از این حلقه چاه که بعد از حدود 5 سال تلاش  در عمق 23 متری به نفت رسید، در اولین روز حدود چهار هزار لیتر نفت به دست آمد. و این مقدمه ی پیدایش صنعت بزرگی به نام صنعت نفت در جهان بود که تمام معادلات سیاسی و اقتصادی دنیا را تحت شعاع قرار داد.

[1] Fourier Transform Infrared Radiation : طيف‌سنجي تبديل فوريه مادون قرمز

[2] X- Ray diffraction : پراش پرتو ایکس

[3] Transmission Electron Microscope : میکروسکوپ الکترونی عبوری

[4] aging time

[5] zeta potential

[6] co-polymerization

[7] poly-ferric acid

[8] charge-neutralization

[9] diatomite suspension

[10] poly acryl amide

[11] poly zinc silicate sulfate

[12]  minimization techniques

[13] Source Reduction

[14] Disposal

[15] Treatment

[16] Recycle and Reuse

[17] Treatment

[18] End-of-pipe treatment

[19] Filtration

[20] sand filter

[21] polyacrylamide gel electrophoresis

[22] Thickener agent

[23] suspending agent

[24] subdermal filler

[25] Flocculation

[26] electrostatic charges

[27] inorganic flocculant

[28] Acidity

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122