پايان نامه بررسي عملکرد لرزه اي سازه هاي فولادي بر روي خاک هاي انعطاف پذير

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي عملکرد لرزه اي سازه هاي فولادي بر روي خاک هاي انعطاف پذير  یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 144 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه بررسي عملکرد لرزه اي سازه هاي فولادي بر روي خاک هاي انعطاف پذير  بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده    1
فصل اول :طرح مسئله
1-1- بیان مسئله    3
2-1- اهداف تحقیق    4
فصل دوم : مروری بر تاثیر انعطاف پذیری خاک بر عملکرد لرزه ای سازه
2-1- مقدمه    7
2-2- تأثیر زمین بر واکنش سازه در زمان زلزله    8
2-3- خاک    9
2-3-1- مقدمه     9
2-3-2- مفهوم خاک در مهندسی عمران    9
2-4- رفتار سازه در برابر زلزله     10
2-5- سیستم‌های مقاوم در برابر بار جانبی     14
2-5-1- سیستم قاب های خمشی    16
2-6- بررسی پدیده اندرکنش خاک و سازه    17
2-6-1- مقدمه    17
2-6-2- تعریف اندرکنش    18
2-6-3- تأثیر اندرکنش بین خاك و سازه بر روي پارامترهاي سازه    22
2-6-4- روشهاي تحلیل اندرکنش    25
2-6-4-1- روش جرم، فنر، میراگر     25
2-6-4-2- روش مستقیم    27
2-6-4-3- روش زیر سازه     28
2-6-4-4- روش هاي حل مختلط    31
2-6-4-4-1- المانهاي محدود + المانهاي نامحدود    32
2-6-4-4-2- المانهاي محدود + اجزاي مرزي    34
2-6-4-4-3- روشهاي پیوندي      36
2-6-5- نتیجه گیري و مقایسه روشهاي تحلیل    38
2-7- مروری بر تحقیقات گذشته    40
2-7-1- محمد ملکی و علی محمد سیف زاده     40
2-7-2-کوشیک بتاچاریا، سِخار چاندرا دوتا     43
2-7-3- مجید علی نژاد و علی شفیعی     45
2-7-4- عماد قدرتی، حسین جهانخواه، محمدعلی قناد     46
2-7-5- یوچوآن تانگ و جیان ژانگ    48
2-7-6-کربُناری، دزی و لِئونی     49
فصل سوم : روش تحقیق و مدل سازی
3-1- مقدمه    52
3-2- آشنایی با روش اجزا‌ی محدود    53
3-2-1- مقدمه    53
3-2-2- روش اجزاء محدود    56
3-3- آشنایی با ABAOUS    60
3-3-1- مقدمه    60
3-3-2- محصولات ABAQUS    62
3-3-3- مقایسه‌ی روش‌های ضمنی و صریح در مسائل وابسته به زمان    62
3-4- مشخصات سازه‌های مورد بررسی    64
3-5- مشخصات مصالح و اعضای سازه‌ها    65
3-5-1- فولاد    65
3-5-2- بتن     67
3-6- بارگذاری و طراحی سازه‌ها    67
3-7- مشخصات ساختگاه    69
3-7-1- خاک‌های مورد مطالعه    69
3-7-2- مشخصات و عمق خاک‌ها از سنگ بستر    72
3-7-3- معیار گسیختگی موهر- کولمب    73
3-7-4- مدل خاک‌ها    78
3-8- بارگذاری دینامیکی زلزله    80
3-9- تعریف تماس بین سازه و خاک    83
3-10- تعیین ابعاد بهینه‌ی خاک    86
3-10-1- میرایی خاک    86
3-10-2- میرایی هندسی    90
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
4-1- مقدمه    94
4-2- تحلیل فرکانسی    95
4-3- تحلیل دینامیکی     96
4-3-1- مقدمه    96
4-3-2- بررسی عملکرد لرزه ای  سازه های فولادی  قرار گرفته بر روی خاک رسی    97
4-3-2-1- برش پایه    97
4-3-2-2- تغییر مکان جانبی نسبی طبقات    100
4-3-3-بررسی عملکرد لرزه ای  سازه های فولادی قرار گرفته بر روی خاک ما سه ای متراکم    102
4-3-3-1- برش پایه    102
4-3-3-2- تغییر مکان جانبی نسبی طبقات    105
4-3-4- بررسی عملکرد لرزه ای  سازه های فولادی قرار گرفته بر روی سنگ بستر    110
4-3-4-1- ضریب زمین ساختگاه    111
4-3-4-1-1- مقادیر ضرایب زمین ساختگاه حاصل از نرم افزار Abaqus    111
4-3-4-1-2- مقادیر ضرایب زمین ساختگاه بر اساس آئین نامه 2800    115
4-3-4-2- تغییر شکل  سازه     117
فصل پنجم : نتایج و پیشنهادات
5-1- مقدمه    122
5-2- نتایج    123
5-2-1- نتایج حاصل از تعیین ابعاد بهینه مدل‌های خاکی    123
5-2-2- نتایج حاصل از تحلیل فرکانسی    123
5-2-3- نتایج حاصل از تحلیل دینامیکی     124
5-2-3-1- نتایج حاصل از بررسی عملکرد لرزه ای سازه های فولادی قرار گرفته بر روی خاک رسی    124
5-2-3-2- نتایج حاصل از بررسی عملکرد لرزه ای سازه های فولادی قرار گرفته بر روی خاک ماسه ای    124
5-2-3-3- نتایج حاصل از بررسی عملکرد لرزه ای  سازه های فولادی قرار گرفته بر روی سنگ بستر    125
5-3- پیشنهادات    126
منابع    127

منابع

1) اتکینسون ، جی.اچ. و برانزبی، پی.ال. (1390). مکانیک خاک مقدمه ای بر حالت بحرانی در خاک. فصل اول و چهاردهم، تهران: انتشارات دانشگاه علم و صنعت.

2) ازهری، م. و میرقادری، س.ر. (1390). اصفهان. طراحی سازه‌‌های فولادی ( جلد چهارم). انتشارات ارکان دانش. فصل اول و چهارم و هشتم.

3) آیین نامه طراحی ساختمان‌ها در برابر زلزله-استاندارد 2800 زلزله ایران. (1384). مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن.

4) بابائی، ا و بهنام فر، ف. (1382). بررسی اندرکنش خاك و سازه در ارتباط با طیف هاي بازتاب آئین نامه اي. سمینار(کارشناسی ارشد). دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات،.

5) باقریپور، م. (بی‌تا). تحلیل لرزه اي سدها به روش کوپل المانهاي محدود- نامحدود.

6) باقریپور، م.و مرندي، م .(بی‌تا).. تحلیل اندرکنش سازه- خاك با استفاده از المانهاي نامحدود دینامیک.

7) جعفري جبلي، ع و رهگذر، م. ع. (1389).  بررسي اثر عمق لايه و نوع زلزله در خاك هاي مختلف بر اندركنش خاك و سازه. پايان نامه كارشناسي ارشد .دانشگاه آزاد نجف آباد.

8) حسین زاده، ن.، و ناطقی الهی، ف. (1382). مطالعه اندرکنش خاك- سازه در ساختمانهاي منفرد و مجاور هم روي میز لرزان. استقلال، سال22، شماره 2.

9) خسرو برگی .(1391). اصول مهندسی زلزله. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.

10) رهگذر، م.ع و جعفری جبلی، ع. (1389). بررسی رفتار لرزه ای اندرکنش خاک و سازه. چهارمین همایش بین المللی مهندسی زئوتکنیک و مکانیک خاک ایران. تهران.

11) سعادتی، م،ت و  نورزاد، ا. (1376). اندرکنش شمع و خاك در حالت بارگذاري دینامیکی. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علوم و فنون مازندران.

12) علی نژاد، م و شفیعی، ع. (1390). اثرات اندرکنش خاک-سازه بر رفتار و عملکرد لرزه ای سازه‌‌های قابی سه بعدی (ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله).

13) قدرتی امیری، غ.، سید کاظمی، ع و رضویان امرئی، س. ع. (1388). ارزيابي لرزه اي ساختمان هاي فولادي قاب خمشي معمولي. نشریه علمی و پژوهشی سازه و فولاد. شماره پنجم.

14) قدرتی. ع.، جهانخواه، ح و قناد، م. ع. (1390). اثر اندرکنش خاک و سازه بر مودهای بالاتر ارتعاشی (ششمین کنگره ملی مهندسی عمران).

15) گتمیری. ب و تاج الدینی، ح. (1382). بررسی اثرات رفتار غیر خطی خاک بر پاسخ دینامیکی سازه‌‌های بلند. نشریه دانشکده فنی، جلد 37، شماره 2، ص283-294

16) محمد ملکی. م و سیف زاده، ع. م. (1389). تحلیل دینامیکی اندرکنش خاک- سازه با استفاده از تقابل دو نرم افزارsap  و flac. پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران. دانشگاه فردوسی مشهد.

17) مقررات ملی ساختمان. (1388). مبحث ششم: بارهای وارده بر ساختمان. نشر توسعه ایران.

18) مقررات ملی ساختمان. (1388). مبحث دهم: طرح و اجرای ساختمان‌‌های فولادی. نشر توسعه ایران.

19) مکاري رحمدل، ج و نورزاد، ا. (1375). بررسی اندرکنش دینامیکی سازه و خاك با روش المان هاي تشعشع. پایان نامه (کارشناسی ارشد). دانشگاه تهران.

20) میر لوحی، س.ج.، معمارزاده، پ و بهنام فر، ف. (1390). بررسی انعطاف پذیری خاک بر رفتار لرزه ای قاب دیوار برشی فولادی. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد نجف آباد.

21) ABAQUS. user ‘s Manual. ABAQUS version 6.12.

22) Applied Technology council (ATC). (1978). Tentative provisions for the Development of seismic Regulations. Rep.No ATC 3-06.

23) Bhattacharya, K. and Dutta. S. C. (2004). Assessing lateral period of building frames incorporating soil-flexibility. Sound and vibration. vol.269,pp 795-821.

24) Building seismic safety council (BSSC). (1995). NEHRP Recommended Provisions for seismic Regulations for New Buildings, part 1.Provisions and part 2. Commentary.’ Rep.No.FEMA 222A.

چکیده

همان‌طور که می‌دانیم اکثر طراحان به هنگام تحلیل دینامیکی سازه، زمین بستر آن را صلب فرض می‌کنند و از انعطاف پذیری آن صرف‌نظر می‌کنند. و یا این‌که تحریک ثبت شده در میدان آزاد[1] ساختگاه را به پای سازه اعمال می‌کنند. در صورتی که در هنگام وقوع زلزله، رفتار غیر خطی خاک زیرین و وقوع پدیده اندرکنش خاک- سازه[2]، تغییرات غیر قابل چشم پوشی را در عملکرد لرزه ای سازه به وجود می‌آورند. از این رو تصمیم گرفته شده در این پایان نامه با در نظر گرفتن خاک زیر سازه و مدل کردن آن همراه با سازه در نرم افزار آباکوس[3] و با در نظر گرفتن اندرکنش خاک- سازه و رفتار غیر خطی مصالح خاک و فولاد به بررسی عملکرد لرزه‌ای سازه‌های فولادی بر روی خاک‌های انعطاف پذیر پرداخته شود. برای این منظور دو مدل قاب خمشی فولادی (طراحی شده بر اساس مبحث دهم مقررات ملی ساختمان ایران و آیین‌نامه‌ی 2800) بر روی دو نوع خاک به روش مستقیم و با بهره‌گیری از روش المان محدود و اعمال رکورد زلزله نورث‌ریج تحلیل شده و تغییرات ایجاد شده در عملکرد لرزه‌ای آن‌ها با تمرکز بر پارامترهای تغییر مکان جانبی نسبی طبقات و برش پایه به دست می‌آید. در ادامه بستر سازه‌های مورد نظر را به صورت صلب فرض کرده و با بدست آوردن پارامترهای ضریب بستر و تغییر شکل سازه، اهمیت در نظر گرفتن انعطاف پذیری خاک زیر سازه و اندرکنش خاک- سازه به هنگام تحلیل دینامیکی سازه‌ها نشان داده می‌شود. تحقیقات نشان می‌دهد که در خاک‌‌های انعطاف پذیر با افزایش ارتفاع سازه مقدار برش پایه افزایش می‌یابد و با افزایش عمق خاک زیر سازه، مقدار برش پایه و مقدار تغییر مکان جانبی نسبی طبقات افزایش می‌یابد. از طرفی با کاهش انعطاف پذیری خاک زیرسازه، از مقدار برش پایه کاسته می‌شود و مقدار تغییر مکان جانبی نسبی طبقات در سازه‌‌های قرار گرفته بر روی خاک کم عمق افزایش یافته و در سازه‌‌های قرار گرفته بر روی خاک عمیق با کاهش همراه است. همچنین نتایج تحقیقات بیانگر اهمیت در نظر گرفتن اندرکنش خاک- سازه و انعطاف پذیری خاک زیر سازه به هنگام تحلیل دینامیکی سازه‌ها می‌باشد.

کلید واژه‌ها : انعطاف پذیری خاک، اندرکنش خاک – سازه، رفتار غیر خطی خاک، تحلیل دینامیکی، تحلیل فرکانسی، نرم افزار آباکوس، قاب خمشی فولادی

فصل اول « طرح مسئله »

 1-1- بیان مسئله

توجه به اثر خاک در عملکرد سازه حین زلزله موضوعی است که در دهه‌های اخیر مورد توجه تحقیقات بسیاری قرار گرفته است. خاک عاملی است که می‌تواند به طرز چشم گیری بر عملکرد سازه تأثیر‌گذار باشد. مطالعات انجام شده در مورد اثر خاک در عملکرد سازه‌ها بیشتر در حوزه‌ی اثر ساختگاه[4] انجام گرفته و به پدیده‌ی اندرکنش خاک – سازه کمتر توجه شده است.

اعمال رکورد زلزله به پای سازه با فرض قرار گیری آن بر بستر صلب روشی است که معمولاً برای ارزیابی پاسخ سازه و بررسی عملکرد آن به کار می‌رود. گرچه فرض صلبیت خاک، تغییر عمده‌ای در عملکرد سازه‌های واقع بر بستر سنگی ایجاد نمی‌کند، ولی با افزایش انعطاف پذیری خاک، تغییرات غیر قابل چشم‌پوشی در اثر اندرکنش خاک- سازه و رفتار غیر خطی خاک، در این رفتار حاصل می‌گردد.

در واقع اندرکنش خاک و سازه باعث دو تغییر مهم در عوامل مؤثر بر رفتار سازه در زلزله می‌گردد. اولین آن‌ها مربوط به تغییر در تحریک مؤثر اعمالی به پای سازه است، بدین معنی که تحریکی که سازه تجربه می‌کند، متفاوت از تحریکی است که در سطح خاک عاری از سازه و پی (خاک دست نخورده) ثبت شده‌است. این اثر، اندرکنش سینماتیکی[5] نام دارد.

و دومین اثر اندرکنش اینرسی نام دارد که این اثر از مهم‌ترین اثرات اندرکنش خاک- سازه محسوب می‌گردد و ناشی از انعطاف پذیری خاک زیر پی و انتشار امواج ناشی از حرکت سازه و پی دارای جرم به سمت بی‌نهایت خاک است. که در مورد اندرکنش خاک و سازه و اثرات و روش‌های در نظر گرفتن آن در سیستم خاک- سازه در فصل آینده به طور مفصل توضیحاتی داده شده است.

لذا همان‌طور که اشاره شد توجه به انعطاف پذیر بودن خاک یا همان تکیه‌گاه سازه، یکی از عوامل بسیار مؤثر در تعیین پاسخ سیستم می‌باشد که قصد داریم در این تحقیق با ورود اطلاعات و داده‌هایی همچون نوع خاک و ارتفاع آن از سنگ بستر، ارتفاع سازه و اعمال رکورد زلزله، طیف وسیعی از حالت‌های گوناگون را پوشش دهیم تا به این مهم دست پیدا کنیم.

 1-2- اهداف تحقیق

هدف از این تحقیق بررسی اثرات انعظاف پذیری خاک بر روی سازه‌های فولادی با سیستم قاب خمشی می‌باشد. بدین منظور اهداف این پایان نامه به صورت زیر شرح داده می‌شود:

1) مطالعه و بررسی پیشینه مبحث اندرکنش خاک و سازه، مطالعات انجام گرفته، تجارب زلزله‌های گذشته و اثرات آن و روش‌های محاسبه.

2) انتخاب نرم افزار المان محدود مناسب که کلیه‌ی جوانب این مطالعه همچون مدل‌سازی، شرایط مرزی، مش بندی، توان انجام تحلیل‌ها به روش‌های گوناگون و غیره را بتواند پوشش دهد و دارای توانایی بالای گرافیکی، ارائه‌ی انواع نتایج به صورت جدول و نمودار و توانایی بالای برنامه نویسی با چندین زبان مختلف را داشته باشد. بدین منظور در این پایان نامه از نرم‌افزار المان محدود Abaqas v.6.12 که کلیه‌ی خصوصیات ذکر شده را دارا می‌باشد، استفاده شده است.

3) بررسی و مشاهده ی تغییرات ایجاد شده در عملکرد لرزه‌ای قاب‌های فولادی 4 و 5 طبقه قرار گرفته بر روی خاک نوع NC (رس پیش تحکیم یافته معمولی که یک خاک انعطاف‌پذیر می‌باشد)، با تمرکز بر پارامترهای تغییر مکان جانبی نسبی طبقات و برش پایه.

4) بررسی و مشاهده ‌ی تغییرات ایجاد شده در عملکرد لرزه‌ای قاب‌های فولادی 4 و 8 طبقه‌ی قرار گرفته بر روی خاک نوع DS (ماسه‌ی متراکم که یک خاک سخت می‌باشد)، با تمرکز بر پارامترهای تغییر مکان جانبی نسبی طبقات و برش پایه.

5) بررسی و مشاهده‌ی تغییرات ایجاد شده در عملکرد لرزه‌ای قاب‌های فولادی 4 و 8 طبقه بدون در نظر گرفتن خاک زیر سازه و صلب فرض کردن بستر آن و مقایسه‌ی نتایج آن‌ با دو مورد 3 و 4 با تمرکز بر پارامترهای ضریب بستر و تغییر شکل سازه، جهت نمایش اهمیت در نظر گرفتن اندرکنش خاک- سازه و انعطاف پذیری خاک زیر سازه هنگام تحلیل دینامیکی سازه ها.

فصل دوم « مروری بر تاثیر انعطاف پذیری خاک بر عملکرد لرزه ای سازه »

 2-1- مقدمه

با توجه به این‌که رفتار زمین در رابطه با تأسیسات مهم و سازه‌های بلند و به طور کلی ابنیه‌ی فنی از ارکان اساسی هر طرح به شمار می‌آید، شناخت هرچه دقیق‌تر و کامل‌تر و مطالعه‌ و بررسی مسائل جنبی آن از ملزومات پایه‌ای بود، و ابزار انگار ناپذیر طراحی و ساخت اطمینان‌بخش و اقتصادی آن می‌باشد.

با توجه به پیشرفت‌های شگرف در زمینه‌های مختلف زمین شناسی مهندسی و لرزه‌شناسی در سال‌های اخیر، دسترسی به شناخت صحیح‌تر و مناسب‌تر زمین هموار گردیده‌است، لذا آگاهی از چگونگی رفتار زمین در رابطه با سازه‌ها در دراز مدت، نقش حیاتی در طراحی پروژه‌های عمرانی ایفا می‌نماید و هرچه این سازه‌ها از اهمیت و پیچیدگی بیشتری برخوردار باشند الزاماً دامنه‌ی کاوش و تحقیقات برای شناخت دقیق‌ رفتار زمین گسترش می‌یابد.

اصولاً بررسی‌های زمین شناسی نه تنها از نظر شناخت محل کلیه‌‌ی طرح‌های بزرگ، ضروری می‌باشد، بلکه در مورد طرح‌های با مقیاس کوچک نیز نتایج مطلوبی در بر دارد. این بررسی‌ها می‌بایست از نخستین مراحل شناسایی محل اجرای طرح‌ها شروع شده و هم‌زمان با سایر مطالعات و آزمایش‌های مربوط به ژئوفیزیک، حفر گمانه‌ها، چاه‌ها، گالریها، مکانیک سنگ و … ادامه یابد.

پس از اشاره‌ی مختصر به اهمیت مسأله‌ی زمین‌شناسی و اهمیت پروژه‌ی طرح سازه در برابر زلزله، به جزئیات این مسأله از نقطه نظر فنی پرداخته می‌شود.

2-2- تأثیر زمین بر واکنش سازه در زمان زلزله

زمین به دو طریق کلی بر رفتار و نحوه‌ی انهدام سازه در مقابل زلزله مؤثر می‌باشد]9[:

1) زمین به عنوان تکیه‌گاه، ممکن است در حین وقوع زلزله پایداری و مقاومت اولیه‌ی خود را از دست بدهد.

2) زمین بر خصوصیات نیروی زلزله وارد بر سازه اثر می‌گذارد.

حالت اول:

با توجه به جنس لایه‌های موجود در زیر سازه، ممکن است در اثر زلزله خرابی‌های ذیل به وجود آید:

نشست کلی و یا نامساوی (Total & differential settlement)

ناپایداری پی به علت تقلیل باربری

افزایش فشار منفذی و کاهش مقاومت برشی خاک و در نتیجه وقوع روان‌گرایی[6]

ناپایداری شیروانی‌ها و شیب‌ها به علت وقوع زمین لغزه

تمام این حالات، ناپایداری پی سازه را همراه خواهد داشت.

حالت دوم:

وضعیت عمق و خصوصیات خاک، لرزش‌های ناشی از زلزله را تقویت نموده و در نتیجه نیروهای وارده بر سازه را ممکن است افزایش دهد.

در این حالت با فرض این‌که خود خاک بر خلاف حالت قبل کاملا در مقابل زلزله پایدارمی باشد، ولی با تأثیر بر مشخصه‌های لرزه‌ای زمین نظیر شتاب زلزله، حداکثر سرعت، حداکثر تغییر مکان در سطح زمین و مدت زمان ارتعاشات مؤثر بر زلزله بر واکنش سازه در برابر زلزله اثر می‌گذارد.

2-3- خاک]1[

2-3-1- مقدمه

خاک به عنوان یکی از مصالح که در مهندسی عمران مطرح است، همان اهمیتی که فولاد و بتن دارند را دارا می‌باشد. در کارهای عمرانی، خاک ممکن است مورد حفاری قرار گرفته و یا روی هم انباشته یا پخش گردد. تمام سازه‌های انسان ساز، جز آن‌هایی که شناورند یا در پرواز، بر روی خاک یا سنگ قرار دارند.

برای مشخصات مصالح مهندسین عمران درگیر طراحی و اجرای پروژه‌های عمرانی بوده و مجبور به انجام محاسباتی هستند که ایمنی و امکان بهره‌برداری (سرویس دهی) سازه‌ی مورد نظر را نشان می‌دهد، و لیکن قبل از آن که چنین محاسبات بتواند انجام پذیرد، رفتار مکانیکی مصالح مهندسی از قبیل فولاد، بتن و خاک باید کاملاً درک شود.

 2-3-2- مفهوم خاک در مهندسی عمران

بسیاری لغت « خاک» را برای لایه‌ی نسبتاً نازک سطحی که برای رشد و نمو گیاه استفاده می‌شود به کار می‌برند. ولی در مهندسی عمران مراد از خاک، مصالح این لایه نیست، چون در کارهای مهندسی این لایه قبل از شروع به کار از محل برداشته می‌شود. لذا در وهله‌ی نخست باید منظور از خاک در مهندسی عمران را تعریف کرد تا بتوان بین سنگ و خاک تمییز قائل شد.

برای تعریف خاک در مهندسی عمران می‌توان آن‌چه را که ترزاقی و پک گفته‌اند]37[ ذکر کرد:

خاک مجموعه‌ای طبیعی از دانه‌های معدنی است که می‌تواند در آب با کار مکانیکی آرامی مانند به هم زدن آب از هم جدا شوند. از طرف دیگر، سنگ نیز مجموعه‌ای طبیعی از کانی‌هایی است که به وسیله‌ی نیروهای چسبنده‌ی قوی و دائمی به یک‌دیگر متصل شده‌اند. از آن‌جا که اصطلاحات «قوی» و «دائمی» در معرض برداشت‌های مختلف هستند لذا مرز بین خاک و سنگ یک مرز اختیاری است.

اسکات ]33[ نیز تعریفی به شرح زیر ارائه کرده‌است:

در مفهوم کلی، خاک اشاره به ماده و مصالح دانه‌ای غیر سیمانی دارد. که هم از ذرات معدنی و هم آبی تشکیل شده‌است … .

در بسیاری از مواد و مصالحی که توسط مهندسین به عنوان خاک طبقه‌بندی شده‌است، بین دانه‌ها ممکن است به میزان کمی سیمان وجود داشته باشد و بنابراین ممکن است در مشخصات مکانیکی توده دانه ای موثر باشند. لذا اگر قرار است این نوع مصالح به عنوان خاک طبقه بندی گردند، این سیمان نباید به نحوی باشد که مصالح دانه ای، سخت و شبیه به سنگ شود.

 2-4- رفتار سازه در برابر زلزله]2[

رفتار سازه در برابر زلزله یک مسئله از نوع ارتعاشات و دینامیک سازه‌ها است. هرچند بارهای ناشی از باد و زلزله هر دو ماهیت دینامیکی دارند لیکن لازم است تفاوت‌های اساسی بین رفتار سازه در برابر زلزله با رفتار سازه در برابر  باد، کاملاً مورد توجه قرار گیرد.

بار باد به صورت نیروهای خارجی به بدنه و سطحی از سازه که در برابر آن قرار گرفته، اعمال می‌شود. به عبارتی بزرگی بار باد مستقیماً  به سطح و شکل هندسی سازه که در معرض وزش باد قرار دارد، بستگی دارد. مشخصه‌های دینامیکی بار باد نیز در تعیین میزان نیروی آن مؤثر است. این در حالی است که میزان نیروی زلزله نه تنها به فاصله‌ی محل وقوع آن تا سازه و میزان بزرگی و به عبارتی مشخصه‌های دینامیکی امواج ناشی از آن بستگی دارد، بلکه شدیداً به پارامترهای دینامیکی سازه از قبیل جرم، سختی و استهلاک سازه و نیز نوع زمین و  خاکی که سازه روی آن بنا شده وابسته است. مجموعه‌ی این عوامل همراه با عدم قطعیت در خصوص نوع و مشخصات زلزله‌ای که قرار است هر سازه‌ای در طول عمر خود آن را تجربه کند شرایطی را فراهم می‌کند که تخمین دقیق نیروهای زلزله به آسانی میسر نباشد.

شاید بتوان تفاوت عمده بارهای باد ونیروهای زلزله را در این واقعیت جست‌وجو کرد که بارهای ناشی از باد به سازه اعمال می‌شوند در حالی که نیروهای ناشی از زلزله در سازه ایجاد می‌شود.

بزرگی نیروهای ناشی از زلزله شدیداً متأثر از جرم سازه است. در طراحی سازه در اثر باد، شاید بتوان با انتخاب مقاطع قوی‌تر حاشیه ایمن ایجاد نمود، لیکن این امر در خصوص طراحی لرزه‌ای سازه‌ها لزوماً به یک طرح مطمئن در برابر نیروی ناشی از زلزله منجر نخواهد شد.

نیروهای زلزله اصولاً از نوع نیروهای داخلی هستند که در نتیجه مقاومت سازه در برابر تکان و حرکت شدید زمین و در اثر زلزله حاصل می‌شوند. برای درک بهتر از ایده‌ی رفتار سازه در برابر زلزله، واکنش ساده شده‌ی یک سازه که تحت امواج زلزله مطابق شکل (2-1) قرار گرفته‌است در نظر بگیرید. با حرکت زمینی که سازه در روی آن بنا شده‌است، پایه‌ی سازه نیز تمایل به حرکت با زمین متصل به خود دارد. لیکن سازه‌ی قرار گرفته در بالای پایه به دلیل مقاومت ذاتی حاصل از جرم و سختی خود تمایلی به حرکت همراه با زمین ندارد و این عدم تمایل حرکت همسو با زمین، موجب ایجاد تغییر شکل‌هایی در سازه خواهد شد.(شکل 2-1) با ادامه حرکت زمین که کاملاً دینامیکی و وابسته به زمان است، تغییر شکل‌ها در ارتفاع سازه گسترش یافته و موجب خواهد شد سازه نوسانات پیچیده‌ای را تجربه کند. این نوسانات و ارتعاشات پیچیده همراه با تغییر شکل‌های ایجاد شده در اعضا و اتصالات، نیروهای داخلی را در جرم سازه پدید می‌آورد.

[1]  Free Field motion (FFM)

[2]  Soil-Structure Interaction (SSI)

[3]  Abaqus V 6.12-3

[4] Site Effect (SE)

[5] Kinematic Iteraction

[6] Liquefaction

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي عملکرد لرزه اي قاب هاي خمشي فولادي طراحي شده بر مبناي مبحث دهم مقررات ملي ساختمان ايران با استفاده از منحني‌هاي شکنندگي
 • پايان نامه ارزيابي عملکرد لرزه اي قاب هاي خمشي فولادي از نظر شکل پذيري
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122