پايان نامه بررسي عملکرد لرزه اي قاب هاي خمشي فولادي طراحي شده بر مبناي مبحث دهم مقررات ملي ساختمان ايران با استفاده از منحني‌هاي شکنندگي

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي عملکرد لرزه اي قاب هاي خمشي فولادي طراحي شده بر مبناي مبحث دهم مقررات ملي ساختمان ايران با استفاده از منحني‌هاي شکنندگي  یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 113 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه بررسي عملکرد لرزه اي قاب هاي خمشي فولادي طراحي شده بر مبناي مبحث دهم مقررات ملي ساختمان ايران با استفاده از منحني‌هاي شکنندگي  بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده    1
فصل اول « مقدمه »
1-1 مقدمه    3
1-2- بیان مسئله    4
1-3 اهداف و فرضیات تحقیق    6
1-3-1 هدف کلی    6
1-3-2 فرضيه اصلي     6
1-3-3 فرضيه فرعي     6
فصل دوم « تاریخچه و ادبیات فنی »
2-1 منحنی های شکنندگی    8
2-2 تاریخچه تولید منحنی های شکنندگی    8
2-3 کاربرد منحنی های شکنندگی    12
2-3-1 منحنی های شکنندگی و تحلیل خطر    12
2-3-2 سطوح آسیب    13
2-4 تحلیل دینامیکی فزاینده (IDA)    14
2-4-1 رابطه آماری منحنی های شکنندگی    16
2-5 ترکیب منحنی های شکنندگی    16
2-5-1 منحنی های شکنندگی توسعه داده شده    18
2-6 محدوده های عملکرد    19
2-7 روش ارزیابی منحنی های شکنندگی    24
2-7-1 روش شبیه سازی برای حرکات زمین    27
2-7-2 مدل سازی ساختمان های بلند و عدم اطمینان مصالح    28
2-8 توسعه منحنی های شکنندگی    30
2-9 روش های تولید منحنی های شکنندگی    34
2-9-1 منحنی شکنندگی و نوع آنالیز    34
2-9-1-1  به کمک تحلیل های تاریخچه زمانی و تحلیل دینامیکی غیرخطی    34
2-9-1-2 روش MPA    35
2-9-2 منحنی شکنندگی و تعیین محدوده شکست    35
2-10 منحنی شکنندگی و سطوح عملکرد    36
2-10-1 احتمال شکست یا فراگذشت (محور قائم منحنی شکنندگی)    37
فصل سوم « مدل سازی و ترسیم منحنی های شکنندگی »
3-1 مدل سازی    40
3-1-1 مشخصات هندسی    40
3-1-2 مشخصات بارگذاری    41
3-1-3 مشخصات منطقه ای    42
3-1-4 خصوصیات مصالح    43
3-1-5 آئین نامه ها    43
3-2 طراحی    44
3-2-1 کنترل پارامترهای طراحی در ETABS    44
3-2-2 کلیاتی در مورد نرم افزار perform 3D     45
3-2-3 مدل سازی در perform 3D    46
3-2-4 روند مشخص کردن اجزاء    46
3-3 روابط F-D (نیرو – تغییر مکان)    46
3-3-1 روابط F-D در perform    47
3-3-2 روابط دوخطی و E-P-P (الاستیک – پلاستیک کامل)    48
3-3-3 سختی موازی اضافی    48
3-3-4 حالت های حدی و نسبت های کاربردی    49
3-3-5 انواع حالت های حدی    50
3-4 حالت های بار دینامیکی زلزله    50
3-4-1 رکوردهای زلزله    50
3-4-2 تحلیل دینامیکی فزاینده IDA در PERFORM    52
3-4-3 میرایی    53
3-5 مدل سازی تیر و ستون    53
3-5-1 المان تیر    53
3-5-2 المان ستون    54
3-5-3 المان چشمه اتصال    54
3-5-4 ناحیه صلب انتهایی (End Zone Component)    56
3-6 مراحل کلی تهیه منحنی شکنندگی    56
3-7 ترسیم منحنی های شکنندگی    58
3-7-1 منحنی شکنندگی قاب های سه طبقه    58
3-7-1-1 منحنی شماره 1     58
فصل چهارم « ارزیابی منحنی های شکنندگی »
4-1 خلاصه مقایسه منحنی های شکنندگی    62
4-1-1 قاب 3 طبقه    62
4-1-1-1 بررسی افزایش طول دهانه از L=4m به L=6m    62
4-1-1-2 بررسی افزایش بار مرده و زنده به ترتیب از 500 و 200 به 700 و 500     62
4-1-1-3 بررسی افزایش شتاب مبنای طرح منطقه ای از A=0/25 به A=0/35     63
4-1-2 قاب 5 طبقه    64
4-1-2-1 بررسی اثر افزایش طول دهانه از L=4m به L=6m    64
4-1-2-2 بررسی اثر افزایش بار مرده و زنده قاب 5 طبقه از 200 و 500 به 500 و 700 کیلوگرم بر متر مربع    65
4-1-2-3 بررسی اثر افزایش شتاب مبنای طرح از A=0/25 به A=0/35    66
4-1-3 قاب 8 طبقه    67
4-1-3-1 بررسی افزایش طول دهانه از L=4m به L=6m    67
4-1-3-2 بررسی افزایش بار مرده و زنده به ترتیب از 500 و 200 به 700 و 500 کیلوگرم بر متر مربع    67
4-1-3-3 بررسی افزایش شتاب مبنا طرح از A=0/25 به A=0/35     68
4-1-4 قاب 12 طبقه    68
4-1-4-1 بررسی افزایش طول دهانه قاب از L=4m به L=6m    68
4-1-4-2 بررسی افزایش بار مرده و زنده به ترتیب از 500 و 200 به 700 و 500 کیلوگرم بر متر مربع    69
4-1-4-3 بررسی افزایش شتاب مبنا طرح از A=0/25 به A=0/35    69
4-2 بررسی افزایش تعداد طبقات در احتمال فراگذشت    70
4-2-1 در حالت طول دهانه 4 متر    70
4-2-2  در حالت بار زنده و مرده به ترتیب 500 و 700 کیلوگرم بر متر مربع     71
4-2-3  در حالت شتاب مبنای طرح A=0/35    72
4-2-4 طول دهانه L=6m    73
4-3 منحنی های IDA حاصل از مجموعه تحلیل ها    74
4-4 نمودار تغییرات دریفت طبقات باافزایش شدت زلزله در آنالیز دینامیکی فزاینده    76
فصل پنجم « نتیجه گیری »
5-1 ارزیابی طیف 2800 و طیف میانگین حاصل از 14 شتابنگاشت    78
5-2 نتایج    82
منابع    84

منابع

1-Kennedy, R.P., Cornell, A.C. and Campbell, R.D. (1980). Kaplan.s. and Perla. H.f. Probabilistic seismic safety study of an existing nuclear power plant. Nuclear Eng and design.59(2) (1980).

2- Reihorn, M., Baron, C. and Ayala, A .(2001). Espcetral Evaluation of seismic fragility of structurs. Structural safety and reliability – Balkema publishers.

3- Smyth, A .(2004). probabilistic benefit – cost analisis for earthquak damage mitigation: evaluating measures for apartment houses in Turkey. Earthquake spectra.20(1).

4- Arizaga, G .(2006). Earthquake induced damage estimation for steel buildings in puerto Rico”. A thesis submitted in partial fulfillment  of the requirements for the degree of master of science in civil engineering univercity of Puerto rico.

5- Shinozuka, M., Feng, M., Kim, H., Uzawa, T. and Ueda, T .(2000). Statistical Analysis of Fragility Curves,’ Technical Report submitted to MCEER under Federal Highway Administration Contracts.

6- Saxena, V., Deodatis, G., Shinozuka, M. and Feng, M.Q .(2000). Development of fragility curves for multispan reinforced concrete bridges. In: Proc. International conference on Monte Carlo simulation. Balkema Publishers; p. 499–504

7- Mostafa,  E .(2001). Pushover Analysis of water structure in fragility behavior”, Earthquake Engineering. And structure Dynamic, V. 26, PP. 233-249.

8- Aziminejad, A.S. and Moghadam, A .(2007). Effects of strength distribution on fragility curves of asymmetric single story building. Proceedings of the ninth canadian confrence on earthquake engineering Ottawa.  Ontario Canada.

9- تجلی‌فرد، ر و کرامت، م  و زرفام، پ .(1390). مطالعه لرزه‌ای تاثیر ارتفاع طبقات با استفاده از منحنی های شکنندگی. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد دزفول.

10- Shome, N. and Cornell, C.A .(1999). Probabilistic seismic demand analysis of nonlinear structures. Ph.D. dissertation. Stanford: Stanford University.

11- Murat, S., Kirc, I. and Zekeriya, Polat .(2005). Fragility analysis of mid-rise R/C frame buildings. Department of Civil Engineering, Yıldız Technical University, 34349 Istanbul, Turkey.

چکیده

هدف اصلی از طراحی سازه های ساختمانی تأمین اهداف سطوح عملکردی در رده های مختلف بر اساس آئین نامه های موجود می باشد. در رسیدن به این هدف بررسی احتمال آسیب پذیری
قاب های خمشی فولادی با استفاده از منحنی های شکنندگی روش مناسبی می باشد. در این مطالعه 16 عدد قاب خمشی فولادی با مشخصات هندسی، منطقه ای و زلزله ای مختلف با استفاده از آئین نامه های 2800 و فولاد ایران طراحی گردیده و با انجام تحلیل های فزاینده دینامیکی در رده‌های مختلف PGA با شتاب نگاشت های مختلف، بیشینه جابجایی تغییر مکان بین طبقه ای را به دست آوردیم. با انجام عملیات آماری و تعیین محدوده های شکست (انحراف معیار) احتمال آسیب پذیری یا فراگذشت از مقادیر فوق الذکر را بررسی نموده و با یکدیگر مقایسه نموده ایم. در مقام مقایسه از قاب هایی استفاده شده که در آنها، افزایش طول دهانه، بار زنده و مرده و شتاب مبنای طرح عامل تنوع قاب ها می باشد. در ارزیابی های انجام شده مشاهده گردید افزایش بار مرده و زنده همچنین افزایش طول دهانه باعث افزایش احتمال آسیب پذیری قاب می گردد ولی در مورد افزایش شتاب مبنای طرح این افزایش احتمال، کمتر می باشد. در پایان  با معادل کردن PGA طیف پاسخ شتاب نگاشت ها با طیف 2800 ملاحظه گردید که احتمال آسیب پذیری (فراگذشت) برای قاب های 3 و 5 طبقه و تا حدودی 8 طبقه منطقی تر به نظر می رسد ولی برای قاب های 12 طبقه این احتمال بسیار زیاد می باشد.

واژگان کلیدی : سطوح عملکرد، آسیب پذیری، قاب های خمشی فولادی، منحنی های شکنندگی، تحلیل فزاینده دینامیکی، بار مرده و زنده، شتاب نگاشت

فصل اول

1-1 مقدمه

یکی از مصیبت بار ترین و غم انگیز ترین حوادث طبیعی که سالانه تعداد زیادی از انسان ها را در نقاط مختلف جهان به کام مرگ می کشد زلزله است. به طوری که در سال های اخیر بیشتر این خسارات مالی و جانی متعلق به کشورهای ایران، ترکیه، چین بوده است.

با توجه به اهمیت این مسأله می توان اهمیت وجود آئین نامه های مناسب طراحی در برابر زلزله و شناخت عوامل ناشناخته در مسیر ایمن کردن ساختمان ها،  بررسی بیشتر سازه های طراحی شده بر مبنای این آئین نامه ها و شناخت ضعف ها و مشکلات احتمالی این طراحی ها را به راحتی ملاحظه نمود. بدین منظور یکی از روش های بررسی عملکرد ساختمان ها با توجه به روش ها و آئین نامه های طراحی موجود ترسیم منحنی های شکنندگی می باشد. رسم این منحنی ها از سازه های هسته ای آغاز شد چرا که این سازه ها جز سازه های بسیار مهم اند و آسیب دیدگی آنها در هنگام زمین لرزه می تواند فجایع زیست محیطی و بسیار خطرناک به وجود آورد. در سال 1980 اولین منحنی شکنندگی برای یک نیروگاه هسته ای در ژاپن ترسیم گردید. در ایران این منحنی در سال 1386 برای ساختمان های بتن مسلح با دیوار برشی رسم گردید. اساس این منحنی ها بر مبنای شدت

زلزله ها (PGA) و احتمال آسیب پذیری سازه بر اساس عملیات آماری بر روی پارامترهای تقاضای هندسی نظیر نسبت بیشینه تغییر مکان جانبی، می باشد. در محور افقی این نمودار رده های مختلف PGA و در محور قائم احتمال فراگذشت از حدود آئین نامه ای بر اساس سطوح عملکرد IO و LS و CP می باشد. احتمال فراگذشت به وسیله توزیع لوگ نرمال به دست می آید. در سطوح عملکرد
فوق الذکر محدوده های به عنوان محدوده شکست در آئین نامه Fema356 ذکر گردیده است که از آن به عنوان انحراف معیار جهت رسیدن به احتمال مورد نظر استفاده می گردد. تحلیل دینامیکی فزاینده مورد استفاده در این تحقیق یکی از روش های آنالیز دینامیکی غیرخطی می باشد. در این تحلیل سازه تحت اثر یک سری از تحلیل های تاتریخچه زمانی قرار گرفته و شتاب نگاشت های مد نظر در رده های شدت PGA مقیاس می گردد.

جهت ارزیابی منحنی های شکنندگی و اینکه مشخص گردد  احتمالات به دست آمده برای آسیب پذیری قاب ها تا چه حد قابل اعتماد است، مقایسه ای بین طیف آئین نامه 2800 و طیف پاسخ حاصل از 14 شتاب نگاشت مورد استفاده انجام می گردد و به موجب نتایج مقایسه، PGA آئین نامه را به دست آورده و احتمال آسیب پذیری را بر مبنای آن مشاهده می نماییم.

بررسی احتمال آسیب پذیری و آنالیز قاب ها و شاید بتوان گفت سازه های ساختمانی می تواند به دست آوردن احتمال فراگذشت (آسیب پذیری) کمک بسیار مناسبی جهت پیش بینی خسارات زلزله احتمالی در ساختمان، با کاربریهای مختلف و پیش بینی تمهیدات لازم برای ستادهای مدیریت بحران سازمان های بیمه گر و از همه مهمتر مقاوم سازی ساختمات هایی که نیاز مبرم به این مسأله دارند، باشد.

 1-2- بیان مسئله

بررسی رفتار سازه ها در شهر های مختلف لرزه خیز همواره جزء اصلی ترین مسائل مهندسی زلزله بوده است. با گسترش روش های نوین آنالیز لرزه ای و استفاده روز افزون از طراحی لرزه ای سازه ها بر اساس عملکرد، لزوم بررسی لرزه ای ساختمان های طراحی شده بر اساس آئین نامه های موجود کشور به چشم می خورد. در این پژوهش عملکرد لرزه ای قاب های خمشی فولادی طراحی شده بر اساس مبحث دهم مقررات ملی ساختمان ایران مورد بررسی قرار می گیرد. برای این منظور از مفهوم  منحنی های شکنندگی استفاده شده است. منحنی های شکنندگی اطلاعات عددی تشخیص را در رابطه با سطح خرابی و مشخصات ویژگی های زمین لرزه  به طراحان می دهند. دستیابی به رابطه بین زمین لرزه و میزان خرابی از ابزارهای ضروری در ارزیابی تخمین خرابی ساختمان در مقیاس شهری می باشد.

جهت رسم منحنی‌های شکنندگی از متغیرها و مجهولات زیر استفاده می‌شود(مراحل تولید منحنی):

1- انتخاب سازه ها و مدل سازی غیر خطی اعضاء

2- انتخاب شتاب نگاشت های زمین لرزه های گذشته با توجه به نوع خاک و مقیاس کردن آن به سطوح مختلف

3- مشخص کردن محدوده شکست با توجه به آئین نامه ها و دستور العمل ها

4- مشخص کردن عوامل مؤثر در شکنندگی لرزه ای مثل تغییر شکل محوری خمیری و تغییر مکان بین طبقه ای

5- انجام تحلیل دینامیکی فزاینده غیر خطی در سطوح مختلف شدت  لرزه ای

6- انتخاب توزیع آماری و معادله احتمالی مناسب

7- تولید منحنی شکنندگی

در این منحنی ها محدوده شکست با عملکرد سازه رابطه مستقیم دارد. پس از تهیه منحنی های مذکور بر پایه معیار شدت مناسب برای پارامترهای تقاضای مهندسی مناسب نظیر تغییر مکان بین طبقه ای، چرخش مفصل های پلاستیک و تغییر شکل محوری خمیری میزان آسیب پذیری سازه مورد بررسی قرار می گیرد.

1-3 اهداف و فرضیات تحقیق

1-3-1 هدف کلی

هدف از رسم منحنی های شکنندگی بررسی احتمال خسارت وارده در شدت زمین لرزه های مختلف می باشد که با تحلیل های غیرخطی، با اعمال شتاب نگاشت ها با شدت ها و محتوای فرکانسی مختلف و به کارگیری توابع آماری و احتمالاتی و بهره گیری از پارامترهای تقاضای مهندسی به دست می آیند. منحنی های شکنندگی مورد نظر بر اساس دو مولفه بیشینه شتاب زمین و احتمال فراگذشت قاب ترسیم می گردند که بر این اساس می توان در مورد احتمال تخریب یا آسیب پذیری قاب‌های مورد نظر اظهار نظر نمود.

 1-3-2 فرضيه اصلي

رفتار قاب در زلزله های فرضی و مورد بررسی، با رفتار کل سازه یکسان فرض شده است. در این پژوهش تنها به بررسی لرزه ای قاب های خمشی فولادی پرداخته می شود. این قاب ها برای منطقه اصفهان و خاک تیپ ш با تعداد طبقات 3، 5 و 8 و 12 و همچنین تعداد دهانه های 3 و 5 و ارتفاعات طبقات 10/3 و 1/4 متر طراحی می شوند. ضمناً طول دهانه قاب ها برابر 4 و 6 متر فرض شده است.

1-3-3 فرضيه فرعي

اطلاعات موجود از سازه دقیق و کافی و درست می باشد.

فصل دوم « تاریخچه و ادبیات فنی »

2-1 منحنی های شکنندگی

با توجه به داده های عددی موجود در رابطه با سطح خرابی، مشخصات ویژگی های زمین لرزه، رابطه بین اندازه زمین لرزه و میزان خرابی از ابزارهای ضروری برای ارزیابی و تخمین خرابی
ساختمان ها در مقیاس شهری و منطقه ای است. منحنی های شکنندگی یکی از ابزارهای مفید برای این منظورند. این منحنی ها نشان گر احتمال افزایش شرایط محدود آسیب و خسارت برای
ساختمان های در معرض تحریک زمین لرزه هستند، حالت های خسارت در آسیب پذیری ها معمولاً به عنوان تغییر مکان بیشینه بین طبقه ای و چرخش مفاصل و … در نظر گرفته می شود.

منحنی های شکنندگی برای برآورد خطر آفرینی زیرساخت های شهری نیز قابل استفاده اند. این منحنی ها سطح محتمل خسارت برای سطوح مختلف شدت تأثیر زلزله را نشان می دهند. به کمک این منحنی ها می توان با تعیین میزان آسیب پذیری سازه ها آنها را برای مقاوم سازی اولویت بندی کرد. همچنین مؤسسات مدیریت دولتی و بیمه که عهده دار برآورد میزان خسارت بعد از زلزله هستند می توانند از این منحنی ها بهره بگیرند.

2-2 تاریخچه تولید منحنی های شکنندگی

رسم و تولید منحنی های شکنندگی از سازه های هسته ای آغاز شده است چرا که این سازه ها جزء سازه های بسیار مهم اند و آسیب دیدگی آنها در هنگام زمین لرزه می تواند فجایع زیست محیطی و بسیار خطرناک به وجود آورد. در سال 1980 منحنی شکنندگی برای نیروگاه هسته ای رسم شد [1]. رسم منحنی ها با استفاده از عوامل شکنندگی چون فشار آب ، مقاومت بتن، جابجایی و تنش ایجاد شده در پوسته های مخازن بر اساس سطوح مختلف PGA صورت گرفت.

می توان گفت که بعد از زمین لرزه نورثریج (1994) توجه بیشتری به تخمین میزان خسارت سازه ها شد و مهندسین توجه بیشتری به پیش بینی میزان خسارات مالی سازه – که رقمی چشمگیر می باشد – در زلزله های شدید نشان دادند.

در سال 1994 آنانوس و همکاران  طی مطالعه ای بر سازه های ایالت کالیفرنیا از ضوابط 13- ATC برای رسم منحنی های شکنندگی استفاده کردند. در این تحقیق منحنی های شکنندگی برای سازه های چوبی، فولادی قاب خمشی وبتن مسلح رسم شد.

در سال 1996 هو و هانگ منحنی های شکنندگی را برای ساختمان های شهر ممفیس تولید نمودند. رسم این منحنی ها با استفاده از نرم افزار IDarc و برای تغییر مکان بین طبقه ای در سطوح مختلف PGA صورت گرفت.

همچنین در سال 2000 ریهورن و بارن روشی برای تولید منحنی های شکنندگی با استفاده از روش طیف ظرفیت ارائه نمودند [2]. در این خصوص پژوهشگران با استفاده از روش تحلیل استاتیکی غیر خطی منحنی های شکنندگی را برای تغییر مکان بین طبقه ای رسم کردند.

در سال 2004 نیز اسمیت و همکاران منحنی های شکنندگی را برای مقاوم سازی سازه ها تهیه نمودند [3]. در این پژوهش، محققین چهار مدل 4 طبقه ای بتنی را تهیه کردند و به منظور طرح مقاوم سازی از مدل های مختلفی چون بادبندی و دیوار برشی بهره گرفتند. آنان روش دینامیکی غیرخطی را برای تحلیل لرزه ای به کار گرفتند و منحنی های شکنندگی را برای تغییر مکان بین طبقه ای در سطوح مختلف PGA رسم کردند.

در سال 2006 نیز آریزاگا منحنی های شکنندگی را برای ساختمان های فولادی قاب خمشی با استفاده از نرم افزار Ram Perform و با استفاده از تحلیل دینامیکی غیرخطی برای قاب های 10، 8، 6، 4، 3 و 2 طبقه رسم کرد [4].  آریزاگا با استفاده از آئین نامه Fema و بر اساس PGA و تغییر مکان بین طبقه ای منحنی های شکنندگی را تولید کرد.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي عملکرد لرزه اي سازه هاي فولادي بر روي خاک هاي انعطاف پذير
 • پايان نامه ارزيابي عملکرد لرزه اي قاب هاي خمشي فولادي از نظر شکل پذيري
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122