پايان نامه بررسي عملکرد و رتبه بندي صندوق هاي سرمايه گذاري در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس هفت شاخص مختلف

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي عملکرد و رتبه بندي صندوق هاي سرمايه گذاري در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس هفت شاخص مختلف یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 144 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه بررسي عملکرد و رتبه بندي صندوق هاي سرمايه گذاري در بورس اوراق بهادار تهران بر اساس هفت شاخص مختلف بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده    1
فصل اول: کلیات تحقیق    3
مقدمه    4
1- 1   بیان مسأله تحقیق    5
1- 2   ضرورت و اهمیت انجام تحقیق    6
1- 3  اهداف تحقیق    7
1- 4   سؤالات پژوهش    8
1- 5   فرضیه های تحقیق    8
1- 6   تعاریف واژه ها و اصطلاحات    9
1- 6- 1  صندوق های سرمایه گذاری    9
1- 6- 3   بازده سرمایه گذاری    9
1- 6- 4   ریسک سرمایه گذاری    10
1- 6- 5   ریسک سیستماتیک    10
1- 6- 6   ریسک غیر سیستماتیک    10
1- 6- 7   ریسک نامطلوب    10
فصل دوم :ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق    12
مقدمه :    13
2- 1 تاریخچه و سیر تاریخی صندوق های مشترک سرمایه گذاری    14
2- 2  تعریف صندوق های سرمایه گذاری مشترک    15
2- 3  تفاوت صندوق های سرمایه گذاری با شرکتهای سرمایه گذاری    16
2- 4  ساختار صندوق های سرمایه گذاری    17
شکل شماره (2- 2): ساختار صندوق های سرمایه گذاری    17
2- 5  عواید حاصل از  صندوق هاي مشترك سرمايه گذاري برای سرمایه گذار    18
2- 6  مزاياي صندوق های  سرمايه گذاري مشترك    18
2- 6- 1  مديريت حرفه اي    18
2- 6- 2  تنوع بخشی     19
2- 6- 3  صرفه جويي ناشی از مقیاس    19
2- 6- 4  نقدينگي    19
2- 6- 5  آساني و سهولت    20
2- 6- 6  انعطاف پذیری و  تنوع     20
2- 6- 7  ارائه خدمات به سهام داران    20
2- 6- 8  اطمینان از اقدامات مدیران    20
2- 7  معايب صندوق های  مشترك سرمايه گذاري    21
2- 7- 1  مديريت حرفه اي    21
2- 7- 2  هزينه ها    21
2- 7- 3  رقيق سازي    21
2- 8  انواع صندوق های سرمایه گذاری    21
2- 8- 1  صندوق های سرمایه گذاری با سرمایه ثابت    22
2- 8- 2  صندوق های سرمایه گذاری با سرمایه متغیر    22
2- 8- 3  مقایسه صندوق های سرمایه گذاری با سرمایه ثابت و صندوق های سرمایه گذاری با سرمایه متغیر:    23
الف ) وجوه اشتراک    23
ب ) وجوه افتراق:    23
2- 8- 4  انواع صندوق ها از نظر ابزارهای مورد استفاده    24
2- 8- 4- 1  صندوق های بازار پول    24
2- 8- 4- 2  صندوق های اوراق قرضه    24
2- 8- 4- 3  صندوق های سهام    25
2- 8- 4- 4  صندوق های ترکیبی    25
2- 9  صندوق های سرمایه گذاری در ایران    25
2- 9- 1  فعالیت معاملاتی و سرمایه ای صندوق های  سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران    26
2- 9- 2  تعداد و ترکیب سرمایه گذاران صندوق های سرمایه گذاری    26
2- 9- 3  ترکیب دارایی های صندوق های سرمایه گذاری    27
2- 9- 4  ضرورت گسترش صنعت صندوق های سرمایه گذاری در کشور    27
2- 10  ارزیابی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری    28
2- 11  پیشینه مدل قیمت گذاری داراییهای سرمایه ای    29
2- 11- 1  تئوری میانگین- واریانس مارکوییتز    29
2- 11- 2  مرز کارا، برای پرتفوی اوراق بهادار مدل مارکوییتز    30
2- 11- 3  نظریه بازار سرمایه    30
2- 12  مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای    31
2- 12- 1  رابطه ریسک و بازده دارایی های منفرد بر طبق مدل CAPM    32
2- 12- 2  ریسک در مدل CAPM    33
الف) ریسک سيستماتيك    33
ب)  ريسك غير سيستماتيك    33
2- 12- 3  مدل CAPM و صندوق های سرمایه گذاری    34
2- 13  معیارهای ارزیابی عملکرد تعدیل شده از بابت ریسک    34
2- 13- 1  شاخص ترینر    35
2- 13- 2  شاخص آلفای جنسن    36
2- 13- 3  شاخص شارپ    37
2- 13- 4  شاخص سورتینو     38
2- 13- 4- 1  ريسك نامطلوب    39
2- 13- 5  شاخص فاما    40
2- 13- 6  شاخص      41
2- 13- 7  شاخص نسبت اطلاعاتی    42
2- 14  مقایسۀ معیارهای ارزیابی عملکرد تعدیل شده بر حسب ریسک    43
2- 15  پیشینه تحقیق    44
2- 15- 1  پیشینه تحقیق در ایران    49
فصل سوم : روش تحقیق    53
مقدمه    54
3- 1  روش تحقیق    54
3- 2  قلمرو زمانی و مکانی تحقیق    55
3- 3  جامعه آماری و نمونه آماری    55
3- 4  روش گردآوری داده ها و اطلاعات    56
3- 5  ابزارهای گردآوری اطلاعات    57
3- 6  متغیرهای مستقل و وابسته تحقیق    58
3- 7  تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای تحقیق    58
3- 7- 1  تعاريف مفهومي    58
3- 7- 1- 1  مفهوم ريسك    58
3- 7- 1- 2  تعريف مفهومي بازده    60
3- 7- 2  تعاريف عملياتي    61
3- 7- 2- 1  تعريف عملياتي بازده    61
3- 7- 2- 2  تعريف عملياتي ريسك    61
3- 8  پرسش هاي پژوهش    63
3- 9  فرضيات تحقيق    64
3- 10  فرضيه صفر و فرضيه جايگزين    65
3- 11  روش تحليل داده ها و آزمون فرضيات    66
3- 11- 1  ضريب همبستگي    66
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل و نتایج آزمون فرضیه های تحقیق    68
مقدمه    69
4- 1  تجزیه و تحلیل توصیفی و تحلیل ریسک و بازده صندوق های سرمایه گذاری    69
4- 2  تجزیه و تحلیل صندوق های سرمایه گذاری بر اساس معیارهای ارزیابی عملکرد هفت گانه    70
4- 2- 1  شاخص شارپ    70
4-2- 2  شاخص ترینر    71
4- 2- 3   شاخص آلفای جنسن    71
4- 2- 4   شاخص فاما    72
4- 2- 5   شاخص مودیلیانی    73
4- 2- 6  شاخص سورتینو    73
4- 2- 7  شاخص نسبت اطلاعات    74
4- 3  آمار استنباطی و آزمون فرضیات تحقیق    75
4- 3- 1  نتایج آزمون فرضیه اول    76
4- 3- 2   نتایج آزمون فرضیه دوم    77
4- 3- 3   نتایج آزمون فرضیه سوم    79
4- 3- 4   نتایج آزمون فرضیه چهارم    80
4- 3- 5   نتایج آزمون فرضیه پنجم    83
4- 3- 6   نتایج آزمون فرضیه ششم    85
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات    88
مقدمه:    89
5- 1   نتایج مربوط به بررسی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری    89
5- 1- 1  نتایج مربوط به شاخص آلفای جنسن    90
5- 1- 2   نتایج مربوط به شاخص شارپ    90
5- 1- 3  نتایج مربوط به شاخص ترینر    91
5- 1- 4  نتایج مربوط به شاخص مودیلیانی    92
5- 1- 5  نتایج مربوط به شاخص فاما    92
5- 1- 6   نتایج مربوط به شاخص سورتینو    93
5- 1- 7  نتایج مربوط به شاخص نسبت اطلاعاتی    93
5- 2  برآیند کلی از عملکرد صندوق های سرمایه گذاری در ایران    94
5- 3   بررسی نتایج مربوط به فرضیات تحقیق    95
5- 3- 1   نتایج مربوط به آزمون فرضیه اول    96
5- 3- 2   نتایج مربوط به آزمون فرضیه دوم    96
5- 3- 3  نتایج مربوط به آزمون فرضیه سوم    98
5- 3- 4   نتایج مربوط به آزمون فرضیه چهارم    98
5- 3- 5   نتایج مربوط به آزمون فرضیه پنجم    100
5- 3- 6  نتایج مربوط به آزمون فرضیه ششم    101
5- 4   نتیجه گیری نهایی از تحقیق    102
5- 5   محدودیت های تحقیق    103
5- 6   پیشنهادات    104
5- 6- 1   پیشنهادات در راستای تحقیق    104
5- 6- 2   پیشنهادات در مورد تحقیقات آتی    105
منابع و مآخذ    106
منابع فارسی    107
منابع غیر فارسی    110
پیوست و ضمائم    114
چکیده انگلیسی 131

منابع

آذر، ع؛ مؤمنی، ع،1383، کاربرد آمار در مدیریت. تهران: انتشارات سمت.

اسدالهی، س، 1379، بررسی عملکرد شرکتهای سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس تهران از نظر ریسک و بازده، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز

اسلامی بیگدلی، غ؛ هیبتی، ف، مدیریت پرتفوی با استفاده از مدل تک شاخصی. پژوهش های مالی، سال سوم

بست، ج، 1372، روشهای تحقیق در علوم رفتاری و تربیتی. ترجمه ح پاشا شریفی ، ن طالقانی، انتشارات رشد

تهرانی، ر؛ پیمانی، م، 1387، بررسی مقایسه ای معیارهای رایج ریسک و معیارهای ریسک نامطلوب، تحقیقات مالی، دوره 10 شماره 26.

خاکی، غ، 1384، روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی. انتشارات بازتاب

خان زاده، ع، 1382، صندوق های سرمایه گذاری مشترک، ماهنامه بورس

راعی، ر؛ سعیدی، ع، مبانی مهندسی مالی و مدیریت ریسک.تهران: انتشارات سمت

راعی، ر؛ تلنگی، الف، 1383، مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته. تهران: انتشارات سمت

راعی، ر؛ خسروی، الف، 1386، تبیین مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای با رویکرد ریسک نامطلوب در بورس اوراق بهادار تهران، پژوهش نامه علوم انسانی و اجتماعی، سال هفتم شماره 26

شیرازیان، ز، 1384، بررسی ارتباط میان عملکرد شرکتهای سرمایه گذاری با اندازه و رتبه نقد شوندگی آنها، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

صفری، م، 1381، ارزیابی عملکرد شرکتهای سرمایه گذاری فعال در بورس تهران بر اساس شاخص های شارپ و ترینر با حجم فعالیت و تنوع سهام، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.

عبده تبریزی، ح، 1382، سرمایه گذاری غیر مستقیم در بورس، ماهنامه بورس

عبده تبریزی، ح،؛شریفیان، ر، 1386، بررسی اثر ریسک نامطلوب در ارزیابی عملکرد شرکتهای سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، تحقیقات مالی، شماره 24 دوره 9

عرب مازار یزدی، م؛ مشایخ، ش، 1384، بررسی عملکرد شرکتهای سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 1384-1380، بررسی های حسابداری و حسابرسی ، شماره 42 زمستان 1384

عرب مازار یزدی، م؛ مشایخ، ش، 1384، بازده اضافی مدیریت حرفه ای شرکتهای سرمایه گذاری، فصلنامه مطالعات حسابداری شماره 4

عزتی، م، 1376، روش تحقیق در علوم اجتماعی. موسسه تحقیقات اقتصادی دانشگاه تربیت مدرس چاپ اول

مؤمنی، ع؛ قیومی، ح، 1386، تحلیل آماری داده ها با استفاده از نرم افزار spss. تهران: انتشارات ترمه

هاگن، ر، 1384، تئوری مدرن سرمایه گذاری، ترجمه پارسائیان، ع؛ خدارحمی، ب، انتشارات ترمه

هیبتی، ف، 1380، صندوق های سرمایه گذاری مشترک: گامی در راستای ارتقای بهره وری نظام مالی و گسترش سرمایه گذاری و اشتغال، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، دوازدهین کنفرانس سالانه پولی و ارزی

Artikis, Panayiotis, 2002, Evaluation of Equity Mutual Funds Operating in the Greek Financial Market, Journal of Managerial Finance, Vol. 28, pp. 27-42.

Bodie, Zui, Alex Kane & Alan J.Marcus, 1996, Investments, 3d. Ed. IRWIN.

Carhart, Mark M., 1997, On persistence in Mutual Fund Performance, The Journal of Finance, vol. 52 nr. 1, 1997.

Cuthbertson K., Nitzsche D., O’Sullivan N., 2006, Mutual Fund Performance, Cass Business School.

Daniel, K., Grinblatt, M., Titman, S., and Wermers, R., 1997, Measuring Mutual Fund Performance with Characteristic-Based Benchmarks, the Journal of Finance, Vol. 52, pp. 1035-1058.

Das, N., Kish, R., Muething, D., and Taylor, L. 2002, Literature on Hedge Funds, Discussion Paper, Lehigh University, Pennsylvania, pp. 1-88.

Duda, Krzysztof, 2009, Performance and Risk Evaluation of Danish Mutual and Hedge Funds, Aarhus School of Business, University of Aarhus

چکیده

تحقیق حاضر تلاش می کند تا مسئله نمایندگی را در قالب بررسی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری، مورد آزمون قرار دهد. صندوق های سرمایه گذاری به این دلیل که مؤسسات مالی هستند که با پس انداز سرمایه گذاران و از جانب آنها اقدام به خرید و فروش و تشکیل پرتفوی می نمایند، نقش نمایندگی روشن و بی بدیلی را ایفا میکنند. بنابراین، بررسی عملکرد این صندوق های سرمایه گذاری میتواند شواهد روشنی را در راستای نحوۀ ایفای وظیفه نمایندگی و مباشرت این واسطه های مالی برای مالکان و سایر استفاده کنندگان فراهم کند. لذا در این پژوهش، محقق درصدد آن است تا با استفاده از هفت شاخص مشهور، عملکرد صندوق های سرمایه گذاری را در دوره زمانی 88- 87 بررسی نماید. این شاخصها عبارتند از شارپ، ترینر، جنسن، فاما، مودیلیانی، سورتینو و نسبت اطلاعات. لذا برای انجام این پژوهش از اطلاعات مربوط به 14 صندوق سرمایه گذاری استفاده گردید. با توجه به ماهیت متغیرهای تحقیق که ترتیبی بودند، لذا از روش ها و فنون ناپارامتریک برای تحلیل اطلاعات استفاده گردید.نتایج این تحقیق نشان داد که صنعت صندوق های سرمایه گذاری در ایران علی رغم بحران مالی جهانی  به سرعت در حال رشد و رونق است و چشم انداز مناسبی را میتوان برای آن متصور بود. همچنین نتایج حاکی از این مطلب بود که چهار صندوق سرمایه گذاری آگاه، بانک تجارت، یکم ایرانیان و شاداب نه تنها توانستند بازده اضافی نسبت به بازده بازار کسب نمایند، بلکه به طور میانگین توانستند رتبه های اول را در رتبه بندی های صندوق های سرمایه گذاری بر اساس شاخص های هفت گانه ارزیابی عملکرد، به خود اختصاص دهند که این خود نشان از مهارت بالای مدیران پرتفوی این صندوق ها دارد.

همچنین نتایج مربوط به فرضیات تحقیق نشان داد که نمیتوان صرفاً از یک معیار جهت ارزیابی عملکرد پرتفوی استفاده نمود زیرا ممکن است اطلاعات گمراه کننده ای را در اختیار سرمایه گذارن قرار دهد. در بخش دیگری از نتایج فرضیات این تحقیق مشخص گردید که استفاده از متوسط نرخ بازده سالانه جهت بررسی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری می تواند اطلاعات گمراه کننده ای را از عملکرد صندوق های سرمایه گذاری به سرمایه گذاران ارائه دهد و باید از معیارهای ارزیابی عملکردی که از بابت ریسک تعدیل شده هستند، جهت ارزیابی عملکرد پرتفوی استفاده نمود. همچنین این تحقیق نشان داد که عامل سن صندوق نمی تواند در عملکرد صندوق های سرمایه گذاری نقش قابل توجهی را به خود اختصاص دهد بلکه این دانش و مهارت مدیران است که میتواند باعث شود تا یک صندوق نسبت به صندوق های دیگر عملکرد بهتری را داشته باشد. در بخش دیگری از نتایج این تحقیق مشخص گردید که توزیع بازده صندوق های سرمایه گذاری از نوع غیر نرمال بوده و از چولگی منفی برخوردار است و به همین سبب استفاده از معیارهای ارزیابی عملکرد تئوری فرا مدرن پرتفوی مانند معیار سورتینو  جهت ارزیابی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری، بر دیگر معیارها برتری محسوسی دارد. همچنین مشخص گردید که استفاده از ریسک نامطلوب به جای ریسک کل و بتاهای نامطلوب به جای بتای سنتی، به دلیل غیر نرمال بودن توزیع بازدهی صندوق های سرمایه گذاری، قابل اتکاتر است.

واژه های کلیدی : صندوق های سرمایه گذاری، مدل های تعدیل شده از بابت ریسک، ریسک نامطلوب، مدل سورتینو

 مقدمه

حفظ و توسعه توان اقتصادي هر جامعه اي در آينده در گرو سرمايه گذاري امروز آن جامعه است؛ سرمايه گذاري موتور محركه توسعه اقتصادي واجتماعي است، اين رهيافتي است كه هيچ مکتب و نظام اقتصادي در آن شک ندارد و به همين دليل در تمامي  كشورها شيوه هايي به كار گرفته مي شود كه افراد و بنگاه ها بخشي از درآمد خود را به امر سرمايه گذاري تخصيص دهند. منتهي، دستيابي به رشد بلندمدت و مداوم اقتصادي نيازمند تجهيز و تخصيص بهينه منابع در سطح اقتصاد ملي است و اين مهم بدون كمک بازارهاي مالي، به ويژه بازار سرمايه گسترده و كارآمد، امكان پذير نمیباشد.از طرف دیگر، دركنار كميابي منابع مالي درهر جامعه اي، سوق دادن اين منابع محدود به سمتي كه منجر به بالاترين بازدهي شود ، خود مساله اي است که نيازمند مديريت كارآمد وكارآ است و اين مهم بدون ارزيابي عملكرد و برخورداري از يک شاخص که عملكرد را به درستي بسنجد، امكان پذير نمي باشد.

به طور کلی، زمانی که از سرمایه گذاری صحبت به میان می آید، سرمایه گذاری در کلیه دارایی ها،  اعم از دارایی های واقعی و مالی،که چه به صورت قابل معامله و چه به صورت غیر قابل معامله است، را شامل میشود. لیکن، در مباحث مالی عمدتاً سرمایه گذاری در دارایی های مالی و به طور ویژه سرمایه گذاری در اوراق بهادار قابل معامله، مورد توجه و بحث قرار می گیرد. هر سرمایه گذار می تواند مستقیماً و یا به طور غیر مستقیم و از طریق واسطه های مالی در اوراق بهادار سرمایه گذاری نماید. صندوق های سرمایه گذاری از جملۀ این ابزارهای سرمایه گذاری غیر مستقیم محسوب می شوند. صندوق های سرمایه گذاری واسطه های مالی هستند که به عامه مردم سهام خود را می فروشند و عواید حاصل از آن را در سبد متنوعی از اوراق بهادار سرمایه گذاری می کنند. هر سهمی که فروخته می شود، نماینده نسبت متناسبی از پرتفوی اوراق بهاداری است که صندوق های سرمایه گذاری به وکالت از طرف سرمایه گذارانشان، مدیریت می کنند. صندوق های سرمایه گذاری دارای مزایای بالقوه ای هستند که سرمایه گذاران گاهی اوقات با وجود در اختیار داشتن منابع مالی مورد نیاز برای سرمایه گذاری در پرتفویی متنوع، باز هم ترجیح می دهند که در این صندوق ها سرمایه گذاری نمایند. این مزایا عبارتند از: مدیرت حرفه ای، تنوع بخشی، صرفه جویی ناشی از مقیاس، نقدینگی، آسانی و سهولت، انعطاف پذیری و … .

در فراگرد مدیریت سرمایه گذاری، ارزیابی عملکرد پرتفوی سرمایه گذاری ها، مرحله پایانی می باشد، لیکن از آن می توان به مثابه یک ساز و کار بازخوردی و کنترلی، به منظور اثر بخش تر نمودن فراگرد مدیریت سرمایه گذاری استفاده نمود. آنچه مسلم است، این است که در اختیار داشتن یک ابزار سنجش مناسب که عملکرد را درست و صحیح مورد سنجش قرار دهد، دارای اهمیتی است که بر هیچکس پوشیده نمی باشد.

یکی از مشکلات اساسی در بحث ارزیابی عملکرد، تمایل انسانی به تمرکز بر بازده پرتفوی و عدم توجه کافی به ریسک متحمل شده برای کسب بازده مورد نظر است. لذا ارزیابی عملکرد بایستی شامل شناسایی همزمان بازده و ریسک سرمایه گذاری باشد. نکته دیگری را که در این میان باید به آن توجه کرد، این است که عملکرد باید به صورت نسبی و نه به صورت مطلق، مورد ارزیابی قرار گیرد و لذا برای امر مقایسه، نیازمند یک مبنا یا شاخص هستیم. از آغاز دهه 1960 تاکنون پژوهشگران زیادی به این امر توجه کرده و همواره با مدل سازی و آزمون مدل های موجود درصدد آزمون کارآیی این مدل ها بر آمده اند. نتایج به دست آمده از این تحقیقات متنوع و مختلف است. در این تحقیق، محقق در نظر دارد تا عملکرد صندوق های سرمایه گذاری بورس اوراق بهادار تهران را با استفاده از مدل های موجود ارزیابی و بررسی نماید.

فصل اول: کلیات تحقیق

 مقدمه

حفظ و توسعه توان اقتصادي هر جامعه اي در آينده در گرو سرمايه گذاري امروز آن جامعه است؛ سرمايه گذاري موتور محركه توسعه اقتصادي واجتماعي است، اين رهيافتي است كه هيچ مکتب و نظام اقتصادي در آن شک ندارد و به همين دليل در تمامي  كشورها شيوه هايي به كار گرفته مي شود كه افراد و بنگاه ها بخشي از درآمد خود را به امر سرمايه گذاري تخصيص دهند. منتهي، دستيابي به رشد بلندمدت و مداوم اقتصادي نيازمند تجهيز و تخصيص بهينه منابع در سطح اقتصاد ملي است و اين مهم بدون كمک بازارهاي مالي، به ويژه بازار سرمايه گسترده و كارآمد، امكان پذير نمیباشد.از طرف دیگر، دركنار كميابي منابع مالي درهر جامعه اي، سوق دادن اين منابع محدود به سمتي كه منجر به بالاترين بازدهي شود ، خود مساله اي است که نيازمند مديريت كارآمد وكارآ است و اين مهم بدون ارزيابي عملكرد و برخورداري از يک شاخص که عملكرد را به درستي بسنجد، امكان پذير نمي باشد.

به طور کلی، زمانی که از سرمایه گذاری صحبت به میان می آید، سرمایه گذاری در کلیه دارایی ها،  اعم از دارایی های واقعی و مالی،که چه به صورت قابل معامله و چه به صورت غیر قابل معامله است، را شامل میشود. لیکن، در مباحث مالی عمدتاً سرمایه گذاری در دارایی های مالی و به طور ویژه سرمایه گذاری در اوراق بهادار قابل معامله، مورد توجه و بحث قرار می گیرد. هر سرمایه گذار می تواند مستقیماً و یا به طور غیر مستقیم و از طریق واسطه های مالی در اوراق بهادار سرمایه گذاری نماید. صندوق های سرمایه گذاری از جملۀ این ابزارهای سرمایه گذاری غیر مستقیم محسوب می شوند. صندوق های سرمایه گذاری واسطه های مالی هستند که به عامه مردم سهام خود را می فروشند و عواید حاصل از آن را در سبد متنوعی از اوراق بهادار سرمایه گذاری می کنند. هر سهمی که فروخته می شود، نماینده نسبت متناسبی از پرتفوی اوراق بهاداری است که صندوق های سرمایه گذاری به وکالت از طرف سرمایه گذارانشان، مدیریت می کنند. صندوق های سرمایه گذاری دارای مزایای بالقوه ای هستند که سرمایه گذاران گاهی اوقات با وجود در اختیار داشتن منابع مالی مورد نیاز برای سرمایه گذاری در پرتفویی متنوع، باز هم ترجیح می دهند که در این صندوق ها سرمایه گذاری نمایند. این مزایا عبارتند از: مدیرت حرفه ای، تنوع بخشی، صرفه جویی ناشی از مقیاس، نقدینگی، آسانی و سهولت، انعطاف پذیری و … .

در فراگرد مدیریت سرمایه گذاری، ارزیابی عملکرد پرتفوی سرمایه گذاری ها، مرحله پایانی می باشد، لیکن از آن می توان به مثابه یک ساز و کار بازخوردی و کنترلی، به منظور اثر بخش تر نمودن فراگرد مدیریت سرمایه گذاری استفاده نمود. آنچه مسلم است، این است که در اختیار داشتن یک ابزار سنجش مناسب که عملکرد را درست و صحیح مورد سنجش قرار دهد، دارای اهمیتی است که بر هیچکس پوشیده نمی باشد.

یکی از مشکلات اساسی در بحث ارزیابی عملکرد، تمایل انسانی به تمرکز بر بازده پرتفوی و عدم توجه کافی به ریسک متحمل شده برای کسب بازده مورد نظر است. لذا ارزیابی عملکرد بایستی شامل شناسایی همزمان بازده و ریسک سرمایه گذاری باشد. نکته دیگری را که در این میان باید به آن توجه کرد، این است که عملکرد باید به صورت نسبی و نه به صورت مطلق، مورد ارزیابی قرار گیرد و لذا برای امر مقایسه، نیازمند یک مبنا یا شاخص هستیم. از آغاز دهه 1960 تاکنون پژوهشگران زیادی به این امر توجه کرده و همواره با مدل سازی و آزمون مدل های موجود درصدد آزمون کارآیی این مدل ها بر آمده اند. نتایج به دست آمده از این تحقیقات متنوع و مختلف است. در این تحقیق، محقق در نظر دارد تا عملکرد صندوق های سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار تهران را با استفاده از مدل های موجود ارزیابی و بررسی نماید.

1- 1  بیان مسأله تحقیق

با توجه به پویائی دنیای کنونی و تغییر و تحولات سریعی که در ابداعات و اختراعات صورت می گیرد ، کشوری میتواند به اقتصاد سالم متکی باشد که پشتوانه آن بخش مالی گسترده به همراه بازار سرمایه کارآ باشد . عمده ترین عوامل یک بخش مالی، مؤسسه های مالی هستند که وظیفه آنها تخصیص بهینه سرمایه از وام دهندگان به وام گیرندگان است . در حال حاضر در اکثر کشورهای توسعه یافته، صندوق های سرمایه گذاری ، بعنوان هسته مرکزی بازار سرمایه ها محسوب می شوند و ماهانه مبالغ هنگفتی از سرمایه های سرگردان را به بخش های مولد و فعال جامعه هدایت می کنند. این صندوق ها با اتخاذ سیاست های مناسب می توانند در کاهش تورم ، افزایش تولید و بهبود کارائی مدیران نقش اساسی ایفا نمایند. از طرف دیگر این صندوق ها می توانند با جذب سرمایه گذاران مختلف با انگیزه های متفاوت و درجه های ریسک پذیری متعدد، مشوقی در سهیم کردن عموم مردم در مالکیت شرکت ها باشند . بدین ترتیب ، این صندوق های سرمایه گذاری با تکیه بر قوانین و مقررات و شرایط و امکانات مناسب از طریق ایجاد اطمینان در سرمایه گذاران داخلی و خارجی می توانند نقش بسیار حیاتی در رشد و توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی را ایفا نمایند . در مقابل ،  در صورتی که عملکرد این صندوق ها با مشکلات ساختاری توام باشد نه تنها مشکلی برطرف نمی شود ، بلکه مشکلات اقتصادی و مالی حادتر هم خواهد شد. در اینجا است که بحث ارزیابی عملکرد این صندوق ها مطرح می شود. یکی از مشکلات اساسی در بحث ارزیابی عملکرد، تمایل انسانی به تمرکز بر بازده پرتفوی و عدم توجه کافی به ریسک متحمل شده برای کسب بازده مورد نظر است. ریسک یا عدم اطمینان ناشی از بازده مورد انتظار برای سهامدار، به توانایی مدیران پرتفوی صندوق های سرمایه گذاری بستگی دارد. در واقع مدیران پرتفوی صندوق های سرمایه گذاری با اقدام به خرید دارایی های مالی، میزان ریسک پرتفوی خود را تعیین می نمایند. به عبارت دیگر هر دارایی علاوه بر بازده ، ریسک خاص خود را دارد که ناشی از عدم اطمینان بازده دارایی مورد نظر می باشد. بنابراین بررسی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مشترک دارای یک متغیر مستقل(بازده) و یک متغیر وابسته(ریسک) است. لذا بررسی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری بایستی شامل شناسایی همزمان بازده و ریسک سرمایه گذاری باشد. یعنی در ارزیابی عملکرد، علاوه بر بازده، ریسک متحمل شده اوراق بهادار نیز مد نظر قرار بگیرد(استرانگ[1]، 2000) .

نکته دیگری را که در این میان باید به آن توجه کرد، این است که عملکرد باید به صورت نسبی و نه به صورت مطلق، مورد ارزیابی قرار گیرد و لذا برای امر مقایسه، نیازمند یک مبنا یا شاخص هستیم.

تحقیق حاضر تلاش می کند تا مسئله نمایندگی را در قالب بررسی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری، مورد آزمون قرار دهد. صندوق های سرمایه گذاری به این دلیل که مؤسسات مالی هستند که با پس انداز سرمایه گذاران و از جانب آنها اقدام به خرید و فروش و تشکیل پرتفوی می نمایند، نقش نمایندگی روشن و بی بدیلی را ایفا میکنند. بنابراین، بررسی عملکرد این صندوق های سرمایه گذاری میتواند شواهد روشنی را در راستای نحوۀ ایفای وظیفه نمایندگی و مباشرت این واسطه های مالی برای مالکان و سایر استفاده کنندگان فراهم کند.

لذا در این پژوهش، محقق درصدد آن است تا با استفاده از هفت شاخص مشهور، عملکرد صندوق های سرمایه گذاری را بررسی نماید. این شاخصها عبارتند از شارپ، ترینر، جنسن، فاما، مودیلیانی، سورتینو و نسبت اطلاعات.

1- 2 ضرورت و اهمیت انجام تحقیق

اهمیت این تحقیق را می توان از منظر شرکتهای سرمایه پذیر، سرمایه گذاران، بازار بورس و کل اقتصاد، مورد توجه قرار داد. از منظر شرکتهای سرمایه پذیر، جایگزینی مالکیت عمده، از سرمایه گذاران انفرادی به سوی صندوق های سرمایه گذاری، مطلوب تر می باشد.زیرا سرمایه گذاران در قالب اشخاص حقوقی قادرند تصمیمات سرمایه گذاری، تأمین مالی و عملیاتی بهتری را اتخاذ نمایند. این در حالی است که، سرمایه گذاران جزء، غالباً تفکر بلند مدت و مشخصی ندارند. از منظر سرمایه گذاران نیز توان صندوق های سرمایه گذاری در کسب بازده های اضافی نسبت به بازار سرمایه، تمایل آنها را در خرید واحدهای سرمایه گذاری این صندوقها بیشتر میکند. از سوی دیگر، سرمایه گذاری از طریق صندوق های سرمایه گذاری، سبب خواهد شد که تصمیمات تخصصی تر و بهینه تری اتخاذ شود تا از نوسانات شدید قیمت سهام در بازار سرمایه جلوگیری شود و از این لحاظ، صندوق های سرمایه گذاری نقش برجسته ای در اقتصاد کشور ایفا میکنند و ارزیابی عملکرد آنها می تواند نتایج واجد ارزشی را به دنبال داشته باشد. اگر نتایج بررسی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری رضایت بخش نباشد، باید علت آن مشخص گردد. از نظر شرکتهای سرمایه پذیر نیز نتایج چنین تحقیقی می تواند راهگشا باشد، بدین ترتیب که چنانچه نتایج تحقیق نشان دهد که صندوق های سرمایه گذاری، بازدهی اضافی برای سرمایه گذاران خویش کسب نموده اند، سرمایه گذاران تمایل بیشتری به خرید این صندوق ها خواهند داشت. در این صورت سرمایه گذاری مستقیم سرمایه گذاران، جای خود را به سرمایه گذاری غیر مستقیم و از طریق چنین صندوق های سرمایه گذاری خواهد داد که قادرند به طور دقیقتر منابع مالی را در بازار سرمایه تخصیص دهند.

1- 3  اهداف تحقیق

تحقیق حاضر تلاش میکند تا مسئله نمایندگی را در قالب بررسی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری، مورد آزمون قرار دهد. صندوق های سرمایه گذاری به این دلیل که مؤسسات مالی هستند که با پس انداز سرمایه گذاران و از جانب آنها اقدام به خرید و فروش و تشکیل پرتفوی می نمایند، نقش نمایندگی روشن و بی بدیلی را ایفا میکنند. بنابراین، بررسی عملکرد این صندوق های سرمایه گذاری میتواند شواهد روشنی را در راستای نحوۀ ایفای وظیفه نمایندگی و مباشرت این واسطه های مالی برای مالکان و سایر استفاده کنندگان فراهم کند.

لذا هدف اصلی این تحقیق بررسی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری بر اساس هفت شاخص ارزیابی عملکرد شارپ، ترینر، جنسن، فاما، مودیلیانی، سورتینو و نسبت اطلاعاتی و رتبه بندی هر یک از صندوق های سرمایه گذاری بر اساس شاخص های مذکور، تعریف گردید. همچنین در کنار این هدف اصلی، اهداف فرعی دیگری نیز مد نظر قرار گرفت. از جمله این اهداف می توان به بررسی تأثیر عوامل اقتصادی بر عملکرد صندوق های سرمایه گذاری و بررسی کارآیی هر یک از این شاخص ها، اشاره نمود.

1- 4سؤالات پژوهش

تحقيق حاضر، به دنبال پاسخگويي به سوالات زير ميباشد:

آيا رتبه بندي صندوق هاي سرمايه گذاري بر اساس شاخص هاي هفت گانة ارزيابي عملكرد، يكسان است؟

آيا ميان رتبه بندي صندوق هاي سرمايه گذاري بر اساس شاخص شارپ و سورتينو همبستگي معنا داري وجود دارد؟

آيا ميان رتبه بندي صندوق هاي سرمايه گذاري بر مبناي صرفاً نرخ بازده و رتبه بندي صندوق هاي سرمايه گذاري بر مبناي معيارهاي جنسن و سورتينو، رابطه معنا داري وجود دارد؟

آيا بين رتبه بندي صندوق هاي سرمايه گذاري بر اساس بتاي سنتي و رتبه بندي صندوق هاي سرمايه گذاري بر اساس بتاي نامطلوب هارلو- رائو و استرادا ، رابطه معنا داري وجود دارد؟

آيا بين رتبه بندی صندوق های سرمایه گذاری بر اساس ریسک نامطلوب(نیم انحراف معیار) و رتبه بندی آنها بر اساس ریسک کل(انحراف معیار) رابطه معناداري وجود دارد؟

آيا بين سن صندوق هاي سرمايه گذاري و رتبه بندی آنها بر اساس شاخص هاي سورتينو و جنسن، رابطه معناداري وجود دارد؟

 1- Strong(2000)

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه مدل بندي رابطه بين دارايي هاي نامشهود و عملکرد شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 • پايان نامه رابطه ي انعطاف پذيري مالي و تصميمات سرمايه گذاري با بازده فوق العاده آتي سهام شرکت هاي توليدي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار
 • پايان نامه رابطه محافظه کاري و بازده غيرعادي کوتاه مدت سهام عرضه هاي عمومي اوليه- IPOs- در بورس اوراق بهادار تهران
 • پايان نامه رابطه بين تركيب سهامداران و عدم تقارن اطلاعاتي شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 • پايان نامه رابطه بين حسابداري محافظه کارانه ، بازدهي غير عادي و عدم تقارن اطلاعاتي شواهدي از بورس اوراق بهادار تهران
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122