پايان نامه بررسي عناصر داستاني در رمان «شوهر آهوخانم»

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي عناصر داستاني در رمان «شوهر آهوخانم» یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 104 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي عناصر داستاني در رمان «شوهر آهوخانم» بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول : كليات 1
1-1 تعريف مسأله 2
1-2 چارچوب نظری تحقیق 3
1 -3 پژوهش‌هاي علمي انجام شده قبلي در ارتباط با پايان‌نامه (بطور مختصر):3
1-4 خلاصه مراحل روش پژوهش 4
1-5حدودپژوهش4
1-6پرسش های پژوهش4
1-7اهداف پژوهش4
فصل دوم : چارچوب نظري تحقيق 5
2-1 بخش اول : چگونگي پيدايش داستان 6
2 -1-1 تعريف داستان 7
2-1-2 انواع داستان 8
2-1-2-1 قصه 8
2-1-2-2 رمانس 8
2-1-2-3 داستان كوتاه 8
2-1-2-4 رمان 9
2-1-3 مهمترين وجوه اشتراك داستان كوتاه و رمان 9
2-1- 4 تفاوت داستان كوتاه و رمان 9
2-1- 5 تفاوت رمانس و رمان 10
2-1- 6 پيشينه ي تاريخي رمان 11
2-1-6-1 ورود رمان به مرحله جديد 11
2-1-6-2 تعريف رمان 12
2-1- 6-3 انواع رمان 13
2-1-6-4 هدف رمان 14
2-2 بخش دوم : عناصر داستان 15
2-2-1 پيرنگ 15
2-2-1-1 عناصر ساختاري پيرنگ 16
2-2-1-1-1 گره افكني 17
2-2-1-1-2 كشمكش 17
2-2-1-1-3 دروايي / هول و ولا / حالت تعليق 18
2-2-1-1-4 بحران 18
2-2-1-1-5 نقطه ي اوج يا بزنگاه 19
2-2-1-1-6 گره گشايي 19
2-2-2 شخصيت و شخصيت پردازي 20
2-2-2-1 شخصيت 20
2-2-2-2 انواع شخصيت 21
2-2-2-2-1 شخصيت ساده 22
2-2-2-2-2 شخصيت جامع 22
2-2-2-2-3 شخصيت اصلي 22
2-2-2-2-4 شخصيت مخالف22
2-2-2-2-5 شخصيت مقابل 23
2-2-2-2-6 شخصيت همراز23
2-2-2-2-7 شخصيت ايستا 23
2-2-2-2-8 شخصيت پويا 23
2-2-2-2-9 شخصيت قالبي 23
2-2-2-2-10 شخصيت قراردادي 24
2-2-2-2-11 شخصيت نوعي 24
2-2-2-2-12 شخصيت تمثيلي 24
2-2-2-2-13 شخصيت هم جانبه 24
2-2-2-3 شخصيت پردازي24
2-2-3 درون مايه 26
2-2-4 موضوع 27
2-2-5 گفت و گو 28
2-2-6 زاويه ي ديد 29
2- 2-6-1 زاويه ديد دروني 30
2-2-6-2 زاويه ديد بيروني 30
2-2-7 حقيقت مانندي 31
2-2-8 صحنه و صحنه پردازي 32
2-2-8-1 انواع صحنه 32
2-2-8-2 اجزاي صحنه 32
2-2-8-3 وظايف صحنه 33
2-2-9 فضا و رنگ 33
2-2-10 لحن 34
2-2-11 توصیف35
فصل سوم : شرح احوال و آثار علي محمد افغاني37
3-1 زندگي نامه(از تولد تا اشتغال)38
3-2 فعاليت سياسي39
3-3 آثار40
3-4 خصائص آثار42
فصل چهارم : تجزيه و تحليل داده هاي تحقيق43
4-1 در آمدي بر رمان «شوهر آهو خانم » 44
4-2 خلاصه رمان « شوهر آهو خانم» 45
4-3 عناصر ساختاري داستان در رمان « شوهر آهو خانم »48
4-3-1 طرح يا پيرنگ 48
4-3-1-1 گره افكني 51
4-3-1-2 كشمكش 51
4-3-1-3 دروايي/ هول و ولا/ حالت تعليق 53
4-3-1-4 بحران 53
4-3-1-5 نقطه ي اوج 54
4-3-1-6 گره گشايي 55
4-3-2 شخصيت اصلی،شخصیت فرعی و شخصيت پردازي در رمان « شوهر آهو خانم » 58
4-3-2-1 شخصيت اصلي در رمان « شوهر آهو خانم»59
4-3-2-1-1 سيّد ميران 59
4-3-2-1-2 آهو 59
4-3-2-1-3 هما 60
4-3-2-2 شخصيت هاي فرعي در رمان « شوهر آهو خانم»61
4-3-2-2-1 فرزندان سیّد ميران 61
4-3-2-2-2 ميرزا نبي 62
4-3-2-2-3 خورشيد و آقاجان 62
4-3-2-2-4 نقره و گل محمد 62
4-3-2-2-5 حسين خان ضربي 63
4-3-2-2-6 كربلايي عباس و نازپري 64
4-3-2-2-7 صفيه بانو و دخترش حاجيه 64
4-3-2-3 شخصیت پردازی در رمان «شوهر آهو خانم»65
4-3-3 درون مايه در رمان « شوهر آهو خانم » 66
4-3-4 موضوع در رمان « شوهر آهو خانم » 67
4-3-5 گفت و گو در رمان « شوهر آهو خانم » 69
4-3-6 زاويه ديد در رمان « شوهر آهو خانم » 71
4-3-7 حقيقت مانندي در رمان « شوهر آهو خانم » 73
4-3-8 صحنه و صحنه پردازي در رمان« شوهر آهوخانم» 76
4-3-8-1 صحنه «فراخ منظر» و « صحنه نمايشي 78
4-3-9 فضا و رنگ در رمان « شوهر آهو خانم »80
4-3-10 لحن در رمان « شوهر آهو خانم » 81
4 -3-11توصیف دررمان« شوهرآهوخانم»82
5 : نتیجه گیری85
منابع و مآخذ90
چکیده انگلیسی93

منابع و مآخذ:

– آژند، يعقوب، ماهنامه ي ادبيات داستاني: فرهنگ اصطلاحات ادبيات داستاني، سال چهارم، ش 39.

– آلوت، ميريام (1380): رمان به روايت رمان نويسان. ترجمه علي محمد حق شناس. چاپ دوم، تهران : نشر مركز.

–  اخوت، احمد (1371): دستور زبان داستان، چاپ اول، اصفهان: فردا.

–  اسكولز، رابرت ( 1383 ):عناصر داستان، ترجمه فرزانه طاهري، چاپ دوم، تهران: نشر مركز.

– افغاني، علي محمد ( 1388 ): شوهر آهو خانم، چاپ دوازدهم، تهران: انتشارات نگاه.

– ايراني، ناصر(1364): داستان : تعاريف، ابزارها و عناصر، چاپ اول، تهران:كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان.

– ايراني، ناصر(1380): هنر رمان، چاپ اول، تهران: آبانگاه.

– براهني، رضا(1362): قصه نويسي، چاپ سوم، تهران: سخن.

– بيشاب، لئوناردو(1383): درس هايي درباره ي داستان نويسي، ترجمه محسن سليماني، چاپ سوم، تهران: سوره مهر.

– تسليمي، علي(1383): گزاره هايي در ادبيات معاصر ايران، چاپ اول، تهران: نشر اختران.

– جعفري، ‌اسدا…(1388): نگاهی به داستان و ریشه های آن در ادبیّات ایران، كيهان فرهنگي، فروردين و ارديبهشت، شماره 271 -270.

– جمالزاده، محمدعلي(1378): قصه نويسي، به كوشش علي دهباشي، چاپ اول، تهران: انتشارات سخن.

– حاجي زاده، فرشته (1386): بررسي عناصر داستاني در منظوم«ليلي و مجنون» نظامي ، (پايان نامه)، دانشگاه مازندران.

–  داد، سيما (1383): فرهنگ اصطلاحات ادبي، چاپ دوم، تهران: انتشارات مرواريد.

–  روزبه، محمدرضا(1384): ادبيات معاصر ايران، چاپ دوم، تهران: روزگار.

–  زارع، ‌الهام(1389): تحليل شخصيت و شخصيت پردازي در رمانهاي «ارميا و من او»امیرخانی،( پايان نامه)، دانشگاه مازندران.

– زرين كوب، عبدالحسين(1357): ارسطو و فن شعر، تهران: سخن.

– سپانلو، محمدعلي (1366): نويسندگان پيشرو ايران: چاپ دوم، تهران: نگاه، اسفند.

– سليماني، محسن (1362): تأملي در باب داستان، تهران: حوزه هنري سازمان تبليغات اسلامي.

– سيف الديني، عليرضا(1380): قصه مكان (مطالعه اي در شناخت قصه نويسي ايران)، چاپ اول، تهران: نشر همراه.

– عابدي، داريوش (1371): پلي به سوي داستان نويسي، چاپ اول، تهران: ‌انتشارات مدرسه

– عبداللهيان، حميد(1380): شخصيت و شخصيت پردازي در داستان معاصر، چاپ اول، تهران: آن.

– عبداللهيان، حميد (1378): كارنامه نثر معاصر، چاپ اول، تهران: پايا.

-كامشاد، حسن (1384): پايه گذاران نثر جديد فارسي، چاپ اول، تهران: نشر ني.

– كهدويي، محمدکاظم، شيرواني، مرضیه، بهاروتابستان1388: شخصیت پردازی قهرمان زن در رمان های شوهر آهو خانم و سووشون، نامه ي پارسي، سال چهاردهم، شماره اول ودوم، تهران: شوراي گسترش زبان و ادبيات فارسي.

– لارنس، پرين(1362): تأملي ديگر در باب داستان، ترجمه ي محسن سليماني، تهران: حوزه ي هنري سازمان تبليغات اسلامي.

– مستور، مصطفي(1379): مباني داستان كوتاه، چاپ اول، تهران: نشر مركز.

–  مندني پور، شهريار(1383): ارواح شهرزاد (سازه ها، شگردها و فرم هايي داستان نو)، چاپ اول. چاپ شمشاد، انتشارات ققنوس.

–  مير صادقي، جمال (1382): ادبيات داستاني، چاپ چهارم، تهران: سخن.

– ميرصادقي، جمال (1382): داستان نويس هاي نام آور معاصر ايران، چاپ اول، تهران: نشر اشاره.

– ميرصادقي، جمال (1387): راهنماي هنر داستان نويسي، چاپ اول، تهران: انتشارات سخن.

– ميرصادقي، جمال (1380): عناصر داستاني، چاپ سوم، تهران: بهمن.

– مير صادقي، جمال (1360): قصه، داستان كوتاه و رمان، چاپ اول، تهران: انتشارات آگاه.

– ميرصادقي، جمال و ميمنت(1377): واژه نامه هنرداستان نويسي، چاپ اول، تهران: مهناز.

– ميرصادقي، ميمنت(1379): رمان هاي معاصر فارسي، چاپ اول، تهران: نيلوفر.

– مير عابديني، حسن (1383): صد سال داستان نويسي، چاپ سوم، تهران: سرچشمه.

– وستلند،‌ پيتر (1371): شيوه هاي داستان نويسي، محمد حسين عباسپور تميجاني، چاپ اول، تهران: نشر مينا.

– يونسي، ابراهيم (1382): هنر داستان نويسي، چاپ هفتم،تهران: نگاه.

چكيده

عناصر داستان به طور مستقيم به ديدگاه و نگرش نويسنده به عالم هستي بستگی  دارد و بر تحميل هويّت و تشخّص او بر مجموعه ي داستان نقش بسزايي دارد. نقشی که هر یک از این عناصر در داستان می آفریند متفاوت است. امّا آن چه مسلّم است قوّت و ضعف یک اثر به نحوه ی بکارگیری این عناصر برمی گردد و درست آنست که عناصر داستانی بتوانند در کنار هم تفکّر اصلی نویسنده رادراثر بیان کنند.

رمان «شوهر آهو خانم» كه از شاخص ترين و مهم ترين رمان هاي نويسنده است به شيوه ی رمان هاي كلاسيك یعنی رمان های رئالیستی قرن نوزده و پیش از انجام تغییرات نو در داستان پردازی های قرن بیستم نوشته شده است. به این منظور، نویسنده سعی می کند به کمک توصیف، برتمام وجوه داستان به طور مستقیم احاطه داشته باشد. همچنین؛ آنچه در این رمان مورد نظر نویسنده است، پیچیده تر از آن است که بتواند به صورت غیر مستقیم در جریان شخصیت پردازی ها، صحنه پردازی ها، گفت گو، … به خواننده ارائه دهد از طرفی وفور شخصیت ها و صحنه ها و به تصویر کشیدن آنچه مورد نظر نویسنده است؛ از جامعه، زندگی مردم متوسط و مشکلاتی که این طبقه در زندگی خود متحمل می شدند او را بر آن داشته تا نقش یک (راوی-مفسّر) را ایفا کند و درنهایت هم به موفقیّت چشم گیری دست یابد.

تحقیق پیش رو با هدف تحلیل روایی رمان «شوهرآهو خانم» اثر نویسنده مطرح ومعاصر، علی محمد افغانی انجام شده است.

 واژه های کلیدی: شوهرآهوخانم، افغانی، داستان، عناصر داستان، آهو، سیدمیران، هما.

پیشگفتار

    در بررسي اهميّت داستان گويي و داستان پردازي مي توان به قدمت آن در زندگي بشر اشاره نمود. به جرأت مي توان گفت تاريخچه ی داستان گويي به دوره ي انسان هاي غار نشين باز مي گردد. غارنشينان شب ها هنگام خوردن شكار خویش، وقايع روزانه را براي هم تعريف مي كردند.

با گذشت زمان و با رشد و توسعه جوامع بشري، انسان بيش از پيش به ارزش و اهميّت داستان پي برد و آن را جزيي جدايي ناپذير از فرهنگ و زندگي خود دانست و هرچه جلوتر مي رفت همزمان با توسعه اجتماعي و فرهنگي، آن را به شكل و سياق بهتري می پرداخت و براي ارائه هرچه بهتر و جذاب تر آن قوانيني در نظر         می گرفت كه امروزه ما آن ها را بعنوان عناصر داستاني مي شناسيم. امروزه آگاهي از اسلوب نگارش و استفاده بهينه از اين عناصر در داستان، ميزان توانايي نویسنده را در پردازش اثر به نمايش مي گذارد. آفريننده اثر هرچه در بكارگيري اين عناصر دقت بيشتري به عمل آورد، داستاني هنري و استادانه عرضه خواهد داشت.

 فصل اول:

 کلیّات

 1 تعریف مسأله

نهضت مشروطه در تمام شئون اجتماع، حرکتی بوجود آورد که موجب تحوّلات تازه ای در زمینه های گوناگون شد. از جمله «ادبیّات داستانی» متفاوتی بوجود آورد که هم از نظر شکل و هم از نظر محتوا از ادبیّات داستانی گذشته متفاوت بود. این ادبیّات داستانی، تحت تأثیر ترجمه رمان ها و داستان های کوتاه خارجی رواج یافت و نوشتن داستان به شیوه ی غربی معمول شد. از آن جا که قالبی جدا و محتوایی دیگر داشت، قالب های سنّتی و مرسوم قصّه های قدیمی را به کناری افکند و راهی جدا در پیش گرفت. (میرصادقی، 1382: 183)

این قالب های نو در ابتدا از رواج چندانی برخوردار نبود به مرور زمان، آشنایی نویسندگان با این چارچوب ضرورت یافت و آ ن ها را بر آن داشت تا برای برجسته کردن آثارشان از این قوانین بهره بگیرند و با بکارگیری متفاوت آن، سبک و سیاق خاصّی را به آثارشان بدهند.

این عناصر روایی، ابزارهایی هستند که می توانند سبب رشد و تکامل یک داستان بشوند. هر یک از این عناصر به تنهایی با توجه به نقشی که در داستان دارند، می توانند تأثیر گذار باشند و به پیشبرد داستان کمک کنند. وجود این عناصر موجب می شود که خواننده جذب یک داستان شود و آن را تا انتها دنبال کند. این عناصر شامل: پیرنگ، شخصیت، حقیقت مانندی، درون مایه، موضوع، زاویه ی دید، صحنه، گفت وگو، لحن، فضا است.

از آن جایی که انواع داستان از نظر شکل و محتوا متفاوت هستند عناصر داستانی گفته شده در آن با شدّت و یا ضعف به کار می روند. در رمان، نسبت به انواع دیگر داستان، مجال بیشتری برای پرداختن به این عناصر وجود دارد به همین دلیل جزئیات در آن به طور مفصّل تری بیان می شود؛ به طوری که خواننده احساس می کند که در داستان حضور دارد و آن وقایع برای خودش اتّفاق افتاده و همه چیز برای او قابل لمس می شود.به منظور شناخت شگردها و فنون داستان پردازی های سنّتی و بیان شباهت ها و تفاوت های آن با شیوه های نوین    داستان نویسی، در این پژوهش سعی شده ضمن نگاه تحلیلی به شیوه ی داستان پردازی افغانی در رمان       «شوهر آهوخانم» به تطبیق این اثر با معیارهای داستان نویسی نوین پرداخته و در حدّ امکان شواهدی براساس آن معیارها ارائه شود.

1-2- چارچوب نظری تحقیق

ادبیّات داستانی در معنای جامع آن به هر روایتی که خصلت ساختگی و ابداعی آن بر جنبه ی تاریخی و واقعی اش غلبه کند، اطلاق می شود. در عرفِ نقد امروز به آثار روایتی منثور، ادبیات داستانی می گویند. هر اثر روایتی منثور خلّاقه ای که با دنیای واقعی ارتباط داشته باشد درحوزه ادبیّات داستانی می گنجد. ادبیّات داستانی شامل: قصّه، رمانس، رمان، داستان کوتاه  وآثار وابسته به آن هاست.(میر صادقی،1376 :20)

1-3-پژوهش‌هاي علمي انجام شده قبلي در ارتباط با پايان‌نامه (بطور مختصر)

نویسندگان پیشرو ایران

نگارنده ی اثر محمدعلی سپانلو(1366). خلاصه ای درباره ی رمان و محتوای آن ارائه شده است.

2- رمان های معاصر فارسی:

نگارنده ی این اثر میمنت میرصادقی(1379). در آن به وضعیت خانواده ی سنتی  در آن زمان پرداخته است.

3-کارنامه ی نثر معاصر:

این اثر از حمید عبدالهیان(1379). درباره ی زندگی، آثار و محتوای آثار افغانی می باشد.

4 -گزاره هایی در ادبیات معاصر ایران:

این اثر از علی تسلیمی(1383). درباره ی وضع جامعه در زمان نوشتن این اثر است.

1-4-خلاصه ی مراحل روش پژوهش

شیوه ی این پژوهش کیفی و از نوع بررسی وتحلیل محتواست، که ابزار جمع‌آوری اطلاعات آن کتابخانه‌ای می‌باشد.

این پایان نامه در 5 فصل تدوین شده است. فصل اوّل، مربوط به به مقدمه و طرح پژوهش است که به مسائل کلّی پایان نامه اشاره دارد. در فصل دوّم درباره ی چارچوب نظري تحقيق می باشد. در فصل سوم درباره ی زندگی و آثار علی محمدا فغانی پرداخته شده است و در فصل چهارم به تجزيه و تحليل داده هاي تحقيق پرداختیم و فصل پنجم هم نتیجه پایان نامه ی ما می باشد.

1-5- حدود پژوهش

محدوده ی این پژوهش رمان «شوهر آهو خانم» اثر علی محمد افغانی می باشد.

1-6- پرسش های پژوهش

آیا رمان «شوهر آهو خانم» را می توان با معیار های داستان پردازی نوین سنجید؟

2-افغانی برای حقیقت مانندی این رمان ازچه عناصری بیشتربهره برده است؟

3-دلیل استفاده زاویه دیدموردنظرتوسط نویسنده چه می تواندباشد؟

1-7- اهداف این پژوهش

هدف این پژوهش، تحلیل شیوه ی داستان پردازی افغانی در رمان «شوهر آهو خانم» می باشد.

 

فصل دوم: چارچوب نظری تحقیق

2-1 چگونگی پیدایش داستان

قصّه گویی و داستان سازی در سرگذشت ملّت ها، امری ابداعی نبوده است بلکه با گذشت روزگار شکل یافته. با نگاهی کوتاه به قصّه، داستان، روایات، اساطیر به این نتیجه می رسیم: «هنگامی که قوم آریایی به ایران می آمدند داستان ها، روایات و اساطیری از نیاکان خود که با آریایی های هند یکجا زندگی می کردند، به همراه آوردند. این اساطیر و روایات که در میان آریایی های شعبه ی هند نیز رایج بوده است، در بین قوم ایرانی باقی ماند و به مرور زمان تغییراتی در آن ها راه یافت.

و بدین طریق، بسیاری از روایات و داستان های اساطیری؛ چون داستان جمشید، فریدون و غیره شکل گرفت و همین طور روایات و اساطیر فراوانی که از طریق ملل بومی و همجوار، به ایران راه یافت و منشأ     داستان ها و اساطیر بسیار گردید.

روایات، اساطیر، قصّه ها و داستان هایی نیز وجود داشتند که سینه به سینه، اندیشه ی ایرانیان گذشته را همراهی کردند و بعدها منشأ پیدایش بسیاری از داستان ها و اساطیر مکتوب شدند. کتابت و گردآوری داستان ها از اواخر دوره ی اشکانی و اوایل عهد ساسانی آغاز شد.(جعفری، 1388: 59-56))

لغت داستان در زبان فارسی به معنی قصّه، حکایت، افسانه و سرگذشت به کار رفته است. واژه ی story معادل داستان به کار می رود و دریک معنی با تاریخ و سرگذشت هم قرابت دارد به خصوص که کلمه ی تاریخ در انگلیسی «history» از حیث لغوی به story بسیار نزدیک است امّا قصّه که برابر نهاد دیگری برای story است خصوصیات متفاوتی نسبت به داستان دارد. (داد،1375: 213-212)

قصّه ها وداستان های ابتدایی شکل ساده داشتند و تابع اصول و قوانین خاصّی نبودند.

2-1-1- تعریف داستان(Story)

با ایجاد زمینه ی داستان نویسی در ایران، نویسندگان جهت خلق آثاری شایسته و در خور توجّه، به پرورش فکر واندیشه ی خویش، بیش از پیش پرداختند هرچند این موقعیت از آنِ داستان کوتاه بود.

تعاریف و دیدگاه های متفاوتی درباره ی داستان وجود دارد. امّا تعریف کلی و عمومی که درباره ی داستان وجود دارد می تواند تعریفی باشد که جمال میرصادقی از آن ارائه داده است: «داستان درمعنای جامع، به هر روایتی که خصلت ساختگی و ابداعی آن برجنبه ی تاریخی واقعی اش غلبه کند اطلاق می شود. درعرف نقد امروز به آثار روایتی منثور، ادبیات داستانی می گویند.» (میرصادقی،1380: 21)

ای.ام.فورستر درکتاب «جنبه های رمان» داستان را چنین تعریف می کند: «داستان، نقل وقایع است به ترتیب توالی زمان، مثل: ناهار پس از چاشت و سه شنبه پس از دوشنبه می آید.»(فورستر،1369: 34-31)

داستان می تواند واقعی یا تخیّلی باشد و به قصد لذّت خواننده و تا اندازه ای به منظور آموزش او، ابداع شود. هدف اصلی همه ی داستان ها این است که به خواننده امکان حس کردن بدهند.(ایرانی،1364: 28)

آن چه در نهایت مورد نظر نویسنده است به کارش جهت می دهد، واقعیّت و داستان از آشنایان کهن هستند. هر دو از واژگان لاتین گرفته شده اند. واقعیت fact از واژه ی facere لاتینی آمده و در اصل به معنای ساختن و داستان یا ادبیات داستانی fiction از واژه یfingere  گرفته شده و به معنای ساختن است. داستان نویس، واقعیت ها را مطابق الگوی عمل انسانی که او به آن معتقد است، انتخاب می کند. جهان داستانی او جهان واقع نیست.(میرصادقی،1387: 117-116)

«داستان، چشم انداز و برداشت نویسنده را از زندگی، عینی می کند. نویسنده افکار خود را به طور ملموس تصویر می کند. در این تصویر، افکار و احساسات به طور تفکیک ناپذیری به هم آمیخته اند.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه عناصر داستاني قرآن کريم
 • پایان نامه مقايسه تحليلي رمان –پيامبر-ص- اثر زين العابدين رهنما و –محمد-ص- اثر ابراهيم حسن بيگي از لحاظ صناعت داستان نويسي
 • پايان نامه بررسي محتواي موضوعي داستان‌هاي کوتاه زنان ايراني دهه‌ي هفتاد
 • پايان نامه نقد و بررسي رمان شوهر آهو خانم
 • پايان نامه تحليل عنصر شخصيت در رمان ياران حلقه
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122