پايان نامه بررسي عناصر فرهنگ استراتژيک ايالات متحده بعد از 11 سپتامبر (2014 – 2001)

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي عناصر فرهنگ استراتژيک ايالات متحده بعد از 11 سپتامبر  (2014 – 2001) یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 116 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي عناصر فرهنگ استراتژيک ايالات متحده بعد از 11 سپتامبر  (2014 – 2001) بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول کلیات تحقیق
1-بیان مساله 2
2- ضرورت انجام تحقیق 5
3- اهداف اصلی تحقیق 6
4- سئوال اصلی تحقیق 6
5- فرضیه تحقیق 6
6- پیشینه تحقیق 6
1-6: متون مرتبط با حوزه نظری پردازی فرهنگ استراتژیک 7
2-6: متون مربوط به کاربست چارچوبه فرهنگ استراتژیک در مورد پژوهی غیر از آمریکا 8
3-6 : متون مرتبط با فرهنگ استراتژیک ایالات متحده 10
7- روش شناسی تحقیق 12
8- روش گردآوری داده ها 12
9- کاربردهای تحقیق 12
10- سازمان دهی تحقیق 13
فصل دوم: چارچوب نظری فرهنگ استراتژیک
مقدمه: فرهنگ استراتژیک، مفهومی تحول یافته 15
تعریف فرهنگ استراتژیک 15
تاریخچه ظهور و تکامل مقوله¬ی فرهنگ استراتژیک 17
1 دیدگاه های کلاسیک، اهتمام تلویحی به مفهوم فرهنگ استراتژیک 17
2 توجه به فرهنگ استراتژیک در بستر فرهنگ سیاسی 18
3 تکامل فرهنگ استراتژیک در بستر سازه¬انگاری 20
رویکرد شناسی در فرهنگ استراتژیک 23
1 فرهنگ استراتژیک به عنوان عامل تعیین کننده رفتار استراتژیک 23
2 فرهنگ استراتژیک ابزاری برای تثبیت هژمونی 24
3 فرهنگ استراتژیک به عنوان یک متغیر مستقل موثر بر رفتار 25
4 فرهنگ استراتژیک بعنوان محدود کننده رفتار 26
5 فرهنگ جهانی استراتژیک ابزاری برای توفیق بازدارندگی 27
6 فرهنگ استراتژیک جهان مجازی 28
تحول در فرهنگ استراتژیک 28
حافظان فرهنگ استراتژیک 30
فرهنگ استراتژیک از منظر دیوید جونز 32
الف سطح کلان 32
متغیر جغرافیا 32
ویژگی های قومی – فرهنگی و تاریخی 33
ب سطح میانی: ساختارهای سیاسی- اجتماعی و اقتصادی کشور 34
ج سطح خرد: فرهنگ سازمان نظامی و رابطه¬ی شهروندان با نظامیان 34
اتاق فکر به مثابه¬ی یک نهاد اجتماعی 36
اثرگذاری اتاق فکرها در فرهنگ استراتژیک 37
فصل سوم فرهنگ استراتژیک آمریکا و عوامل موثر بر آن از جنگ داخلی(1861) تا پایان قرن بیستم
مقدمه 39
تاریخچه مختصر ایالات متحده 40
اول جنگ داخلی (1865-1861) 41
الف نکات کلی 41
ب بررسی متغیرهای موثر بر فرهنگ استراتژیک آمریکا در جنگ داخلی 42
متغیرهای فرهنگی 42
بررسی متغیرهای تکنولوژیکی و تسلیحاتی دخیل در جنگ داخلی 43
بررسی متغیر میزان تلفات انسانی در جنگ داخلی 43
بررسی متغیر وضعیت صحنه نبرد در جنگ داخلی 44
دوم جنگ آمریکا با اسپانیا(1898) 44
الف نکات کلی 44
ب بررسی متغیرهای موثر بر فرهنگ استراتژیک آمریکا در جنگ با اسپانیا 45
متغیر فرهنگی و ایدوئولوژی 45
متغیر تکنولوژی و تسلیحاتی 46
سوم جنگ اول جهانی (1918-1914) 47
الف نکات کلی 47
ب بررسی متغیرهای موثر بر فرهنگ استراتژیک آمریکا در ورود به جنگ اول جهانی 48
متغیر فرهنگی و ایدوئولوژی 48
متغیر تکنولوژی و تسلیحاتی 49
چهارم ورود ایالات متحده به جنگ دوم جهانی (1945-1939 ) 50
الف نکات کلی 50
ب بررسی متغیرهای موثر بر فرهنگ استراتژیک آمریکا در ورود به جنگ دوم جهانی 51
متغیر فرهنگی و ایدوئولوژی 51
متغیر تکنولوژی های پیشرفته نظامی 52
متغیر میزان اعزام نیرو و تلفات 53
متغیر وضعیت جنگ 53
متغیر هدف 53
پنجم نبردهای آمریکا در دوره¬ی جنگ سرد 54
کلیاتی درباره جنگ سرد 54
1 جنگ کره 57
الف نکات کلی 57
ب بررسی متغیرهای موثر بر فرهنگ استراتژیک آمریکا در جنگ کره 57
متغیر فرهنگی 57
متغیر تکنولوژی و تسلیحاتی 58
میزان اعزام نیرو و تلفات انسانی 59
متغیر هدف موثر 59
2 بحران کوبا 60
الف نکات کلی 60
ب بررسی متغیرهای موثر بر فرهنگ استراتژیک امریکا در بحران کوبا 61
متغیر فرهنگی 61
متغیر تکنولوژی و تسلیحاتی 61
3 جنگ ویتنام 61
الف نکات کلی 62
ب بررسی متغیرهای موثر بر فرهنگ استراتژیک آمریکا در جنگ ویتنام 62
متغیر فرهنگی 62
متغیر تکنولوژی و تسلیحات 63
متغیر وضعیت صحنه نبرد 64
ششم بحران خلیج فارس 1991 64
الف نکات کلی 64
ببررسی متغیرهای موثر بر فرهنگ استراتژیک آمریکا در بحران خلیج فارس 65
متغیر فرهنگی 65
متغیر تکنولوژیکی و تسلیحاتی 66
متغیر صحنه نبرد 66
متغیر هدف 67
هفتم بحران کوزوو 1996 67
الف نکات کلی 67
ب بررسی متغیر های موثر بر فرهنگ استراتژیک آمریکا در بحران کوزوو 68
متغیر فرهنگی 68
متغیر تکنولوژی و تسلیحاتی و وضعیت صحنه نبرد 68
متغیر هدف 68
فصل چهارم مولفه¬های سخت¬ – نرم افزاری موثر بر فرهنگ استراتژیک آمریکا در فضای بعد از 11 سپتامبر
مقدمه 71
اول واقعه سپتامبر 2001 ، مقدمه¬ای برای تحول فرهنگ استراتژیک امریکا 72
ابعاد محوری استراتژی کلان آمریکا 73
تاثیرپذیری از آرمان¬های نومحافظه¬کارانه 73
تامین امنیت سرزمین اصلی آمریکا در برابر حملات تروریستی 75
تاکید بر چندجانبه گرایی تحت تاثیر باور به جهان تک قطبی 76
بازنگری در ساختار و ماموریت های ارتش با هدف احیای نقش قدرت نظامی 76
بازنگری در سیاست منع گسترش سلاح¬های کشتار جمعی و فناوری¬های پیشرفته 77
ایجاد نظم لیبرال در محیطی بین¬المللی، اما بر مبنای روایتی آمریکائی 77
دوم بررسی عناصر فرهنگ¬استراتژیک آمریکا در ارتباط با اقدامات نظامی بعد از 11 سپتامبر 77
الف تهاجم نظامی به افغانستان (2001) و عراق (2003) 78
ویزگی های رفتار نظامی آمریکا در مبارزه با تروریسم 79
نگاه عملگرا به حقوق بین-الملل 80
یکجانبه گرایی 80
عملگرایی و استفاده سریعتر از زور 80
تدوام عملیات جنگی 81
بازتعریف نقش نیروی نظامی در فرایند دولت – ملت سازی 82
ب تجزیه و تحلیل فرهنگ استراتژیک آمریکا بر مبنای الگوی تحلیلی جونز 82
1 سطح کلان 82
متغیر جغرافیا 82
متغیر فرهنگی 84
متغیر تاریخی 85
2 سطح میانی 86
اتاقهای فکر Think Tank 86
3سطح خرد: فرهنگ سازمان نظامی 87
پایبندی به اصل موفقیت بر مبنای بکارگیری تکنولوژی های پیشرفته نظامی 87
سند امنیت دفاع 2001 88
سند امنیت دفاع2006 89
سند امنیت دفاع 2010 89
سند امنیت دفاع 2014 90
نتیجه گیری 93
منابع فارسی 97
منابع لاتین 103
چکیده لاتین 106

فهرست منابع فارسی

  1.      اخوان زنجانی، داریوش ، (1377) آمریکا به عنوان جامعه ای استثنائی، فصلنامه دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ، شماره 39

2.      ارل ، ادوار ام(1343) تاریخ فن جنگ، ترجمه محمد علی پیروزان، تهران: علمی

3.      ازغندی، علی رضا (1391)  جنگ و صلح ، تهران: سمت

4.      ازغندی ،علیرضا ؛ روشندل، جلیل  ( 1386)مسائل نظامی و استراتژیک معاصر، تهران: سمت

5.      اشتریان، کیومرث ( 1382) مبانی هنجاری سیاست گذاری امور خارجی آمریکا مجله ی دانشکده ی حقوق و علوم سیاسی، شماره 59: 50 ـ 27.

6.      اشنایدر ، گریک آ (1385) امنیت و راهبرد در جهان معاصر، مترجمان: فرشاد امیری و اکبر عسگری صدر، تهران :پژوهشکده مطالعات راهبردی

7.      اطاعت، جواد ؛ جهانیان،  شهاب (1387) دلایل و روند تهاجم نظامی آمریکا به عراق اطلاعات سیاسی – اقتصادی، شماره 247-248، سال بیست و دوم.

8.      بارنز  ، جک (1382) امپریالیسم آمریکا جنگ سرد را باخته است، ترجمه مسعود صابری، تهران: طلایه پرسو

9.      باقری، اسماعیل(1388 )  ارزیابی موقعیت داخلی و خارجی افغانستان در پسِ 8 سال اشغال خارجی فصلنامه‌ی مطالعات راهبردی؛ جهان اسلام، سال 10، شماره 38: 210 ـ167

10.  بجورنلوند، بریتا (1385)  جنگ سرد، ترجمه مهدی حقیقت خواه، تهران: ققنوس

بزرگمهري، مجيد (1383) سياست خارجي امريكا به رهبري نومحافظه‌كاران اطلاعات سياسي‌ـ اقتصادي، شماره‌ي 200-199: 46-47.

12.  بلوط، ویلیام ( 1388)  سرکوب امیدها و دخالتهای نظامی آمریکا و سازمان سیا از جنگ دوم جهانی به بعد، ترجمه عبداله هوشنگ مهدوی، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی

13. بلیس ،جان ؛ بوث ،کن ؛ کارنت ،جان ؛ فیل ،ویلیام(1369) نظریات و خط مشی­ها، ترجمه هوشمند میر فخرانی، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی

14.  بیات ،محسن  (1388) فرهنگ در نظریه های روابط بین الملل: محرک جنگ یا صلح، فصلنامه مطالعات میان فرهنگی، سال چهارم، شماره 9

15.  پور آخوندی، نادر ( 1384) نقش اتاق های فکر در سیاست خارجی آمریکا،فصلنامه راهبرد دفاعی، سال سوم، شماره 8

16.  پوزینی، ریموند ( 1384) غرور کاذب« دولت ابر یاغی» ، فصلنامه علوم سیاسی،سیاحت غرب، شماره 29.

17.  ثقفی عامری، ناصر ( 1370) استراتژی در فرایند تحول، اطلاعات سیاسی – اقتصادی، شماره 43 و44

18.  حسینی ، سید ناصر (1386)مدیریت استراتژیک عامل تعیین کننده تهدیدها و فرصت­ها ( رویکردی بر تهدیدات جغرافیایی، مرزی، درون مرزی و برون مرزی)  فصلنامه مدیریت نظامی، شماره 28

19.  حمیدی نیا ، حسین( 1381) ایالات متحده، تهران:  وزارت خارجه

دهشیار، حسین(1382) «روان‌شناسی جرج دبلیوبوش و سیاست خارجی آمریکا»؛ مجله سیاست خارجی، سال 16، شماره2 :421-440.

21.  رابرتز، آدام (1371) عصر تازه­ای در روابط بین الملل، ترجمه مهبد ایرانی طلب، اطلاعات سیاسی – اقتصادی، شماره های 57 و 58

22.  رحمانی بیژن ،  تحولات ژئوپلتیک و بحران کوزوو، مجله جغرافیا و توسعه، تابستان (1382 )شماره 1

23.  رحمتی ،لیلا  ( 1392) مطالعه مقایسه ای فرهنگ استراتژیک آمریکا و چین، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علامه طباطبائی

24.  رضايي، صالح (1381) حقوق بين‌الملل و مبارزه با تروريسم ماهنامه نگاه: 66-65.

رنگر، ان جي(1382) روابط بين الملل، نظريه سياسي و مسئله نظم جهاني، ترجمه ليلا سازگار، تهران: دفتر مطالعات سياسي و بين المللي

26.  رنوون، پیر(1369 )  جنگ جهانی اول، مشهد: موسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی

27.  ساندز، ریچارد (2012) توطئه چینی و بهانه جوئی برای آغاز جنگ، ترجمه علی مفرح، منبع گلوبال ریسچ

28.  سنبلی، نبی (1380) استراتژی آمریکا در جنگ علیه تروریسم ماهنامه نگاه، شماره 19.

29.  سون تزو، ( 1359) هنر جنگ، ترجمه حسن حبیبی، تهران : قلم

30.  شوازی، علی عباس(1386) رابطه جغرافیا و امنیت با تأکید بر نقش و کارویژه نیروی انتظامی،  فصلنامه علوم اجتماعی، دانش انتظامی،  شماره 36

31.  شوستر، مايك (1382)امنيت ملي، عدم گسترش سلاح‌هاي كشتار جمعي و مبارزه با تروريسم: رويكرد ايالات متحده ترجمه‌ي نادر ساعد، اطلاعات استراتژيك، سال اول، شماره‌ي 5 و 6.

32.  شولزینگر، رابرت (1379)  دیپلماسی آمریکا در قرن بیستم، ترجمه محمد رفیعی مهرآبادی، تهران : دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی

33.  صادقي، احمد ( 1383) سه مناظره در تحليل جايگاه امريكا در سياست بين‌الملل فصلنامه مطالعات بين‌المللي، شماره‌ي 2 : 124-123.

34.  صالحی ،منصور( 1391) نظم نوین جهانی، تجزیه و تحلیل جنگ سرد، فروپاشی شوروی و جنگ اول آمریکا و عراق، تهران: قلم نو

35.  صدوقی، مراد علی (1384)  فرهنگ استراتژیک ایالات متحده آمریکا،  فصلنامه راهبرد دفاعی، شماره دهم

36.  عبداله خانی، علی( 1386) فرهنگ استراتژیک ، تهران : موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر

37.  عبداله خانی، علی ( 1386) سه گفتمان در فرهنگ استراتژیک ،  فصلنامه مطالعات راهبردی، سال دهم ، شماره دوم

عسگری ، محمود ( 1384) مقدمه­ای بر فرهنگ استراتژیک ، فصلنامه راهبرد دفاعی، سال سوم، شماره دهم

39.  عقلمند، احمد (1380) مروری بر تاریخ تحولات فناوری سلاح­های نظامی ، تهران: موسسه انتشارات امیرکبیر

40.  فرشادگهر ، ناصر (1381) دیدگاه وگزارش: سیاست خارجی آمریکا: بعد از 11 سپتامبر، مطالعات منطقه ای، شماره 12

41.  فونتن، آندره الف(1362) تاریخ جنگ سرد، جلد اول ترجمه عبدالرضا هوشنگ مهدوی، تهران: نشر نو

42.  فونتن ،آندره ب(1362) تاریخ جنگ سرد، جلد دوم ترجمه عبدالرضا هوشنگ مهدوی، تهران: نشر نو

43.  قهرمانپور، رحمان(1384) سنت اتاق های فکر،  فصلنامه مطالعات راهبردی، سال سوم، شماره 8، تابستان

44.  کاسپی، آندره  (1368)  آمریکا 1968، ترجمه عباس آگاهی، حسن عطائی، مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی

45.  کایر، الیزابت ، (1390)، فرهنگ و آموزه­ی نظامی فرانسه پیش از جنگ دوم جهانی، در فرهنگ امنیت ملی،  نوشته پیتر جی کاتزنشتاین، ترجمه محمد هادی سمتی، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی .

46.  کتزنشتاین، پیتر جی(1390)  فرهنگ امنیت ملی، ترجمه محمد هادی سمتی ، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی

47.  کلین، گری( 1378) سلاح جنگ افروز نیست، ترجمه احمد علیخانی، تهران: ابرار معاصر

کیسینجر، هنری ( 1379) دیپلماسی، ترجمه فاطمه سلطانی و علیرضا امینی، تهران: اطلاعات

49.  کیسینجر، هنری (2035) سه گفتار در سیاست خارجی آمریکا، ترجمه محسن محمدی نژاد، تهران: دانشکده حقوق و علوم سیاسی

50.  کیوان حسینی، اصغر (1387) واکاوی سیاست کنترل صدور فناوری در استراتژی کلان آمریکا، تهران: مرکز آینده پژوهی علوم و فناوری دفاعی ،

51.  کیوان حسینی ،اصغر (1391) قدرت نرم در سیاست خارجی آمریکا، تهران: موسسه اطلاعات اندیشه­سازان نور،

52.  لنتلیژان، ژون آفریک ” جهان از نگاه پاول” ترجمه ک. فخر طاولی  ترجمان سیاسی،شماره 16

53.  میرفخرایی، حسن (1387) سیاست خارجی آمریکا از امنیت بین الملل تا امنیت مبتنی بر همکاری،  فصلنامه سیاست، شماره 25، سال دهم

54.  ماک، اندرو (1382) چرا قدرت های بزرگ در جنگ های کوچک شکست می خوردند؟ : سیاست منازعات نامتقارن، ترجمه محمد تمنائی ، علوم سیاسی:مطالعات راهبردی بسیج، شماره 21 و22 سال

55.  ماهنامه خلیج فارس و امنیت ، (1380)

56.  محمدی فر هادی ،ریشه های بحران کوزوو، روزنامه رسالت، 25 اسفند 1386، کد  103719 A

57.  مشیرزاده، حمیرا ( 1386)چرخش در سیاست خارجی ایالات متحده در حمله به عراق، زمینه های گفتمانی داخلی،  فصلنامه آمریکا شناسی و اسرائیل شناسی، مرکز مطالعات منطقه­ای

58.  مشیری، ابوالقاسم (آذر 1345) نقش کنگره آمریکا، تهران:

59.   مظفرپور، نعمت الله (1382 ) چیستی و کارکرد ایدوئولوژی در سیاست خارجی آمریکا بنیادها و چیستی ایدوئولوژی و استمرارآن در طول تاریخ، تهران: مطالعات منطقه ای

مورگنتاو ،هانس جی ( 1374) سیاست میان ملت­ها، ترجمه حمیرا مشیرزاده، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی،

61.  مورن، ماکسیم (1379) تاریخ دول معظم اروپااز سال 1919 تا 1947،ترجمه علی اصغر شمیم، تهران:مدیر،

مهربان، احمد (1387) «جنگ علیه تروریسم و افزایش حملات انتحاری در عراق و افغانستان». فصلنامه ی راهبرد، سال 16، شماره 48: 57 ـ 31.

63.  ناتان، آسنگ (1386) مسابقه فضائی، ترجمه آرش عزیزی ،تهران: ققنوس

64.  نقیب زاده،  احمد (1368) نگاهی به تاریخ روابط بین الملل ( از 1870 تا 1945)، تهران : قومس

65.  والرشتاین ، ایمانوئل ( خرداد 1386) سیاست و اجتماع: منحنی قدرت ایالات متحده ،  فصلنامه علوم سیاسی ، سیاحت غرب، شماره 47

66. ویتکوپف یوجین آر؛ مک کورمیک ، جیمز ام .( 1387), سرچشمه های درونی سیاست خارجی آمریکا، ترجمه جمشید زنگنه، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی

ونت، الکساندر(1385 ب) «اقتدار گريزي چيزي است که دولت ها خودشان آن را مي فهمند»، جامعه و همکاري در روابط بين الملل، ويراسته آندرو لينکليتر، ترجمه بهرام مستقيمي، تهران: دفتر مطالعات سياسي و بين المللي.

ونت، الکساندر (1384)نظريه اجتماعي سياست بين الملل، ترجمه حمیرا مشیرزاده، تهران: دفتر مطالعات سياسي و بين المللي.

هاديان، ناصر،(1382) «سازه انگاري: از روابط بين الملل تا سياست خارجي»، فصلنامه سياست خارجي، سال هفدهم، شماره 4: 949-915.

هانتینگتون، ساموئل (1384)،چالش­ها هویت در آمریکا،ترجمه محمدرضا گلشن پژوه، تهران: موسسه ابرار معاصر تهران،

هرسیج، حسین ؛ تویسرکانی، مجتبی (1386) «رویکرد عملگرایانه نومحافظه کاران در سیاست خارجی آمریکا». فصلنامه مطالعات بین المللی، شماره4 :165-208.

فهرست منابع لاتین

Abelson, Donald .2002”Think Tanks and U.S Foreign Policy: A Historical Perspective “U.S Foreign Policy Agenda,Vol.7 No.3, November

Bloomfield Alan, (December 2012) “ Time to move On: Reconceptualizing th Strategic Culture Debate” , Contemporary Security Policy , Vol 33, No 3

Darry Howlett, (October 2006) “ The Future Of Strategic Culture” , Defense Threat Reduction Agency,

Derinova, Anna (Aprill 2013) “The Role of Social Institutions in Shapping Strategic Culture” .Op .Cit

Duffield, John S. (1998) Word Power Forsaken: Political Culture, International Institutions, and German Security Policy after Unification. Stanford, Calif: Stanford Universssity Press,

Eissenstadt Shmuel N. and Giesen Bernnard, (1995) “The construction of Collective Identity” , European Journal of Sociology , vol 36

چکیده:

فرهنگ استراتژیک عبارت از یک کلان زمینه­ی اندیشه­گانی رفتار، که تمام رفتارهای فردی، گروهی و دولتی در ارتباط با کاربست زور برای رسیدن به اهداف را تحت­تأثیر قرار می­دهد؛می­باشد. این مقوله­ی نظری تقریباً از اوایل دهه 1980 میلادی از آن جهت مورد توجه قرارگرفت که، می­توانست فارغ از تبیین­های یکسان­انگارانه­ی واقع­گرایی به شناخت بهتر علل تصمیمات استراتژیک کشورها و همچنین پیش­بینی رفتارهای آن­ها نائل آید. ایالات متحده به خاطر وضعیت استثنائی­اش در عرصه روابط بین­الملل از همان ابتدا مورد توجه محققان این حوزه قرارداشت و براین­اساس آثار زیادی مبنی بر شاخص­های اصلی این فرهنگ منتشر شد. اما این پژوهش تلاش دارد با یک دید عمیق­تر به فرهنگ استراتژیک ایالات متحده، به بررسی مهمترین عوامل سازنده و شکل­دهنده­ی این فرهنگ در بازه­ی زمانی 2014- 2001 بپردازد. سطح بندی تحلیلی جونز به نگارنده این اجازه را داد تا مؤلفه­های مورد نظر خود را از سه سطح کلان، میانی و خرد ؛ در قالب جغرافیا، مشخصه­های فرهنگی و تمدنی، تاریخ ، امنیت سرزمینی، اتاق­های فکر و برتری طلبی تکنولوژیکی برگزیده و نسبت به اثبات فرضیه اقدام نماید. در پایان پژوهش با برررسی اسناد امنیتی و مواضع اعلامی رهبران آمریکا؛ به این جمع­بندی نائل آمدیم که متغیر جغرافیا در قالب ژئوپلتیک، شاخص­های تمدنی، فرهنگی ، تاریخی در کنار پررنگ شدن مساله امنیت سرزمینی بعد از حادثه سپتامبر 2001، تاثیرگذاری اتاق فکرها به عنوان سطح میانی در پروسه روایت سازی امنیتی و در نهایت تداوم و تقویت فرهنگ سازمان نظامی بر محور اسطوره برتری طلبی تکنیکی از مهمترین عناصر اثرگذار در فرهنگ استراتژیک آمریکا در این بازه­ی زمانی بوده­ است.

واژگان کلیدی : فرهنگ­ استراتژیک، امنیت سرزمینی، جغرافیا، ویژگی­های فرهنگی و تمدنی، اتاق فکر، اسطوره برتری طلبی تکنیکی.

فصل اول: کلیات تحقیق

 1-بیان مسئله:

فرهنگ­ استراتژیک به زمینه­ای از تفکر راهبردی یک دولت، به عنوان مقدمه یا بستری برای تصمیم­گیری راهبردی آن خاصه در ارتباط با اهداف امنیتی – نظامی اشاره دارد. پیام اصلی این حوزه­ی اندیشه­ورزی را باید در شناسایی دوست یا دشمن و تعیین معیار برای تفکیک آنان از هم دانست؛ کارکردی یا کیفیتی که می­تواند به سطوح مختلف تصمیم­گیران در مسیر انتخاب راه­های استفاده از زور برای مقابله با عوامل تهدید و هم­چنین در سطحی بالاتر برای رسیدن به اهداف ملی کمک نماید. به سخن دیگر،فرهنگ­استراتژیک مانند یک پیش­زمینه عمل می­کند، به گونه­ای که تمام سیاست­ها و تصمیمات راهبردی در سطح کلان را سمت و سو می­دهد. بر این مبنا، بیان­شده که فرهنگ­ استراتژیک که در اصل زیرمجموعه­ی فرهنگ ­سیاسی یک کشور است؛ توانائی محدودسازی گزینه­های انتخاب راهبردی را برای نخبگان درپروسۀ تصمیم­گیری داراست. در عین حال ،  چنین محدودیت­هایی با توجه به افزایش اهمیت پشتیبانی افکارعمومی برای اجرای سیاست­ها قابل پذیرش است. بنابراین دولت­ها اقدام به طراحی و اجراء سیاست­هایی می­نمایند که از اقبال عمومی بیشتری برخوردار است.

مسئله فرهنگ تا ربع آخر قرن پیش جذابیت چندانی در مطالعات امنیتی نداشت و این امر تا زمانی ادامه یافت که علاقه به فرهنگ و فرهنگ­استراتژیک برای تبیین رفتار دولت­ها مطرح گردید. بخش عمده­ای از تحقیق در این عرصه مدیون جوزف نای و شان لین جونز است که معتقد بودند؛ مطالعات استراتژیک بر مبنای قوم­مداری آمریکایی همراه با نادیده­گرفتن « سبک­های ملی استراتژی» قرار داشته­است . از دهه 1970 میلادی بعضی از محققان و تحلیلگران تلاش کرده­اند تا با بکارگیری مفهوم فرهنگ­استراتژیک فهم و تحلیل غنی­تری(نسبت به رویکرد واقع­گرایی و بعدها نوواقع­گرایی) از رفتارها و انتخاب­های استراتژیک کشوره ارائه دهند. در همین دهه و درپی ناتوانی تحلیلگران آمریکا از پیش­بینی واکنش­های اتحاد جماهیر شوروی و تشریح درست سیاست بازدارندگی شوروی، جک اسنایدر چنین نتیجه گرفت، تحلیلگران آمریکا به این دلیل نتوانستند واکنش­های شوروی را پیش­بینی نمایند که این واقعیت را بدیهی فرض کردند که مسکو در موراد خاص دقیقا همانند واشنگتن واکنش نشان می­دهد. در نتیجه این ناکامی برای پیش­بینی واکنش­ها، وی و تعدادی دیگر از محققان به این نتیجه رسیدند که هر کشوری از شیوه­ای خاص برای تفسیر، تحلیل و واکنش به رخدادهای بین­المللی برخوردار است. این مسئله موضوع فرهنگ ملی را دوباره در دستور کار قرارداد و توجهات روی فرهنگ استراتژیک به مثابه یک ابزار تحلیل جدید متمرکز شد.

چنانچه بیان شد؛ زمینه­های مطالعات فرهنگ استراتژیک به سال­های جنگ سرد یعنی دوره­ای که استراتژی بازدارندگی هسته­ای به دستورکار راهبردی دو ابرقدرت تبدیل شده­بود، باز می­گردد. نظریه­پردازان واقعگرای  آمریکایی را باید پیشگام تولید دانش در این مورد دانست. اولین مرحله­ی مطالعات فرهنگ استراتژیک در این کشور بر محور بررسی استراتژی هسته­ای آن در قبال اتحاد جماهیر شوروی شکل­گرفت. به این معنا که محققان این حوزه براساس تئوری بازی­ها و تصمیم­گیری عقلائی در سطح تصمیمات هسته­ای، گزینه­های پیش­روی این دولت (درچارچوب راهبرد هسته­ای) را  تنها در محورهای زیر خلاصه می­کردند: عدم استفاده مجدد از سلاح هسته­ای در اثر محاسبه هزینه و سود ؛ استراتژی بازداندگی ؛تسلیح و افزایش توانمندی­های دفاعی قابل کاربرد. در مقابل ، اینان مدعی بودند که استراژی شوروی از قاعده­ی بازی­ها و محاسبه عقلائی مد نظر آمریکا پیروی نمی­­کند ، که همین ویژگی می تواند دنیا را در معرض خطر هسته­ای جدی قرار دهد. بر این اساس، می توان گفت که مطالعات استراتزیک در مقطع یاد شده از نوعی جهت­گیری تقلیل­گرا ومتناظر با بحث­های صرفاً هسته­ای و راهبردی برخوردار بود.

در اواخر دهه­ی 1980  موج انتقاد از نظریه­پردازان واقعگرا به خاطر عدم توانائی پیش بینی بروز زمینه­های فروپاشی شوروی بالا گرفت . نظریه پردازان آمریکایی به ویژه طیف سازه­انگار، با تأکید بر رابطه فرهنگ و امنیت، مؤلفه­ی فرهنگ استراتژیک را به عنوان تنها عامل توضیح دهندۀ این فروپاشی معرفی کردند.آنان اعلام نمودند علت ناتوانی رئالیستها، درتأکید افراطی بر مفروضۀ یکسان بودن دولت­ها (در قالب نوعی جعبه­ی سیاه) باید پیگیری شود. بر این مبنا، هر دولتی بنا به ارزش­ها، ایستارها، هویت، مذهب، فرایند تشکیل، جامعه­پذیری و حتی موقعیت جغرافیایی دارای تفاوت­های بنیادینی در ارتباط با نگرش­های راهبردی است. این تفاوت­ها در عرصۀ تصمیم سازی در مورد انتخاب­های پیش روی تصمیم­گیران دارای تأثیر می­باشند. ناگفته نماند که برخی نیز بر امکان استفاده از اعمال فریب­کارانه­ در جهت دستکاری افکار عمومی تأکید داشتند که می تواند ابزار توجیه­گر سیاست­های اعلانی (در قالب فرهنگ استراتژیک) تلقی­گردد. در این ارتباط، به دستکاری افکار عمومی در رابطه با حوادث بندر پرل هاربر ، که به مجوز ورود آمریکا به جنگ دوم جهانی تبدیل گردید، توجه شد. دومین مرحله­ی تحول در مطالعات­استراتژیک آمریکا تحت­تأثیر ترویج اندیشه­ی قدرت نرم و تعبیه­ی این مفهوم در مطالعات امنیتی این کشور در دهه­ی 1990 پدیدار شد. از این منظر، تصمیم سازان امنیتی، فرهنگ استراتژیک را متغیری وابسته و در عین حال مستقل ارزیابی کردند. ویژگی وابستگی به تأثیرپذیری آن از عناصری چون: تاریخ، ارزش­ها ، ایستارها، هویت و جامعه پذیری و برداشت ذهنی از جایگاه کشور در نظام بین الملل و همچنین متغیر هایی مادی چون جغرافیا و توانمندی تسلیحاتی بازمی­گشت؛ و وجه استقلال طلبی این نوع فرهنگ نیز در این باور ریشه داشت که فرهنگ استراتژیک باید از هویتی مستقل در چارچوب انتخاب­ها و رفتارهای تصمیم­گیران برخوردار باشد. به این ترتیب ، در شرایط نوظهور بعد از جنگ سرد که آمریکا با ضرورت شناسایی کانون­های جدید تهدید  و زمینه­های شکل­گیری و تشدید آنان در مناطق مختلف جهان مواجه بود ، توجه به ویژگی­های فرهنگ­استراتژیک دیگر ملت­ها مدنظر قرار می­گرفت. بطور منطقی، از این منظر، افق جدیدی برای شناسایی ریشه­های موج جدید تهدیدزایی آشکار می­شد و فرصت­های لازم برای شکل دهی به ائتلاف و همکاری با بازیگرانی که فرهنگ استراتژیک مشابهی داشتند، بروز می­کرد. به این ترتیب،  تحول این رویکرد در تسری دادن فرهنگ استراتژیک به سایر حوزه­های اقدامات خارجی دولت­ها ریشه داشت ، که باعث می­شد در کنار اقدامات نظامی، اتحاد و ائتلاف­ها و حتی روابط مبتنی برهمکاری و تعارض را هم در نظر ­آورد.

اما همزمان با احساس نیاز برای شناسائی فرهنگ­استراتژیک سایر ملل برای آمریکا، مطالعه فرهنگ­استراتژیک این کشور نیز در دستور کار ملت­ها قرارگرفت. از نظر لانتیس آمریکا بخاطر عواملی چون تک ابرقدرتی ،  توانائی تأثیرگذاری بر تمام کشورها در عرصه روابط­خارجی و همچنین اقدامات­نظامی متأثر از قدرت نظامی­اش بخصوص بعد از 11 سپتامبر ، در محاسبات امنیتی دولتها مهره وزینی شده است. این اثربخشی باعث ضرورت درک فرهنگ­استراتژیک این کشور از سوی سایرین شده است. البته لانتیس دلیل دیگری را نیز مطرح می­کند. از نظر وی بر کشورهایی که خواستار به چالش کشیدن قدرت آمریکا هستند، ضرورت بررسی این فرهنگ مبرهن است. بهر ترتیب حجم زیادی از ادبیات فرهنگ استراتژیک به مقوله آمریکا می­پردازد.

در بعد نظری فرهنگ استراتژیک ایالات متحده در مقایسه با سایر دولت­ها ،به برکت همین توجه بخوبی شاخص بندی شده است . و عناصری چون تمایل به استفاده از زور برای دستیابی به اهداف، اسطوره فناوری در نبرد، تمایل به حل سریع منازعه با انهدام غائی دشمن، جنگ اخلاقی و یا مسیحائی و در نهایت پایین بودن آستانه تحمل در این فرهنگ شناسائی شده­است. این بررسی فرهنگی از دهه 70 میلادی با اثر راسل ویگلی با نام «راه و رسم جنگ آمریکائی» آغاز شد و تا اکنون ادامه دارد.

تمام محققان این حوزه به امکان تحول در فرهنگ­استراتژیک در سایه­ی رخدادهای عظیم ملی اعتقاد دارند. در این ارتباط شکست­­ها وپیروزی­ها می­تواند امنیت مادی و روانی جامعه و شهروندان را دستخوش تغییر قرار دهد. در این زمینه واقعه­ی سپتامبر 2001 را باید نقطه­ی عطفی در بروز تحول در فرهنگ­استراتژیک آمریکا دانست. که البته از نظر محققین این حوزه دور نماند. مطالعات زیادی که بعد از این تاریخ و البته در پی رفتارهای نظامی یکجانبه  آمریکا بربستر مبارزه با تروریسم ، انجام شد؛ مبین همین نکته است. در این مقالات ضمن شناسائی موارد متحول شده فرهنگ­استراتژیک آمریکا به پیامدهای این تحول بر سایر دولت­ها نیز تأکید می شود.

مطالعه فرهنگ­استراتژیک آمریکا به واسطه پیچیدگی­های منحصر بفردش از دشواری خاصی برخوردار است. شاید مفیدترین الگو برای بررسی عوامل سازنده­ی فرهنگ مزبور را در چارچوب نظری دیوید جونز بتوان یافت. ناگفته نماند که این چارچوب نظری در پی تحول رویکردی در بعد نظری فرهنگ­استراتژیک از یک سو و بعد از تحول در شاخص­های فرهنگ استراتژیک آمریکا بعد از 11 سپتامبر همچنان از سوی محققین برای بررسی آمریکا مورد استفاده قرار می­گیرد. چنانچه فارل در سال 2005 و یک سال بعد مانکن از این سطح بندی تحلیلی در­باره آمریکا سود جسته­اند. در هر حال جونز تلاش کرده است که عوامل تشکیل دهنده­ی فرهنگ استراتژیک را در سه سطح شامل: سطح کلان محیطی که ویژگی­های جغرافیایی، خصوصیات قومی- فرهنگی و تاریخی، را در برمی­گیرد. سطح میانی اجتماعی شامل ویژگی­های سیاسی و اقتصادی جامعه وجامعه مدنی است. و در نهایت  سطح خرد که مرکب از نهادهای نظامی و ویژگی­های روابط نظامی – مدنی است ؛را مورد توجه قرار دهد.

در این پژوهش سعی می­شود که مهم­ترین و اثرگذارترین عناصر تشکیل دهنده­ی فرهنگ استراتژیک آمریکا بعد از 11 سپتامبر در ارتباط با ابعاد نرم و سخت افزاری مورد بررسی قرار گیرد. متغیر­های مورد نظر در ویژگی­های جغرافیایی ،خصوصیات تمدنی – فرهنگی ، خصائص سیاسی و تکنولوژیکی از یک سو ، و از سوی دیگر در الگوی نقش آفرینی دو متغیر جامعه­ی مدنی و اتاق فکر خلاصه شده است.

 2- ضرورت انجام تحقیق:

با عنایت به این موضوع که این قدرت­های بزرگ هستند که سیستم و نظام بین­الملل را شکل می­دهند و بیشترین میزان تأثیرگذاری را بر روندهای جهانی دارا می­باشند. لذا شناخت سیاست­خارجی این کشورها بسیار حائز اهمیت است. در این پژوهش بنا به نقش مؤثر فرهنگ­استراتژیک، این  متغیر مهمترین مؤلفه شکل­دهنده به سیاست خارجی است.  بنابراین شناخت فرهنگ­استراتژیک آمریکا به عنوان مهمترین مؤلفه شکل دهنده به رفتار این کشورها از اهمیت بسزائی برخوردارا است. اما در این پژوهش تلاش می­شود در راستای پرداختن به این موضوع به دو هدف دیگر که در زیر می­آید، نیز نائل شویم.

3- اهداف اصلی تحقیق:

الف –  آشنایی با روند تحولی نظریه­پردازی در حوزه­ی فرهنگ استراتژیک؛

این پژوهش در راستای تبیین یک حوزه­ی نظری به نسبت مغفول مانده در ادبیات مطالعات امنیتی به زبان فارسی ساختار بندی شده است. بنا به همین دو امر ( چارچوب نظری، بدیع بودن) ضرورت شناخت بهتر این چارچوبه تحلیلی احساس می­شود که از قبل بحث تاریخچه­ی فرهنگ استراتژیک این مهم بهتر صورت می­پذیرد. دستامد این مبحث دو نکته است : ابتدا اینکه فرهنگ استراتژیک خود حاصل تحول عمیق در بعد مطالعات امنیتی کشورها است. و از طرف دیگر در این چارچوبه بازهم شاهد نوعی تحول درونی نسبت به متغیرهای مؤثره و اهداف استراتژیک هستیم. که در این ارتباط مباحث فرهنگ استراتژیک از بررسی راهبردهای صرفا هسته­ای دو ابرقدرت به طیف وسیعی از راهبردهای ملی گسترش یافت.

ب- آشنایی با عوامل سازنده­ی فرهنگ استراتژیک آمریکا به ویژه در مقطع بعد از یازدهم سپتامبر.

فرهنگ استراتژیک دارای عوامل سازنده­ی ­متفاوتی است که هر کدام از این عناصر دارای وزن خاص خود در این فرهنگ هستند. در این نوشتار تلاش می­شود که مهمترین این متغیرهای شکل­دهنده را شناسایی و بررسی نمائیم.

4- سئوال اصلی تحقیق:

با توجه به اینکه فرهنگ­استراتژیک ملی با رخداد حوادث مهم و ملی دچار تحول و تغییر می­شود. در این پژوهش تلاش می­شود که مقطع 11 سپتامبر را بعنوان یک رخداد با دامنه تأثیرگذاری وسیع توضیح داده و سپس متغیرهای مؤثر در این تحول را ارزیابی نمائیم.  بر این اساس سئوال اصلی نوشتار حاضر عبارت است از:

متغیرهای فرهنگ استراتژیک ایالات متحده آمریکا در شرایط و فضای بعد از 11 سپتامبر کدام هستند؟

5- فرضیه تحقیق:

به نظر می­رسد فرهنگ­استراتژیک آمریکا بعد از رخداد 11 سپتامبر تحت­تأثیر مؤلفه­های سخت­افزاری چون امنیت سرزمینی ، برتری­طلبی تکنولوژیک در بعد نظامی در کنار مؤلفه­های نرم­افزاری چون شاخص­های فرهنگی تمدنی و سیاسی و نقش جامعه مدنی در قالب اتاق فکر قرار داشته است .

6- پیشینه تحقیق: ­

در ابتدا لازم است یادآور شویم به دلیل این­که حوزه­ی نظریه­پردازی فرهنگ­استراتژیک حوزه­ای به نسبت مفغول مانده در ادبیات امنیتی به زبان فارسی است . بنابراین نگارنده اقدام به مطالعه برخی از متونی نمود که به درک وی در ارتباط با این حوزه مطالعاتی کمک­رسان بوده­است.

1-6: متون مرتبط با حوزه­ی نظریه­پردازی فرهنگ استراتژیک:

1 – فرهنگ استراتژیک علی عبدالله خانی در این کتاب که  تنها کتاب در این حوزه نظری به زبان فارسی است، تلاش می­کند که رابطه نوظهور میان فرهنگ و امنیت را تعریف کرده تا از این میان به فهم بهتری از مطالعات امنیتی و امنیت دست­یابد . سپس ضمن تعریف اجمالی از مفهوم فرهنگ استراتژیک، اقدام به تشریح رویکردهای متفاوت در این حوزه می­کند

2 – سه نسل – سه گفتمان در فرهنگ استراتژیک علی عبدالله خانی در این مقاله به بررسی تفاوت­های هستی شناسی رویکردهای متفاوت در حوزه فرهنگ استراتژیک پرداخته و در نهایت نتیجه­گیری می­کنند که نسل سوم این محققان توانایی تبیین کنندگی بهتری را نسبت به سایرین دارند. البته لازم به ذکر است که در این مقاله منازعه نهایی میان نسل اول توسط کالین گری و نسل سوم توسط آلستر جانستون در نظر نیامده است.

3 – مقدمه­ای برفرهنگ استراتژیک محمود عسگری در مجال کوتاه مقاله به بررسی آراء و نظریات صاحب قلمان در این حوزه پرداخته و سپس به عوامل تشکیل دهنده فرهنگ استراتژیک از دیدگاه نسل اول و سوم می­پردازد. و در آخر تلاش کند دو عامل اصلی تشکیل­دهنده ( ایستارها و بینش ها ) فرهنگ استراتژیک را عملیاتی نماید.

4 –  فرهنگ استراتژیک مقایسه­ای که در اصل گزارش از یک نشست علمی به تولیت دانشگاه ناوال آمریکا است. در این مقاله ضمن لزوم شناسایی فرهنگ­های استراتژیک ملت­ها برای توفیق در سیاست­های آمریکا ؛ بررسی فرهنگ استراتژیک سه کشور ایران، چین و پاکستان را در دستور کار قرار می­د­هد.

Time to Move on: Reconceptualizing the Strategic Culture Debate – 5

آلن بلومفیلد در این مقاله می­کوشد که با ارائه یک متغیر مغفول ضمن اینکه بتواند میان دو رویکرد نسل اول و سوم پیوندی ایجاد کند؛ مشکله تداوم در عین تحول و ابتکار در عین رفتار برنامه­ریزی شده را حل و فصل نماید. بلوفیلد متغیر خرده فرهنگ­های رقیب را وارد این حوزه مطالعاتی می­کند.

Refining Strategic Culture : Return of Second Generation – 7

نویسنده به دنبال یک نقد درون پارادیمی است ، وی با بیان دیدگاه­های متفاوت به بررسی نقاط ضعف و قوت هریک از رویکرد­ها می پردازد. و در نهایت با عنایت به این نکته که نسل سوم تداوم و امکان انحراف به خاطر عوامل مسلط خارجی را بیان می­کنند بهتر می توانند  علل اقدامات یک کشور را در یک دوره طولانی شرح دهند. بنابراین نسل سوم را از توانایی بیشتری برخوردار می­داند.

8-Strategic Culture and Tailored Deterrence: Bridging the Gap between Theory and Practice

جفری . اس. لانتیس  ، در این مقاله می­کوشد بحث مطالعات فرهنگی در ارتباط با امنیت را اززمان نوشته­های کلازویتس دنبال نماید. وی تلاش می­کند ضمن شناسایی قرابت فرهنگ و مسائل امنیتی به بررسی شرایط استفاده از مدل­های فرهنگ استراتژیک برای محاسبه سیاست­های نظامی و امنیتی  بپردازد.  از جمله این شرایط :روایت های فرهنگی غالب ، رهبری مشخص و سازمان­های نظامی برجسته قابل بررسی است.

9-Strategic Culture: From Clausewitz to Constructivism

جفری . اس . لانتیس در این مقاله تلاش می­کند، ردپای مفهوم فرهنگ استراتژیک را از آثارکلازویتس تا نوشته­های متاخرتر بازنمائی نماید. سپس نتیجه می­گیرد که گام بعدی تحول در مسیراندیشه فرهنگ استراتژیک با توجه به قابلیت کشورها در نفوذ گذاری، عبارت است از فرهنگ استراتژیک جهانی.

10-The future of Strategic Culture

دری هاولت در این مقاله اعلام می­کند که نخستین و مهمترین گام برای تحول مفهوم فرهنگ­استراتژیک در سال 2006 برداشته شده است؛ که عبارت است از اجماع اندیشمندان درباره محتوای مفهومی فرهنگ­استراتژیک. فرهنگ­استراتژیک براساس این اجماع نهایی عبارت است از: مجموعه­ای از اعتقادات مشترک، فرضیات و شیوه­های رفتار، تجارب مشترک و روایت­های مورد قبول اجتماع (کتبی یا شفاهی) که شکل یک هویت جمعی را در ارتباط با رسیدن به اهداف امنیتی گرفته باشد.

11- Grand Strateg- Strtegic Culture – Ractice – The Social Roots of  Nordic Defence

لوور نیومن در این مقاله اعلام می­کند فرهنگ استراتژیک سنگ زیر بنای استراتژی بزرگ در هرکشوری است. وی فرهنگ استراتژیک را زمینه اجتماعی می­داند که کار ویژه­ی آن تحت تأثیر قرار دادن رفتارها و انتخاب­ها می باشد که در نهایت باعث شکل­گیری و جهت­گیری استراتژی بزرگ ملی می­شود.

12- Strategic Perspective : Clausewitz – Sun Tzu and Thucydides – Anahysis

ریچارد روزآ در این مقاله تلاش می­کند، ضمن ارائه یک تعریف جامع از استراتژی، آن را در اندیشه­های کلازویتس و سون تزو و توسیدید تجزیه و تحلیل نماید. از نظر وی استراتژی عبارت است از: استفاده­ی هماهنگ از تمام دارائی­های در دسترس یک دولت یا جامعۀ امنیتی برای دستیابی به اهداف سیاسی. با این وجود وی موضوع محوری استراتژی را همچنان مسائلی چون جنگ و صلح و زنده ماندن می­داند.

2-6: متون مربوط به کاربست چارچوبه فرهنگ استراتژیک در موارد پژوهی غیر از آمریکا:

به دلیلی که در ابتدا آمد، نگارنده متونی که در ادامه می­­آید را به منظور آشنائی با کاربست این حوزه نظری را در مورد پژوهشی­هایی غیر از ایالات متحده بررسی نموده است. این متون به پژوهنده در عملیاتی کردن مفاهیم و کاربست آنها در یک مورد مطالعاتی مدد رسانده­است.

13-Soviet Strategic Culture

دیوید جونز در این مقاله فرهنگ استراتژیک اتحاد جماهیر شوروی را از سه سطح ناشی می­داند. ازنظر وی موقعیت جغرافیایی این کشور در کنار تاریخ توسعه­طلبی خارجی­اش که با نوعی از نظام استبدادی درهم آمیخته است . مهمترین مؤلفه فرهنگ­استراتژیک این کشور در سطح کلان است. از نظر وی در سطح میانی نیز ، نوع سامان اجتماعی و اقتصادی این کشور در کنار عدم شکل­گیری موفق جامعه مدنی در یکه­تازی دولت خودکامه مؤثر بوده است. و در گام نهائی با توجه به ارجحیت نظامیان در رابطه با مدنیان در این کشور تمایلات استفاده از زور به صورت تهاجمی دیده می­شود.

14-  The Idiosyncrasies of Contemporary Swiss Security Policy and Practice: A Strategic Culture Based Explanation

ویلهم میرو در این مقاله به بررسی سیاست منحصر بفرد سوئیس بعد از جنگ سرد می­پردازد. وی در اثرش بیان می­کند که انتخاب این نوع استراتژی ملی بیشتر از آن که در ارتباط با منافع امنیتی و استراتژیکی این کشور در راستای تصمیمات عقلایی باشد، متناظر با یک خواست عمومی است که از نوع فرهنگ ملی – استراتژیکی آنها نشات گرفته است. میرو اعلام  می­کند که سوئیس در امر رفتارهای خارجی بسیار مردمی عمل می­کند و سعی می کند جهت­گیری­هایی را پیش بگیرد که منافی فرهنگ استراتژی ملی نباشد. وی برای اثبات این نکته تمامی عوامل مؤثربر تصمیم­سازی در حیطه سیاست خارجی اعم از مادی و غیر مادی مورد بررسی قرار می دهد.

15- Strategic Culture what is this? The Case of Strategic Culture in Chine

ماتی نوجونن در این مقاله اعلام می­کند که فرهنگ­استراتژیک چین چیزی متفاوت از فرهنگ استراتژیک آمریکا است. و از آنجا که امنیت ملی مفروضه روابط آمریکا و چین است ؛ شناسایی و مطالعه نقاط تفاوت لازم بنظر می­رسد. وی در ادامه فرهنگ­استراتژیک چین را برآمده از تاریخ نظامیگری، چین باستان، بعدها چین کمونیست و اراده معطوف به برتری طلبی اقتصادی می­داند.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122