پايان نامه بررسي عوامل اجتماعي، فرهنگي انزواي اجتماعي دختران مجرد بالاي 30 سال

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي عوامل اجتماعي، فرهنگي انزواي اجتماعي دختران مجرد  بالاي 30 سال یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارا 176 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه بررسي عوامل اجتماعي، فرهنگي انزواي اجتماعي دختران مجرد  بالاي 30 سال بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق
1-1 مقدمه          2
1-2 بیان مسئله          4
1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق         8
1-4 اهداف پژوهش             10
1-4-1 اهداف اصلی تحقیق             10
1-4-2 اهداف فرعی تحقیق           10
1-5  کاربرد نتایج تحقیق           11
فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق
2-1 مقدمه             15
2-2 تحقیقات داخلی             16
2-3 تحقیقات خارجی            20
2-4 جمع‌بندی تحقیقات پیشین            22
2-5 نظریات انزوای اجتماعی           24
2-5-1 نظریات روانشناختی انزوای اجتماعی      24
2-5-1-1 آثار تحلیلی فروید و کلین        25
2-5-1-2 انزوای اجتماعی، تجرد و جنسیت (لاینرمن،گیلیگان،راکر و برگمن و مانتر)      26
2-5-1-3 انزوای اجتماعی در ارتباط با محیط زندگی شخص (نظریه سیلورمن، هورتولانوس و همکارانش)     28
2-5-2 نظریات جامعه شناختی انزوای اجتماعی (با تمرکز بر رویکرد روابط اجتماعی)   29
2-5-2-1 اهمیت روابط اجتماعی     31
2-5-2-1-1روابط اجتماعی و تندرستی فردی     31
2-5-2-2 اهمیت اجتماعی روابط اجتماعی    35
2-5-2-3 روابط اجتماعی به عنوان سرمایه اجتماعی    37
2-5-2-4 روابط اجتماعی و تغییرات در محیط اجتماعی     38
2-5-2-5 پیامدهای اجتماعی روابط اجتماعی    39
2-5-2-6 انزوای اجتماعی به عنوان شکلی از محرومیت اجتماعی    42
2-5-2-7 علل انزوای اجتماعی    45
2-5-2-8 رویکرد شبکه ای    48
2-5-2-9رویکرد تنهایی     50
2-6 چارچوب نظری      54
2-7 مدل نظری      60
2-8 فرضیات تحقیق        61
فصل سوم: روش تحقیق
3-1 مقدمه       63
3-2 روش تحقیق      63
3-3 جامعه آماری       64
3-4 شیوه نمونه‌گیری     64
3-5 حجم نمونه      64
3-6 ابزار گردآوری داده‌ها      65
3-6 روایی و پایایی      65
3-8 تکنیک های آماری      66
3-9 تعریف نظری و عملی مفاهیم و متغیرها      67
3-9-1 تعریف نظری و عملیاتی متغیرهای مستقل     67
3-9-1-1 مفهوم سلامت اجتماعی    67
3-9-1-2 مفهوم حمایت اجتماعی     71
3-9-1-3 مفهوم برداشت از خود     75
3-9-1-4 مفهوم عرف و سنت       77
3-9-1-5 مفهوم استقلال مالی       80
3-9-1-6 مفهوم پایگاه اجتماعی – اقتصادی      81
3-9-2 تعریف نظری تجرد وتعریف نظری و عملیاتی و متغیر وابسته       83
3-9-2-1مفهوم تجرد       83
3-9-2-2 تعریف نظری و عملیاتی متغیر وابسته: انزوای اجتماعی        84
فصل چهارم: تجزیه‌وتحلیل داده‌ها
4-1 مقدمه          92
4-2 آمار توصیفی        92
4-2-1 وضعیت اشتغال      92
4-2-2 تحصیلات       93
4-2-3 تحصیلات مادر      94
4-2-4 تحصیلات پدر     95
4-2-5  درآمد ماهیانه     96
4-2- 6  درآمد ماهیانه سایر اعضای خانواده     97
4-2-7   نوع منزل مسکونی         98
4-2-8 دیدگاه‌های سنتی خانواده و خویشاوندان          99
4-2-9 دیدگاه عرفی جامعه        100
4- 2-10 میزان استقلال مالی        101
4-2-11  نوع تصور ذهنی شخص از مقوله ازدواج      102
4-2-12   سلامت اجتماعی      103
4-2-13    حمایت اجتماعی      108
4-2- 14 نوع برداشت از خود       111
4-2-15   انزوای اجتماعی     113
4-3 یافته‌های استنباطی و تحلیل مسیر متغیرها     117
4-3-1 يافته‌هاي استنباطي        117
4-3-2 رگرسيون‌ چندگانه برای‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ سنجش اثر ‌متغیرهای ‌مستقل بر متغیر وابسته       126
4-3-3  تحلیل مسیر        126
فصل پنجم: خلاصه، نتیجه‌گیری، انتقادات و پیشنهادات
5-1 مقدمه      129
5-2 خلاصه یافته ها           130
5-3 نتیجه‌گیری            132
5-4 مشکلات,محدودیت ها و پیشنهادات           135
پیوست
پرسشنامه         141
فهرست منابع و مآخذ        148

فهرست منابع و مآخذ

آبرخت، فاطمه: (1384) ، پایان نامه کارشناسی ارشد جامعه شناسی ، بررسی دلایل افزایش سن ازدواج دختران، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی.

آزاد ارمکی، تقی:(۱۳۹۰)، فراتحلیل ارزش های فرهنگی در ایران، پژوهشنامه جامعه شناسی جوانان، شماره ۱:۳۶-۱۳.

ابراهیمی مقدمیان، محمود:‌ (۱۳۸۸)، پایان نامه کارشناسی ارشد جامعه شناسی، بررسی عوامل اجتماعی-فرهنگی موثر برانزوای اجتماعی جوانان در شهر همدان، دانشگاه اصفهان.اصفهان.

ایزدی، زینب:‌ (۱۳۹۲)، پژوهشی کیفی درباره تجرد قطعی و سبک تنهایی زنان (تجرد قطعی و احساس تنهایی)، روزنامه شرق، شماره ۱۴:۲۵-۲۰.

ایمانی، محسن: (۱۳۷۴)، رابطه سن بالا و ازدواج، نشریه تربیت، شماره: 100 : 66-60

جوشن لو، محسن؛ قائدی، غلامحسین: (۱۳۸۷)، بررسی مجدد پایایی و اعتبار مقیاس حرمت خود روزنبرگ درایران، دوماهنامه علمی-پژوهشی دانشگاه شاهد، سال پانزدهم،شماره ۳۱. صفحه:۵۶-۴۹.

چلبی، مسعود؛ امیرکافی، مهدی: (۱۳۸۳)، تحلیل چند سطحی انزوای اجتماعی، مجله جامعه شناسی ایران، دوره پنجم، شماره ۳:۳۱-۳۰.

حبیب پور،کرم؛ غفاری، غلامرضا: (۱۳۹۰)، علل افزایش سن ازدواج دختران، مجله زن در توسعه و سیاست(پژوهش زنان)، دوره ۹، شماره ۱:۳۴-۷.

حسین زاده، مجید: (۱۳۹۳)، تجرد قطعی؛ از دلایل فردی و اجتماعی تا آسیب های روانی، روزنامه خراسان صبح ایران، شماره۱۸۶۹: ۴.

حسینی، سیدحسن؛ فولادیان،مجید؛ فاطمی امین، زینب: (۱۳۸۷)، سنجش و مقایسه میزان پیامدهای انزوای اجتماعی در میان دو گروه توده و نخبه جامعه در دوران سازندگی و اصلاحات، مجله علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، شماره۱۱: ۱۶۱-۱۸۹.

حقیقتیان، منصور: (۱۳۹۲)، عوامل اجتماعی موثر برانزوای اجتماعی جوانان(مورد مطالعه:شهر اصفهان)، مجله مطالعات توسعه اجتماعی ایران، شماره۱۸۰:۴-۱۴۰.

رجبی، عباس: (۱۳۸۶)، سن ازدواج، عوامل افزایش و راهبردهای کاهش آن، نشریه معرفت، شماره۱۵۴:۱۱۲-۱۴۳.

رضادوست،کریم؛ ممبنی، ایمان: (1390)، بررسی رابطه بین تأخیر سن ازدواج و متغیرهای میزان درآمد، میزان تحصیلات و تعدادی دیگر از متغیرها در زنان شاغل،دوفصلنامه مشاوره کاربردی دانشگاه شهید چمران اهواز، دوره اول، سال اول، شماره 1: 122-105.

ریاحی، محمداسماعیل؛ وردی نیا، اکبرعلی؛ پورحسین، سیده زینب: (۱۳۸۷)، بررسی رابطه بین حمایت اجتماعی و سلامت روان، فصلنامه علمی-پژوهشی رفاه اجتماعی، سال دهم، شماره۳۹: ۱۲۲-۸۵.

ریتزر،جورج؛ ثلاثی، محسن؛ نظریه جامعه شناسی در دوران معاصر، نشر علمی، تهران:‌ (۱۳۷۴).

زمانی، علی اکبر:‌(۱۳۸۶)، نقش و کارکرد نهاد خانواده در تأمین امنیت اجتماعی، نشریه دانش انتظامی، شماره۳۳:  ۸۶-۶۳.

زیبرا، مارتین؛ حسینی، سید حسن؛ نظریه های جامعه شناسی طرد شدگان اجتماعی، انتشارات آن، تهران: (1385).

Beck, U. Risk society. Towards a modern society,sag publisher, London: (1986).

Billington, R., Hockey J, Strawbridge, S, Exploring self and society,

Hampshir, Macmillan Press, London: (1998).

Berkman, L.F. and Syme, S.L: (1979). Social networks, host resistance, and mortality:

A nine-year follow-up study of Alameda country residents. American Journal of Epidemiology, no.90:186-204

Bourdieu, P,Distinction, A social critique of the judgment of taste. London:  Routledge: (1984).

Sarason & S. Duck, Personal Relationships: Implications for Clinical and Community Psychology, Publishd  John Wiley :(2000).

Castells, Manuel ,The Rise of the Network Society,Blackwell publisher, Malden: (1996)

Chappell,NeenaL;Badger,Mark:(1989),Social isolation and Well-Bing, Jurnal of grantology:social science, Vol.44,no.5:176-169.

چکیده :

انزوای اجتماعی یکی از آسیب های اجتماعی است که طبق نظریات روانشناسان و جامعه شناسان، ممکن است بر اثر عوامل مختلفی از جمله  ضعف سلامت اجتماعی، عدم برخورداری از حمایت اجتماعی، تصور منفی از خود و ویژگی های خود، عدم اشتغال و استقلال مالی ایجاد گردد. در این پژوهش، اثر تمام این متغیرها، به علاوه اثر دیدگاه های سنتی در مورد تجرد دختران و نیز دیدگاه های عرفی خانواده و خویشاوندان راجع به این موضوع و نوع تصور شخص از مقوله ازدواج، بر انزوای اجتماعی دختران مجرد بالای سی سال شهر یزد سنجیده شده است. روش پژوهش از نوع پیمایش بوده است، جامعه آماری شامل 2613 نفر از دختران مجرد بالای سی سال یزدی بوده‌اند که 139 نفر از آنها با روش نمونه گیری زنجیره ای به عنوان نمونه انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار مورد استفاده پرسشنامه بوده است. داده‌ها با کمک نرم‌افزار SPSS مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاکی از این بوده است که بين ميزان انزواي اجتماعي دختران مجرد شاغل و دختران مجرد غيرشاغل، تفاوت معنی‌داری وجود نداشت. بین متغیرهای حمايت اجتماعي، سلامت اجتماعي، باورهاي سنتي رايج در جامعه در مورد تجرد، تصورات عرفي خانواده و خويشاوندان در مورد تجرد و برداشت از خود با  احساس انزواي اجتماعي رابطه معکوس و معنی داری وجود داشت. همچنین هر چه تصور دختران مجرد از مقوله ازدواج بهتر باشد احساس انزواي اجتماعي آن‌ها بیشتر است. بين استقلال مالي دختران مجرد و پايگاه اقتصادی-اجتماعی خانواده با انزواي اجتماعي رابطه معنی‌داري وجود نداشت. از بين متغيرهاي باقيمانده در مدل رگرسيون، باورهاي سنتي، حمايت اجتماعي و نوع برداشت از خود در مجموع بيشترين تأثير را بر ميزان انزوای اجتماعی داشته‌اند که بیشترین تأثیر، مربوط به متغیر برداشت از خود بوده است. با استفاده از واريانس تركيب خطي متغيرهاي مستقل مي‌توان 8/29 درصد از واريانس ميزان انزوای اجتماعی را توضيح داد.

فصل اول : کلیات تحقیق        

1-1 مقدمه

پیشرفت های روزافزون اخیر در سطح جهانی، باعث افزایش فردگرایی درجهان، متعاقبا فروپاشی بیش از پیش بنیاد خانواده ها و شکل گیری خانه های مجردنشین و تک نفری گردیده است و به دور از مسائل و دغدغه‌های عاطفی و معیشتی، دیگر، مجرد بودن در نظر مردم متمدن و پیشرفته، نوعی ننگ نبوده بلکه گاه مایه آزادی و ترقی و پیشرفت بیشتر فرد تلقی می گردد.

اما واقعیت این است که هنوز هم فرهنگ گرایی و ارزش دوستی در نقاطی از جهان حرف اول را می زند و در این‌گونه مناطق، تجرد، نه تنها آزادی و ترقی محسوب نمی گردد؛ بلکه جامعه به شخص مجرد به‌عنوان یک فرد زندانی در انزوا و تنهایی خویش و بعضا طرد شده در اجتماع و کلا یک فرد ناقص که به اصطلاح (نیمه مکمل) خود را گم کرده است می نگرد. این انزوا به نوبه خود می‌تواند در ابعاد و اشکال گوناگونی چون از خودبیگانگی فرهنگی، اجتماعی، روانی و اقتصادی خود را نشان دهد. گاه جامعه به خاطر عرفی بودن و سنتی بودن، تجرد طولانی مدت را- مخصوصا برای یک دختر- نمی پسندد و گاهی هم این عقیده در میان خانواده ها و اقوام مختلف به‌طور خاص دیده می‌شود که مثلا نمونه ای از آن عقیده ای است که مردم یزد از دیرباز بدان باوردارند. آن‌ها نیز مانند اقوام و مردمان قدیم ایرانی، به دختری که سن ازدواج او ازحد مشخص عرفی گذشته و ازدواج نکرده است؛ القاب ناخوشایندی می‌دهند؛ علاوه بر این، حضور او را در مجالس و محافل عمومی و خصوصی خود چندان خوشایند نمی دانند؛ اما گاه، حالتی پیش می آید که حتی اگر جامعه دارای دیدگاهی باز و روشنفکرانه شده باشد و سنت در آن رو به زوال رفته باشد؛ بازهم تصور خود شخص از اینکه با مجرد ماندن، از مهمترین و اساسی ترین شانس های زندگی خود را از دست داده است و یا تصور عرفی خانواده و خویشاوندان او راجع به اهمیت بنیادین ازدواج و بخصوص ازدواج به‌موقع برای دختران، می‌تواند در روند عادی زندگی و امور روزمره دختر مجرد ایجاد اختلال کرده و او را به‌عنوان یک فرد جدا افتاده از جامعه، منزوی و افسرده کند. پس علل و دلایل تجرد هم که در اشخاص متفاوت است؛ به‌خودی‌خود می‌تواند تأثیرات متفاوتی بر زندگی اجتماعی فرد بگذارد؛ به این صورت که دختری که به میل خود و داوطلبانه تجرد را برگزیده است؛ به مراتب انزوای اجتماعی کمتری را تجربه خواهد کرد تا دختری که دچار یک تجرد ناخواسته -به دلایل گوناگون جسمی، روحی و محدودیت‌های خانوادگی- شده است. البته سلامت روحی و جسمی، سطح بالاتر تحصیلات، موقعیت مکانی و پرستیژ اجتماعی زندگی پدری و تأمین مالی بالا در زندگی، از جمله عواملی است که شاید بتواند کمی انزوای دختران مجرد را تخفیف دهد؛ اما بازهم به نظر می رسد که آنچه در این میان شاخص مهمی است؛ همان تصورات جا افتاده و بومی جامعه فرد است که پیوسته او را به صورت شخصی متمایز، برچسب می زند و او را به حاشیه جامعه می راند.

در فصل اول، پس از بیان دغدغه‌های ذهنی محقق در این پژوهش و بیان اهمیت و ضرورت موضوع، به ذکر اهداف و نیز کاربرد نتایج این پایان نامه پرداخته خواهد شد. در فصل دوم به برسی مبانی نظری، چارچوب نظری، فرضیات و الگوی نظری پرداخته خواهد شد. در فصل سوم به تعریف مفاهیم و متغیرها و ارائه مؤلفه -های سنجش در این پایان نامه و نیز به ذکر شیوه تحقیق، شیوه نمونه گیری، ابزار گردآوری داده ها و جمعیت نمونه و معرفی جامعه آماری پرداخته خواهد شد. در فصل چهارم آمار توصیفی و استباطی یافته- های تحقیق به علاوه مدل رگرسیون و مدل تحلیل مسیر ارائه می شود و در فصل پنجم خلاصه یافته ها و نتیجه تحقیق و پیشنهادات و انتقادات آورده می شود.

1-2 بیان مسئله

انزوای اجتماعی یکی از آسیب های اجتماعی است که طبق نظریات روانشناسان و جامعه شناسان، ممکن است بر اثر عوامل مختلف فرهنگی و اجتماعی ایجاد گردد. انزوا و گوشه‌گيري جوانان و نوجوانان، عارضه‌اي است که متأسفانه در سال‌هاي اخير شيوع يافته و اين در حالي است که بررسي‌هاي انجام شده نشان مي‌دهد از هر 100 نفر جوان و نوجوان 7 نفر به اين عارضه مبتلا هستند. در اين عارضه جوان و نوجوان از برقرار کردن ارتباط با افراد و محيط خارج دوري مي‌کنند که به ‌تدريج با كاهش علايق ذهني و عاطفي، از داشتن دوستان صميمي و نزديک محروم مي‌شوند و از حضور در فعاليت‌هاي جمعي سر باز مي‌زنند، اوقات خود را به تنهايي سپري مي‌کنند و گوشه‌گيري از اجتماع را در پيش مي‌گيرند(به نقل از حسینی:1385).

کارشناسان مي‌گويند، انزواطلبي، يکي از رفتارهاي نسبتاً شايع است که جوان و نوجوان را به شدت آزار مي‌دهد و اگر درمان نشود، آنان را به سمت و سوي مشکلات ديگري مانند عدم اعتماد به نفس، افسردگي، اضطراب و زود رنجي سوق خواهد داد. اين در حالي است که عدم احساس توانمندي و کمي عزت نفس و نيز ناتواني در بروز احساسات و بيان افکار و نظريات، باعث جدايي فرد از فعاليت‌هاي گروهي است‏‎.
آنان در مورد علل گوشه گيري و انزواطلبي معتقدند، محروميت از محبت خانواده، نقص عضو يا بيماري‌هاي جسمي و فيزيولوژيک، اختلال در گويش و تکلم، شکست‌هاي متعدد و تحقير شدن در برابر جمع، نبود امنيت رواني در محيط‌هاي خانه و خارج از خانه و فشار‌هاي رواني مستمر، تنبيه، توبيخ و سرزنش نوجوان و جوان توسط والدين و کنترل شديد تربيتي و سخت گيري‌هاي وسواس گونه و غير منطقي، از مهم‌ترين علل اين عارضه است(به نقل از حسینی:1385).‏ عده‌اي از جامعه شناسان نيز معتقدند که انزواي اجتماعي عامل جذب جوانان به حوز‌ه‌هاي آسيب‌هاي اجتماعي است. ‏از طرفی، مسئله ازدواج و زناشویی نیز از جمله مسائل مهم حیات بشر در طول تاریخ بوده و هست. به همین خاطر، این مسئله، علاوه بر ادیان و مذاهب، مورد توجه حوزه های عالمی مختلف چون جامعه شناسی، حقوق، اقتصاد، روانشناسی، فلسفه و … بوده است. این اهتمام به اهمیت خانواده به عنوان یکی از نهادهای مهم جامعه، در صورت هرگونه تغییر و تحول در جامعه، بالطبع تغییراتی در این نهاد-مثل افزایش سن ازدواج دختران- نیز ایجاد خواهد شد(حبیب پور و غفاری:1:1390). بروز پدیده تجرد در میان دختران می‌تواند آسیب های روانی و اجتماعی خطرناکی را به دنبال داشته باشد. کتمان نیازهای طبیعی فرد می‌تواند از نظر روانی آسیب رسانی کرده و فرد را در مناسبات اجتماعی دچار مشکل سازد. از طرف دیگر، آسیب های اجتماعی این پدیده می‌تواند به مراتب بیشتر باشد چراکه مجرد ماندن به معنای ترک روابط عاطفی نیست و احتمال ایجاد ارتباط عاطفی در خارج از چارچوب ازدواج را نیز پائین خواهد آورد (نجفی مهر،4:1392).

طبق گزارشات روانشناسان، عده‌ای از مراجعین که سنین آن‌ها بالا رفته و ازدواج نکرده بودند، اظهار می‌داشتند که مدتی است که حالات خاصی را پیدا کرده‌اند که قبلا دچار آن نبوده‌اند؛ حالاتی همچون بی‌حالی و وارفتگی، بی‌تفاوتی نسبت به لذت‌ها و رغبت‌ها، کاهش توانایی در تمرکز و تصمیم‌گیری و تفکر که همگی نشان از افسردگی ا‌ست.» در غالب پژوهش‌های علمی مشخص شده است که گرایش به پدیده افسردگی در دختران مجرد بیشتر است تا زنان متأهل. همچنین دیده شده است که تأخیر در ازدواج سبب می‌شود که افراد تمایلات طبیعی خود را به تدریج نادیده بگیرند و دچار افسردگی و انزوا شوند و اگر ازدواج با معیارهای صحیح و از روی علاقه صورت گیرد، می‌تواند از بروز افسردگی جلوگیری کند. در واقع افرادی که ازدواج کرده‌اند با خطر بسیار کمتری، برای ابتلا به بیماری های روانی به‌خصوص افسردگی روبه‌رو هستند (ایمانی،2:1374). وسواس زیاد در انتخاب بالا رفتن سن ازدواج یا فرد را به سمت «تجرد قطعی» سوق می‌دهد و یا وی را درگیر وسواس در انتخاب می‌کند که آن‌هم نتیجه‌ای جز تجرد دائم در پی نخواهد داشت. اتفاقی که در میان دختران رخ می‌دهد و زیاد از زبان آن‌ها می‌شنویم این است که: «حالا که سن و سال من بالا رفته، باید انتخابی داشته باشم که دیگران نگویند بعدازاین همه صبر کردن، چرا چنین فردی را انتخاب کردی؟! این نکته باعث یک ایدئال‌گرایی افراطی می‌شود که معمولا فرد کمتر کسی را واجد شرایط برای همسر گزینی خواهد یافت. افزایش نگرانی و احساس ناراحتی وقتی که دختران به سن ازدواج می‌رسند، به صورتی است که دائم از آن‌ها سؤال می‌شود که چرا ازدواج نمی‌کنند؛ و این برای دختران بسیار ناراحت کننده است و موجبات رنجش و نگرانی از آینده را برای آنان فراهم می‌آورد. عده‌ای، خصوصا آن‌ها که به شکل اجباری در ورطه‌ تجرد افتاده‌اند که البته در این مورد تعداد دختران بیش از پسران است، خود را بلاتکلیف می‌بینند، نمی‌توانند هدف درستی را برای خود برگزینند و راه روشنی را پیدا کنند، همه چیز را به ازدواج و بعد از آن موکول می‌کنند. با این تفکر که همیشه نمی‌شود خانه‌ پدری زندگی کرد، نمی‌توانند برای آینده‌ خود برنامه‌ روشنی پیش‌بینی کنند. وقتی سن فرزندان مجرد خانواده بالاتر می‌رود احتمال بروز انحرافات توسط آن‌ها بیشتر می‌شود. البته این سخن بدان معنا نیست که هر فرد مجرد یا مسن، در گروه منحرفین قرار داد. ولی منظور آن است که افراد منحرف در بین انسان‌های مجرد در مقایسه با افراد متأهل بیشتر است. نیاز جسمی و عاطفی، چیزی ا‌ست که نمی‌توان به سادگی از آن چشم پوشید و جز در زندگی زناشویی بدلی را برای آن فراهم آورد. کما این‌که تنها یک راه درست و اساسی برای این مسائل وجود دارد و آن ازدواج است. احساس سربار بودن به ویژه در میان دختران، دیده می‌شود. دختران، خاصه در فرهنگ ایرانی امکان زندگی تنها و مستقل را ندارند، در عین حال زمانی که سن ایشان از حد ازدواج بالاتر می‌رود، این احساس به سراغشان می‌آید و با هر صحبتی دچار رنجش و ناراحتی می‌شوند.کم حوصلگی، عدم انعطاف و وجود پرخاشگری ـ که طبق فرضیه‌ ناکامی ـ پرخاشگری جان دالر[1] که پرخاشگری را ناشی از ناکامی‌ها می‌داندـ از مشکلاتی ا‌ست که ازدواج در سنین بالا و تجرد قطعی با خود به همراه خواهد داشت (ایمانی، 3:1374). همچنین کارشناسان معتقدند که در شرایط پیشرفته‌تر ممکن است زنان و دختران جوان که غالبا دیر ازدواج می‌کنند، به سمت خودنمایی (بد حجابی)، رفتارهای پرخطر جنسی و حتی خودکشی روند. مشکلات اجتماعی که گریبانگیر دختران می‌شود هم جای تأمل دارد، مشکلاتی اعم از نگاه اجتماع و عرف به‌خصوص در جامعه‌ دین ‌مدار و سنتی ایرانی، مشکلات اقتصادی و. … افراد در فرهنگ غربی به راحتی زندگی می‌کنند، اما اگر به‌عنوان یک بیماری به مسئله نگریسته شود، «تجرد» تفاوتی در کشورهای مختلف ندارد. برای مثال‌ بیمار اسکیزوفرنی در هر جای دنیا بیمار به شمار می‌آید. بیماری ها    Culture band[2] نیستند اما پدیده‌های اجتماعی از قبیل  تجرد، cultuer  band هستند و در این صورت، از نگاه روان‌شناختی نیز culture band  به شمار می‌آیند. دخترانی که خواستگار ندارند، به افسردگی دچار می‌شوند و حتی ممکن است کسانی هم که تصمیم می‌گیرند مجرد باقی بمانند، اضطراب و مشکلات روان‌شناختی داشته باشند. می‌توان آسیب‌هایی که بیشتر گریبان مجردها را می‌گیرد، دسته ‌بندی کرد. مجردهای قطعی و اجباری، هم خودشان دچار برخی آسیبها می‌شوند و هم جامعه را به برخی آسیب‌ها دچار می‌کنند؛ اما این روزها کمتر از کلمه «آسیب» استفاده می‌شود و این مسائل را بیشتر «مشکلات اجتماعی» می‌نامند. یک زن تنها، بالقوه یک آسیب اجتماعی نیست و منبع آسیب‌زا به شمار نمی‌آید، اما می‌تواند منبع «مشکل اجتماعی» باشد (به نقل از ایمانی:1374).

طبق گفته های بالا و با توجه به تجربیات محقق، در واقع تجرد می‌تواند طی فرایندی روانی – اجتماعی، به انزوای شخص از جامعه و ابتلای او به انواع بیماری های روحی گردد. از مکانیسم هایی که تجرد را به انزوا مربوط می سازد می‌توان از حمایت اجتماعی، سلامت اجتماعی، تصور خانواده و خویشاوندان، تصورات عرفی جامعه، خاستگاه اجتماعی- طبقاتی فرد درجامعه، تصور فرد از اهمیت ازدواج و تصور فرد از خود، میزان استقلال مالی فرد و همچنین وضعیت اشتغال فرد نام برد که هریک به گونه ای فرد را به کناره گیری از جامعه و انزوا می کشاند و این متغیرها را می‌توان در ابعاد مختلف خود بررسی نمود. تجربه نشان داده است که یک دختر مجرد، در یک جامعه سنتی، ممکن است بارها و بارها آماج تهمت ها، انتقادات و بدگویی های اقوام و اطرافیانش قرار گرفته؛ دچار احساس سرخوردگی و انزوای اجتماعی- روانی گردد؛ همچنین ممکن است دچار احساس عدم استقلال مالی، احساس بیهودگی و سرباربودن درخانواده شود. حضور و مشارکت او درجامعه کمتر می‌شود و بطورکلی به تنها ماندن و جدایی از جمع متمایل می گردد.

لذا، مسئله بسیار مهم ما در این پژوهش، این است که مشخص کنیم چه مکانیسم هایی با چه شدت تأثیر و در چه جهتی می‌تواند موجبات انزوای اجتماعی دختران مجرد را در شهری سنتی، مثل یزد، فراهم سازد و نیز راهکارها و پیشنهاداتی را برای کمترکردن این معضل درجامعه ارائه دهیم.

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق

خانواده یکی از نهادهای اصلی و اساسی هر جامعه به شمار می آید بطوری که تشکیل خانواده برای هر فرد، می‌تواند منبع آرامش خاطر و فراغت از استرس ها و دغدغه‌های عاطفی بسیاری باشد. یک خانواده موفق همواره پشتیبان فرد برای پیشرفت فردی و اجتماعی بوده و هست (زمانی،21:1386). مسئله این است که خانواده پدری تا زمانی خاص می‌تواند کارکرد پرستاری، مراقبت، تربیت و پرورش فرزندان خود را به درستی انجام دهد و فرزندان، پس از رسیدن به مرحله ای از رشد و بلوغ جسمی و عاطفی، خودشان باید در پی استقلال خویش برآمده و به‌عنوان پدر یا مادر در خانواده ای که خود بنا می نهند ایفای نقش کنند.اما گاه، مشکلاتی از قبیل مشکلات مالی، مشکلات جسمی و مشکلات روحی و روانی خاصی که خانواده پدری با آن درگیر است؛ این فرصت را از فرزندان سلب کرده و در نتیجه آن‌ها را به سمت تنهایی، انزوا و جدائی از دیگر افراد جامعه سوق می دهد. در حقیقت این‌گونه افراد، پس از فوت، ازکارافتادگی و یا ناتوانی مفرط والدین در تأمین نیازهای روحی و مالی‌شان، اشخاصی تنها، گوشه گیر و بازمانده از آرمان‌ها و اهداف خود هستند؛ اگرچه ممکن است عده ای از آن‌ها با رسیدن به شغل و درآمدی ثابت، احساس استقلال نسبی را یافته باشند اما آنچه مسلم است بسیاری از آمال و آرزوهایشان را در پشت موجی از غرور و تکبر ساختگی، برای دلخوشی موقت خود، پنهان کرده اند و تنها زمانی این مسئله آن‌ها را از پای درمی‌آورد که به روزگار پیری و ناتوانی رسیده باشند و یا اینکه متوجه نیازهای عاطفی سرکوب شده خود شده باشند.آن وقت است که حالات افسردگی و رخوت، بی میلی و حس تمایل به کناره گیری از جامعه، به آن‌ها دست می دهد و در کنار این وضعیت، کافی است جامعه ای که در آن رفت و آمد داشته و با مردمانش مراوده دارند، بسیار سنتی، همراه با تعصب و تنگ نظرانه با مسئله تجرد آن‌ها برخورد کند؛ در این صورت زندگی برای چنین افرادی، چه دچار تجرد ناخواسته شده باشند و چه به میل خود تن به تجرد داده باشند؛ بسیار دشوار می نماید؛ چراکه دیگر، حالت اولیه روابط اجتماعی خود را از دست می‌دهند و این امر آنقدر ادامه می یابد تا اینکه شخص دچار مشکلات و مسائل روانی و جسمانی بسیار جدی می- شود (زمانی،22:1386). پس در اینجا تفصیل در باره اینکه چرا یک دختر دچار تجرد طولانی مدت شده است؛ برای محقق چندان مطرح نیست و تنها بخشی از این دلایل را که طبق مبنای نظری این پژوهش می‌تواند عاملی جهت انزوا و کناره گیری وی از اجتماع شود را مورد بررسی و آزمون قرار داده است.

.1John Dollar

.2culture band:   در رده فرهنگی

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي رابطه‌ي عوامل اجتماعي با ميزان آگاهي سياسي زنان
 • پايان نامه بررسي عوامل فرهنگي _ اجتماعي موثر بر مشارکت اجتماعي
 • پايان نامه بررسي عوامل اجتماعي مؤثر بر نگرش و رفتار بازيافت
 • پايان نامه بررسي عوامل اجتماعي – جمعيتي و اقتصادي موثر برسلامت سالمندان
 • پايان نامه بررسي جامعه شناختي شاخص هاي کيفيت زندگي روستايي و عوامل اجتماعي موثر بر آن در مناطق روستايي
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122