پايان نامه بررسي عوامل اجتماعي – جمعيتي و اقتصادي موثر برسلامت سالمندان

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي عوامل اجتماعي – جمعيتي و اقتصادي موثر برسلامت سالمندان یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 137 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي عوامل اجتماعي – جمعيتي و اقتصادي موثر برسلامت سالمندان بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول : مقدمه و کلیات تحقیق 1
مقدمه 2
1-1- بیان مسئله 5
1-1-1- طیف سلامت و بیماری 10
1-1-2- مفهوم سلامت 10
1-1-3- ابعاد سلامتی 11
1-1-4-ﺳﻼﻣﺖرواﻧﻲ 12
1-1-5- سلامت جسمی 13
1-2- اهمیت و ضرورت تحقیق 15
1-3- هدفهای تحقیق 20
فصل دوم : پیشینه تحقیق و زمینه های نظری 21
مقدمه 22
2-1- پیشینه تحقیق 23
2-2- چارچوب نظری تحقیق 31
2-2-1- سلامت و نظریه انتقال جمعیتی 31
2-2-2- انتقال اپیدمیولوژیک و اختلال در سلامتی 33
2-3- تئوری تجمع شرایط نا مساعد وسلامتی 36
2-3-1- نیروهای اجتماعی و سلامتی طی روند زندگی 37
2-4- سلامت جسمانی 38
2-5- سلامت روانی 39
2-6-رویکردهای نظری وتجربی درمورد عوامل تأثیرگذار بر کیفیت زندگی وسلامت سالمندان 41
2-6-1- تأثیر مشخصه های اقتصادی، اجتماعی و جمعیتی بر سلامت سالمندان 42
2-6-2- جنس و سلامت 43
2-6-2-1- تبین بیولوژیکی تفاوت در سلامت زنان و مردان 44
2-6-3- تبیین رفتار فرهنگی و سبک زندگی 44
2-6-4- وﺿﻊﺗﺄﻫﻞ و ﺳﻼﻣﺖ 45
2-6-5- ﺳﻦ و ﺳﻼﻣﺖ 45
2-6-6- ﺣﻤﺎﻳﺖاﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺳﻼﻣﺖ 46
2-6-6-1- چگونگی تأثیر حمایت اجتماعی بر سلامت 47
2-6-6-2- عوامل اجتماعی 48
2-6-7-بعد خانوار 48
2-6-8- توزیع شهری و روستایی جمعیت 49
2-7- ﭘﺎﻳﮕﺎه اﻗﺘﺼﺎدي، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺳﻼﻣﺖ 49
2-7-1- مؤلفه های پایگاه اﻗﺘﺼﺎدي، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 52
2-7-1-1- ﺗﺤﺼﻴﻼت و ﺳﻼﻣﺖ 52
2-7-1-2- درآﻣﺪ و ﺳﻼﻣﺖ 53
2-7-1-3- شغل و سلامت افراد 53
2-8-مدل تحقیق 54
2-9- فرضیه های تحقیق 56
2-10- تعریف نظری و عملیاتی متغیر های مستقل و وابسته 56
فصل سوم: روش تحقیق 61
مقدمه 62
3-1- روش گرد آوری داده ها 62
3-1-1- روش اجرا 63
3-2-جامعه آماری 63
3-2-1-تعیین حجم نمونه 64
3-2-2- روش انتخاب واحد های نمونه 65
3-2-3- محاسبه حجم نمونه شهر و روستا 65
3-3- روش های تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات 66
3-3-1-ابزار و نحوه سنجش کیفیت زندگی ( سلامت جسمی، سلامت روانی ) 67
3-3-2- اعتبار و پایایی پرسشنامه 69
فصل چهارم: آزمون فرضیه ها و تجزیه و تحلیل داده ها 70
مقدمه 71
4-1- توصیف ویژه گی های دموگرافیک نمونه آماری(یافته های توصیفی) 73
4-1-1- سن پاسخگو 75
4-1-2- وضعیت تأهل 75
4-1-3- متغیر جنسیت 76
4-1-4- بعد خانوار 76
4-1-5- وضعیت محل سکونت 77
4-1-6- وضع سواد 78
4-1-7- میزان سواد 78
4-1-8-وضع فعالیت شخص پاسخگو و همسر پاسخگو 79
4-1-9-حیطه سلامت روانی 79
4-1-10- حیطه سلامت جسمانی 82
4-1-11-وضع سلامت و بیماری 85
4-2- یافته های استنباطی 88
4-2-1- فرضیه یک 89
4-2-2-فرضیه دو 90
4-2-3-مقایسه میانگین ها 93
4-2-3-1- فرضیه سه 93
4-2-3-2- مقایسه سلامت روانی و جسمی بر اساس محل سکونت 94
4-2-3-3- مقایسه سلامت روانی و جسمی در بین افراد مجرد و متأهل 94
4-2-3-4-مقایسه سلامت روانی و جسمی افراد بر اساس نوع فعالیت 95
4-2-3-5-مقایسه سلامت روانی و جسمی افراد بر اساس نوع فعالیت همسر 96
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات 97
5-1- خلاصه و نتیجه گیری 98
5-2- پیشنهادات 109
5-2-1-پیشنهادات کاربردی 109
5-2-2- پیشنهادات برای تحقیقات آینده 113
5-3-محدودیت طرح 113
منابع و مآخذ 114
پیوست(پرسشنامه-  (WHO QOL- BREFSF-36 119

منابع و ماخذ :

  منابع فارسی:

آرﻣﺴﺘﺮاﻧﮓ، دﻳﻮﻳﺪ،(1372).، ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﭘﺰﺷﻜﻲ. ﺗﺮﺟﻤﻪ: ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻮﻛﻞ،ﺗﻬﺮان : ﻣﻮﺳﺴﻪ اﻧﺘﺸﺎرات ﻋﻠﻤﻲ،ص83..

آزاد، حسین،( 1380 )،آسیب شناسی روانی، تهران : انتشارات قومس. ص61.

آﺷﻔﺘﻪ ﺗﻬﺮاﻧﻲ، اﻣﻴﺮ،( 1381 ).ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ وﺗﺤﻠﻴﻞ ساختارﻫﺎي ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ.ﺗﻬﺮان: اﻧﺘﺸﺎرات ﮔﺴﺘﺮه، ص94.

آهنگری، مهناز و دیگران،( 1387)،اثرات فشارخون بالا برکیفیت زندگی سالمندان عضو فرهنگسرای سالمند شهر تهران، مجله سالمندی ایران، سال سوم، شماره 7، صص32، 26.

احمدی، سیروس ،( 1379 ) مجموعه مقالات سالمندی، جلد دوم، تهران، گروه بانوان نیکو کار.

احمدی، فرامرز و دیگران( 1383 )، ارزیابی کیفیت زندگی در بین سالمندان در زاهدان، نشر حیات، دوره 10، شماره 22،صص 61-67.

امیدی، رضا ،(1386)، کیفیت زندگی در برنامه های توسعه ایران، پایانامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران، دانشکده علوم اجتماعی

بشلیده، کیومرث،( 1378)، تأثیر مداخله های حمایتی در تأمین نیاز های روانی، اجتماعی سالمندان، مجموعه مقالات سالمندی، انتشارات گروه بانوان نیکو کار جلد سوم، ص 35.

پاشا، غلامرضا و همکاران، (1386)، مقایسه سلامت عمومی و حمایت اجتماعی بین سالمندان ساکن خانه سالمند ان و سالمندان ساکن در خانواده، فصل نامه خانواده پژوهی،  سال سوم،  شماره 9،  ص 505 ، 507).

پوردهکردی، علی حسن و دیگران ،(1386)، تأثیربرنامه های ورزشی برکیفیت زندگی شهرستان شهرکرد، مجله سالمندی ایران سال دوم، صص437، 444.

پوررضا، ابولقاسم و خیبری نعمتی، رقیه ،( 1385 )، اقتصاد بهداشت و سالمندی، مجله سالمندی ایران، سال اول شماره 2،صص80، 87.

پوررضا، ابولقاسم و دیگران،( 1386)،الگوی هزینه و بیماری در شهرستان دامغان طی سال 1386 مجله سالمندی در سال دوم شماره 4، صص252، 262.

تاجور، مریم،(1381 )،بهداشت سالمندان و مروری برزمینه های مختلف زندگی آنان تهران، نسل نواندیش. ص63

توکلی قوچانی،حمیدوهمکاران،( 1382)،سالمندی پویا، ص 38.

جرالدسی، دیوید سون و همکاران،(1381 )،رفتار درمانی بالینی، ترجمه احمد احمدی علوی آبادی، تهران مرکز نشر دانشگاهی، ص47.

خوشبین،سهیلاوهمکاران،( 1385 )،  راهنمای آموزشی مراقبت ادغام یافته سالمندان،وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی، ص 5.

رضایی، سعید و مهشید منوچهری، (1387)،بررسی و مقایسه اختلالات روانی سالمندان ساکن در سرای سالمندان در شهر تهران، صص15، 16.

ریاحی، اسماعیل، ( 1387)، مطالعه تطبیقی موقیت و جایگاه سالمندان در جوامع گذشته و حاضر، مجله سالمندی ایران، سال سوم شماره 9و10. صص7، 18.

زنجانی و دیگران ،( 1378)، جمعت وتوسعه وبهداشت باروری، تهران، انتشارات بشری. صص76،73.

سازمان ملل متحد ،(2007).

ﺳﺎم آرام، ﻋﺰت ا…،(1372). از ﻏﺮب ﺧﺎﻧﻪ ﻋﺸﺎﻳﺮي ﺗﺎ ﺳﺮاي ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺧﺼﻮﺻﻲ. ﺗﻬﺮان : ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ دوره اول ﺷﻤﺎره 3 و 4.

ﺳﺎم آرام، عزت اله،(1379)، موقعیت سالمندان در خانواده. مجموعه مقالات سالمندی:انتشارات بانوان نیکوکار.جلد دوم.

ﺳﺠﺎدي، ﺣﻤﻴﺮا و ﺻﺪراﻟﺴﺎدات، ﺳﻴﺪ ﺟﻼل ،(1383)، ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﺳﻼﻣﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ. اﻃﻼﻋﺎت ﺳﻴﺎﺳﻲ ـ اﻗﺘﺼـﺎدي. ﺳﺎل ﻧﻮزدﻫﻢ ﺷﻤﺎره ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم. ص244.

سندملی برنامه راهبردی سالمندان کشور.

سید میرزایی، سید محمد،( 1386 )، ملاحظاتی پیرامون ابعاد سالمندی با نگاهی به تجربه ژاپن، تهران، پژوهشنامه علوم انسانی، شماره.53.

ﺳﻴﺪ ﻧﻮزادي، ﻣﺤﺴﻦ ، (1384)، ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ. اﻧﺘﺸﺎرات ﻛﺘﺎب ﺳﻼﻣﺖ، ص42.

شیخی، محمد تقی، ( 1386)، امنیت اجتماعی و آسیب شناسی سالمندان  در شهر تهران  پژو هشی از دیدگاه جامعه شناسی  مجله سالمندی ایران، سال دوم، شماره 6، سال سوم، شماره 7. صص75، 66.

ضیایی ، منوچهری ، ( 1384 )، همایش کشوری سلامت زنان از جنین تا سالمندی ( 1385 )ص22

عباسی شوازی و دیگران ،( 2009  )، مرکز آمار ایران (1385 ).

کاوه فیروز، زینب ودیگران،( 1390 )، پایان نامه برای درجه دکترا در رشته جمعیت شناسی دانشگاه تهران ،صص 138،139.

کیانپورقهفرخی، فاطمه و حقیقی، جمال، (1378)، سازگاری با مسائل سالخوردگی، مجموعه مقالات سالمندی انتشارات گروه بانوان نیکوکار جلد سوم،  ص 72.

گزارش بین المللی جمعیت ،( 2001)،ص42.

لوکاس دﻳﻮﻳﺪ و ﻣﻴﺮ، ﭘﺎول، (1381)، درآﻣﺪي ﺑﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﻤﻌﻴﺘﻲ. ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺣﺴﻴﻦ ﻣﺤﻤﻮدﻳـﺎن. ﺗﻬـﺮان : اﻧﺘﺸـﺎرات داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان. صص75، 78.

میرزایی ، محمد ، (1385)، مجله سالمندی ایران، سال سوم، شمار7 .

ﻣﺤﺴﻨﻲ، ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ،(1382)، ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﭘﺰﺷﻜﻲ. ﺗﻬﺮان : اﻧﺘﺸﺎرات ﻃﻬﻮري. وآگاه ص187، 146، 194.

محققی، کمال،سجادی،حمیراودیگران،( 1387 )، مقایسه کیفیت زندگی سالمندان مستمری بگیر سازمان تأمین اجتماعی و باز نشستگی کشوری ساکن شهر قم ( 1386)، فصلنامه سلامت دوره 10، شماره  37، صص8، 15.

ﻣﺤﻤﺪي، رخشنده،(1379)،  پرستاری بهداشت جامعه تهران نشر نی. ص35.

مرکز آمار ایران،(1381)، بررسی وضعیت سالمندان در ایران، تهران: انتشارات مرکز آمار ایران.

مرکز آمار ایران سرشماریهای عمومی نفوس و مسکن طی سالهای1335 -1385-1390.

مهدوی، سید قوام الدین،( 1379 )،مجموعه مقالات سالمندی، جلد دوم، تهران، گروه بانوان نیکو کار.

ﻣﻴﺮزاﻳﻲ، ﻣﺤﻤﺪ ، (1384 )، ﺟﻤﻌﻴﺖ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎ ﺗأًﻛﻴﺪ ﺑﺮ اﻳﺮان. ﺗﻬﺮان صص50، 27، 80، 86.

میرزایی، محمد،(1385)،گزارش کشوری جمعیت و توسعه در ایران، پروژه جمعیت و توسعه دانشگاه تهران، انجمن جمعیت شناسی ایران.

میرزایی، محمدومهری شمس قهفرخی، (1386)، جمعیت شناسی سالمندان در ایرن براساس سرشماری های 1335-1385، مجله سالمندی ایران، سال دوم، شماره5، صص332-326.

مهاجرانی ، علی اصغر و دیگران ،(1390)،مقاله، بررسی چالشهای اجتماعی سالمندی جمعیت در ایران،  همایش انجمن جمعیت شناسی در ایران .

نقوی ، نعمت اله ،(1374)،مشکلات روانی واجتماعی سالمندان و تاثیر برکیفیت زندگی شان ، مجموعه مقالات سراسری سالمندان و پزشکی سالمندان .

نجات، سحرناز و دیگران، (1385 )، استاندارد سازی پرسشنامه کیفیت زندگی  سازمان بهداشت جهانی (SF36WHOQOL)ترجمه و روان سنجی گونه ایرانی. مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحیقات بهداشتی، دوره 4 شماره 4. صص1-12.

منابع انگلیسی:

Delilo, and Deleo(1998: 207-216) Quality of Life and Longevity, a Study of   Centenarans journal of Age and Ageing 27 (2).

Ecob, Russell and smith , George Davey (1999). Income and  Health : What is the Nature of  Relationship?

Ferrao,KF. (2006 : 238 , 256,252 ,244,243 ,241,239) Health and Aging   Handbook ofAging  and the Social Sciences.

Gillum, Richard (1985). Sex differences in the relationship between work and health           Journal of Health and Social Behavior. Vol. 26.

Groundy,E. and A, Bowling(1999:199-212) Enhancing the Quality of Extented Life YearsAgeing  and Mental Health,3.

Hinchliff, S. (1993). Nursing and Health care (2and. ed),NewYork:Edward Arnold ComPany.

Keddie,K. (1998: 28). Action with the Elderly,London Pergman.

Land, K. C and Y, yang. (2006: 4) Morbility, Disability andMortality, Handbookof Ageing and the Social Sciences..

Laslett, P. A. (1998 : 195) Fresh Map of Life, the Emergence of the third Age , London Wedenfeld &Nicolson.

Martin ,Linda  and  Kinsella,Kevin (1994). Research on  the  demography of  aging in  developing  countries. Demography of  Aging. National Academy Press Washington, DC.

Mollenkopf, H and A, Walker (2007) Quality of Life in Old Age. Internaional and Multi- Disciplinary Perspecives, Springer.

Preston,Samuel and Taubman,Paul(1994 :362). Socioeconomic Differences in Adult Mortality and Health status. Demography of  Aging. National Academy Press Washington, DC.

Sadeghi  M , K azemi  H. ( Prevalence  of  Life in elderly  living  in  Nursing  Homes  in Tehran    Province ). Iranian  J  Psychiatr  Clinical  Psychol. 2004 , (36 ).Persian

Sajjadi  H, Biglryian A. ( Quality  of life  in  elder ly  women  in  Kahrizak  Hospice Charity.Payesh  spring  2006 : 5 (2): 105. Persian.

 چکیده

تحولات ساختار سني جمعيت جهان از نتايج  انتقال جمعيتي و کاهش مرگ ومير و باروري است. با افزایش سن  سلامت سالمندان  میتواند درمعرض تهدید قرار گیرد. سالمندان سریعترین نرخ رشد جمعیت را در بین گروههای سنی دارند و در آینده نزدیک جمعیت سالمند در کشورهای در حال توسعه چون  ایران و از جمله شهرستان  خرم آباد افزایش می یابد .سالمندی جمعیت، هم ازموفقیتهای بزرگ بشری است و هم از مشکلات عمده جهان امروز است. پژوهش حاضر با هدف بررسی ویژگی های اجتماعي، جمعيتي و اقتصادي مؤثر برسلامت جسمی و روانی سالمندان ساکن  شهرستان خرم آباد است. پژوهش از نوع مطالعه توصیفی و پیمایشی می باشد.جامعه آماری  زنان و مردان بالای 60 سال  ساکن شهرستان خرم آباد و حجم نمونه محاسبه شده 379 نفر ( 129 نفر روستایی و 250 نفر شهری ) و روش نمونه گیری تصادفی ساده بود.  نتایج بررسی نشان میدهدکه سالمندان شهرستان خرم آباد از سلامت جسمی بیشتری نسبت به سلامت روانی برخوردارند. عوامل تعیین کننده متغیرهای  وابسته سلامت جسمی و سلامت روانی، متغیرهای مستقل سن ، تعداد فرزندان بدنیا آمده ، تعداد فرزندان زنده ،محل سکونت  تاهل ،وضع فعالیت پاسخگو و فعالیت همسر پاسخگو می باشند. سالمت جسمانی و روانی متقابلاً بر یکدیگر تأثیر گذار است اما سلامت روانی تاثیر گذار ترین متغیر بر سلامت جسمی میباشد. سلامت جسمی مردان  شهرستان خرم آباد بهتر از زنان میباشد ولی از نظر سلامت روانی تفاوتی بین دو گروه وجود ندارد.

کلید واژه : سلامت روانی ، سالمندان، سلامت جسمی ، سالمندی ، ساختار سنی

فصل اول

مقدمه وکلیات تحقیق

مقدمه

بهبود شرایط زندگی وافزایش طول عمروامید به زندگی پدیده سالمندی را دراکثر جوامع بدنبال داشته است وسازمان ملل متحد برنامه«سالمندی فعال»را برای سالمندان مطرح کرده است، سالمندی  فعال یعنی به حداکثررساندن سطح سلامت، مشارکت و امنیت افراد سالمند به منظورتقویت کیفیت زندگی آنها، که هر کدام از اینها تمهیدات اجتماعی، بهداشتی، فرهنگی و اقتصادی خاص خود را می‌طلبد و باتوجه به اینکه جمعیت جهان به سوی سالمندی پیش می رود وبه همراه خود مسائل جدیدی را بوجودآورد.از این رو بررسی عوامل اجتماعي،جمعيتي و اقتصادي مؤثر بر سلامت  جسمی و روانی سالمندان و مسائل مربوط به سالمندان دارای اهمیت ویژه ای است. بر پایه آخرین پژوهش های سازمان ملل میزان مرگ ومیر درکشورهای روبه رشدکاهش چشم گیری یافته وبا افزایش میزان متوسط عمرتعداد افرادسالخورده نیزفزونی یافته است درکشورهای پیشرفته نسبت افراد بالای65 سال به کل جمعیت به 16درصدرسیده است که این نسبت برای کشورهای درحال رشد حدوداً 5/3 درصدمیباشد.

طبق گزارش مرکز آمار ایران در سرشماری1385 تعداد سالمندان بالای 60 سال در ایران حدود 1/5 میلیون نفرکه این میزان در حدود 3/7 درصد جمعیت کشورو در استان لرستان 7/6 درصد و شهرستان خرم آباد2/6 درصدجمعیت می باشد. در سرشماری سال1390 سالمندان کشور2/8درصد کل جمعیت معادل 2/6 میلیون راسالمندان بالای 60 سال تشکیل می دهدو کشور هم اکنون وارد مرحله‌ نخست سالمندی یعنی جمعیت بالای 60 سال بین 7 تا 14 درصد شده است، پیش‌بینی می‌شود که تا 30 سال آینده وارد مرحله فوق سالمندی، یعنی بیش از 21 درصد جمعیت سالمند شود. اگر این سیرادامه پیداکند، ازاین پس در ایران شاهد جمعیتی خواهیم بودکه ازآن بعنوان جمعیت سالمند یاد                 می شود)مرکزآمارایران 1385 ،1390).از جمله دلایلی که جمعیت شناسان را به بررسی مسئله سالمندی تشویق میکردپیش بینی کاهش باروری ومرگ و میر در کشورهای درحال توسعه ورسیدن به مرحله سالمندی از یک طرف و نیز نگرانی سیاستگزاران دولتی در آن کشور برای برنامه ریزی صحیح برای آمادگی با مسئله سالخوردگی جمعیت و نیز تأکید سازمان ملل متحد در سال 1982 در اجلاس وین بر مسئله سالمندی بود( کینسلا[1]  به نقل از مارتین و پرستون[2] 1994).

درمجموع امروزه مسائل ومشکلات سالمندان که باافزایش تعدادونسبت آن مرتبط است آنقدر از دیدگاه ملل جهان اهمیت پیداکرده است که سال 1999،سال بین المللی سالمندان نامیده شده است(مرکز آمار ایران،1385).هرچند چالش اصلی بهداشت عمومی در قرن بیستم، افزایش امید به زندگی بود، در قرن بیست و یک ” زندگی با کیفیت بهتر ” مهمترین دغدغه ها در این حوزه است. بدیهی است چون هدف از زندگی سالمندان فقط داشتن عمر طولانی و زنده بودن نیست، بلکه نوع و کیفیت زندگی آنها نیز مهم می باشد. از این رو ارتقای کیفیت زندگی سالمندان در مرحله اول نیازمند داشتن اطلاعات جامع در مورد کیفیت زندگی آنها است. همچنین افزایش شمار افرادسالمند دچار ناتوانی و اختلال عملکرد و نبود نظام حمایتی درخانواده بعلت کوچکتر شدن خانواده ها، شاغل شدن زنان وپراکنده شدن اعضای خانواده موجب افزایش تقاضابرای مراقبتهای دراز مدت از سالمندان در دهه های آینده خواهد شد   ( ساجدی و همکاران2004 : 36، 105،108).

گسترش شهرنشيني و زندگي مکانيزه که لازمه آن قبول شيوه هاي نوين براي زندگي است، اثر معکوسی بر سلامت بخصوص سلامت انسان گذاشته و در ارتباط با مقوله سلامت ابعاد ديگري را مشخص نموده است.دو بعداين ابعاد سلامت روان وجسم افراد جامعه است. مقوله اي که اگرچه تازگي ندارد ليکن از نظر تخصصي ديرزماني نيست که به آن توجه گرديده است. سازمان بهداشت جهانی نیزسلامتی رارفاه وآسودگی کامل از نظر جسمی و روانی و اجتماعی ونه فقدان بیماری جسمی تعریف نموده است. در این میان سالمندی تغییری است که با گذشت زمان صورت گرفته است، دارای جنبه های مثبت و منفی بوده و پویایی فرایندهای زیستی، ادراک، رشد و تکامل و بلوغ را در بر می گیرد.توجه به شيوع بيمارهاي رواني در جامعه، اهميت تلاش در جهت اعتلاي سلامت رواني افراد بارزتر مي گردد. مهمترين مسئله در اين ارتباط پيشگيري ازمسائلي است که باعث مي گردد سلامت جسم و روان افراد جامعه مختل گردد و بالطبع پيامدهاي منفي در پي داشته باشد.پيشگيري از بروز اين عوامل نيز جز با آشنايی وبررسی عوامل اجتماعي،جمعيتي و اقتصادی مؤثر بر سلامت جسمی و روانی سالمندان جامعه اي که قصد پيشگيري در آن را داريم ممکن نيست. چرا که آشنايي با وضع موجود ما را در جهت بکارگيري روشهاي مناسب، برای از بين بردن عوامل تهدید کننده در سلامت جسمی و روانی و بکارگيري روش ها و ابزارهاي مناسب در اين جهت ياري مي نمايد. بحث سلامت جسمی و روان سالمندان به دليل پرورش نسل از اهميت ويژه اي برخوردار است و از نظر علمی نقش سلامت جسمی و روانی در سطح امید به زندگی سالمندان ارزشمند است.     این زمان که زندگی انسانها روز به روز بیشتر ماشینی می شود، نقش سالمندان را در زندگی خود نمی توان نادیده گرفت زیرا آنان سرشار از تجربه هستند. ترقی،پویایی واعتلای هر جامعه ای با داشتن عناصر و اعضایی سالم وکارآمد در آن اجتماع میسر می باشد، افرادیکه علاوه بر وضعیت جسمانی مناسب از لحاظ وضعیت روحی و روانی نیز در حد متعادل و مطلوبی باشند. بدون تردید نتیجه مطلوب ترکیب سلامت جسمانی و روانی، داشتن جامعه ای شکوفا و با آتیه روشن است. سلامت روانی مقوله ای بسیار حائز اهمیت است چرا که تأثیر روح و روان برعملکرد جسمانی بر هیچکس پوشیده نیست. پرداختن به این بحث به دلیل اهمیتش لازم و ضروری می باشد و نباید فراموش کرد که بسیاری از این سالمندان تا چند سال قبل افرادی سالم، مقتدر، خلاق خوش فکر، تحصیل کرده و مدبر بوده اند و هر یک دریک یا چند زمینه علمی، فرهنگی، هنری اقتصادی و…به جامعه خدمت کرده اند. پس لازم است جامعه نیز آنها را به عنوان سرمایه ملی تلقی کرده و برای حفظ و ارتقای سلامتی، آسایش و رفاه زندگی آنان قدمهای قابل قبولی بردارد. براین اساس تحقیق حاضربا هدف تعیین عوامل اجتماعي،جمعيتي و اقتصادي مؤثر برسلامت جسمی و روانی سالمندان درشهرستان خرم آباد انجام شده است و باشناخت وضعیت سلامت جسمی و روانی جامعه سالمند، به افرادی که قصد برنامه ریزی برای آینده آن جامعه را دارند در بر آوردهای معقولانه کمک خواهند کرد.

بیان مسئله

تعداد کل سالمندان جهان در سال 2006را 687 میلیون و 923 هزار  نفر برآ ورد شد واعلام  کردندکه این تعداد تا سال 2050 به رقم یک میلیارد و 968 میلیون و 153 نفر خواهد رسید در حالی که هم اکنون60درصد افراد سالمنددر کشورهای درحال توسعه زندگی می کنند(سازمان ملل متحد2006). در حال حاضر 2/8درصد از کل جمعیت ایران را افراد سالمند بالای 60سال تشکیل میدهندکه معادل 2/6میلیون نفر است. پیش بینی می شود این رقم تا سال 2050 به 26 میلیون و 393 هزار نفر معادل 26 در صد کل جمعیت کشور برسد. امید زندگی برای مردان و زنان ایرانی بعد از 60 سالگی طی سال های 2005 تا 2010 به ترتیب 17 و 18 سال بر آورد شده است. نرخ رشد سالانه جمعیت در فاصله سرشماری های 1375 تا 1385 در کشور ایران6/1 در صد بوده و این  در حالی است که نرخ رشد جمعیت سالمند3/7درصد معادل2/5 میلیون نفر و در فاصله سرشماری 1385 تا 1390 نرخ رشد 2/8 درصد معادل 2/6 میلیون نفراست. با توجه به ساختار کنونی جمعیت کشور انتظار میرود که در سالهای آینده این جمعیت بیش از گذشته نیز افزایش یابد و افزایش نسبت سالمندی در کشور ما از سال 1420 به بعد خود نمایی خواهد کرد(مرکز آمار ایران 1381،1385،1390 ).

جداول 1، 2و3 روند سالخوردگی جمعیت وتصویر های عینی از سالمندان را در کل کشور،استان لرستان وشهرستان خرم آباد را از سال 1335 تا 1385 نشان می دهد.

جدول 1- تعداد جمعیت و نسبت سالمندان 60 سال و بالاتر کشور  طی سالهای85-1335

شرح 1335 1345 1355 1365 1375 1385
تعداد کل 1183980 1638032 1771614 2689350 3978127 5121093
شهری 318444 598834 791136 1388361 3243311 3280137
روستایی 963532 1039208 979488 1292989 1723914 1841106
نسبت کل 2/6 5/6 2/5 4/5 6/6 3/7
شهری 3/5 1/6 1/5 2/5 1/6 8/6
روستایی 4/7 8/6 1/5 7/5 4/7 3/8

مأخذ : سرشماریهای عمومی نفوس و مسکن مرکز آمار ایران طی سالهای 85-1335

جدول2- تعداد جمعیت و نسبت سالمندان 60 سال و بالاتر استان لرستان  طی سالهای85-1345

سال 1345 1355 1365 1375 1385
کل جمعیت استان 688135 933935 1369897 1584434 1716528
جمعیت سالمند 25435 48856 66594 93532 115778
نسبت سالمند 15/5 2/5 8/4 9/5 74/6

مأخذ، سرشماریهای عمومی نفوس و مسکن مرکز آمار ایران طی سالهای 85-1335

جدول3- تعداد جمعیت و نسبت سالمندان 60 سال و بالاتر شهرستان خرم آباد  طی سالهای85-1335

سال 1335 1345 1355 1365 1375 1385
کل جمعیت 38676 69578 104912 213960 462133 521964
جمعیت سالمند 2092 3772 5959 12902 28277 32427
نسبت سالمند 41/5 42/5 68/5 03/6 12/6 21/6

مأخذ، سرشماریهای عمومی نفوس و مسکن مرکز آمار ایران طی سالهای 85-1335

همانطور که در جداول1،2 و3 ملاحظه میگردد، نسبت جمعیت سالمند کل کشور از جمعیت سالمند شهرستان خرم آباد بیشتر است بنابراین با توجه به کاهش باروری، کاهش مرگ و میر و در نتیجه افزایش طول عمر که پیامد پیشرفت های پزشکی است،موجب افزایش نسبت سالمندان به کل جمعیت شده است.ایران از جمله شهرستان خرم آباد، ازاین قاعده مستثنی نیست. کاهش سطح زاد و ولد و باروری علاوه بر تأثیر قاطعی که بر میزان رشد جمعیت واز آن طریق تعدیل شتاب افزایش تعدادجمعیت داشته، برترکیب وساختار جمعیت نیز تأثیرخواهد گذاشت وکاهش مستمر زاد و ولد و انتقال از باروری طبیعی به باروری کنترل شده به تدریج ساختار سنی جمعیت را ازوضعیت جوانی خارج و به طرف سالمندی سوق می دهد به همین لحاظ، هرم سنی جمعیت ایران که به جرأت میتوان گفت در طول تاریخ همواره قاعده ای گسترده داشته وبه لحاظ تمرکز بیش از 40 درصد از کل جمعیت در سنین کمتر از 15 سال از ساختاری جوان برخوردار بوده، در دو دهه اخیر به سبب کاهش باروری تغییر شکل داده و نوعی فرورفتگی در قاعده هرم سنی ایجاد شده است به همین سبب تغییر شکل هرم سنی، نسبت جمعیت کمتر از 15 سال از رقمی بیش از 45 درصد در سال 1365 به رقمی کمتر از 30 درصد در حال حاضر کاهش و در واقع در فاصله 20 سال با روندی بی سابقه به کمتر از دو سوم تقلیل یافته است(میرزایی 1385: 57).

بنابراین علت اصلی سالخوردگی جمعیت، کاهش باروری طی 50 سال اخیر، باروری کل جهان از حدود5 بچه برای هر زن به حدود 7/2 کاهش یافت وبه نظر می رسد طی 50 سال آینده به حدود 1/2(سطح جانشینی)برسد.هرچند هم اکنون در اکثر کشورهای توسعه یافته،مقدارآن زیرسطح جایگزینی است. کاهش باروری در ایران در نیمه دوم دهه 1360 شروع شد و طی سه دهه اخیر کاهش سریعی داشته است( عباسی شوازی و دیگران 2009).

پس ضرورت پرداختن به موضوع سلامت وسالمندی، در کشورما نیزبه عنوان اولویتی مهم بیش از پیش نمایان می شود. با توجه به اینکه سازمان ملل متحد برنامه «سالمندی فعال» را برای سالمندان مطرح کرده است و سالمندی فعال یعنی به حداکثر رساندن سطح سلامت، مشارکت و امنیت افراد سالمند به منظورتقویت کیفیت زندگی آنها، هرکدام از اینها تمهیدات اجتماعی، بهداشتی،فرهنگی و اقتصادی خاص خود را می‌طلبد. کاهش جمعیت درسن کار به همراه پیری و افزایش وابستگی سالمندان از جمله مهمترین چالش های ناشی از سالمندی جمعیت در سال‌های آینده است. کشور با سالمند شدن جمعیت با چالش های اجتماعی مانند افزایش شکاف نسلی بین جوانان و سالمندان و کاهش حمایت خانواده از سالمندان روبرو خواهد بود. مهمترین چالش اقتصادی کشور افزایش    هزینه های درمانی ونگهداری،قطع یاکاهش درآمد، افزایش فشار مالی در صندوق های بازنشستگی وبیمه است، چون هزینه‌ی درمان برای هر سالمند سه برابر هزینه‌ درمان یک کودک است .

کشور ایران هم اکنون وارد مرحله‌ نخست سالمندی یعنی جمعیت بالای 60 سال بین 7 تا 14 درصد شده است و پیش‌بینی می‌شود که تا 30 سال آینده وارد مرحله فوق سالمندی، یعنی بیش از 21 درصد جمعیت  سالمند شود. شاخص سالمندی یعنی نسبت افراد بالای 60 سال به جمعیت زیر 15 سال، در کشورهای اروپایی 186 به 100 است در حالی که کشورهای در حال توسعه دارای رقم 41 به 100 هستند و این بیانگراین است که کشورهای در حال توسعه درسالهای آینده با پدیده سالمندی مواجه خواهند شد. پیش‌بینی این است که ایران در سال‌های آینده با پدیده زنانه شدن سالمندی نیز روبرو شود این پدیده در واقع افزایش سهم زنان سالمند نسبت به مردان سالمند در جمعیت کشور است که طبق مطالعات در سال 1430برای زنان 5/34 درصد و برای مردان 31 درصد خواهد بود. این بدان معنی است که در سال 1430 به ازای هر100 زن سالمند کشور 88 مرد سالمند خواهیم داشت. چون در کشورهای توسعه یافته امید زندگی زنان بیش از مردان است وبا این که نسبت جنسی مردان در  بدو تولد به زنان بیشتر است اما این نسبت با افزایش سن به سمت زنان تغییر می‌یابد    (سازمان ملل 2006 ).

    باتوجه به اینکه خانواده در ایران درحال حاضر با دگرگونی های مختلف روبرو است فضای فیزیکی خانواده کاهش یافته و خانواده از قالب سنتی به شکل مدرن در حال تغییر است.سالمندان نیز در این تحولات با ناامنی مواجه شده اند. در حالیکه جامعه ایرانی و از جمله شهرستان خرم آباد در حال دگرگونی وسیع است، بسیاری از خصوصیات اجتماعی، روانی، اقتصادی و فرهنگی مربوطه درحال ظهور است و در این دگرگونی، پدیده سالمند شدن، نگهداری آنان، کیفیت محل اقامت، چگونگی مراقبت از آنها از دید جمعیت شناسان و جامعه شناسان نیز از اهمیت خاصی برخودار است. از دیدگاه جمعیت شناسی، با توجه به ساختار کنونی جمعیت ایران، نسبت سالمندان رو به افزایش است و آنها نیازمند مراقبتهای پزشکی بیشتر، تغذیه مناسب و سایر خدمات مورد نیاز هستند. همچنین با مسن شدن مردم، بیماری های غیرواگیر منجر به ناتوانی و مرگ و میر در تمامی مناطق دنیا ازجمله کشورهای درحال توسعه می گردد. درمان بیماری

هایی مربوط به سنین بالا برای افراد، خانواده ها و بودجه عمومی پر هزینه هستند. امابرخی از بیماری های غیرواگیر در سالمندان، قابل پیشگیری و تعویق می باشند. ناکارآمدی در خدمات پیشگیری یا مراقبتی باعث افزایش بیماری های غیر واگیر وهزینه های انسانی، اجتماعی و اقتصادی کلانی منجر می گردد و منابعی را به صورت نامتناسب جذب می نماید که می تواند برای مشکلات بهداشتی گروههای سنی دیگرمورد استفاده قرار گیرد(توکلی قوچانی و همکاران، 1382 :28). تحت چنین شرایطی سیاستهای اجتماعی خاصی درخصوص این جمعیت روبه افزایش می بایست تدوین و به کار گرفته شود. انجام مطالعات پژوهشی وتحقیقاتی مورد نیاز از جمله بررسی وضع موجود و شناخت عوامل اجتماعي،جمعيتي و اقتصادي مؤثر بر سلامت جسمی و روانی در  سالمندان میتواند برنامه ریزان را در جهت دادن به سیاستها و برنامه ریزیهای توسعه کمک کند. در غیر اینصورت این پدیده بعنوان یک مسئله اجتماعی وحتی افرادی سربار نمود می یابد(شیخی 1386: 75، 66).

سازمان جهانی بهداشت(2006) برنامه ای با تمرکز بر فرایندهای توانمند سازی درسالمندان در سه حوزه افراد سالمند و توسعه، بهبود سلامتی و رفاه در سالمندان و اطمینان بخشی در ایجاد محیط های توانمندکننده و حمایتی مورد توجه قرار داده است. هر چند که این تعداد سالمند نسبت به کل جمعیت کشور رقم زیادی را در برنمی گیرد به خصوص با توجه به اینکه در ایران، بسیاری از این افراد تحت حمایت خانوادگی هستند، اما به دلایل زیر، مطالعه سالمندی از اهمیت زیادی برخوردار می باشد.

توجه به ساختار سنی جمعیت ایران که اکنون مورد توجه بسیاری از محافل علمی است درآینده ای نه چندان دور جمعیت سالمند بخش قابل توجهی از جمعیت را در بر خواهد گرفت. زمانی که ممکن است برای شناخت وضعیت این گروه و برنامه ریزی برای آن دیر باشد.

پیری شناسان اجتماعی خاطر نشان میکنند پیری در بر گیرنده سه فرایند به هم پیوسته است. فرایند اول، پیری جسمانی است که عبارت است از تغییرات ناشی ازافزایش سن که در طول زمان بربدن عارض می شود. فرایند دوم، پیری روانی است که عبارت است از فرایند ناشی از رشد و توسعه شخصیت از جمله تغییرات عاطفی و ادراکی رفتاری و فرایند سوم، پیری اجتماعی است که در بر گیرنده جریانهای گوناگون گذار ازیک پایگاه اجتماعی به پایگاه اجتماعی دیگر است که شخص در دوران زندگی تجربه می کند. فرایند سه گانه فوق به میزان متفاوت ناهمگون در هر فردی صورت    می گیرد(ریاحی1387 :7). در تعریفی دیگرازسالمندی به عنوان دوره “وابستگی مجدد” نام برده اند یعنی پس از دوره وابستگی و اجتماعی شدن و پس از آن، دوره دوم یعنی استقلال و بلوغ و در نهایت دوره سوم یا سالمندی آغاز می گردد. همچنین جمعیت شناسان معتقدند سالخوردگی، انتفال ارگانسیم بعد از بلوغ فیزیکی است. که این انتقال با تغییرات منظمی در ظاهر، رفتار، تجربه و نقش های اجتماعی فرد همراه میشود (لس لت[1]  1998 :195، 139 ).

براین اساس بررسی شناخت ویژگیهای اجتماعي،جمعيتي و اقتصادي مؤثر برسلامت جسمی و روانی در سالمندان مسئله مهمی می باشد.ویکی ازمسائل تأثیر گذار برکیفیت زندگی، مخصوصاً در سالمندان، وضعیت سلامتی است (محسنی1380: 45 ).

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي رابطه‌ي عوامل اجتماعي با ميزان آگاهي سياسي زنان
 • پايان نامه بررسي عوامل فرهنگي _ اجتماعي موثر بر مشارکت اجتماعي
 • پايان نامه بررسي عوامل اجتماعي مؤثر بر نگرش و رفتار بازيافت
 • پايان نامه بررسي جامعه شناختي شاخص هاي کيفيت زندگي روستايي و عوامل اجتماعي موثر بر آن در مناطق روستايي
 • پايان نامه بررسي عوامل اجتماعي، فرهنگي انزواي اجتماعي دختران مجرد بالاي 30 سال
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122