پايان نامه بررسي عوامل اجتماعي مؤثر بر نگرش و رفتار بازيافت

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي عوامل اجتماعي مؤثر بر نگرش و رفتار بازيافت یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 148 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي عوامل اجتماعي مؤثر بر نگرش و رفتار بازيافت بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول )کلیات تحقیق(
1-1- مقدمه 2
1-2- بیان مسأله و اهمیت آن 4
1-3- اهداف تحقیق 6
1-3- سؤالات تحقیق 7
فصل دوم )پیشینه تجربی تحقیق(
2-1- مقدمه 9
2-2- پیشینه خارجی 9
2 – 3- پیشینه داخلی 34
2-4- جمع‌بندی پیشینه تجربی تحقیق 42
فصل سوم )پیشینه نظری تحقیق(
3-1- مقدمه 45
3-2- پیشینه نظری تحقیق 45
3-2-1- مدل خطی US اولیه 46
3-2-2- مدل رفتار محیط‌زیستی مسئولانه 48
3-2-3- مدل چندگانه: مدل انگیزه، توانایی، فرصت و رفتار 50
3-2-4- مدل جامعه‌شناختی رفتار محیط‌زیستی 51
3-2-5- مدل یکپارچه نگرش و انتخاب رفتار 52
3-2-6- پارادايم جديد زيست محيطي 55
3-3- چارچوب نظری تحقیق 61
3-4- مدل نظری تحقیق 63
3-5- فرضیات تحقیق 64
فصل چهارم )روش شناسی تحقیق(
4-1- مقدمه 66
4-2- روش تحقیق 67
4-3- واحد تحلیل 68
4-4- جامعه آماری 68
4-5- روش نمونه گیری و حجم نمونه 68
4-6- نحوه ی جمع‌آوری داده‌ها: 70
4-7- روایی و پایایی ابزار: 71
4-8- مفهوم سازی 73
4-3-1- تعریف نظری و عملیاتی متغیرهای تحقیق 73
فصل پنجم )یافته های تحقیق(
5-1-مقدمه 80
5-2- بخش اول: توصیف داده ها 80
5-2-1- ویژگی های جامعه آماری 81
5-2-1-1- توزیع پاسخگویان برحسب سن 81
5-2-1-2- توزیع پاسخگویان بر حسب جنس 82
5-2-1-3- توزیع پاسخگویان برحسب وضعیت تأهل 83
5-2-1-4- توزیع پاسخگویان برحسب میزان تحصیلات 84
5-2-1-5- توزیع پاسخگویان برحسب وضعیت اشتغال 85
5-2-1-6- توزیع پاسخگویان بر حسب میزان درآمد خانوار 86
5-2-2- توصیف متغیرهای اصلی تحقیق 87
5-2-2-1- نگرش نسبت به بازیافت 87
5-2-2-2- رفتار بازیافت 92
5-2-2-3- مقیاس پارادایم نوین اکولوژیکی 94
5-3- بخش دوم: تحلیل داده ها 100
5-3-1- آزمون فرضیات 101
5-3-1-1-پارادایم نوین اکولوژیکی با رفتار بازیافت (فرضیه اول) 101
5-3-1-2- رابطه نگرش نسبت به بازیافت با رفتار بازیافت (فرضیه دوم) 102
5-3-1-3- رابطه پارادایم نوین اکولوژیکی با نگرش نسبت به بازیافت 102
5-3-1-4- رابطه متغیرهای جمعیت شناختی با رفتار بازیافت (فرضیه چهارم) 103
5-3-1-4- رابطه متغیرهای جمعیت شناختی بانگرش نسبت به بازیافت (فرضیه پنجم) 105
5-3-2- بخش سوم: تحلیل رگرسیونی چندمتغیره 106
5-3-2-1 تأثیر متغیرهای مستقل بر متغیر رفتار بازیافت 107
5-3-2-2- تأثیر متغیرهای مستقل بر نگرش نسبت به بازیافت 109
5-3-3- تحلیل مسیر و بررسی مدل نظری تحقیق 111
5-3-3-1- اثرات مستقیم و غیر مستقیم هر متغیر مستقل بر متغیر وابسته 112
5-3-3-2- بررسی کلی تاثیرات متغیرهای مستقل تاثیرگذار بر متغیر وابسته 113
فصل ششم )بحث و نتیجه گیری(
6-1- مقدمه 115
6-2- نتیجه گیری 116
6-3- پیشنهادات 122
6-4- محدودیت‌ها 123

منابع و مآخذ

  الف) منابع فارسی

ابراهیمی، اصغر، محمدرضا سمائی، بهروز كريمي، سجاد رحيمي بيستوني، طيبه بخشي، (1388)، «بررسي ميزان آگاهي، نگرش و عملكرد مردم شهر طبس در زمينه مديريت مواد زايد جامد در سال 1386»، دوازدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشکده بهداشت، 1951- 1960.

احرامپوش و همکاران، (1390)، «بررسی میزان آگاهی، نگرش و عملکرد مردم منطقه جرقویه- رامشه در زمینه مدیریت مواد زاید جامد»، مجله تحقیقات نظام سلامت، سال هفتم، شماره پنجم.

اردبيليان، مريم، نبئي، امير، اسلامي، اكبر، (1386) «بررسي ميزان آگاهي و نگرش دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي زنجان در زمينه جداسازي و بازيافت مواد زايد جامد در سال86-1385»، دهمين همايش ملي بهداشت محيط همدان، 8 الي 10 آبان ماه1386.

امامقلی، لقمان، (1390)، «بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر رفتارهای زیست محیطی (مطالعه موردی: استان کردستان)»، پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد، رشته پژوهش علوم اجتماعی، دانشگاه مازندران.

ببی، ارل، (1386)، «روش‌های تحقیق در علوم اجتماعی (نظری – عملی)»، ترجمه رضا فاضل، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت).

بذرافشان، ادریس، فردوس کرد مصطفی‌پور، (1387)، «بررسی کمی پسماندهای خطرناک تولیدی در استان سیستان و بلوچستان در سال 1386»، مجله طبیب شرق، دوره 10، شماره 4، صص 305- 314.

بیکر، ترز ال، (1386)، «نحوه انجام تحقیقات اجتماعی»، ترجمه هوشنگ نایبی، تهران، نشر نی.

تورانی، حیدر، کرام الدینی، محمد، (1382)، «جایگاه آموزش محیط زیست در نظام رسمی آموزش و پرورش کشور»، همایش تخصصی آموزش محیط زیست.

پورعلاقه‌بندان، حمیدرضا، (1387)، «تفکیک از مبدأ در اصفهان، یک تجربه جدید»، چهارمین همایش ملی مدیریت پسماند، مشهد – سازمان شهرداري‌ها و دهداري‌هاي كشور، سازمان حفاظت محيط‌زيست.

پیرصاحب، مقداد، تارخ خدادادی، کیومرث شرفی، عطاءاله ویسی، (1389) «بررسی میزان آگاهی و نگرش مردم شهر ایلام نسبت به بازیافت مواد زائد جامد»، پنجمین همایش ملی مدیریت پسماند، مشهد – سازمان شهرداري‌ها و دهداري‌هاي كشور، سازمان حفاظت محيط‌زيست.

حبیب پور، کرم، صفری، رضا، (1388)، «راهنمای جامع کاربرد SPSS در تحقیقات پیمایشی»، تهران: نشر لویه، چاپ اول.

حسنوند، محمد‌صادق، رامین نبی‌زاده، محسن حیدری، (1387)، «آنالیز پسماندهای جامد شهری در ایران»، مجله سلامت و محیط، فصلنامه علمی پژوهشی انجمن علمی بهداشت محیط ایران، دوره اول، شماره اول، صص 9-18.

خوش فر، غلامرضا، صالحی، صادق، (1388)، «سرمایه اجتماعی و رفتار زیست محیطی»، همایش بررسی طرح مسائل اجتماعی استان مازندران، آبان 1387.

دواس. دی. ای، (1386)، «پیمایش در تحقیقات اجتماعی»، ترجمه هوشنگ نائبی، تهران: نشر نی.

ساروخانی، باقر، (1385)، «روش تحقیق در علوم اجتماعی»، جلد اول، تهران: انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال، 1390.

شاهنوشی، مجتبی و عظیمه‌السادات عبداللهی، (1386)، «تحلیلی بر فرهنگ محیط‌زیستی مردم اصفهان و برخی از عوامل مؤثر بر آن»، مجله پژوهش علوم انسانی دانشگاه اصفهان، جلد 23، شماره 2، صص 15-34.

صالحی، صادق، خوش فر، غلامرضا، همتی گویمی، (1392)، «بررسی نگرش زنان نسبت به بازیافت زباله های خانگی در مازندران»

صالحی، صادق، زهرا همتی گویمی، (1391)، «بررسی آگاهی نسبت به ضایعات الکترونیکی و الکتریکی در آموزش عالی ایران»، دومین کنفرانس ملی برنامه‌ریزی و مدیریت محیط‌زیست، 26- 27 اردیبهشت ماه 1391.

عابدین‌زاده، فریماه، سید مسعود منوری، (1386)، «بررسی مدیریت پسماندها در شهر صنعتی رشت»، علوم محیطی، سال چهارم، شماره چهارم، صص 101-118.

علوی‌مقدم، سید محمدرضا، اعظم‌السادات دلبری، (1388)، «ارزیابی میزان آگاهی دانشجویان مقطع کارشناسی از موضوع مدیریت مواد زاید جامد در محیط‌زیست»، نشریه علمی پژوهشی فناوری آموزش، سال سوم، جلد 3، شماره 4، صص 309- 313.

عمادزاده، محمدکاظم، سعيد علامي و وحيد پيرعلي، (1391)، «بررسي عوامل مؤثر بر رفتار بازيافتي و مشارکت شهروندان در برنامه‌هاي بازيافتي (مطالعه موردي: روستاي ياسه چاي)» دومین کنفرانس ملی برنامه‌ریزی و مدیریت محیط‌زیست، 26- 27 اردیبهشت ماه 1391.

کریم‌زاده، سارا، (1389)، «بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر رفتارهای محیط‌زیستی (مصرف انرژی)»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، رشته جامعه‌شناسی، دانشگاه پیام‌نور واحد تهران.

کریمی، لیلا، (1389)، «بررسی عوامل جامعه‌شناختی مؤثر بر رفتار زیست‌محیطی (با تکیه بر رفتار مصرف آب)»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، رشته جامعه‌شناسی، دانشگاه پیام‌نور واحد تهران.

کیوی، ریمون و کامپنهود، لوک وان (1370)، «روش تحقیق در علوم اجتماعی»، ترجمه عبدالحسین نیک گهر، تهران، انتشارات فرهنگ معاصر، چاپ سوم.

گودرزی، سعید، (1388)، «کاربرد آمار در علوم اجتماعی»، دانشگاه آزاد اسلامی تویسرکان با همکاری انتشارات جامعه‌شناسان.

مصداقی‌نیا، علیرضا، مسعود یونسیان، سیمین ناصری، علی جعفري، علی مرادی، فرحناز فرحدوست، لیلا یعقوبی، (1386)، «بررسی آگاهی ساکنین شهر تهران از آلودگی‌هاي محیط‌زیستی و عوارض بهداشتی مربوطه و تعیین منابع اطلاعاتی آنان»، فصلنامه علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي لرستان یافته، دوره نهم، شماره 1، مسلسل 31، صص 13-3.

منصورفر، کریم، (1385)، «روش های آماری»، تهران: انتشارات دانشگاه تهران، چاپ هشتم.

میرزایی، خلیل، (1389)، «شیوه علمی مقاله‌نویسی»، تهران، انتشارات جامعه‌شناسان.

همتی گویمی، زهرا، (1391)، « تبیین جامعه‌شناختی رفتار و نگرش محیط‌زیستی نسبت به ضایعات الکترونیکی (مطالعه موردی: اعضاء اتحادیه صنف رایانه و ماشین‌های اداری شهر شیراز) »، پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد، رشته پژوهش علوم اجتماعی، دانشگاه مازندران.

یعقوبی، جعفر، (1382)، «بررسی میزان انعکاس موضوعات مربوط به محیط زیست در کتابهای درسی مقاطع تحصیلی ابتدایی، راهنمایی و متوسطه»، همایش تخصصی آموزش محیط زیست، تهران.

ب) منابع انگلیسی

Abeliotis, K., M. Goussia-Rizou, D. Sdrali, I. Vassiloudis, (2010), “How parents report their environmental attitudes: a case study from Greece”, Environ Dev Sustain, No. 12, pp: 329–339.

Afroz, Rafia , Tudin, Rabaah , Hanaki, Keisuke , Masud, Muhammad Mehdi, (2011), “Selected Socio-economic Factors Affecting the Willingness to Minimise Solid Waste in Dhaka City, Bangladesh”, Journal of Environment Planning and Management , Vol. 54, Issue. 6, p: 711.

Ajzen I. (1991), “The theory of planned behavior”, Organizational Behavior and Human Decision Processes, No. 50, pp: 179-211.

Brown, Fletcher, (2000), “Characterizing Effective Environmental Education and Its Impact on Preservice Students’ Environmental Attitudes”, Journal of Elementary Science Education, Vol. 12, No.1, pp: 33-40.

Chapman, David, Kamala, Sharma, (2001), “Environmental Attitudes and Behavior of Primary and Secondary Students in Asian Cities: An Overview Strategy for Implementing an Eco-Schools Programme”, The Environmentalist, Vol. 21, No. 4, pp: 265–272.

چکیده

پیشرفت و توسعه سریع تکنولوژی و تغییر نامطلوب زندگی در برخی عرصه‌ها به ویژه عرصه مصرف، باعث شده است تا با انبوهی از زباله‌ها که بعضاً حاوی انواع مختلف مواد گرانبها و همچنین مواد سمی هستند، مواجه باشیم. این زباله‌ها اگر به صورت مطلوب مدیریت نشوند هم برای انسان و هم برای محیط‌زیست بسیار زیان‌آور می‌باشند. از آنجا که فرآیند جمع‌‍آوری و ذخیره‌سازی نامناسب زباله‌ها سبب آلودگی محیط‌زیستی خطرناکی می‌شود، لذا، شیوه صحیح بازیابی و رعایت استانداردهای محیط‌زیستی می‌تواند از بروز چنین مشکلاتی جلوگیری کند. اجرای این شیوه ها و رعایت استاندارد ها به عواامل متعددی بستگی دارد که  عوامل اسانی از جمله عوامل بسیار مهم  در این زمینه می باشد. لازمه اجرای این شیوه های صحیح و رعایت استانداردها توسط عوامل انسانی از جمله نیازمند نگرش و رفتار مطلوب زیست محیطی محیطی نسبت به پدیده بازیافت می باشد. بنابراین، در تحقیق حاضر  نگرش و رفتار مردم نسبت به بازیافت زباله و برخی عوامل مؤثر بر آن در شهر مریوان پرداخته شده است. براساس نظریات موجود و پیشینه‌های تجربی مدلی نظری طراحی گردید. در این تحقیق از نمونه‌گیری خوشه‌ای استفاده شده است. در مجموع 400 پرسشنامه تكميل و جمع‌آوری گردید. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که بین پارادایم نوین اکولوژیکی با رفتار  بازیافت رابطه معنادار و مثبت وجود دارد. همچنین، بین نگرش نسبت به بازیافت و رفتار بازیافت رابطه معنادار و مثبت به دست آمده است. یافته‌ها نشان داد که بین سن با رفتار بازیافت پاسخگو رابطه معناداری وجود ندارد. بین جنسیت پاسخگو با رفتار بازیافت رابطه معناداری بدست آمد. همچنین بین وضعیت تأهل با رفتار بازیافت رابطه معناداری بدست نیامد. بین سطح تحصیلات با رفتار بازیافت نیز رابطه معناداری وجود ندارد. با این وجود، متغیر متوسط درآمد خانوار با رفتار بازیافت رابطه معنادار و مثبت را نشان می‌دهد. همچنین رابطه مثبت و معناداری بین نوع شغل با رفتار بازیافت وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیونی نیز نشان داد که، 19 درصد  از واریانس متغیر وابسته به‌وسیله متغیرهای مستقل (نگرش نسبت به بازیافت و پارادايم نوين اكولوژيكي) تبیین شده است. در واقع، ضریب تأثیر پارادایم نوین اکولوژیکی 142/0و برای متغیر نگرش نسبت به بازیافت 465/0 می‌باشد.

واژگان کلیدی:  رفتار بازیافت، نگرش نسبت به بازیافت، نگرش محیط‌زیستی، پارادایم نوین اکولوژیکی، شهر مریوان.

فصل اول کلیات تحقیق

مقدمه

تولید زباله که خود ناشی از فعالیت انسان شهرنشین و مصرف کننده است و هر روز نیز او را به مصرف بیشتر ترغیب می‌کند، جزء لاینفک زندگی است. امروزه توليد زباله به يكي از معضلات اساسي محيط‌زيستی تبديل شده است. چنانچه دفع این حجم فزاینده زباله به صورت مناسب انجام نشود معضلات جبران ناپذیر محيط‌زيستی را بدنبال خواهد داشت. اجرای طرح بازیافت زباله و تفکیک از مبداء یکی از راهکارهای موثر در بهبود وضعیت بازیافت زباله در کشورهایی است که معمولا کمبود امکانات ذخیره زباله در آنها وجود دارد [چانگ و پون[1]، 2001: به نقل از صالحی، 1391)].

مواد زاید جامد شامل تمام مواد زاید حاصل از فعالیتهایی است که انسان انجام می دهد. این مواد هم از نظر منبع تولید و هم از نظر خواص فیزیکی و شیمیایی با هم متفاوتند. بخشهای خانگی، تجاری، حمل و نقل، صنعتی، درمانی بهداشتی و خدمات، هر کدام مواد زیادی با خصوصیات ویژه ای تولید می کنند: (عبدلی،1372، به نقل از؛ احرامپوش و همکاران، 1390). افزایش نرخ رشد شهر نشینی، رشد جمعیت و تغییر در شیوه زندگی در کشورهای در حال توسعه موجب افزایش سرانه تولید مواد زاند جامد می شود (ابراهیمی و همکاران، 1388)

فرآيند بازيافت، علاوه بر رفع مشكلات مذكور مي تواند موجب كاهش ميزان زباله توليدي، كاهش مصرف منابع طبيعي و در نهايت موجب كاهش فضاي مورد نياز جهت دفن زباله شود. عمليات بازيافت به علت دارا بودن فوايد بهداشتي و اقتصادي به عنوان يك استراتژي خاص در مديريت مواد زايد جامد به حساب مي آيد كه در تنظيم برنامه هاي زيست محيطي از اهميت ويژه اي برخورداراست (اردبيليان و همکاران،1386: ص3). از آنجايي كه كاغذ، فلزات، پلاستيك و شيشه از ارزش اقتصادي بالايي برخوردار مي باشند، لذا اصول و موازين بهداشتي و اقتصادي ايجاب مي كند كه اين مواد با ارزش بدون مديريت صحيح وارد مراكز دفن نشده و قبل از دفن، سوزاندن و حتي كمپوست كردن مورد بازيافت قرار گيرند. يكي از مهمترين عوامل موثر در مديريت مواد زائد، ميزان مشاركت مردمي است از طرفي مشاركت مردم لازمه توفيق هر برنامه بهداشتي است و بدون اين مشاركت برنامه ريزيهاي بهداشتي از ضمانت اجرايي لازم برخوردار نخواهد بود (محسنی،1382: ص23). راه اصلي بررسي علاقه مندي عمومي و مشاركت مردم در برنامه هاي بازيافت بررسي نگرش و عقايد عمومي به موضوع مديريت مواد زائد و بازيافت مي باشد (پیرصاحب و همکاران،1386: ص2) موفقيت كامل در امر بازيافت غير از موارد فني نياز به همكاري مردم و مسئولين داشته و به شرايط فرهنگي جامعه بستگي دارد، چرا كه اولين و مهمترين قدم در امر بازيافت، جداسازي مواد زايد قابل بازيافت در محل توليد مي باشد. بنابراين، افزايش آگاهي مردم و تشويق آنان در زمينه جداسازي مواد زايد جامد، هم هزينه بازيافت مواد را كاهش مي دهد و هم باعث افزايش كيفيت برخي از مواد قابل بازيافت از جمله كاغذ مي گردد(همان: ص25).

1-2- بیان مسأله و اهمیت آن

افزايش روز افزون جمعيت و رشد و توسعه جوامع شهري و گسترش كلانشهرها، موجب شده است تا ميزان تولید مواد زاید جامد رو به فزوني نهاده و اين مسأله، به صورت يكي از معضلات و مشكلات بشر درآيد كه هم سلامت و هم محيط زيست او را در معرض خطر قرار دهد. علاوه بر اين، خطرات دفن بهداشتي زباله كه امروزه يكي از معضلات اساسي كشور به حساب مي آيد، به نوبه خود مي تواند سلامت جوامع بشري را تهديد نمايد. لذا داشتن برنامه هاي مدون بهداشتي و تدوين سياستي پايدار در زمينه جمع آوري، حمل و نقل، دفع و نيز جداسازي و بازيافت مواد زايد جامد و وضع قوانين قابل اجرا در اين خصوص، مي تواند جوامع بشري را از مشكلات ناشي از دفن غیر بهداشتی مواد زاید جامد رهايي بخشد.

در قرن حاضر، رفتارهای زیست محیط انسان، به عنوان یکی از مهمترین و تأثیرگذارترین عامل بر محیط زیست، مورد توجه بسیاری از جامعه شناسان محیط زیستی قرار گرفته است. کنش ها و رفتارهای زیست محیطی ضمن اینکه بر بیشتر مسائل و تهدیدات زیست محیطی تأثیر می گذارند خود نیز از عواملی تأثیر می پذیرند. محققان جامعه شناسی زیست محیطی، از جمله ذکاوت (1977)، دانلپ و ون لیر (1978)، دانلپ و کاتون (1979)، باتل (1979)، شان و هولز (1990)، استرن و همکاران (1993)، فیالو و جکوبسن (1994)، گرافتون و نولوز (2003)، پری زنگنه و لاکان (2005) و صالحی (2010)، به بررسی عوامل تأثیرگذار بر رفتارهای زیست محیطی از جمله متغیرهای جمعیت شناختی (سن، جنس، طبقه اجتماعی، محل سکونت، وضعیت تأهل، تعداد فرزندان و سن فرزندان)، گرایش سیاسی، ایدئولوژی سیاسی، عملکرد زیست محیطی ملت ها، آگاهی زیست محیطی و عقیده دینی پرداخته اند.

اهميت پژوهش در باب رفتارهای زيست محيطي طي دهه هاي گذشته افزايش يافته است (صالحی، 2010). اين موضوع همچنين نظر دانشمندان فعال در مجموعه وسيعي از رشته هاي دانشگاهي را به خود جلب كرده است. حوزه هايي مثل آموزش، تجارت، جنگل داري، جغرافي، مهندسي، ارتباطات (بوردن،1977)، روان شناسي اجتماعي و جامعه شناسي. در واقع، همان طور كه ردکلیف[2] و بنتون[3] مطرح كردند: «فاز جديد دغدغه زيست محيطي موجب شده كه دانشمندان اجتماعي، نقش وسيع تر، متفاوت تر و خلاقانه تري را براي علوم اجتماعي در مباحث زيست محيطي قائل شوند» (ردکلیف و بنتون، 1994، ص1).

برای ساماندهی و مدیریت مواد زاید جامد به منظور ایجاد توسعه پایدار، نقش عوامل انسانی به خصوص در زمینه افزایش دانش و آگاهی آنها در زمینه تفکیک و بازیافت مواد زاید جامد، حائز اهمیت اساسی است. با توجه به اینکه شهر مریوان، شهری توریستی است و هر ساله گردشگران زیادی از داخل و خارج کشور به آنجا مسافرت می کنند طبیعتا در افزایش زباله در این شهر نقش زیادی دارند. همچنین با توجه به نقش مهم مشارکت مردمی در امر بازیافت و مدیریت زباله لازم است تا نگرش و رفتار مردم نسبت به بازیافت زباله را بررسی کنیم. بنابراین، مساله اصلی تحقیق حاضر این است که نگرش و رفتار مردم نسبت به مدیریت مواد زاید جامد چگونه است و چه رابطه ای بين نگرش و رفتار نسبت به بازيافت و عوامل جامعه شناختی  وجود دارد؟

1-3- اهداف تحقیق

هدف اصلی این مطالعه، شناخت رفتار مردم نسبت به بازیافت زباله و شناسایی عوامل موثر بر آن می باشد.  برای تحقق این هدف کلی، اهداف ویژه زیر مورد توجه قرار می گیرند:

شناخت رفتار مردم نسبت به بازیافت زباله؛

شناخت نگرش مردم نسبت به بازیافت زباله؛

شناسایی رابطه پارادایم نوین زیست محیطی ([4]NEP) با رفتار بازيافت زباله؛

شناسایی رابطه پارادایم نوین زیست محیطی ([5]NEP) با نگرش نسبت به بازيافت زباله؛

شناسایی رابطه نگرش نسبت به بازیافت با رفتار بازیافت زباله؛

شناسایی رابطه رفتار بازیافت زباله با متغیرهای زمینه ای فردی و خانوادگی (سن، تحصیلات، بُعد خانوار، وضعیت تأهل و درآمد).

شناسایی رابطه نگرش مردم نسبت به بازیافت زباله با متغیرهای زمینه ای فردی و خانوادگی (سن، تحصیلات، بُعد خانوار، وضعیت تأهل و درآمد).

1-3-  سؤالات تحقیق

رفتارهای بازیافت مردم در محدوده شهری شهر مریوان چگونه است؟

نگرش مردم نسبت به بازیافت زباله در محدوده شهری شهر مریوان چگونه است؟

رفتار بازیافت مردم برحسب متغیرهای جمعیت‌شناختی (سن، تأهل، تحصیلات، …) چگونه است؟

نگرش مردم نسبت به بازیافت زباله برحسب متغیرهای جمعیت‌شناختی (سن، تأهل، تحصیلات، …) چگونه است؟

چه رابطه ای بین پاردایم زیست محیطی و رفتار بازیافت وجود دارد؟

چه رابطه ای بین پاردایم زیست محیطی و نگرش نسبت به بازیافت وجود دارد؟

چه رابطه ای بین نگرش مردم نسبت به بازیافت زباله و رفتار بازیافت وجود دارد؟

  فصل دوم

 پیشینه تجربی تحقیق

 2-1- مقدمه

بررسی و مروری بر ادبیات در زمینه پژوهش، موجب خواهد شد که شناخت روشن‌تری از موضوع تحقیق برای محقق فراهم گردد و لذا گام‌هایی استوارتر و مطمئن‌تر در جهت پیشبرد اهداف علمی خود بردارد. در این بخش از تحقیق، اطلاعات گردآوری شده از پایان‌نامه‌ها، کتاب‌ها، مقالات منتشر شده در مجلات، سایت‌های معتبر خارجی و داخلی در ارتباط با موضوع مورد مطالعه آورده شده است. در اینجا تحقیقات انجام شده به دو دسته تقسیم شده‌اند: تحقیقات خارجی و تحقیقات داخلی.

2-2- پیشینه خارجی

بست[6] و مایرل[7] (2013) در تحقیق خود تحت عنوان « ارزش ها، باورها نگرش ها : مطالعه تجربي در ساختار نگراني هاي زيست محيطي و مشاركت در بازيافت» در آلمان به بررسی رابطه بین ارزش ها، باورها و نگرش ها با رفتار بازیافت پرداخته اند. ایشان در اين مقاله، به صورت تجربي، ابعاد چهار مقياسي زيست محيطي متفاوتي را مورد بررسي قرار داده اند، همچنين روابط متقابل آنها، ويژگي متفاوتشان، و ارتباط نسبي آنها را با توضيح رفتار بازيافت، مورد مطالعه قرار داده اند. با استفاده از تجزيه و تحليل مسير سنتي و مدل سازي معادله ساختاري نهفته، ما ساختار سلسله مراتي ساختاري ارزش ها زيست محيطي، باورها و نگرش ها و مشاركت شان با توضيح رفتار بازيافت را امتحان كرده اند. نتایج تحقیق حاکی از آن است که ارزش ها و باورهاي اوليه بر نگرش هاي عمومي تاثير داشته است.

مالمو[8] (2013) در مطالعه خود تحت عنوان « منزل تا راه پله به عنوان يك استراتژي براي بهبود رفتار بازيافت زباله هاي مواد غذايي – ارزيابي يك آزمايش تمام عيار» در سوئد به بررسی راههای بهبود رفتار بازیافت زباله پرداخته است. در این مطالعه، مقايسه بين دو گروه از خانواده ها در يك منطقه مسكوني چند خانواري براي بررسي اينكه چگونه اطلاعات شفاهي از طريق يك كمپين(دور ستپ) مي تواند رفتار بازيافت زباله هاي مواد غذايي خانوار ها را از يك نقطه نظر كيفي و كمي، تحت تاثير قرار دهد. رفتار منبع جدايي از طريق وزن كردن تمام زباله هاي مواد غذايي و مواد خشك قابل بازيافت بطور هفتگي و همچنين مواد اضافي باقي مانده كه در طول دوره زماني 104 هفته به وجود آمده اند و همچنين تحليل تركيب مواد بازمانده نيز مورد ارزيابي قرار گرفته است. معرفي كردن منبع و جدايي هر دوي آنها از زباله هاي مواد غذايي، براي توليد بيو گاز(گاز زيستي) بطور قابل توجهي، توليد مواد غذايي باقيمانده در كل منطقه را كاهش داد. يك توليد ميانگيني از 72% و 700گرم، خانوارها، هفته موادغذايي باقي مانده جمع آوري شده خانوارها بطور جداگانه اي در ميان خانوارها ترتيب يافت شد. تفاوت آماري ميان دو گروه از نظر آماري معني دار نبود. چهار تحليل تركيب زباله ها نشان مي دهد كه ميزان ميانگيني منبع جدا از زباله هاي مواد غذايي بالاتر بوده و ميزان مواد هم جور در بخشي زباله هاي مواد غذايي در ميان خانوارهايي كه اطلاعات شفاهي وجود داشته است پايين تر بوده است. همچنین نتایج این تحقیق حاکی از آن است که يك كاهش در نسبت منبع جدايي زباله هاي مواد غذايي در ميان خانوارها كه اطلاعات شفاهي را دريافت مي كند وجود داشت كه نشان ميد هد، كمپيني از منزل تا راه پله، دوام كمتري دارد. هيچ نشانه اي از افزايش ميزان منبع جدا و يا كاهش ميزان مواد ناجور در ميان مواد خشك بازيافت وجود نداشت. محقق در نهایت در خصوص نتایج تحقیق نكات برجسته ای را عنوان می دارد که عبارتند از:

1-در زدن خانه ها براي افزايش منبع جداسازي زباله هاي موادغذايي مورد استفاده قرار گرفت.

[1] Chung and Poon

Redclif

5-Benton

1- New Environmental Paradigm

1- New Environmental Paradigm

[6].  Best

[7] . Mayerl

[8] Malmö

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي رابطه‌ي عوامل اجتماعي با ميزان آگاهي سياسي زنان
 • پايان نامه بررسي عوامل فرهنگي _ اجتماعي موثر بر مشارکت اجتماعي
 • پايان نامه بررسي عوامل اجتماعي – جمعيتي و اقتصادي موثر برسلامت سالمندان
 • پايان نامه بررسي جامعه شناختي شاخص هاي کيفيت زندگي روستايي و عوامل اجتماعي موثر بر آن در مناطق روستايي
 • پايان نامه بررسي عوامل اجتماعي، فرهنگي انزواي اجتماعي دختران مجرد بالاي 30 سال
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122