پايان نامه بررسي عوامل تعيين کننده تصميم سزارين در برابر زايمان طبيعي در زنان

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي عوامل تعيين کننده تصميم سزارين در برابر زايمان طبيعي در زنان  یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 151 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه بررسي عوامل تعيين کننده تصميم سزارين در برابر زايمان طبيعي در زنان  بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: سیمای پژوهش
1-1- مقدمه    1
1-2- طرح مسئله    2
1-3- ضرورت و اهمیت پژوهش    4
1-4- اهداف پژوهش    6
فصل دوم: چارچوب نظری و مروری بر ادبیات تحقیق
2-1- تاریخچه سزارین    8
2-2- تاریخچه سزارین در ایران      8
2-3- مقایسه معایب و مزایای زایمان طبیعی و سزارین      9
2-4- مقایسه میزان سزارین در جهان و کشور    10
2-5 – پیشینه تجربی پژوهش    15
2-5-1- مقدمه و پیشینه تجربی    15
2- 5-2- نتیجهگیری     22
2-6- مبانی نظری تحقیق    23
2-6-1- نظریه پزشکی شدن     23
2-6 -1-1- پزشکی شدن فرزندآوری و زایمان    24
2-6- 1-2- تجزیه و تحلیل اخلاقی بر مبنای اصول چهارگانه در پزشکی     25
2-6- 1-2-1سودرسانی و عدم ضرررسانی    25
2-6- 1-2-2 احترام به استقلال فرد    25
2-6- 1-2-3 عدالت     26
2-6- 1-2-4 رضایت آگاهانه    26
2-6- 2 تئوری عمل بخردانه     27
2-6-3 تئوری رفتار برنامهریزی شده     28
2-6-4 تئوری گذار دوم جمعیتی    30
2-6-4-1 فردگرایی    31
2-6-4-1-1  ریشهها و خواستگاههای فردگرایی    31
2-6- 4-1-2 فردگرایی در جامعهی ایران    32
2- 6-4-2 تصویر بدنی    33
2-7 چهارچوب نظری (مفهومی) تحقیق    35
2-8 فرضیات پژوهش     38
فصل سوم: روش¬شناسی تحقیق
3-1 مقدمه     41
3-2 روش تحقیق    41
3-3 واحد تحلیل    42
3-4 جامعه آماری    42
3-2-3- روش نمونهگیری    42
3-6 حجم نمونه    44
3-7 تعریف نظری و عملیاتی مفاهیم تحقیق    45
3-8 متغیرهای پژوهش    46
3-8-1  متغیرهای وابسته تحقیق    46
3-8- 2 متغیرهای مستقل تحقیق    46
3-8- 2-1وضعیت اجتماعی اقتصادی    46
3-8-2-2 متغیرهای جمعیتی    47
3-8-3 نگرش    47
3-8-4 کنترل رفتار درک‌شده    48
3-8-5 هنجار ذهنی    49
3-8-6 تصویر بدنی    50
3-8-7  فردگرایی    51
3-8- 8 نقش پزشک    52
3-9 سطوح و واحد سنجش    53
3-10 خطایابی دادهها    53
3-11 اعتبار و پایایی    54
3-11-1  اعتبار    54
3-11- 1-1 گزارش تحلیل عاملی تأییدی    56
3-11-1-1-1 گزارش تحلیل عامل برای گویههای نگرش    56
3-11-1-1-2 گزارش تحلیل عامل برای گویه‌های کنترل رفتار درک شده    57
3-11-1-1-3  گزارش تحلیل عامل برای گویه‌های هنجار ذهنی    59
3-11- 1-1-4 گزارش تحلیل عامل برای گویه‌های تصویر بدنی    60
3-11-1-1-5 گزارش تحلیل عامل برای گویه‌های فردگرایی    62
3-11-1-1-6 گزارش تحلیل عامل برای گویههای نقش پزشک    63
3-11-2 پایایی (روایی)    65
3-11-2-1  متغیر نگرش    66
3-11-2-2 متغیر کنترل رفتار درک شده    66
3-11-2-3 متغیر هنجار ذهنی    67
3-11-2-4 متغیر تصویر بدنی    67
3-11-2-5 متغیر فردگرایی    68
3-11-2-6 متغیر نقش پزشک    68
3-12 ابزار گردآوری دادهها    69
3-13 روش تجزیه و تحلیل دادهها    69
فصل چهارم: یافته¬های تحقیق
4-1- مقدمه    72
4-2مشخصههای جمعیتشناسی، اجتماعی اقتصادی پاسخگویان    72
5-2- 1 وپژگیهای جمعیتی، اقتصادی-اجتماعی    72
4-2- 2 وضیت بیمه درمانی    73
4-2- 3وضعیت تعداد فرزندان زنده مانده    74
4-2- 4 نوع زایمان قبلی    75
4- 2- 5 طول مدت بارداری    76
4-2-6 فرزند قصد شده    76
4-2-7 توصیه سزارین     77
4-2-8 توصیه به زایمان طبیعی    78
4-2- 9 تصمیم روش زایمان     79
4-2- 10 تصمیم روش زایمان  قبل از بارداری     80
4-2- 11 رایگان شدن زایمان طبیعی    82
4-2-12  مدت ازدواج    83
4-3  توصیف دادهها    83
4-3-1 نگرش زنان بارداری که تصمیم سزارین یا زایمان طبیعی گرفته‌اند    84
4-3-2 کنترل رفتار درک شده زنان بارداری که تصمیم سزارین یا زایمان طبیعی گرفته‌اند    85
4-3-3 هنجار ذهنی زنان بارداری که تصمیم سزارین یا زایمان طبیعی گرفته‌اند    87
4-3-4 تصویر بدنی زنان بارداری که تصمیم سزارین یا زایمان طبیعی گرفته‌اند    88
4-3-5 فردگرایی زنان بارداری که تصمیم سزارین یا زایمان طبیعی گرفته‌اند    89
4-3-6 نقش پزشک در تصمیم سزارین یا زایمان طبیعی زنان باردار     91
4-4 آمار استنباطی    92
4-4-1 رابطه وضعیت اشتغال با تصمیم نوع زایمان    93
4-4-2 رابطه وضعیت تحصیلات با تصمیم نوع زایمان    94
4-4-3 رابطه وضعیت درآمد با تصمیم نوع زایمان    95
4-4-4 رابطه وضعیت سن فرزندآوری با تصمیم نوع زایمان    96
4-4-5 رابطه قصد فرزند‌آوری با تصمیم نوع زایمان    97
4-4-6 رابطه نگرش با تصمیم نوع زایمان    98
4-4-7 رابطه کنترل رفتار درک شده با تصمیم نوع زایمان    99
4-4-8 رابطه هنجار ذهنی با تصمیم نوع زایمان    100
4-4-9رابطه تصویر بدنی با تصمیم نوع زایمان    101
4-4-10 رابطه فردگرایی با تصمیم نوع زایمان    101
4-4-11 رابطه‌ی نقش پزشک در تصمیم نوع زایمان    102
4-4-12 وضعیت بیمه درمانی به تفکیک تصمیم نوع زایمان    103
4-4-13 تعداد فرزندان در قید حیات به تفکیک تصمیم نوع زایمان    104
4-5 خلاصه‌ی نتایج تحلیل دو متغیره‌ی داده‌ها     104
4-6 رگرسیون لجستیک دو وجهی    106
4-6-1 آزمون های آماری مربوط به تأثیر هر متغیر پیش بین ( مستقل )    108
4-6-2 لگاریتم درستنمایی و ضریب تعیین      113
4-6-3 ارزیابی احتمالات پیش بینی شده    114
4-6-4 ارزیابی مدل    115
فصل پنجم: بحث و نتیجه¬گیری
5-1 بحث و نتیجهگیری    117
5-2 پیشنهادات    124
5-2-1 پیشنهادات اجرایی در زمینه‌ی سیاست گزاری    124
5-2-2پیشنهادات پژوهشی    124
5-3 محدودیت پژوهش    125
فهرست منابع
منابع فارسی    126
منابع لاتین    130
پیوستها
پرسشنامه    134

منابع و مأخذ

ازکیا، مصطفی (1381). جامعه شناسی توسعه، تهران: کلمه.

ابوت، پاملا و کلر، والاس (1380). جامعه شناسی زنان، ترجمه منیژه نجم عراقی، تهران: نشر نی.

امیری فراهانی، لیلا و محمد جلال عباسی شوازی (1391). “بررسی روند تغییرات میزان سزارین در ایران و عوامل جمعیت‌شناسی مرتبط با آن در سه دهه‌ی اخیر”، مجله‌ی دانشگاه علوم پزشکی فسا، سال دوم، شماره 3، صص127-134.

اسكات و جيمز (1375).  بيماري هاي زنان و مامائي دنفورث. ترجمه كبير نشاندار، تهران: انتشارات چهر.

اسد زاده، فیروزه، مهرناز مشعوفی، نسرین همایون‌فر، میترا ایمانپور، ساناز عظیمی، و رقیه سلطانی (1390). “مقایسه رضایت جنسی از روابط زناشویی پس از زایمان واژینال و سزارین”، مجله‌ی سلامت و مراقبت، سال سیزدهم، شماره سه صص 42-46.

آزادارمکی، تقی و حسن چاوشیان (1381). “بدن به مثابه رسانه هویت”، مجله جامعه‌شناسی ایران، دوره چهارم، شماره چهارم، صص 57-75.

احمدنیا، شیرین(1384). “جامعه‌شناسی بدن و بدن زنان”، فصل‌نامه زنان، شماره5، تهران: انتشارات روشنگران و مطالعات زنان.

اخلاصی، ابراهیم (1386).” بررسی جامعه‌شناختی عوامل مؤثر بر مدیریت بدن در زنان شهر شیراز”، پایان‌نامه کارشناسی ارشد جامعه شناسی: دانشکده ادبیات دانشگاه اصفهان.

ببی، ارل (1387). روش‌های تحقیق در علوم اجتماعی. ترجمه رضا فاضل، تهران: انتشارات سمت.

پوررحیم، محمدرضا (1380). ارزش فرزند از دیدگاه زوجین جوان و رابطه آن با باروری (مطالعه موردی شهرستان  بهشهر). فصل‌نامه جمعیت، شماره 41، صص103-90.

حقیقی، ناهید، حسین ابراهیمی و محمد اسماعیل عجمی (1379). “مقایسه فراوانی زایمان طبیعی و سزارین و علل آن در شهرستان شاهرود”، فصلنامه‌ی باروری و ناباروری، صص50-58

زمانی علویچه، فرشته، پروین شهری، مریم کلهری، محمد حسین حقیقی‌زاده، غلام‌رضا شریفی‌راد، محبوبه خرسندی (1390). “شناسایی عوامل مرتبط با انتخاب سزارین”، دانشور پزشکی، دو ماهنامه علمی-پژوهشی، سال نوزدهم، شماره 96.

خالقي‌فر، مجيد. (1381). بررسي ارزش‌هاي مادي/ فرامادي دانشجويان دانشگاه‌هاي تهران، عوامل موثر بر آن و روابط آن با برخي از نشانگان فرهنگی. پايان‌نامه کارشناسي ارشد: دانشگاه شهيد بهشتي.

خانی، صغری و بیژن شعبانخانی (1383). “آیا می‌توان میزان سزارین را در استان مازندران کاهش داد؟” مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران، دوره چهاردهم، شماره 45، صص43-50.

دفتر برنامه‌ریزی و بودجه- گروه مطالعات اقتصاد و توسعه (1388)، گزارش اقتصادی اجتماعی استان اصفهان، ص 17.

دهاقانی، سیده لیلا، نرگس مهرالحسنی، حدیث رستاد، معین السادات ابراهیمی، محدثه معتمد جهرمی (1391).”بررسی علل انجام عمل سزارین در زنان مراجعه‌کننده به کلینیک زنان و بارداری زایشگاه مهدیه شهرستان بم”، مجله بهداشت و توسعه، سال اول، شماره سه. صص 237-243.

دواس، دی. ای (1385). پیمایش در تحقیقات اجتماعی، ترجمه هوشنگ نایبی، تهران: نشر نی.

رشیدیان، آرش، اردشیر خسروی، رقیه خبیری نعمتی، الهام خدایاری معز، الهام الهی، محمد عرب، زیبا ردایی (1391). گزارش نخست دیده‌بانی سلامت کشور، مطالعه‌ی شاخص‌های چندگانه‌ی سلامت و جمعیت- سیمای سلامت و جمعیت در ایران- 1389، تهران: وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی.

رضائیان، علی (1379). مدیریت رفتار سازمانی، تهران: سمت.

ساروخانی، باقر (1385)، روش‌های تحقیق در علوم اجتماعی، جلد یکم، تهران: پژوهشکده علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

سرایی، حسن (1389). مقدمه‌ای بر نمونه‌گیری در تحقیق، تهران: سمت.

سرایی، حسن. (1387). “گذار جمعیتی دوم با نیم نگاهی به ایران”، نامه انجمن جمعیت شناسی ایران، سال سوم، شماره 6، صص118-140.

شریعت، مامک، فرشته مجلسی، سیمین آذری، محمود محمودی (1381). “بررسی میزان سزارین و عوامل مؤثر بر آن در زایشگاه‌های شهر تهران”، فصل‌نامه پایش، سال اول، شماره سوم، صص5-10.

صالحیان، تهمینه، معصومه دل‌آرام، فرانک صفدری و فرحناز جواهری (1386). “بررسی آگاهی و نگرش زنان باردار نسبت به نوع زایمان در مراکز بهداشتی درمانی شهر شهرکرد در سال 1385-1386″، طلوع بهداشت، فصلنامه پژوهشی دانشکده بهداشت یزد، سال ششم، شماره دوم، صص1-10

عزیزی، فریدون (1386). “زایمان با سزارین: افزایشی تکان‌دهنده”، مجله‌ی پژوهشی دانشکده‌ی پزشکی، شماره 3، صص191-193.

علی محمدیان، معصومه، مامک شریعت، محمود محمودی و فاطمه رمضان زاده (1382)، “بررسی تأثیر درخواست زنان باردار بر میزان سزارین انتخابی”، پایش، فصلنامه‌ی پژوهشکده علوم بهداشت جهاد دانشگاهی، دوره دوم، شماره دوم، صص133-139.

گرمارودی، غلامرضا (1387). “بررسی شیوع عمل سزارین و برخی عوامل مؤثر بر آن در زنان اول‌زا در زایشگاه‌های شهر تهران در سال 1387″، انتشارات گروه پژوهشی بهداشت مادر و کودک، جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران 1379.صص 45-49

غیاثوند، احمد (1392) ، کاربرد آمار و نرم افزار SPSS در تحلیل داده‌ها، تهران: انتشارات تیستا.

فاضلی، نعمت‌الله (1382). “چالش‌های دانش و رسالت دانشگاه در دوره ی ما”،  کتاب ماه علوم اجتماعی، دوره سوم، شماره هفتم، صص 35-34.

فرجي، رويا، زيبا ظهيري و فاطمه فرجاد (1382). “بررسي ميزان آگاهي ونگرش خانمهاي باردارنسبت به روشهاي زايماني” ، مجله دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي گيلان، سال دوازدهم، شماره 46: 69 – 75.

فکوهی، ناصر (1381). “بررسی علل و عوامل تقدم مصالح جمعی بر فردی”، مجموعه مقالات نخستین همایش، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران.

قاضی طباطبایی، محمود (1374). تکنیکهای خاص تحقیق، تهران: انتشارات پیام نور.

کاظمی‌پور، شهلا(1388). مبانی جمعیت شناسی، تهران: انتشارات مرکز مطالعات و پژوهش های جمعیتی آسیا و اقیانوسیه.

کیوان‌آرا، محمود، رسول ژیان‌پور و مهدی ژیان‌پور (1389). “قشربندی اجتماعی و اصلاح بدن: جراحی زیبایی به مثابه نماد پایگاه اجتماعی”، مطالعات راهبردی زنان، سال 12، شماره 47.

کارن گلاز، فرانسيس مارکوس،  لوئيس باربارا (1376)، رفتار بهداشتی و آموزش بهداشت، تئوری پژوهش و عملکرد، ترجمه دکتر فروغ شفيعی، انتشارات لادن، ص41.

کیانی‌آسیابر،آزیتا، معصومه حیدری، پروین راهنما، شفیقه محمدی‌تبار(1393). “بررسی نگرش ماماها نسبت به سزارین انتخابی و عوامل مرتبط با آن در شهر تهران”، نشریه پایش، سال سیزدهم، شماره سوم خرداد، صص338-326.

كانينگهام مك دانلد (1376). بارداري و زايمان ويليامز. ترجمه غلامرضا باهوش، محسن اسفند بد و علي زاهدي، چاپ بيستم، انتشارات اشتياق، 1376.

کلانتری، خلیل (1382). پردازش و تحلیل داده‌ها در تحقیقات اجتماعی-اقتصادی. تهران: نشر توتیا.

کلینجر، پدهازر (1384). رگرسیون چند متغیری در پژوهش‌های رفتاری، ترجمه حسن سرایی، تهران: سمت،

گزارش طرح پايش و ارزشيابي بهداشت باروري. مركز بهداشت استان اصفهان، صص5-1.

مرکز آمار ایران، 1390، نتایج تفصیلی سایت مرکز آمار ایران

محمودیان ،حسین (1383). “سن ازدواج در حال افزایش: بررسی عوامل پشتیبان”، مجله نامه علوم اجتماعی، شماره 24 : 54-27

محمدبیگی،ابولفضل، سید محمدرضا طباطبایی، نرگس محمدصالحی، مریم یزدانی (1387). تعیین عوامل مؤثر بر انجام سزارین در بیمارستان‌های شهر شیراز، نشریه دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایران، دو ماهنامه پرستاری ایران، دوره 21، شماره 56، صص45-37

محمدپوراصل، اصغر، فاطمه رستمی، سیده شیوا ترابی (1385)، “شیوع زایمان سزارین و عوامل دموگرافیک مرتبط با آن”، مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دوره 28، شماره 3،  صص 105-101

معیدفر، سعید و حبیب صبوری خسروشاهی (1389).” بررسی میزان فردگرایی فرزندان در خانواده”، پژوهش‌نامه علوم اجتماعی، سال چهارم، شماره چهارم، ص 94.

منصورفر، کریم (1380)، روش‌های پیشرفته آماری همراه با برنامه‌های کامپیوتر، تهران: دانشگاه تهران.

نجم‌آبادی، محمود (1353). تاریخ طب در ایران قبل و بعد از اسلام، جلد اول، دانشگاه تهران.

ودادهیر،ابوعلی، سید محمد هانی ساداتی، فهیمه حسین‌نژاد و سیمین تقوی (1390). “تأملی برساخت‌گرایانه به عمل سزارین در شهر تبریز”، ایران، پژوهش‌های انسان‌شناسی ایران، سال یکم، شماره 2، صص111-135.

واتیکز. (1384). فمنیسم، ترجمه زیبا جلال نائینی، تهرانک: نشر شیرازه، صص 50-61.

Ahmad-Nia S, Delavar B,Eini-zinab H,Kazemipours, Mehryar AH, naghavi M..    “Cesarean section in the Islamic Republic of Iran: Prevalence and some sociodemographic Correlates”. East Mediterr Health Journal. 15:1389-1398

Agresti, Alan (2007). “An introduction to categorical data analysis”, John Wiley., NewYork.

Amidi, M. Ghofranipoor, F. Hosseini, R. (2006). “Body image dissatisfaction and body mass index in adolescent girls”. Journal of Research in Behavioural Sciences, 1-2(4):59-65

Anderson GM., Loams J.(1985). “Explaining variations in cesarean section rates, patients,facilities or policities?”. Can Med Assos Journal, 6:132-253.

Areskog B, Uddenberg N, Kjessler B (1981). “Fear of childbirth in late 6 Pregnancy”. Gynecol Obstet Invest journal, 12:262

Ajzen, I. (1991). “The Theory of Planned Behavior”. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 50: 179-211.

Ajzen, I. (2002). “Perceived Behavioral Control, Self-Efficacy, Locus of  control, and the Theory of Planned Behavior”, Journal of Applied Social Psychology1: 20-32

Anthony BA (2007). “Is planned cesarean childbirth a safe alternative?” Cmaj journal , 176: 475-476.

Berry, John W (1994). “Ecology of Individualism and Collectivism: Theory, method, and Applications”. Newbury Park, CA: saga.

Boyle M. Postnatal (2008). Pain in child bearing. 1st ed. NY: Harcourt Pub.

Chun-Yi Tai (2013). “Development of an Investigator-designed Questionnaire Concerning Childbirth Delivery Options based on the Theory of Planned Behavior”, Graduate School Theses and Dissertations. http://scholarcommons.usf.edu/etd/4951

Cunningham FG (2005). “Cesarean delivery and peripartum hysterectomy”. Williams’s obstetrics. 22nd edition. New York: McGraw Hill Co. p: 589-92.

Chervenak FA, McCullough LB (2005). “Ethical issues in offering, recommending, and performing cesarean delivery”. http://

Chervenak F (2004). “Let science and ethics guide primary elective c-section”. OB/GYN News.

is_13_39/ai__n6114105/

Conner M, Armitage CJ (1998). “Extending the theory of planned behavior: A review and avenues for further research”. Journal of Appl Soc Psychol, 28 15:1429-1464.

De Bruijn, B. J. (2006). Chapter 39: “Fertility: Theories, Frameworks, Models, Concepts Demography: Analysis and Synthesis”. G. Caselli, J. Vallin and G. Wunsch. Amsterdam, Elsevier Inc. 549-569.

چکیده

میزان سزارین در ایران نسبت به دهه‌ی 1350‌ افزایش سه برابری داشته است، به  ‌طوریکه به گزارش سازمان جهانی بهداشت ایران در سال 2008 به لحاظ فراوانی سزارین در دنیا رتبه‌ی دوم را دارا می‌باشد. سزارین در اصفهان نیز شیوع بالایی دارد. لذا هدف این مقاله بررسی عوامل تعیین کننده تصمیم سزارین در زنان باردار شهر اصفهان است. این مطالعه بر روی 400 زن 15 تا 49 ساله باردار که در ماههای پایانی بارداری بوده و برای وضع حمل به یکی از مراکز بهداشتی درمانی شهر اصفهان مراجعه کرده بودند به روش پیمایش انجام شد .نمونه‌گیری به روش سهمیه‌ای و آسان بود. داده ها توسط پرسشنامه محقق ساخته با 61 سوال و گویه جمع آوری گردید. نتایج نشان داد که میانگین سنی زنان 26.6 سال (SD=4.4) بود. 9/73 درصد از زنان قصد انجام سزارین داشتند. نتایج تحلیل چند متغیره نشان داد که پس از کنترل تحصیلات، درآمد و تعداد فرزند قصد شده افراد، احتمال تصمیم سزارین با افزایش نقش پزشک (OR=1.33, P<0.001)، افزایش هنجار ذهنی (OR=1.19, P<0.01 و تصویر بدنی (OR=1.42, P<0.001)،) بطور معنی داری افزایش می یابد. همچنین نگرش نسبت به سزارین و فردگرایی از طریق تأثیر بر هنجار ذهنی بر تصمیم سزارین تاثیر می‌گذارند . بر اساس نتایج این مطالعه، تصمیم سزارین در زنان باردار یک تصمیم پیچیده بوده که تحت تأثیر عوامل مختلف شکل می‌گیرد. لذا مداخلات جامع برای کاهش سزارین با تأثیر بر نقش پزشکان، تغییر هنجار ذهنی و فرهنگ‌سازی تصویر بدنی توصیه می‌شود.

واژگان کلیدی: تعیین کننده‌ها، سزارین، زایمان طبیعی، ایران، اصفهان

1-1 مقدمه

زايمان يكي از موهبت‌هاي الهي براي توليد نسل بشر بر روي زمين مي‌باشد كه از بدو تولد آدم تاكنون همواره ادامه داشته است. مكانيسم انجام زايمان يك فرايند خودبه‌خودي و بدون نياز به مداخله مي‌باشد كه سال‌هاي سال با سير طبيعي خود انجام شده است.

با پيشرفت علم و تكنولوژي طي دهه‌هاي اخير بشر به راه‌هايي دست يافت كه با كمك عمل جراحي در مواردي كه جان مادر يا جنين در خطر بود به كمك آنها بشتابد ، كشف آنتي‌بيوتيك‌ها و استفاده از دستگاه‌ها و تجهيزات پيشرفته، نيز در اين زمينه به ياري بشر شتافت ( اسکات و جیمز[1] 1375).

اما پس از چندي اين روش كه فقط براي استفاده در موارد اورژانس و براي نجات جان مادر و جنين ابداع شده بود در بين جوامع شيوع بيشتري پيدا كرد و به وسيله‌اي براي فرار از درد زايمان مبدل شد، به طوري‌كه امروزه در بسياري از جوامع انجام زايمان با روش سزارين به يك فرهنگ مبدل گشته و بيش از نيمي از زنان داوطلبانه به انجام سزارين روي مي‌آورند و اين درحالي است كه انجام اين عمل جراحي خود عواقب بسيار زيادي براي مادر و جنين به همراه دارد از جمله عوارض بيهوشي، خونريزي، آمبولي، عفونت هاي بعد از عمل جراحي و مرگ و مير بيشتر مادران پس از انجام عمل سزارين، كه همه اين عوامل با همديگر به غير از ايجاد عوارض جسمي و رواني براي مادر، موجب 2 تا 3 برابر شدن هزينه زايمان براي مادر و خانواده مي‌شوند، همچنين ناتواني‌هاي مادر پس از انجام سزارين موجب عدم توجه و رسيدگي كامل مادر و شيردهي صحيح نوزاد پس از تولد مي‌گردد Malcolm & Ian 1998:85)).

با توجه به كليه عوارض بيان شده، شيوع اين عمل جراحي در اكثر كشورهاي غربي از جمله آمريكا تا حدود سال 1988 به 25 درصد رسيد ولي پس از آن با توجه بيشتر اين كشورها آمار سزارين تا سال 2000 به 8/21 درصد رسيد و پس از آن در همين حد ثابت ماند. سازمان بهداشت جهاني نيز در راستاي حفظ سلامت مادر و جنين هدف براي انجام سزارين تا سال 2010 را 15 درصد اعلام كرد (کانینگهام[2]،1376).

در حالیکه در كشورهاي در حال توسعه، آمار و ارقام سزارين روزبه‌روز در حال افزایش است و كشور مـا نيز در اين گوي سبقت عقب نمانده به‌طوري‌كه طبق آمار و ارقام اعلام شده در سال 1385 ميزان سزارين در كشور ما به 3/42 درصد رسيده و استان اصفهان نيز با داشتن 2/58 درصد سزارين مقام دوم را، در كشور داشته است (مرکز بهداشت استان اصفهان،1384) و در سال 1379 این میزان به 83/60 رسید (رشیدیان و همکاران،1391).

از آنجایی که سزارین تکراری علت عمده انجام عمل سزارین به شمار می‌رود ( فدایی، 1375) و در سال‌های آغازین قرن 21 در کشور ما تقریباً انجام زایمان طبیعی پس از سزارین قبلی به فراموشی سپرده شده است ( قرشی و اسماعیل زاده، 1383). لذا این سؤال مطرح است که آیا سزارین روی باروری تأثیر می‌گذارد؟ این سؤال در دو دهه‌ گذشته ذهن تعدادی از پزشکان و محققان را به خود مشغول داشته است. یک مقاله مروری که در سال 1996 جهت پاسخ به این سؤال منتشر شد، شواهدی را دال بر احتمال کاهش باروری بر اثر سزارین ارائه نمودند (Hemminki, 1996:336). نتایج یک مطالعه در سال 1985 نشان داد که زنان اسکاندیناوی که تحت عمل سزارین قرار می‌گیرند نسبت به زنانی که زایمان واژینال انجام داده بودند، فرزندان کمتری داشته‌اند (Hemminki et al., 1985:340). از آنجایی که یکی از سیاست‌های جمعیتی مهم در حال حاضر ایران افزایش فرزندآوری به بیش از نرخ جانشینی می‌باشد، بنابراین با کاهش سزارین علاوه بر کاهش عوارض مربوط به سزارین ، می‌توان احتمال فرزندآوری و باروری را در زنان بیشتر را تقویت کرد.

با وجود اين آمار و ارقام و فاصله ما تا رسيدن به شعار سازمان بهداشت جهاني، لزوم انجام مداخلاتي در جهت يافتن علت اين افزايش و انجام راهكارهاي در جهت كاهش اين آمار و ارقام ضروري به نظر مي رسد.

2-1طرح مسئله

سزارین یک عمل جراحی مداخله‌ای است که در مواقع اضطراری برای نجات جان مادر و کودک هنگامی که زایمان طبیعی امکان پذیر نیست یا هنگامی که طبق دستور پزشک زایمان طبیعی برای مادر و کودک خطرناک است انجام می‌پذیرد (Shabnam, 2013). سزارین عبارتست از روش جراحی که به وسیله‌ی آن نوزاد از طریق برش روی دیواره‌ی شکم و برش جدار رحم متولد می‌شود، اما در زایمان طبیعی جنین از طریق مجرای مهبلی بدون برش یا انجام عمل جراحی از رحم خارج می‌شود2009:37)  (Mohammad Beigi et al.,.

نسبت سزارین به کل موالید یکی از شاخص‌های مهم مراقبت بارداری است (World Health Organization, 2009) . میزان کمتر از 5 درصد نشان می‌دهد که سهم قابل توجهی از زنان دسترسی به امکانات جراحی مربوط به بارداری ندارند، از طرف دیگر میزان بالاتر از 15درصد نشان می‌دهد استفاده از سزارین به دلایل دیگری غیر از نجات جان استفاده می‌شود  .(WHO 1985,WHO 1993)

تعداد سزارین‌ها در کشورهای پیشرفته در نیمه‌ی دوم قرن بیستم میلادی افزایش یافت به طوری که در ایالت متحده‌ی آمریکا از 5/4  درصد کل زایمان‌ها در سال 1965 به 25 درصد در سال 1988، و 1/26 درصد در سال 2005 رسید. این افزایش در برخی از کشورهای اروپایی نیز دیده شده و به عنوان مثال در سوئد از 8/13 درصد در سال 1994 به 1/18 درصد در سال 1999 رسیده است(Florica, 2006:92). لذا به دلیل عوارض و مرگ ومیر بالای سزارین در مقایسه با زایمان طبیعی کوشش‌های زیادی در کشورهای  پیشرفته برای کاهش تعداد اعمال سزارین صورت گرفته است. به طور مثال انجمن زنان و زایمان آمریکا در سال 2000 توصیه کرد که نسبت سزارین به کل زایمان‌ها تا سال 2010 به 5/15 درصد کاهش یابد (عزیزی،191:1386).

ایران نیز از این مقوله مستثنی نبوده است. میزان سزارین در ایران نسبت به دهه‌ی 1350‌ افزایش سه برابری داشته است و روند افزایش با سرعتی بیش از حد انتظار پیش می‌رود (عباسی‌شوازی و امیری فراهانی،1391)، طبق گزارشی که در سال 2010 توسط سازمان جهانی بهداشت (WHO) اعلام شد، در سال 2008 بیشترین میزان سزارین مربوط به کشور برزیل (9/45درصد) و کمترین میزان سزارین مربوط به کشور چاد (4 درصد) بوده است (Gibbones et al., .2010:74)  در این گزارش میزان سزارین در کشور ایران 9/41 درصد اعلام شده است،که دارای رتبه دوم در بین کشورهاست (Gibbones et al., 2010:78) در استان اصفهان سال 1386 -2/58 درصد زنان عمل سزارین را انجام داده‌اند (دفتر برنامه‌ریزی و بودجه،1388). همچنین در سال 1391، 62 درصد از زنان باردار اصفهانی از عمل سزارین استفاده کرده‌اند که 47 درصد بالاتر از میزان جهانی است (فروزان، 1:1391).

در بسیاری از موارد دلایل پزشکی برای این افزایش وجود ندارد بلکه ناآگاهی، عقاید و نگرش‌های غلط تعیین کننده‌ی نوع زایمان شده است (علی‌محمدیان،1382). همچنین عوامل زیادی مثل سن مادر، اول‌زا بودن، سزارین قبلی، تقاضای بستن لوله‌ها، تمایل مادر به دلیل ترس از زایمان طبیعی و مسائل اجتماعی اقتصادی بر میزان سزارین مؤثر بوده است (Moreno., 2001:147) در موارد دیگر ناآگاهی و عقاید خانواده‌ها، دیدگاه متخصصین مامایی و سیاست‌های استانی، بیمارستانی و بین بخشی نیز از عوامل مؤثر بر میزان شیوع سزارین هستند (خانی،1383). نقش پزشکان در این موضوع قابل انکار نیست پزشکان سزارین را به عنوان یک شیوه‌ی دفاعی در مقابل پیامدهای قانونی انجام می‌دهند و حتی ممکن است که ترجیحات زنان را به سمت سزارین جهت بدهند (Murray, 2000:12). در مطالعه‌ای که مِفات[3](2007) انجام داده به این نتیجه رسیده است که زنان احساس خوبی در قبال مسئولیت‌پذیری و تصمیم‌گیری خود در انتخاب نوع زایمان نداشته‌اند و از پزشکان انتظار دارند که مسئولانه در انتخاب زایمان آن‌ها مشارکت کنند. مطالعات دیگر نشان داده است که وجود رابطه واقعی بین ماماها، پزشک و مادر، تجسم اعتماد واقعی، احترام، نشان دادن مهارت ماماها و حرفه‌ای بودن آن‌ها، توان به کارگیری تکنولوژی تولد در مواقع بروز مشکل و حفظ و القای آن به مادر، مواردی است که در طول وضع‌حمل طبیعی به مادر و تیم پزشکی در انتخاب نوع زایمان و داشتن یک حس خوب کمک می‌کند (Goldberg, 2008:12).

علاوه بر عواقب بهداشتی و سلامتی افزایش آمار سزارین، از دیدگاه جمعیت شناختی نیز این روند تاثیرات مهمی بر تمایلات باروری و میزان فرزندآوری دارد به طوری‌که در بیست سال گذشته با افزایش میزان سزارین باروری نیز کاهش یافته است (محمدبیگی و رحیمی، 1383 :85) میزان باروری کل (TFR) در ایران تا دهه‌ی 1360 در حدود 6 بوده است، اما باروری به سرعت کاهش یافت. به طوری که در سال 1385 به سطح جانشینی رسید (سرایی،1387).  با توجه به نتایج سرشماری مرکز آمار ایران در سال 1390 این رقم به 8/1 فرزند برای هر زن کاهش یافته است و برای استان اصفهان نیز این مقدار5/1 می‌باشد (پژوهشکده آمار براساس داده‌های سرشماری، 1390). از آنجایی‌که یکی از اهداف مهم سیاست‌گذاری‌های جمعیتی در ایران رساندن نرخ باروری به سطح جانشینی و کمی بیشتر است (1/2) و از آنجایی‌که سزارین امکان داشتن فرزند بیشتر را کاهش می‌دهد و در مواقعی نیز منجر به  ناباروری می‌شود و از سویی مرگ و میر مادران و نوزادان در زایمان‌های سزارین بیشتر از زایمان طبیعی است، بنابراین با در نظر گرفتن آمار بالای سزارین در ایران، و مخصوصاً در شهر اصفهان توجه به عوامل مرتبط با تصمیم سزارین از بعد جمعیتی و اجتماعی اقتصادی اهمیت دارد. این مطالعه به نقش این عوامل در شیوع سزارین می‌پردازد و در پی ارائه‌ی پیشنهاداتی در جهت تأثیر بر تصمیمات زنان برای نوع ایمان  و کاهش سزاین انتخابی می‌باشد.

3-1 ضرورت و اهمیت موضوع:

عمل سزارین در سراسر جهان افزایش پیدا کرده است و در برخی از کشورها به رایج‌ترین شیوه‌ی وضع حمل تبدیل شده است (Norberg & Pantano, 2013). در سزارین میزان مرگ و میر 2تا3 برابر و میزان ناتوانی 5تا10 برابر است(Cunnigham et al., 1993) . چون عمل سزارین یک عمل جراحی عمده‌ی شکم می‌باشد و بنابراین عوارض استاندارد این نوع اعمال جراحی شامل عوارض طبی، بیهوشی و جراحی است. میزان مرگ و میر و ابتلا مادران در سزارین در مقایسه با زایمان طبیعی بیشتر است. شایع‌ترین علل مرگ و میر مادران در سزارین بیهوشی، خونریزی و عفونت بوده است. از دیگر مشکلات همراه با سزارین هزینه‌های اقتصادی آن است، میانگین مدت زمان بستری در زایمان به روش طبیعی، معادل نصف زمان بستری در زایمان به روش سزارین گزارش شده است (Allameh, 2000).

لازم به ذکر است که در راستای کاهش سزارین، یکی از سیاست های دولت انجام رایگان زایمان طبیعی در مراکز دولتی از اویل سال 1393 می باشد (برنامه‌ی تحول نظام سلامت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان، 1393). این برنامه مشوقی برای زایمان طبیعی محسوب می‌شود که نشانه مزایای اقتصادی انجام زایمان طبیعی نسبت به سزارین است.

پیشینه‌ی اسناد پزشکی این حقیقت را آشکار کرده است که زنانی که سزارین انجام می‌دهند فرزندان کمتری خواهند داشت. همچنین، استفاده از سزارین باعث شده است تا خطر نازایی ثانویه بیشتر شود چرا که پزشکان معمولاً توصیه می‌کنند که بعد از  دو فرزند دیگر به صلاح نیست که برای سومین بار باردار شد (Norberg & Pantano, 2013).

در سه دهه‌ی اخیر با پزشکی شدن تولدها، تولد به وسیله‌ی سزارین شیوه‌ی معمول شده است، در ایالات متحده آمریکا میزان سزارین از 4 تا 6 درصد در سال 1940 به 8/31 درصد از کل تولدها در سال 2007 رسید. مقداری از این افزایش به خاطر نجات جان مادر و کودک بوده است. این در حالی است که اکثر مطالعات نشان می‌دهد میزان بالای زایمان به طریق سزارین لزوماً به بهبود سلامت مادران منتج نمی‌شود (Shabnam, 2013). زایمان‌های سزارین در ایران نیز بیش از حد استاندارد جهانی آن می‌باشد ایران در زمینه سزارین حائز رتبه دوم پس از برزیل و حائز رتبه اول در منطقه می‌باشد و این برای کشوری که در ارتقای انواع شاخص‌های سلامتی موفق بوده است، نگران کننده است.

در سال‌های 1998-2000 (1377-1379) در 28 استان کشور در میان 17991 زن 49-10 ساله‌ی ازدواج کرده که در طی این دوره‌ی زمانی ازدواج کرده بودند میزان سزارین در بیمارستان‌های خصوصی و دولتی 2/27 درصد بوده و طبق آن سیستان و بلوچستان و هرمزگان به ترتیب با 1/6 درصد و 5/13 درصد کم‌ترین و گیلان با 6/57 درصد بیشترین میزان سزارین را دارا بوده است(Ahmad-Nia et al., 1389). آمار مربوط به گزارش معاونت درمان وزارت بهداشت، درمان پزشکی در مرداد ماه سال 1377، 1/33 درصد بوده است و در سال 1379 این میزان را 35 درصد در کل کشور و 50 درصد در شهر تهران ذکر کرده است (Ministry of Health and Medical Education, 1998).

در سال 1391، 62 درصد از زنان باردار اصفهانی از عمل سزارین استفاده کرده‌اند که 47 درصد بالاتر از میزان جهانی است. میزان عمل سزارین در استان اصفهان به مرز هشدار رسیده است و نگاهی به آمار انجام میزان سزارین در اصفهان و کشور نشان می‌دهد که مادران اصفهانی حتی بیشتر از مادران سایر استان‌ها به عمل جراحی سزارین اقدام می‌کنند.  با توجه به افزایش میزان سزارین و تأثیر انجام سزارین در نازایی ثانویه و در نتیجه‌ی آن کاهش میزان باروری کل و همچنین افزایش مرگ و میر نوزادان و مادران در عمل سزارین  بررسی دقیق دلایل گرایش در زنان به انجام سزارین اهمیت زیادی دارد. این دلایل در حیطه‌های مختلف جمعیتی، اجتماعی- اقتصادی، نقش پزشک و ارائه دهندگان خدمات بهداشتی، هنجارهای اجتماعی، کنترل رفتار درک‌شده و تصویر بدنی جستجو می‌شوند. براساس عوامل تعیین کننده تصمیم زنان برای انجام سزارین، می‌توان پیشنهاداتی و راهکارهای مناسب برای کنترل این روند فزاینده ارائه نمود .

بیشتر تحقیقات صورت گرفته در مورد زایمان سزارین، به بررسی شیوع سزارین و دلایل پزشکی انجام آن پرداخته‌اند، و به رغم اهمیت این مسئله به لحاظ جمعیتی و اجتماعی اقتصادی و نقش پزشک کمتر مطالعه‌ای به بررسی ارتباط متغیرهای جمعیت شناختی و اجتماعی با زایمان سزارین و طبیعی توجه داشته است.

1-4 اهداف تحقیق:

 1-4-1اهداف اصلی:

تعیین عوامل تعیین‌کننده تصمیم سزارین در زنانی که در ماه‌های پایانی بارداری در شهر اصفهان می‌باشند.

1-4-2 اهداف فرعی:

تعیین عوامل نگرشی،  مرتبط با تصمیم سزارین در برابر زایمان طبیعی.

تعیین ویژگی‌های اجتماعی-جمعیتی مرتبط با تصمیم به سزارین در مقابل زایمان طبیعی.

تعیین رابطه بین  فردگرایی و تصمیم سزارین.

تعیین رابطه بین توصیه پزشک و تصمیم سزارین.

تعیین رابطه بین درک از هنجار اجتماعی و تصمیم سزارین.

تعیین رابطه بین دیدگاه زنان نسبت به تصویر بدن خود و تصمیم به سزارین.

تعیین رابطه بین کنترل رفتار درک شده و تصمیم سزارین.

1   Scott and James

2   Cunningham

1Meffat

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122