پايان نامه بررسي عوامل فرهنگي _ اجتماعي موثر بر مشارکت اجتماعي

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي عوامل فرهنگي _ اجتماعي موثر بر مشارکت اجتماعي یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 114 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي عوامل فرهنگي _ اجتماعي موثر بر مشارکت اجتماعي بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق 1
1-1. مقدمه: 2
2-1. بیان مساله: 3
3-1. اهمیت و ضرورت انجام تحقيق: 5
4-1. اهداف تحقيق: 7
1-4-1. هدف اصلی یا کلی 7
2-4-1. اهداف فرعی 8
5-1. سؤالهای تحقیق: 8
فصل دوم: ادبیات تحقیق 9
1-2. مقدمه 10
2-2. مبانی نظري تحقیق: 10
1-2-2. تاریخچه مشارکت: 10
2-2-2. معنا و مفهوم مشارکت: 11
3-2-2. انواع مشارکت: 13
4-2-2. تعریف مشارکت اجتماعی: 17
5-2-2. نظریه ها و مدل های مشارکت: 18
3-2. مروری بر تحقیقات پیشین: 31
1-3-2. بررسی تحقیقات داخلی: 31
2- 3-2. بررسی تحقیقات خارجی: 36
4-2. چارچوب نظري و فرضیات تحقیق: 41
5-2. مدل نظری تحقیق: 43
فصل سوم: روش تحقیق 44
1-3. مقدمه: 45
2-3. روش پژوهش: 45
3-3. تکنیک پژوهش : 45
4-3. ابزار گردآوري داده‏ها : 46
5-3. جامعه آماري: 46
6-3. حجم نمونه: 46
7-3. شیوه نمونه‏گيري: 47
8-3. تعریف متغیرها و شیوه سنجش آنها: 48
1-8-3. متغیر وابسته (مشارکت اجتماعی): 48
2-8-3. متغیرهای مستقل: 49
9-3. روایی و پایایی تحقیق: 51
10-3. روش تجزیه و تحلیل دادهها: 52
فصل چهارم: نتایج 53
1-4. مقدمه: 54
2-4. سیمای پاسخگویان: 54
3-4. یافته های توصیفی: 59
4-4. یافته های تحلیلی: 65
5-4 تحلیل مسیر: 78
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری 88
1-5. مقدمه: 89
2-5. بحث و نتیجه گیری: 89
3-5. پیشنهادها: 93
1-3-5. پیشنهادهای اجرایی: 93
2-3-5. پیشنهادهای پژوهشی: 95
4-5. موانع تحقیق: 95
فهرست منابع: 97
پرسشنامه: 104

فهرست منابع:

– آلموند، گابریل و پاول حی (1380)، “مشارکت و حضور شهروندان”، ترجمه علیرضا طیب، اطلاعات سیاسی – اقتصادی، شماره 164 – 163، تهران.

– اخلاقی­پور، منصور(1378)، “بررسی نگرش بومیان نسبت به غیر بومیان و تاثیر آن بر میزان مشارکت اجتماعی در شهر بندرعباس”، پایان­نامه کارشناسی ارشد جامعه­شناسی، اصفهان، دانشگاه اصفهان.

– ازکیا، مصطفی و غلامرضا غفاري (1380)،” بررسی رابطه بین اعتماد و مشارکت اجتماعی در نواحی روستایی کاشان”، نامه علوم اجتماعی، شماره 17.

– ازکیا، مصطفی و غلامرضا غفاري (1383)،” توسعه روستایی با تأکید بر جامعه روستایی ایران”، نشر نی، تهران.

– انعام، راحله (1380)، “بررسی اعتماد بین شخصی در میان روستاییان شهریار”، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهراء.

– اوکلی، پیتر و دیوید مارسدن (1370)، “رهیافت مشارکت در توسعه روستایی”، ترجمه منصور محمود نژاد، تهران، مرکز تحقیقات و بررسی مسائل روستایی جهاد سازندگی.

– ببی، ارل (1385)، “روش­های تحقیق در علوم اجتماعی”، ترجمه رضا فاضل، تهران، انتشارات سمت.

– بيرو، آلن (1366) “فرهنگ علوم اجتماعي”، ترجمه باقر ساروخاني، تهران، نشر كيهان.

– پاتنام، روبرت (1380)، “دموکراسی و سنت­های مدنی (تجربه ایتالیا و درس­هایی برای کشورهای درحال گذار)”، ترجمه محمد تقی دلفروز، تهران، نشر روزنامه سلام.

– پور­رحیم، محمدرضا (1381)، “مشارکت، توسعه و زمینه­هایگسترش مشارکت سیاسی”، مجموعه مقالات دولت، مردم، هم­گرایی، تدوین: محسن فرد­رو و اصغر رضوانی، تهران، چاپ آثار.

– پیران، پرویز (1376)، “مبانی مفهومی و نظری مشارکت روستایی”، تهران، وزارت کشاورزی (موسسه برنامه­ریزی و اقتصاد کشاورزی).

– تقوایی، مسعود و دیگران (1388)، “تحليلی بر سنجش عوامل مؤثر بر مشارکت شهروندان در مديريت شهري” ، مجله مطالعات و پژوهش هاي شهري و منطقه اي، دوره ۱, شماره ۲.

– توسلی، غلامعباس (1385)، “نظریه­های جامعه­شناسی”، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه­ها (سمت).

– تیموری، کاوه (1377)، “فصل طلایی مشارکت”، مجله پیوند، انتشارات اولیا و مربیان، شماره 231.

– حامد­مقدم احمد (1373)، “مشارکت و توسعه روستایی”، مجموعه مقالات سمینار جامعه­شناسی توسعه، قم، انتشارات سمت.

– حسنی، قاسم (1389)، “بررسی رابطه بیگانگی سیاسی و اجتماعی با مشارکت سیاسی و اجتماعی دانشجویان دانشگاه­های دولتی شهر تهران در سال­های 87- 86″، فصلنامه علوم اجتماعی، شماره 50.

– حمیدی زنگیر، عباس(1390)، “«بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی با میزان مشارکت انتخاباتی (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه پیام نور گرمی)”، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه تبریز.

– چلبی، مسعود (1385)،”تحلیل اجتماعی درفضای کنش”،تهران،نشرنی.

– خاكپور، بيژن (1378)، “آسيب‌شناسي احساس بي‌تفاوتي در رفتارهاي اجتماعي”، روزنامه خرداد، 26/7/1378.

– خلیفه، محمد رضا (1387)، “بررسی میزان مشارکت اجتماعی مردم در شهر مرودشت و عوامل موثر بر آن در سال 1387 “، پایان­نامه کارشناسی ارشد علوم اجتماعی – پژوهشگری، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر شریعتی دانشگاه فردوسی مشهد.

– خواجوند خزاعی، منصور و هادی برغمدی (1386)، “مشارکت اجتماعی در محلات حاشیه­نشین”، مجموعه مقالات همایش محلات تهران: چالش­ها و راهبردها، مرکز مطالعات فرهنگی شهر تهران، صص 235 – 219).

خوشبین،یوسف (1390)، “مسئولیت پذیر اجتماعی جوانان و عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر برآن”، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی، نشر فصلنامه علوم اجتماعی، شماره59.

دواس، دی. ای، (1383)، “پیمایش در تحقیقات اجتماعی”، ترجمه هوشنگ نایبی، تهران، نشر نی.

– دهقان، عليرضا و غلامرضا غفاري (1384)، “تبيين مشاركت اجتماعي – فرهنگي دانشجويان دانشگاه­هاي علوم پزشكي شهر تهران”، مجله جامعه­شناسي ايران، دوره ششم، شماره 1.

– راش، مایکل (1381)، “جامعه و سیاست”، ترجمه منوچهر صبوری، تهران، انتشارات سمت.

– رضادوست، کریم و دیگران (1388)، “بررسی عوامل موثر در مشارکت اجتماعی شهروندان، جامعه­ شهری ایلام.” جامعه­شناسی کاربردی، سال بیستم، شماره پیاپی 35، شماره 3.

– رفیع­پور، فرامرز (1383)، “کندوکاوها و پنداشته­ها”، تهران، سازمان انتشارات سهامی انتشار.

– رهنما، مجید (1377)، “مشارکت، نگاهی نو به مفاهیم توسعه”، نشر مرکز.

– ریتزر، جورج (1373)، “نظریه­هاي جامعه­شناسی” ، ترجمۀ احمدرضا غروي­زاد، تهران، ماجد.

– زتومکا، پیتر(1384)، “اعتماد یک نظریه جامعه شناسی”، ترجمه فاطمه گلابی، تبریز، نشر مترجم، چاپ اول.

– زياري، كرامت­اله و ديگران (1392)، “سنجش ميزان مشارکت شهروندان در مديريت شهري بر اساس الگوي حکمراني خوب شهري – مطالعه موردي؛ شهر ياسوج” ، نشريه مسكن و محيط روستا، بهار 1392، دوره 32، شماره 141.

– ساروخانی، محمد باقر (1392)، “روش­های تحقیق در علوم اجتماعی”، تهران، پژوهشکده علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

– ساروخانی، باقر و محمد امیرپناهی (1385)، “ساخت قدرت در خانواده و مشارکت اجتماعی”، پژوهش زنان، دوره 4، صص 60 – 31.

– سفیری، خدیجه و مریم صادقی (1388)، “مشاركت اجتماعي دانشجويان دختر دانشکده­های علوم اجتماعی دانشگاههای شهر تهران و عوامل اجتماعي مؤثر بر آن”،  جامعه شناسی کاربردی، سال بیستم، شماره 34.

– سيف­الديني، فرانک (1376)، “مشاركت مردمي و برنامه ريزي توسعه، مجله علوم اجتماعي و انساني دانشگاه شيراز”، دوره دوازدهم، شماره دوم.

– شادی­طلب، ژاله (1372)، “توسعه عقب افتادگی زنان در ایران”، نامه انجمن جامعه­شناسی ایران، شماره اول.

– شارع پور، محمود(1380)، “فرسايش سرمايه­اجتماعي و پيامدهاي آن”، نامه انجمن جامعه­شناسي، سال اول، شماره يك.

– شريفيان­ثاني، مريم (1380)، “مشاركت شهروندي، حكمراني شهري و مديريت شهري”، فصلنامه مديريت شهري، سال دوم، شماره 8، انتشارات سازمان شهرداری­های کشور.

– شیانی، ملیحه و دیگران (1391)، “بررسی عوامل اجتماعی موثر بر مشارکت شهروندان در مدیریت امور شهر تهران”، فصلنامه علمی – تخصصی مطالعات شهری، سال دوم، شماره چهارم، پاییز 1391.

– طالب، مهدي (1380)، “شيوه­هاي عملي مطالعات اجتماعي”، تهران، موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران.

– طوسی، محمد علی (1370)، “مشارکت در مالکیت و مدیریت”، تهران، مرکز آموزش مدیریت دولتی.

– عباس­زاده، محمد (1387)، “بررسی عوامل موثر بر مشارکت شهروندان در امور شهری (مورد مطالعه شهر اصفهان)”، پایان­نامه دکترای جامعه­شناسی، اصفهان، دانشگاه اصفهان.

– علوي‌تبار، عليرضا (1379)، “بررسی الگوی مشارکت شهروندان در اداره امور شهرها”، تهران، مرکز مطالعات برنامه­ریزی شهری.

– عمید. (1369). “فرهنگ لغت فارسی عمید”.

– غفاری، غلامرضا (1392)، “مدیریت شهری و مشارکت­های اجتماعی”، به اهتمام سید محمد هادی ایازی، تهران، معاونت امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران (تیسا).

– غفاری، غلامرضا و محسن نیازی (1386)، “جامعه­شناسی مشارکت”، تهران، نشر نزدیک.

– فردرو، حسن و اصغر رضوانی (1381)، “دولت، مردم و همگرایی مشارکت، توسعه و زمینه­های گسترش مشارکت سیاسی”، منتخب مجموعه مقالات گردهمایی دولت و مشارکت مردمی، جلد دوم، تهران، نشر آن.

– فريد يحيايي، علی (1378)، “مشاركت، مباني و موانع آن”، فتح 23/10/1378.

– قاسمی، محمد علی (1381)، “عوامل موثر بر مشارکت روستاییان در طرح­های عمرانی، اندیشه و برنامه­ریزی”، فصلنامه سازمان مدیریت و برنامه­ریزی، سال دوم، شماره 4 ، تابستان 81.

– کائوتری، هوئین و دیگران (1379)، “مشارکت در توسعه”، ترجمه: هادی غبرائی و دیگران، تهران، نشر روش.

– کتابی، محمود و دیگران (1383)، “دین، سرمایه اجتماعی و توسعه اجتماعی، فرهنگی”، مجله پژوهشی علوم انسانی دانشگاه اصفهان، جلد 17، شماره2.

– كرایب، يان (1385) ، “نظريه اجتماعي مدرن از پارسونز تا هابرماس”، ترجمه: عباس مخبر، تهران، نشر آگه.

– کردی، حسین (1385)، “عوامل موثر بر نگرش زنان به مشارکت اجتماعی در استان گلستان”، پیک نور، سال پنجم، شماره اول، صص 80 – 69.

– كرلينجر، فرد. ان (1377)، “مباني پژوهش در علوم رفتاري”، ترجمه حسن­پاشا شريفي و جعفر نجفي­زند، تهران، انتشارات آواي نور.

– کوئن، بروس (1371)، “جامعه­شناسی عمومی”، ترجمه محسن ثلاثی، انتشارات فرهنگ معاصر ایران.

– کیامنش، علیرضا (1387)، “آمار پایه در علوم رفتاری”، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی.

– محسنی، منوچهر و عذرا جاراللهی (1382)، “مشارکت  اجتماعی در ایران”، تهران، نشر آرون.

– محسني تبريزي ، عليرضا (1369)، “بررسی زمینه­های مشارکتی روستاییان و ارتباط آن با ترویج کشاورزی”، تهران، معاونت ترویج و مشارکت مردمی وزارت جهاد سازندگی.

– محسني تبريزي ، عليرضا (1370)، “بيگانگی” ، نامه علوم اجتماعی، جلد دوم، شماره 2.

– محسني تبريزي ، عليرضا (1375)، “بيگانگي: مانعي براي مشاركت و توسعه ملي” ، نامه پژوهش (فصلنامه تحقيقات فرهنگی)، تهران : سال اول ، شماره 1، تابستان.

– مقدس جعفری، محمد حسن و رضا کریمی (1392)، ” بررسی مشارکت اجتماعی جوانان 29 – 18 ساله شهر بم بعد از زلزله و عوامل موثر بر آن”، فصلنامه مطالعات جامعه­شناختی جوانان، سال چهارم، شماره یازدهم، پاییز 1392.

– موسوی، میرطاهر (1384)، “تحلیل مشارکت اجتماعی در تهران (رویکرد خرده فرهنگ دهقانی راجرز)”، فصلنامه رفاه اجتماعی، سال پنجم، شماره 19.

– موسوی، میرطاهر (1385)، “مشارکت اجتماعی یکی از مولفه­های سرمایه اجتماعی”، فصلنامه رفاه اجتماعی، شماره 25.

– موسوی، میرطاهر (1391)، “درآمدی بر مشارکت اجتماعی”، مقدمه: دکتر پرویز پیران، تهران، انتشارات جامعه­شناسان.

– میلر، دلبرت (1380)، “راهنمای سنجش و تحقیقات اجتماعی”، ترجمه هوشنگ نائبی، تهران، نشر نی.

– نقدی، اسد ا… (1382)، “انسان و شهر، درآمدی بر جامعه­شناسی شهر”، همدان، انتشارات فن­آوران.

– نوروزی، فیض اله و مهناز بختیاری (1388)، “مشاركت اجتماعي و عوامل اجتماعي مؤثر بر آن”، فصلنامه راهبرد،  سال هجدهم، شماره 53.

– نیازی، محسن (1381)، “تبیین موانع مشارکت اجتماعی شهر کاشان سال 1380″، پایان­نامه دکترای جامعه­شناسی اصفهان: دانشگاه اصفهان.

– وحیدا، فریدون و محسن نیازی (1383)، “تاملی درمورد رابطه بین ساختار خانواده و مشارکت اجتماعی در شهر کاشان”، مجله نامه علوم اجتماعی، شماره 23.

– وطني، علي (1386)، “بررسي عوامل مؤثر بر افزايش انگيزه افراد در مشاركت اجتماعي در استان گلستان”، رساله كارشناسي ارشد جامعه­شناسي.

– وینر، مایرون و ساموئل هانتینگتون (1379)، “درک توسعه سیاسی”، ترجمه پژوهشکده مطالعات راهبردی، تهران، انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی.

– هاشمیان­فر، سید علی و محمد گنجی (1388)، “تحلیلی بر فرهنگ شهروندی در شهر اصفهان”، جامعه­شناسی کاربردی، سال بیستم، شماره پیاپی 33، شماره1 .

– یزدان­پناه، لیلا و فاطمه صمدیان (1387)، “تاثیر ویژگی­های فردی و اجتماعی بر مشارکت اجتماعی زنان کرمانی” ، مطالعات زنان، سال ششم، شماره 2.

– Arnstein, S. 1971 “A ladder of citizen participation” in the USA Journal of the Town Planning Institute, 54, 4; W I P 2007.

– Axelrod, Morris (1950) , Urban structure and participation, American Sociological Review, vol. 21. Issue 1.

– Bahry, D. B. Silver (1993) “Soviet citizenship participation on the eve of democratization”, American political science review, Vol. 48, No.3.

– Cicognani Elvira et al (2007) ، Social Participation, Sense of Community and Social Well Being: A Study on American, Italian and Iranian University Students , Springer Science+Business Media B.V.pp٩٧-١١٢.

-Cohen M.John and Uphoff T.Norman(1980).”Participation’s place in Rural Development:Seeking Clarity Through Specificity”,world development,vol 8,pp.213-235. pergamon press Ltd.

– Cornwall, A, (1996) , “Towards participatory practice”, PRA and the participatory process in : de Koning, K, participation and health, Zeb Books, 1995.

– Davidson, s (1998) , “Spinning the wheel of empowerment”, planning, pp 14-15.

– Ellison, C. G. London (1999) , “The social and political participation of black American”, Social force, Vol, 20. No,3.

-Evan, W. M. (1957): “Dimensions of Participation in Voluntary Associations”. Social Forces, Vol. 36, No. 2 (Dec., 1957), pp. 148-153.

– Everett, B. (2009), Belonging: Social exclusion, social inclusion,personal safety and the experience of mental illness, Copyright Mood Disorders Society of Canada.

– Gaotri،Huynh (1986) popular participation in development “.in participation in Development .Paris: UNESCO.pp.150.

–  Hamilton, Peter (1983) , Talcott Parsons, Routledge London. February,P.74

– Hyyppa, Markku. Tuiop؛ Maki, juhani, Erkki, Alanen (2008). “long – term stability of social participation”. Springer science. Pp. 389- 396.

– Igen, E. V.(2008).Social Participation Revisited. Acta Sosiologica ,val: 51(2) , 103 – 121.

– Guillen, Laura; Coromina, Lluis; Saris, Willem E.(2010). “ Measurement of Social Participation and its Place in Social Capital Theory”. Social Indicators Research, v100 n2 p331-350 Jan 2011.

چکیده:

مشارکت اجتماعی افراد یک جامعه تا حد زیادی می­تواند ضامن سلامت، بهبود و پیشرفت یک جامعه گردد. لذا شناخت عوامل موثر بر آن برای برنامه­ریزی جهت رسیدن به توسعه شهری و اجتماعی ضروری می­نماید.

هدف از پژوهش حاضر بررسی عوامل فرهنگی – اجتماعی موثر بر مشارکت اجتماعی شهروندان بندرعباس بوده است. جامعه آماری پژوهش فوق شامل کلیه افراد 18 سال به بالای ساکن شهر بندرعباس بوده که 400 نفر بر اساس نمونه­گیری خوشه­ای چند­مرحله­ای، مورد پرسشگری قرار گرفته­اند. متغیرهای اعتماد اجتماعی، احساس تعلق اجتماعی، مسئولیت­پذیری اجتماعی، احساس بی­قدرتی و عوامل فردی به عنوان متغیر مستقل و مشارکت اجتماعی که در دو بخش ذهنی و عینی مورد سنجش قرار گرفته است، به عنوان متغیر وابسته درنظر گرفته شده است.

در نهایت یافته­های تحقیق نشان داد که بین متغیرهای اعتماد اجتماعی، احساس تعلق اجتماعی، مسئولیت­پذیری اجتماعی، احساس بی­قدرتی، سن، سطح تحصیلات، وضغیت شغل و درامد با مشارکت اجتماعی شهروندان بندرعباس، با سطح اطمینان 99٪ رابطه معناداری وجود داشته و بین جنس، وضعیت تاهل، و وضعیت بومی بودن با مشارکت اجتماعی شهروندان رابطه­ای وجود ندارد. همچنین پاسخگویان از نظر ذهنی آمادگی نسبتا بالایی جهت مشارکت اجتماعی داشته اما به لحاظ عینی و عملی مشارکت بسیار پایینی داشته­اند. بنابراین بطورکلی میزان مشارکت اجتماعی شهروندان بندرعباس در حد نسبتا پایینی بوده است.

 واژه­های کلیدی: مشارکت اجتماعی، اعتماد اجتماعی، احساس تعلق اجتماعی، مسئولیت­پذیری اجتماعی، احساس بی­قدرتی، عوامل فردی

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1. مقدمه:

انسان همواره به صورت جمعی و گروهی زیسته و نیازهای گوناگون خود را با کمک اعضای اجتماع بر­طرف کرده است. البته در­مورد زندگی اجتماعی انسان و سرمنشاء آن، اندیشمندان اجتماعی نظرات متفاوتی ابراز کرده­اند. بعضی بر این قول هستند، که چون انسان اساساً تمایل به همزیستی با دیگران دارد، به حیات اجتماعی روی آورده است. اما، بعضی دیگر بر این موضع هستند، که چون انسان در اجتماع متولد می­شود و از ابتدا زندگی خود را در گروه شروع می­کند و در محیط اجتماعی به رشد و نمو می­رسد، تمایل به زندگی اجتماعی پیدا می­کند. چه، ما با اندیشه گروه اول موافق باشیم و چه، با اندیشه گروه دوم، طبعاً مهمترین مطلب در رابطه با حیات اجتماعی انسان، چگونگی زیست او در اجتماع و مشارکت  وی در امور آن است.

حیات اجتماعی و زندگی جمعی زمانی می­تواند معنا پیدا کند که افراد عضو در هماهنگی با یکدیگر به تعامل، تعاون و در حقیقت به همکاری متقابل توام با تفاهم با همدیگر بپردازند و امور اجتماع خویش را مدیریت کنند. برای بروز چنین رفتاری، افراد اجتماع بایستی دارای اعتماد و نیز نگاه و نگرش مثبت به یکدیگر باشند، تا بتوانند با سهولت بیشتری به زیست خود در جامعه ادامه دهند.

«مشاركت اگرچه به معناي عام آن از ديرباز با زندگي انسان پيوند داشته، اما به معناي جديد از عرصه سياست و پس از جنگ جهاني دوم آغاز شده است. اين نوع مشاركت در برخي از كشورهاي صنعتي جهان (به ويژه آنها كه در جنگ شكست خورده بودند)، در قلمرو اقتصادي و صنعتي آغاز شد تا مردم را در مالكيت شريك سازد و پايه­هاي پايدار و تداوم صنعت و اقتصاد را مستحكم سازد. با گسترش معناي مشاركت و راه يافتن آن به تمام عرصه­هاي زندگي، امروزه سخن از شرايطي است كه همه مردم در تعيين سرنوشت خويش دخالت آگاهانه و واقعي پيدا كنند» (علوي­تبار، 1379: 13).

بدین ترتیب، لازمه جامعه­ای سالم و توسعه یافته در دنیای کنونی، استفاده­ بهینه از تمامی ظرفیت­های اجتماعی و فردی موجود در آن است. یکی از راهکارهای اجرای این سیاست تشویق مردم به مشارکت در امور مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و … می­باشد. در حقیقت مشارکت افراد جامعه، یکی از معیارها و نشانه­های سلامت اجتماعی (تعادل) سیستم است. چرا که این واقعیت اجتماعی، نشان دهنده اعتماد اجتماعی افراد جامعه به یکدیگر و انسجام اجتماعی است. این امر به نوبه خود منجر به افزایش سرمایه اجتماعی و در نتیجه کاهش هزینه­های سیستم اجتماعی می­شود. به بیانی دیگر، می­توان با ایجاد همدلی و وفاق و افزایش آن در جامعه، شهروندان را به مشارکت در عرصه فعالیت­های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشاند. و با این کار موجبات پیشرفت هرچه بیشتر را فراهم نمود.

2-1. بیان مساله:

بر­اساس نظریه­های مشارکت و توسعه، مشارکت به عنوان یک کالای خوب، که حیطه­ای از منافع فردی و جمعی را عرضه می­کند، ترسیم می­شود. در سطح فردی، تحقیقات نشان می­دهند که مشارکت، سرمایه­ اجتماعی (به معنای ارتباطات و گره­های اجتماعی) و نیز اعتماد به نفس و احساس خودمختاری مردم را افزایش می­دهد و در بهزیستی­شان سهم دارد. به نظر اوکلی، مشارکت با استفاده از کمک داوطلبانه­ اجتماعی و بهره­گیری از منابع داخلی در جهت تحقق توسعه و کاهش هزینه­های آن موثر است. همچنین، مشارکت اجتماعی از طریق سازماندهی گروه­ها، سرمایه­ اجتماعی و عمومی جامعه را گسترش می­دهد (غفاری و نیازی، 1386: 108). مشارکت مردم در امور مربوط به خودشان می‌تواند آثار بسیار پرباری داشته باشد که از آن جمله می‌توان در سطح منطقه‌ای به بهبود شرایط زندگی و افزایش امکانات رفاهی، وفاق جمعی، پیشبرد سریع امور، نظارت بر نهادهای دولتی و در نتیجه کنترل عمومی نسبت به دولت‌مردان و برنامه‌های توسعه‌ عمومی و احساس مسئولیت مردم در قبال موضوعات و مشکلات شهر و همیاری و همفکری آنان در رفع این معضلات اشاره کرد. از طرف دیگر امکانات محدود دولت‌ها در رساندن خدمات به مردم، ناهمخوانی برنامه‌های توسعه با شرایط محلی به دلیل عدم نظرخواهی از مردم محل، نیاز به همکاری آنان و نیز از بین رفتن تسهیلات جدید به علت عدم همکاری مردم و اطلاع آن‌ها از برنامه، از مهم‌ترین دلایل نیاز به مشارکت مردم است (سیف‌الدینی، 1376).

مشارکت شهروندان، زندگی در شهر و سیاست­ها و برنامه­های مربوط به آن را برای آحاد افراد جامعه معنادار کرده و آن­ها را متقاعد و آماده مشارکت و سهیم شدن در اداره شهر می­کند و حس تعلق به شهر و محله را در آن­ها تقویت می­نماید. به هر حال در شرایطی که اعضای جامعه در زندگی روزمره خود با مسائل و مشکلات بسیار و منابع محدود مواجه هستند، مشارکت، بیشترین سهم و نقش را در رویارویی با مسائل و مشکلات و کاهش آن­ها دارد؛ زیرا راهبرد مورد نظر در مشارکت مردمی به ویژه در قالب شکل­گیری انجمن­ها و گروه­های اجتماعی در مقیاس­های محلی و فرا محلی، آزاد­سازی انرژی آن­ها و استفاده از پتانسیل­های محلی برای دسترسی به منابع و توان بیشتر برای حل مشکلات فعلی و پیش­رو است. افزون بر این، آگاهی از نیازها و خواسته­های شهروندان، تمرکز­زدایی و حرکت به سوی واگذاری امور، اولویت فضاهای فرهنگی – اجتماعی، آموزش فرهنگ شهرنشینی و بهره­وری بهینه از امکانات و تلاش برای دستیابی به توسعه پایدار شهری که به عنوان اصول کلیدی مدیریت شهری از آن­ها یاد می‌شود، بدون مشارکت مردم و تحقق حکمروایی شهری امکان­پذیر نیست (غفاری،1392: 24-23).

در كشور ما، به لحاظ تاريخي هر چند مفهوم مشاركت و معادل­هاي بومي آن نظير تعاون و همياري سابقه طولاني در حيات اجتماعي و فرهنگي مردم دارد، برداشت مدرن از مشاركت كه مبتني بر اصالت عمل اجتماعي است نه تنها سابقه چنداني ندارد، بلكه به نظر ميرسد در عرصه­هاي مختلف به­هيچ وجه نهادينه نشده است. مشاركت در انديشه و عمل مردم و مسئولان، حداكثر تا سطح يك رفتار بازتابي نه چندان فعال مبتني بر اهداف ابزار گرايانه كه بيشتر در موقعيتهاي ويژه (عمدتاً سياسي) و در پاسخ به در خواست­هاي مشروعيت خواهانه مسئولان، تقليل يافته است.

هر چند كه در سال­هاي اخير با مطرح شدن مفاهيمي نظير جامعه مدني، حقوق شهروندي و …. ادبيات مشاركت در معناي نوين آن در بين نخبگان و انديشمندان گسترش يافته، اما همچنان به نظر مي­رسد مفهوم فوق تا نهادينه شدن در سطح جامعه راهي طولاني فرا روي داشته باشد.

امروزه پس از سالیان متمادی تجربه مدیریت شهری متمرکز، اکثر صاحب­نظران امور شهری به این نتیجه رسیده­اند که چنین مدیریتی در مقایسه با روش­های مشارکتی که با همکاری و مشارکت ذی­نفعان اصلی امور شهر (مردم) انجام می­شوند موفقیت چندانی در اداره شهرها ندارد. از طرف دیگر تلاش­هایی که در چند سال اخیر جهت جلب و گسترش مشارکت مردم در اداره امور شهرها صورت گرفته است هرچند در جای خود ارزشمند است، نتوانسته از نظر کیفیت و کمیت نیازهای رو به توسعه شهروندان را در این زمینه برآورده سازد؛ طوری که اغلب مدیران امور شهری یکی از مهم­ترین مسائل و مشکلات اداره شهرها را پایین بودن مشارکت شهروندان در اداره شهرها می­دانند (نقدی، 1382: 231). چنانچه نتایج بسیاری از تحقیقات دانشگاهی نشان می­دهند، میزان و کیفیت مشارکت در کشورمان، در سطح نگران کننده­ای قرار دارد. یافته­های این تحقیقات به وضوح نشان می­دهند که، میانگین مشارکت شهروندان در امور مختلف اجتماعی، سیاسی و فرهنگی رقم پایینی را به خود اختصاص می­دهد (شادی­طلب، 1382؛ دهقان و غفاری، 1384؛ موسوی، 1384؛ یزدان­پناه، 1387؛ سفیری، 1388؛ هاشمیان­فر، 1388).

مسلما مردم آرزومندند که در جامعه به حساب آمده و در رفع مشکلات سهیم باشند و در واقع بعنوان شهروند بتوانند نظریات خود را بیان کرده و آن­ها را پیگیری کنند و به این ترتیب در بهبود محیط زندگی خود موثر باشند؛ اما، عموما مشاهده می­شود که مردم اگرچه حتی بعضی مواقع پیشنهادات و نظرات و توانایی­های بسیار کارآمدی دارند، اما در یک حالت بی­تفاوتی و یا حتی ضدیت قرارداشته و مشارکت فعالی در امور ندارند و می­توان گفت از حق شهروندی خود استفاده نمی­کنند.

عدم توجه به این بی‌تفاوتی و عدم احساس مسئولیت مردم و نیز بی‌توجهی به خواسته‌های آنان ممکن است سرانجام به بحران مشارکت بیانجامد. بحران مشارکت مبحثی است جدی و به حالتی تعبیر می‌شود که اراده‌های مشارکت‌طلبانه و تقاضاهای مداخله‌جویانه‌ عمومی با ساختارهای سیاسی‌، اداری، حقوقی، عرفی و سنتی حاکم بر جامعه که دارای ویژگی متمرکز و استبدادی است در تضاد و ناهمخوانی قرار گیرد. این بحران سرانجام به بحران در نظام اجتماعی و مشروعیت آن و نهایتا به فروپاشی اجتماعی منجر خواهد شد (فرید یحیایی، 1378).

بر این اساس توجه به میزان مشارکت شهروندان و بررسی عوامل موثر بر آن در جوامعی نظیر بندرعباس که به دلیل جایگاه اقتصادی و موقعیت خاص استراتژیکی که در کشور دارد و می­بایست هر چه سریع‌تر به توسعه و نیز به استانداردهای شهری دست یابد، امری ضروری است. علاوه­براین، ویژگی­های شهر بندرعباس که به دلیل مهاجر­پذیر بودن از ترکیب و بافت جمعیتی، فرهنگی، اجتماعی و قومی نامتجانسی برخوردار است اهمیت مسئله را دو چندان می­کند. لذا مسئولین بندرعباس بارها به این نکته اشاره و تاکید کرده­اند که برای رسیدن به جایگاه مناسب شهر از لحاظ توسعه­ای، می­بایست شهروند محوری را از جمله اصول کاری خود قرار داد.

با توجه به مطالب بیان شده، بررسی میزان مشارکت اجتماعی و تعیین عوامل موثر بر مشارکت شهروندان از جمله مواردی است که می­بایست انجام آن در اولویت پژوهش­های دستگاه­های مرتبط قرار گیرد. لذا در پژوهش فوق به دنبال بررسی این سئوال هستیم که مشارکت اجتماعی شهروندان بندرعباس به چه میزان بوده، و به علاوه مولفه­هایی همچون اعتماد اجتماعی، احساس تعلق اجتماعی، مسئولیت‌پذیری اجتماعی، احساس بی­قدرتی و عوامل فردی چه تاثیری بر میزان مشارکت اجتماعی شهروندان بندرعباس میگذارد. لذا هر یک از آنها به نحو مقتضی مورد سنجش قرار گرفته و ارتباط آن­ها با مشارکت اجتماعی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

3-1. اهمیت و ضرورت انجام تحقيق:

مشارکت به معنای شرکت کردن در یک موقعیت زندگی اجتماعی و درگیر شدن در فعالیت­های گوناگون است، که واجد سه مولفه­ی داوطلبانه بودن، یاری دادن و مسئولیت­پذیری می‌باشد، لذا جزء ضروری و جدایی­ناپذیر زندگی روزمره­ی هر فردی بوده و بدین ترتیب از اهمیت زیادی برخوردار است. بنابراین، پدیده مورد بررسی در این پژوهش که عبارت است از مشارکت اجتماعی، شایسته­ تحقیق مرتب و مداوم است. با توجه به این استدلال، موارد چندی که می­تواند بیان کننده­ ضرورت و اهمیت بررسی علمی در این زمینه باشد، در پی می­آید.

1- در ادبيات جديد توسعه، بر مشاركت عمومي[1] مردم در برنامه­هاي اجرايي تاكيد فراواني صورت گرفته است، چرا كه بدون مشاركت واقعي مردم در اجراي برنامه­ها و راهبردهاي توسعه­اي، سخن گفتن از دستيابي به توسعه­ همه جانبه و انسان­مدارانه بيهوده خواهد بود. در نتيجه براي رسيدن به جامعه­اي توسعه يافته با شهروندان مسئوليت­پذير ناچار از دامن زدن به رفتارها و نگرش­هاي مشاركت­جويانه در راستاي اهداف بلند مدت اجتماعي هستيم.

2- از منظري ديگر، مشاركت اجتماعي[2] يكي از عوامل همبستگي اجتماعي است و به حفظ آن كمك مي كند. چرا كه درگير شدن افراد در فعاليت­هاي گروهي و جمعي در بلند­ مدت باعث ايجاد وفاق، همدلي، افزايش روحيه­ تحمل پذيري و مداراي اجتماعي و نيز تفكر جمعي در جهت حل مسائل اجتماعي مي­شود. از اين نقطه نظر، مشاركت اجتماعي باعث تشكيل نهادها و انجمن­های مردمي و رشد و گسترش جامعه­ مدني[3] حائل بين دولت و مردم خواهد شد. چرا كه وجود جامعه­ مدني با انجمن­هاي درون آن، واسطه‌اي جهت انتقال خواست­هاي اجتماعي، فرهنگي و مدني مردم به دولت و دفاع از حريم خصوصي و عمومي در مقابل دست­اندازي دولت خواهد بود. در جوامع دموكراتيك توسعه‌يافته، جامعه­ مدني جزء ضروري حيات اجتماعي آنان است. سير تاريخي اين جوامع بيان‌گر اين امر است كه گسترش مشاركت مردم در حيات اجتماعي، باعث كاهش تصدي­گري دولت شده و بدین ترتیب به كوچك­تر شدن حجم آن انجاميده است. به اين ترتيب شهروندان با به عهده گرفتن اداره­ي امور اجتماعي به امر كوچك‌سازي بدنه­ي بوروكراسي كشور كمك مي­نمايند. با توجه به اين امر، دولت كوچك با توان نظارتي بالا مي­تواند گام‌هاي محكم، بلند و موثري در راستاي اهداف توسعه­ي همه جانبه­ی كشور بردارد.

3- علاوه بر اين موارد، مشاركت اجتماعي، حس مسئوليت­پذيري و تعهد اجتماعي افراد جامعه را برانگيخته و آن را افزايش مي دهد. فردي كه به صورت داوطلبانه در امري اجتماعي مشاركت می‌نمايد، انگيزه و تعهد خويش را در قبال افراد جامعه و نيز خود جامعه به منصه­ ظهور مي‌رساند و با اين عمل خود، گامي مثبت و رو به جلو در جهت افزایش همبستگي اجتماعي با ديگر اعضاي جامعه و مسئوليت­پذيري در قبال جامعه بر­مي­دارد. اين امر، به نحوی خودبه­خودی در راستاي تقويت انسجام اجتماعي عمل مي­كند و باعث حفظ حيات اجتماعي مي­شود.

4- از سوی دیگر، مروری بر تحقیقات انجام گرفته در حوزه­ مشارکت اجتماعی نشان‌دهنده­ این امر است که، بیشتر پژوهش­های علمی انجام شده در این زمینه، در درجه­ نخست فقط بعد رسمی مشارکت را مد نظر قرار داده­ و به بررسی آن پرداخته­اند و از ابعاد دیگر آن غفلت ورزیده­اند. علاوه بر این، این تحقیقات انجام گرفته، معمولا یا به سنجش مشارکت در میان روستائیان پرداخته­اند و یا در بین زنان، و معدودی نیز جامعه­ی آماری خود را به تمامی افراد جامعه تعمیم داده­اند.

لذا آن‌چه حایز اهمیت است این است که بتوان با شناسایی و کمک عوامل تحرک‌برانگیز مشارکت، زمینه­ای فراهم نمود که مردم را به طور فعال درگیر اداره‌ امور مربوط به خویش کرده و آنان را در مقابل محیط اجتماعی پیرامون‌شان حساس نمود.

لذا با شناخت عوامل موثر و مرتبط با مشارکت اجتماعی است که می­توان سرمایه­گذاری لازم را جهت ارتقاء مشارکت اجتماعی مردم داشت و از بسیاری هزینه­های برنامه­ریزی نشده در این زمینه که نتیجه اندکی دارند، جلوگیری نمود. چرا که، مشارکت فعال شهروندان، علاوه بر دست‌یابی به امکانات مفید رفاهی و زمینه‌ وفاق در سطح محلی و منطقه‌ای، سبب رشد مردم‌سالای به صورتی واقعی‌تر و ملموس‌تر و در نتیجه مانع احساس بی‌قدرتی در رفتارهای اجتماعی می­گردد. زیرا همان‌طور که بعضی از متفکران یادآور شده‌اند، یکی از عوامل موثر و کارساز در توسعه‌نیافتگی جامعه، احساس بی‌تفاوتی در حل مشکلات اجتماعی و عدم مشارکت اجتماعی می‌باشد که می‌تواند زمینه را برای بسیاری از مشکلات و معضلات بعدی از جمله خود­محوری، اشرافیت‌گرایی،جناح‌بندی، دلال‌بازی، فرصت‌طلبی، سرمایه‌‌اندوزی و… فراهم سازد (خاکپور، 1378). بر این اساس بررسی عوامل فرهنگی و اجتماعی موثر بر مشارکت اجتماعی بسیار ضروری می­نماید، تا ضمن شناسایی میزان تاثیر هر یک از این عوامل به کمک نتایج حاصله از پژوهش، بتوان برای ارتقای سطح مشارکت شهروندان برنامه­ریزی نمود.

نتایج حاصل از این پژوهش می­تواند در راستای مدیریت بهینه شهر، مورد استفاده دستگاه­ها و نهادهای برنامه­ریز همچون استانداری، فرمانداری، شهرداری و.. قرار گیرد.

Public Participation

Social Participation

Civil Society

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي رابطه‌ي عوامل اجتماعي با ميزان آگاهي سياسي زنان
 • پايان نامه بررسي رابطه بين سرمايه اجتماعي و مشارکت در فعاليتهاي فوق برنامه داوطلبانه و پيشرفت تحصيلي
 • پايان نامه بررسي ميزان سرمايه اجتماعي بين حاشيه نشينان شهر
 • پايان نامه بررسي نگرش دانشجويان دانشگاه نسبت به فعاليت‏هاي فرهنگي و هنري و ميزان مشارکت آن‏ها در اين فعاليت‏ها
 • پايان نامه بررسي مشارکت اهل سنت درامرصدقه دادن
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122