پايان نامه بررسي عوامل مؤثر بر عدم توسعه شهرک صنعتي

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي عوامل مؤثر بر عدم توسعه شهرک صنعتي یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 91 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي عوامل مؤثر بر عدم توسعه شهرک صنعتي بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اوّل: ملاحضات کلی طرح
1ـ1ـ مقدمه 2
1ـ2ـ بیان مسأله 2
1ـ3ـ اهمیت و ضرورت تحقیق 3
1ـ4ـ سوالات تحقیق 4
1ـ4ـ1ـ سوال کلی پژوهش 4
1ـ4ـ2ـ سوال فرعی پژوهش 4
1ـ5ـ اهداف تحقیق 5
1ـ5ـ1 هدف کلی 5
1ـ5ـ2 اهداف اختصاصی 5
1ـ5ـ3 اهداف کاربردی 5

فصل دوم: مبانی نظری و چارچوب طرح
2ـ1ـ مقدمه 7
2ـ2ـ تعریف مفاهیم اصلی طرح 7
2ـ2ـ1ـ صنعت 7
2ـ2ـ2ـ شهرک صنعتی 7
2ـ2ـ3ـ شهرک صنعتی از دیدگاه اقتصادی 8
2ـ2ـ4ـ توسعه صنایع 9
2ـ2ـ5ـ مزایای سرمایه‌گذاری در شهرک‌های صنعتی 9
2ـ2ـ6ـ اساسنامه شرکت شهرک‌های صنعتی 10
2ـ2ـ6ـ1ـ هدف و موضوع شرکت شهرک‌های صنعتی 10
2ـ2ـ7ـ اعتبارات 11
2ـ2ـ8ـ فعالیت صنعتی 11
2ـ2ـ9ـ واحد صنعتی 12
2ـ2ـ10ـ طرح صنعتی 12
2ـ2ـ11ـ جواز صنعتی 12
2ـ2ـ12ـ مجوز صنعتی 12
2ـ2ـ13ـ پروانه صنعتی 12
2ـ2ـ14ـ کارگاه صنعتی 12
2ـ2ـ15ـ واحد (شرکت دولتی) 12
2ـ2ـ16ـ تکنولوژی 13
2ـ2ـ17ـ صنعتی شدن 13
2ـ2ـ18ـ تسهیلات بانکی 13
2ـ2ـ19ـ متقاضی 13
2ـ2ـ20ـ زمین اختصاصی 13
2ـ2ـ21ـ امکانات زیربنایی 13
2ـ2ـ22ـ عرصه 14
2ـ2ـ23ـ اعیانی 14
2ـ2ـ24ـ حق انتفاع 14
2ـ2ـ25ـ هزینه واردات و نگهداری 14
2ـ2ـ26ـ هزینه اختصاص واحدها 14
2ـ2ـ27ـ هزینه نوسازی و بازسازی 14
2ـ2ـ28ـ ارزش افزوده فعالیت صنعتی 14
2ـ2ـ29ـ ارزش تولیدات 15
2ـ2ـ30ـ ارزش ستانده فعالیت صنعتی 15
2ـ2ـ31ـ اموال سرمایه‌ای 15
2ـ2ـ32ـ بهره‌وری کار 15
2ـ2ـ33ـ ارزش انرژی مصرف شده 15
2ـ2ـ34ـ بهره‌دهی انرژی 15
2ـ3ـ پیشینه تجربی تحقیق 16
2ـ3ـ1ـ تحقیقات انجام شده در خارج 16
2ـ3ـ2ـ تحقیقات انجام شده در داخل 16
2ـ4ـ تئوری‌های کاربردی طرح 18
2ـ4ـ1ـ مایکل تودارو؛ تعریف توسعه 18
2ـ4ـ2ـ تئوری حداقل کردن هزینه لانهارد 18
2ـ4ـ3ـ تئوری وبر 19
2ـ4ـ4ـ نظریه هوور 19
2ـ4ـ5ـ تئوری حداکثر کردن درآمد آگوست لوش 19
2ـ4ـ6ـ تئوری حداکثر کردن سود از نظر ایزارد و گرین هات 20
2ـ4ـ7ـ مدل گرافیکی برای تشریح سه روش تئوری، هزینه و درآمد و سود 20
2ـ4ـ8ـ تعریف توسعه از منظر جامعه‌شناسان کلاسیک 21
2ـ4ـ9ـ تغییر اجتماعی 21
2ـ4ـ10ـ نسبت مفهوم توسعه با مفهوم تغییرات اجتماعی 21
2ـ4ـ10ـ1ـ مفروضات مفهوم تغییر اجتماعی 21
2ـ4ـ10ـ2ـ برداشت وسیع 22
2ـ4ـ10ـ3ـ برداشت محدود 22
2ـ4ـ11ـ مفهوم توسعه‌نیافتگی از نظر فورتادو 22
2ـ4ـ12ـ آلفرد سوی جهان سوم 22
2ـ4ـ13ـ تودارو جهان سوم 23
2ـ4ـ14ـ مفهوم کشورهای در حال توسعه یا کشورهای رشد یابنده 23
2ـ4ـ15ـ توسعه پایدار 23
2ـ4ـ16ـ نوسازی دانیل لرنر 23
2ـ4ـ17ـ نوسازی اینکلس و اسمیت 24
2ـ4ـ18ـ اندیشه وبر 24
2ـ4ـ19ـ تحلیل تئوریک پیرامون اهمیت مکان‌یابی بهینه فعالیت‌های صنعتی 24
2ـ4ـ20ـ اهمیت مکان استقرار فعالیت‌های صنعتی برای کارفرمای اقتصادی 25
2ـ4ـ20ـ1ـ ارتباط مقیاس تولید با مکان استقرار فعالیت صنعتی 25
2ـ4ـ20ـ2ـ ارتباط تکنیک تولید با مکان استقرار فعالیت صنعتی 25
2ـ4ـ20ـ3ـ عرصه عوامل تولید 25
2ـ4ـ20ـ4ـ ارتباط درآمد با مکان استقرار فعالیت صنعتی 25
2ـ4ـ21ـ تئوری مکان‌یابی صنعتی 26
2ـ5ـ فرضیه‌های تحقیق 26
2ـ6ـ چارچوب نظری طرح 27
2ـ7ـ مدل نظری طرح 28

فصل سوم: روش اجرای تحقیق
3ـ1ـ مقدمه 30
3ـ2ـ نوع و روش تحقیق 30
3ـ3ـ تعریف نظری و عملی مفاهیم و متغیرها 30
3ـ3ـ1ـ تعریف نظری و (مفهوم‌سازی) 30
3ـ3ـ1ـ1ـ تخصص نیروها 30
3ـ3ـ1ـ2ـ دسترسی به مواد اولیه 30
3ـ3ـ1ـ3ـ حمایت مسئولان 31
3ـ3ـ1ـ4ـ دورافتادگی شهر 31
3ـ3ـ1ـ5ـ نوسانات شدید اقتصادی 32
3ـ3ـ1ـ6ـ مشکلات فنی 32
3ـ3ـ1ـ7ـ تسهیلات بانکی 32
3ـ3ـ1ـ8ـ بازار فروش 33
3ـ3ـ1ـ9ـ فقدان زیرساخت‌های اقتصادی 33
3ـ4ـ جامعه آماری مورد بررسی 34
3ـ4ـ1ـ جامعه آماری 34
3ـ4ـ2ـ حجم نمونه 34
3ـ4ـ3ـ واحد تحلیل 34
3ـ4ـ4ـ شیوه نمونه‌گیری 34
3ـ5ـ روش و ابزار گردآوری اطلاعات 35
3ـ5ـ1ـ پرسش‌نامه عوامل مؤثر بر عدم توسعه شهرک صنعتی 35
3ـ6ـ تعیین قابلیت اعتبار یا روایی پژوهش و قابلیت اعتماد یا پایایی پژوهش 36
3ـ6ـ1ـ اعتبار یا روایی ابزار پژوهش 36
3ـ6ـ1ـ1ـ اعتبار محتوای پژوهش 36
3ـ6ـ2ـ قابلیت اعتماد یا پایایی ابزار پژوهش 36
3ـ7ـ روش تجزیه و تحلیل آماری 38

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات
4ـ1ـ مقدمه 40
4ـ2ـ نتایج توصیفی تک متغیره 40
4ـ2ـ1ـ آماره‌های توصیفی نیروهای متخصص از دیدگاه مدیران و کارکنان 41
4ـ2ـ2ـ آماره‌های توصیفی نوسانات شدید اقتصادی از دیدگاه مدیران و کارکنان 43
4ـ2ـ3ـ آماره‌های توصیفی عدم حمایت بانک‌ها از دیدگاه مدیران و کارکنان 45
4ـ2ـ4ـ آماره‌های توصیفی عدم حمایت کافی مسئولین از دیدگاه مدیران و کارکنان 47
4ـ2ـ5ـ آماره‌های توصیفی عدم دسترسی آسان به مواد اولیه از دیدگاه مدیران و کارکنان 49
4ـ2ـ6ـ آماره‌های توصیفی دورافتادگی شهر از دیدگاه مدیران و کارکنان 51
4ـ2ـ7ـ آماره‌های توصیفی فقدان زیرساخت‌های اقتصادی از دیدگاه مدیران و کارکنان 53
4ـ2ـ8ـ آماره‌های توصیفی مشکلات فنی از دیدگاه مدیران و کارکنان 55
4ـ2ـ9ـ آماره‌های توصیفی عدم وجود بازار فروش از دیدگاه مدیران و کارکنان 57
4ـ2ـ10ـ آماره‌های توصیفی عدم توسعه از دیدگاه مدیران و کارکنان 59
4ـ3ـ روابط بین متغیرها و نتایج تحلیل استنباطی چند متغیره 61
4ـ4ـ تحلیل رگرسیون چندگانه توأم 65

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات
5ـ1ـ مقدمه 68
5ـ2ـ نتایج تجربی 68

5ـ2ـ1ـ نتایج تجربی توصیفی 68
5ـ2ـ2ـ نتایج تجربی استنباطی 69
5ـ2ـ2ـ1ـ نتایج مرتبط با فرضیه‌های پژوهش 69
5ـ2ـ2ـ2ـ نتایج رگرسیون چند متغیره 71
5ـ3ـ بحث در نتایج 71
5ـ4ـ محدودیت‌های تحقیق 71
5ـ5ـ پیشنهادهای پژوهش 72
5ـ5ـ1ـ پیشنهادهای کاربردی 72
5ـ5ـ2ـ پیشنهادهای پژوهش 73
فهرست منابع 74

پیوست
پرسش‌نامه 77
چکیده انگلیسی 80

فهرست منابع

1ـ ازکیا م؛ غلامرضا غ. (1387). جامعه‌شناسی توسعه، تهران: کیهان. چاپ هفتم.

2ـ افقه‌، س‌م. (1382). خبرنامه صنعت و معدن استان خوزستان‌. سال اول‌. شماره 2.

3ـ اوفالکی ک. اصول و مبانی پارک‌های صنعتی. اقتصاددان ارشد یونیدو.

4ـ تودارو م. (1366). توسعه اقتصادی در جهان سوم. ترجمه: دکتر غلامعلی فرجادی و حمید سرابی. وزارت امور خارجه.

5ـ حافظ‌نیا م. (1389). مقدمه‌ای بر روش تحقیق در علوم انسانی. تهران: انتشارات سمت.

6ـ رکن‌الدین افتخاری ع. (1381). استقرار صنعت در روستا و نقش آن در رفاه مناطق روستایی. پایان‌نامه ارشد. دانشگاه تربیت مدرس.

7ـ سرمد ز و همکاران. (1385). روش‌های تحقیق در علوم رفتاری. تهران: آگه. چاپ دوازدهم.

8ـ شیخ جباری ح. (1384). مطالعه ارزیابی اثرات زیست محیطی شهرک صنعتی (2) اردبیل، فصلنامه علوم محیطی، ص 44ـ29.

9ـ طاهرخانی م. (1380). نقش نواحی صنعتی در توسعه مناطق روستایی. پژوهش‌های جغرافیایی. شماره 40. صص49ـ33.

10ـ مرکز آمار ایران. (1389). سالنامه آماری استان اردبیل. استانداری اردبیل.

11ـ مطیعی لنگرودی س‌ح. (1373). اثرات اجتماعی ـ اقتصادی شهرک‌های صنعتی در نواحی روستایی (مطالعه موردی: شهرک صنعتی مشهد). فصلنامه تحقیقات جغرافیایی دانشگاه فردوسی مشهد. مقاله شماره 508.

12ـ میردال گ. (1350). طرحی برای مبارزه با فقر جهان، ترجمه: قهرمان قدرت‌نما، انتشارات امیر کبیر.

13ـ نجفی کانی، ع‌ ا. (1385). نقش شهرک‌ها و نواحی صنعتی در توسعه مناطق روستائی از دیدگاه توسعه پایدار (مطالعه موردی: شهرک‌ها و نواحی صنعتی شهرستان بابل). رساله دکتری‌. دانشگاه تهران.

14ـ وزارت جهاد کشاورزی. (1384). سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران. دفتر نواحی صنعتی.

15ـ وزارت صنایع و معادن. (1384). شرکت شهرک‌های صنعتی استان مازندران. دفتر آمار و اطلاعات.

ـ  Parikh, A. (1996): “Impact of Rural Industrialization on village Life and economy: A social Accounting Matrix Approach”, Economic Development and cultural change: Vol.44, No.2, PP.351ـ377.

ـ Rizwanul, I. (1994): “rural industrialization: An engine of prosperity in postreform rural china”, world development, Vol.22, No.11, PP.1643ـ1662.

ـ Samal, K, C. (1997): “Rural Non – Farm Activities in Spesifc Regions of Orissa”, Journal of Rural Devehopment‌: Vol.16, No.3, pp.357ـ464.

Skinner, N, M. Alun, E, J. & Kuhn, R, G. (2003): “Social and environmental regulation in rural china”, Geoforam, Vol.34, No.2.

چکیده

ایجاد شهرک‌های صنعتی با هر هدفی می‌تواند در تعدیل مشکلات‌، تأمین اشتغال و درآمد برای ساکنین و نیز رفاه آنان مؤثر باشد. هدف از انجام این پژوهش‌، بررسی میزان عوامل مؤثر بر عدم توسعه شهرک صنعتی شهر خلخال است‌. مطالعه حاضر در صدد پاسخ به این سوال است که چه عواملی بر عدم توسعه شهرک صنعتی شهر خلخال تأثیرگذار بوده است؟ این تحقیق‌، بر مبنای هدف از نوع کاربردی و از نظر ماهیت و روش توصیفی است که شیوه‌های جمع‌آوری اطلاعات در این مطالعه تلفیقی از روش‌های اسنادی و پیمایشی است‌. جامعه آماری تحقیق را مدیران و کارکنان شهرک صنعتی و کارمندان سازمان‌های دولتی مربوطه که به تعداد 150 نفر هستند بوسیله ابزار پرسش‌نامه از آن‌ها پرسشگری به عمل آمد‌. در این تحقیق مشخص شد که اکثر عوامل پیش‌بینی شده نقش مؤثری در عدم توسعه شهرک صنعتی داشته‌اند‌، عدم حمایت مسئولین‌، عدم حمایت بانک‌ها، فقدان نیروهای متخصص‌، فقدان امکانات رفاهی‌، مشکلات فنی‌، عدم بازار فروش‌، دور افتادگی شهر‌، فقدان زیرساخت‌های اقتصادی‌، عدم دسترسی به مواد اولیه از آن جمله‌اند.

کلید واژه‌: شهرک صنعتی‌، شهر خلخال‌، زیر ساخت‌های اقتصادی‌، مشکلات فنی‌، عدم وجود نیرو‌های متخصص.

فصل اوّل

ملاحظات کلی طرح

1ـ1ـ مقدمه

پیدایش فرصت‌های جدید به‌منظور توسعه محلی و منطقه‌ای در گرو استفاده از ابزار مهم توسعه صنعتی است. یکی از جنبه‌ها و ابزار مهم این توسعه‌، شهرک‌های صنعتی می‌باشد که در گذشته برای نخستین بار در کشورهای صنعتی ظاهر شد و عمدتاً به‌عنوان وسیله‌ای برای ترویج و مدیریت توسعه صنعتی و ایجاد زیرساخت‌ها و خدمات عمومی مقرون به صرفه از آن استفاده می‌شد. از دهه 1970 میلادی، سراسر جهان شاهد افزایش شدید تعداد شهرک‌های صنعتی به‌خصوص در کشورهای تازه صنعتی بود اکنون بیش از 14000 شهرک صنعتی در جهان وجود دارد. شهرک‌های صنعتی براساس کمیت‌های مختلف مثل وسعت، نوع و سازماندهی، تفاوت‌های زیادی با هم دارند ولی بسیاری از عناصر اصلی نیز در آن‌ها مشترک است. همه آن‌ها تعداد بسیاری از صنایع غالباً کوچک و غالباً متوسط را در مکان معین و محدود گرد هم می‌آورند. شهرک‌های صنعتی غالباً از سوی یک سازمان منفرد که در ارتباط با صاحبان صنایع مستقر در آن‌ها و دارای اختیارات قانونی است مدیریت می‌گردند (هفته نامه خبری، 1382: 67).

احداث و توسعه شهرک صنعتی خلخال با توجه به اهمیت بخش صنعتی و با در نظر گرفتن اصول کلی توسعه‌، در عمل از سال 1377 شروع شد‌. در این مدت یک شهرک صنعتی احداث شده و شهرک صنعتی دوم  در حال احداث است‌. در حال حاضر 25 واحد تولیدی به مرحله بهره‌برداری رسیده‌اند‌، 10 واحد غیر فعّال و 19 واحد تولیدی نیمه تمام و در حال ساخت می‌باشد که براساس قطعات زمین شهرک صنعتی موردنظر قابل گسترش و احداث نیست‌.

در این پژوهش تعهد شده تا شناخت کلی از وضع موجود شهرک و نواحی صنعتی شهر خلخال داشته باشیم‌. با استفاده از این عوامل عدم توسعه شهرک مورد نظر را مشخص و سپس براساس این عوامل می‌توان توسعه و عدم توسعه شهرک را پیش‌بینی کرد.

 1ـ2ـ بیان مسأله

بیش از دو دهه است که ایجاد شهرک‌های صنعتی را هدف تشویق بخش صنعت و با توجه به سیاست‌های توزیع جمعیت و به‌منظور استفاده بهینه از منابع طبیعی و تولید محلی، جلوگیری از تمرکز ناموزون صنایع و تراکم صنعتی در محدوده شهرها و همگام نمودن توسعه صنعتی با مسئله حفظ محیط زیست مورد توجه مسئولین قرار گرفته است. شهرک‌های صنعتی از یک سو به واسطه نقش و جایگاه انکارناپذیرشان در ایجاد اشتغال مؤثر در شهرها و از سوی دیگر به‌دلیل داشتن پیوند تنگاتنگ با بخش‌های دیگر اقتصادی نقش به‌سزایی در توسعه شهری دارند و می‌توانند در فرایند توسعه ملی نیز مؤثر و سودمند واقع شوند. ارزیابی و اندازه‌گیری میزان توسعه‌ یافتگی جوامع همواره از اهداف و دغدغه‌های برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران منطقه‌ای و ملی در همه کشورها بوده است. توسعه به‌عنوان یکی از کلیدی‌ترین واژگان مورد ستایش در ادبیات پیشرفت‌های اقتصادی و اجتماعی بارها مورد تبیین و تحلیل قرار گرفته است. از جمله نظریه‌پردازانی که به مفهوم توسعه پرداخته‌اند می‌توان از گونار میردال[1] نام برد، وی توسعه را فرایند دور شدن از توسعه نیافتگی، به معنای رهایی از چنگال فقر می‌داند (گونار میردال، 1366).

همچنین مایکل تودارو[2] توسعه را تغییر وضع زندگی مردم از حالت نامطلوب به حالت مطلوب از نظر مادی و معنوی و مناسب با نیازهای متنوع اساسی و خواسته‌های افراد جامعه تعریف می‌کند (مایکل تودارو، 1350).

اما آن‌چه در این تحقیق مهم است، بررسی عوامل مؤثر بر عدم توسعه شهرک صنعتی شهر خلخال است. با توجه به این‌که شهرک صنعتی خلخال نتوانسته است در طی دهه‌های گذشته، توسعه نسبتاً خوبی از خود نشان دهد لذا بررسی عوامل مؤثر بر عدم توسعه‌ نیافتگی شهرک صنعتی خلخال حائز اهمیت است.  بنابراین سؤالی كه در این تحقیق باید به آن پرداخت این است كه‌، چه عواملی بر عدم توسعه شهرک صنعتی شهر خلخال تأثیر گذاشته‌اند؟

1ـ3ـ اهمیت و ضرورت موضوع

در سال‌های اخیر یک چالش مداوم در ارتباط با نقش صنعت و خدمات زیربنایی وجود داشته است که اقدامات مهمی نیز در این جهت صورت گرفته است در نتیجه اغلب برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران جهت‌گیری توسعه اقتصادی را به صنعت و به تبع آن ارائه خدمات زیربنایی معطوف داشته‌اند.

صنعت بر اقتصاد داخل تأثیر بسزایی می‌گذارد که از طریق تأثیر مطلوب بر کارایی و تخصیص منابع و تغییرات تکنولوژی باعث ایجاد اشتغال و بهره‌وری می‌شود‌، براین اساس است که شهرک‌های صنعتی با هدف استقرار سازمان‌دهی شده صنایع کوچک و متوسط و حتی بزرگ مبتنی بر مکان‌یابی بهینه فعالیت‌های صنعتی و هماهنگی صنایع با شرایط بومی و فرهنگی و استفاده بهینه از ظرفیت‌های تولیدی موجود‌، کارایی نظام اقتصادی را افزایش می‌دهد‌. اینجا است که لزوم اتخاذ تصمیم درباره چگونگی استقرار مجموعه واحدهای صنعتی به‌وسیله دولت پیش می‌آید و دولت بوسیله ابزارهای مختلف (یارانه‌، مالیات‌، چگونگی صدور موافقت‌نامه اصولی و غیره) کوشش می‌کند که بر تصمیمات انتخاب مکان واحدهای صنعتی با توجه به شرایط منحصر بفرد اقتصادی هر منطقه تأثیر گذارد‌. تصمیم‌گیری درباره چگونگی انتخاب مکان واحدهای صنعتی بدون مطالعات جامع امکان‌پذیر نیست‌. اگر به وضعیت صنعت در کشور نگاهی بیاندازیم به این نتیجه می‌رسیم که متأسفانه اقتصاد ایران در گذشته بیش از آن‌که از کمبود لطمه دیده باشد از نبود شناختی مناسب و نداشتن اطلاعات دقیق از موانع و مشکلات اجرایی و در نهایت نداشتن برنامه‌ای جامع به‌منظور بهره‌برداری بهینه از منابع لطمه دیده است. بخش صنایع کوچک و متوسط  شهر خلخال وضعیت مطلوبی ندارد و نتوانسته همگام با صنایع بزرگ پیشرفت داشته باشد. قطعاً یکی از دلایل مهم عقب‌ماندگی شهر خلخال  به‌ویژه در بخش صنایع کوچک و متوسط به عواملی بستگی دارد. شناخت عوامل مؤثر بر عدم توسعه‌یافتگی شهرک صنعتی شهر خلخال، می‌تواند نقش مؤثری در اتخاذ سیاست‌ها و هدفمند کردن برنامه‌های توسعه شهری، داشته باشد و سهم و جایگاه شهرک‌های صنعتی را در توسعه شهری، برای سیاست‌گذاران، مسئولان و متولیان برنامه‌ریزی شهری مشخص نماید (سیّد مرتضی افقه، 1382: 2).

لذا در این تحقیق علاوه بر عملکرد شهرک‌های صنعتی‌، راهکارهای رفع موانع و توسعه شهر نیز در نظر گرفته می‌شود.

بررسی نشان می‌دهد که علل و عوامل مؤثر بر طرح‌های صنعتی به دو دسته ذیل تقسیم می‌گردند:

عوامل بیرونی:

عواملی متأثر از شرایط محیطی و قوانین و مزایا و مواردی که به‌واسطه استقرار واحدهای صنعتی در شهرک صنعتی ایجاد می‌شود (مشکلات ناشی از عدم توان رقابت و مشکلات بازار، همکاری دستگاه‌های ذیربط‌، تسهیلات زیربنایی و خدمات اولیه).

عوامل درونی:

عواملی که باید ریشه آن‌ها را در خود واحدهای صنعتی و بخصوص در سطح مدیریتی این طرح‌ها را جستجو کرد (مشکلات داخلی، مشکلات فنی‌، مدیریت‌، مشاوره تخصصی و آموزشی).

این طرح هر دو دسته این عوامل را مورد نظر قرار می‌دهد و آن‌ها را پوشش می‌دهد و لذا در جمع‌بندی کلی این عوامل در طرح مطالعاتی مورد بررسی قرار می‌گیرند.

 1ـ4 سوالات تحقیق

1ـ4ـ1 سوال کلی پژوهش

سوال اصلي یا پرسش آغازین تحقیق حاضر عبارت است از:

چه عواملی بر عدم توسعه شهرک صنعتی شهر خلخال تأثیر گذاشته است؟

1ـ4ـ2 سوالات فرعی پژوهش

براساس سوال اصلی‌، پرسش‌های فرعی یا ویژه تحقیق نیز بدین شرح خواهد بود:

ـ شهرک صنعتی شهر خلخال تا چه حد تحت تأثیر عدم وجود نیروهای متخصص قرار گرفته است.

ـ شهرک صنعتی خلخال تا چه حد تحت تأثیر عدم نوسانات شدید اقتصادی قرار گرفته است.

ـ شهرک صنعتی خلخال تا چه حد تحت تأثیر عدم حمایت بانک‌ها قرار گرفته است.

ـ شهرک صنعتی خلخال تا چه حد تحت تأثیر عدم حمایت کافی مسئولین شهر خلخال قرار گرفته است.

ـ عدم دسترسی آسان به مواد اولیه تا چه حد در عدم توسعه شهرک تأثیر داشته است.

ـ وجود تفاوت‌های منطقه‌ای در شهر خلخال تا چه حد بر عدم توسعه شهرک تأثیر داشته است.

ـ وجود مشکلات فنی تا چه حد در عدم توسعه شهرک صنعتی خلخال تأثیر داشته است.

ـ فقدان زیرساخت‌های اقتصادی تا چه حد در عدم توسعه شهرک صنعتی خلخال تأثیر داشته است.

ـ عدم بازار فروش تا چه حد در عدم توسعه شهرک صنعتی خلخال تأثیر داشته است.

 1ـ5ـ اهداف تحقیق

1ـ5ـ1ـ هدف کلی

بررسی عوامل مؤثر بر عدم توسعه شهرک صنعتی شهر خلخال.

1ـ5ـ2ـ اهداف اختصاصی

1ـ تأثیر نوسانات شدید اقتصادی عدم توسعه شهرک صنعتی.

2ـ تأثیر عدم وجود نیروهای متخصص در عدم توسعه شهرک صنعتی.

3ـ بررسی میزان عدم وجود بازار فروش در عدم توسعه شهرک صنعتی.

4ـ بررسی میزان عدم حمایت بانک‌ها در توسعه شهرک صنعتی شهر خلخال.

5ـ بررسی میزان عدم حمایت مسئولین در عدم توسعه شهرک صنعتی شهر خلخال.

6ـ بررسی میزان عدم دسترسی آسان به مواد اولیه در عدم توسعه شهرک صنعتی.

7ـ بررسی میزان فقدان زیرساخت‌های اقتصادی در توسعه شهرک صنعتی.

8ـ بررسی موقعیت جغرافیایی در عدم توسعه شهرک صنعتی شهر خلخال.

9ـ بررسی وجود مشکلات فنی در عدم توسعه شهرک صنعتی خلخال.

1ـ5ـ3ـ اهداف کاربردی

مدیران و برنامه‌ریزان محلی و منطقه‌ای می‌توانند از نتایج این تحقیق در جهت ارتقاء سطح توسعه‌یافتگی در شهرک‌ها و شهرها مختلف استفاده کنند.

فصل دوم

مبانی نظری و چارچوب طرح

2ـ1ـ مقدمه

هدف از این بخش‌، بررسی پژوهش‌ها و مطالعاتی است که در زمینه عوامل مؤثر بر عدم توسعه شهرک صنعتی انجام گرفته است‌، این قسمت از تحقیق خواننده را با کارها و زمینه‌های قبلی و همچنین با حیطه موضوع مورد مطالعه آشنا می‌سازد.

2ـ2ـ تعریف مفاهیم اصلی طرح

2ـ2ـ1ـ صنعت

صنعت معمولاً شامل تولید‌، تغییر شکل دادن و اتصال قطعات تغییر شکل‌یافته با یکدیگر به‌منظور تولید یک قطعه مشخص و در نهایت مونتاژ این قطعات در جهت آماده نمودن تولید نهایی می‌باشد (یونیدو، 1979: 17).

2ـ2ـ2ـ شهرک صنعتی

شهرک‌های صنعتی به‌گونه‌ای طراحی شده‌اند که قابلیت سرمایه‌گذاری در اغلب رشته‌های صنعتی را دارا می‌باشند‌. در شهرک‌های صنعتی ضمن ایجاد فضای سبز کافی‌، همجواری با واحدهای صنعتی رعایت می‌شود و علاوه بر ایجاد و امکانات زیربنایی از قبیل: شبکه‌های تأمین آب‌، برق‌، مخابرات‌، گاز و جمع‌آوری فاضلاب امکان دسترسی به شبکه‌های راه‌آهن‌، فرودگاه و بنادر نیز در نظر گرفته می‌شود‌. همچنین طراحی و احداث تصفیه‌خانه فاضلاب‌، ساختمان‌های اداری‌، گمرک‌، آتش‌نشانی‌، مسجد‌، سالن اجتماعات‌، نمایشگاه‌، درمانگاه‌، دفاتر پست‌، بیمه‌، بانک و سایر امکانات رفاهی متناسب با پیشرفت فیزیکی شهرک انجام می‌شود‌. بسیاری از شهرک‌های صنعتی در حوالی بنادر احداث می‌شوند که نه فقط از تسهیلات دریایی و بندری بلکه از حمل و نقل جاده‌ای و ریلی خوب نیز بهره‌مند می‌شوند (نوریان، 1388‌: 62).

ـ اگر بنگاه‌ها و صنایع در نزدیکی فعالیت‌های تولیدی مرتبط یا در جوار شرکت‌های صنعتی کار کنند این همجواری موجب ترغیب به همکاری و غالباً استفاده مشترک و سودمند از فن‌آوری‌ها، مهارت‌های ویژه و از همه مهم‌تر استفاده ایده‌ها و افکار می‌گردد.

ـ شهرک‌های صنعتی برای صنایع کوچک و متوسط بسیار ارزشمند است زیرا آن‌ها نمی‌توانند به سهولت سرمایه لازم برای دسترسی انفرادی به کلیه خدمات و تأسیسات شهرک صنعتی را فراهم کنند از این دیدگاه شهرک‌های صنعتی سهم بسزا و با ارزش در توسعه صنعتی پایدار و عادلانه دارند.

ـ اگر مناطق ویژه صادرات ارتباط تنگاتنگ با صنایع داخلی و شهرک‌های صنعتی داشته باشند ارزش تولیدات داخلی را بالا برده و همچنین برای صنایع داخلی تأثیرگذار می‌باشد.

ـ مشاوره در مورد تأمین مالی و سرمایه‌گذاری مشترک بازاریابی و جستجو برای یافتن سرمایه‌گذاران مشترک شهرک‌های صنعتی که به‌خوبی برنامه‌ریزی شده و دارای خدمات خوبی نیز باشند موجب تغییر مکان صنایع به بخش‌هایی می‌شوند که از نظر اجتماعی مطلوب بوده و در مراکز شهری نیز واقع نباشند. شهرک‌های صنعتی از این طریق به کاهش تراکم و آلودگی مناطق پرجمعیت و تقویت پایه صنعتی در مکان‌های کوچک و متوسط کمک می‌کنند و موجب توقف مهارت از روستاها به شهرها نیز می‌گردند از دیگر مزیت‌های شهرک‌های صنعتی‌، کاهش ترافیک موجود و افزایش کارایی در مورد تعیین کاربری زمین شهرها و کاهش هزینه‌های تأمین خدمات برای صنایع و اراضی می‌باشد‌. شهرک‌های صنعتی می‌توانند خدمات مدیریت زیست محیطی با هزینه پایین را برای صنایع مستقر در شهرک صنعتی ارائه دهند .

ـ بزرگترین شهرک صنعتی جهان منطقه آزاد جبل علی واقع در دبی و حدود 1250 شرکت و بنگاه اقتصادی در آن مستقر هستند که به دستگاه‌های الکترونیکی نیز مجهزند.

ـ در حال حاضر 270 شهرک صنعتی در سراسر کشور به کلیه افراد متقاضی در این شهرک‌ها خدمات مورد نیاز را ارائه می‌دهد. شرکت شهرک‌های صنعتی با استقرار این شهرک‌ها در مجاورت مناطق شهری دسترسی به مراکز جمعیتی و بازارهای مهم را تسهیل می‌نماید .

ـ براساس مفاد ماده واحده قانون تأسیس شرکت شهرک‌های صنعتی ایران، شهرک‌های صنعتی مکلفند از طریق واگذاری عین یا منفعت اراضی تحت اختیار خود سرمایه اولیه پرداختی دولت را جبران نمایند، انتقال قطعی اراضی به صاحبان واحدهای صنعتی موکول به اخذ پروانه بهره‌برداری است براساس این قانون هر شرکت شهرک صنعتی بر طبق مفاد اساس‌نامه خود و اصول قانون تجارت اداره می‌گردد و از شمول مقررات مغایر مستثنی بوده و ضوابط استخدامی این شرکت‌ها تابع قانون کار و تأمین اجتماعی جمهوری اسلامی ایران است.

ـ تعیین محل شهرک (در منطقه تصویب شده توسط مجمع) و طراحی نقشه شهرک براساس قانون تأسیس شرکت شهرک‌های صنعتی ایران، برای نیازهای گوناگون مطابق با ضوابط اعلام شده توسط وزارت مسکن و شهرسازی انجام خواهد شد. واگذاری اراضی به متقاضیان، حدود و شرایط و نحوه عمل در این‌ خصوص در اختیار مسئولان شهرک صنعتی است که براساس آئین‌نامه اجرایی این قانون عمل خواهد کرد و تشخیص ضرورت‌های فنی و اقتصادی به‌عهده مجمع عمومی شرکت شهرک صنعتی است.

[1] ـ Gunnar Mirdal.

[2] ـ Michel Todaro.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه رابطه بين الگو هاي کسب وکار با عملکرد شرکتهاي فعال در شهرکهاي صنعتي
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122