پايان نامه بررسي عوامل مؤثر بر مقبوليت و اعتبار گزارشهاي قضايي مامورين انتظامي در مقام ضابط دادگستري

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي عوامل مؤثر بر مقبوليت و اعتبار گزارشهاي قضايي مامورين انتظامي در مقام ضابط دادگستري  یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 148 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي عوامل مؤثر بر مقبوليت و اعتبار گزارشهاي قضايي مامورين انتظامي در مقام ضابط دادگستري بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده 1

فصل اول: کلیات تحقیق
1-1.مقدمه 3
1-2.بیان مسئله 5
1-3. اهمیت و ضرورت تحقیق 6
1-4.انگیزه تحقیق 7
1-5.اهداف تحقیق 7
1-5-1. هدف اصلی 7
1-5-2. اهداف فرعی 8
1-6.سئوالات تحقیق 8
1-6-1. سئوال اصلی 8
1-6-2. سئوالات فرعی 8
1-7.فرضیه های تحقیق 8

فصل دوم : مبانی نظری و پژوهشی تحقیق(ادبیات تحقیق)
2-1.پیشینه تحقیق 10
2-1-1. تحقیقات انجام شده درناجا 10
2-1-2. تحقیقات خارج از ناجا 13
2-1-3.جمع بندی پیشینه تحقیق 15
2-2. چارچوب نظری(تعاریف و کلیّات) 16
2-2-1.شناسایی ضابطین دادگستری 16
2-2-1-1.تعریف ضابطین دادگستری 16
2-2-1-2. انواع مامورین ضابط 19
2-2-1-3.ضرورت وجودی ضابطین دادگستری 27
2-2-1-4.جایگاه حقوقی ضابطین 28
2-2-1-5. نظارت بر ضابطين دادگستري 28
2-2-1-6. اقدامات ضابطان دادگستری و اهمیت آن 29
2-2-1-7. وظایف قانونی ضابطین دادگستری 30
2-2-1-7-1. کشف جرم 30
2-2-1-7-2. بازجویی یا تحقیقات مقدماتی 30
2-2-1-7-3. حفظ آثار و دلایل جرم 33
2-2-1-7-4. ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی 38
2-2-1-7-5.وظایف و اختیارات ضابطین دادگستری با توجه به مشهود یا غیر مشهود بودن جرم 38
2-2-2. گزارش 44
2-2-2-1. ماهیت و محتوای گزارش 44
2-2-2-2.تعریف گزارش 45
2-2-2-3.تعریف گزارش نویسی 46
2-2-2-4.فایده گزارش نویسی 47
2-2-2-5.تاریخچه گزارش نویسی 47
2-2-2-6 .اهمیت گزارش نویسی 47
2-2-2-7.خواننده گزارش کیست؟ 48
2-2-2-8.مراحل چهارگانه گزارش نویسی 48
2-2-2-9.قواعد مربوط به گزارش 50
2-2-2-9-1 .گزارش اداری 51
2-2-2-9-2.گزارش قضائی 51
2-2-2-9-3. اسناد و مدارک و دلایل مرتبط با موضوع پرونده و جرم 53
2-2-2-9-4.گزارش نهایی 55
2-2-3.نقش آموزش در گزارشهای ضابطین دادگستری 56
2-2-3-1.تعریف آموزش 57
2-2-3-2.آموزش در ناجا 57
2-2-4. فرآیند تشکیل و تکمیل پرونده قضایی نزد مراجع انتظامی(کلانتری و مراجع انتظامی) و گزارش مندرج در آن 58
2-2-4-1. تعریف پرونده قضایی 58
2-2-4-1-1. اقسام پرونده قضایی 58
2-2-4-2.اقسام پروندههای کیفری 58
2-2-4-3-1. موارد و جهات تشکیل پرونده کیفری در کلانتری ها و مراجع انتظامی 60
2-2-4-4. اصول تشکیل پرونده قضایی در کلانتری ها و پاسگاه های انتظامی 64
2-2-5. میزان اعتبار گزارش قضایی ضابطین 65
2-2-5-1.ادله اثبات دعوي 66
2-2-5-2.تعريف اماره و انواع آن 68
2-2-5-2-1.اماره ی قانونی 68
2-2-5-2-2.اعتبار اماره ی قانونی 69
2-2-5-2-3.اماره قضایی 70
2-2-5-2-4.اعتبار اماره ی قضایی 70
2-2-5-2-5.مقایسه میان اماره قضایی و اماره قانونی 71
2-2-5-3.اعتبار گزارش های قضایی ضابطین 72
2-2-5-3-1.نظريه اعتبار گزارش ضابطين به شرط تأييد قاضي 72
2-2-5-3-2.نظريه اماره قضايي بودن گزارش ضابطين 73
2-2-5-3-3.نظريه اماره قانونی بودن گزارش ضابطين 74

فصل سوم : روش شناسی تحقیق
3-1.تعاریف متغیرهای تحقیق 76
3-1-1.دانش حقوقی ضابطین 76
3-1-2.آموزش کارکنان 76
3-1-3.ساختار سازمانی 77
3-1-4.کلانتری 77
3-1-5.پرونده قضایی 78
3-1-6.قوانین و مقررات 78
3-1-7.مقبولیت و اعتبار 78
3-2. روش تحقیق 81
3-2-1. نوع و روش تحقیق 81
3-2-2. ابزار گرد آوری اطلاعات 81
3-2-4. زمان و مکان تحقیق 82
3-2-5.روش ها و تکنیک آماری 82
3-3.شناسایی متغیر ها( مستقل و وابسته) 82
3-3-1. متغیر مستقل 82
3-3-2. متغیر وابسته 83
3-4. جامعه آماری و نمونه 83
3-4-1.نمونه گیری و حجم نمونه و شیوه انتخاب 83
3-5. گزارش روایی و پایایی تحقیق 84

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1. مقدمه 86
4-2. آمار توصیفی 86
4-2-1. آمار توصیفی مربوط به مسئولین انتظامی و مسئولین قضایی 87
4-2-1-1.وضعیت تحصیلی 87
4-2-1-2.وضعیت سنی پاسخگویان 89
4-2-1-3. سابقه خدمت 90
4-2-2.بررسی آمار توصیفی کل پاسخگویان 92
4-2-2-1. وضعیت سنی پاسخگویان 92
4-2-2-2.سابقه خدمت 93
4-2-2-3.میزان تحصیلات 94
4-3. آمار استنباطی 95
4-3-1.فرضیه اول 95
4-3-2. فرضیه دوم 96
4-3-3.فرضیه سوم 97
4-3-4.فرضیه چهارم 98
4-3-5. بررسی نهایی و جمع بندی بندی حاصل از آزمون های فرضیات تحقیق 98

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1. نتایج تحقیق 100
5-1-1. خلاصه نتایج حاصله از تحقیقات و پژوهش های قبلی 100
5-1-2. نتایج حاصل از این تحقیق 101
5-1-2-1. نتایج بدست آمده از سنجش فرضیه اول 101
5-1-2-2. نتایج بدست آمده از سنجش فرضیه دوم 102
5-1-2-3. نتایج حاصل از سنجش فرضیه سوم 102
5-1-2-4. نتایج حاصل از سنجش فرضیه چهارم 103
5-1-2-5. موانع موجود در مقبولیت و اعتبار گزارش های قضایی از نظر پاسخ دهندگان( مراجع انتظامی و قضایی) 104
5-2. پیشنهادات 105
5-2-1.پیشنهاد ها مرتبط با نتایج تحقیق 105
5-2-2. پیشنهادات در خصوص مقبولیت و اعتبار گزارش های قضایی از نظر پاسخ دهندگان( مراجع انتظامی و قضایی) 107
منابع و مآخذ 109
ضمائم 114
چكيده انگليسي 133

 منابع و مآخذ

الف) کتب فارسی

1- احمدی گیوی، حسن-، و دیگران.(1385). زبان و نگارش فارسی،(چاپ بیست و پنجم)،تهران، انتشارات سمت.

2- آخوندی، محمود.(1382). آئین دادرسی کیفری کاربردی، تهران: نشر میزان، 5 ج، ج پنجم.

3- ———–. (1384). آیین دادرسی کیفری، (چاپ هشتم)، تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، جلد دوم.

4- ———–. (1386). آئین دادرسی کیفری. (چاپ سیزدهم)، تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ج 1 و 2

5- آشوری، محمد.(1383). آئین دادرسی، (چاپ هشتم)، تهران: انتشارت سمت، 2ج، ج اول.

6- ———. (1383). آئین دادرسی کیفری، (چاپ چهارم)،تهران: انشتارت سمت، 2ج،ج دوم.

7- ———. (1384). آئین دادرسی کیفری، (چاپ دهم)، تهران: انتشارات سمت، جلد اول.

8- ———. (1385). آئین دادرسی کیفری، (چاپ هفتم)، تهران: انتشارات سمت، جلد دوّم.

9- اداره کلّ امور اجتماعی و فرهنگی قوّه قضائیه. (1386) شهروند محوری- دکترین آیت الله هاشمی شاهرودی، تهران: مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیّه.

10- آموزش های تخصّصی تکمیلی ناجا. (1383). تهران: معاونت آموزش ناجا.

11- امین صارمی، نوذر. (1384). در آمدی بر روش تحقیق در علوم انتظامی، تهران: جهان جام جم.

12- انصاری، ولی اله. (1357). حقوق تحقیقات جنایی،(چاپ اول)، تهران: دانشگاه ملی ایران(شهید بهشتی).

13- انصاف پور، غلامرضا. (1365). «فرهنگ لغت فارسی یک جلدی»، چاپ اول، تهران: انتشارت زوار.

14- بارانی، محمد.(1385). مستندات تخصّصی کلانتری ها (دایره قضایی)، تهران: معاونت آموزش ناجا.

15- پاد، ابراهیم.(1348). حقوق کیفری خصوصی، (چاپ دوّم)، تهران: دانشگاه تهران، جلد اوّل.

16- ترابی، احمد. (1379). آئین دادرسی کیفری، تهران، نشر هستان.

17- تیموری، خیرالله. (1380). تحقیقی پیرامون علل و عوامل اطاله دادرسی، قم: مرکز تحقیقات فقهی قوّه قضائیّه.

18- جاسبی، عبدالله. (1376). اصول و مبانی مدیریّت، (چاپ هفتم)، تهران: دانشگاه آزاد اسلامی.

19- جزئی، نسرین. (1375). مدیریّت منابع انسانی، تهران: نشرنی.

20- جعفری لنگرودی، محمد جعفر.(1372). ترمینولوژی حقوق، (چاپ ششم)، شماره 2297 تهران: گنج دانش.

21- ————. محمد جعفر. (1377)، ترمینولوژی حقوق. (چاپ نهم)، تهران: گنج دانش.

22- ————. (1378). مبسوط در ترمینولوژی حقوق، (چاپ اوّل)، تهران، گنج دانش، جلد دوم.

23- ————.(1370). «ترمینولوژی حقوق»، (چاپ پنجم)، تهران، گنج دانش، شماره های 1024 و 3302.

24- حییم، سلیمان. (1367). «فرهنگ بزرگ فارسی، انگلیسی حییم»، (چاپ یازدهم)، تهران: فرهنگ معاصر.

24- دعایی، حبیب الله. (1377). بهسازی منابع انسانی، مشهد: دانشگاه فردوسی.

25- دهخدا، علی اکبر. (1352). «لغت نامه دهخدا»، جلد 31، تهران: چاپ دانشگاه تهران، (1258- 1334 ه.ش) حروف ص.ض .

28- رضوی، محمد. (1380). نقش نیروی انتظامی بعنوان ضابط عام دادگستری در امور کیفری، تهران: دانشگاه علوم انتظامی.

29- ———. (1385).  طرز تشکیل پرونده قضائی، تهران: دانشگاه علوم انتظامی.

30- زراعت، عباس و علی مهاجری. (1378). شرح قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب درامور کیفری، قم: نشر فیض، 2ج، ج اوّل و دوم.

31-زراعت ،عباس، حمیدر ضا حاجی زاده .(1388). ادله اثبات دعوا، تهران: نشر قانون مدار.

32- ساکت، محمدحسین.(1365)، نهاد دادرسی در اسلام (چاپ اول)، مشهد، آستان قدس رضوی.

33- سعادت، اسفند یار. (1383). مدیریّت منابع انسانی، (چاپ هشتم)، تهران: انتشارات سمت.

34- سهراب بیگ، امیر. (1380). راهکارهای غلبه بر اطاله دادرسی، تهران: مرکز مطبوعات و انتشارات قوهّ قضائیّه.

35- سلطانی، شهرام،و امیر رضاوسادات باریکانی.( 1386). نکاتی که لازم است ظابطین دادگستری بدانند، (چاپ اول)، تهران: انتشارات خرسندی.

36- سیاح، ع.(1373). «فرهنگ جامع»، (چاپ دوّم)، تهران: انتشارات اسلام.

37- شهنازی، مهدی.(1385). راهنمای افسران تحقیق، تهران: معاونت آموزش ناجا.

38-شيخ‌نيا، اميرحسين.(1373). ادله اثبات دعوي، چاپ اول، تهران: شرکت سهامي انتشار.

39- صانعی، پرویز. (1374). حقوق جزای عمومی، تهران: گنج دانش، 2 جلد.

40- صدر زاده افشار، سید محسن. (1376). آئین دادرسی مدنی و بازرگانی، تهران: جهان دانشگاهی.

41- عمید، حسن. (1379). فرهنگ فارسی عمید، (چاپ هفدهم)، تهران: انتشارات امیر کبیر.

52- قاسم پور، ابواقاسم. (1381). ضابطین قوّه قضائیّه و وظائف آنان، تهران: افق امید.

53- کاتوزیان، ناصر،(بی تا) قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، تهران: نشرمیزان.

54- کاظم زاده، علی. (1379). ظابطین قوهّ قضائیّه چه کسانی هستند؟ تبریز: عصر آزادی.

55- کلی وند تویسرکانی، علی ناصر.(1385). نقش پلیس قضایی در اجرای عدالت، تهران: فکر سازان.

60- کریمی شرقی، رضا.(1381). فن گزارش نویسی، (چاپ سوّم)، تهران: نشر مرکز آموزش مدیریّت دولتی.

61- گلدوزیان، ایرج. (1384).  بایسته های حقوق جزای عمومی، (چاپ دهم)،تهران: نشر میزان.

62- گل محمدی خامنه، علی. (1381). مبانی امور انتظامی (1) (چاپ سوم)، تهران:  معاونت آموزش ناجا.

63- مشایخی، قدرت اله، (1376). حسبه (چاپ اول)، قم: انصاریان.

64- مدنی، سید جلال الدین.(1378). آئین دادرسی کیفری 1 و 2 (چاپ اول)، تهران: نشرپایدار.

65- محمودی، حسن.(1384). روش‌های ماهوی و شکلی تشکیل پرونده های قضائی در کلانتری‌ها، تهران: معاونت حقوقی و امور مجلس ناجا.

66- مکارم شیرازی. (1367). مدیریت و فرماندهی در اسلام، قم.

67- معین، محمد. (1378). فرهنگ فارسی، (چاپ سیزدهم)، تهران:، امیر کبیر.

68- معاونت آموزش ناجا.(1379). مباحثی از امور انتظامی، تهران: اداره کل پشتیبانی آموزش ناجا.

69- ————-.(1382). بازجوئی و مصاحبه، تهران:اداره کل پژوهش و تألیفات.

70- مهدی پور، کاظم. (1385). آنچه لازم است ظابطان دادگستری بدانند، (چاپ اول)، تهران: نشر مجمع علمی و فرهنگی مجد.

71- ناصحی، داود. (1386). روش گزارش نویسی در اطلاعات، تهران: معاونت آموزش ناجا، انتشارات به آموز،

72- ولیدی، محمد صالح. (1373). حقوق جزای عمومی، تهران: گنج دانش.

73- هدایتی، محمدعلی.(1381. آئین دادرسی کیفری، تهران: دانشگاه تهران.

ب)کتب خارجی

1-رابینز، استیفن. (1378). تئوری سازمان (ساختار، طراحی، کاربردها)، ترجمه: سید مهدی الوانی، حسن دانایی فرد، (چاپ دوم)، تهران: صفا.

2———-. (1385). رفتار سازمانی، ترجمه: علی پارسائیان و سید محمد اعرابی، (چاپ نهم)، تهران: دفتر پژوهش های فرهنگی، 3 ج، ج اوّل و دوم.

3- استروفسکی، ویکتور.(1376). راه نیرنگ (چاپ پنجم)، ترجمه: محسن اشرفی، تهران: انتشارات اطلاعات.

4- گودسن، روی. (1377). حیله های کثیف(چاپ اوّل)، تهران: انتشارات اطلاعات.

ج)مقالات و پایان نامه ها

1-ابراهیمی، زین العابدین. (1379). بررسی علل اطاله دادرسی در محاکم عمومی ایران، مجله حقوقی وقضایی دادگستری، سال چهارم، شماره 32: 186- 174.

2- آخوندی، محمود.(1378). علل اطاله دادرسی، مجله حقوقی دادگستری، سال چهارم، شماره 27.

3-اسماعیل پور، پرویز.(1385). تاثیر عوامل سازمانی بر کارائی شغلی کارکنان، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته فرماندهی و مدیریت انتظامی، تهران دانشکده فرماندهی و ستادناجا.

4-اسماعیلی، مهدی.(1384). کارکردساختار سازمانی جدید در کلانتری های شمال غرب تهران، پایان نامه دوره کارشناسی ارشد رشته فرماندهی و مدیریت انتظامی، دانشکده دافوس ناجا.

4-اصغر زاده بناب، مصطفی.(1384). علل اطاله دادرسی و عوامل مؤثر بر آن، نشریه مآوی قوّه قضائیه، سال دوّم شماره 166.

5-آقا گل زاده، غلامحسین. (1385). بررسی عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی واحدهای عملیات انتظامی، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته فرماندهی و مدیریت انتظامی، دانشکده دافوس ناجا.

6-دلاوری، محمدرضا. ( 9 اسفند1379). علل اطاله دادرسی و راهکارهای مقابله با آن، روزنامه کیهان، ص 16.

7- دقیقی، یدالله. (1379). حقوق متّهم در مرحله تحقیقات مقدماتی، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی، تهران: دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرکز.

8-سامع، علی. (1384). علل اطاله دادرسی در نظام قضائی ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرمشناسی، تهران: دانشکده دانشگاه آزاد واحد مرکز.

9-شریعتی، محمود. (1380). حمایت از بزه دیده در حقوق ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرمشناسی، تهران، دانشکده حقوق دانشگاه آزد اسلامی واحد مرکز

10-صالحی زاده، سید حسین. (1379). نقش آموزش در افزایش بهره وری نیروی انسانی، ماهنامه پیام دریا، سال هشتم، شماره 84: 35- 31.

11-عبادی، محمد اسماعیل. (1384). علل اطاله دادرسی و راه های جلوگیری از آن، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی، تهران: دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرکز.

12-عباسلو، بختیار. (1386). حدود اختیارات ضابطین دادگستری در جرایم مشهود، فصلنامه مطالعات مدیریّت انتظامی، نشریّه دانشکده فرماندهی و ستاد، سال دوّم، شماره دوّم،

13-قدمی، بهروز. (1381).  بررسی عوامل اطاله دادرسی کیفری، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرمشناسی، تهران: دانشگاه تهران.

14-مرادخانی، مهرداد، (1386). برسی عوامل درون سازمانی مؤثر بر اطاله دادرسی در تشکیل پرونده های قضایی در کلانتری های تهران بزرگ و ارائه الگوی بهینه، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته فرماندهی و مدیریت انتظامی، تهران، دانشکده دافوس.

15-محمد نسل، غلامرضا.(1380). بررسی و نقدارزش قضایی گزارش ضابطین دادگستری در قانون آئین دادرسی کیفری دادگاه های عمومی و انقلاب، فصلنامه دانش انتظامی، نشریه دانشگاه علوم انتظامی، سال سوم، شماره 2.

16-مهابادی، علی اصغر. (1375). ضابط کیست، و ضابطین دادگستری چه کسانی هستند؟ تهران: نشریه داخلی کانون وکلای دادگستری، شماره 20.

17-مهابادی،علی اصغرو علیرضا نوریان .(1390). واکاوی نقش و جایگاه ضابطین دادگستری در لایحه آیین دادرسی کیفری، فصل نامه دانش انتظامی، تهران: سال چهاردهم – شماره سوم .

18-وروایی، اکبر.(1392). جزوه  تفسیر مواد آیین دادرسی کیفری جدید، دوره كارشناسي ارشد؛ دانشگاه   واحد علوم تحقیقات کرمانشاه.

19———-.(1386). رويکرد جامعه محوري پليس، فصلنامه امنيت، سال پنجم، شماره سوم.

20-یوسفی داود، قدرت اله. (1382). بررسی تأثیر نظارت و کنترل روسای کلانتری ها برنحوه انجام وظیفه کارکنان، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت انتظامی، تهران: دانشکده دافوس ناجا.

چکیده

از آنجا که سنگ بنای اولیه پرونده کیفری بطور معمول توسط ضابطین دادگستری نهاده می شود و نحوه نهادن این سنگ بنای آغازین می تواند قضات را در مسیر اجرای عدالت راه گشایی نماید و برعکس آنها را از این مسیر منحرف سازد. بنابراین هرچه مهارت ضابطین در تکمیل پرونده و نوشتن گزارش های قضایی دقیق تر باشد، یقیناً مقامات قضایی در اجرای وظایف خود و در نتیجه احقاق  حقوق مردم و عدالت گستری موفق تر خواهند بود. از این رو هدف از این تحقیق بررسی عوامل مؤثر بر مقبولیت و اعتبار گزارش های قضایی مامورین انتظامی در مقام ضابط دادگستری ( شهر ایلام در 1392) می باشد. تا بتواند با ارائه ی پیشنهادات و راهکارهای لازم برنامه ای اصولی و علمی ، مقبولیت و اعتبار بیشتر گزارش آنها  در نزد مقامات قضایی ، تسریع در امور و همچنین جلوگیری از اطاله دادرسی را فراهم آورد.در این تحقیق برای مطالعه مبانی نظری موضوع از روش کتابخانه ای با شیوه فیش برداری و با روش پیمایشی و شیوه توصیفی و استنباطی و استفاده از ابزار پرسش نامه دربین قضات و رؤسای دفاتر دادگاهها و دادسراها ، رؤسای پلیس های تخصصی و دوایر اجرایی آنها ، رؤسای کلانتری ها و مسئولین دوایر آنها در شهر ایلام در بازه زمانی سال 1392 است ، که تعداد120 نفر با استفاده از فرمول کوکران و با روش نمونه گیری  طبقه ای – تصادفی انتخاب  شده و جمع آوری اطلاعات صورت پذیرفت و بعد از تأیید روایی ، پایایی پرسشنامه با آلفای کرونباخ در برنامه spssگرفته شد و سپس فرضیه ها( آگاهی و دانش حقوقی،آموزش  مامورین انتظامی ،ساختار سازمانی مراجع انتظامی بویژه کلانتری ها ،قوانین و مقررات )  با استفاده از آزمون(T) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت که نتایج نشان بر تأیید  فرضیه ها و تأثیر آنها بر مقبولیت و اعتبار گزارش های قضایی مامورین انتظامی می باشد .

کلید واژه ها: آیین دادرسی کیفری ، ضابطین دادگستری ، گزارش قضایی،کلانتری،دانش حقوقی،ارزشیابی گزارش ضابطین، اماره .

کلیات تحقیق

1-1.مقدمه

علیرغم وضع قوانین متعدد جهت پیشگیری از بروز اختلافات و تنظیم روابط فردی و اجتماعی انسان ها، تعدادی از افراد همواره با اعمال مجرمانه خود به حریم قانونی تعرض می کنند و در نتیجه ، این اعمال مجرمانه خود باعث تزلزل در آسایش و آرامش عمومی می گردند. دولت به عنوان دفاع از جامعه و پیشگیری از بروز چنین پدیده های مجرمانه ، اقدام به وضع قوانینی جهت مجازات این افراد کرده است. وجود قوانین کیفری برای دفاع از جامعه در مقابل بزه و بزهکاری  کفایت نمی نماید ، چرا که صرف تعیین جرایم و مجازات ها مبارزه با بزهکارن، پاسخگوی نیاز های موجود نبوده و ضرورت داشت این قوانین کیفری ماهوی از قوه به فعل در آید به همین دلیل قوانین وضع گردید که شیوه رسیدگی به جرایم ، صدور حکم و اجرای آن وظایف و اختیارات مراجع قضایی کیفری را معین می کرد، که به این نوع قوانین در علوم حقوقی ، حقوق جزای شکلی یا آیین دادرسی کیفری گفته می شود.

در این قوانین کیفری شکلی مراجع ویژه ای برای تصدی و اعمال روش های ثبت، ضبط و اثبات جرم احصاء شده است. به عنوان مثال ، وقتی که یکی از جرایم تعیین شده در قوانین کیفری ماهوی عملاً در سطح اجتماع از سوی افراد جامعه به وقوع می پیوندد، طرح دعوای کیفری علیه فاعل جرم ، ضروت پیدا می کند قبل از طرح چنین دعوایی ، برای اطمینان از وقوع جرم ، باید رسیدگی های اولیه صورت پذیرد، که موضوعش کشف و احراز واقعیت جرم و دستگیری مجرم است این مرحله از رسیدگی قانوناً به عهده ضابطین دادگستری است. بنابر این ضابطین دادگستری و تشکیلات اجرایی وابسته،یکی از مهمترین ارکان نظام قضایی می باشند، هرچند که وضع فعلی این رکن بسیار ناقص و دارای مشکلات زیادی است. لیکن به موجب قوانین موضوعه ضابطین دادگستری به عنوان بازوی اجرایی قوه قضاییه محسوب می گردند و ضورت دارد چنین نیرویی، با توجه به حساسیت وظایف محوله که ارتباط مستقیم با دستگاه قضایی دارد، از استعداد ، دانش و تجربه ، آگاهی و تسلط بسیار بالای نسبت به ماموریت های خود برخوردار باشد تابتواند در ایفای نقش خود همواره به موفقیت دست یابد.

اگر ضابطین دادگستری خصوصاً کارکنان نیروی انتظامی با عملکرد قابل قبولی به وظایف خود عمل نمایند. باعث تسریع در امور ارباب رجوع و روند رسیدگی فوری و دقیق به پرونده قضایی خواهند بود. و برعکس در صورت عملکرد ضعیف و ناقص باعث تضییع حقوق مردم واطاله دادرسی را فراهم خواهند کرد، بنابراین نتیجه و عملکرد ضابطین با حاصل کار محاکم قضایی ارتباط مستقیم دارد با عنایت به این امر مهم و سرنوشت ساز اهمیت بررسی عوامل موثر بر مقبولیت و اعتبار گزارش های قضایی مامورین انتظامی در مقام ضابط دادگستری کاملاً مشهود است.

نیروی انتظامی نه تنها به اتفاق و نیابت مقامات قضایی وارد مرز حقوق اشخاص وآزادی های فردی می شود، بلکه حتی پیش از آنها تحت عنوان « پیشگیری از وقوع جرم» و«اقدامات تأمینی» بر حسب وظیفه در امور مربوط مداخله می کند. با عنایت به موارد مذکور کارکنان نیروی انتظامی بالاخص کارکنان یگان های اجرایی مانندآگاهی ، امنیت، مبارزه با مواد مخدر ، مبارزه با مفاسد اجتماعی ، مبارزه باکالای قاچاق و مفاسد اقتصادی ، کلانتری هاو..  ضمن دقت و صحت عمل و رعایت امانت داری و بی طرفی، بایستی به قوانین حقوقی و قضایی مرتبط با امور آشنایی کامل داشته و در تنظیم گزارش های قضایی برابر مقررات و آموزش های داده شده عمل نمایند تا ضمن جلوگیری از تضییع حقوق مردم، گزارش های آنها مورد اعتماد  قضات محترم قرار بگیرد. در غیر اینصورت با توجه به تبصره ذیل ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری  حاکم مصوب سال 1378 که مقرر داشته :« گزارش ضابطان  در صورتی معتبر است که موثق و مورد اعتماد قاضی باشد» تمامی زحمت های آنها به هدر رفته و گزارش آنها از اعتبار ساقط ومورد قبول نخواهد بود. و از طرفی تبصره مذکرو در انگیزه و محرک های شغلی نیرو های عمل کننده پلیس نیز بی تأثیر نخواهد بود که قانونگذار بدرستی این نقصیه را در قانون آیین داردسی کیفری جدید مصوب سال 92 رفع نموده و در ماده 36 اصل بر صحت گزارش  ضابطین گذاشته مگر خلاف آن ثابت گردد.

پژوهش حاضر درصدد بررسی عوامل مؤثر بر مقبولیت و اعتبار گزارشهای قضایی مامورین انتظامی در مقام ضابط دادگستری در شهر ایلام می باشد. و به چهار عامل مهم که به نظر می رسد از حیثت تأثیر بر مقبولیت و اعتبار گزارش های قضای ضابطین ، بر عوامل دیگر ارجحیت داشته باشند  پرداخته شده است ، شامل آگاهی و دانش حقوقی ضابطین ، آموزش و دوره های عرضی حین خدمت، ساختار و تشکیلات سازمانی مراجع انتظامی بویژه کلانتری ها ( از نظر امکانات و منابع انسانی ) و قوانین و مقررات مربوط به عنوان متغیرهای اصلی و مستقل انتخاب و براساس آنها ، چهار فرضیه تدوین و تنظیم گردید تا تأثیر این چهار متغیر بر مقبولیت و اعتبار گزارش های قضایی مامورین انتظامی در مقام ضابط دادگستری به عنوان متغیر وابسته مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرند جامعه آماری تحقیق قضات و مدیران دفاتر و روسای پلیس های تخصصی و مسئولین دوایر اجرای و رؤسای کلانتری و مسئولین دوایر آنها در شهر ایلام در بازه زمانی سال 1392 است.

در پایان نامه‌ي پیش رو با استفاده از روش‌هاي کتابخانه ای (مطالعات نظری، مطالعه‌ي کتب، مجلات، متون علمی و…) و روش های پیمایشی و توزیع پرسشنامه در میان دو گروه شامل مسئولین قضایی (قضات و رؤسای دفاتر آنها ) ومسئولین انتظامی (دوایر اجرایی پلیس های تخصصی و رؤسای ومسئولین دوایر  کلانتری ها) به توصیف اطلاعات به دست آمده پرداخته شده است و در نهایت پس از استنتاج و تحلیل آمار و اطلاعات به دست آمده آنها را به صورت نمودار ترسیم نموده و از اين اطلاعات در جهت بررسی عوامل مؤثر بر مقبولیت و اعتبار گزارش های قضایی مامورین انتظامی و پاسخ به پرسش هاي تحقيق استفاده  كرده  است.

پایان‌نامه‌ي حاضر در پنج فصل تدوین شده است که در فصل اول به کلیات تحقیق  ،در فصل دوم به مبانی نظری و پژوهشی تحقیق ( ادبیات تحقیق ) که در این فصل به مواردی از جمله  پیشینه تحقیق ، ضابطین دادگستری و تکالیف آنان ،میزان اعتبارگزارش های قضایی ضابطین، نحوه وفرآیند تشکیل پرونده قضایی،قواعد مربوط به گزارش و انواع گزارش های قضایی و نقش آموزش در گزارش های ضابطین توجه شده است. در فصل سوم به روشناسی تحقیق پرداخته شده است، در فصل چهارم داده ها مورد تجزیه وتحلیل توصیفی با استفاده آمار استنباطی و تهیه جداول مربوطه با بهره گیری از آزمون(T) مورد بررسی ، آزمون و سنجش قرار گرفته اند. در پایان نیز نتیجه گیری جامعی از مباحث مطروحه و همچنین پیشنهادها و راهکارهایی در مقبولیت و اعتبار گزارش های قضایی ارائه شده است.

 1-2.بیان مسئله

در تشکیل پرونده کیفری عوامل متعددی دخالت دارند که از مهمترین آنها ضابطین دادگستری می باشند نحوه گزارش  ضابطین که در شکل گیری پرونده کیفری بویژه در مراحل اولیه و تحقیقات مقدماتی مؤثرند و در نحوه قضاوت مراجع درباره عملکرد آنها نقش بسیار دارند و از موضوعات مهم در رابطه با تعامل  ضابط و مقام قضایی ،میزان ارزش گزارش و اظهار نظر در فرایند کیفری است. گزارش قضایی در راستای انجام ماموریت ضابط دادگستری به مقام قضایی ارائه می شود که مهمترین آنها طبق  مواد ذکر شده قانون آیین دادرسی کیفری حاکم و جدید  در  بخش ضابطین دادگستری و تکالیف آنها عبارتند از :گزارش اعلام کشف جرم، صورت مجلس بازجویی مقدماتی از شاکی گواه و متهم،گزارش اقدامات انجام شده برای جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم ، گزارش اقدامات انجام شده در زمینه حفظ آثار و دلایل جرم ، گزارش تحقیقات غیر محسوس انجام شده در موارد مشکوک به وقوع جرم، صورت مجلس تفتیش و بازرسی اماکن اشیاء و وسایل ،صورت مجلس معاینه محلی ،گزارش ماهیانه اقدامات انجام شده در خصوص پرونده های تحت اقدام به نتیجه نرسیده و گزارش های تخصصی و فنی ( کارشناسی) ابلاغ اوراق قضایی و اجرای تصمیات قضایی می باشد که در این راستا ضابطان دادگستری در فرایند کیفری طیف وسیعی از گزارش ها را ارائه می نماید و در صورت درخواست مقام قضایی به اظهار نظر می پردازد. گزارش قضایی در راستای انجام ماموریت ضابط دادگستری به مقام قضایی  ارائه می شود  که از نظر نوع و محتوا تفاوت‌های دارند از این رو قانونگذار آن ها را مشمول مقررات مختلفی نموده است در برخی از موارد گزارش منوط به تایید قاضی است و در مواردی نیز اماره قضایی یا قانونی قلمداد شده است. لذا ضابطین دادگستری با توجه به گسترده بودن حوزه کاری و تنوع ماموریتی خود دارای واحدها و ارگان های مختلفی است که هرکدام متولی اجرای وظایف مربوطه و تخصصی می باشند با این اوصاف گزارش اشخاصی که پس از طی تشریفات قانونی و فراگیری مهارت های لازم با گذارندن دوره های آموزشی زیر نظر مرجع قضایی به عنوان ضابط محسوب خواهند شد،یکی از ارکان و اجزاء تشکیل پرونده های قضایی می باشد  پس گزارش مامورین انتظامی  به عنوان ضابطین دادگستری از اهمیت بسزایی برخوردار بوده ودر سرنوشت مردم و احقاق حق تاثیر گذار می باشد. لذا  این پژوهش درصدد بررسی  عوامل موثر بر مقبولیت و اعتبار گزارش های قضایی مامورین انتظامی در مقام ضابط دادگستری می تواند باعث تسریع در امور و جلوگیری از دوباره کاری و سرگردانی ارباب رجوع و جلوگیری از اطاله دادرسی و اقتدار مامورین و حفظ و برقراری هرچه بهتر نظم عمومی و ا حقاق به موقع حقوق جامعه و کمک به تحقق عدالت اجتماعی و اعتماد  هرچه بهتر مقامات قضایی در تصمیات و صدور رءی  در پرونده های کیفری را در پی دارد .

 1-3. اهمیت و ضرورت  تحقیق

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق از آنجا مشخص می شود مقابله با جرایم و حفظ امنیت اجتماعی یکی از اساسی‌ترین وظایف ضابطین دادگستری که اعمال این تکلیف و وظایف همواره باید با حفظ کرامت و ارزش ذاتی انسان، احترام به آزادی مشروع و حقوق شهروندی ، رعایت اصول و ارزش های اسلامی و بین
‌المللی، اصل پاسخگویی به مردم و سیستم قضایی کشور همراه باشد. ضابطین دادگستری به دلیل وظایف و اختیاراتی که بر عهده  آنها گذاشته شده است از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند.

ضابطان دادگستری مامورانی متخصص هستند که پاره ای از اقدامات دادرسی کیفری را انجام می دهند . اهمیت اقدامات بدان جهت است که اولین برخورد مقامات قانونی با جرایم ارتکابی به طور معمول توسط ضابطین دادگستری محقق می شود و آنچه مسلم است سنگ بنای اولیه پرونده کیفری بطور معمول توسط ضابطین دادگستری نهاده می شود و نحوه نهادن این سنگ بنای آغازین می تواند قضات را در مسیر اجرای عدالت راه گشایی نماید و برعکس آنها را از این مسیر منحرف سازد در واقع ضابطین دادگستری  تصمیم سازان پرونده های قضایی و مقامات قضایی تصمیم گیران آن هستند، بنابراین هرچه مهارت ضابطین در تکمیل پرونده و نوشتن گزارش های قضایی دقیق تر باشد، یقیناً مقامات قضایی در اجرای وظایف خود و در نتیجه احقاق  حقوق مردم و عدالت گستری موفق تر خواهند بود. از این رو دقت در انجام مربوط به گرد آوری دلایل و مدارک و بطورکلی کیفیت گزارش نویسی ، توسط ضابطان  دادگستری در شکل گیری منسجم یک پرونده قضایی و متعاقب آن برگزاری یک دادرسی عادلانه، نقش مهمی ایفا می‌کند. از این رهگذر شناخت ضابطان دادگستری وعوامل مؤثر بر میزان اعتبار و مقبولیت گزارش قضایی آنها امری ضروری است که این پژوهش درصدد تبیین این موضوع می باشد.

  1-4.انگیزه تحقیق

نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران وظایف متعددی را عهده دار است ، یکی از ماموریت های مهم این نیرو به موجب بند 8 از ماده 4 قانون تشکیل نیروی انتظامی مصوب سال 1369، اجرای وظایفی است که در مقام ضابطیت قضایی عهده دار است. این سازمان برای تحقق اهداف و اجرای بهینه و مؤثر وظایف قضایی  مذکور، نیازمند راه و روش و مسیری است که در آن در اسرع وقت به جرایم رسیدگی و پرونده مربوطه را تشکیل ، متهم را دستگیر و به مرجع قضایی تحویل تا احقاق حق و اجرای مجازات نیز در نزدیکترین زمان به وقوع جرم، عملی گردد و بدین وسیله نقش مؤثر خود را در اجرای عدالت ایفاء نماید،چرا که تأخیر و تعلل و طولانی شدن روند دادرسی و رسیدگی های کیفری در اغلب موارد به موجب نظر اندیشمندان تأثیر اصلاحی و پیشگیرانه مجازات را زایل و از  طرفی شیرینی احقاق حق را در کام عدالت جویان و بزه دیدگان که با هزاران امید به پلیس و قاضی مراجعه نموده اند، بسیار کم رنگ وبعضاً تلخ می سازد. در این مسیر داشتن قانونی حامی پلیس و نیروی انسانی آموزش دیده و متخصص ، ساختاری مناسب و کارا با نیرو امکانات مناسب و نیز هدایت و کنترل عوامل انسانی ذی مدخل در این امور و ارزیابی عملکرد آنها از اهمیت زیادی برخوردار است و لذا انگیزه تحقیق این است که برخی عوامل مهم در راه تسریع در دادرسی ها و رسیدگی ها و اجرای عدالت را بررسی نماید.

  1-5.اهداف تحقیق

1-5-1. هدف اصلی

هدف اصلی این پژوهش بررسی عوامل مؤثر بر مقبولیت و اعتبار گزارش های قضایی مامورین انتظامی به عنوان ضابط دادگستری می باشد که جهت استفاده کارکنان نیروی انتظامی در ناجا و بخصوص پلیس‌های تخصصی از جمله پلیس پیشگیری، پلیس آگاهی ، پلیس اطلاعات و پلیس مبارزه با مواد مخدر و سایر یگانهای اجرایی و بویژه کلانتری ها ی سطح شهر ایلام و همچنین استفاده مسئولین آموزشی و مدیران نیروی انتظامی می باشد.

1-5-2. اهداف فرعی

1- ارائه روش ها و ساز و کارها ی مؤثر بر مقبولیت گزارش های قضایی مامورین انتظامی.

2- تحلیل ابعاد مختلف وظایف ضابطین دادگستری در ارتباط با تنظیم و اعتبار گزارش های قضایی.

3- شناسایی روش های کار آمد برای انجام صحیح و قانونی وظایف محوله بر ضابطین دادگستری .

4- سنجش میزان موفقیت عملکرد مامورین مورد نظر با بررسی آماری.

 1-6.سئوالات تحقیق

1-6-1. سئوال اصلی

عوامل مؤثر بر مقبولیت و اعتبار گزارش های قضایی ضابطین چیست؟

1-6-2. سئوالات فرعی

1- آیا بین میزان دانش حقوقی ضابطین و مقبولیت و اعتبار  گزارش های قضایی آنها در نزد قضات رابطه ای وجود دارد؟

2-آیا آموزش و دوره های حین خدمت ضابطین بر مقبولیت و اعتبار گزارش های قضایی آنان تأثیردارد؟

3- آیا ساختار  و تشکیلات مراجع انتظامی بویژه کلانتری ها از نظر امکانات و منابع انسانی و تفکیک واحد های رسیدگی بر مقبولیت و اعتبار گزارش های قضایی ضابطین تأثیر دارد؟

4- آیا  قوانین و مقررات مربوط، در مقبولیت و اعتبار گزارش های قضایی ضابطین مؤثر است؟

 1-7.فرضیه های تحقیق

1-میزان آگاهی و دانش حقوقی ضابطین در مقبولیت و اعتبار گزارش های قضایی آنان مؤثر است.

2-آموزش و دوره های حین خدمت ضابطین در مقبولیت و اعتبار گزارش های قضایی آنان مؤثر می باشد.

3- ساختار  و تشکیلات مراجع انتظامی بویژه کلانتری هااز نظر امکانات و منابع انسانی و تفکیک واحدهای رسیدگی بر مقبولیت و اعتبار گزارش های قضایی ضابطین تأثیر دارد.

4- قوانین و مقررات مربوط، در مقبولیت و اعتبار گزارش های قضایی ضابطین تأثیر دارد.

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
برچسب ها : , , , , , , , ,
برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

جستجو پیشرفته

دسته‌ها

آخرین بروز رسانی

    Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122