پايان نامه بررسي عوامل مؤثر در شکل گيري هويت ايراني – اسلامي در دانش آموزان دوره ابتدايي از نظر معاونان پرورشي

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي عوامل مؤثر در شکل گيري هويت ايراني – اسلامي در دانش آموزان دوره ابتدايي  از نظر معاونان پرورشي یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 345 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلود متن کامل پايان نامه بررسي عوامل مؤثر در شکل گيري هويت ايراني – اسلامي در دانش آموزان دوره ابتدايي  از نظر معاونان پرورشي بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

چکیده 1
فصل اول:کلیات تحقیق
1-1 ) مقدمه 3
1-2 ) بیان مساله تحقیق 4
1-3 ) اهمیت موضوع تحقیق و انگیزه انتخاب آن 5
1-4 ) هدف کلی تحقیق 7
1-5 ) اهداف جزیی تحقیق 8
1-6 ) فرضیه اصلی 9
1-7 ) فرضیه های فرعی 9
1-8 ) تعاریف مفهومی متغیرهای تحقیق 10
1-9 ) تعاریف عملیاتی 14
فصل دوم :ادبیات و مبانی نظری تحقیق( سابقه موضوع تحقیق )
2-1) مقدمه 19
بخش اول : ادبیات تحقیق 20
2-2) مفهوم لغوی هویت 20
2-3) هویت در علوم مختلف 21
2-4) مراتب هویت 25
2-4-1 ) هویت فردی 25
2-4-2 ) هویت جمعی ( اجتماعی ) 27
2-5 ) رویکردها در نظریه پردازی هویت 28
2-5-1 ) رویکرد کلاسیک 28
2-5-2 ) رویکرد مدرن 29
2-5-3 ) رویکرد پسامدرن 31
2-6 )نظریه های مربوط به هویت در جامعه شناسی 32
2-6-1 ) دیدگاه کنش متقابل نمادین 32
2-6-2 ) نظریه تعامل گرایان ساختی 32
2-6-3 ) نظریه تعامل گرایان فرایندی 33
2-6-4 ) نظریه هویت 34
2-6-4-1 )نظریه هویت استرایکر 34
2-6-4-2 )نظریه هویت مک کال و سیمونز 36
2-6-4-3 )نظریه هویت پیتر بورک (نظریه کنترل هویت ) 37
2-7)نظریه های مربوط به هویت در روان شناسی 39
2-7-1 ) نظریه هویت اجتماعی 39
2-7-2 ) نظریه دسته بندی خود 40
2-7-3 )نظریه تربیت 41
2-7-4 ) نظریه ساختاری هویت 42
2-8 ) مفهوم هویت در ایران 43
2-8-1 ) رویکرد هستی شناسانه هویت 43
2-8-2 ) رویکردجامعه شناسانه هویت و گرایش های آن 44
2-8-2-1 ) گرایش باستان گرای هویت 45
2-8-2-2) گرایش غنیمت گرای هویت وقرائت های آن 45
2-8-2-2-1 ) قرائت تلفیقی دو مولفه ای 46
2-8-2-2-2 ) قرائت های تلفیقی سه مولفه ای 46
2-8-3 ) رویکرد تحول گرای هویت و گرایش های آن 47
2-9 )هویت ملی 50
2-9-1 ) تعریف هویت ملی 52
2-10 ) هویت ایرانی 53
2-11) هویت دینی 60
2-11-1) تعریف هویت دینی 62
2-12) هویت اسلامی 62
2-13 ) مولفه های هویت ایرانی – اسلامی در این تحقیق 72
2-13-1 ) هویت اسلامی در تحقیق حاضر 74
2-13-1-1 ) اصول دین 74
2-13-1- 2 )شناخت فروع دین 76
2-13-1-3 ) محرّمات در اسلام 78
2-13-1-4 ) علاقمندی به سفارشات 79
2-13-1-5 ) آشنایی با تاریخ و اساطیر 79
.2-14-2 )هویت ایرانی در تحقیق حاضر 80
2-14-2-1 )تاریخ و اساطیر ایران 80
2-14-2-2 )مهربانی و صلح دوستی ایرانی 81
2-14-2-3 )زبان و ادبیات فارسی 82
2-14-2-4 ) علاقمندی به علم و دانش 83
2-14-2-5 ) غرور ایرانی 84
2-15 )عوامل موثر بر شکل گیری هویت 85
2-15-1 ) عوامل موثر بر شکل گیری هویت در تحقیق حاضر 87
2-15-1-1 ) خانواده(والدین ) 87
2-15-1-2 )نظام آموزشی 91
2-15-1-3 )وسایل ارتباط جمعی 93
2-15-1-4 ) گروه همسالان 95
2-15 -1-5 ) انواع بازیها 96
2-16 ) پیشیبنه تحقیق 100
2-16-1 ) تحقیقات خارجی 100
2-16-2 ) تحقیقات داخلی 102
2-17 ) مدل نظری تحقیق 106
فصل سوم:روش اجرای تحقیق
3-1 ) روش تحقیق 109
3-2 ) روشهای جمع آوری اطلاعات 109
3-3 ) جامعه آماری 109
3-4 ) نمونه آماری 110
3-4-1 ) روش تعیین نمونه 111
3-5 ) ابزار جمع آوری اطلاعات 111
3-5-1 ) چگونگی نمره گذاری پرسشنامه 113
3-5-2 ) سنجش پایایی 113
3-5-3 ) سنجش اعتبار(روایی ) 114
3-6 ) روشهای تجزیه و تحلیل داده ها 114
فصل چهارم:توصیف آماری داده هاواستنباط آماری آنها
4-1 مقدمه 117
4-2 اطلاعات جمعیت شناختی 117
فصل پنجم :نتیجه گیری و پیشنهادها
5-1) مقدمه 278
5-2 ) خلاصه پژوهش و نتیجه گیری 278
5-3 ) بررسی فرضیه های تحقیق 279
5-3-1) بررسی فرضیه اصلی تحقیق 279
5-3-2) بررسی فرضیه های فرعی 280
5-3-3 ) یافته های جانبی تحقیق 290
5-4 ) محدودیت ها 291
5-4-1 )محدودیت های در اختیار پژوهشگر 291
5-4-2 )محدودیت های خارج از کنترل پژوهشگر 292
4-3 یافته های توصیفی مربوط به سوالات بخش هویت ایرانی پرسشنامه 123
4-4 یافته های توصیفی مربوط به سوالات بخش هویت اسلامی پرسشنامه 178
4-4 یافته های مربوط به فرضیه های تحقیق 233
4-5 یافته های جانبی تحقیق 261
4-5-1 مقایسه بین نظرات دو گروه جنسی 262
4-5-2 مقایسه بین نظرات دو گروه مدارس دخترانه و پسرانه 264
4-5-3 مقایسه بین نظرات گروههای مختلف تحصیلی 266
4-5-4 مقایسه بین نظرات گروههای مختلف از نظر سابقه 269
4-5-5 مقایسه بین نظرات گروه های مختلف از نظر سابقه در پست حاضر 273
5-5-1) پیشنهادهایی مبتنی بر یافته های تحقیق 292
منابع و ماخذ 294
ضمائم 304

منابع و ماخذ

قرآن كريم

ابوالحسنی رحیم ،1388 ، تعیین و سنجش هویت ایرانی ، پژوهشکده تحقیقات استراتژیک ، تهران

احمدی حمید ،1388، بنیادهای هویت ملی ایرانی ، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی ، تهران

احمدی حمید،1382 ، مقاله هویت و بحران هویت، مجموعه مقالات همایش ملی مرزها ، انتشارات جهاد دانشگاهی ، تهران

احمدی حمید ،1382 ، مقاله هویت ملی ایرانی در گسترۀ تاریخ ، فصلنامۀ مطالعات ملی ، شماره 15

احمدي سيد احمد ،1387 ، روان شناسي نوجوانان و جوانان ،چاپ هشتم تهران، نشرنخستين

اسدالله پور ، امین و همکاران، 1388 ، مقالۀ رده بندی سنی بازیهای رایانه ای از دیدگاه روان شناختی ، نشریه تازه های علوم شناختی ، سال 11، شماره 2 صفحات 18-8

اشتریون ، سیامک، 1385 ، سیاست هویت ،ملاکها ، معیارهای هویت ،مجموعه مقالات همایش ملی سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران ، مجمع تشخیص مصلحت نظام

اعظمی محمود ، جعفری علیرضا، زمستان 1388 ، مقالۀ نقش بازی در پیشرفت تحصیلی کودکان پایه سوم مقطع ابتدایی شهرتهران در سال 85-86، نشریه علوم رفتاری

اف پرینت رایس، 1387 ، ترجمه ، فروغان ، مهشید ، انتشارات ارجمند ، تهران

افتخار زاده ، محمود رضا، 1377، اسلام و ایران  ( مذهب  وملیت ایرانی ) ، تهران ، رسالت قلم ،

افروغ  محمد ، 1380، هویت ایرانی ، تهران: موسسه دانش و پژوهش

افروغ عماد ،1388، هویت ایرانی و حقوق فرهنگی ، انتشارات سوره ،تهران

آخوندی محمد باقر، 1383، هویت ملی مذهبی جوانان ، دفتر تبلیغات اسلامی شعبه خراسان ، قم ، بوستان کتاب

بابایی ، نصرت الله، 1389-1390 ،پايان نامه كارشناسي ارشد با عنوان  بررسی عوامل جامعه شناختی موثربر شکل گیری هویت اجتماعی جوانان

باهنر ، ناصر، 1389 ،آموزش مفاهیم دینی همگام با روانشناسی رشد ، شرکت چاپ و نشر بین الملل ،تهران

برک  لورا ، 1388، ترجمه یحیی سید محمدی ، روان شناسی رشد ،  نشر ارسباران ، تهران

بشریه حسین ، 1379 ، توسعه سیاسی و بحران هویت ملی  ( گفت و گوی علمی ) فصلنامه مطالعات ملی ، سال دوم ، شماره پنجم ، پاییز1379 ، 289

بهزاد فر ، مصطفی ، 1384 ، در جستجوی هویت شهری ، شرکت عمران و بهسازی شهر ایران ، وزارت مسکن و شهرسازی

 

تقی پور ظهیر ، علی ،1387 ، برنامه ریزی درسی برای مدارس ابتدایی هزاره سوم ، انتشارات آگاه، تهران

ثاقب فر مرتضی، 1386 ، مقاله ایران باستان و هویت ایرانی ، مجموعه مقالات ایران ، هویت ، ملیت ، قومیت ، احمدی حمید، انتشارات موسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی ، چاپ دوم ، تهران

جنکینز ریچارد،1381 ،هویت اجتماعی ،ترجمه تورج یاراحمدی ،نشر و پژوهش شیرازه

جوادی یگانه محمد رضا ، وعزیزی جلیل، پائیز 1387 ، مقاله هویت فرهنگی و اجتماعی در بین جوانان شهر شیراز ، فصلنامه تحقیقات فرهنگی ، سال اول ، شماره 3

جوزانی حجت الله، پائیز و زمستان 1384 ، مقاله هویت دینی یا هویت های دینی ، دوفصلنامه اسلام پژوهی ، شماره اول ، صفحات 154-135

چیت ساز قمی محمدجواد ،1386، مقاله هویت دینی جوانان در ایران ، مجموعه مقالات هویت در ایران ،علیخانی اکبر ، جاپ دوم ، تهران

حاجی منصور ، آزاد عبدالله  محمد ، 1387، مقاله بررسی عوامل شکل گیری وضعیت های هویتی در دانش آموزان مقطع متوسطه شهر مهاباد ، خلاصه مقالات همایش ملی جوانان و هویت ایرانی ، انتشارات  جهاد دانشگاهی ،1387 ، تهران

حسینعلی نوذری “مای ایرانی تصویری نوستالژیک و رمانتیک یوتوپیک “ماهنامه اندیشه جامعه ،شماره 31

حکمت  علیرضا ، 1353، روش داوری و آموزشی قضایی در ایران باستان ، مجموعه مقالات چهارمین کنگره تحقیقات ایرانی ، ج 2، به کوشش محمد حسین اسکندری ، شیراز ، دانشگاه شیراز

حیدری محمد، 1386 ،هویت و امنیت ملی ،کتاب مجموعه مقالات هویت و بحران هویت ،گرد آوری علی اکبر علیخانی ، انتشارات جهاد دانشگاهی ، تهران ،چاپ دوم

درانی  کمال ،1386 ، تاریخ آموزش و پرورش ایران قبل و بعد از اسلام ، انتشارات سمت ، چاپ ششم، تهران

دلاور علی ، 1389 ،احتمالات و آمار کاربردی در وان شناسی و علوم تربیتی انتشارات رشد ،چاپ پنجم، تهران

دوران بهزاد1386 ، محسنی منوچهر ، مقاله هویت ؛ رویکردها و نظریه ها ، مجموعه مقالات هویت و بحران هویت ، علیخانی اکبر ، انتشارات جهاد دانشگاهی ، تهران

دورانت ویل ، تاریخ تمدن ، کتاب اول ، بخش اول ، ترجمه احمد آرام ، انتشارات انقلاب اسلامی ،1365

دهخدا علی اکبر ، لغتنامه دهخدا ،ج14،دوره جدید ،تهران : دانشگاه تهران ،1381

دهشیری غلامرضا ، (1384) مقاله بررسی رابطه دین داری و بحران هویت در نوجوانهان شهر یزد ، فصلنامه تعلیم و تربیت ، تابستان 1384

دولت آبادی نیره ، و همکاران ، مجله تحقیقات نظام سلامت ، سال هفتم ، شماره سوم ، مهرو آبان 1390

دیلم صالحی1381 ، بهروز ، اسطوره و حماسه دو بنیاد هویت ایرانی ، فصلنامه مطالعات ملی ، شماره 300، بهار،

رجائی فرهنگ ، 1386، مشکل هویت ایرانیان امروز ، تهران ، نشر نی

رجائی ، فرهنگ،1379 ، پدیده جهانی شدن : وضعیت بشری و تمدن اطلاعاتی ، ترجمه عبدالحسین آذرنگ ، تهران ، آگاه

روزنامه آفرینش ، مورخ 02/11/1387 روزنامه سراسری صبح ایران

سامی  علی، 1365  ، نقش ایران در فرهنگ اسلام ، شیراز ، انتشارات نوید

سلیمان پور محمد جواد،1386 ، مقاله اصالت ایرانی از دیدمعصومین و دیگر محققان ، نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان ، شماره22

سلیمان نژاد  محمد ، 1388 ، پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان ” بررسی عوامل موثر بر شکل گیری هویت دانش آموزان شهر دهلران ” ، جامعه شناسی ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

شایگان داریوش، 1380 ، افسون زدگی جدید: هویت چهل تکه و تفکر سیار ، ترجمه فاطمه ولیانی ، تهران ، نشر و پژوهش فرزان روز

شایگان داریوش، 1386 ، مقاله هویتهای چند گانه ،مجموعه مقالات هویت و بحران هویت ،گردآوری علیخانی علی اکبر ، انتشارات جهاد دانشگاهی ،جاپ دوم ، تهران

شرفی ، محمد رضا ، 1385، جوان و بحران هویت ، انتشارات سروش ، تهران

شرفی محمد رضا ، 1380، جوان و بحران هویت ، سروش  ، تهران

شیخاوندی داور، 1387 ، مقالۀ فراشد تکوین و تکون تدریجی عناصر هویت ملی در ایران، پژوهش نامه هویت ، پژوهشکده تحقیقات استراتژیک ، تهران

شیخاوندی داور،1379 ،تکوین و تنفیذ هویت ایرانی ،تهران :مرکز بازشناسی اسلام و ایران ،انتشارات باز

شیرازی صدرالدین ، اسفار اربعه جلد دوم

شیرازی صدرالدین ، اسفار اربعه جلد سوم

صالحی امیری ، سید رضا ، 1387، مجموعه مقالات هویت ،پژوهشنامه شماره 19، پژوهشکده تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام

صفايي سيد حسين،1375 ، اسداله امامي،  حقوق خانواده، ج 1 ، دانشگاه تهران

ظریفیان ، غلامرضا، 1386 ، مقاله زمینه های بحران هویت در نسل سوم ، مجموعه مقالات هویت در ایران ،علیخانی اکبر ، جاپ دوم ، تهران

عارف ، رضا ،1389،  هویت اسلامی ما  ، دو فصلنامه اسلام پژوهی ، شماره چهارم ، بهار و تابستان

عزیزی جلیل ،زاهد سعید،1387 ، مقالۀ جوانان و هویت تاریخی و جغرافیائی ، فصلنامه مطالعات ملی ،36، سال نهم ، شماره 4

عسکریان ، مصطفی،1389 ،  سازمان و مدیریت آموزش و پرورش ، انتشارات امیر کبیر ، تهران

عسکریان مصطفی، 1380 ، جامعه شناسی آموزش و پرورش ، ، انتشارات دانش افروز ، تهران

علیزاده سعیده ، خرم دره زهره سادات ، 1387، روزنامه آفرینش

غنیمه عبدالرحیم، 1364 ، تاریخ دانشگاههای بزرگ اسلامی ، ترجمه نورالله کسائی ، یزدان ، تهران

فلاح مرتضی ، 1387،مقالۀ نقش زبان فارسی در گسترش هویت ملی و فرهنگی ایران ،فصلنامه مطالعات ملی ،34،سال نهم شماره 2

فیرحی داوود ،1386 ،مقاله نسبیت هویت و خرده هویتها ،، مجموعه مقالات مبانی نظری هویت و بحران هویت ، علیخانی اکبر ، انتشارات جهاد دانشگاهی ، تهران

قاسمی فرزانه، 1386، مقاله مراتب و مولفه های هویت ، مجموعه مقالات مبانی نظری هویت و بحران هویت ، علیخانی اکبر ، انتشارات جهاد دانشگاهی ، تهران

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، 1368

قبادی حسینعلی ، غیاث الدین منیژه، 1386،مقالۀ ظرفیتهای ادبیات فارسی در بازیابی هویت ایرانی ،مجموعه مقالات هویت در ایران ، علیخانی علی اکبر،انتشارات جهاد دانشگاهی ،چاپ دوم ،تهران

قنبری  علی ، 1382 ، ابعاد هویت ملی ایرانیان ، تهران : طرح انجام شده در پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی جهاد دانشگاهی

کاستلان ، ایون، 1368 ، پیرا روان شناسی ، تهران ، سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی

کمالی اردکانی علی اکبر، 1386 ، مقالۀ بحران هویت و عوامل تشدید آن در ایران ، مجموعه مقالات هویت در ایران ، علیخانی علی اکبر،انتشارات جهاد دانشگاهی ،چاپ دوم ،تهران

کولائی الهه ،  1386، مقاله سیرهویت ملی در ایران ،مجموعه مقالات هویت در ایران ،علیخانی اکبر ، جاپ دوم ، تهران

کیذقان صدیقه ،باهنر محمد، 1384 ،مقاله تلویزیون و تاثیرات کاشتی آن بر هویت فرهنگی ایرانیان ،فصلنامه مطالعات فرهنگی ، دوره سوم ، شماره4 ،صفحات 156-122

گروسه ف رنه1334  ، روح ایرانی و بشردوستی ، ترجمه احمد احمدی ، مجله یغما ، تهران ، سال هشتم ، شماره9 ،

گل محمدی احمد ،1381، جهانی شدن ، فرهنگ ، هویت ، نشر نی ،چاپ اول، تهران،

گل محمدی احمد ، 1380،جهانی شدن و بحران هویت ،  فصلنامه مطالعات ملی ، سال سوم شماره 10

گلشنی مهدی ، غلامی رضا، 1387 ، گزارش پژوهش ملی ایران و جهانی شدن ، پژوهشکده علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ، تهران

لطف‏آبادي حسین ،‏1382، روانشناسی رشد 2 (نوجوانی ،جوانی و بزرگسالی ) چ4 انتشارات سمت ،  تهران

لطف آبادی حسن ، مقالۀ آموزش شهروندی ملی و جهانی ، همران با تحکیم هویت و نظام ارزشی ،فصلنامه نوآوریهای آموزشی ، شماره 17، سال پنجم ،پائیز 1385

لطف آبادی حسین ،1389، روان شناسی تربیتی ، انتشارات سمت ، تهران

لطیفی محمد ، علیزاد نغمه ، 1387، مقاله هویت در معماری امروز ایران ، خلاصه مقالات همایش ملی ، انتشارات پژوهشکده علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ، تهران

لك‌زايي، نجف ،1385؛ سيره پيامبر اعظم(ص) در گذر از جامعه جاهلي به جامعه اسلامي ، بوستان كتاب، چاپ اول، قم

محرمی توحید ، 1386، مقاله هویت ایرانی ، اسلامی ما ، مجموعه مقالات هویت در ایران ، گردآوری علیخانی ؛انتشارات جهاد دانشگاهی ،چاپ دوم ، تهران

محسنی منوچهر،1386، بررسی در جامعه شناسی فرهنگی ایران ،انتشارات پژوهشگاه فرهنگ ،هنرو ارتباطات ، تهران

محمودی  سید علی ، 1386، مقاله بحران هویت در ایران امروز ،  مجموعه مقالات هویت و بحران هویت ، چاپ دوم ، گردآوری علی اکبر علیخانی

مشایخ فریده، 1388 ، فرایند برنامه ریزی آموزشی ، تألیف گروه مشاوران یونسکو ، انتشارات مدرسه ، چاپ بیست و یکم ، تهران

مطهري مرتضي، خدمات متقابل ايران و اسلام، 1371

معماریانی زهره ،  پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان ، بررسی ابعاد دینی و ملی هویت دختران و پسران

معین محمد ، فرهنگ فارسی ج4 چاپ هشتم ،تهران انتشارات امیر کبیر ،1371

ملکیان صطفی ،1386، مقالۀ هویت و اصالت ، مجموعه مقالات  مبانی نظری هویت و بحران هویت ،گردآوری علی اکبر علیخانی ، انتشارات جهاد دانشگاهی ، چاپ دوم ، تهران ،

مصفا نسرین ، 1386، مقالۀ هویت زن ایرانی ، مجموعه مقالات  مبانی نظری هویت و بحران هویت ،گردآوری علی اکبر علیخانی ، انتشارات جهاد دانشگاهی ، چاپ دوم ، تهران ،

نوید نیا منیژه  ، مقاله درآمدی بر امنیت اجتماعی فصلنامه مطالعات راهبردی ، سال ششم ، شماره اول ،بهار 82

 

منابع انگلیسی

,Nije Bijvank , Marije,Bushman , BardJ ,(2007) The role of wishful identificatinin the effects of violent video game on aggression in adolescent boys .development psychology , vol 43(4)

Adams , G.R.(1998) . Objective measure if identity of status , amanual on Theory and Test contraction . unpublished manuscript university of Guelph

Baumeister , Roy F. (ed.) The self in social psychology , pa : psychology press , 1999

Berzonsky , M.D .(2000) Identity processing styles , self – construction , and personal epistemic assumptions: A Social – congnitive perspective. Paper presented in the work shop “ Social cognition in Adolescence : Its Developmental significance “, Groningen , the Netherlands

Berzonsky , M.D,& Ferrari , J.R ,(1996) .Identity orientation and decisional strategies . personality and individual Difference . 20,597-606

Berzonsky , M.D. (2004) . Ego identity : A personal standpoint in a postmodern world . Identity : An International Journal of Theory and Research , 5(2);125-136

Berzonsky , M.D.(2005) . Identity status and identity processing style . and the transition to university . Journal of Adolescent Research 15,1,81-98

Burke  ,Peter J, identity processes and social  stress , op.cit; Peter J. Burke , An Identity model for network  exchang  . op .cit .;Jan E . stats , & Burke , Peter J. Identity theory and social identity theory . social psychology Quarterly , vol . 63, , No.3,2000

Burke, “Identity processes and social stress”,American sociological review ,vol50,pp.836-849,1991)

Edgar,A . et al,2003. Cultural Theory , the key Concepts , London , Rout ledge.

Erikson , e. H (1968) , Identity , Youth , and Crisis, New York : Norton

Feldman,R.s.2004, child Development, 3rd  ed  New Jersey: Prentice Hall

Gentil , D.A.Lynch ,P. J, Linder,J .R ,& walsh , D . A (2004) The effects of violent video game habits on adolescent hostility , aggressive behaviors , and school performance. Journal of Adolescense , 27,5-22

چکیده

پژوهشحاضر تحت عنوان عوامل موثر بر شکل گیری هویت ایرانی اسلامی دانش آموزان دوره ابتدایی از دیدگاه معاونین پرورشی شهر تهران  با هدف بررسی تاثیر والدین ، نظام آموزشی ، وسایل ارتباط جمعی ، همسالان و  انواع بازیها انجام گرفته است  جامعه آماری این پژوهش شامل1077 نفر خانم و آقا معاون پرورشی شهر تهران می باشد که ازمیان این جامعه آماری با استفاده  از جدول کرجسی و مورگان با روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی حجم نمونه میزان 285 نفر انتخاب گردیده است .جهت جمع آوری داده ها ازپرسشنامه محقق ساخته در دوبخش الف هویت ایرانی و ب هویت اسلامی استفاده شده است که به وسیله استاد راهنما و مشاورو کارشناسان و خبرگان اعتباریابی شده و سپس پایائی آن با اجرای مقدماتی ، از طریق آلفای کرونباخ برای بخش هویت ایرانی 96. وبرای بخش هویت اسلامی 93.وبرای کل پرسشنامه در مجموع 96.بدست آمده است .

پس از جمع آوری داده های حاصل از پرسشنامه به منظور آزمون فرضیه تحقیق  و به علت نا پارامتریک بودن داده ها علاوه بر آمارتوصیفی از آمار استنباطی ناپارامتریک خی دو (نیکویی برازش ) استفاده شده است .

نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق نشان میدهد که فرض اصلی تحقیق موردتایید می باشد ،و عوامل والدین ، نظام آموزشی ، وسایل ارتباط جمعی ، گروه همسالان و بازیها در شکل گیری هویت ایرانی اسلامی دانش آموزان ابتدائی تاثیر گذار است .

کلمات کلیدی : هویت ،هویت ایرانی – اسلامی ، شکل گیری ،عوامل موثر

 

فصل اول:

کلیات تحقیق

1-1 ) مقدمه

انسان به عنوان برترین موجود نظام خلقت ، دارای ویژگیهای ماهوی مشترک و غیر مشترک با سایر موجودات است . آنچه او را از سایر موجودات متمایز می سازد و با بخشیدن وجودی منحصر به فرد ، اورا برتر قرار می دهد ویژگیهای غیر مشترک یا ویژگیهای ماهوی خاص اوست ، که از جمله آنها می توان به عقل ، عقلانیت و معنویت اشاره کرد ، و البته هویت انسان نیز با این مولفه ها ارتباط مستقیم دارد. (مصطفی ملکیان ، 1386، 46) پس می توان گفت که ، موجودیت هر انسانی به فردیت او بستگی دارد هرچند میزان پیوند و روابط فرد با عوامل بیرونی همچون جامعه ، خانواده و بسترهای فرهنگی از عواملی هستند که در خود پنداره فرد اثرات قابل توجهی دارد . اگرچه افراد یگانه و متفاوت هستند ، اما خویشتن بطور کامل در اجتماع ساخته می شود؛ یعنی در فرایند اجتماعی شدن و در فرایندهای جاری تعامل اجتماعی باز تعریف می شود . به عبارتی رفتار انسانها تجلی افکار، اندیشه ها و نگرشهای آنان است و آنچه اندیشه ها و نگرشها را شکل می دهد “مفاهیم ” و” شبکه معنایی”  آنهاست . اگر بحران یا تضاد و تعارضی در رفتارها یا هویت یک فرد یا جامعه مشاهده می کنیم این تضاد و تعارض ابتدا از طریق شبکه معنایی مفاهیم ، به اندیشه و نگرش آنها راه یافته است . (داوود فیرحی ، 1386،3 )از سوئی دیگر هر کشوری ، به جهت داشتن فرهنگی خاص ،  دارای منابع هویتی خاص خود است و به تناسب سامان دهی این منابع هویتی و نوع تلقی ای که از جامعه و نظام بین الملل دارد ، میتواند در رشد و توسعه انسانی موثر باشد  . (محمود سریع القلم ، 1386 ،42 )در گزارش کنفرانس جهانی یونسکو که در مورد سیاستهای فرهنگی برگزار گردید ، تعریف نسبتا مناسبی از هویت به شرح ذیل ارائه شد که اهمیت و جایگاه هویت ، را بیان می دارد  :« هویت هستۀ مرکزی شخصیت فردی و جمعی انسان است و می تواند به اعمال و تصمیمات فردی و جمعی شکل داده و روندی را به وجود آورد که یک جامعه را در عین حفظ مشخصات خودش ، قادر به توسعه بسازد »(نسرین مصفا ، 1386 ، 212)با توجه به این مطلب و اینکه هویت و شکل گیری آن جریانی و فرایندی است نه مقطعی و آنی ، پرداختن به چگونگی شکل گیری هویت و  آگاهی از عوامل موثر بر آن در دوره هایی از زندگی  که نمود ظاهری هویت کمتر است اما مغز در حال دریافت و پردازش اطلاعات است  کاملا ضروری است . و هر روز غفلت موجب صرف وقت و هزینه بیشتر برای بازگردانی به روند طبیعی و مورد انتظار جامعه در هویت گیری می شود .

با توجه به مطالب فوق این پژوهش در راستای بررسی تاثیر عوامل موثر در شکل گیری هویت ایرانی – اسلامی در جامعه آماری انجام شده است که ضمن بحث های نظری به تحقیق میدانی نیز پرداخته شده است .

 1-2 ) بیان مساله تحقیق:

هویت وجه تمایز بین “من”،”ما”با “غیر”و دیگریست و احساسی است که تعلق فرد را به یک کشور ،جامعه و مجموعه خاص نشان می دهد (عماد افروغ ،1380) ، جنکینز هویت را شرط نخستین زندگی اجتماعی می داند و معتقد است که هویت فردی که وجه تمایز فرد از دیگران است  در جامعه تکوین می یابد . اجتماعی شدن نخستین و تعاملات اجتماعی که در همه ی طول عمر روی می دهد سبب می شود که افراد بتوانند در پرتو آنها  «خود»، را تعریف کنند . در عین حال خود ، مفهومی است پویا که در سراسر عمر تحول می یابد و در آن تعاریف درونی و بیرونی ترکیب می شوند . از دیدگاه او پیوند پویای ابعاد درونی و بیرونی ،سازنده خویش یا هویت است (جنکینز 1381، ترجمه یاراحمدی) لذا چگونگی تکمیل این پازل چندین قسمتی به علت بازتاب گسترده ای که  در زندگی بشری دارد همواره مورد توجه قرار می گیرد .اساسا امروزه صاحبنظران در تعریف هویت بر اکتسابی بودن آن تاکید دارند و معتقدند که در دوران گذشته و به علت ثبات بیشتر جوامع و یکدستی آنها هویت عمدتا انتسابی بودند اما امروزه به دلیل تحولات اجتماعی و افزایش توانمندیهای فردی در تکوین هویت و گسترش روابط فرد با گروها  ،شبکه ها و ساختارهای اجتماعی هویت به مساله و موضوعی مهم تبدیل شده است( هاوارد ،2000)

کشور ما ایران همواره تحت تاثیر دو جریان پرقدرت در تشکیل هویت بوده است یکی وطن و دیگری دین .این دو جریان در تمامی  استنادات و مدارک به دست آمده  از  ایران کهن همواره با یکدیگر  همراه  بوده اند  و هیچگاه از یکدیگر جدا نشده اند  ، شاید در دوره ای یکی بر دیگری اولویت یافته اما  هیچگاه به تنهایی مطرح نبوده اند ، این امر موجب می شود که مولفه های تاثیر گذار در دو بعد ذکر شده شناسائی شوند در این راستا این پژوهش سعی برآن دارد تا با استفاده از بررسی مقالات و پژوهشهای انجام شده در زمینه هویت ایرانی  اسلامی ضمن  معرفی هویت اسلامی ایرانی عوامل تاثیرگذار شکل پذیری هویت ایرانی اسلامی را شناسایی نماید و به این سوال پاسخ دهد که :

عوامل تاثیر گذار در  شکل پذیری هویت ایرانی اسلامی در دانش آموزان مقطع ابتدایی کدامند ؟

1-3 ) اهمیت موضوع تحقیق و انگیزه انتخاب آن :

موضوع هویت از جمله موضوعاتی است که در طول تاریخ بشر همواره مورد توجه انبیاء الهی ، فیلسوفان ، سیاستمداران ، جامعه شناسان ، روان شناسان ، انسان شناسان و … بوده است . خداوند متعال در قرآن کریم می فرمایند : «ای مردم ، ما همه شمارا از یک مرد و زن آفریدیم و شمارا در قبیله های کوچک و بزرگ قرار دادیم تا همدیگر را بشناسید» (حجرات 13)خداوند در این آیه هدف از خلقت انسان را شناخت خود و دیگران بیان فرموده که انسان با شناخت خود و دیگران ، به وجود اشتراک و افتراق با دیگران پی می برد و تمایزی میان خود و دیگران قایل می شود ؛همین تمایز است که نظام فکری و ارزشی او را خلق کرده و سبب می شود . ضرورت بحث از هویت در این است که داشتن تعریفی از خود اولین قدم در ایفای نقش و از مقدمات انسان بودن است ، از ابتدای ظهور برکره خاکی ، انسان مرتب از کیستی و چیستی خود پرسیده است (فرهنگ رجایی ،1386 ) و ازدیگر ابعاد مانند روانشناسی که شکل گیری هویت را از دوران کودکی به جهت جلوگیری از بحران های هویت که در سنین نوجوانی گریبانگیر نوجوانان و جوانان خواهد بود ، لازم می داند  و از بعد جامعه شناسی نیز اریک فروم از بحران هویت به عنوان بزرگترین مشکلات فلسفه جدید نام می برد و وایتهد از آن به عنوان فقدان هویت و به تعبیری که از آن امروزه برای ازخود بیگانگی به کار می رود اشاره دارد (شرفی ،1380 ،2 )از سوئی دیگر جهان در طی دو دهۀ اخیر ، شاهد پدیده ای به نام « جهانی شدن » بوده است . این پدیده نه تنها بر اقتصاد و سیاست بلکه بر فرهنگ ملت ها نیز تاثیر گذاشته و نگرش ها ، ارزش ها ، باورها ، آداب و رسوم و حتی نوع پوشش مردم را تغییر داده است. ( مهدی گلشنی ، رضا غلامی ،1387،3)پس قابل پیش بینی است که اگر این پدیده فرهنگ را که اصلی ترین مولفه هویت می باشد را تحت تاثیر قرار می دهد جریان شکل گیری هویت را نیز تحت تاثیر خود در آورد .با توجه به آنچه گفته شد و اینکه در کشور ما در  کلیه اسناد راهبردی کشور به مساله هویت ایرانی اسلامی توجه خاصی شده است و تاکید بسیار مدیریت بنیادی کشور به ترسیم و تدوین هرچه سریعتر الگوی اسلامی ایرانی می باشد، این انگیزه در پژوهشگر به وجود آمد که در پی یافتن عوامل شکل دهی هویت ایرانی اسلامی برآید  چرا که با شناسایی عوامل تاثیر گذار بر این مقوله بسیار مهم ،والبته در گام بعد، برنامه ریزی های کوتاه مدت و بلند مدت ، در جهت تحقق و دستیابی دانش آموزان کشورمان به هویت اصیل ایرانی و اسلامی دست یابیم . بدین جهت پژو هشگر ،با استفاده از مفاهیم و نظریات علوم مختلف ، به بررسی مجراهای شکل گیری جریان هویت در میان دانش آموزان می پردازد . جریانی که پایان ناپذیر است و در طول عمر فرد تکمیل می شود اما قسمت پایۀ آن ، در دوران کودکی و نوجوانی شکل می گیرد.  پس چه بهتر که این مسیر طولی همراه با عرضی در خور موضوع و آینده ساز باشد از این رو عوامل خانواده ، نظام آموزشی ، رسانه و ارتباطات جمعی ، گروهای همسالان و انواع بازیها که شایستۀ دورۀ سنی موردین پژوهش است ، از طریق معاونین پرورشی که بنا به وظیفه خود  با این کودکان ارتباط تنگاتنگ  تربیتی دارند و راههای نفوذ در آنان را به تجربه فراگرفته اند مورد سنجش و نظر سنجی قرار گرفته است

مولوي راجع به اينکه هرچه انسان بزرگ تر مي شود صفات او قوي تر و ريشه دارتر مي گردد مثلي مي آورد آنجا که، مردي خاري درمعبرکاشت و مردم ازاين بوته خار در رنج بودند.او قول داد که سال ديگر آن را بکند و سال ديگر نيز کار ، را به سال بعد موکول کرد و سال هاي بعد نيز به همين ترتيب عمل کرد. ازطرفي، درخت، سال به سال ريشه دارتر مي شد و خارکن ضعيف تر مي گرديد. يعني ميان رشد درخت و قوت او نسبت معکوس برقرار بود.حالات انسان نيز مانند خاربُن و خارکن است. روز به روز صفات درانسان ريشه هاي عميق تري پيدا مي کند و اراده ي انسان را ضعيف تر مي کند، بنابراين قدرت يک جوان دراصلاح نفس خود ، از يک پير بيشتراست. (مرتضي مطهري،1371، 79-80)
سعدي نيزمي گويد:

چوب تر را چنان که خواهي پيچ ، نشود خشک جز به آتش راست
هرکه درخورديش ادب نکنند، در بزرگي ادب از او برخاست
مولوي و سعدي نيزبراين عقيده هستند که آموختن فضايل و تربيت فرزندان بايد از سنين کودکي آغاز شود زيرا دراين سنين آمادگي و صلاحيت هاي لازم براي امرتربيت در آنان به ميزان کافي وجود دارد.
وقتي محورتربيت، عمق بخش ملیت و تقوي ديني درکودکان و نوجوانان باشد،مسلماً فرزندان ازهرنوع آسيب هاي اخلاق و اجتماعي مصون مي مانند زيرا که بسياري از شرارت هاي افراد ناشي از نداشتن تربيت اصیل مي باشد و دروني شدن ارزش ها باعث مي شود آنان دربرابر اين انحرافات مقاومت بيشتري داشته باشند. والدين و مربيان اگر بخواهند کودکان را با خود ملی و مذهبی  آشنا کنند و اين امر را در آنان دروني سازند،بايد از سنين کودکي و نوجواني شروع کنند،چرا که فردا ديراست.

1-4 ) هدف کلی تحقیق

بررسی تاثیر والدین ، نظام آموزشی ، رسانه ،گروه همسالان و بازی ها در شکل گیری هویت ایرانی و اسلامی دانش آموزان دوره ابتدایی جهت ارائه پیشنهادهای موثر

1-5 ) اهداف جزیی تحقیق

1-بررسی تاثیر تحصیلات والدین در شکل گیری هویت ایرانی دانش آموزان دوره ابتدایی

2- بررسی تاثیر تحصیلات والدین در شکل گیری هویت اسلامی دانش آموزان دوره ابتدایی

3- بررسی تاثیر عرق ملی والدین  در شکل گیری هویت ایرانی دانش آموزان دوره ابتدایی

4-بررسی تاثیر اعتقادات شخصی والدین در شکل گیری هویت اسلامی  دانش آموزان دوره ابتدایی

5-بررسی تاثیر صلاحیتهای حرفه ای  معلم در شکل گیری هویت ایرانی دانش آموزان دوره ابتدایی

6- بررسی تاثیر صلاحیتهای حرفه ای  معلم در شکل گیری هویت ایرانی دانش آموزان دوره ابتدایی

7- بررسی تاثیر برنامه درسی در شکل گیری هویت ایرانی دانش آموزان دوره ابتدایی

8- بررسی تاثیر برنامه درسی در شکل گیری هویت ایرانی دانش آموزان دوره ابتدایی

9- بررسی تاثیر وضعیت ظاهری و فیزیک مدرسه در شکل گیری هویت ایرانی دانش آموزان دوره ابتدایی

10- بررسی تاثیر وضعیت ظاهری و فیزیک مدرسه در شکل گیری هویت اسلامی دانش آموزان دوره ابتدایی

11- بررسی تاثیر برنامه های خاص کودکان در تلویزیون در شکل گیری هویت ایرانی دانش آموزان دوره ابتدایی

12- بررسی تاثیر برنامه های خاص کودکان در تلویزیون در شکل گیری هویت اسلامی دانش آموزان دوره ابتدایی

13- بررسی تاثیر مجلات و کتابهای خاص کودکان در شکل گیری هویت ایرانی دانش آموزان دوره ابتدایی

14- بررسی تاثیر مجلات و کتابهای خاص کودکان در شکل گیری هویت اسلامی دانش آموزان دوره ابتدایی

15- بررسی تاثیر اینترنت و رایانه در شکل گیری هویت ایرانی دانش آموزان دوره ابتدایی

16- بررسی تاثیر اینترنت و رایانه در شکل گیری هویت اسلامی  دانش آموزان دوره ابتدایی

17- بررسی تاثیر گروه همسالان در شکل گیری هویت ایرانی دانش آموزان ابتدایی

18- بررسی تاثیر گروه همسالان در شکل گیری هویت اسلامی  دانش آموزان ابتدایی

19- بررسی تاثیر بازیهای سنتی در شکل گیری هویت ایرانی دانش آموزان ابتدایی

20- بررسی تاثیر بازیهای سنتی در شکل گیری هویت اسلامی دانش آموزان ابتدایی

21- بررسی تاثیر بازیهای رایانه ای در شکل گیری هویت ایرانی دانش آموزان ابتدایی

22- بررسی تاثیر بازیهای رایانه ای در شکل گیری هویت اسلامی  دانش آموزان ابتدایی

1-6  ) فرضیه اصلی :

والدین ، نظام آموزشی ، گروه همسالان و بازیها در شکل گیری هویت ایرانی – اسلامی دانش آموزان  دوره ابتدایی تاثیر دارند.

1-7 ) فرضیه های فرعی :

1- تحصیلات والدین در شکل گیری هویت ایرانی دانش آموزان دوره ابتدایی تاثیر دارد

2- تحصیلات والدین در شکل گیری هویت اسلامی دانش آموزان دوره ابتدایی تاثیر دارد

3- عرق ملی والدین  در شکل گیری هویت ایرانی دانش آموزان دوره ابتدایی تاثیر دارد

4- اعتقادات شخصی والدین در شکل گیری هویت اسلامی  دانش آموزان دوره ابتدایی تاثیر دارد

5- صلاحیتهای حرفه ای  معلم در شکل گیری هویت ایرانی دانش آموزان دوره ابتدایی تاثیر دارد

6- صلاحیتهای حرفه ای  معلم در شکل گیری هویت ایرانی دانش آموزان دوره ابتدایی تاثیر دارد

7- برنامه درسی در شکل گیری هویت ایرانی دانش آموزان دوره ابتدایی تاثیر دارد

8- برنامه درسی در شکل گیری هویت ایرانی دانش آموزان دوره ابتدایی تاثیر دارد

9- وضعیت ظاهری و فیزیک مدرسه در شکل گیری هویت ایرانی دانش آموزان دوره ابتدایی  تاثیر دارد

10- وضعیت ظاهری و فیزیک مدرسه در شکل گیری هویت اسلامی دانش آموزان دوره ابتدایی  تاثیر دارد

11- برنامه های خاص کودکان در تلویزیون در شکل گیری هویت ایرانی دانش آموزان دوره ابتدایی تاثیر دارد

12- – برنامه های خاص کودکان در تلویزیون در شکل گیری هویت اسلامی دانش آموزان دوره ابتدایی تاثیر دارد

13- – مجلات و کتابهای خاص کودکان در شکل گیری هویت ایرانی دانش آموزان دوره ابتدایی تاثیر دارد

14- مجلات و کتابهای خاص کودکان در شکل گیری هویت اسلامی دانش آموزان دوره ابتدایی تاثیر دارد

15- اینترنت و رایانه در شکل گیری هویت ایرانی دانش آموزان دوره ابتدایی تاثیر دارد

16- اینترنت و رایانه در شکل گیری هویت اسلامی  دانش آموزان دوره ابتدایی تاثیر دارد

17- گروه همسالان در شکل گیری هویت ایرانی دانش آموزان ابتدایی تاثیر دارد

18- گروه همسالان در شکل گیری هویت اسلامی  دانش آموزان ابتدایی تاثیر دارد

19- بازیهای سنتی در شکل گیری هویت ایرانی دانش آموزان ابتدایی تاثیر دارد

20- بازیهای سنتی در شکل گیری هویت اسلامی دانش آموزان ابتدایی تاثیر دارد

21- بازیهای رایانه ای در شکل گیری هویت ایرانی دانش آموزان ابتدایی تاثیر دارد

22- بازیهای رایانه ای در شکل گیری هویت اسلامی  دانش آموزان ابتدایی تاثیر دارد

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه بررسي نقش دانشگاه در شکل گيري هويت دانشجويان
 • پايان نامه بررسي رابطه سبک هاي دلبستگي و سبک هاي هويت با سلامت روان و پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
 • پايان نامه بررسي رابطه بين ادراک از خدا و هويت اجتماعي در سبک زندگي دانشجويان وکارکنان دانشگاه
 • پايان نامه رابطه ي هويت ديني با شادماني در دانشجويان
 • پايان نامه بررسي ‌رابطة فضاي‌ مجازي ‌ و عامگرايي‌ کاربران‌ اينترنت
 • برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122