پايان نامه بررسي عوامل مرتبط با کيفيت زندگي و تصوير ذهني از جسم خويش در زنان مبتلا به سرطان پستان در مراکز آموزشي و درماني

تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

پايان نامه بررسي عوامل مرتبط با کيفيت زندگي و تصوير ذهني از جسم خويش در زنان مبتلا به سرطان پستان در مراکز آموزشي و درماني  یکی از پایان نامه و تحقیق های جامع و کامل و دارای منابع معتبر می باشد این پایان نامه دارای 161 صفحه به صورت فایل ورد و قابل ویرایش می باشد که جهت دریافت و دانلودمتن کامل پايان نامه بررسي عوامل مرتبط با کيفيت زندگي و تصوير ذهني از جسم خويش در زنان مبتلا به سرطان پستان در مراکز آموزشي و درماني  بر روی گزینه خرید انتهای ایمیل کلیک نمائید پس از وارد نمودن اطلاعات مربوطه و پرداخت قادر به دانلود متن کامل پایان نامه مربوطه می باشد همچنین لینک پایان نامه همان لحظه به ایمیل شما ارسال می گردد.

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات
1-1 مقدمه (بیان مسئله)      2
1-2 اهداف پژوهش (هدف کلی و اهداف ویژه)     8
1-3 سوالات پژوهش یا فرضیه ها     9
1-4 تعاریف واژه ها    10
1-5 پیش فرض      12
1-6 محدودیت های پژوهش      13
فصل دوم : زمینه و پیشینه تحقیق
2-1 چهارچوب پژوهش      15
2-2 مروری بر مطالعات انجام شده      46
فصل سوم : روش اجرای تحقیق
3-1 نوع پژوهش      61
3-2 جامعه پژوهش      61
3-3 روش نمونه گیری      61
3-4 مشخصات واحدهای مورد پژوهش     62
3-5 محیط پژوهش      63
3-6 ابزار و روش گردآوری اطلاعات      63
3-7 تعیین اعتبار و اعتماد علمی ابزار      65
3-8 روش تجزیه و تحلیل داده ها      66
3-9 ملاحظات اخلاقی      68
فصل چهارم : نتایج تحقیق
4-1 یافته های پژوهش      70
4-2 جداول و نمودارها      71
فصل پنجم : بحث و بررسی یافته ها
5-1 بحث و تفسیر نتایج پژوهش      95
5-2 نتیجه گیری نهایی      119
5-3 کاربرد یافته ها و پیشنهادات برای پژوهش های بعدی      122
منابع و مآخذ :
فهرست منابع      125
پیوست ها
چکیده انگلیسی

منابع:

مردانی، م .، شهرکی، ع .، ” ارتباط سلامت رواني و كيفيت زندگي در بيماران سرطاني”. مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد، 1389، دوره 18 شماره 2، ص : 117 – 111 .

Siegel R., Naishadham D., Jemal, A. Cancer statistics, 2012. CA: A Cancer Journal for Clinicians, 2012, 62(1); 10–29.

کرمی، الف.، فلاحت پیشه، ف.، جهانی، ح.، بیرقدار، ن. ˜”کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان در قزوین”. مجله دانشگاه علوم پزشکی قزوین، 1389، سال 14 شماره3، ص: 86-80.

حيدري، س.، سلحشوريان، آ.، رفيعي، ف.،  حسيني، ف.، ارتباط حمايت اجتماعي درك شده و اندازه شبكه اجتماعي با ابعاد كيفيت زندگي بيماران مبتلا به سرطان. فصلنامه علمي  پژوهشي فيض، 1387، دوره 12 شماره 2، ص: 22-15.

پور کیانی ، م.، حضرتی، م.، عباس زاده،ع.، جعفری، پ.، صادقی، م.، دژبخش، ط .، ] و همکاران [.” آيا نوتواني در بهبود کيفيت زندگي مبتلايان به سرطان پستان مؤثر است؟”. فصلنامه پايش، ١٣88، سال 9 شماره 1، ص: 61 –

Anagnostopoulos F., Myrgianni S., Body Image of Greek Breast Cancer Patients Treated with Mastectomy or Breast Conserving Surgery. J Clin Psychol Med Settings, 2009; 16; 311–321.

American cancer society. Detailed Guide: breast cancer what are the key statistics for breast cancer? American cancer society resource information, may 16, 2008.(online)

Reich M., Lesur A., Chevallier CP., Depression, quality of life and breast cancer: a review of the literature. Breast Cancer Res Treat, 2008; 110; 9–17.

Cloudia R., Commiskey P., socioeconomic factors and breast carcinoma in multi cultural women. Cancer, 2000, 88(5); 1256 – 62.

Palmer GR., Adams.campbll LL., Wise LA., Rosenberg1 L., a prospective study of body size and breast cancer in black women. Cancer epidemiol biomarkers prev, 2007; 16; 1795-1802.

Pakseresht S. breast cancer: study of quality of life, health seeking behavior and cost. Thesis submitted to the University of Delhi for the degree of doctor of philosophy (PhD), 2009;1-238.

Pakseresht S., Ingle GK, Bahadur AK., Ramteke VK., Singh MM., Garg S., Agarwal PN., Risk factors with breast cancer among women in Delhi. Indian Journal of Cancer 2009, 46(2); 132-8.

So W., Marsh G ., Ling W ., Leung F .,  Lo J ., Yeung M .,  Li G ., Anxiety, depression and quality of life among Chinese breast cancer patients during adjuvant therapy. European Journal of Oncology Nursing, 2010; 14; 17–22.

فصيحي هرندي، ط.، انوشه، م.، غفراني پور، ف.، منتظري، ع.، احمدي، ف .، محمدي، ع.،]و همکاران [.”کيفيت زندگي زنان مبتلا به سرطان پستان: يک مطالعه کيفي”. فصلنامه پايش، 1390، سال 11 شماره 1، ص:81-73.

آقابراری ، م.، احمدی، ف.، محمدی، ع.، حاجی زاده، الف.، فراهانی، ع.، “ابعاد جسمی، روحی روانی واجتماعی کیفیت زندگی در زنان مبتلا به سرطان پستان تحت شیمی درمانی”. پژوهش پرستاری ،1385 دوره 1 شماره 3 ، ص:55 -65.

حیاتی، ف.، شاهسواری، آ.، محمودی، م.، “بررسی ارتباط آسایش روانی با مشخصات فردي زنان مبتلا به سرطان پستان مراجعه کننده به بیمارستان هاي وابسته به دانشگاههاي علوم پزشکی شهر تهران”. فصلنامه بیماري هاي پستان ایران، 1388، سال 2 شماره 1 ، ص: 28-23.

فاضل، الف.، تیرگری، ب.، مخبر، ن.، کوشیار، م م .، اسماعیلی، ح.، “بررسي تأثير ماستكتومي بر خلق و كيفيت زندگي در مبتلايان به سرطان پستان”. مجله دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتی-درماني شهيد صدوقي يزد، 1387، دوره 16شماره 3 ، ص: 36 – 28 .

عابدیان کاسگری ، ˜ک .، شاه حسینی، ز.، عادلی ، ح.، “باورهای بهداشتی زنان به انجام ماموگرافی در مراجعه کنندگان به مراکز بهداشتی درمانی شهرساری”. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران ،1385، دوره16 شماره 54 ، ص:90-98.

اکبرزاده ، م.، زنگی آبادی، م.، معطری، م.، طباطبایی، ح.، “مقایسه تاثیر آموزش خودآزمایی پستان توسط همسالان و پرسنل بهداشتی بهداشتی بر آگاهی و نگرش دانشجویان”. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، 1387 ، دوره 8 شماره 2، ص: 195- 203 .

چکیده

مقدمه: سرطان پستان شایع ترین سرطان در میان زنان می باشد. استرس ناشی از تشخیص بیماری، درمان و عوارض جانبی آن از عوامل تاثیر گذار بر ˜کیفیت زندگی و تصویر ذهنی می باشند. در نتیجه بررسی عوامل مرتبط با کیفیت زندگی و تصویر ذهنی حائز اهمیت است.

هدف: هدف از این مطالعه تعیین ˜کیفیت زندگی و تصویر ذهنی و عوامل مرتبط با آن در بیماران مبتلا به سرطان پستان بود.

مواد و روش ها: این مطالعه توصیفی تحلیلی روی 170 زن مبتلا به سرطان پستان در مراکز آموزشی و درمانی شهر رشت در سال 91-1390 انجام شد. داده ها توسط —پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک، ˜کیفیت زندگی مرتبط با سلامت (WHOQOL-BREF)، ˜کیفیت زندگی اختصاصی(EORTC-BR23) و تصویر ذهنی(BIS) جمع آوری شد، و با استفاده از نرم افزارSPSS16 و آمار توصیفی و تی-تست، آنوا، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی تجزیه و تحلیل شد.

نتایج: نتایج نشان داد که میانگین سنی نمونه ها 04/10±67/50 بود. همچنین میانگین نمره ˜کیفیت زندگی مرتبط با سلامت07/9±65/48، ˜کیفیت زندگی اختصاصی91/6±81/78 و تصویر ذهنی38/5±6/8 بود. بررسی عوامل مرتبط با ˜کیفیت زندگی و تصویر ذهنی نشان داد که براساس رگرسیون چند متغیره وضعیت تاهل، شغل، نوع جراحی پستان با ˜کیفیت زندگی مرتبط با سلامت، نوع جراحی پستان با ˜کیفیت زندگی اختصاصی و سن، مدت تشخیص بیماری و نوع جراحی پستان با ˜تصویر ذهنی ارتباط آماری معنی داری داشت (05/0>P).

نتیجه گیری: کیفیت زندگی مرتبط با سلامت در حیطه سلامت روان و ˜کیفیت زندگی اختصاصی در مقیاس عملکردی در حیطه دورنمای آینده و در مقیاس علایم در حیطه عوارض درمان از سایر حیطه ها حتی بطور میانگین پس از گذشت 2 سال از تشخیص بیماری پایین تر بودند. تصویر ذهنی بیماران مثبت بود. همچنین عوامل مرتبط با ˜کیفیت زندگی و تصویر ذهنی بیماران شامل سن، وضعیت تاهل، شغل، مدت تشخیص بیماری و نوع جراحی بودند.

کلید واژه ها : ˜ تصویر بدن، زنان، سرطان پستان، کیفیت زندگی، مراقبت پرستاری

فصل اول

بیان مسئله :

 سرطان[1] به عنوان يكي از مهم ترين بيماري هاي قرن حاضر و سومين علت مرگ و مير بعد از بيماري هاي قلب و عروق و سوانح و حوادث مطرح است. در حال حاضر سالانه بيش از 7 ميليون نفر (13% از همه مرگ ها) در دنیا در اثر ابتلا به سرطان جان خود را از دست مي دهند و 5/10 میلیون مورد جدید بدخیمی بروز می کند (1). درسال 2012 حدود 1638910 مورد جدید از بیماری سرطان در امریکا تشخیص داده شده، و 577190 مورد مرگ از سرطان گزارش شده است (2). در ایران نیز سالانه بیش از 70 هزار مورد جدید از سرطان تخمین زده می شود و به عنوان سومین عامل مرگ و میر در ایران سالانه بیش از 30 هزار نفر قربانی می گیرد (3 و 4).

از سویی شایعترین سرطانها در مردان به ترتیب پروستات، ریه، برونش، کولون و رکتوم (مسئول 50 % همه سرطان ها در مردان) و در زنان به ترتیب پستان، ریه، برونش و کولورکتال (مسئول 51 % همه سرطانها در زنان) هستند. از این میان در جهان سرطان پستان[2] یک سوم (32 درصد) سرطان ها را در زنان تشکیل می دهد (2). سالانه حدود يک ميليون بيمار مبتلا به سرطان پستان در جهان شناسايي مي شوند و علت مرگ و مير حدود 370 هزار نفر از زنان مبتلا به سرطان، سرطان پستان است. همچنین پس از سرطان ریه دومین علت رایج مرگ از سرطان ها (15%) می باشد (5 و 6). شیوع سرطان پستان در مناطق جغرافیایی مشخص نشان داده است که در کشورهای غربی بیشترین و در کشورهای آسیایی و افریقایی کمترین حد می باشد. میزان سرطان پستان در امریکا بیشترین مقدار را در جهان داشته و نزدیک به 30% همه سرطان ها در زنان را شامل می شود (7). در اروپا سرطان پستان مسئول حدود 9/28 % سرطان ها و 8/7 % مرگ در سال 2006 بوده است (8)، و در امریکا حدود 229060 مورد جدید و 39920 مرگ از سرطان پستان در سال 2012 گزارش شده است (2). طی بررسی های انجام شده در امریکا از هر 8 زن 1 نفر و در اروپا از هر 11 زن یک نفر به سرطان پستان مبتلا می شوند (9).

سرطان پستان هم در کشورهای توسعه یافته و هم در کشورهای درحال توسعه در حال افزایش است و این افزایش در چندین کشور آسیایی که غربی شدن[3] سبک زندگی[4] در آنها مشاهده می شود، سریع است (2و10). هم چنین سرطان پستان رایج ترین بدخیمی در زنان کشورهای آسیایی گزارش شده است (11). به طوریکه در هند سالانه حدود 100000 بیمار با سرطان پستان تشخیص داده می شود (12)، و میزان بروز سرطان پستان در هنگ کنگ 1 در 20 زن  بوده (13) وگزارش انجمن سرطان ايران در سال 2006  نيز نشان مي دهند که ۲۵ درصد از کل سرطان ها را، در زنان ايراني، سرطان پستان تشکيل مي دهد (5)، و میزان بروز سرطان پستان 22 و شیوع آن120 در صد هزار جمعیت زن بالای 30 سال می باشد (14). براساس آمار وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی سالانه 7 هزار نفر به سرطان پستان مبتلا می شوند و اکنون حدود 40 هزار مبتلا به این سرطان در ایران وجود دارد، و همچنین میزان ابتلا به سرطان پستان در ایران یک به 10 زن می باشد (15 و 16 و 17).

بر اساس آمار معاونت بهداشتی استان گیلان در سال 1381 تعداد مبتلایان به سرطان پستان 114 نفر بوده و سرطان پستان جزء چهارمین سرطان شایع در استان بود. در حالیکه تعداد مبتلایان به این بیماری در سال 1387 در این استان به 253 نفر رسیده، که از این میان 95 درصد را زنان تشکیل می دادند. سرطان پستان پس از سرطان های دستگاه گوارش جزء شایع ترین سرطان ها در استان گزارش شده است.

بررسی ها نشان می دهد که مبتلایان به سرطان پستان در ایران 10 سال جوانتر از مبتلایان به این بیماری در کشورهای غربی هستند (15)، انجمن سرطان امریکا[5] میانگین سنی تشخیص سرطان پستان را 61 سال ذکر کرده اما متاسفانه شایع ترین سن مرگ و میر ناشی از سرطان پستان در ایران 40- 49 سال است. در حالیکه در کشورهای پیشرفته بعد از یائسگی[6] است بنابراین ایران حداقل یک دهه پایین تر از کشورهای پیشرفته است (18)، به طوریکه يك سوم مبتلايان به سرطان پستان (36 درصد) كمتر از 50 سال و 44/20 درصد آنها کمتر از 30 سال سن دارند (19). علی رغم شیوع بالای سرطان پستان میزان مرگ و میر در 15 سال اخیر کاهش یافته است (20 و 21). ميزان مرگ ومير سرطان پستان در آمريكا به صورت قابل توجهي، از 1/33 به ازای هر 100000 زن در سال 1990 به 7/26 در سال 2000 کاهش یافته است (22). بطوریکه سرطان پستان اکنون مسئول مرگ 1 در 35 زن مبتلا می باشد، که می توان علت کاهش مرگ و میر ناشی از سرطان پستان را تشخیص زودهنگام سرطان در مراحل اولیه و پیشرفت در درمان سرطان پستان و افزایش آگاهی دانست (11).

درمان سرطان پستان شامل جراحی[7]، شیمی درمانی[8]، پرتودرمانی[9] و هورمون درمانی[10] است که به تنهایی یا به صورت ترکیبی مورد استفاده قرار می گیرد (23). معمولا جراحی به عنوان درمان اولیه و شیمی درمانی و رادیوتراپی به عنوان درمان های کمکی[11] برای جلوگیری از متاستاز و افزایش میزان بقای دراز مدت بیماران در سرطان پستان استفاده می شود (13).

تشخیص و درمان سرطان، تجربه اي همراه با استرس و اضطراب می باشد. سرطان پستان نیز به عنوان یک بیماری تهدید کننده زندگی رویدادی استرس- زا می باشد، همچنین زنان مبتلا با درمان هایی مثل شیمی درمانی، رادیوتراپی و عمل جراحی و عوارض جانبی ناخوشایندي مثل ریزش مو، حالت تهوع، ادم لنفاوي، تغییرات پوست پستان و مشکلات جنسی مواجه می شوند. درمان هاي طولانی، توانایی زنان را در برقراري نقش اجتماعی یا به عنوان زن خانه دار یا شاغل، مورد تهدید قرار می دهد. سطح بالاي استرس، تأثیر منفی طولانی مدتی بر خود باوري زنان دارد که نهایتاً تأثیر نامطلوبی بر عملکرد خانوادگی، نقش زناشویی و نیز پائین آمدن سطح کیفی زندگی آنان می گذارد (16 و 24). بنابراین بیماران مبتلا به سرطان و بیماری های مزمن احتمالا مشکلات تطابقی زیادی با بیماری و درمان آن داشته و با چالش های زیادی برای حفظ کیفیت زندگی[12] مطلوب خود مواجه هستند (25). بطور کلی عمده مسائل و مشكلاتي كه به طور معمول كيفيت زندگي مبتلايان به سرطان را تحت تأثير قرار مي دهد شامل آثار رواني و عاطفي ناشي از ابتلا به بيماري، اقدامات تشخيصي و درماني، استرس، درد، افسردگي، آثار بيماري بر روابط خانوادگي، زناشويي و اجتماعي، مسائل اقتصادي ناشي از بيماري، مشكلات تغذيه اي و عوارض ناشي از درمان مي باشد (26).

امروزه پیشرفت های تشخیص و درمان سرطان به بیماران این اجازه را داده است که از طول عمر بیشتری برخوردار باشند، که این افزایش بقا مشکلاتی را در سازگاری های روان شناختی و پایین تر آمدن کیفیت زندگی آنها بوجود آورده است (27). سرطان در ابعاد مختلف بر كيفيت زندگي بيماران به درجات متفاوت تأثير مي گذارد، در واقع بیماران مبتلا به سرطان پستان مشکلات زیادی را در ابعاد مختلف کیفیت زندگی شامل عملکرد عاطفی و اجتماعی در طی درمان و بعد از آن تجربه می کنند (24). بین بیماری و کیفیت زندگی ارتباط متقابلی وجود دارد. هدف اولیه از درمان بیماری های مزمن تقویت کیفیت زندگی از طریق کاهش اثرات بیماری است. در نتیجه بررسی وضعیت کیفیت زندگی در این بیماران از شاخص های مهم درمانی و مراقبتی در سراسر جهان محسوب می گردد (28).

اگرچه مداخلات پزشکی در تغییر کیفیت زندگی موثر است، ولی بخشی از این تغییرات مربوط به ویژگی های جمعیتی و اجتماعی، روان شناسی و فرهنگی است (10). در نتیجه درک از نگرانی های ˜کیفیت زندگی برای این بیماران و عوامل مرتبط با ˜کیفیت زندگی از الویت های مهم تیم سلامت می باشد. این مسئله می تواند در تصمیم گیری های مربوط به درمان مفید باشد (29). عدم کنترل مناسب عوارض و مشکلات ناشی از سرطان پستان سبب تشدید اثرات منفی بر کیفیت زندگی بیماران شده و ممکن است هر نوع مزیت افزایش بقا را به دلیل افزایش هزینه های عوارض جانبی خنثی کند. این مسئله بیانگر نیاز این بیماران به مراقبت های کامل و جامع جسمی و روانی و اجتماعی است تا اینکه بتوانند از یک زندگی با کیفیت مناسب برخوردار شوند (15).

تصویر ذهنی از جسم خویش[13] (تصویر بدنی) یک امر ذهنی است که شخص در هر لحظه از بدن خود دارد و مبتنی بر ادراکات فعلی وگذشته فرد است (30)، که در زنان تحت تاثیر تغییرات جسمی و روانی ناشی از درمان های سرطان پستان قرار می گیرد (31 و32 و33).

در مطالعات زیادی اشاره شده است که کیفیت زندگی و تصویر ذهنی در بیماران مبتلا به سرطان پستان پایین تر از افراد سالم می باشد (6 و 13 و 33)، با توجه به اهمیت کیفیت زندگی و تصویر ذهنی در بیماران مبتلا به سرطان پستان، به علت افزایش شیوع این بیماری، افزایش تعداد بازماندگان، و اینکه زنان به عنوان مادر و همسر نقش مهمی را در خانواده دارند (34)، بهبود مشکلات جسمی و روانی ناشی از بیماری نه تنها باعث بهبود بقای آنان می شود، بلکه سبب افزایش ˜کیفیت زندگی و انسجام بیشتر ساختار خانواده می گردد (15). از این رو در نظر گرفتن عوامل مرتبط با آنها نکته مهمی در ارزیابی و اثر بخشی درمان و روند بیماری در این بیماران محسوب می گردد. کیفیت زندگی یک ساختار چند بعدی در ابعاد مختلف (عملکردی، اجتماعی، روانی و عاطفی) را مورد بررسی قرار می دهد (3)، تصویر ذهنی نیز دارای ساختاری چند بعدی و پیچیده می باشد، که تحت تاثیر عوامل فرهنگی، اجتماعی، خانوادگی و فردی قرار می گیرد، این پارامترها شاخص های مهمی از عملکرد بیمار را بعد از تشخیص و درمان سرطان نشان می دهند (33). از شایع ترین عواملی که در مطالعات ارتباط شان با کیفیت زندگی و تصویرذهنی مورد بررسی قرار می گیرد متغیرهای دموگرافیک مانند سن، عوامل اجتماعی، مسائل مربوط به درمان مانند نوع جراحی، درمان های کمکی و طول مدت پیگیری می باشند. که در مطالعات مختلف روی بیماران مبتلا به سرطان نتایج متفاوتی نیز از تاثیر عوامل ذکر شده روی کیفیت زندگی و تصویر ذهنی این بیماران به دست آمده است (29 و35 و 36 و 37 و 38). به نحوی که از نظر نوع درمان جراحی کیفیت زندگی و تصویر ذهنی پایین تری در افراد تحت ماستکتومی نسبت به جراحی نگهدارنده پستان ˜ گزارش شده است (6 و17 و 39). برخلاف نتایج ذکر شده برخی از تحقیقات نشان دادند که ˜کیفیت زندگی و تصویر ذهنی در بیماران مبتلا به سرطان پستان تغییر منفی نکرده یا دچار آسیب خفیفی شده است (31 و 40 و 41)، و برخی از آنها نیز بیان داشتند که ˜کیفیت زندگی در گروه تحت ماستکتومی از گروه جراحی نگهدارنده پستان بالاتر بوده و جراحی نگهدارنده تاثیری در تصویر ذهنی این بیماران نداشته است (31و42). در مورد طول مدت پیگیری و ابتلا به بیماری نیز برخی پژوهش ها نشان دادند که فاصله زمانی بیشتر برای پیگیری کیفیت زندگی بیماران را بهبود می بخشد (31 و3)، در حالی است که برخی دیگر از تحقیقات ارتباط معنی داری را بین طول مدت پیگیری و کیفیت زندگی بیماران ذکر نکردند (40).

همچنین مطالعات روی عوامل بالینی تاثیر گذار روی ˜کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان پستان از قبیل جراحی، درمان کمکی و بیماری های همراه[14]و عوامل اجتماعی دموگرافیک شامل وضعیت تاهل، وضعیت زندگی، سطح تحصیلات و شغل تمرکز می کنند (43).

برخی از مطالعات نیز نشان داده اند که عوامل روانی هم علاوه بر متغیرهای اجتماعی دموگرافیک و مرتبط با بیماری می توانند پیش بینی کننده ˜کیفیت زندگی باشند (44 و 45). هم چنین عوامل مرتبط با ˜کیفیت زندگی را می توان به سه دسته عوامل مرتبط با سلامت عمومی، بیماری و درمان طبقه بندی نمود (46).

در مورد عوامل مرتبط با تصویر ذهنی نیز برخی از تحقیقات به نوع جراحی، رادیوتراپی، سن تشخیص سرطان، استرس های روانی و آسیب به ˜کیفیت زندگی اشاره می کنند. بطوریکه در برخی تحقیقات ارتباط آماری معنی داری بین تصویر ذهنی و نوع جراحی و وضعیت روانی بیماران وجود داشت و تصویر ذهنی در طی زمان نسبتا ثابت بود (47). در حالیکه در مطالعه ای دیگر تصویر ذهنی در بیماران تحت ماستکتومی در طی زمان بدتر شده بود، همچنین تحقیقات در زمینه ارتباط عوامل دموگرافیک مانند سن و وضعیت تاهل و … با تصویر ذهنی نیز به نتایج متناقضی دست یافتند (33و6).

با توجه به این که بیشتر مبتلایان به سرطان پستان در طی دوره درمانی خود یک روند تقریبا ثابتی را طی کرده و ابتدا جراحی شده و سپس تحت شیمی درمانی و رادیوتراپی قرار می گیرند (31 و 33 و 40 و 43). در این دوره با مسائل روحی، روانی و جسمی بسیاری از تشخیص یک بیماری بدخیم، انجام جراحی روی پستان، تغییر در ظاهر پستان تا عوارض درمان های کمکی مواجهه می شوند که می تواند تغییراتی را روی تصویر ذهنی از جسم خویش و کیفیت زندگی زنان مبتلا به سرطان پستان ایجاد نماید. اگرچه این تغییرات می توانند بسیار مهم و زیان بار باشند اما بررسی های کمی در ایران درباره تصویرذهنی از جسم خویش در زنان مبتلا به سرطان پستان پس از انجام جراحی و اتمام درمان های کمکی مانند شیمی درمانی و رادیوتراپی انجام شده و اگر چه جنبه های مختلف کیفیت زندگی در سراسر جهان و بخش های مختلف کشورمان بررسی شده است، اما با توجه به اینکه در مطالعات انجام شده نتایج متفاوتی گزارش شده، بیانگر آن است که کیفیت زندگی می تواند از عوامل مختلف محیطی، فرهنگی، قومی و نژادی، و حتی درک شخصی فرد از زندگی تاثیر پذیرد، از طرفی در بیشتر تحقیقات عمدتا به کیفیت زندگی این بیماران به تنهایی پرداخته می شود و بویژه به تفاوت کیفیت زندگی در رویه های جراحی سرطان پستان توجه می شود، و مطالعات کمی به بررسی تصویر ذهنی و کیفیت زندگی و عوامل مرتبط با آنها در زنان با سرطان پستان پرداخته است، و تاکنون نیز چنین مطالعه ای در استان گیلان انجام نشده است.

به همین دلیل پژوهشگر بر آن شد تا تحقیقی تحت عنوان بررسی عوامل مرتبط با تصویرذهنی و کیفیت زندگی در زنان مبتلا به سرطان پستان انجام دهد. تا  براساس این یافته ها گامی آگاهانه و موثرتر در جهت برنامه ریزی مراقبت  از بیماران برداشته شود. از طرفی بررسی، شناخت و اطلاع رسانی این عوامل به کارکنان بهداشتی درمانی به ارتقاء سطح سلامت و بهبود در زندگی بیماران مبتلا به سرطان پستان کمک می نماید.

اهداف پژوهش :

 هدف كلي :

تعیین عوامل مرتبط با کیفیت زندگی و تصویر ذهنی از جسم خویش در زنان مبتلا به سرطان پستان در مراکز آموزشی و درمانی شهر رشت در سال 91-1390

 اهداف ويژه‌ :

تعیین کیفیت زندگی مرتبط با سلامت زنان مبتلا به سرطان پستان

1-1) تعیین کیفیت زندگی مرتبط با سلامت زنان مبتلا به سرطان پستان در حیطه سلامت جسمانی

2-1) تعیین کیفیت زندگی مرتبط با سلامت زنان مبتلا به سرطان پستان در حیطه سلامت روانی

3-1) تعیین کیفیت زندگی مرتبط با سلامت زنان مبتلا به سرطان پستان در حیطه روابط اجتماعی

4-1) تعیین کیفیت زندگی مرتبط با سلامت زنان مبتلا به سرطان پستان در حیطه سلامت محیط

تعیین کیفیت زندگی اختصاصی زنان مبتلا به سرطان پستان

1-2) تعیین کیفیت زندگی اختصاصی زنان مبتلا به سرطان پستان در مقیاس عملکردی

2-2) تعیین کیفیت زندگی اختصاصی زنان مبتلا به سرطان پستان در مقیاس علایم

تعیین تصویر ذهنی از جسم خویش در زنان مبتلا به سرطان پستان

تعیین عوامل فردی-اجتماعی مرتبط با کیفیت زندگی (سلامت و اختصاصی) در زنان مبتلا به سرطان پستان

تعیین عوامل مرتبط با بیماری/سلامتی مرتبط با کیفیت زندگی (سلامت و اختصاصی) در زنان مبتلا به سرطان پستان

تعیین عوامل فردی-اجتماعی مرتبط با تصویر ذهنی از جسم خویش در زنان مبتلا به سرطان پستان

تعیین عوامل مرتبط با بیماری/سلامتی مرتبط با تصویر ذهنی از جسم خویش در زنان مبتلا به سرطان پستان

تعیین ارتباط کیفیت زندگی مرتبط با سلامت و تصویرذهنی از جسم خویش در زنان مبتلا به سرطان پستان

تعیین ارتباط کیفیت زندگی اختصاصی و تصویرذهنی از جسم خویش در زنان مبتلا به سرطان پستان

 سوالات پژوهش (باتوجه به اهداف) :

 کیفیت زندگی مرتبط با سلامت زنان مبتلا به سرطان پستان چقدر است؟

1-1) کیفیت زندگی مرتبط با سلامت زنان مبتلا به سرطان پستان در حیطه سلامت جسمانی چقدر است؟

2-1) کیفیت زندگی مرتبط با سلامت زنان مبتلا به سرطان پستان در حیطه سلامت روانی چقدر است؟

3-1) کیفیت زندگی مرتبط با سلامت زنان مبتلا به سرطان پستان در حیطه روابط اجتماعی چقدر است؟

4-1) کیفیت زندگی مرتبط با سلامت زنان مبتلا به سرطان پستان در حیطه سلامت محیط چقدر است؟

کیفیت زندگی اختصاصی زنان مبتلا به سرطان پستان چقدر است؟

1-2) کیفیت زندگی اختصاصی زنان مبتلا به سرطان پستان در مقیاس عملکردی چقدر است؟

2-2) کیفیت زندگی اختصاصی زنان مبتلا به سرطان پستان در مقیاس علایم چقدر است؟

تصویرذهنی ازجسم خویش در زنان مبتلا به سرطان پستان چقدر است؟

عوامل فردی-اجتماعی مرتبط با کیفیت زندگی (سلامت و اختصاصی) در زنان مبتلا به سرطان پستان کدام اند؟

عوامل مرتبط با بیماری/سلامتی مرتبط با کیفیت زندگی (سلامت و اختصاصی) در زنان مبتلا به سرطان پستان کدام اند؟

عوامل فردی-اجتماعی مرتبط با تصویر ذهنی از جسم خویش در زنان مبتلا به سرطان پستان کدام اند؟

عوامل مرتبط با بیماری/سلامتی مرتبط با تصویر ذهنی از جسم خویش در زنان مبتلا به سرطان پستان کدام اند؟

[1] – cancer

[2] – Breast Cancer

[3] – westernization

[4] – life style

[5] – America Cancer Society (ACS)

[6] – menopause

[7] – surgery

[8] – chemotherapy

[9] – radiotherapy

[10] – hormone therapy

[11] – adjuvant therapy

[12] – Quality of Life (QOL)

[13] – Body Image (BI)

[14] – co-morbidity

همه پایان نامه و تحقیق و پروژه های به صورت فایل دانلودی می باشند و شما به محض پرداخت آنلاین مبلغ همان لحظه قادر به دریافت فایل خواهید بود. این عملیات کاملاً خودکار بوده و توسط سیستم انجام می پذیرد. ضمنا همان لحظه لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می گردد.

 جهت پرداخت مبلغ شما به درگاه پرداخت یکی از بانک ها منتقل خواهید شد، برای پرداخت آنلاین از درگاه بانک این بانک ها، حتماً نیاز نیست که شما شماره کارت همان بانک را داشته باشید و بلکه شما میتوانید از طریق همه کارت های عضو شبکه بانکی، مبلغ  را پرداخت نمایید

مطالب پیشنهادی:
 • پايان نامه مطالعه براي به دست آوردن الگوي شناسايي بين بيماران سرطان کولون و افراد سالم با استفاده از 1 HNMR اسپکتروسکوپي
 • پايان نامه بررسي جامعه شناختي شاخص هاي کيفيت زندگي روستايي و عوامل اجتماعي موثر بر آن در مناطق روستايي
 • پايان نامه بررسي برهمكنش كمپلكسهاي ضد سرطان دي فنيل تين دي كلرايد با استفاده از ذرات نانو با C.T DNA و دي متيل تين دي كلرايد با F.S DNA
 • پايان نامه بررسي جامعه شناختي کيفيت زندگي سرپرستان خانوار
 • پايان نامه بررسي رابطه هوش عاطفي و هوش اخلاقي با کيفيت زندگي نقش واسطه اي همدلي
 • برچسب ها : , , , , , , , , , ,
  برای ثبت نظر خود کلیک کنید ...

  به راهنمایی نیاز دارید؟ کلیک کنید

  جستجو پیشرفته

  دسته‌ها

  آخرین بروز رسانی

   Fatal error: Call to undefined function jdate() in /home/bmaghale/domains/bmaghale.ir/public_html/wp-content/themes/digitaliran5/sidebar.php on line 122